“Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là c.hết”

Theo dõi VGT trên

Đến thời điểm này chúng ta đã hiểu rõ hơn quyền tự do cá nhân, quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền sống của một con người. Và chúng ta tin là chúng ta đã hiểu hội nhập, và chúng ta chấp nhận cuộc chơi ấy.

LTS: Nhân Diên đan Kinh tê Mua Thu tô chưc ngay 27/8 tai Thanh Hoa ban vê chu đê hôi nhâp va phat triên bên vưng, nhà báo Tư Giang trao đôi vơi Pho chu nhiêm Uy ban Kinh tê cua Quôc hôi Nguyên Đưc Kiên vê nhưng vân đê lao đông khi tham gia cac FTA.

Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, mở cửa hay là c.hết - Hình 1

Pho chu nhiêm Uy ban Kinh tê cua Quôc hôi Nguyên Đưc Kiên

Không còn cửa nào phát triển, nếu…

Viêt Nam đa va se ky 15-16 hiêp đinh thương mai tư do (FTA), trơ thanh quôc gia “nhât thê giơi” trong viêc tham gia cac thoa thuân thương mai. Vi sao chung ta lai tham gia qua nhiêu cac FTA thê, trong khi phân lơn cac nươc khac đâu dam lam vây?

Chung ta không tham gia cac FTA không đươc. Tinh thê buôc chung ta lam vây. Cac quôc gia khac ho tư cân đôi đươc; con nên kinh tê cua Viêt Nam co tông kim ngach xuât nhâp khâu băng 1,8 GDP, chung ta không con cưa nao phat triên, nêu không mơ ra bên ngoai. Sưc mua cua thi trương nôi đia qua thâp. Ngay ca so vơi Lao thi sưc mua cua ta cung rât kem. Chăng han, môt hô gia đinh cua Lao ơ thanh phô co it nhât 1 xe ô tô, nha ơ it nhât 500 m2; con Viêt Nam chung ta môt hô gia đinh it nhât co 1 xe may, va 50 m2. Chi tinh sơ bô đa thây sư khac biêt.

Tưc la, tinh thê hiên nay chi co hai lưa chon, môt la mơ cưa, hai la chêt.

Nhưng, cac FTA, nhât la Hiêp đinh xuyên Thai Binh Dương (TPP) cung mang lai nhưng tro chơi khôc liêt, không chi trong kinh tê, thưa ông?

Thực tế thì nó se còn khốc liệt hơn chúng ta nghĩ vi cac FTA se còn tác động đến các tổ chức chính trị, xa hôi ma lâu nay chung ta nghi no la duy nhât cua Viêt Nam. Vi du như như quyền tự do lập hội và quyền thương lượng thỏa ước lao động. Chúng ta nghĩ rằng, chỉ có Đảng là người chăm lo mọi lợi ích của ngươi lao đông.

Nhưng nếu Đang và các tổ chức chính trị xa hôi đi cùng không tự vươn lên, không trở thành thỏi nam châm để thu hút ngươi lao đông, thi ngươi lao đông ho sẽ tách ra và đi theo guồng máy của lực hút khác. Những thách thức đo còn khốc liệt hơn nhiều, thách thức toàn diện, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà sang cả chính trị,…

Viêt Nam tuyên bô la kêt thuc đam phan song phương vơi cac quôc gia TPP. Theo ông, chung ta co qua dê dang không, chăng han như vơi cac điêu khoan vê lao đông?

Cac yêu câu trong TPP đêu la muc tiêu ma Viêt Nam phân đâu xây dưng. Vi du, điêu kiên lao đông yêu câu ngươi lao đông không lam viêc qua 48 tiêng trong tuân; hay chô lam viêc cung quy đinh điêu kiên vê sinh, anh sang thê nay; hay không co lao đông tre em. Nhưng yêu câu đây hiên nay chung ta đang phân đâu. Đang con đâu tranh yêu cầu cac chu lao đông cai thiêu điêu kiên lam viêc cho ngươi công nhân, cai thiên điêu kiên ăn ơ trong khu ơ cua ngươi lao đông. Đên mưc nao đo, chung ta thây muc tiêu chung ta đang phân đâu trung vơi tiêu chi, giơi han ky thuât ma tô chưc chung ta đinh gia nhâp đăt ra. Đây chinh la quyên mưu câu hanh phuc cua con ngươi.

Thưa ông, nhưng cam kêt vê lao đông va công đoan trong TPP cung chi la lăp lai nhưng cam kêt cua Tô chưc Lao đông Quôc tê (ILO) ma Viêt Nam la thanh viên. Ông co thê văn tăt nhưng cam kêt nay?

Video đang HOT

Viêt Nam trơ thanh thanh viên cua ILO năm 1998 sau khi đat đươc thoa thuân lui thơi gian thưc hiên lai, tưc co lô trinh. Co 13 công ươc cua ILO, trong đo, chung ta đa va đang thưc hiên 8, va 5 chưa thưc hiên.

Co hai công ươc quan trong nhât. Thư nhât la Công ươc 87 vê quyên tư do lâp hôi cua ngươi lao đông ơ cơ sơ, hay noi nôm na la quyên lâp công đoan cơ sơ. Môt nha may co thê co nhiêu công đoan, như công đoan công chưc, công đoan công nghiêp, công đoan hoa chât, hay thâm chi la hôi thơ may quê Nghê An,… Ngươi lao đông đươc tư do gia nhâp cac tô chưc ây, hoăc la ho tư lâp ra môt tô chưc va chinh quyên phai châp nhân. Ho co quy chê, co đăng ky, va cac tô chưc ây đươc đôi xư binh đăng.

Thư hai la Công ươc 107, khi công đoan tâp hơp đươc trên 50% ngươi lao đông thi ho co quyên liên kêt lai đê ky vơi chu thoa ươc lao đông; va nêu cân, ho co thê đinh công, hay kêu goi đinh công hơp phap. Công đoan nay co thê hô trơ công đoan khac. Ho liên kêt ngang, liên kêt doc.

Trong cac công ươc cua ILO, thi hai công ươc trên la đang lưu tâm nhât…

Theo thông tin cua ông, Viêt Nam co đươc hương ân han trong cam kêt vê công đoan va lao đông hay không?

Chung ta cam kêt thê, phai luât hoa cac cam kêt đo, va phai thưc hiên 24 tiêng sau khi phê chuân TPP. Điêu đo cung giông như đên ngay 1-1-2018 thi tât ca cac ân han trong WTO se hêt hiêu lưc vơi Viêt Nam. Luc ây thi nghiêm nhiên ho công nhân Viêt Nam la nên kinh tê thi trương. Viêc công nhân hay không công nhân luc ây không con quan trong nưa băng viêc phai tôn trong quy đinh cua WTO. Chung ta phai đôi măt vơi tinh trang, Chinh phu bi doanh nghiêp kiên, va phai hâu toa.

Điều lo ngại nhất

Vây vi sao la thanh viên cua ILO ma nhưng cam kêt đo lai không đươc chung ta thưc hiên, theo ông?

Đên thơi điêm nay thi thê va lưc trong nươc cua chung ta mơi cho phep lam. No phai co căn cư. Đên nay, chung ta co Hiên phap 2013, đưa quyên con ngươi lên chương đâu tiên; Hiên phap 1992 thi quyên con ngươi đưng ơ phia cuôi. Đên thơi điêm nay chung ta đa hiêu ro hơn quyên tư do ca nhân, quyên mưu câu hanh phuc, va quyên sông cua môt con ngươi. Va chung ta tin la chung ta đa hiêu hôi nhâp, va chung ta châp nhân cuôc chơi ây.

Nhưng tiên trinh dân chu hoa co thê đên ngay lâp tưc vi TPP co hiêu lưc ngay lâp tưc. Ông co lo ngai điêu gi không?

Thưc ra la (tôi) sơ tô chưc cua chung ta không thay đôi ngay đươc. Cai chung ta lo ngai nhât la tô chưc công đoan trong viêc tâp hơp ngươi lao đông. Trong suôt thơi gian dai, chung ta đa hanh chinh hoa bô may công đoan. Hop cai gi cung phai co bô tư đang, chinh, công, thanh, va quyêt thay moi mong muôn cua công nhân. Chung ta đa quen cai nêp la môt ngươi nghi cho ca nghin ngươi. Bây giơ không thê thê đươc nưa, môt ngươi phai xin y kiên cua 1.000 ngươi.

Chung ta vân thưc hiên chê đô đai diên, nhưng phương thưc thưc hiên chê đô đai diên đo phai khac. Trươc la tôi (công đoan) nghi cho ông, tôi noi cho ông, vi ông bâu tôi va đai diên; nhưng giơ thi khac, tôi chi bâu ông lam đai diên khi ông thoa thuân vơi tôi nhưng vân đê ông đai diên. No khac trươc. Đên bây giơ, trinh đô xa hôi, nhân thưc cua chung ta lên hăn bâc như thê.

Ông co ve lac quan. Nhin vao xa hôi hiên nay, ông thây no đa đu chin đê châp nhân nhưng điêu kiên đo chưa?

Noi thât la chưa. Phai noi, ơ đây ngươi lao đông chưa đươc chuân bi. Chung ta thiêu môt kiên thưc công nghiêp. Nhiêu lân, tôi đi thưc đia, hoi cac ban công nhân tuôi con, chau, vi sao không vao sông trong khu tâp thê cua cac nha may cua cac hang đâu tư lơn, ma lai đi ra ngoai chui ruc trong cac khu nha tro? Ly do cưc ky lang xet. Ho bao vao đo go bo lăm chu a, vê sau 11h đêm la bao vê không cho vao. Rôi ho không cho chung chau đun nâu, rôi lai băt chung chau ra ăn ngoai đâu hanh lang. Chu bao đang uông rươu, ma lai phai ra đâu hanh lang thi uông cai gi. Ngôi nhâu ơ san đây mơi vui chư. Tôi mơi hoi, ho băt vê ngu trươc 11 giơ la tôt hay xâu, sang mai 6 giơ đa vao ca rôi, ma 1-2 giơ sang câu chưa ngu, rươu che, nhâu nhet thi mai lam hong đô cua ho thi sao? Cac chau không tra lơi đươc.

Khi không co nêp sông công nghiêp, thi anh hoan toan sông băng ban năng. Hoi, tai sao chau không đi lam? Đap: không thich! Thê thi c.hết rôi.

Hơn nưa, mang xa hôi cung đang bôi mơ cho kiên đôt.

Ông tưng chưng kiên biêu tinh vi điêu 60 Luât Bao hiêm Xa hôi. Trươc thưc tê trong TPP, liêu co biêu tinh liên miên gây đinh đôn san xuât?

Hinh dung cua ban vơi tư cach phong viên phong phu qua. Đưng nghi ngươi dân se biêu tinh tran lan; ma con chinh quyên nưa chư. Chinh quyên đê lam gi? Tôi ăn lương như thê, thi lam gi trong tinh huông đo? Không nên lo lăng qua chuyên nay.

Liên quan đên Điêu 60, tôi muôn noi thêm, đây la thoa hiêp qua mưc cua Tông liên đoan lao đông Viêt Nam, dưa trên năng lưc giai quyêt điêm nong qua yêu cua Bô Lao đông Thương binh va Xa hôi, nên mơi dân đên chuyên nay. Điêu 60 la xu hương tât yêu cua nha nươc phap quyên vi dân. Không co quôc gia nao ma Nha nươc dam noi vơi dân, thôi, kê, sau nay sau 60 tuôi cac ông muôn sông thê nao la chuyên cua cac ông. Không môt nha nươc nao ăn tiên thuê cua dân ma dam noi vơi dân như thê. Vân đê la công tac tuyên truyên chưa đung …

Ông co bât ngơ khi Viêt Nam đa tuyên bô kêt thuc đam phan song phương vơi cac quôc gia, nhât la Hoa Ky, nhât la trong chuyên vươt qua chương vê công đoan va lao đông?

Cô vân phap luât cua môt đoan đam phan ngôi riêng noi vơi chung tôi về kinh nghiệm quốc tế. Họ nói, tai sao cac ngai cư lo vê cai điêu ma chung tôi co băt cac ngai lam ngay sang hôm sau đâu. Cam kêt ơ đây la đê cac ngai xây dưng luât, phu hơp vơi cac hê thông luât khac cua cac ngai. Cac ngai co thê đông y cho công nhân thanh lâp công đoan, nhưng cac ngai quy đinh, ngươi đưng ra thanh lâp công đoan cơ sơ đo phai 25 tuôi trơ lên; phai lam viêc trong doanh nghiêp đo it nhât 3 năm; không co tiên an, tiên sư; co gia san it nhât băng nay, vi co gia san mơi lây tiên đo đi hoat đông đươc, ma không phai lây đong gop tư ngươi lao đông. Xong 4 điêu ky thuât đo, lai quy đinh tiêp la ngươi đo phai lây đươc it nhât 10% y kiên cua ngươi lao đông ơ doanh nghiêp, ho ky vao đây đông y, thi Nha nươc mơi cho ông lâp.

Noi thưc ra la nhiêu ngươi Viêt Nam cung nghi đên điêu nay…

Theo Tư Giang

Tuần Việt Nam/Vietnamnet

Báo Mỹ: Việt Nam buộc phải cải cách để tận dụng cơ hội từ TPP

Báo Mỹ The Hill vừa đưa ra đ.ánh giá của Viện chính sách tiến bộ Mỹ cho rằng, Việt Nam hưởng lợi lớn từ các hiệp định thương mại tự do.

Tờ chuyên trang chính trị của Hoa Kỳ, The Hill đưa tin, Viện chính sách tiến bộ Mỹ (Progressive Policy Institute - PPI) vừa công bố kết quả nghiên cứu về tác động của các hiệp định thương mại tự do lên một số nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Sức ép cải cách

Nghiên cứu của PPI cho rằng, Việt Nam sẽ được hưởng lợi đáng kể từ cải cách trên nhiều lĩnh vực mà quốc gia này thực hiện để đáp ứng với các hiệp định thương mại tự do được ký kết ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

PPI nhận định, Việt Nam bắt buộc phải thực hiện cải cách trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc điều chỉnh khuôn khổ pháp lý, để phù hợp với các đối tác tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc cải cách này sẽ mở cơ hội tăng trưởng đáng kể cho Việt Nam, nghiên cứu của PPI khẳng định.

Báo Mỹ: Việt Nam buộc phải cải cách để tận dụng cơ hội từ TPP - Hình 1

Những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh cạnh tranh trong TPP bao gồm dệt may và da giày.

The Hill dẫn lời chuyên gia cao cấp Ed Gerwin của PPI về các vấn đề thương mại và cơ hội toàn cầu, đồng thời cũng là tác giả của nghiên cứu trên cho hay, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ các tác động tích cực mang đến từ Hiệp định TPP, với sự tham gia của nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, Australia, Nhật Bản...

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhân định, để có được những tác động tích cực này, Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong TPP. Ngoài ra, Việt Nam cũng phải thực hiện các cam kết theo hiệp định thương mại thế hệ mới với Liên minh châu Âu (EU).

Chuyên gia của PPI lưu ý, TPP có thể giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nếu quốc gia này tập trung áp dụng những cải cách cần thiết.

Các cải cách ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ thương mại, đặc biệt là hợp tác thương mại với Mỹ, và điều đó sẽ giúp nền kinh tế Việt phát triển và sôi động, Ed Gerwin khẳng định.

Đòn bẩy kinh tế

Theo nghiên cứu do Viện Kinh tế Quốc tế (Peterson Institute for International Economics) thực hiện, thu nhập của người dân Việt Nam có thể tăng 13% và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tới 37% vào năm 2025 nhờ tham gia Hiệp định TPP.

Những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh trong TPP bao gồm xuất khẩu dệt may và da giày sau khi được hưởng các ưu đãi thuế quan từ các thành viên TPP, đặc biệt là Mỹ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia thành viên khác cũng được hưởng lợi về tăng thu nhập và kim ngạch xuất khẩu sau khi ký kết hiệp định này.

Đại diện Bộ Thương mại Mỹ, Michael Froman cho biết, hiện Mỹ đang tích cực đàm phán với các đối tác trong TPP để đẩy nhanh tiến trình ký kết hiệp định quan trọng này.

Hiện tại, 12 quốc gia đàm phán Hiệp định TPP đã bị "nghẽn" lại do gặp phải các trở ngại về bảo hộ thương mại và tiếp cận thị trường. Sau khi được ký kết, TPP sẽ bao phủ 40% kinh tế toàn cầu, và được dự báo bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm./.

Theo Trân Ngoc

VOV/ The Hill

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Quảng Trị xác minh 16 trường hợp đăng tải sai sự thật về việc bộ hành của ông Thích Minh Tuệ
21:47:27 15/06/2024
TP Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện mưa đá, đường kính đến 1,5 cm
05:11:49 15/06/2024
Xe tải làm sập cầu ở Đồng Tháp
00:08:33 16/06/2024
Một phụ nữ ở Đắk Nông lái ô tô kéo lê xe máy cả trăm mét
00:09:04 16/06/2024
Biết có camera nhưng vẫn móc trộm vàng trong tiệm gội đầu
21:40:25 15/06/2024
Thiếu nợ, thuê xe cẩu trộm hơn 2 tấn sắt xây nhà xưởng
22:55:58 15/06/2024
Mưa đá bất ngờ xuất hiện ở TP Cần Thơ
23:53:17 15/06/2024
Cứu hộ kịp thời 3 n.ữ s.inh viên đi lạc trong núi Hòn Vượn
21:19:10 14/06/2024

Tin đang nóng

Quyền Linh suýt khóc, cảm giác mình như "hai lúa" khi bước vào lễ tốt nghiệp xịn sò của con gái
13:02:45 16/06/2024
Trang Trần nhận trợ cấp ở Mỹ, được chủ cho 1 tỷ mua xe hơi hậu bị đuổi việc
14:08:38 16/06/2024
Chồng với bồ nhí vào nhà nghỉ, vợ cúi mặt đi qua, lát sau anh c.hết ngất khi việc bất ngờ xảy ra
13:00:48 16/06/2024
Đào Hồng Sơn hạ học trò Johnny Trí Nguyễn, lập kỷ lục MMA Việt Nam
10:24:00 16/06/2024
Chu Thanh Huyền thái độ dửng dưng, thản nhiên làm 1 điều giữa ồn ào "đạo nhái"
12:02:00 16/06/2024
Sau tuyên bố đòi ly hôn, chồng Hằng Du Mục tiếp tục đăng tải đoạn clip mới
11:03:33 16/06/2024
Eunji (Apink): Nữ idol bị tố hơn thua với BlackPink, drama ngập trời
13:09:48 16/06/2024
Nàng hậu gen Z bị réo tên vào ồn ào thái độ ứng xử kém, chuyện gì đây?
11:20:45 16/06/2024

Tin mới nhất

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Bắc Giang, 3 người t.ử v.ong

16:06:09 16/06/2024
Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng tại ngôi nhà ở TP Bắc Giang đã khiến chủ nhà, con trai 8 t.uổi của gia chủ cùng một người đàn ông khác t.ử v.ong.

Không khởi tố vụ án n.ữ s.inh bị cây xanh đè c.hết

15:04:01 16/06/2024
Ngày 10-6, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ n.ữ s.inh cấp 3 bị cây xanh gãy đổ đè t.ử v.ong.

Cần Thơ lần đầu xuất hiện mưa đá

14:19:32 16/06/2024
Lượng mưa phổ biến 2 - 10mm có nơi trên 10mm. Trong mưa dông đề phòng dông sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lốc xoáy và gió giật mạnh; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

TP Hồ Chí Minh: Người dân bắt được kỳ đà vân quý hiếm bò vào nhà

10:10:54 16/06/2024
Qua tìm hiểu, anh Thường biết được đây là động vật quý hiếm nên giao cho Chi cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh cứu hộ chăm sóc và thả về tự nhiên.

Xảy ra hai vụ đuối nước tại Phú Yên khiến 3 thiếu niên t.ử v.ong

10:10:11 16/06/2024
Trước đó, vào ngày 13/6, trên địa bàn xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa cũng xảy ra một vụ đuối nước tại kênh Chính Bắc, huyện Phú Hòa khiến một em nhỏ 11 t.uổi t.ử v.ong.

Cảnh báo thủ đoạn dùng công nghệ AI để dẫn dụ "chat nhạy cảm" rồi tống t.iền

16:21:19 15/06/2024
Hiện nay, người dùng cần cảnh giác với thủ đoạn sử dụng công nghệ Deepfake để l.ừa đ.ảo. Công an TP Hà Nội và TP.HCM cũng vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ chat nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản trên mạng xã hội.

Thông tin bất ngờ về 'biệt thự đẹp nhất Cà Mau' xây trên đất nuôi trồng thuỷ sản

15:08:25 15/06/2024
Biệt thự đẹp nhất Cà Mau xây trên đất nuôi trồng thủy sản được cho tồn tại nhưng phải chuyển đổi toàn bộ diện tích sang đất ở. Chủ biệt thự nói khó khăn về tài chính , chỉ xin chuyển một phần diện tích.

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe: Triệt để thì hết chống chế!

11:26:23 15/06/2024
Trong chuyến đi công tác tại Trại giam Phú Sơn 4 ở Thái Nguyên, tôi ám ảnh mãi ánh mắt của phạm nhân N.T.H - một người từng gây tai nạn cho chính đứa con trai ruột của mình.

Thủy điện ở Hòa Bình xả nước bất ngờ, nhiều du khách bị cuốn trôi

08:45:02 15/06/2024
Trong lúc người dân và du khách đang tắm suối, thủy điện Suối Mu ở Hòa Bình bất ngờ xả nước khiến nhiều người bị nước cuốn, may mắn được cứu kịp thời.

Hà Nội: Xe taxi tự bốc cháy giữa đường

05:09:17 15/06/2024
Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 13/6, một xe taxi bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông qua ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Mưa dông, lốc xoáy trên biển Đông và nhiều khu vực trong đất liền

05:06:49 15/06/2024
Các chuyên gia cảnh báo người dân ở các khu vực trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ô nhiễm nghiêm trọng từ con suối chảy bao quanh huyện Phú Riềng

05:00:02 15/06/2024
Theo người dân địa phương, nguyên nhân suối Tân bị bức tử nghi bắt nguồn từ một nhà máy chế biến mủ cao su nằm trên đường ĐT 741 (thuộc xã Long Hưng, huyện Phú Riềng), khu vực đầu nguồn, nơi suối Tân chảy qua.

Có thể bạn quan tâm

Ăn sáng ở Quảng Bình thì đi đâu: Đây là 7 quán chất lượng nhất chỉ dân địa phương mới biết

Ẩm thực

16:11:23 16/06/2024
Nếu chuẩn bị đi du lịch Quảng Bình mà bạn chưa biết đi đâu để có bữa sáng ngon lành thì hãy lưu ngay những địa chỉ này!

Hoàng Hải tiết lộ từng được Hồ Quỳnh Hương "ủ mưu" tại Sao Mai điểm hẹn

Nhạc việt

16:03:30 16/06/2024
Ở đêm nhạc, phong độ và sức hút của Hồ Quỳnh Hương một lần nữa khiến chúng ta hiểu tại sao người hâm mộ của cô lại đông đến vậy. Hồ Quỳnh Hươngchiêu đãi loạt hit làm nên tên t.uổi của cô: Anh , Vũ điệu hoang dã , Honey 2 ...

Vung dao c.hém n.gười rồi bỏ trốn suốt 6 năm

Pháp luật

16:02:53 16/06/2024
Ngày 16/6, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ Đặng Văn Thành (35 t.uổi, trú thị trấn Hương Khê), đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Khi chồng mải lo chuyện bao đồng: Sao anh làm việc tốt mà em bực bội!

Góc tâm tình

16:00:18 16/06/2024
Mới ăn lưng chén cơm, có điện thoại, anh Nguyễn Long (40 t.uổi, TP.HCM) bắt máy cái rụp. Nhìn nét mặt anh trở nên căng thẳng, nói với đầu dây bên kia bình tĩnh, để em nghĩ cách liền là chị Nhung, vợ anh, biết anh lại sắp lao đi.

Cặp sao hạng A hàn gắn thất bại, sắp ly hôn sau 2 năm cưới

Sao âu mỹ

15:59:33 16/06/2024
Ngày 16/6, Page Six đưa tin cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck sắp đi đến hồi kết. Mọi nỗ lực hàn gắn mối quan hệ vợ chồng của nữ ca sĩ sinh năm 6X và chồng tài tử đã thất bại.

Xếp hạng may mắn của 12 con giáp ngày 17/6/2024: 5 con giáp không được may mắn

Trắc nghiệm

15:58:20 16/06/2024
Xếp hạng may mắn 12 con giáp hôm nay 17/6. Đâu là con giáp may mắn nhất hôm nay? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Bom tấn 3800 tỷ chưa chiếu đã lỗ nặng, phí công nam chính lột xác visual ngoạn mục

Phim châu á

15:57:29 16/06/2024
Bộ phim điện ảnh Nhiệm Vụ Tối Mật từng là tác phẩm rất được khán giả xứ Trung mong chờ bởi có sự góp mặt của dàn sao hùng hậu.

Review nóng tập 1 Anh Trai Say Hi: 3 tiếng rưỡi chưa bao giờ dài đến thế, Anh Tú tưởng nhạt lại gánh còng lưng!

Tv show

15:54:21 16/06/2024
Tưởng như sẽ là sao nam nhạt nhoà, hướng nội nhất trong show Anh Trai Say Hi nhưng Anh Tú Atus lại chính là cái tên được bàn tán nhắc tới nhiều nhất ngay sau khi tập 1 lên sóng.

Lưu Diệc Phi thu hút trăm triệu lượt xem khi diện áo tắm, Trịnh Sảng bị gọi tên

Sao châu á

15:52:51 16/06/2024
Bên cạnh nội dung về tình yêu trắc trở, điểm khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình chính là vẻ đẹp tựa tiên nữ, thân hình quyến rũ của Lưu Diệc Phi. Trước đó, Trịnh Sảng cũng vào dạng vai này nhưng bị chê quá gầy, thiếu sức sốn...

Những điều có thể bạn chưa biết về loạt phim 'Vùng đất câm lặng'

Phim âu mỹ

15:48:05 16/06/2024
Kể từ khi ra mắt, loạt phim Vùng đất câm lặng (tựa gốc: A Quiet Place) đã tạo nên một điểm nhấn độc đáo trong thể loại phim kinh dị - giật gân.

Nữ chính phim VTV Cù Thị Trà: Sắc vóc gợi cảm, chưa một mảnh tình vắt vai

Hậu trường phim

15:43:06 16/06/2024
Ở t.uổi 25, Cù Thị Trà - nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm khi vào vai Đông trong Những nẻo đường gần xa - thừa nhận cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công việc, chưa có một mảnh tình vắt vai.