Nâng cao “sức đề kháng” của bộ đội và nhân dân trước các thông tin xuyên tạc

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thông qua thực hiện “diễn biến hòa bình”.

Mục tiêu không bao giờ thay đổi của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, khi chúng ta vừa tiến hành xong đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch càng ráo riết tiến hành các hoạt động chống phá. Chúng coi đây là thời cơ để thực hiện mưu đồ chính trị.

Bóp méo, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng

Mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động không mới, chỉ có điều, trong từng thời điểm và tùy vào tình hình cụ thể, chúng điều chỉnh về hình thức, mức độ và tần suất. Một trong những chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá. Thông qua mạng xã hội , các trang web và một số báo mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các nhóm phản động ở hải ngoại kết hợp với những phần tử cơ hội chính trị trong nước ra sức tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm “nắn dòng dư luận”, làm chệch hướng mục tiêu cách mạng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta hướng theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Một đề tài được các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc từ nhiều năm nay, đó là công kích, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chủ đề này luôn được chúng gia tăng trước các kỳ đại hội, và Đại hội XIII của Đảng không là ngoại lệ. Trước thềm đại hội, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các thế lực thù địch, phản động móc nối, lôi kéo và sử dụng những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta, núp dưới vỏ bọc “đóng góp” vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta dưới nhiều hình thức. Đáng lưu ý là những bức “thư ngỏ”, “thư trao đổi”, “thư góp ý”… mang tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc, do một số người soạn thảo rồi giao cho một nhân vật đứng tên đưa lên mạng xã hội , gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nếu chỉ lướt qua những bức thư kiểu ấy, chúng ta dễ lầm tưởng đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Nhưng đọc kỹ và soi vào thực tiễn mới thấy, thực chất đó là những luận điệu hết sức nguy hiểm, ngụy biện nhằm phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; phủ nhận con đường xây dựng, đi lên CNXH mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn; cố tình bóp méo lịch sử, xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời thổi phồng những tồn tại, hạn chế của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước… nhằm mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các thế lực thù địch đang muốn tạo ra trong nội bộ Việt Nam, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên một “khoảng trống” về tư tưởng chính trị hòng thay dần bằng một hệ tư tưởng mới-tư tưởng dân chủ tư sản. Với cái nhìn chủ quan, phiến diện, một chiều, họ ra sức tô vẽ, ca ngợi xã hội dân chủ tư sản; mặt khác, họ quy kết rằng nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của đất nước là do “bản chất chế độ”; do “mất dân chủ”, “yếu kém về năng lực lãnh đạo” của Đảng Cộng sản. Họ xuyên tạc rằng Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn; lựa chọn con đường xây dựng CNXH là sai lầm của Việt Nam và muốn khắc phục những yếu kém ấy, muốn có nền dân chủ thực sự, muốn đưa đất nước phát triển nhanh hơn thì phải từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; từ bỏ mục tiêu, con đường xây dựng CNXH, từ bỏ vai trò cầm quyền, duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng Đại hội XIII là thời cơ để Đảng ta sửa sai, để Việt Nam đổi mới, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Nâng cao sức đề kháng của bộ đội và nhân dân trước các thông tin xuyên tạc - Hình 1

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là công việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và việc tổ chức triển khai đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tập trung chống phá. Chẳng hạn, họ lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần “không có vùng cấm”; xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước để bóp méo, xuyên tạc, cho rằng đó là cuộc “thanh trừng nội bộ”, “trả thù lẫn nhau” giữa các cá nhân, phe nhóm… Từ những thông tin cóp nhặt ngoài luồng, họ “dựng lên” danh sách các nhân sự sẽ giữ các trọng trách: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; nhân sự trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư… rồi đem ra bình phẩm, phán xét, so sánh… Đặc biệt nguy hiểm hơn, chúng còn dựng chuyện, xuyên tạc, tung tin rằng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự tranh giành, “đấu đá” nhau và chịu sự can thiệp của thế lực từ bên ngoài…

Tỉnh táo nhận diện, chủ động đấu tranh

Nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng là phải chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cả về nội dung dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đại hội Đảng.

Một trong những vấn đề cốt yếu được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định đó là phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục củng cố và nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đứng vững trên nền tảng tư tưởng ấy, chúng ta mới đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, có cái nhìn khách quan và toàn diện, phân biệt rõ đúng-sai, đủ “sức đề kháng” và có năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thuyết phục vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , đặc biệt là gần 35 năm đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giành được đã được bạn bè trên thế giới thừa nhận, đã chứng minh bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng ta. Đó cũng là minh chứng hùng hồn khẳng định việc “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…” là hoàn toàn đúng đắn. Tất cả những gì đã và đang diễn ra là thực tế không một thế lực nào có thể phủ nhận.

Trong chỉ đạo tiến hành các khâu, các bước để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với chuẩn bị văn kiện, Đảng ta rất coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, hiện nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Đây là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến vận mệnh, tương lai phát triển của đất nước.

Để đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, một trong những yêu cầu hàng đầu mà Đảng ta đặt ra trong công tác nhân sự là phải thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Đề cập đến vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ”. Như vậy có thể thấy, quan điểm của Đảng ta về chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII là rất dân chủ, rõ ràng, minh bạch.

Phát huy dân chủ, tôn trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là rất cần thiết. Nhưng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo nhận diện và cương quyết đấu tranh. Trước hết cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện những mục đích cá nhân, mưu đồ đen tối, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từng cán bộ, chiến sĩ và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, quy chụp, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu xảo trá của các thế lực thù địch mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ. Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những nội dung sai trái, xấu độc trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xuyên tạc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân".

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân - Hình 1
Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định, với mục tiêu xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo "Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân". Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói riêng...
Theo báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân đã trở thành ngọn đuốc soi đường, định hướng cho lực lượng Công an từng bước xây dựng, phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm. Trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người cán bộ, chiến sĩ Công an hết sức toàn diện. Từ đó về sau, trong nhiều bài nói, bài viết, bức thư gửi đến lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách hệ thống, toàn diện về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân, ngành Công an đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng tư tưởng của Người. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phương diện lý luận và thực tiễn.

Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân - Hình 2
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hội thảo tập trung thảo luận làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung, giá trị thời đại tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân; đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu đã phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra. Nhiều kinh nghiệm quý báu đã được các đại biểu chia sẻ, qua đó giúp ngành Công an tiếp tục vận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận xác định mục tiêu, phương hướng, yêu cầu, biện pháp nghiên cứu, vận dụng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới. Các ý kiến tập trung xác định những nhân tố tác động, phương hướng, giải pháp vận dụng gắn với bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Du khách nước ngoài lao xuống sông Hàn cứu người nhảy cầu tự tử00:59Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Kim Vui: người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-7006:49Băng tuyết tan, quốc lộ 4D thông xe00:46Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’01:25Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường | Người dân phản đối?03:22Miền Bắc rét đậm, tuyết phủ trắng Y Tý và Sa Pa ; Cảnh báo tai nạn do đường trơn01:57Tàu cá Quảng Ngãi cháy rụi trong đêm, thiệt hại gần 4 tỷ đồng01:23CSGT Thanh Hóa xử lý nhiều xe tải cơi nới thành thùng01:21

Tiêu điểm

Rét hại khiến 257 con trâu, bò bị chết tại Huyện Kon Plông, Kon Tum
09:23:13 19/01/2021
Liên tiếp nhiều ngư dân mất tích trên biển do tàu bị chìm
21:50:14 19/01/2021
Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương năm 2021
11:43:05 19/01/2021
Xót xa với cảnh hoang tàn, ảm đạm của những làng, xã từng giàu nhất Việt Nam
19:53:42 19/01/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng nữ ĐBQH Ksor H’Bơ Khắp mang niềm vui nhỏ cho trẻ em Ayun Pa
08:55:46 20/01/2021
Kim Vui: người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-70
08:41:47 20/01/2021
Thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường | Người dân phản đối?
17:47:51 19/01/2021
Oiran - Kỹ nữ cao cấp Nhật Bản | Nhan sắc lộng lẫy, thu nhập khủng và những bí mật ít người biết
17:56:01 20/01/2021
Người nghiên cứu vaccine được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
23:50:11 19/01/2021
PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - Người từ chức để bảo vệ quan điểm giáo dục qua đời
10:27:59 20/01/2021

Thông tin đang nóng

Chi tiết nghi vấn Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng rạn nứt từ tháng 12/2020 chứ không phải mới đây
07:40:04 21/01/2021
Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" vì tiểu tam, Thiều Bảo Trâm thẳng tay "unfollow" nhưng Sơn Tùng M-TP lại có hành động ngược lại
06:44:12 21/01/2021
Trịnh Sảng chính thức thân bại danh liệt, tán gia bại sản vì bê bối chưa từng có trong lịch sử showbiz Hoa ngữ
05:58:58 21/01/2021
Trịnh Sảng cúi mặt khi xuất hiện tại sân bay
06:22:43 21/01/2021
Lần đầu tiên trong lịch sử, Cục phát thanh truyền hình Trung Quốc ra văn bản chính thức phong sát Trịnh Sảng
07:07:59 21/01/2021
Sau Thiều Bảo Trâm, đây là cô gái Việt thứ 2 được Sơn Tùng M-TP follow và "thả thính" liên tục trên MXH
06:15:46 21/01/2021
Thiều Bảo Trâm chính thức unfollow Sơn Tùng trên Instagram sau story ẩn ý chuyện chia tay vì "Tuesday"
05:46:26 21/01/2021
Tin nóng hổi trong drama "trà xanh": Thiều Bảo Trâm đã dọn ra khỏi "tổ ấm" với Sơn Tùng M-TP?
06:11:49 21/01/2021
HOT: Nghi vấn Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm “toang” vì có người thứ 3, hội bạn của nữ chính đồng loạt có chia sẻ ẩn ý?
05:43:45 21/01/2021
WeChoice Awards 2020 là đại hội sum vầy của các couple Vbiz hay gì? Binz - Châu Bùi, Phillip - Linh Rin đủ cả nhưng chưa phải là hot nhất!
07:10:50 21/01/2021

Tin mới nhất

Bãi xe tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

07:43:14 21/01/2021
Càng gần Tết, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vận tải tại một số tuyến phố càng trở nên phổ biến. Điều đáng nói, nhiều bến đỗ đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe n...

Quân đội sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ

07:08:12 21/01/2021
Ngày 20/1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.​

Miền Bắc sương mù bao phủ, ô nhiễm không khí ở mức báo động

07:03:35 21/01/2021
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay miền Bắc trời âm u, sương mù bao phủ, ô nhiễm không khí tại Hà Nội ở mức báo động.

Đại hội XIII của Đảng: Kiên định, sáng tạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững

07:02:05 21/01/2021
Chúng ta thành công vì vừa kiên định, vừa sáng tạo. Chúng ta biết giữ vững những mục tiêu, lý tưởng, đặc biệt là mục tiêu cuối cùng là độc lập dân tộc và CNXH.

Dự báo thời tiết 21/1, miền Bắc chìm trong sương mù, trời rét

06:20:54 21/01/2021
Dự báo thời tiết 21/1, các tỉnh Bắc Bộ trời còn rét, buổi sáng có sương mù. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 24 độ.

Hội nghị Ban Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam năm 2021

06:19:17 21/01/2021
Ngày 20/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) tổ chức Hội nghị bàn về phương hướng hoạt động của Hội trong năm 2021.

Cựu chiến binh TP Uông Bí tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh

06:15:08 21/01/2021
Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) TP Uông Bí luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân.

TP.HCM khó kêu gọi đầu tư đường trên cao

06:13:02 21/01/2021
Dù có trong quy hoạch từ năm 2007 nhưng đến nay chưa có tuyến đường trên cao nào trong năm tuyến ở TP.HCM được hình thành.

Xây dựng Dự thảo liên quan đến cơ chế điều hành giá về kinh doanh xăng dầu

06:10:32 21/01/2021
Sau hơn 05 năm triển khai Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (có hiệu lực từ tháng 11/2014), bên cạnh những kết quả đạt được đã phát sinh một số bất cập do sự thay đổi khách quan của các yếu t...

Cần có giải pháp chống sạt lở bờ biển tại Đà Nẵng

06:03:45 21/01/2021
5 năm trở lại đây, vào những ngày gió mùa đông bắc là bờ biển Đà Nẵng bị triều cường xâm thực, xói lở nghiêm trọng. Bãi biển bị thu hẹp dần, biển ăn sâu vào bờ.

Tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ đặc biệt cho Lữ đoàn cận vệ thép

23:10:51 20/01/2021
​Ngày 20/1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của “Đoàn cận vệ thép” - Lữ...

Đồng Tháp cần thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh

22:47:34 20/01/2021
Chiều 20/1, tại huyện Tân Hồng, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với...

Lạng Sơn sẵn sàng phương án giảm quá tải tại các khu cách ly

22:40:02 20/01/2021
Trước tình hình dòng người trở về từ Trung Quốc ngày càng đông, tỉnh Lạng Sơn đã lên phương án mở thêm các khu cách ly tập trung, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về nước đón Tết.

Thưởng Tết giáo viên cắm bản xứ Thanh: Khi chai nước mắm, lúc măng rừng

22:11:55 20/01/2021
Những giáo viên cắm bản nơi vùng cao xứ Thanh trải lòng về chuyện thưởng Tết khi hàng chục năm công tác trong nghề.

Tân hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM là ai?

21:58:11 20/01/2021
Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định công nhận tân hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Con gái đau bụng mẹ nghĩ bị giun, đến viện phát hiện bệnh nguy hiểm, phải cắt 1 quả thận

21:32:07 20/01/2021
Mỗi khi vào phòng điều trị, bé gái 4 tuổi lại động viện bố mẹ đừng buồn, đừng khóc và luôn có niềm tin rằng mai kia sẽ khỏi bệnh.

Chủ động phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm

20:49:50 20/01/2021
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ còn tiếp tục có những đợt rét mới, vì vậy, bà con cần chủ động theo dõi thông tin về các đợt rét, từ đó, chủ động che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho ...

Công an Hà Nội chúc mừng văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô

20:46:47 20/01/2021
Trong không khí ấm áp, chân tình, chiều 20-1, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng đại diện văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021.

5 ô tô va chạm liên hoàn, cầu Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài

20:39:39 20/01/2021
Vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô tại khu vực cầu Vĩnh Tuy khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài.

Quảng Ngãi: Phụ huynh "tố" nhà trường "xén" khẩu phần ăn của trẻ

20:26:20 20/01/2021
Hình ảnh bữa ăn của trẻ chỉ có ít thịt, nước canh khác xa với thực đơn nhà trường công bố. Điều này khiến phụ huynh trường mầm non Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi) bức xúc.

Công bố kết quả xử lý dioxin Hồ Cổng 2, sân bay Biên Hòa

19:21:05 20/01/2021
Chiều 20/1, tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 701) và Cơ quan Phát triển...

Chi cục trưởng say xỉn, túm áo CSGT: Vi phạm kịch khung

18:52:27 20/01/2021
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông Lại Quốc Đạt vi phạm ở mức phạt kịch khung, trên 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Việt Nam có chưa đến 1 bác sĩ và 2 y tá cho 1.000 người dân

18:13:20 20/01/2021
Tỉ lệ số lượng y bác sĩ so với tổng dân số cho thấy Việt Nam có chưa đến 1 bác sĩ và 2 y tá/1.000 người dân, tính đến năm 2018. Đây là con số còn khiêm tốn trong bối cảnh nhu cầu dành cho chăm sóc y tế ngày càng tăng.

HCDC ngừng xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh

18:06:22 20/01/2021
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố vừa thông báo sẽ tạm ngưng nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm sẽ nhận mẫu xét nghiệm đến hết ngày 8-2 (27 âm lịch), và hoạt động lại bình thường từ ngày 17-2.

Nữ giáo viên chiến đấu với ung thư để được tiếp tục đứng lớp

17:01:41 20/01/2021
Phát hiện bị ung thư buồn trứng khi mới 28 tuổi, Nguyễn Thị Hoài, giáo viên Trường tiểu học Phước An (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục được bên con và đứng trên bục giảng.

Bị nhắc nhở khi chụp ảnh với lá phong đỏ cạnh Đại sứ quán Hàn Quốc

16:57:26 20/01/2021
Hàng phong chuyển màu lá sang đỏ thu hút hàng trăm người dân đến chụp ảnh những ngày gần đây tại khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc (Hà Nội).

Vụ đánh nữ sinh rồi tung clip lên mạng: Yêu cầu trả tiền thuốc 4,2 triệu đồng

16:23:21 20/01/2021
Ngày 20-1, bà Tô Thị P.P cho biết UBND xã Tân Long và Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã làm việc xung quanh việc con gái bà là L.N.M.T (học lớp 7 trường THCS Tân Long) bị một nhóm học sinh đánh rồi tung clip lên m...

Đề xuất chuẩn bị đầu tư 20 dự án trọng điểm ở TP HCM

15:41:16 20/01/2021
5 đường liên vùng, 4 cầu bắc qua sông, 3 công trình chống kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái... được đề xuất lập kế hoạch đầu tư từ năm 2021.

Sinh viên ĐH Thương Mại gói hàng trăm bánh chưng tặng người vô gia cư

15:38:54 20/01/2021
 Ngày 18/01,Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Lễ phát động chương trình tình nguyện Đông Ấm 2021 với chủ đề Gói nụ cười, gửi nắng xuân.

Có thể bạn quan tâm

Toàn văn bài phát biểu kêu gọi dân Mỹ đoàn kết của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Thế giới

09:07:08 21/01/2021
Phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đề cập đến những thách thức nước Mỹ đang phải đối mặt và khẳng định có rất nhiều điều cần làm phía trước.

"Bảo vật quốc dân" Seolhyun trở lại sau 6 tháng bê bối bắt nạt nội bộ AOA, được Taeyeon ủng hộ nhưng vẫn ăn "gạch" kịch liệt?

Sao châu á

09:06:57 21/01/2021
Có vẻ cư dân mạng.vẫn chưa hết bức xúc trước bê bối bắt nạt nội bộ của AOA, nơi Seolhyun là một trong những nhân vật chính bị nạn nhân réo gọi.

“Bắt bệnh” làn da cuối năm với quy trình skincare chiết xuất trà đen lên men "chuẩn không cần chỉnh"

Làm đẹp

09:06:32 21/01/2021
Chiết xuất trà đen lên men từ lâu đã trở thành dưỡng chất quý giá trong ngành beauty và xuất hiện trong nhiều sản phẩm làm đẹp đình đám, nhưng liệu đâu sẽ là lựa chọn vừa chất vừa kinh tế cho các tín đồ skincare trong những ngày cuối nă...

Linh Ngọc Đàm, Xoài Non chia sẻ lại story của Thiều Bảo Trâm: 'Nghiệp quật đứa nào làm chị buồn!'

Netizen

09:06:18 21/01/2021
Xoài Non viết Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh khiến cộng đồng mạng một phen nháo nhác đồn đoán danh tính trà xanh.

Tử vi hôm nay 22/1: Con giáp nào đứng trước nguy cơ tan vỡ tình duyên

Trắc nghiệm

09:06:11 21/01/2021
Tử vi hôm nay 22/1: Bất cứ câu chuyện nào được bản mệnh và người ấy đề cập đến cũng đều trở thành nguyên nhẫn dẫn đến cãi vã, nguy phá hỏng hạnh phúc lứa đôi.

Chân gà rim lạc thơm bùi

Ẩm thực

09:04:50 21/01/2021
Vị đậm đà hòa quyện với vị béo, cay cay và cả bùi bùi của món chân gà rim lạc khi ăn cùng với bát cơm trắng nóng hổi sẽ khiến bạn thích mê trong những ngày gió lạnh này.

BTV Ngọc Trinh tổ chức sinh nhật hoành tráng, Hà Hồ - Kim Lý cùng nhiều sao Việt tới dự

Sao việt

09:03:40 21/01/2021
Sau lùm xùm hồi cuối tháng 8 năm ngoái, BTV Ngọc Trinh đang dần lấy lại tinh thần và bắt đầu quay về với công việc tại đài truyền hình.

Đỗ Thị Hà mặc mốt giấu quần khoe chân dài sexy, Hoàng Thuỳ diện váy tua rua cắt xẻ táo bạo

Phong cách sao

09:00:48 21/01/2021
BẢN TIN HOA HẬU 21/1: Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện mốt giấu quần khoe đôi chân dài cực nóng bỏng, Hoàng Thuỳ diện váy tua rua cắt xẻ táo bạo khi khoe dáng trên thảm đỏ.

Em chồng 2 mặt đặt điều nói xấu chị dâu, vợ cao tay dẹp loạn khiến "giặc bên Ngô" bẽ bàng

Tâm sự

08:53:57 21/01/2021
Sau nhiều lần bị em chồng chơi khăm, Loan đã có cảnh giác hơn nhiều. Cô đã khiến giặc bên Ngô phải xấu hổ cúi mặt.

Bảo Hà hóa chiến binh rừng xanh dũng mãnh trong trang phục Kwang của NTK Vương Khang

Thời trang

08:50:27 21/01/2021
Không chỉ lạc vào thiên nhiên, lần này, mẫu nhí Bảo Hà còn hóa thân thành một chiến binh báo đen bước ra từ rừng xanh dũng mãnh để gây ấn tượng với các khán giả với các mẫu trang phục của NTK Vương Khang.

Độ cao đỉnh núi Everest đã thay đổi?

Chuyện lạ

08:43:10 21/01/2021
Đỉnh núi Everest đã cao hơn một chút so với những lần đo trước đây.

Vụ nữ sinh giao gà bị giết tại Điện Biên: Mẹ nạn nhân hầu toà

Pháp luật

08:42:31 21/01/2021
Cơ quan tố tụng xác định vì bà Hiền không trả nợ nên nhóm bán ma túy bắt, sát hại con gái bà. Người phụ nữ kêu oan, nói mình vừa bị mất con vừa bị vu khống buôn ma túy.

Căn hộ 58m² với "bí mật" trong thiết kế ánh sáng giúp không gian đẹp như mơ

Sáng tạo

08:24:40 21/01/2021
Sở hữu căn hộ dù chỉ 58m2 nhưng cũng là quá đủ đối với bạn nếu như không gian ấy đẹp từng centimet cùng view vô cùng đắt giá.

Cận cảnh BMW R 18 Spirit of Passion với lưới tản nhiệt "độc nhất vô nhị"

Xe máy

08:18:07 21/01/2021
BMW R 18 là một chiếc mô tô theo phong cách cổ điển tuyệt đẹp nhưng mọi thứ còn được nâng lên tầm cao mới với phiên bản R 18 Spirit of Passion.

Olivia Rodrigo giành No.1 BXH Billboard Hot 100 với ca khúc đầu tay cùng hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trực tuyến

Nhạc quốc tế

08:16:27 21/01/2021
Đúng như dự đoán, với thành tích streaming và download kỷ lục trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến thì Olivia Rodrigo - cô nàng tân binh của làng nhạc thế giới năm 2021 đã chính thức mang về No.1 Billboard Hot 100 trong sự nghiệp ca hát...