Việc làm ổn định hướng tới giảm nghèo bền vững

Trong giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới với việc tăng mức chuẩn nghèo về thu nhập và xác định thêm chuẩn nghèo mới về việc làm.

Nhân dịp tháng cao điểm “Vì người nghèo” bắt đầu từ 17/10, phóng viên báo Tin tức có cuộc trao đổi với ông Tô Đức, Vụ trưởng, Chánh văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) về những thay đổi trong lộ trình giảm nghèo bền vững của giai đoạn tiếp theo.

Việc làm ổn định hướng tới giảm nghèo bền vững - Hình 1
Ông Tô Đức, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo.

Thưa ông, chuẩn nghèo đa chiều mới trong giai đoạn 2022-2025 có những điểm mới như thế nào?

Theo như thông lệ, cứ giai đoạn phát triển kinh tế 5 năm thì gắn với chuẩn nghèo mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Chính phủ áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 cho năm 2021. Theo chuẩn nghèo cũ thì cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 2,75% và hộ cận nghèo chiếm 3,61%. Tương đương số hộ nghèo khoảng 761.000 hộ và hộ cận nghèo khoảng 968.000 hộ. Số liệu về hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 đang được các địa phương tổng rà soát theo chuẩn nghèo cũ và rà soát theo chuẩn nghèo mới từ 1/1/2022.

Theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ xác định tiêu chí chuẩn nghèo mới quy định về mức thu nhập bình quân hộ nông thôn tăng từ 700.000 đồng/người/tháng lên 1,5 triệu đồng/người/tháng và khu vực thành thị tăng từ 900.000 đồng/người/tháng lên 2 triệu đồng/người/tháng. Có 6 dịch vụ xã hội cơ bản xác định hộ nghèo đa chiều gồm: Việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. So với giai đoạn trước, chúng ta bổ sung thêm chiều về việc làm.

Hộ được xác định là hộ nghèo theo chuẩn mới ngoài tiêu chí về thu nhập thì là các hộ thiếu hụt 3 chiều dịch vụ trở lên. Dự báo, với tiêu chí mới về xác định hộ nghèo đa chiều, số hộ nghèo sẽ tăng từ 2,5 đến 3 lần so với hiện nay. Dự kiến cuối tháng 11, các địa phương sẽ có báo cáo chính thức về số hộ nghèo, cận nghèo.

Video đang HOT

Số người nghèo tăng còn do sự tác động của dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách lâu nên phát sinh tỷ lệ nghèo và tái nghèo tăng. Còn nguyên nhân khách quan khiến tăng tỷ lệ hộ nghèo là do đời sống xã hội tăng lên, mức sống tối thiểu tăng lên nên chuẩn nghèo cũng tăng lên.

Trong đợt xác định chuẩn nghèo đa chiều mới này, tiêu chí thu nhập về hộ nghèo và cận nghèo là như nhau nhưng khác nhau về thiếu các chiều dịch vụ xã hội cơ bản. Vậy theo ông lý do tại sao lại có sự khác nhau về phương pháp xác định hộ nghèo đa chiều này?

Điểm khác nhau của hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn tới là thiếu các chiều dịch vụ. Hộ nghèo thiếu từ 3 dịch vụ trở lên và cận nghèo thiếu dưới 3 dịch vụ xã hội cơ bản.

Thiết kế chuẩn nghèo như vậy để từ đó xây dựng chính sách tác động, giải quyết thực sự những chiều dịch vụ xã hội còn thiếu hụt của hộ nghèo và cận nghèo nhằm giải quyết triệt để bền vững. Trong giai đoạn vừa qua, có tình trạng một số địa bàn, địa phương chỉ tập trung hỗ trợ hộ nghèo. Số hộ cận nghèo được hỗ trợ, tác động còn hạn chế nên có tình trạng hộ thoát nghèo rơi vào cận nghèo nên giảm được hộ nghèo nhưng tăng hộ cận nghèo.

Mức độ giảm hộ cận nghèo chậm hơn rất nhiều so với hộ nghèo nên thiết kế chính sách giai đoạn này hỗ trợ người dân thoát cả nghèo lẫn cận nghèo. Mục tiêu là đưa hộ nghèo và cận nghèo vượt lên mức sống tối thiểu bền vững. Mức sống tối thiểu đầu kỳ này đang là 1,5 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn và 2 triệu đồng/người/tháng ở đô thị.

Chính sách tác động tới các hộ nghèo và cận nghèo phải tổng thể, giải quyết các chiều dịch vụ xã hội cơ bản còn thiếu, chứ không giải quyết đơn thuần chiều thu nhập. Do đó, các địa phương phải có chính sách tổng thể để nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản như: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, BHYT, cải thiện dinh dưỡng, miễn giảm học phí, tham gia hoạt động giáo dục… Chúng tôi mong muốn thoát nghèo là thoát luôn khỏi cận nghèo.

Trong giai đoạn vừa qua, tỷ lệ nghèo cao nằm ở vùng “lõi nghèo” dân tộc, miền núi, bãi ngang ven biển. Theo ông, giải quyết tình trạng ‘lõi nghèo’ này như thế nào?

Vùng lõi nghèo là vùng có tỷ lệ nghèo cao, có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, chính là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn gồm vùng dân tộc thiểu số, miền núi thuộc chương trình của Ủy ban Dân tộc chù trì và xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện nay Quốc hội, Chính phủ đã phê duyệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, đầu tư về phát triển hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đầu tư cấp huyện nghèo, bãi ngang ven biển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với những địa bàn điều kiện mức độ khá sẽ được Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đầu tư để sớm đạt tiêu chí nông thôn mới.

Về cách thức tổ chức sẽ giao nguồn cho địa phương. UBND cấp tỉnh chủ trì lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn do HĐND cùng cấp quyết định. Do đó , dù đối tượng khác nhau nhưng giao cho địa phương chủ trì và tự quyết nguồn vốn đó làm ở đâu và làm như thế nào bảo đảm hiệu quả, không chồng chéo.

Cả 3 chương trình mục tiêu này đều đưa ra ưu tiên tập trung vào vùng lõi đầu tư cho con người, năng lực, về sinh kế, việc làm, dịch vụ xã hội cơ bản. Bên cạnh đó, các địa phương đầu tư về hạ tầng giúp bà con có hạ tầng thiếu yếu phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội.

Điểm mới của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới có bổ sung chiều về việc làm. Theo ông, lý do vì sao lại bổ sung chiều về việc làm để xác định hộ nghèo đa chiều? Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang làm tỷ lệ thất nghiệp gia tăng có tác động đến tiêu chí này không, thưa ông?

Một trong những chuẩn nghèo đa chiều mới là chiều thiếu hụt về việc làm. Đây là tiêu chí đầu tiên trong các chiều về dịch vụ xã hội cơ bản vì thực chất khi 1 hộ gia đình có ít nhất 1 người có việc làm bền vững , có thu nhập tốt thì cơ hội thoát nghèo cũng cao hơn rất nhiều. Chính vì thế, trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ đề trình Quốc hội là phấn đấu hộ nghèo có ít nhất 1 người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, ổn định, có thu nhập tốt, hướng tới việc làm bền vững giúp hộ đó thoát nghèo.

Việc làm là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới. Để người nghèo có việc làm cần xử lý rất nhiều bài toán trong chương trình mục tiêu và trong cả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Do đó, các địa phương rà soát nắm được trong hộ đó có ai trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động và thúc đẩy, hỗ trợ cho người trong độ tuổi lao động đó học nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có thể chuyển đổi việc làm, tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo snh kế thông qua việc tham gia mô hình,dự án thoát nghèo tổ chức thoát nghèo. Các dự án này thiết kế theo hướng hình thành, củng cố lại các tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tổ chức có quy mô nhóm hộ để có thể tổ chức chăn nuôi, trồng trọt hay phương thức sản xuất khác để giúp người nghèo khi tham gia vào mô hình này có được thu nhập ổn định, có sự chia sẻ, hỗ trợ, quản lý lẫn nhau trong tổ chức này.

Trong cơ chế mới cũng đặt ra mô hình tổ chức sẽ có cả người giỏi , có kinh nghiệm về làm kinh tế sản xuất tham gia dẫn dắt, lãnh đạo và hướng dẫn. Số này chiếm không quá 30% số người tham gia vào mô hình. Người tham gia để có sinh kế bền vững.

Chúng ta thực hiện nhiều giải pháp khác nhau nhưng hướng đến tạo sinh kế cho người nghèo. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay do tác động của dịch COVID-19, nhiều địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tạo việc làm cho người nghèo do điều kiện kinh tế xã hội; tiếp đó là do doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gặp khó khăn. Trong vài ngày gần đây, nhiều cơ sở sản xuất, khu công nghiệp hoạt động trở lại lại đang thiếu nhân lực trong khi nhiều lao động trở về quê, trong khi cơ sở sản xuất kinh doanh ở quê thì hạn chế về số lượng và quy mô nên người lao động khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Do đó, dịch COVID-19 trước mắt ảnh hưởng đến việc làm nhưng sẽ sớm được khắc phục khi sản xuất kinh doanh phục hồi trong bối cảnh bình thường mới.

Xin cảm ơn ông!

Giải ngân 500 triệu cho dự án chăn nuôi bò sinh sản

Sáng 21/9, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) phối hợp cùng Hội Nông dân xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức) giải ngân số tiền 500 triệu đồng cho 11 hộ hội viên hội nông dân, vay thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản.

Các hội viên được vay từ 40 -50 triệu đồng/hộ, tùy thuộc vào diện tích và mục đích vay vốn, mức lãi suất 0,7 %/tháng, thời hạn vay là 36 tháng.

Giải ngân 500 triệu cho dự án chăn nuôi bò sinh sản - Hình 1

Hội viên nông dân làm thủ tục nhận tiền giải ngân dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Suối nghệ, huyện Châu Đức.

Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức hiện có 205 hộ đang chăn nuôi bò với gần 1.000 con, thu nhập bình quân từ 70-150 triệu đồng/năm. Dự án triển khai không những mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân mà còn góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
TP.HCM: Các nhà thờ đổ chuông sầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-1908:37Bà Phương Hằng bị VTV24 chỉ đích danh, tiết lộ tin nóng về livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật01:33Tài xế xe máy bị nghiền nát dưới bánh tàu hỏa - ám ảnh clip hiện trường00:16ẢNH: Người dân TP.HCM thắp hoa đăng, chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-1901:343 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12Thấy cô bé đi xe đạp bần thần trước dòng lũ dữ, tài xế xe tải làm 1 hành động khiến CĐM “thả tim”03:19Nữ tài xế xe công nghệ vay tiền mở trạm cưu mang chó mèo07:171,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Ông bố chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội: 'Con không còn đau'04:15Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:23Thực hư hình ảnh những em học sinh phải cách ly tập trung ở lều bạt?02:02Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Cấp giấy chứng nhận ngay sau tiêm mũi 2 phòng Covid-19 để dân thuận tiện đi lại23:17‘Hà Nội buộc cách ly người từ TP.HCM, Bình Dương về là không hợp lý’21:02Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít03:21Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-1902:34Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42

Tiêu điểm

Vụ clip sốc người phụ nữ bị 4 gã đàn ông hiếp dâm tập thể: Nạn nhân mới 16 tuổi, xảy ra tại Hà Tĩnh
14:00:43 26/11/2021
Một hộ dân được hỗ trợ 2.000 đồng sau cơn bão
13:35:21 26/11/2021
Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên
17:46:51 26/11/2021
TT Thích Nhật Từ: Luật Phật không cấm cư sĩ thi thể hình, hát tình ca; Bồng Lai thì khác
16:24:07 26/11/2021
Tài xế xe tải đường dài ngủ gật, tông vào quán ăn, làm chết nữ chủ quán
14:51:39 27/11/2021
Chồng đập bình gas gây cháy nhà, vợ và hai con tử vong
09:20:58 26/11/2021
Vụ hỗ trợ 2.000 đồng ở Quảng Nam: Bí thư huyện Phú Ninh yêu cầu kiểm điểm từ huyện đến xã
01:04:33 28/11/2021
1,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng
10:27:44 26/11/2021
Phạt người chửi 'truyền thông phản động' ở buổi livestream của bà Phương Hằng
13:32:01 26/11/2021
Vụ Bí thư Cô Tô bị tố hiếp dâm: Vì sao hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật?
14:25:23 27/11/2021

Thông tin đang nóng

Nóng: Hai máy bay va nhau tại Nội Bài, đình chỉ bay với tổ lái
23:26:27 27/11/2021
Đi họp lớp với bạn cũ ai cũng dẫn theo chồng, tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông quen thuộc để rồi đứng không vững
22:30:06 27/11/2021
Mỗi tháng đưa cho vợ 50 triệu, thế mà sắp tới ngày đi đẻ, vợ bảo không có đồng nào, để rồi khi biết sự thật tôi chỉ đành câm nín
22:22:19 27/11/2021
Song Joong Ki nắm chặt tay Jeon Yeo Bin, ngày công khai hẹn hò sẽ không còn xa?
22:28:27 27/11/2021
Không đỡ nổi: Săn sale sầu riêng online, khách mở thùng ra thì ngã khuỵu với thứ kinh hoàng bên trong
23:06:46 27/11/2021
Xúc động khoảnh khắc con trai Hoà Minzy hội ngộ bà ngoại sau hơn nửa năm xa cách, một câu nói ngọt ngào gây "đốn tim"
23:23:24 27/11/2021
Tài tử Trương Kiệt buồn khi bị nói ‘ăn bám’ vợ giàu, nổi tiếng
21:57:53 27/11/2021
Lê Lộc khoe diện mạo mới toanh, "hack" tuổi siêu đỉnh nhờ kiểu tóc
22:01:26 27/11/2021
Bất ngờ chồng đưa cô gái say rượu về nhà, để rồi khi cô ta tỉnh dậy cầu xin chúng tôi giúp một việc mà nghe xong cả hai méo mặt
01:18:57 28/11/2021
"Tiểu Yến Tử" Triệu Vy đã "bình an vô sự" sau bão "phong sát"?
23:33:26 27/11/2021

Tin mới nhất

Thừa Thiên - Huế tăng cường các giải pháp nhằm tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

05:59:32 28/11/2021
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương đã góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và đạt chỉ tiêu tăng trưởng rất tích cực, trong đó có đóng góp của ngành Nông n...

Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo Thái Lan chạm mức cao nhất trong hơn 1 tháng

05:54:41 28/11/2021
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã chạm mức cao nhất của hơn một tháng trong phiên ngày 25/11 sau khi lượng đơn đặt hàng tăng và đồng baht Thái mạnh lên

Tổng vốn đăng ký của các dự án FDI tăng thêm 8 tỷ USD trong 11 tháng

05:47:29 28/11/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020

Hiệu quả từ mô hình 'con tôm ôm cây lúa'

05:45:12 28/11/2021
Thời gian qua, mô hình tôm - lúa đã mang lại những hiệu quả bền vững cho người nông dân nơi vùng biển mặn huyện Thạnh Phú, Bến Tre

An Giang hạ xuống cấp độ 2 nhờ độ bao phủ vắc xin nhiều và số ca mắc giảm

00:22:49 28/11/2021
Tối 27-11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết trong ngày đã ghi nhận thêm 215 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng số ca nhiễm toàn tỉnh lên 22.614 trường hợp nhiễm. Đặc biệt, An Giang từ cấp độ 3 hạ xuống cấp độ 2

Sóc Trăng: Dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn

23:52:46 27/11/2021
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng vừa chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố; khuyến cáo phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền, người già, trẻ em hạn chế ra đường

Cấp độ dịch ở nhiều quận, huyện "hạ nhiệt" dù ca mắc tại Hà Nội tăng cao

23:49:39 27/11/2021
Theo thông báo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP Hà Nội, trên địa bàn hiện có 19 địa phương ở cấp độ 1, 11 địa phương ở cấp độ 2 (theo quy mô quận, huyện, thị xã)

Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất bằng được thuốc điều trị, vaccine COVID-19 trong nước

18:04:32 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần hỗ trợ, thúc đẩy để sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong nước, nhưng phải bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả

Khi "chim sẻ" chuyển đổi số, nông sản truy xuất tận ruộng, bán đi muôn nơi thu trăm tỷ

17:49:39 27/11/2021
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhiều lần ví von, hợp tác xã như những con chim sẻ, nếu biết tập hợp lại sẽ có sức mạnh của đại bàng

11 điều các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý khi Trung Quốc áp lệnh mới trong nhập khẩu nông sản

17:40:43 27/11/2021
Từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ chính thức áp Lệnh 248, 249 về đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc

Hai bé sinh đôi bị bố mẹ chối bỏ giữa mùa dịch, ông bà nghèo không biết lấy gì nuôi cháu

16:57:38 27/11/2021
Hai bé gái sinh đôi xinh xắn, đáng yêu nhưng vừa chào đời được vài ngày đã bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện rồi đi biệt tích, không một lời dặn dò

Tết đến nơi mà chưa thấy thương lái "ghé thăm", thủ phủ hoa cúc ở Khánh Hòa lo lắng

16:39:23 27/11/2021
Trái ngược với mọi năm, vụ hoa Tết năm nay tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vô cùng ảm đạm vì dịch Covid-19

Giá mít Thái hôm nay 27/11: Ngừa mít xơ đen như thế nào, cách nhận biết mít xơ đen?

16:17:49 27/11/2021
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/11 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua-13.000 đồng/kg. Các vựa mít cho hay, đã ăn hàng mít Kem lớn dễ trở lại

Hà Giang: Cho cá tầm lên núi, vỗ béo bò, nuôi lợn đặc sản, nhà nông thu tiền đều tay

15:58:08 27/11/2021
Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã đầu tư nhiều mô hình, dự án khuyến nông tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Hà Giang

Bạc Liêu: Lúa thơm-tôm sạch là mô hình giúp nông dân khỏe mạnh, làm giàu

15:55:27 27/11/2021
Vượt qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 cũng như giá phân bón liên tục gia tăng, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa trên đất tôm năm 2021 với gần 39.000 ha

Trúng mùa ớt chỉ thiên, nông dân nơi này của tỉnh Hậu Giang hái mỏi tay, bán 25.000 đồng/ký

15:11:20 27/11/2021
Hiện nay, nông dân trồng ớt chỉ thiên ở thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) rất phấn khởi vì thương lái thu mua với giá 25.000 đồng/kg

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời trái phép

15:08:57 27/11/2021
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới......

Mùa mưa lũ lịch sử khiến miền Trung thiệt hại 36.000 tỷ đồng

14:48:48 27/11/2021
Năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng tại khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 36.000 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất

14:47:58 27/11/2021
Kết quả thanh tra 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách tại KKT Dung Quất cho thấy nhiều sai phạm. Những sai phạm này liên quan đến trách nhiệm của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Cận cảnh những cây gỗ "khủng" trong rừng đặc dụng chỉ còn lại gốc

14:44:13 27/11/2021
Lực lượng chức năng Quảng Trị đã kiểm tra và ghi nhận hàng chục cây gỗ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ, có cây gỗ đường kính gần cả mét còn nằm tại hiện trường

Hải Dương tính phương án cho F0 điều trị tại nhà

14:35:38 27/11/2021
Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã xuất hiện các ca F0 nằm rải rác ở 12/12 huyện, thành phố. Tỉnh này đã cho các F1 tự cách ly ở nhà, trường hợp quá tải có thể sẽ cho F0 điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện

Chàng kỹ sư IT bỏ nghề, chế tạo chuông gió nhạc thiền từ kim loại vô tri

14:13:58 27/11/2021
Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Trần Ngọc Hồng Đức (ngụ quận Bình Thạnh) tạm gác công việc, trở về nhà mở xưởng sản xuất chuông gió nhạc thiền từ các loại ống kim loại vô tri vô giác

Những bãi bồi sông Hồng hoang sơ vắng dấu chân người ở Hà Nội

14:08:41 27/11/2021
Sông Hồng chảy qua địa phận TP Hà Nội tạo ra hàng trăm bãi bồi lớn nhỏ khác nhau giữa dòng

Làm rõ nguyên nhân hổ nuôi nhốt ở khu sinh thái bất ngờ chết

14:00:36 27/11/2021
Cá thể hổ được nuôi nhốt tại một khu sinh thái ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An bất ngờ chết và đã được tổ chức tiêu hủy

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão: "Tôi quá bất ngờ nhưng không bức xúc"

13:56:57 27/11/2021
Khi nhận tiền, tôi quá bất ngờ chứ không bức xúc. Hỗ trợ như thế thì để làm gì?, người phụ nữ nhận hỗ trợ bão 2.000 đồng bày tỏ

Kỷ luật Đội trưởng quản lý thị trường "vòi vĩnh" lái xe chở hàng lậu

13:44:09 27/11/2021
Ông Nguyễn Văn Danh - cán bộ quản lý thị trường ở tỉnh Bình Định - bị cảnh cáo vì có dấu hiệu nhũng nhiễu, vòi vĩnh đối với tài xế lái xe chở thuốc lá lậu

Hà Nội nói gì về kiến nghị phát triển mạnh "kinh tế đêm"?

13:37:40 27/11/2021
Mới đây, cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, có giải pháp nhằm khai thác và phát triển mạnh hơn nữa kinh tế đêm của Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nghe tin chị chồng bế con về nhà ở, vợ tôi liền đưa 100 triệu và nói nhẹ một câu khiến chị tôi mặt mũi đỏ bừng

Tâm sự

07:47:58 28/11/2021
Thấy chị tôi vừa bế con bước vào nhà, vợ tôi đã cầm ra xấp tiền 100 triệu. Hành động sau đó của cô ấy khiến tôi sững sờ còn chị tôi giận dữ bỏ đi

CSGT bắt giữ 4 đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép

Pháp luật

07:46:55 28/11/2021
Ngày 27/11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Mỹ nhân Hàn - Trung thi nhau đụng hàng, liệu "mèo nào sẽ cắn mỉu nào" đây!

Phong cách sao

07:33:14 28/11/2021
Hãy cùng chiêm ngưỡng tuyệt chiêu xào nấu trang phục của mỹ nhân hai xứ xem ai là người nhỉnh hơn trong các cuộc chiến đụng hàng nhé

Lấy chồng Tây gặp biến cố, người phụ nữ để con vào lồng sắt chở khắp Sài Gòn lượm ve chai

Netizen

07:27:18 28/11/2021
Lấy chồng Canada, chị Duyên từng có cuộc sống khá giả. Nào ngờ biến cố bi đát đẩy người phụ nữ và con ra gầm cầu ở, lang bạt nay đây mai đó

Bỏ "Tiên học lễ..." có khác gì chưa trồng cây đã chặt hết gốc rễ?

Học hành

07:25:26 28/11/2021
Bối cảnh thời đại mới, Lễ vừa là nền tảng đạo đức, văn hóa giao tiếp, là kĩ năng tư duy... Nếu hiểu được như thế, đâu nhất thiết cần phải bỏ Lễ mới phát triển giáo dục, khai phóng tư duy con người

Sinh vào tháng Âm lịch này không quá thông minh nhưng vận mệnh suôn sẻ, tiền tài không lo

Trắc nghiệm

07:25:20 28/11/2021
Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này tuy không thông minh, sắc sảo hơn người nhưng ông trời lại ưu ái, vận mệnh thẳng tiến một đường, tài lộc hanh thông, danh lợi đều tốt đẹp

Mắc chứng bệnh hiếm gặp, hai chị em già hơn cả bố mẹ mình

Chuyện lạ

07:15:24 28/11/2021
Keshav và Anjali Kumar, hai chị em ruột đến từ Jharkhand (Ấn Độ) mắc phải hai chứng bệnh hiếm gặp là Cutis Laxa và Progeria, khiến họ trông già đi một cách khó tin. 

Gái Hàn, gái Thái tuần qua đồng loạt "quay xe", phối đồ đơn giản nhưng lên dáng vẫn cực ưng mắt

Thời trang

07:13:37 28/11/2021
Cách gái Hàn và gái Thái phối đồ đáng học tập lắm bạn ơi!

Bạch tật lê, dâm dương hoắc hỗ trợ giúp quý ông mạnh mẽ và bền bỉ

Kiến thức giới tính

07:12:26 28/11/2021
Làm thế nào để luôn bền bỉ, sung mãn, khẳng định bản lĩnh phái mạnh khi yêu là vấn đề mà nhiều cánh mày râu rất quan tâm. Sự kết hợp bộ đôi thảo dược bạch tật lê và dâm dương hoắc chính là bí quyết mà các quý ông không nên bỏ qua

Diễn viên Hoàng Phượng: "Tôi đặt ra ranh giới giữa công việc và cuộc sống"

Phỏng vấn sao

07:12:10 28/11/2021
Hoàng Phượng tạo ấn tượng với công chúng khi vinh dự nhận giải Diễn viên Quốc tế xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Paris 2021

Thấy gì giữa Lê Bống và Quỳnh Alee trên SVĐ Mỹ Đình: Sexy, làm content nhưng khác nhau ở ý thức văn minh

Game online

07:07:10 28/11/2021
Cùng lấy SVĐ Mỹ Đình làm sàn diễn trung tâm đăng tải trên TikTok nhưng Lê Bống và Quỳnh Alee cho thấy sự thể hiện khác nhau rất nhiều

Duy Phước rơi vào cảnh nợ nần khó khăn, lo lắng khi con gái có nguy cơ bị bệnh down

Sao việt

07:07:05 28/11/2021
Bên cạnh việc phải gánh nợ, Duy Phước còn lo lắng khi con gái có nguy cơ bị bệnh down