Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Ít nhất 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém… là các mục tiêu phấn đấu được Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được các mục tiêu này, Đảng ủy đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai trong giai đoạn tới.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới - Hình 1

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Làm tốt công tác xây dựng Đảng

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy KBNN TP. Hồ Chí Minh thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nỗ lực xây dựng cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Đảng ủy KBNN TP. Hồ Chí Minh đã quán triệt đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Điển hình như: Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng , Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng ; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn khung để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức , thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú.

Đảng bộ KBNN TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các chi bộ duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 31/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Theo đó, nội dung sinh hoạt luôn đi đúng trọng tâm, chất lượng sinh hoạt được đảm bảo.

Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát toàn nhiệm kỳ và từng năm, đề ra nội dung, biện pháp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, trong đó đã thực hiện 55 cuộc kiểm tra toàn diện, 2 cuộc kiểm tra chuyên đề. Qua kết quả kiểm tra, hầu hết các chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên; quan tâm giáo dục công tác chính trị tư tưởng; chi bộ và đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không có đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Cùng với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo 100% các chi bộ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận; hằng năm, tổ chức cho đảng viên sinh hoạt, học tập bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh , các chi bộ phát động phong trào thi đua thực hiện công tác dân vận khéo… Qua các đợt thi đua, chi bộ bình chọn và giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu đề nghị Đảng ủy biểu dương, khen thưởng.

Phấn đấu 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KBNN TP. Hồ Chí Minh phấn đấu ít nhất 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Đảng ủy KBNN TP. Hồ Chí Minh xác định, tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hằng năm do Đảng ủy cấp trên phát động; yêu cầu toàn thể đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp gương mẫu đi đầu trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII để phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu; đảng viên thẳng thắn, nghiêm túc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình.

Đột phá trong xây dựng Đảng bằng những việc mới và khó

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2015 - 2020), những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong trước hết phải nói đến bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Gần 130 văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) Nguyễn Đức Hà, nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, những việc làm được rất nhiều nhưng có thể khái quát trong mấy chữ "triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và quyết liệt". Toàn diện ở chỗ tất cả nội dung của công tác xây dựng Đảng đều được đề cập. Đồng bộ vì tất cả nội dung được triển khai thực hiện theo hướng gắn bó, hài hòa, kết hợp, bổ sung cho nhau, cả chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn tổ chức, công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. "Tôi có nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ làm việc ở Ban Tổ chức T.Ư nhưng hiếm có nhiệm kỳ nào thấy Ban Chấp hành T.Ư ban hành tới 4 nghị quyết và 1 quy định về công tác xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành khoảng 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiều quy định về công tác cán bộ. Đây là dấu ấn, là điểm sáng"- ông Nguyễn Đức Hà nhận định.

Đột phá trong xây dựng Đảng bằng những việc mới và khó - Hình 1
Học viên tại lớp cán bộ nguồn thành phố ở trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: Chiến Công

Trong các quy định, quy chế được ban hành, có nhiều nội dung mới, lần đầu tiên được thực hiện như: Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có thời hiệu, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu; việc đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy trình 5 bước; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... Do đó, công tác cán bộ đã được đổi mới khá toàn diện, từng bước đi vào nền nếp, khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong một số nhiệm kỳ trước đây.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông (Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư) nhận định, nhìn tổng thể trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng; trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh; chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Nhiều vấn đề khó, phức tạp có kết quả cụ thể

Như ông Nguyễn Đức Hà nhận định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Đại hội XII của Đảng đã bổ sung thêm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhiều vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm được thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra, trong nhiệm kỳ này đã tạo sự chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các khâu, nhất là trong quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển. Tình trạng chạy chức, chạy quyền và những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả.

Dấu ấn tiếp theo là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vào đấu tranh phòng chống tham nhũng, "lợi ích nhóm" được thực hiện quyết liệt với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền" đã siết chặt kỷ luật Đảng. Chính vì thế, đã tạo ra kết quả "ngoài sức tưởng tượng". Riêng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xử lý kỷ luật 110 cán bộ diện T.Ư quản lý.

Đi đôi với tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý, công tác phòng ngừa cũng được quan tâm thực hiện, nổi bật là công tác cán bộ và xây dựng, hoàn thiện thể chế. Với nhận thức cán bộ là "gốc của công việc", là "khâu then chốt" của công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã dành nhiều công sức để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là vấn đề kiểm soát chặt chẽ quyền lực, "nhốt" quyền lực vào trong "lồng" cơ chế, để phòng ngừa sự thoái hóa, biến chất trong đội ngũ... "Điều đó đã tạo dấu ấn quá sâu sắc, mạnh mẽ. Có lẽ chính vì vậy, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường"- ông Nguyễn Đức Hà nói.

Một ấn tượng khác là về tổ chức, bộ máy. Nhiệm kỳ này, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy được thể hiện qua những con số, số tiền tiết kiệm cho ngân sách rất cụ thể. Chỉ tính đến 31/12/2019, cả nước đã giảm được 4 đầu mối thuộc T.Ư, 7 tổng cục và tương đương, 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng; 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập... Việc giảm đầu mối, đã giúp giảm cấp trung gian, cán bộ lãnh đạo, thủ tục hành chính, biên chế, chi thường xuyên...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42

Tiêu điểm

Bị vợ ông Dũng 'lò vôi' tố ăn chặn tiền, 'thần y' Võ Hoàng Yên nhận có thiếu sót
20:50:25 02/03/2021
Cha bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Con tôi như được sinh ra lần thứ hai'
20:17:03 01/03/2021
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội khen thưởng người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư
12:08:07 01/03/2021
Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh không thể tin nổi chồng mình cứu được cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư
12:21:32 01/03/2021
Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
12:35:26 01/03/2021
Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn
21:16:43 01/03/2021
“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt
12:42:22 02/03/2021
Thủ tướng xúc động trước sự nhanh trí, dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
15:55:03 01/03/2021
Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi
08:19:17 01/03/2021
Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết
20:37:22 02/03/2021

Thông tin đang nóng

Chị Vân Quang Long bức xúc: Nếu không lên tiếng thì tôi không còn là con người nữa
20:33:13 02/03/2021
Tung ảnh mới nhất, 'hot girl bánh tráng trộn' Đà Lạt khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá gợi cảm, 3 vòng chuẩn từng cen-ti-mét
19:00:25 02/03/2021
Bố khóc sướt mướt tiễn con đi học, cứ ngỡ tình cảm gia đình khăng khít lắm, hóa ra là một vố lừa siêu to khổng lồ
21:40:54 02/03/2021
Tiệc hội bạn hoá thành màn phát "cẩu lương" của Noo và Mai Phương Thuý: Vừa gặp đã kề kề và trao nhau hành động đặc biệt!
19:52:39 02/03/2021
S.T Sơn Thạch lên tiếng bảo vệ Lan Ngọc và có hành động cực gắt giữa drama ảnh nóng: Đúng là bạn thân nhà người ta!
21:11:59 02/03/2021
Châu Tinh Trì từ mặt 3 người bạn nổi tiếng sau 'Tuyệt đỉnh Kung fu'
19:29:48 02/03/2021
Em chồng cậy bụng mang dạ chửa đưa ra lời đề nghị vô lý, chị dâu liền "xử đẹp" khiến giặc bên Ngô cứng họng
19:02:02 02/03/2021
Triệu Lệ Dĩnh bị "cô lập" tại Đêm hội Weibo, khi có sự xuất hiện của "tình cũ Phùng Thiệu Phong"?
23:22:39 02/03/2021
Hoàng Tử Thao sống sung túc sau khi thừa kế 3 tỷ USD
22:13:48 02/03/2021
Khán giả phẫn nộ đến cạn lời vì phim Việt 18+ phản cảm về gái ngành đăng tải: "Khán giả sẽ thấy mình và gia đình ở trong đó"
22:47:31 02/03/2021

Tin mới nhất

Hải Dương dỡ cách ly xã hội

23:55:03 02/03/2021
23h30 ngày 2/3, tỉnh Hải Dương dỡ các chốt phong tỏa cấp phường và huyện; 0h ngày 3/3 dỡ bỏ chốt cấp tỉnh (cập nhật).

Phó giám đốc sở 31 tuổi: Không phải là cá biệt ở Vĩnh Phúc

23:10:22 02/03/2021
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay việc bà Trần Huyền Trang - con gái bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở không phải là trường hợp cá biệt trong quy hoạch cán bộ ở Vĩnh Phúc.

'Phải trả lại vỉa hè, đường sá cho khu đô thị của chúng tôi'

22:58:48 02/03/2021
Gia đình tôi chuyển về đây được vài năm nay, do khu đô thị không có tầng hầm làm bãi đỗ xe nên phải gửi ở nơi khác. Ai ngờ mấy tháng trước bãi xe mọc lên ngay sát tường nhà tôi.

Tạm dừng hoạt động tất cả chốt kiểm soát dịch nội tỉnh Quảng Ninh

22:32:02 02/03/2021
Chiều 2-3, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc về việc mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội và điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

An Giang đã ra tay với karaoke lưu động: Cấm toàn tỉnh

22:28:36 02/03/2021
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo cấm karaoke lưu động toàn tỉnh và cấm đưa thức ăn vào các khu cách ly, đặc biệt khi biết tin Kiên Giang có thêm 5 ca nhiễm COVID-19.

Tự chế tạo mìn đánh cá, 7 người bị thương

20:43:20 02/03/2021
Người đàn ông ngụ huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tự chế tạo mìn trong ống lon để đánh cá thì bất ngờ phát nổ làm 7 người bị thương, trong đó có trẻ em.

TP Chí Linh nôn nao trước thời điểm gỡ bỏ phong tỏa

18:48:11 02/03/2021
Sau nửa tháng bị phong tỏa, chính quyền địa phương và người dân TP Chí Linh (Hải Dương) rất phấn khởi, đợi chờ thời khắc gỡ phong tỏa toàn thành phố từ 0h đêm 3-3.

Mở cửa lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3

18:39:45 02/03/2021
Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định mở cửa khai thác trở lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3-2021 sau hơn 1 tháng tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 2/3, không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, còn gần 59 nghìn người cách ly

18:15:26 02/03/2021
Bộ Y tế cho biết đến tối 2/3 tạm thời không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Sáng cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới, trong đó có tới 10 trường hợp ở cùng một xã ở Hải Dương.

Kết thúc cách ly xã hội, Hải Dương vẫn dừng nhiều hoạt động để phòng dịch

17:42:46 02/03/2021
Sau khi kết thúc cách ly xã hội, gỡ bỏ phong tỏa với huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh, Hải Dương vẫn tiếp tục tạm dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'

17:32:42 02/03/2021
Theo anh Nguyễn Ngọc Mạnh, lúc cháu bé rơi xuống, anh đưa tay ra đỡ được đầu cháu rồi theo đà đó tay anh cũng bị đập mạnh xuống mái tôn gây thương tích.

CSGT đã ra quân, xe chở mía cồng kềnh vẫn tung hoành trên quốc lộ 26

16:06:28 02/03/2021
Từ 24-2, Đội 2 CSGT tỉnh Đắk Lắk đã ra quân xử lý ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải nhưng thực tế xe quá tải vẫn tung hoành trên quốc lộ 26.

Dân làm theo “túi tiền” của trưởng thôn

14:40:17 02/03/2021
Vừa rồi, tôi mới thu hoạch vụ cà phê đầu tiên được 30 triệu đồng, mỗi tháng đi cạo mủ cao su được thêm 20 triệu đồng, rồi thu hoạch mì (sắn) 50 triệu đồng, hạt điều 100 triệu đồng,.... Có tiền, tôi mua được miếng đất chiều ngang mặt đườ...

“Cháy” hết mình với phong trào công tác Hội

14:32:18 02/03/2021
Tôi không hiểu người phụ nữ ấy lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào để có thể vừa chu toàn việc gia đình với hai người thân cần chăm sóc đặc biệt, vừa lăn xả và cháy hết mình với phong trào công tác Hội. Gần như ngày nào chị cũng đi xuốn...

Gửi bé sơ sinh ở tiệm tạp hóa, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm

14:10:35 02/03/2021
Sau khi ẵm bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi đến gửi chủ tiệm tạp hóa nhờ giữ giùm, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm.

Tạm giữ 2 xe Mercedes cùng biển số 'vô tình gặp nhau' trên đường Hà Nội

14:01:42 02/03/2021
Hai xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16 vô tình gặp nhau trên đường Vạn Phúc (Hà Nội) đã bị công an tạm giữ để xác minh xe nào lắp biển số giả.

TP.HCM 20 ngày không có ca COVID-19 mới, thu ngân sách 2.900 tỷ đồng/ngày

13:56:13 02/03/2021
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, đến hôm nay, TP đã có 20 ngày không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Hải Phòng dành nguồn lực để mỗi phường có một công viên

13:54:00 02/03/2021
Đây là nội dung được bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh tại cuộc họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác triển khai xây dựng công viên cây xanh trên địa bàn thành phố.

Tránh xe máy, ôtô chở 40 công nhân 'bay' xuống ruộng

13:49:23 02/03/2021
Chiếc ôtô chở 40 công nhân đi làm ca sáng bị lật bay xuống ruộng khiến một người bị thương, những người còn lại bị dính đầy bùn, đất .

Kiến nghị miễn thuế GTGT cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch

13:41:52 02/03/2021
Hiệp hội Du lịch Tp.HCM kiến nghị miễn hoặc giảm 50% thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, khu du lịch đến hết năm 2021.

Trao bằng khen của Thủ tướng cho người cứu bé gái rơi tầng 12 chung cư

13:35:28 02/03/2021
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội đã được nhận bằng khen đột xuất của Thủ tướng vì hành động dũng cảm của mình.

Thủ tướng yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân ngay từ tuần này

13:30:58 02/03/2021
Tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần vắc xin + 5K, không được chủ quan, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020 ngày 2-3.

'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

13:22:23 02/03/2021
Người thanh niên làm nghề lái taxi tải chở hàng bỗng chốc được cả nước xem như người hùng vì đã dũng cảm đỡ bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư vào ngày 28-2 khiêm tốn nói về hành động mà mình đã làm.

Những 'camera chạy bằng cơm' phòng vệ biên giới Tây Nam

13:13:31 02/03/2021
Việc một số người vượt biên trái phép từ Campuchia trở về bị nhiễm bệnh như xảy ra ở An Giang, Đồng Tháp khiến các tỉnh có đường biên giới tiếp tục tìm nhiều cách quyết liệt để ngăn không để thủng vành đai này.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Không áp lực khi bổ nhiệm con gái bí thư tỉnh làm phó giám đốc sở

12:47:00 02/03/2021
Ông Nguyễn Bá Huy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vừa ký văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang là khách quan, minh bạch, không có sức ép, không có áp lực.

Vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 12: Yêu cầu thực hiện biện pháp phòng chống tai nạn trẻ em

12:42:56 02/03/2021
Tối 1-3, Ủy ban quốc gia về trẻ em có công văn hỏa tốc gửi các bộ: Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa - thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều đơn vị kh...

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

12:38:27 02/03/2021
Ngày 1-3, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung có quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Có thể bạn quan tâm

Hyun Bin và dàn mỹ nam Hàn dùng nước hoa gì?

Phong cách sao

04:03:45 03/03/2021
Trong khi Lee Dong Wook bị mê hoặc bởi hương gỗ, Song Joong Ki lại thích mùi cam tươi sảng khoái.

Tá hỏa phát hiện nửa phần thi thể nam giới tại rẫy cà phê

Sự kiện nóng

00:14:53 03/03/2021
Tối 2/3, đại diện CA huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một nửa thi thể trong rẫy cà phê.

Kẻ bạo loạn Đồi Capitol định đào tẩu bằng hộ chiếu 'thế thân'

Thế giới

23:52:51 02/03/2021
Ethan Nordean, một lãnh đạo nhóm cực hữu Proud Boys, thủ sẵn hộ chiếu của người giống mình để rời Mỹ sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1.

Đội hình U23 của những CLB hàng đầu châu Âu

Bóng đá thế giới

23:50:57 02/03/2021
Các CLB hàng đầu châu Âu có những cầu thủ U23 nào xuất sắc? Hãy cùng tìm hiểu.

Nhiều sự trở lại

Bóng đá việt nam

23:47:03 02/03/2021
Quãng thời gian 1,5 tháng V.League phải hoãn giúp các trường hợp chấn thương kịp phục hồi và đã sẵn sàng trở lại.

Phạt chủ quán karaoke vì để khách hát đợt dịch

Pháp luật

23:36:27 02/03/2021
Để gần 30 khách hát karaoke dù có lệnh cấm trong đợt dịch Covid-19, chủ cơ sở kinh doanh ở Ninh Bình bị phạt 25 triệu đồng.

Mitchell Acoustics uStream One, loa true wireless nhỏ gọn, chất âm tròn chuẩn Anh Quốc

Thế giới số

23:31:35 02/03/2021
Mitchell Acoustic uStream One được phát triển bởi Paul Mitchell với khả năng kết nối hai loa không dây, nghe nhạc tròn chuẩn Anh Quốc, xem phim khá.

OPPO Find X3 series 5G tiếp tục hé lộ hình ảnh, ra mắt ngày 11/3

Đồ 2-tek

23:30:13 02/03/2021
Còn khoảng hơn 1 tuần nữa, OPPO Find X3 series 5G sẽ ra mắt và hình ảnh mới nhất của dòng máy mới đã bị rò rỉ khá sát với tin đồn.

Hậu Hoàng hả hê khi được netizen chế ảnh "trả đũa" Mũi trưởng Long về vụ chặt ngói

Show việt

23:28:05 02/03/2021
Có vẻ như Hậu Hoàng cũng rất ghim vụ chặt ngói này!

Khoảnh khắc điểm 10: Ai cũng mải bấm điện thoại, duy nhất Chi Pu chăm chú theo dõi và say sưa hát theo

Nhạc việt

23:25:33 02/03/2021
Khoảnh khắc Chi Pu tại một lễ trao giải diễn ra hồi đầu năm nay đã được khán giả đào lại, khen ngợi hết mực.

HyunA thừa nhận bạn trai có ấn tượng không tốt ngay lần đầu ra mắt bố mẹ

Show quốc tế

23:24:57 02/03/2021
Tuy nhiên, Dawn đã nhanh chóng cải thiện tình hình và nhận được nhiều tình cảm từ bố mẹ HyunA.

"Lisa lão sư" bật mí bí kíp đặc biệt để "che khuyết điểm" vũ đạo khi đã hát live quá mệt không phải ai cũng biết

Nhạc quốc tế

23:22:34 02/03/2021
Vì phải giữ cột hơi để hát nên nhiều người sẽ không thể nhảy hết sức mình trên sân khấu. Vậy đâu là điểm cộng để bù đắp lại thiếu sót này? Thử nghe Lisa mách nước xem nào!

Thu Hoài và bạn trai ủng hộ 200 triệu đồng mua vaccine ngừa Covid-19

Sao việt

23:17:45 02/03/2021
Sáng 2/3 hoa hậu Thu Hoài cùng Tống Trí đến Đài truyền hình TP HCM trao 200 triệu đồng cho quỹ Chung một tấm lòng.

Dù chồng đã mất nhưng đêm đến vẫn có người đàn ông lạ trèo lên giường ngủ, tôi run cầm cập cho tới khi gã ta lên tiếng

Tâm sự

23:15:48 02/03/2021
Khi biết anh ta không phải trộm, tôi quay lại nhìn để rồi sững sờ điêu đứng.

Jessie J có bạn trai gốc Việt sau chia tay Channing Tatum

Sao âu mỹ

23:14:49 02/03/2021
Chủ nhân bản hit Price Tag Jessie J vừa công khai người yêu mới là vũ công kiêm biên đạo múa Max Pham Nguyen.