Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật

Theo dõi VGT trên

Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước.

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban Quốc phòngAn ninh (QP & AN) cho rằng, việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách Nhà nước, chi phí của xã hội.

Sáng 28/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã xem xét, cho ý kiến dự án Luật Căn cước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đại diện cơ quan soạn thảo dự, phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu. Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN Lê Tấn Tới, dự án Luật Căn cước có 7 vấn đề lớn cần xin ý kiến gồm: tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam; thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nội dung thể hiện trên thẻ căn cước; người được cấp thẻ căn cước; tích hợp thông tin vào thẻ căn cước; cấp, quản lý căn cước điện tử.

sao đổi tên Luật Căn cước

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN, hiện nay có 2 loại ý kiến khác nhau về tên gọi. Loại ý kiến thứ nhất, đồng ý đổi tên luật thành Luật Căn cước và loại ý kiến thứ 2, cho rằng giữ nguyên Luật Căn cước công dân như hiện nay. “Tên gọi Luật Căn cước thể hiện bao quát, đầy đủ các chính sách được đề xuất khi đề nghị bổ sung dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý căn cước; không tác động đến vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân; không tác động đến các luật khác” – Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN cho biết.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật - Hình 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận.

Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đối với căn cước điện tử, Thường trực Uỷ ban QP & AN cho rằng, để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thì việc bổ sung điều chỉnh đối với căn cước điện tử, danh tính điện tử, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử là cần thiết. Trên cơ sở đ.ánh giá thực trạng hạ tầng viễn thông, internet và thực tế triển khai cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thời gian qua cho thấy, việc luật hóa để nâng cao giá trị pháp lý của căn cước điện tử là phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi. “Vì vậy, Thường trực Uỷ ban QP & AN đề nghị cho giữ các quy định về căn cước điện tử như dự thảo luật Chính phủ trình” – Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết.

Tạo điều kiện tốt nhất cho người gốc Việt Nam hiện chưa có giấy tờ

Về giấy chứng nhận căn cước và quản lý người gốc Việt Nam (Điều 7 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho rằng, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực Uỷ ban QP & AN đã tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể, rõ hơn về người gốc Việt Nam; điều kiện cấp giấy chứng nhận căn cước, việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước; thông tin được thu thập, cập nhật, lưu trữ và việc khai thác, sử dụng thông tin về người gốc Việt Nam; việc quản lý người gốc Việt Nam; bổ sung đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của người gốc Việt Nam.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật - Hình 2
Chủ nhiệm Uỷ ban QP & AN Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước.

Về thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước, Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, qua đ.ánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại Điều 10 dự thảo Luật Chính phủ trình chỉ quy định cập nhật các thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân…

Trong các trường thông tin quy định tại điều này có 4 trường thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh để tạo lập số định danh cá nhân, phục vụ công tác quản lý dân cư. Các trường thông tin còn lại nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi của công dân, thuộc 4 nhóm thông tin; các thông tin về hộ tịch và cư trú: nhằm xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý của người dân…; thông tin về nhóm m.áu: nhằm phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn m.áu dự phòng trong khám, chữa bệnh…; các thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử: để phục vụ liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân và thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước…; nhóm thông tin khác theo quy định của Chính phủ để dự phòng, bảo đảm thích ứng với công tác chuyển đổi số trong từng thời kỳ, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Bỏ thông tin quê quán trên thẻ căn cước

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước (Điều 19 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Uỷ ban QP & AN cho rằng, việc đổi tên thẻ căn cước như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp; không phát sinh thủ tục, không phát sinh chi ngân sách Nhà nước, chi phí của xã hội.

Bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước nhằm đảm bảo tính bảo mật - Hình 3
Các đại biểu tại hội nghị.

Thông tin trên thẻ căn cước đã được đ.ánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng luật, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin “quê quán”, sửa đổi “số thẻ căn cước công dân” thành “số định danh cá nhân”, “căn cước công dân” thành “thẻ căn cước”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”, bổ sung “nơi đăng ký khai sinh”… để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước; việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Trẻ dưới 14 t.uổi cấp được cha mẹ giám hộ quản lý, sử dụng thẻ căn cước

Về người được cấp thẻ căn cước (Điều 20 dự thảo Luật Chính phủ trình), Thường trực Uỷ ba QP & AN đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 23 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể hơn về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 t.uổi và trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong việc sử dụng, quản lý thẻ căn cước của người dưới 14 t.uổi.

Đề cập về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước (Điều 23 dự thảo Luật Chính phủ trình), Trung tướng Lê Tấn Tới cho biết, quy định như dự thảo luật về việc tích hợp một số loại thông tin vào thẻ căn cước là phù hợp; đồng thời đã rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung các quy định tại điều này và các điều khoản có liên quan trong dự thảo luật để bảo đảm thông tin tích hợp vào thẻ căn cước được chính xác, kịp thời, an toàn và hiệu quả trong khai thác và sử dụng.

Liên quan đến việc cấp, quản lý căn cước điện tử (Chương IV), Thường trực Uỷ ban QP & AN đã nghiên cứu, chỉnh lý khái niệm về căn cước điện tử tại khoản 15 Điều 3, chỉnh lý lại quy định tại khoản 2, bổ sung 3 khoản tại Điều 31 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý nhằm quy định cụ thể hơn về thông tin trong căn cước điện tử, thẩm quyền cấp căn cước điện tử và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp căn cước điện tử.

Mỹ sắp có quy định mới chống nhập cư lậu

Reuters dẫn lời Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho hay đến ngày 11.5, Washington sẽ hoàn thiện một quy định mới từ chối cho tị nạn đối với người di cư bị bắt gặp vượt qua biên giới Mỹ - Mexico một cách bất hợp pháp.

Mỹ sắp có quy định mới chống nhập cư lậu - Hình 1

Người nhập cư ở khu vực tường biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh REUTERS

Quy định mới áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xin tị nạn đối với bất kỳ quốc tịch nào từ nước khác nhưng thông qua Mexico.

Việc đưa ra quy định mới nằm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp dự kiến sẽ gia tăng khi Điều luật 42 hết hiệu lực vào ngày 11.5. Điều luật 42, được áp dụng từ tháng 3.2020, cho phép nhà chức trách trục xuất người nhập cư không có giấy tờ, đến từ một nước có dịch bệnh truyền nhiễm.

Nhiều người Trung Quốc tìm đường nhập cảnh Mỹ từ Mexico bằng cách nào?

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Sư Thích Minh Tuệ" không phải tu sỹ Phật giáo
20:03:14 16/05/2024
Ban Tôn giáo yêu cầu các sở, ngành quan tâm khi ông Thích Minh Tuệ đến địa bàn
23:45:55 16/05/2024
Phó chủ tịch xã dọa b.ắn dân giữa chợ
08:53:27 16/05/2024
Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh cầm roi đ.ánh bạn trước lớp
19:24:13 16/05/2024
Ông Lê Thanh Hải bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng
23:54:29 16/05/2024
Xe chở đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa bị tai nạn tại Phú Yên
19:44:53 16/05/2024
Vụ "xé rào" cho xe tải đi vào cao tốc Bắc - Nam: Lộ thủ phạm múc đất
19:06:40 17/05/2024
Chợ Thủ Đức 'thất thủ' dù hệ thống thoát nước 248 tỷ đồng mới khánh thành
22:24:56 16/05/2024
5 tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội xuống đường xử lý vi phạm giao thông
23:00:53 16/05/2024
Điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam
09:14:02 17/05/2024

Thông tin đang nóng

Diễn viên Bình An sợ hãi tháo chạy lên nóc khi bị kẹt bên trong toà nhà bị cháy
06:48:15 18/05/2024
GTA 5 vượt doanh số 200 triệu bản tuy nhiên vẫn thua 2 game huyền thoại này
01:05:41 18/05/2024
Giai đoạn 2 "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ tài sản của 5 bị cáo trốn truy nã
07:04:45 18/05/2024
Việt Trinh gây tranh cãi khi bàn về 'ôm hôn con trai t.uổi thiếu niên'
07:12:08 18/05/2024
"Búp bê sống" Anya Taylor-Joy được chắp cánh sự nghiệp ở Cannes
06:01:16 18/05/2024
6 kiểu nhà nên tránh xa, dù giá rẻ đến mấy cũng dễ 'ôm hận'
06:44:21 18/05/2024
'Tháng Tư, ngày em đến': Chuyện tình của những người trẻ 'sợ yêu'
06:04:57 18/05/2024
Hôn nhân hạnh phúc của MC Thành Trung và vợ cựu tiếp viên hàng không
07:17:25 18/05/2024
Hóa đơn t.iền điện hơn 1 triệu, vợ suy sụp khi bị chồng trách móc dọa ly hôn
08:04:39 18/05/2024
Ruột gối dùng lâu bị bẩn, đem ngâm trong thứ nước này là sạch tinh tươm, không tốn t.iền mua gối mới
06:51:04 18/05/2024

Tin mới nhất

Hà Nội: Cháy tại tòa nhà 4 tầng, hàng chục người hoảng loạn trèo lên mái kêu cứu

06:49:14 18/05/2024
Ngay sau khi nhận được tin báo, trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa cùng các đơn vị hỗ trợ, nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đá lở lăn trên cao xuống đè trúng hai ô tô trên QL6

22:09:21 17/05/2024
Tối 17/5, Cục CSGT cho biết, trên tuyến QL6 (tỉnh Sơn La) vừa xảy ra sự cố đá lở lăn từ trên cao xuống, đè trúng nhiều ô tô.

Vụ nổ làm 2 người thương vong ở Bình Định do rò khí bình chứa oxy hóa lỏng

21:58:14 17/05/2024
Công an tỉnh Bình Định xác định, vụ nổ bình khí tại Công ty Cổ phần Thiên Phúc, Cụm Công nghiệp Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm 2 người thương vong cuối tháng 8/2023 là do sự cố rò khí ở cổ bình chứa khí oxy hóa lỏng...

Hơn 100 tấn rác và lục bình phủ kín kênh Nước Đen đã được vớt sạch

23:49:52 16/05/2024
Theo ghi nhận, các mảng rác lớn xếp thành lớp cùng xác động vật, chai nhựa, túi nilon, đồ dùng sinh hoạt, lục bình... từng phủ kín đoạn kênh dài gần 1km đã được đội ngũ vớt rác gom dọn toàn bộ tập kết lên bờ, chờ xe gom đi xử lý.

Phó Chủ tịch TP Thủ Đức lên tiếng về sự cố ngập tại đường Võ Văn Ngân

22:31:32 16/05/2024
Theo ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch TP Thủ Đức, dù đường Võ Văn Ngân vẫn còn ngập nhưng hệ thống thoát nước bước đầu đã có hiệu quả.

Vĩnh Phúc: 381 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Shinwon đã ra viện

21:24:08 16/05/2024
Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, trao quà hỗ trợ cho 12 nữ công nhân lao động nạn nhân của sự cố xảy ra tại Công ty Shinwon, đã phải nhập viện cấp cứu khi đang mang thai .

Hải Phòng: Đàn khỉ hoang xuống phố, vào nhà dân lục đồ

15:37:04 16/05/2024
Ngày 16/5, đại diện lãnh đạo UBND phường Tây Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn phường mấy ngày nay xuất hiện đàn khỉ hoang dã thường xuyên vào khu dân cư tìm thức ăn.

Đồng Nai: Chủ cửa hàng bánh mỳ thanh toán hơn 580 triệu đồng viện phí

15:34:37 16/05/2024
Trước đó, tối 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ.

Hà Nội: Đề xuất tạm dừng công tác Chủ tịch UBND P.Định Công

08:48:34 16/05/2024
Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND Q.Hoàng Mai vừa ban hành văn bản báo cáo Chủ tịch UBND Q.Hoàng Mai về tình hình công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn P.Định Công.

Cứ đà này, giá đất tại TP.HCM sẽ đắt ngang Hồng Kông

07:57:23 16/05/2024
Đó là nhận xét và lo ngại của ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nêu tại Hội thảo khoa học quốc gia Quản lý đất đai trên địa bàn TP.HCM - Thực trạng và giải pháp do Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức n...

Phạt người mẹ giao ô tô BMW cho con "drift" ở trung tâm TP HCM

19:46:36 15/05/2024
Clip cho thấy chiếc ô tô mang biển số TP HCM thực hiện drift vào buổi tối trước sự chứng kiến của nhiều người. Cuối clip là hình ảnh cô gái đội nón giống nón của công an

Thủ đô Hà Nội mưa lớn, khả năng nhiều tuyến phố ngập sâu

18:41:39 15/05/2024
Dự báo từ nay đến khoảng 19h30, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Đà Nẵng khống chế vụ cháy rừng ở xã Hòa Phú

18:35:23 15/05/2024
Ngay khi nhận tin báo cháy rừng, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động phương tiện và các lực lượng tại chỗ phối hợp Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa với gần 200 người để tiến hành dập lửa.

Đứng trước nhà chờ xe tải đến rồi lao người vào gầm

15:32:36 15/05/2024
Đang đứng trước nhà, khi thấy chiếc xe tải chạy qua, người đàn ông bất ngờ lao ra đường rồi nằm xuống khiến xe cán t.ử v.ong tại chỗ.

Làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 350 công nhân nhập viện

13:10:42 15/05/2024
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửiSở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Khu công nghiệp Khai Quang, TPVĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Bộ Công an đề xuất giải pháp kiểm soát thị trường vàng

11:48:45 15/05/2024
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã kiến nghị hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát, ổn định thị trường vàng.

Có thể bạn quan tâm

'Quên lối về' khi ngắm thân hình của nữ thần siêu vòng một

Người đẹp

08:31:57 18/05/2024
Sukanay Konin đang là hot girl, người mẫu nổi tiếng ở Thái Lan. Nhờ sự quyến rũ, táo bạo mà mỹ nhân 9x này rất đắt show làm người mẫu ảnh.

Vườn quốc gia U Minh Thượng mở cửa đón khách du lịch

Du lịch

08:30:24 18/05/2024
Từ ngày 18-5, Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) mở cửa đón khách tham quan, du lịch sinh thái và câu cá giải trí.

Ở Hà Nội với thu nhập 10 triệu, chỉ sinh 1 con cũng phải sống kiểu hộ nghèo

Góc tâm tình

08:27:45 18/05/2024
Nếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật bằng công nghệ dẫn đường mới

Thế giới

08:17:56 18/05/2024
Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa từ thành phố ven biển phía Đông Wonsan và các tên lửa đã bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông.

Tại sao trồng hoa giấy trước nhà cực tốt nhưng là đại kỵ khi trồng trong nhà?

Sáng tạo

08:11:23 18/05/2024
Trồng hoa giấy trước nhà không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, cho bóng râm mà còn có thể chặn đứng những điều xui xẻo, mang tới may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Sao Việt 18/5: Noo Phước Thịnh khác lạ với tóc bạch kim, diva Hồng Nhung gợi cảm

Sao việt

08:08:47 18/05/2024
MC Mai Ngọc khoe vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ trước giờ lên sóng , diva Hồng Nhung diện đầm khoét ngực sâu gợi cảm.

Ăn trứng gà vào buổi sáng có lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

Sức khỏe

08:08:03 18/05/2024
Nếu bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng tóc và da, hãy thêm trứng gà vào chế độ ăn uống của mình, đặc biệt là vào bữa sáng. Biotin được tìm thấy trong trứng rất cần thiết để duy trì mái tóc chắc khỏe và đầy sức sống.

Thần tượng Hàn ồ ạt đến Việt Nam làm show

Nhạc quốc tế

08:04:54 18/05/2024
Nhưng, điều đặc biệt nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây là thần tượng tới để tổ chức concert riêng chứ không phải biểu diễn trong một sự kiện giải trí tổng hợp do công ty nào đó mời.

2024 PMSL SEA Summer: D'Xavier tiếp tục phong độ thăng hoa

Mọt game

08:02:43 18/05/2024
Trong ngày thi đấu đầu tiên của tuần 2 giải 2024 PMSL SEA Summer, ba đại diện Việt Nam gồm D Xavier, Team Secret và ROY Esports tiếp tục ra khơi săn kho báu.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 55: Tiểu tam vênh váo vừa ăn cắp vừa la làng, bị Hân mắng sấp mặt

Phim việt

07:47:39 18/05/2024
Sau một đêm bẽ bàng vì bị khước từ, Linh đã chủ động điện thoại cho Hân hẹn gặp với âm mưu thọc gậy bánh xe nhằm phá hoại cuộc sống hôn nhân của cô và Đức Anh.

Quang Hải được khen khéo chăm vợ bầu Chu Thanh Huyền, cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào như ngôn tình đời thực

Sao thể thao

07:44:31 18/05/2024
Tối 16/5, hot girl Chu Thanh Huyền khoe với dân mạng video ghi lại cảnh cô được chồng chăm sóc trong thai kì. Video bắt đầu bằng cảnh Quang Hải vào phòng, thu dọn chăn gối.

NewJeans dùng thủ đoạn thắng aespa, bị tố đạo nhái đàn anh BTS?

Sao châu á

07:43:59 18/05/2024
Trong phiên điều trần tranh chấp pháp lý giữa tập đoàn HYBE Labels và CEO Min Hee Jin của công ty con ADOR, mẹ đẻ NewJeans đã hé lộ chuyện em gái BTS được yêu cầu dùng thủ thuật để thắng aespa.

Những toan tính của Shgun - Cuộc chiến vương quyền phiên bản phương Đông

Hậu trường phim

07:35:15 18/05/2024
Là một trong những series phim được đ.ánh giá cao nhất từ đầu năm 2024, Shgun, đã được lên kế hoạch tiếp tục sản xuất và cạnh tranh các g.iải t.hưởng danh giá.