Trường Trung học cơ sở Văn Lang quận 1 có nhiều sai phạm trong tài chính

Ủy ban nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận thanh tra tài chính tại trường trung học cơ sở Văn Lang.

Ngày 25/3/2021, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận số 345/KL-UBND, về kết quả thanh tra công tác thu chi tài chính tại trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1.

Căn cứ theo kết luận này, ngoài một số ít kết quả đã được của nhà trường, đoàn thanh tra của quận 1 cũng đã chỉ ra được rất nhiều thiếu sót, sai phạm trong công tác thu chi tài chính tại đơn vị trường học này.

Cụ thể: Trường đã chưa thực hiện miễn, giảm học phí đầy đủ cho các em học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm với tổng số tiền hơn 1,83 triệu đồng.

Nguồn thu tiền tổ chức phục vụ, quản lý học sinh bán trú: Quản lý, theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác số tiền tổ chức phục vụ và quản lý học sinh bán trú thực tế đã thu của học sinh.

Nguồn thu tiền vệ sinh bán trú: Theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ, chi trùng đối với cùng một nội dung chi, với số tiền 5,3 triệu đồng. Thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật Kế toán năm 2015. Về vấn đề này, trường đã khắc phục, thu hồi hoàn trả quỹ số tiền chi trùng này, được phát hiện qua thanh tra.

Nguồn thu tiền học kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin : Quản lý, theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ, thu tiền kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin không đúng đối tượng, với số tiền hơn 7,3 triệu đồng. Thực hiện chưa đúng theo thông báo số 132/VL và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nguồn thu tiền học tăng cường tiếng Anh , tiền tổ chức dạy hai buổi/ngày, tiền điện và bảo trì máy lạnh, tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú: Quản lý, theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ, chưa chính xác số thu thực tế đối với các nguồn thu tiền học tăng cường tiếng Anh , tiền tổ chức dạy hai buổi/ngày, tiền điện và bảo trì máy lạnh, tiền mua sắm thiết bị và vật dụng phục vụ bán trú.

Thu dư tiền ăn bán trú của học sinh (do học sinh nghỉ học sau khi thi, không đăng ký ăn) với số tiền là hơn 12,5 triệu đồng, nhưng chưa thực hiện giảm trừ vào tiền ăn phải thu của tháng sau, là chưa phù hợp theo thực tế.

Chi thanh toán tiền cơm trưa cho giáo viên, nhân viên văn phòng từ tiền ăn của học sinh, với số tiền là hơn 7,9 triệu đồng là không đúng mục đích sử dụng theo hướng dẫn tại Công văn 2600/UBND-GDĐT.

Chưa kiểm tra, đối chiếu số suất ăn thực tế và số tiền thanh toán cho nhà cung cấp thức ăn trưa, dẫn đến việc thanh toán thiếu số tiền 3,69 triệu đồng. Về vấn đề này, trường Văn Lang đã thanh toán số nợ còn lại cho nhà cung cấp.

Nguồn thu tiền học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài : Quản lý, theo dõi khoản chi chưa chặt chẽ, thực tế đã chi thanh toán nhưng chưa hạch toán đúng nguồn sổ sách kế toán, thực hiện chưa đúng Luật Kế toán năm 2015.

Nguồn thu tiền học Kỹ năng sống: Quản lý, theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ, thu học phí kỹ năng sống nhiều hơn thời lượng học thực tế của học sinh, với số tiền là 36,14 triệu đồng. Thực hiện chưa đúng theo thỏa thuận đối với khoản thu hộ – chi hộ tại Thông báo 132/VL và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Chưa quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thanh quyết toán đối với Công ty Rồng Việt, dẫn đến chênh lệch số học sinh quyết toán so với thực tế, với số tiền còn phải thanh toán cho Công ty Rồng Việt là 24,15 triệu đồng.

Về vấn đề này, nhà trường đã thanh toán số tiền 20,59 triệu đồng cho Rồng Việt, số tiền còn lại trường sẽ tiếp tục thanh toán cho Rồng Việt cho đến khi đủ.

Trường Trung học cơ sở Văn Lang quận 1 có nhiều sai phạm trong tài chính - Hình 1

Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Nguồn thu tiền học kỹ năng tư duy sáng tạo (khối 8,9): Quản lý, theo dõi nguồn thu chưa chặt chẽ, thu tiền học phí học kỹ năng tư duy sáng tạo nhiều hơn số tháng học thực tế, với số tiền là 36,148 triệu đồng. Thực hiện chưa đúng theo quy định của Luật Kế toán năm 2015.

Nguồn thu tiền học Kỹ năng sáng tạo công nghệ (STEM): Quản lý, theo dõi chưa chặt chẽ , thanh quyết toán thiếu cho KDI với số tiền là 4,82 triệu đồng.

Chưa có phương án hiệu quả, đảm bảo thực hiện thu hồi số tiền nợ tiền học phí công lập và các khoản thu khác, với tổng số tiền 32,981 triệu đồng.

Không nhập quỹ tiền mặt đơn vị, theo dõi ngoài sổ sách kế toán đối với một số nguồn thu tại đơn vị (Cụ thể: Nguồn thu được trích để lại từ lớp học kỹ năng sống là 10,2 triệu đồng, nguồn thu được trích để lại từ lớp học kỹ năng tư duy sáng tạo là 6,94 triệu đồng, nguồn thu, chi trích để lại từ lớp học kỹ năng sáng tạo công nghệ STEM là 120,375 triệu đồng (đã chi thanh toán 90% cho KDI là hơn 108,3 triệu đồng, trường được trích lại số tiền hơn 12 triệu đồng) là thực hiện chưa đúng theo Luật Kế toán năm 2015. Về vấn đề này, trường đã khắc phục, nhập số tiền được theo dõi ngoài sổ sách kế toán nêu trên vào quỹ tiền mặt của đơn vị.

Nguồn kinh phí vận động từ cha mẹ học sinh: Không gửi kế hoạch vận động tài trợ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 phê duyệt, không lưu giữ đầy đủ các chứng từ kế toán, công khai báo cáo thu chi không chính xác (trường đã chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót đã chi mua lắp đặt hệ thống camera giám sát ).

Không lưu giữ đầy đủ chứng từ kế toán của nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nguồn vận động, hỗ trợ trang bị máy lạnh thì quản lý, lưu trữ chưa đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán là chưa đúng quy định.

Việc quản lý đầu tư xây dựng: Nhà trường cũng có nhiều sai sót khác nhau.

Trước những thiếu sót, sai phạm nêu trên, đoàn thanh tra nhấn mạnh: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Văn Lang – cô Vũ Thị Phương Chi.

Đó là: Việc quản lý, điều hành chưa đảm bảo chặt chẽ, thiếu biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận phụ trách dẫn đến còn tồn tại các thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại trường trong năm học 2019-2020, chưa chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc đối tượng này, quản lý, theo dõi nguồn thu chi tại đơn vị chưa chặt chẽ dẫn đến việc báo cáo, hạch toán chưa chính xác, đầy đủ các nguồn thu chi, chi trùng đối với cùng một nội dung chi.

Thu tiền không đúng đối tượng, chưa chỉ đạo, kiểm tra việc thanh quyết toán với các đơn vị hợp tác dẫn đến việc thanh quyết toán chưa đúng với thực tế, chưa có phương án đảm bảo thực hiện thu hồi số tiền nợ tiền học phí công lập, các khoản thu khác trong năm, không nhập quỹ tiền mặt đơn vị mà theo dõi ngoài sổ sách kế toán đối với một số nguồn thu tại đơn vị, chua chỉ đạo việc quản lý, theo dõi chứng từ, sổ sách kế toán chưa chặt chẽ.

Chưa chỉ đạo hạch toán đầy đủ, kịp thời vào sổ sách kế toán các khoản thực tế đã thu, chi, chưa chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng báo cáo công khai nguồn vận động cha mẹ học sinh năm học 2019 – 2020, lưu trữ hồ sơ kế toán liên quan đến nguồn kinh phí vận động từ cha mẹ học sinh, chưa thực hiện công khai quyết định giao dự toán, tình hình thực hiện dự toán, quyết toán hàng năm theo quy định, chưa chỉ đạo xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị, quản lý chưa chặt chẽ công tác sửa chữa công trình dẫn đến thanh quyết toán chi phí nhiều hơn khối lượng thực tế, chưa chỉ đạo khắc phục đầy đủ các thiếu sót, tồn tại sau kết quả kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền trong quận 1.

Ngoài ra, kết luận thanh tra này cũng đã chỉ ra rất nhiều trách nhiệm của 2 nguyên Kế toán và 1 nguyên thủ quỹ của nhà trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 giao Hiệu trưởng nhà trường: Phải tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, các cá nhân có liên quan đối với các thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận này, có mời Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra quận 1 cùng dự.

Cô Vũ Thị Phương Chi còn phải nghiêm túc thực hiện, khắc phục mọi thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận, như: Hoàn trả lại rất nhiều khoản tiền, thanh toán tiền cho một số đơn vị đối tác của trường, hạch toán đúng nguồn vào sổ sách kế toán, thu hồi và nộp ngân sách Nhà nước chi phí chênh lệch giảm trừ do thanh quyết toán nhiều hơn thực tế…

Phòng Nội vụ quận 1 được giao đề xuất Ủy ban nhân dân quận biện pháp xử lý sau kiểm điểm (nếu có) đối với người đứng đầu nhà trường, các cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận này.

Hiệu trưởng bị tố cắt xén suất ăn: 'Thời buổi nào rồi'

Bà Dương cho rằng, việc vệ sinh trong ăn uống ở Trường Tiểu học & THCS Quy Mông luôn được đặt lên hàng đầu vì trường liên tục bị kiểm tra.

Liên quan đến tin tố nữ hiệu trưởng lạm thu, cắt xén suất ăn, ngày 18/3, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thùy Dương - nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS (TH&THCS) Quy Mông (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho rằng, việc này cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và bà đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự việc.

"Tuy nhiên, việc dư luận phản ánh như thế tôi thấy có cái đúng, có cái sai. Một bếp ăn ở trường có rất nhiều người trong đó, người nấu thức ăn trong bếp lại là phụ huynh của trường chứ không phải lấy người ở đâu vào. Nấu cơm bằng tủ to, đến giờ ăn tôi mới cho lấy cơm trong tủ ra và mang lên lớp.

Vệ sinh trong ăn uống ở trường tôi luôn đặt lên hàng đầu vì nhà trường liên tục bị kiểm tra. Thời buổi nào rồi mà có chuyện ăn cơm thiu bởi các mẫu thức ăn từ cơm, canh thịt chúng tôi đều phải lưu lại mẫu để trong tủ lạnh, hết ngày hôm sau không xảy ra việc gì mới bỏ chỗ đó đi", bà Dương cho biết.

Hiệu trưởng bị tố cắt xén suất ăn: Thời buổi nào rồi - Hình 1

Bữa ăn của học sinh trường Tiểu học và THCS Quy Mông. Ảnh: Lao động

Theo bà Dương, giáo viên chủ nhiệm là người chia suất cơm cho học sinh hàng ngày nên bữa ăn hôm đó nếu có vấn đề gì thì giáo viên phải phản ánh.

Trước đó, theo phản ánh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quy Mông yêu cầu phụ huynh đóng các khoản thu vô lí như: Ghế ngồi, túi hồ sơ, vật tư trang thiết bị các bếp ăn nội trú, chi phí lắp đặt camera, sổ liên lạc điện tử... Điều đáng nói, các khoản thu đều không họp bàn, thống nhất với đại diện Hội Phụ huynh.

Ngoài ra, số tiền ăn của học sinh bán trú trong năm học 2019 - 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 chênh lệch lên tới gần 143 triệu đồng.

Cũng theo các phụ huynh TH&THCS Quy Mông, không chỉ dừng lại ở việc số tiền ăn bị cắt xén, bữa cơm của học sinh bán trú còn không đảm bảo vệ sinh.

Theo thông tin trên báo Lao Động, nhiều phụ huynh phản ánh, thời gian gần đây, con em mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kêu đói sau khi tan học. Thậm chí, không ít học sinh còn tỏ ra ám ảnh, sợ hãi khi phải ăn trưa tại trường.

"Khi vào nhà bếp trường kiểm tra, tôi thực sự rất đau lòng. Cơm các con ăn có mùi chua, không thể nuốt nổi. Trong các bữa ăn, học sinh được cô giáo trộn một ít đậu và thịt xay vào cơm. Nhiều cháu còn nói kêu sợ, thà nhịn đói chứ không dám ăn cơm tại trường" - phụ huynh Bùi Thị Thuỷ chia sẻ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, phụ huynh Nguyễn Thị Hiên (36 tuổi) cho biết, theo số tiền nhà trường thu đầu năm, một học sinh ở bán trú sẽ phải đóng 12.000 đồng/ngày. Nhưng trên thực tế, thực đơn tại nhà bếp lại không đáp ứng đúng mức giá này.

Về việc này, ông Trần Đông - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết, huyện vừa tiến hành điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Thanh niên bắt quả tang bạn gái “nhún nhảy” với trai lạ nên đánh đập, ép quan hệ để chụp hình03:09Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Chồng bắt quả tang vợ ngủ với trai lạ trong phòng trọ nhưng diễn biến sau đó mới bất ngờ03:12Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”03:38Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó02:46Chồng vào khách sạn "mây mưa" với em dâu, về nhà còn ngang nhiên đánh vợ02:11Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 1102:02Vui chơi lễ 30.4, 1.5 nhưng không quên phòng dịch Covid-1901:43Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết01:53Cháy 3 tiếng không dập nổi lửa tại Huế, chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo00:40

Tiêu điểm

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19
18:27:01 10/05/2021
Khai báo gian dối, một F1 bị phạt 15 triệu
18:41:46 11/05/2021
Bài 1: "Vạch trần" những dấu hiệu sai phạm tại Phòng khám Đa Khoa Hướng Dương
16:20:56 10/05/2021
Khách sạn kê cả 'phí công an', thu người cách ly gần 2 triệu/ngày nói gì?
15:19:59 10/05/2021
Hàng loạt tỉnh, thành miền Tây cho học sinh nghỉ học
09:15:54 11/05/2021
Hơn 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học
11:06:37 10/05/2021
Danh sách các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19
07:11:11 11/05/2021
53 ca mắc COVID-19, vì sao Đà Nẵng chưa thực hiện giãn cách xã hội?
10:03:07 11/05/2021
Cháy ba căn nhà ở Sài Gòn
11:28:07 10/05/2021
450 người TP HCM tiếp xúc ca tái dương tính
15:52:17 10/05/2021

Thông tin đang nóng

Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng “lò vôi” hôm nay tuyên bố cực gắt: "Cấm cửa giới nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam”
19:37:10 11/05/2021
NSND Hồng Vân nói một câu thâm thúy đáp trả nghi vấn “mỉa mai” bà Phương Hằng "nổ" khoe kim cương?
21:46:52 11/05/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng livestream nói NSND Hồng Vân gay gắt
22:34:15 11/05/2021
Bình Dương: Kinh hoàng thanh niên bị nhóm người chém nhầm, đứt nửa cổ
19:51:56 11/05/2021
Trả lời sai câu hỏi cơ bản, nam sinh Đường lên đỉnh Olympia có bình luận phản cảm trên mạng xã hội
20:30:00 11/05/2021
"Yêu râu xanh" trình bày: Muốn làm cho nạn nhân có bầu để cưới
17:39:18 11/05/2021
Đào Bá Lộc khoe người yêu chụp ảnh gia đình, nữ tính cả hơn mẹ, em gái
18:13:32 11/05/2021
Trương Thế Vinh bức xúc vì bị xuyên tạc lời nói, làm rõ chuyện tố Trấn Thành là "thành phần không tốt" của Running Man Việt
19:49:30 11/05/2021
Tối 11/5, thêm 27 ca Covid-19 tại 5 tỉnh thành
18:14:11 11/05/2021
Tình cờ gặp vợ cũ đang trông xe, chồng thương tình cho 1 triệu, ai ngờ màn trùng phùng 3 năm sau lại khác biệt một trời một vực
20:48:50 11/05/2021

Tin mới nhất

Câu chuyện xúc động của bác sĩ trong bức ảnh nhân viên y tế đi xe ba gác vào vùng dịch

01:16:39 12/05/2021
Trước hình ảnh chiếc xe ba gác chở nhân viên y tế và cái bắt tay tạm biệt đồng nghiệp vào khu vực vùng dịch, bác sĩ Lê Phú Truỳ, trạm Trưởng trạm y tế xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cho biết cái bắt tay đó là tiếp thêm tinh thần...

Sở GD-ĐT Bắc Ninh chuẩn bị phương án cho các kỳ thi trong dịch Covid-19

22:47:16 11/05/2021
Sở GD-ĐT Bắc Ninh yêu cầu các trường làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng và cha mẹ học sinh trong việc rà soát, truy vết đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cho các kỳ thi trong mùa dị...

Khánh Hoà phải trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển

22:46:31 11/05/2021
Sáng ngày 11/5 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Khánh Hoà về triển khai...

Ông Dũng 'lò vôi' muốn tặng 20.000m2 đất làm quỹ chống COVID-19

22:40:21 11/05/2021
Một khu đất có vị trí trung tâm tại tỉnh Bình Dương được doanh nhân Huỳnh Uy Dũng ngỏ ý muốn hiến tặng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và cả nước.

Dịch Covid-19: Ban quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM khuyên sinh viên về nhà

22:28:04 11/05/2021
Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có thông báo sinh viên ở các tỉnh không thuộc vùng dịch HCDC liệt kê nên trở về nhà nếu không có việc quá cần thiết cần phải ở lại ký túc xá.

20 công an phải cách ly do ca nghi Covid-19 về quê làm căn cước công dân

22:25:35 11/05/2021
20 cán bộ công an đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vì tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19 là nhân viên thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng, khi bệnh nhân về quê ở Quảng Nam làm căn cước công dân.

Ngồi chờ nước rút hàng giờ sau mưa lớn ở Hà Nội

22:25:32 11/05/2021
Cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp trút xuống trung tâm thủ đô lúc 18h tối 11/5 khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu. Người dân bì bõm lội nước về nhà sau giờ làm.

Tỉnh An Giang cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19

22:15:23 11/05/2021
Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 12.5 để phòng dịch Covid-19.

Đến thời điểm này vẫn chưa cần thiết thực hiện giãn cách xã hội

21:47:36 11/05/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết dịch Covid-19 đã ghi nhận ở 26 tỉnh, thành phố với 486 ca mắc từ 27-4 đến nay. Tuy nhiên, đến giờ phút này, nước ta vẫn là một trong những nước chống dịch tốt nhất thế giới.

Cần sớm mở rộng các “nút cổ chai” trên quốc lộ 1A qua Quảng Bình

21:37:58 11/05/2021
Cuối tháng 4-2021, trên hai cầu của quốc lộ 1A (QL1A) qua tỉnh Quảng Bình là cầu Gianh và Quán Hàu xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại về người, tài sản và gây ách tắc nhiều giờ. Hiện, các nút cổ chai trên tuyến đường xuyên...

Dịch Covid-19: Học sinh tỉnh Kiên Giang dừng đến trường từ ngày 15.5

21:35:40 11/05/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Kiên Giang cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 dừng đến trường kể từ ngày 15.5.

Bình Thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

21:19:54 11/05/2021
Sáng 11-5, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận (khóa X) đã bầu bổ sung đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UB...

Giáo viên mầm non trong khu công nghiệp lại thêm một lần lo lắng...

20:54:57 11/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các trường học tại Hà Nội, trong đó có trường mầm non tại khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) tạm thời phải đóng cửa một lần nữa.

PGS.TS Phạm Xuân Dương làm hiệu trưởng ĐH Hàng hải Việt Nam

20:01:05 11/05/2021
PGS.TS Phạm Xuân Dương vừa được Bộ Giao thông - vận tải trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tín dụng đen sinh viên mùa dịch: "Học càng giỏi lãi suất càng thấp"

16:29:30 11/05/2021
Khi diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, nhiều sinh viên mất việc làm thêm thì những tiệm cầm đồ, hỗ trợ tài chính sinh viên được coi là điểm cứu cánh.

Hơn 20 trường học trở thành khu cách ly tập trung

16:22:36 11/05/2021
​Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến các địa phương phải huy động mọi nguồn lực, dồn sức truy vết, khoanh vùng dập dịch. Nhiều khu cách ly tập trung trở nên quá tải nên trường học đã được tận dụng làm nơi cách ly.

Lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri

15:44:37 11/05/2021
Sáng 11-5, tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri quận Cầu Giấy với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 8 điểm cầu ...

Trao tặng 100 máy thở hỗ trợ nhân dân Ấn Độ chống COVID-19

15:42:35 11/05/2021
Trong bối cảnh đại dịch bùng phát nghiêm trọng tại Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ đã vận động tập đoàn Vingroup ủng hộ 100 máy thở, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng cho nhân dân Ấn Độ.

Cơ sở massage hoạt động chui giữa lúc dịch Covid-19 đang "nóng"

15:41:34 11/05/2021
Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở massage nằm tại đường Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình vẫn còn hoạt động, dù cán bộ phường đã nhắc nhở trước đó.

Xe tải lao vào nhà dân, may mắn không có thương vong

15:39:11 11/05/2021
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/5, xe tải biển số 51D-26787 do tài xế Lê Hoàng Đồng (SN 1992, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 hướng từ ẹo Ông Từ về cầu Rạch Bà, TP.Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước nhà số 1371, đường 30...

Chủ tịch Hà Nội: Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở

15:17:33 11/05/2021
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, thực hiện giãn cách, phong tỏa khi cần thiết theo hướng dẫn của ngành y tế, không cực đoan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả xét nghiệm 61 trường hợp ở TP.HCM liên quan BN3298

15:12:47 11/05/2021
Ngày 11/5, liên quan BN3298 trú tại Đà Nẵng từng đến TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố đã cách ly 77 trường hợp tiếp xúc.

Học sinh ngừng đến trường vì dịch Covid-19: Cha mẹ 'hoá thành' giáo viên

14:30:44 11/05/2021
Nhiều bậc cha mẹ ở nhà, làm thầy cô dạy con học trong bối cảnh học sinh ngừng đến trường vì dịch Covid-19.

​Nắng nóng gay gắt ở nhiều khu vực, có nơi cao nhất trên 40 độ C

14:11:48 11/05/2021
Khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Ông Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

14:09:32 11/05/2021
Sáng 11/5, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND Tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nhiều Nghị quyết về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiến hành công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Hà Nội: Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện

14:07:04 11/05/2021
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý người dân không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát

14:01:24 11/05/2021
Chủ tịch Quốc hội nêu tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là tăng cường giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết...

Phòng chống Covid-19: Đồng Nai cho trẻ mầm non dừng đến trường từ 12.5

13:31:15 11/05/2021
Phòng chống Covid-19, Đồng Nai cho trẻ em mầm non dừng đến trường từ ngày 12.5, đối với học sinh phổ thông thì dừng đến trường ngay sau khi thi xong học kỳ 2.

Học sinh Quảng Ngãi trở lại trường từ ngày 12/5

11:33:45 11/05/2021
Từ ngày mai (12/5), học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở lại trường học tập và kiểm tra cuối kỳ, trừ học sinh ở thôn có ca mắc COVID-19

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phạt 30 triệu 2 quán game mở cửa mùa dịch

Pháp luật

01:00:35 12/05/2021
Hai quán game (trò chơi điện tử) giữa thủ đô bất chấp lệnh cấm tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19 đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt 15 triệu đồng mỗi cơ sở.

Tại sao bằng sáng chế vaccine gây tranh cãi?

Thế giới

00:54:07 12/05/2021
Bằng sáng chế vaccine giúp các nhà phát triển thu lợi từ sản phẩm, song nhiều chuyên gia cho rằng nó cản trở nỗ lực tiêm chủng cho toàn nhân loại.

Angelina Jolie nói về 6 người con: “Chúng thực sự chăm sóc tôi rất tốt”

Sao âu mỹ

23:46:39 11/05/2021
5 năm sau chia tay Brad Pitt, Angelina Jolie nói rằng 6 người con đã luôn ở cạnh và chăm sóc cô rất tốt.

BXH nhiệt độ nghệ sĩ trong tháng 4: Ly hôn chấn động sập cả weibo nhưng Triệu Lệ Dĩnh không vào top 3, vị trí đầu tiên mới bất ngờ

Sao châu á

23:24:21 11/05/2021
Triệu Lệ Dĩnh xếp ở vị trí thứ 5 sau hàng loạt tên tuổi gây chú ý.

Tưởng không hợp ai ngờ hợp không tưởng, kiểu mix 'lạ lùng' này đang được phái đẹp châu Âu mê mẩn

Thời trang

23:16:01 11/05/2021
Kiểu trang phục nửa mùa được dự đoán sẽ sớm bùng nổ trong thời gian sắp tới.

ĐT Việt Nam 'luyện công' dưới cơn mưa tầm tã

Bóng đá việt nam

23:15:28 11/05/2021
Chiều nay (11/5), ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù Hà Nội đổ cơn mưa tầm tã nhưng các cầu thủ vẫn miệt mài tập luyện.

Kỳ Duyên và Khánh Vân đụng hàng váy xẻ táo bạo, ngay lập tức team ngực nhỏ - ngực to chia bè phái

Phong cách sao

23:13:40 11/05/2021
Mặc cùng một thiết kế, cả hai người đẹp đều nóng bỏng, quyến rũ. Tuy nhiên, Kỳ Duyên có phần lạnh lùng sang chảnh, trong khi đó, Khánh Vân lại mang đến cảm giác phóng khoáng, ngọt ngào.

Động thái đầu tiên của Hoài Lâm giữa ồn ào vợ cũ yêu bạn thân

Sao việt

23:11:55 11/05/2021
Giữa cuộc sống bộn bề, Hoài Lâm muốn gửi những tâm tư, cảm xúc vào âm nhạc...

Hội chị em Linh Ngọc Đàm, MisThy và Uyên Pu khoe body nóng bỏng, thi nhau lập thử thách plank với phần thưởng "gây sốc"

Netizen

23:06:54 11/05/2021
Bộ 3 streamer Linh Ngọc Đàm, MisThy và Uyên Pu đã có những màn thử thách nhau plank để nhận phần thưởng đặc biệt làm fan vô cùng ngạc nhiên.

Hành trình từ cô giáo cắm bản đến Nhà giáo ưu tú

Học hành

23:01:50 11/05/2021
 Bằng sự yêu nghề và hết lòng vì con trẻ, sau gần 30 năm cống hiến cho giáo dục, vừa qua Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cô Nguyễn Thị Lan, nguyên Hiệu phó Trường Tiểu học Tam Quang 2, xã Tam Quang,...

5 động tác giúp đánh bay mỡ bụng dưới

Làm đẹp

23:00:52 11/05/2021
Các động tác đòi hòi vận động nhiều cơ bụng dưới, giúp giảm mỡ thừa, cho vòng eo săn chắc.

Công nhân mỏ than Dương Huy tử vong do va đập goòng

Sự kiện nóng

22:59:27 11/05/2021
Sáng nay, một công nhân mỏ than Dương Huy, làm công việc lái tàu điện bị tai nạn đã tử vong do va đập goòng.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy chồng nhễ nhại mồ hôi ngồi giữa một đống quần áo, khi biết nguyên do thì tức không chịu nổi

Tâm sự

22:42:13 11/05/2021
Trời nóng nực khó chịu là vậy nhưng chồng còn khiến tôi phát điên!