Vì sao đề xuất tổ chức lại Tổng cục Môi trường thành 4 Cục?

Tổng cục Môi trường được đề xuất tổ chức lại thành 4 Cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất này đang thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận.

Tại dự thảo Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ cho phép duy trì mô hình Tổng cục Môi trường.

“Bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững. Ở nước ta, các vấn đề về môi trường ngày càng phức tạp, nhạy cảm, phát triển nhanh theo quy mô của nền kinh tế, quy mô dân số, mức độ công nghiệp hóa, đô thị hóa. Hiện nay, sức ép đối với môi trường là rất lớn, đang phải chịu nhiều áp lực từ hệ quả của một giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội, chú trọng phát triển theo chiều rộng, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên”- Bộ này lý giải.

Vì sao đề xuất tổ chức lại Tổng cục Môi trường thành 4 Cục? - Hình 1

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường ở Hà Nội (Ảnh: Bộ TN-MT).

Hơn nữa, hàng năm có hàng nghìn dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phát sinh hơn hàng chục triệu tấn rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, hàng trăm nghìn tấn chất thải nguy hại tác động mạnh mẽ lên các thành phần môi trường, tạo ra những áp lực to lớn trong đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Các vấn đề môi trường ngày càng phức tạp, tăng nhanh cùng với nhiều vấn đề môi trường tích tụ trong thời gian dài chưa được xử lý, giải quyết đã, đang và sẽ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, đời sống và sức khỏe người dân.

Vì vậy, yêu cầu đối với cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương với vai trò thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường rất cao, tập trung, thống nhất và xuyên suốt thực hiện điều phối nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa ngành, lĩnh vực. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã có sự thay đổi cả về chất và lượng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường dẫn chứng, hiện nay phần lớn các nước trong khu vực và trên thế giới đều thực hiện mô hình tổ chức quản lý môi trường độc lập, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Ở nhiều quốc gia, cơ quan bảo vệ môi trường ở trung ương có mô hình tổ chức cấp Bộ (Bộ Môi trường), như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Trước đối tượng quản lý ngày càng lớn, phức tạp và yêu cầu đặt ra ngày càng cao của công tác bảo vệ môi trường ở nước ta, cần phải tiếp tục duy trì mô hình Tổng cục trực thuộc Bộ mới đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, theo rà soát, đánh giá của Bộ Nội vụ, Tổng cục Môi trường thuộc danh sách tổng cục quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực có sự phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, chưa làm rõ tiêu chí thành lập tổng cục.

Video đang HOT

sao phải thành lập tới 4 Cục?

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổng cục. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, hoạt động bảo vệ môi trường gồm các mảng nhiệm vụ lớn: hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng cục Môi trường hiện đã có 4 Cục và 3 Vụ chuyên ngành trực thuộc được giao quản lý các mảng nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, tại các quốc gia đã thành lập Bộ Môi trường về cơ bản đều có mô hình các Cục để quản lý các nội dung lớn này.

Trường hợp Tổng cục Môi trường không tiếp tục được duy trì, trên cơ sở rà soát đối tượng quản lý, yêu cầu, phạm vi, tính chất, khối lượng công việc và thực tiễn công tác quản lý trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tổ chức lại Tổng cục Môi trường thành 4 Cục.

Trong đó, Cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, phế liệu; về kiểm soát các hoạt động xả thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường; về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Cơ cấu tổ chức gồm có: Văn phòng Cục, 2 phòng chuyên môn, một phòng tham mưu tổng hợp, 3 Chi cục (trên cơ sở 3 Cục Bảo vệ môi trường vùng ở 3 miền hiện nay) và một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Triển khai công nghệ môi trường. Với quy mô và khối lượng công việc như thời điểm hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến phải bố trí 87 biên chế công chức.

Cục Quản lý chất lượng môi trường sẽ giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý và cải thiện chất lượng môi trường; quan trắc môi trường; quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy; bồi thường thiệt hại về môi trường… Cơ cấu tổ chức gồm có Văn phòng, 4 phòng và 3 đơn vị sự nghiệp. Với quy mô và khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí 44 biên chế công chức.

Cục Quy hoạch và Đánh giá tác động môi trường sẽ thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật chính sách kinh tế về môi trường; quy hoạch bảo vệ môi trường; đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật. Ngoài Văn phòng Cục, sẽ có 5 phòng và một đơn vị sự nghiệp. Dự kiến sẽ có 42 biên chế công chức làm việc tại đây.

Cuối cùng là Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức gồm có Văn phòng Cục, 4 phòng và một đơn vị sự nghiệp; dự kiến cần phải bố trí 40 biên chế công chức.

“Như vậy, trên cơ sở rà soát đối tượng quản lý, yêu cầu, phạm vi, tính chất, khối lượng công việc, việc đề xuất thành lập 4 Cục với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên đảm bảo tính hiệu quả về quản lý môi trường, tinh gọn về bộ máy, không chồng chéo và trùng lắp, cắt khúc, đảm bảo đúng tiêu chí thành lập được quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ”- Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay.

Áp dụng giải pháp kinh tế tuần hoàn xử lý rác thải

Trong vài thập kỷ vừa qua, Việt Nam có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế nhanh chóng, nhưng môi trường cũng đối mặt với sự gia tăng các nguồn chất thải, rác thải, nhất là nhựa bao bì.

Thực tế này đặt ra bài toán đối với ngành Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường về cơ chế phối hợp giải quyết, xử lý an toàn đối với các nguồn thải.

Khủng hoảng chất thải

Dự báo của Ngân hàng Thế giới dự kiến, lượng rác thải sinh hoạt ở Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tiếp tục gia tăng từ 1,31 kg lên 1,72 kg/người mỗi ngày ở vùng đô thị và từ 0,86 kg lên 1,13 kg/người mỗi ngày ở vùng nông thôn. Ước tính, thành phần rác thải sinh hoạt rắn mỗi nơi mỗi khác. Tổng lượng rác thải hàng năm tăng gấp đôi trong vòng 15 năm vừa qua và dự báo sẽ tăng từ 27 triệu tấn hiện nay lên 54 triệu tấn năm 2030. Trong đó, nhựa và ni lông chiếm khoảng 3,4-10,6%, giấy và bìa cứng 3,3-6,6%, kim loại 1,4-4,9% và thủy tinh 0,5-2,0%. Chiếm tỷ lệ lớn nhất vẫn là rác thải hữu cơ (50,2-68,9%) và rác thải khó phân hủy (14,9 đến 28,2%).

Còn theo Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), các hộ gia đình ở Việt Nam dùng khoảng 1,2 triệu tấn bao bì nhựa/năm.

Áp dụng giải pháp kinh tế tuần hoàn xử lý rác thải - Hình 1
Xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường cần phải gắn trách nhiệm của nhà sản xuất, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ra thị trường. Ảnh: Lê Phú.

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra nhiều tác động kinh tế xã hội sâu rộng, mà hậu quả còn chưa thấy hết. Các biện pháp giãn cách phòng dịch góp phần làm gia tăng khối lượng chất thải bao bì (thông qua mua hàng ở siêu thị, thương mại điện tử, giao đồ ăn tại nhà và cầm đi).

Mặc dù các hoạt động du lịch tạm thời suy giảm có thể giúp bù trừ hệ quả trên ở mức độ nhất định, nhưng lực lượng người lao động bán chính thức và không chính thức trong thu gom, phân loại và tái chế rác thải cũng suy giảm do dịch, cũng làm gia tăng lượng rác thải tồn đọng.

Đơn cử, ước tính ở Hà Nội có khoảng 10.000 người làm nghề đồng nát, hàng ngày thường thu gom rác thải có thể tái chế được (giấy báo, nhựa và kim loại) hoặc mua trong dân, sau đó bán cho khoảng 800 cơ sở thu mua phế liệu, các cơ sở này lại bán lại cho các cơ sở tái chế và làng nghề. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, nhiều người làm nghề đồng nát phải về quê, làm giảm lực lượng lao động này.

Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng và Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang phối hợp với các địa phương đang xây dựng cơ chế EPR (Giải pháp kinh tế tuần hoàn xử lý rác thải-Cách tiếp cận dưới góc độ chính sách bảo vệ môi trường, gắn trách nhiệm của nhà sản xuất, doanh nghiệp đối với sản phẩm được mở rộng tới tận giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm đó), nhằm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế về xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là Công ước Basel của Liên Hợp Quốc năm 2019.

Nhân rộng cơ chế EPR thành xu hướng xanh tương lai

Tại hội thảo Đào tạo giảng viên về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, doanh nghiệp EPR đối với bao bì ngày 24/11, do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan hợp tác quốc tế Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức, báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cơ chế EPR đối với chất thải bao bì có thể làm đối trọng cho những biến động lớn của giá cả thị trường trong tương lai do tái chế không phụ thuộc hoàn toàn vào giá cả thị trường, mà còn phụ thuộc vào đóng góp tài chính của các nhà sản xuất, doanh nghiệp khi đưa bao bì ra thị trường.

Thực tế hiện nay tại các địa phương, việc xây dựng, áp dụng cơ chế EPR sẽ tạo ra khung hoạt động đảm bảo kinh doanh cho các cơ sở tái chế hoặc các hình thức xử lý khác (đốt rác đồng thời trong lò nung xi măng), tuân thủ những chuẩn mực cao về mặt môi trường, công nghệ (xử lý chất thải, nước thải), đảm bảo sức khỏe, an toàn và điều kiện làm việc.

Trong khi đó, các chuỗi giá trị tái chế bán chính thức và không chính thức hiện nay gắn với điều kiện xã hội bấp bênh, chuẩn mực hạn chế về sức khỏe, an toàn và rủi ro về môi trường. Những người lao động hành nghề đồng nát thường chỉ thu gom được một số loại rác thải, tùy thuộc vào giá cả biến động của vật liệu thị trường, khoảng cách vận chuyển, khả năng bán được và những yếu tố khác. Tỷ lệ tái chế vì thế còn hạn chế và không xác định được. Cơ chế EPR đối với bao bì có thể làm tăng tỷ lệ thu gom rác thải đã phân loại và tái chế cũng như tăng chất lượng nguyên liệu tái chế.

Mặt khác, về trung hạn, cơ chế EPR đối với chất thải bao bì cần tính đến việc làm thế nào để tất cả các hộ gia đình ở Việt Nam đều tiếp cận được với điểm thu gom chất thải bao bì để tái chế hoặc xử lý dưới các hình thức khác một cách an toàn cho môi trường. Tuy nhiên, cơ chế EPR đối với chất thải bao bì không thể giải quyết được tất cả các vấn đề hiện nay trong xử lý chất thải sinh hoạt rắn ở Việt Nam.

Vì vậy, việc nhân rộng áp dụng cơ chế EPR hiện nay là yêu cầu bắt buộc đối với trách nhiệm của nhà sản xuất, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ra thị trường trước yêu cầu bảo vệ môi trường sống ngày càng cấp bách; đảm bảo các nhà sản xuất, doanh nghiệp phải cung cấp nguồn tài chính đáng tin cậy và đầy đủ thông qua ngân sách hoặc phí xử lý chất thải cụ thể và chính quyền địa phương tổ chức thu gom rác thải, chất thải hiệu quả.

Các khung pháp lý của nước ta hiện nay liên quan đến xây dựng cơ chế EPR gồm: Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 16/2013/QĐ-TTg quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg giao trách nhiệm cho "nhà sản xuất" được định nghĩa là cơ sở sản xuất đặt tại Việt Nam và các nhà nhập khẩu chính thức. Về nguyên tắc, các nhà sản xuất, doanh nghiệp cần thu hồi sản phẩm thải bỏ của mình hoặc phối hợp với nhau nhằm đảm bảo một hệ thống thu hồi tại một số điểm thu gom nhất định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan hợp tác quốc tế tại Việt Nam cũng đề xuất thực hiện dự án đào tạo giảng viên là các chuyên gia chuyên ngành EPR theo tiêu chuẩn châu Âu, để sau đó, lực lượng này sẽ chia sẻ kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn hiện nay tại các địa phương về những nội dung như: Chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn; cơ chế vận hành EPR; vai trò và trách nhiệm của các nhân tố EPR; thiết kế khung chính sách EPR và cách tính phí EPR trong quy trình thu gom, xử lý, phân loại rác thải bao bì...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng sau kết luận của Bộ Công an về nghệ sĩ làm từ thiện
08:03:57 24/01/2022
Hình ảnh tại lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh
14:41:59 23/01/2022
TP HCM: Đưa 5 huyện lên quận
15:08:58 24/01/2022
Súng bị cướp cò khiến bé gái 4 tuổi tử vong
12:57:00 23/01/2022
Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Đừng xây tháp mộ gì cho thầy, tốn kém tiền của, tốn đất của dân!
08:24:57 24/01/2022
Trồng mai vàng bán tết, năm nay "ông trời ra lộc", nông dân Ninh Thuận vui vì khách ra vào rất đông
12:48:21 24/01/2022
Hàng ngàn Phật tử, người dân đảnh lễ trước di thể Thiền sư Thích Nhất Hạnh
12:51:35 23/01/2022
Cổ tự Từ Hiếu - nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh "đã về, đã tới"
14:35:11 23/01/2022
Tri ân Thầy Thích Nhất Hạnh
12:39:57 23/01/2022
TP.HCM: Nạn rải đinh tái diễn trên cầu vượt Tỉnh lộ 10
17:09:54 23/01/2022

Thông tin đang nóng

Biến căng: 1 nữ diễn viên tố bị nam ca sĩ đình đám hiếp dâm ngay tại trường quay MV khi chỉ mới 19 tuổi
09:46:14 25/01/2022
NÓNG: Nghi án nổ súng bắn cha ruột rồi ôm bom tự tử cùng người tình
09:47:53 25/01/2022
Vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng: Bạn gái dùng tiền cướp được mua iPhone, MacBook... đối diện mức án nào?
08:16:17 25/01/2022
Cô gái tố Lều Phương Anh tiểu tam hé lộ ngày bố mẹ ra tòa
07:34:31 25/01/2022
Linh Ngọc Đàm xúng xính về quê ăn Tết với style "full đen", dân tình mê đắm trước visual đỉnh cao
06:44:37 25/01/2022
Chụp chung với Park Shin Hye ở siêu đám cưới, sao nhí Vườn Sao Băng bỗng gây bão MXH: Lột xác gì mà đỉnh quá vậy?
07:16:11 25/01/2022
Biệt thự khủng của siêu mẫu Thúy Hạnh ngập tràn không khí Tết
07:12:05 25/01/2022
Học sinh tiểu học làm văn tả chị gái, chỉ viết sai đúng 1 TỪ mà "nhân vật chính" toát mồ hôi: Thế này chị còn dám nhìn mặt ai hả em?
06:07:02 25/01/2022
Vẻ ngoài già nua khó nhận ra của Châu Nhuận Phát ở tuổi 66
07:07:30 25/01/2022
Hỏi vợ về tiền thưởng Tết, cô ấy đưa tôi xem thông báo chuyển khoản khiến tôi choáng váng
10:11:57 25/01/2022

Tin mới nhất

Cục Cảnh sát hình sự thông tin về những phát ngôn của bà Phương Hằng

12:21:59 25/01/2022
Cục Cảnh sát hình sự đã không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo, tố giác các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện

Thủ tướng: Qua khó khăn, TP. HCM và ngành y tế trưởng thành lên rất nhiều

09:06:31 25/01/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả TP. HCM đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 tại nhà, nỗi niềm ai tỏ?!

08:55:17 25/01/2022
Ngoài đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm tập trung, nhân viên y tế cơ sở còn phải đảm trách tiêm vaccine COVID-19 tại nhà cho người già yếu, người không thể vận động

Giá vàng hôm nay 25/1: USD và vàng đều tăng giá

08:01:06 25/01/2022
Giá vàng hôm nay 25/1 tiếp tục xu hướng tăng giá bất chấp đồng USD cũng mạnh lên

Giá tiêu hôm nay 25/1: Thị trường thế giới diễn biến trái chiều, tăng ở Việt Nam và Malaysia

07:56:28 25/01/2022
Giá tiêu hôm nay 25/1 trong khoảng 50.500 - 53.000 đồng/kg. Trên thế giới, giá tiêu tuần qua diễn biến trái chiều

Nghệ An: Cho lợn thong thả đi bộ trong rừng, ăn chuối, lợn bỗng "nâng tầm đẳng cấp" lên thành đặc sản

07:32:11 25/01/2022
Nhiều năm nay, đàn lợn rừng ở trang trại lợn rừng sạch Nghệ An được nuôi thả bán hoang dã, đi bộ, ăn chuối trong khuôn viên rộng lớn nên đảm bảo thịt ngon và sạch

Ông nông dân Đồng Tháp nhổ lúa thơm làm cây cảnh chưng Tết, cả làng trầm trồ

07:09:52 25/01/2022
Một ông nông dân ở Đồng Tháp trồng lúa thơm làm cây cảnh chưng Tết bất ngờ nhận được sự ủng hộ của khách hàng, hơn 1.500 chậu cây cảnh lúa thơm đã bán hết veo

Hải Dương: Chuối xanh làm mâm ngũ quả giá bất ngờ tăng gấp đôi, cả làng trồng chuối nhà nào cũng bộn tiền

07:05:07 25/01/2022
Gần Tết, thương lái ở nhiều nơi như Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định...về tận vườn thu mua chuối tiêu hồng của người dân Tứ Kỳ (Hải Dương)

Trước ngày cúng ông Công ông Táo, cá chép đỏ của ngôi làng nổi tiếng xứ Thanh cháy hàng

07:00:13 25/01/2022
Trước ngày cúng ông Công ông Táo, người dân nuôi cá chép đỏ ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tất bật chuẩn bị cá kịp phục vụ bà con trong và ngoài tỉnh đúng ngày ông Táo về chầu trời

Nuôi lợn mán, nuôi gà "sâm" ở Bắc Giang, chưa tới tết thương lái, công ty đã săn lùng "khuân" đi hết

06:55:34 25/01/2022
Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân trong tỉnh Bắc Giang mạnh dạn nuôi con đặc sản phục vụ Tết Nguyên đán

Tấp nập mua bán đào Tết dọc quốc lộ 6 ở Sơn La, đào này là đào nương hay là đào rừng?

06:50:39 25/01/2022
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, bà con các dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La đã bày bán những cành đào đẹp, bắt mắt ở 2 bên đường quốc lộ 6

Đồng Tháp: Xuất hiện con đường hoa mai vàng rực, già trẻ nô nức rủ nhau đến check in

06:37:58 25/01/2022
Những ngày gần đầy, con đường hoa mai rực rỡ ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thu hút hàng ngàn du khách từ các nơi đến tham quan, chụp ảnh

Người Gia Lai có đặc sản lạ lùng không thể thiếu trong mỗi bữa cơm, lạ ở chỗ muối lại được làm từ... cỏ thơm

06:24:55 25/01/2022
Người Gia Rai ở huyện Ia Pa, Krông Pa (Gia Lai) có một đặc sản không thể thiếu trong bữa cơm gia đình, đó là muối cỏ thơm (còn gọi là muối groach)

Rau rừng lạ mắt ăn kèm với bánh xèo ở An Giang, ăn xong khách còn mua đùm to đùm nhỏ về làm quà

06:20:54 25/01/2022
Đến núi Cấm, khách thập phương ngoài vãn cảnh núi non hùng vĩ, lễ Phật tại các ngôi chùa nổi tiếng còn có thể thưởng thức món bánh xèo với rau rừng thơm ngon, độc đáo

Nuôi gà lai chọi trên cát ven biển Hà Tĩnh sát tết bán được giá, tết Nhâm Dần nông dân rủng rỉnh tiền tiêu

06:17:56 25/01/2022
Còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giống gà lai chọi do nông dân nuôi trên cát ven biển Hà Tĩnh bán được giá

Hoa cắt cành Việt Nam được xuất khẩu trở lại sang Australia

06:12:51 25/01/2022
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, về cơ bản, hoa cúc xuất khẩu sang Australia sẽ không cần giấy phép nhập khẩu của Australia mà phải được xử lý bằng metsulfuron methyl 200g/kg với liều 0,67g/lít. Sau khi ...

Nghị quyết 02/NQ-CP: Kỳ vọng những động lực mới

06:06:42 25/01/2022
Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Quảng Bình khởi công dự án thành phần 1 đường ven biển

06:01:42 25/01/2022
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, dự án đường ven biển đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển của Quảng Bình. Dự án hoàn thành sẽ tạo sự kết nối thông suốt không chỉ v...

Thủ phủ mật mía nổi tiếng xứ Thanh đỏ lửa ngày giáp Tết

05:44:11 25/01/2022
Nổi tiếng bởi độ ngọt thơm, màu sắc bắt mắt, mật mía Thạch Thành (Thanh Hóa) được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, thời gian đầu tháng chạp đến gần Tết Nguyên đán cũng là lúc các lái buôn từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến mua mật phục ...

Sân bay Tân Sơn Nhất chật ních người, Cục Hàng không xử lý ra sao?

23:37:53 24/01/2022
Cục Hàng không Việt Nam cho biết tình trạng hành khách chờ đợi đông tại sân bay Tân Sơn Nhất là do hành khách chưa nắm được thông tin bỏ xét nghiệm COVID-19 và thời tiết xấu tại Nội Bài

Sắc xuân đã về trên bến Bình Đông

22:54:47 24/01/2022
Dù giảm sản lượng so với các năm nhưng thương lái từ các tỉnh miền Tây vẫn ngược dòng Cửu Long đưa hoa về bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM để buôn bán dịp Tết Nhâm Dần 2022

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

22:44:10 24/01/2022
Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng), vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng thay cho trung tướng Đinh Thế Cường

3 tỉnh cùng hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản Thế giới

22:30:35 24/01/2022
3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang vừa ký biên bản cam kết hoàn thành hồ sơ khoa học trong năm 2022 để trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản Thế giới

Nguy cơ bùng dịch vì Omicron, TPHCM kêu gọi người dân tiêm vaccine mũi 3

22:25:06 24/01/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM vừa phát đi lời kêu gọi người dân chủ động đi đăng ký tiêm vaccine mũi 3 sau khi địa phương đã phát hiện 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Công an Hà Nội tham gia hiến máu cứu người

22:19:05 24/01/2022
Chiều nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức cho hàng trăm đoàn viên thanh niên là cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội tham gia hiến máu cứu người

TP.HCM: Hơn 3 tỉ đồng lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách ở Củ Chi

22:08:01 24/01/2022
Ngày 24.1, UBND H.Củ Chi (TP.HCM) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Củ Chi và Công ty CP Việt Oil tổ chức chương trình Tết yêu thương tặng quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện

Từ TP.HCM về quê đón Tết bằng xe máy, hai vợ chồng tử nạn thương tâm

21:59:29 24/01/2022
Vợ chồng anh Trữ đi xe máy từ TP.HCM về Quảng Ngãi để tiết kiệm ít tiền mua sắm Tết thay vì đón xe khách

8.500 khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ 27 ca nhiễm Covid-19

21:57:14 24/01/2022
Sau khi thí điểm đón khách quốc tế trở lại từ cuối tháng 11.2021, đến hết ngày 23.1, Việt Nam đón được 8.500 khách, trong số này chỉ 27 trường hợp được phát hiện nhiễm Covid-19 và chỉ 1 trường hợp phải điều trị

Công an đi vận động các tiệm sửa xe không... rải đinh

21:46:54 24/01/2022
Bên cạnh vận động các tiệm sửa xe gần khu vực cầu vượt tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TP.HCM) không rải đinh, lực lượng chức năng đã treo băng rôn Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng rải đinh, vật nhọn kèm số điện thoại đường dây nóng

Clip: Rùng mình cảnh tượng xe tải cán 2 người thương vong rồi chạy thẳng

20:14:51 24/01/2022
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h50 sáng ngày 23/1 tại Nghệ An khiến 2 người thương vong

Có thể bạn quan tâm

Cách pha chế Soda hấp dẫn

Ẩm thực

12:20:56 25/01/2022
Nước soda không chỉ có tác dụng giải khát mà nó còn là thức uống rất tốt cho hệ tiêu hóa. Hãy theo dõi bài viết dưới đây, để có công thức riêng cho mình làm nên 1 thức uống độc đáo chiêu đãi bạn bè và người thân. Nhanh tay cùng thực hiệ...

Thuê ô tô tự lái rồi đặt giấy tờ giả để cầm cố, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

12:18:50 25/01/2022
Sau khi thuê xe ô tô tự lái, Phạm Xuân Hùng đã lên mạng xã hội đặt làm giả giấy đăng ký xe ô tô để cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Những bộ phận trên xe ô tô cần kiểm tra trước khi đi chơi Tết

Ôtô

12:18:36 25/01/2022
Năm cũ qua đi, năm mới lại tới, đây là thời gian cho những chuyến đi đoàn viên, những chuyến đi chơi Tết. Sau một năm dài cày cuốc, liệu xế yêu có thực sự sẵn sàng cho những chuyến đi dài sắp tới không?

5 lý do LG NanoCell 4K là TV của gia đình bạn trong năm nay 

Thế giới số

12:18:00 25/01/2022
Dòng TV NanoCell hiện đại từ LG mang đến góc nhìn rộng hơn, màu sắc rực rỡ hơn cùng hàng loạt tiện ích cao cấp sẽ nâng cấp trải nghiệm của bạn và gia đình trong năm mới 2022

Vì sao iPhone 14 Pro lại có 2 phần đục lỗ trên màn hình? 

Đồ 2-tek

12:15:34 25/01/2022
Do một số hạn chế về công nghệ, Apple chưa thể đưa toàn bộ cụm Face ID xuống dưới màn hình. Bên cạnh đó, thiết kế có phần kỳ lạ của iPhone 14 Pro sẽ khiến cho máy trở nên dễ nhận diện hơn

Ngỗng hổ báo đánh lợn bị chó con dằn mặt 

Hài hước

12:07:18 25/01/2022
Bà đã nghe câu quả báo nhãn tiền chưa?, chó con said

Những cú đánh khó tin trong bida lỗ

Clip hay

12:04:46 25/01/2022
Muốn thực hiện được những pha đánh đỉnh cao như thế này, bạn chỉ cần làm y hệt video là thành công!, một người dùng hài hước bình luận khi xem video

Phố trong làng - Tập 44: Bố đẻ của Ngọc lộ diện

Phim việt

12:00:23 25/01/2022
Người đàn ông có quyền thế luôn được bà Mây giấu kín đã lộ diện trong tập 44 Phố trong làng. Đây cũng chính là bố đẻ Ngọc

7 nguyên nhân khiến mái tóc xơ xác

Làm đẹp

11:58:06 25/01/2022
Thời tiết hanh khô, những cơn gió lạnh có thể khiến tóc khô, dễ gãy và rụng. Thời tiết lạnh cũng có thể làm khô da đầu, gây bong tróc, gàu, ngứa và kích ứng

Cảm hứng bất tận: Đông Nhi xinh đẹp giữa không gian Tết Tây Bắc

Show việt

11:56:56 25/01/2022
Xuất hiện trong chương trình Cảm hứng bất tận, nữ ca sĩ xinh đẹp sẽ mang đến một tiết mục vô cùng sôi động và ngập tràn màu sắc núi rừng Tây Bắc

Chevrolet Corvette Z06 phiên bản kỉ niệm 70 năm “bất ngờ” bị lộ ảnh

Siêu xe

11:51:34 25/01/2022
Theo kế hoạch mà nhà sản xuất Hoa Kỳ dự kiến thì mẫu Chevrolet Corvette Z06 70th Anniversary đặc biệt sẽ được sản xuất vào giữa năm 2023, tuy nhiên thời điểm này hàng loạt hình ảnh mới về mẫu xe này đã bất ngờ xuất hiện. 

Hé lộ cảnh quay tuyệt đẹp của phim mới "Về chung một nhà"

Hậu trường phim

11:49:20 25/01/2022
Bộ phim sắp lên sóng Về chung một nhà lại tiếp tục khiến fan mong ngóng với cảnh quay tuyệt đẹp tại Mộc Châu