Thể chế, sáng tạo và khát vọng – chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII

Ông Nguyễn Viết Thông đánh giá văn kiện Đại hội XIII bám sát cuộc sống, có tầm nhìn bao quát hơn. Chìa khóa của văn kiện được khái quát trong 6 chữ “thể chế, sáng tạo , khát vọng”.

“Rất mừng là lần này, nhân dân cùng các tổ chức Đảng đặc biệt quan tâm, tâm huyết góp ý cho các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII. Nhờ vậy, chất lượng văn kiện được nâng cao, mang tính thời sự và hơi thở cuộc sống, thể hiện khát vọng mạnh mẽ hơn”, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông chia sẻ cảm xúc với Zing khi nói về văn kiện của Đại hội Đảng XIII.

Ông cho biết sau Hội nghị Trung ương 13, ngày 20/10/2020, Bộ Chính trị đã công bố toàn văn dự thảo các văn kiện để xin ý kiến rộng rãi nhân dân, đại biểu Quốc hội, mặt trận và các đoàn thể trong, ngoài nước.

Theo kế hoạch, Văn phòng Trung ương tổng hợp ý kiến của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến của nhân dân; Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến trên báo chí, của kiều bào ở nước ngoài.

Nhân dân góp ý tâm huyết vào các dự thảo văn kiện

- Sau một tháng công khai lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức, kết quả góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII thu được là gì, thưa ông?

- Sau một tháng lấy ý kiến công khai, các cơ quan có thẩm quyền đã tổng hợp được 1.400 trang góp ý của nhân dân, các tổ chức Đảng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII.

Sau đó, Văn phòng Trung ương chắt lọc các ý kiến đó còn lại 191 trang. Bản chắt lọc 191 trang này được gửi trước cho các ủy viên Trung ương trước khi bắt đầu Hội nghị Trung ương 14 (giữa tháng 12/2020). Hội nghị này đã xem xét tờ trình của các tiểu ban và đã đọc bản 191 trang góp ý để đánh giá việc tiếp thu ý kiến của các tiểu ban vào dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII - Hình 1

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông cho biết các cơ quan có thẩm quyền đã tổng hợp được 1.400 trang góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hải Nam.

Các tiểu ban đã tiếp thu ý kiến đưa vào tầm văn kiện, còn những ý kiến khác sẽ bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Như vậy, Hội nghị Trung ương 14 đã thảo luận, tiếp thu ý kiến của các tổ chức đảng và tầng lớp nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện và có nhiều tiếp thu, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đến nay, qua ý kiến nhân dân cho thấy hầu hết đồng tình và đánh giá rất cao các dự thảo văn kiện, đó là điều rất mừng.

Dự thảo văn kiện là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, không riêng của ai, nhưng vai trò của nhân dân rất lớn trong việc hiến kế, góp ý, kể cả phản biện.

Đặc biệt, lần này có rất ít ý trái chiều, trong khi các đại hội trước, như Đại hội XI và XII có nhiều ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội .

Với đội ngũ trong tổ biên tập văn kiện, chúng tôi phải lắng nghe tất cả ý kiến, không chỉ nghe qua các kênh chính thống mà tiếp cận trên cả mạng xã hội để nghiên cứu. Trong bản tổng hợp các tiểu ban trình Hội nghị Trung ương cũng nói cả ý kiến trái chiều để Trung ương lắng nghe toàn diện.

Đến nay, các tiểu ban đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện, gửi về Bộ Chính trị để Bộ Chính trị xem lần cuối rồi chính thức đem đi in, phục vụ Đại hội Đảng XIII.

- Những điểm quan trọng trong các văn kiện trình Đại hội Đảng được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung từ ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân là gì?

- Có rất nhiều, nhưng tôi có thể nêu một số tiếp thu quan trọng.

Ví dụ ở chủ đề của Đại hội, dự thảo cũ nêu 5 chủ đề, dự thảo mới sau khi đã tiếp thu cũng có 5 chủ đề nhưng có bổ sung, hoàn chỉnh 2 thành tố.

Một là “phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”. Thành tố này được Hội nghị Trung ương 14 tiếp thu, hoàn chỉnh là “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”. Tức là có thêm yếu tố “khát vọng phát triển đất nước” và đặt thành tố này lên phía trước, thể hiện tầm quan trọng.

Hai, thành tố “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo , phát triển nhanh, bền vững đất nước”, được tiếp thu, sửa đổi là “tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”.

Bên cạnh đó, dự thảo văn kiện mới đã cập nhật những số liệu quan trọng.

Dự thảo cũ nêu “tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 6,8%”, nhưng thực tế hiện chỉ đạt 5,9%; quy mô nền kinh tế trước đây là 300 tỷ, bây giờ là 268,4 tỷ; bình quân thu nhập đầu người trước đây ước đạt 3.000 USD, nay ước đạt 2.750 USD… Tất cả số liệu này đều do tác động của đại dịch Covid-19 nên phải cập nhật lại.

Ngoài ra, một số số liệu cũng cần cập nhật như số kết nạp đảng viên; số cán bộ bị kỷ luật. Trước đây số cán bộ cấp cao bị kỷ luật thuộc diện Trung ương quản lý là gần 90, nhưng đến nay là 113 người.

Hay trong “những dấu ấn nổi bật”, dự thảo văn kiện trước khi đem ra lấy ý kiến nêu 4 dấu ấn nổi bật, nhưng sau khi nghe góp ý của nhân dân, dự thảo mới bổ sung một dấu ấn là “kết quả phòng chống đại dịch Covid-19″, ghi nhận 5 dấu ấn thay vì 4 như trước đây. Nội dung này rất mang tính thời sự.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII - Hình 2

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban) đã có nhiều phiên họp để thảo luận, cho ý kiến và lắng nghe góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII. Ảnh: TTXVN.

Nội dung nhìn lại 35 năm đổi mới cũng có tiếp thu, bổ sung. Dự thảo cũ nhận định “nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, lý luận và CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng rõ hơn”.

Sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân và các tổ chức Đảng đã sửa lại thành “nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 30 năm thực hiện xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, lý luận về đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng được bổ sung, hoàn thiện”.

Chìa khóa “thể chế, sáng tạo , khát vọng” trong văn kiện

- Là thành viên trong tổ biên tập văn kiện, sát sao nghiên cứu từng câu, từng chữ trong các bản dự thảo, cá nhân ông thấy tâm huyết với các ý kiến góp ý nào?

- Phải khẳng định rằng các tầng lớp nhân dân có rất nhiều ý kiến góp ý xác đáng, nhân dân và các tổ chức góp ý cho từng câu, từng chữ, từng lĩnh vực và cho cả nội dung dự báo tình hình. Là người tham gia chuẩn bị văn kiện, chúng tôi rất mừng, rất tâm huyết với những nội dung này.

Ví dụ lâu nay chúng ta dự báo “tình hình thế giới sẽ biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường”. Nhưng nhân dân góp ý không nên dùng từ “khó lường” mà dùng từ “khó dự báo”. Đó là góp ý hợp lý nên chúng tôi đã tiếp thu.

Hay với nhận định “hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn”, thì các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung “xu thế này đang đứng trước nhiều trở ngại, thách thức”. Tức là nhìn nhận vào thực tế một cách sát hơn.

Dự thảo cũ chỉ nói đến “nguy cơ khủng hoảng kinh tế và suy thoái”, nhưng nhân dân góp ý cho rằng điều đó phải dự báo lại vì nó đã thành sự thật, không còn là nguy cơ nữa.

Với cá nhân, tôi tâm huyết nhất với những ý kiến góp ý về quan điểm.

Dự thảo cũ nêu 5 quan điểm nhưng sau khi tiếp thu ý kiến từ nhân dân, dự thảo mới đã bổ sung thêm nội dung.

Quan điểm thứ nhất nói về 3 kiên định: Kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới.

Nhưng các tổ chức Đảng, nhân dân đề nghị bổ sung kiên định thứ tư, đó là “kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”. Đây là điểm mới, trước đây chỉ đề cập rải rác trong các văn kiện nhưng giờ đưa thành quan điểm chính thức trong văn kiện.

Hay trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc, Đại hội XII dùng từ “lợi ích tối cao”, dự thảo cũ không dùng từ “tối cao” mà dùng từ “bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia, dân tộc”, nhưng nhân dân góp ý từ “trên hết, trước hết” không phù hợp, nên sửa thành “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc”. Đó là góp ý xác đáng.

Thể chế, sáng tạo và khát vọng - chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII - Hình 3

Theo đánh giá của Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII bám sát cuộc sống hơn, có tầm nhìn bao quát hơn so với các nhiệm kỳ trước. Ảnh: Đoàn Bắc.

Trên các lĩnh vực kinh tế, nhân dân cũng có góp ý rõ ràng. Ví dụ trong nông nghiệp, qua các ý kiến góp ý đã xác định hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Cùng với đó làm rõ kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh. Đó cũng là điểm mới.

Một góp ý nữa tôi cho rằng rất xác đáng, là về học phí của giáo dục đào tạo. Dự thảo cũ nêu “nghiên cứu lộ trình miễn học phí cho học sinh THPT công lập”. Nhưng ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng cho rằng không chỉ miễn học phí cho học sinh THPT hệ công lập mà cả dân lập.

Vì thế lần tiếp thu này bỏ chữ “công lập” đi, chỉ còn “nghiên cứu thực hiện lộ trình miễn học phí cho học sinh phổ thông”, tức là bao gồm cả công lập và dân lập. Đó mới là nội dung phù hợp với định hướng XHCN.

Các nội dung nhân dân góp ý đều được tiếp thu, đưa vào dự thảo văn kiện mới nhất trình Đại hội XIII. Lần này là tiếp thu thực sự chứ không phải dân chủ, lấy ý kiến hình thức.

- Để so sánh văn kiện của các nhiệm kỳ Đại hội trước với dự thảo văn kiện của Đại hội XIII, ông thấy sự khác biệt lớn nhất là gì?

- Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này được chuẩn bị một cách bài bản, công phu, qua nhiều bước, ngày càng hoàn thiện, có nhiều điểm mới và điểm nhấn, có bước tiến về chất so với các đại hội trước.

Khái quát lại, các văn kiện lần này bám sát cuộc sống hơn, có tầm nhìn bao quát hơn.

Chìa khóa của văn kiện trình Đại hội XIII được khái quát trong 6 chữ “thể chế, sáng tạo , khát vọng”. Tức là lần này chúng ta nhìn nhận rõ vướng mắc về thể chế phát triển đất nước nói chung, không chỉ bó hẹp ở thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thể chế lần này được đề cập gồm cả thể chế kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội , an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Đó là điểm mới và là dấu ấn lớn nhất.

Thứ hai, để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lần này văn kiện nhấn mạnh yếu tố đổi mới, sáng tạo.

Thứ ba là nhấn mạnh khát vọng phát triển đất nước, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Ba từ khóa “thể chế, sáng tạo, khát vọng” thể hiện dấu ấn nổi bật của Đại hội XIII lần này.

Đại hội XIII không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII mà còn đánh giá 10 năm thực hiện cương lĩnh phát triển năm 2011, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, nhìn lại 35 năm đổi mới đất nước nên các văn kiện phải thể hiện được sự đánh giá khách quan.

Với những dấu mốc đặc biệt của đất nước được xác định trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới, cán bộ đảng viên và nhân dân đặt niềm tin, đặt kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách của Đại hội XIII.

- Xin cảm ơn ông!

Nhiều cán bộ lão thành gửi thư đến Tổng Bí thư góp ý về bố trí cán bộ

Nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh, các nhà khoa học gửi thư đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng vấn đề bố trí cán bộ để tránh tình trạng như thời gian qua.

Trao đổi với VietNamNet về kết quả lấy ý kiến nhân dân trong gần một tháng qua vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, có nhiều nguồn lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện.

Trước hết, các ĐBQH đã dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến và Đảng đoàn Quốc hội đã có báo cáo tổng hợp ý kiến của 135 đại biểu phát biểu.

Khối dân vận tổ chức rất quy mô từ Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên...Các cơ quan này đã tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm từ Nam ra Bắc, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đến cán bộ cơ sở.

Nhiều cán bộ lão thành gửi thư đến Tổng Bí thư góp ý về bố trí cán bộ - Hình 1

GS.TS Phùng Hữu Phú. Ảnh: H.T

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tập hợp hàng nghìn tin, bài của các báo, đài từ Trung ương đến địa phương, các thể loại báo chí, báo nói, báo hình, báo viết đều có góp ý.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo đã nhận được 258 các bản góp ý kiến, trong đó có bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan nghiên cứu khoa học, một số tổ chức, một số địa phương...

Nhiều Viện nghiên cứu, các trường đại học như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam, Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương... cũng có những cuộc tọa đàm, tổng hợp ý kiến gửi về. Ý kiến đóng góp của bà con Việt Nam định cư ở nước ngoài hiện đang được tổng hợp.

Không bao giờ "đánh cờ một nước"

Các ý kiến góp ý thường quan tâm đến những nội dung gì và sẽ được tiếp thu vào dự thảo văn kiện như thế nào, thưa ông?

Các ý kiến đóng góp lần này chúng tôi đã tiếp thu trên hai cách. Một là trực tiếp đi nghe một số cuộc hội thảo, tọa đàm để chủ động ngay từ đầu, tiếp cận ngay trực tiếp các ý kiến đóng góp. Hai là tiếp thu qua tổng hợp các ý kiến được các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi về.

Qua tổng hợp, tôi thấy hầu hết các ý kiến góp ý lần này được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, có những bản góp ý viết 40-50 trang, có những hội thảo có hàng chục đồng chí nguyên lãnh đạo, các chuyên gia, cán bộ hoạt động thực tiễn đã nêu những ý kiến đóng góp rất phong phú.

Chất lượng các ý kiến góp ý rất tốt, đóng góp vào tất cả các dự thảo văn kiện mà trung tâm là dự thảo Báo cáo Chính trị. Các ý kiến đóng góp cụ thể vào những vấn đề trọng tâm của dự thảo...

Anh em trong bộ phận tổ biên tập đã khẩn trương trao đổi, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, đặc biệt là ý kiến đóng góp về hệ quan điểm, mục tiêu phát triển.

Qua một số hội thảo, có nhiều ý kiến băn khoăn về các mục tiêu đưa ra khá cao, chẳng hạn như mục tiêu "đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao", trong khi bối cảnh, tình hình trong và ngoài nước luôn có những diễn biến khó lường?

Băn khoăn này là hợp lý, nhưng khi xây dựng dự thảo Ban soạn thảo đã dựa trên cơ sở rất nghiêm túc chứ không phải làm một cách duy ý chí.

Dự thảo văn kiện đã nói rất rõ, việc xác định mục tiêu, định hướng quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu, chỉ tiêu cao nhất nhưng cũng chuẩn bị các phương án để chủ động ứng phó với biến động của tình hình chứ không chỉ có một phương án.

Dự thảo văn kiện cũng nêu tinh thần rất rõ là thời cơ rất lớn, thách thức rất nhiều, nếu không quyết tâm chớp thời cơ, chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ thì chúng ta không thể đạt được mục tiêu rất cao, nhất là phải tận dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Những mục tiêu đề ra đều được tính toán rất cẩn thận, theo tinh thần chủ động, không chủ quan và phải tính toán hết các khó khăn bên ngoài, các trở ngại bên trong để khắc phục. Các nội dung này phải quán triệt trong nghị quyết để làm rõ hơn vì sao, cơ sở nào để xác định như vậy, khả năng thực hiện thế nào.

Nhiều cán bộ lão thành gửi thư đến Tổng Bí thư góp ý về bố trí cán bộ - Hình 2

Còn trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, rất khó dự báo, rất khó đoán định thì không bao giờ "đánh cờ một nước". Đánh cờ bao giờ cũng phải có nhiều nước, tinh thần là phải tiến công, phải đổi mới sáng tạo, đạt kết quả cao nhất và phải dự phòng các phương án để ứng phó với tình hình thay đổi.

Công tác cán bộ nói chung cũng như câu chuyện trọng dụng nhân tài, không để chảy máu chất xám cũng được khá nhiều chuyên gia đề cập khi góp ý văn kiện. Qua tổng hợp, ông thấy các ý kiến góp ý vấn đề này có gì đáng quan tâm hơn cả?

Lần này, trong dự thảo văn kiện có một số điểm mới về xây dựng Đảng không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức như trước đây mà tiếp tục khẳng định như Đại hội XII là "chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức" và bổ sung "tổ chức và cán bộ".

Có nhiều ý kiến nói cán bộ là phạm trù của tổ chức rồi. Điều đó đúng nhưng khi tách "tổ chức và cán bộ", là muốn nhấn mạnh trọng tâm phải đặt vào cán bộ. Cũng giống như trước đây đạo đức đã được xếp nằm trong phạm trù của "tư tưởng" nhưng vì tầm quan trọng của đạo đức nên tách ra "xây dựng Đảng về đạo đức". Tương tự, lần này nhấn mạnh xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Trong cán bộ có nhiều khâu, khâu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cũng nhấn mạnh, tiếp thu, làm rõ hơn trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0 thì vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao là cực kỳ quan trọng.

Trong đó vấn đề nhân tài là vấn đề rất lớn. Nội dung này trong báo cáo đã có và sẽ tiếp thu để làm sâu sắc hơn, rõ hơn vấn đề thu hút, trọng dụng nhân tài.

Nhân dân góp ý tinh tường lắm

Ngoài các ý kiến góp ý các các hội thảo, tọa đàm, các cơ quan gửi về, ông có nhận được nhắn tin, thư, điện thoại trực tiếp của người dân gửi đến?

Cán bộ, đảng viên, nhân dân có gửi nhiều ý kiến góp ý trực tiếp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cho Thủ tướng, các Ủy viên Bộ Chính trị và bản thân chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý.

Chúng tôi vẫn nhận được góp ý bằng văn bản, tin nhắn đề nghị câu này, từ này cần cân nhắc. Các ý kiến góp ý rất phong phú. Điều này cho thấy nhân dân rất quan tâm.

Ông có thể nêu một số tin nhắn, thư góp ý đáng chú ý mà ông nhận được?

Tôi có nhận một tin nhắn của một bác đảng viên 70 năm tuổi Đảng ở TP.HCM, một đảng viên ở một phường Hà Nội cũng có nhắn tin cho tôi. Có những góp ý rất đơn giản như cân nhắc từ ngữ.

Ví dụ như có đồng chí nhắn với tôi thế này: "Bây giờ nói là bốn nguy cơ đã được dự báo vẫn đang còn tồn tại. Đồng chí đó phân tích là "nguy cơ là dự báo, còn tồn tại hiện tại". Như vậy giữa tương lai với hiện tại không khớp nhau. Đề nghị đồng chí cân nhắc cho hợp lý hơn".

Có đồng chí viết thư cho tôi: "bây giờ còn khó khăn thế này mà nói là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Chữ thụ hưởng ấy cân nhắc sao cho khả thi".

Tôi theo dõi từng câu chữ một, rất tâm huyết, rất cảm động. Khi nhận được những tin nhắn như vậy, nói đúng ra tôi phải trả lời chu đáo, giải thích rõ vì sao lại viết thế này nhưng chưa có điều kiện để trả lời tường tận, đầy đủ nên bao giờ tôi cũng trả lời "xin tiếp thu và sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc".

Còn những ý kiến góp ý của người dân gửi trực tiếp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường đề cập đến nội dung gì và Ban soạn thảo tiếp thu, xử lý như thế nào?

Tất cả các ý kiến góp ý của người dân gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chuyển cho chúng tôi.

Qua tổng hợp, chúng tôi thấy nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh, các nhà khoa học gửi những ý kiến rất tâm huyết đến Tổng Bí thư. Phần lớn họ quan tâm đến vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, mong muốn cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, chống tự diễn biến phải được tiếp tục đẩy mạnh hơn.

Nhiều cán bộ lão thành gửi thư đến Tổng Bí thư góp ý về bố trí cán bộ - Hình 3

Nhiều ý kiến góp ý về vấn đề cán bộ, góp ý rằng trong lúc này đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng vấn đề bố trí cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược để tránh tình trạng như thời gian vừa rồi có một số đồng chí cán bộ cấp chiến lược đã mắc sai lầm, bị kỷ luật, thậm chí phải xử lý về mặt pháp lý.

Còn các góp ý gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì người dân quan tâm đến vấn đề gì?

Các ý kiến gửi đến Thủ tướng thường nhấn mạnh nhiều về kinh tế xã hội, mục tiêu thế nào, cân nhắc có cao quá không, lường hết khó khăn chưa. Nhiều ý kiến bàn về vấn đề đột phá cần bổ sung cái gì.

Nhân dân cũng tinh tường lắm, tùy theo từng chức trách mà họ góp ý nội dung gì để phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của các đồng chí lãnh đạo.

Nói chung, tôi thấy tinh thần rất tốt, nhân dân tâm huyết, quan tâm.

Sau khi đã lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện, các bước tiếp theo là gì, thưa ông?

Hiện nay tinh thần là rất khẩn trương. Trong tháng 12, Trung ương sẽ họp và nghe giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Trước khi trình Trung ương có mấy bước cần làm.

Một là tổ biên tập trao đổi, thống nhất với nhau, lập báo cáo với Trưởng ban Văn kiện và các tiểu ban; sau đó, trình Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện mới trình ra Trung ương.

Như vậy thời gian chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa thôi, còn rất nhiều bước phải làm. Tinh thần chúng tôi tập trung làm ngày đêm rất khẩn trương để hoàn thành và xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Đường phố TP.HCM nhiều nơi ùn tắc trong ngày 1,7 triệu học sinh đi học lại04:52Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42

Tiêu điểm

Người đàn ông kể giây phút băng qua tường rào, đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A
21:29:27 28/02/2021
Cha bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Con tôi như được sinh ra lần thứ hai'
20:17:03 01/03/2021
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội khen thưởng người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư
12:08:07 01/03/2021
Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh không thể tin nổi chồng mình cứu được cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư
12:21:32 01/03/2021
Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
12:35:26 01/03/2021
Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn
21:16:43 01/03/2021
Thủ tướng xúc động trước sự nhanh trí, dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
15:55:03 01/03/2021
Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi
08:19:17 01/03/2021
Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt
17:46:22 28/02/2021
Trốn kiểm soát COVID-19, người đàn ông ở Hải Dương bơi vượt sông vào Hải Phòng
21:02:58 01/03/2021

Thông tin đang nóng

NÓNG: Nghi vấn Ninh Dương Lan Ngọc lộ clip giường chiếu trên trang web đen
12:04:03 02/03/2021
Biến căng: Lương y Võ Hoàng Yên bị vợ đại gia Dũng “lò vôi” bóc phốt ăn chặn tiền cứu trợ, xây chùa hơn 200 tỷ đồng
11:07:14 02/03/2021
"Thánh soi" tìm ra chi tiết chứng minh Ninh Dương Lan Ngọc không phải là cô gái trong clip phòng the gây sốc?
13:37:02 02/03/2021
Phản ứng của phía Ninh Dương Lan Ngọc trước nghi vấn bị phát tán clip nóng trên web đen
13:37:08 02/03/2021
Cách sống "kỳ lạ" và gia tài ở tuổi 30 của Mai Tài Phến sau chuyện tình cảm với Mỹ Tâm
09:07:40 02/03/2021
Trang web đen sập sau nghi vấn lộ clip 18+ của Ninh Dương Lan Ngọc
13:44:40 02/03/2021
Bạn thân vợ cũ Hoàng Anh đăng đàn phản pháo Thúy Nga cực gắt
11:00:33 02/03/2021
Trịnh Kim Chi công khai số tiền quyên góp ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín
09:23:37 02/03/2021
Võ Hạ Trâm mang thai con đầu lòng
09:26:17 02/03/2021
NSND Kim Cương tìm được con nuôi sau 45 năm bị nữ y tá mang đi, cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt
10:32:07 02/03/2021

Tin mới nhất

Gửi bé sơ sinh ở tiệm tạp hóa, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm

14:10:35 02/03/2021
Sau khi ẵm bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi đến gửi chủ tiệm tạp hóa nhờ giữ giùm, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm.

Tạm giữ 2 xe Mercedes cùng biển số 'vô tình gặp nhau' trên đường Hà Nội

14:01:42 02/03/2021
Hai xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16 vô tình gặp nhau trên đường Vạn Phúc (Hà Nội) đã bị công an tạm giữ để xác minh xe nào lắp biển số giả.

TP.HCM 20 ngày không có ca COVID-19 mới, thu ngân sách 2.900 tỷ đồng/ngày

13:56:13 02/03/2021
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, đến hôm nay, TP đã có 20 ngày không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Hải Phòng dành nguồn lực để mỗi phường có một công viên

13:54:00 02/03/2021
Đây là nội dung được bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh tại cuộc họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác triển khai xây dựng công viên cây xanh trên địa bàn thành phố.

Tránh xe máy, ôtô chở 40 công nhân 'bay' xuống ruộng

13:49:23 02/03/2021
Chiếc ôtô chở 40 công nhân đi làm ca sáng bị lật bay xuống ruộng khiến một người bị thương, những người còn lại bị dính đầy bùn, đất .

Kiến nghị miễn thuế GTGT cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch

13:41:52 02/03/2021
Hiệp hội Du lịch Tp.HCM kiến nghị miễn hoặc giảm 50% thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, khu du lịch đến hết năm 2021.

Trao bằng khen của Thủ tướng cho người cứu bé gái rơi tầng 12 chung cư

13:35:28 02/03/2021
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội đã được nhận bằng khen đột xuất của Thủ tướng vì hành động dũng cảm của mình.

Thủ tướng yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân ngay từ tuần này

13:30:58 02/03/2021
Tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần vắc xin + 5K, không được chủ quan, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020 ngày 2-3.

'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

13:22:23 02/03/2021
Người thanh niên làm nghề lái taxi tải chở hàng bỗng chốc được cả nước xem như người hùng vì đã dũng cảm đỡ bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư vào ngày 28-2 khiêm tốn nói về hành động mà mình đã làm.

Những 'camera chạy bằng cơm' phòng vệ biên giới Tây Nam

13:13:31 02/03/2021
Việc một số người vượt biên trái phép từ Campuchia trở về bị nhiễm bệnh như xảy ra ở An Giang, Đồng Tháp khiến các tỉnh có đường biên giới tiếp tục tìm nhiều cách quyết liệt để ngăn không để thủng vành đai này.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Không áp lực khi bổ nhiệm con gái bí thư tỉnh làm phó giám đốc sở

12:47:00 02/03/2021
Ông Nguyễn Bá Huy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vừa ký văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang là khách quan, minh bạch, không có sức ép, không có áp lực.

Vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 12: Yêu cầu thực hiện biện pháp phòng chống tai nạn trẻ em

12:42:56 02/03/2021
Tối 1-3, Ủy ban quốc gia về trẻ em có công văn hỏa tốc gửi các bộ: Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa - thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều đơn vị kh...

“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt

12:42:22 02/03/2021
Trên trang cá nhân của mình, Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng lò vôi), đã tố cáo đích danh Lương y Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo, ăn chặn tiền cứu trợ của vợ chồng mình.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

12:38:27 02/03/2021
Ngày 1-3, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung có quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới

11:59:37 02/03/2021
Ngay từ thời điểm trước Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã tập trung mở các lớp tập huấn cán bộ và tham gia Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021. Với khí thế, quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất ngay ...

Thành ủy Sóc Trăng thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

11:45:08 02/03/2021
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Thành ủy Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các văn bản ...

Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

11:42:26 02/03/2021
Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát...

Lào Cai: Đổi mới công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

11:40:11 02/03/2021
Nội dung thi đợt 1 và đợt 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đợt 3 gồm các câu hỏi tìm hiểu về văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và ...

Trao bằng khen cho người cứu 3 học sinh đuối nước, Quảng Nam phát động Tháng thanh niên

11:39:44 02/03/2021
Quên mình lao xuống dòng nước xoáy cứu 3 đứa trẻ, anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vừa được Tỉnh đoàn Quảng Nam trao tặng bằng khen về hành động cứu người.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP phải khai rõ quốc tịch

11:37:36 02/03/2021
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP khi làm hồ sơ, tại phần Quốc tịch phải ghi rõ Chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác; trường hợp đang có hoặc đang...

9/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tiêu dùng tăng

11:34:24 02/03/2021
Tháng 2-2021 trùng với dịp Tết Nguyên đán nên giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng, giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố. Theo đó, CPI th...

Vào vụ đông xuân bội thu

11:13:37 02/03/2021
Nông dân ở TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân 2020-2021. Vụ này, nông dân trồng lúa không chỉ trúng mùa mà còn bán được giá cao, đạt được mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm qua.

Giá cà phê hôm nay 2/3: Trong nước mất mốc 33 triệu đồng/tấn, Robusta và Arabica cùng giảm

11:05:35 02/03/2021
Giá cà phê hôm nay 2/3 trong khoảng 32.100 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê 2 sàn phái sinh cùng giảm.

Sẽ không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho viên chức, công chức

10:59:36 02/03/2021
Theo Bộ Nội vụ, không chỉ có viên chức, mà các công chức cũng sắp được gỡ khỏi các yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Giá heo hơi hôm nay 2/3: Giá heo miền Bắc, miền Nam tiếp đà giảm nhẹ, Philippines mạnh tay nhập khẩu thịt heo

10:59:34 02/03/2021
Giá heo hơi hôm nay (2/3) tiếp tục giảm nhẹ ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại TP. Hồ Chí Minh, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày 1/3 là 4.120 con, tình hình buôn bán khá ảm đạm.

Giáo viên phổ thông thành phố Hồ Chí Minh bức xúc vì Sở hoãn thăng hạng

10:43:22 02/03/2021
Hàng trăm giáo viên bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được xét hoặc thi thăng lên hạng II của năm 2020.

Thầy Bùi Nam trả lời thẳng các câu hỏi về chứng chỉ, xếp hạng, lương giáo viên

10:38:21 02/03/2021
Phần trả lời sau đây dựa vào kiến thức cá nhân của thầy Bùi Nam và căn cứ pháp lý là Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 bàn giải pháp chống COVID-19

10:38:07 02/03/2021
Phiên họp thường kỳ tháng 2/2021, Chính phủ sẽ thảo luận các giải pháp phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Gần 800 đơn vị máu được hiến trong ngày đầu Lễ hội Xuân hồng 2021

10:30:04 02/03/2021
Ngày 1/3, ngày đầu tiên sau lễ khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV, gần 800 đơn vị máu đã được những người hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cung cấp bổ sung vào Ngân hàng máu.

Giá tiêu hôm nay 2/3: Giá tiêu Ấn Độ tăng mạnh, trong nước cán mốc 56 triệu đồng/tấn

09:54:24 02/03/2021
Giá tiêu hôm nay 2/3 trong khoảng 53.300 - 56.000 đồng/kg. Giá tiêu Ấn Độ đang có chuỗi ngày tăng trưởng liên tiếp trong các phiên gần đây.

Có thể bạn quan tâm

Phản ứng của Văn Dũng sau khi bị vợ bóc phốt 'cuộc sống hôn nhân chuyển từ màu hồng sang màu cam'

Sao thể thao

14:23:59 02/03/2021
Sau khi bị vợ bóc phốt, Văn Dũng đã đăng ảnh nắm tay vợ tình tứ.

Lý do Ninh Dương Lan Ngọc bị chỉ đích danh trên tiêu đề "clip nóng" đang phát tán rầm rộ?

Sao việt

14:22:44 02/03/2021
Đoạn clip nóng được cho là của Ninh Dương Lan Ngọc rất có thể là một sản phẩm của deep fake.

Gà nước mặn – món ngon nổi tiếng Phú Yên

Ẩm thực

14:22:21 02/03/2021
Cá bò hòm hay còn gọi là Gà nước mặn thường sống trong các đầm vịnh và vùng biển lặng, có thể đánh bắt ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

Soi tiết 'bất thường' trong clip nóng nghi là của Ninh Dương Lan Ngọc trên web 'đen'

Netizen

14:21:53 02/03/2021
Hiện có rất nhiều đồn đoán, suy luận được các netizen đưa ra.

Khán giả ở TP.HCM lại được mua vé xem phim rạp

Hậu trường phim

14:20:21 02/03/2021
Tối 1/3, nhiều người xếp hàng mua vé xem phim trong ngày đầu các cụm rạp tại TP.HCM hoạt động trở lại.

Ảnh chế: Lindgardinho gục ngã trước “gã khổng lồ” Man City 

Hài hước

14:18:45 02/03/2021
Pep Guardiola hiện đã thắng 200 trận cùng ManCity trong trận thứ 273 nắm quyền, đồng thời là chiến thắng thứ 500 trong sự nghiệp của mình. Những con số đủ cho thấy sự vĩ đại của HLV người Tây Ban Nha.

Gunther Werks 993 Speedster Remastered, Porsche 911 siêu đẹp

Siêu xe

14:17:08 02/03/2021
Gunther Werks 993 Speedster Remastered bản độ từ Porsche 911 này, được đánh giá là một chiếc xe xứng đáng bổ sung vào bộ sưu tập của một người mê xe thể thao đình đam của thương hiệu Đức.

Apple sẽ bắt đầu sản xuất tấm nền LED mini cho iPad vào tháng sau 

Thế giới số

14:15:23 02/03/2021
DigiTimes báo cáo rằng Ennostar sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền LED mini cho Apple vào cuối quý này (tức là tháng 3).

Đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ tiêm vaccine Covid-19

Bóng đá việt nam

14:14:45 02/03/2021
Các đội tuyển UAE, Thái Lan, Indonesia sẽ tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Độc đáo cách thư giãn đứng dưới thác nước lạnh run người ở Nhật Bản

Chuyện lạ

14:12:52 02/03/2021
Rất nhiều người tham gia nghi lễ Mizugyo truyền thống, ngâm mình dưới thác nước lạnh với hi vọng có nguồn năng lượng mới cho cơ thể ở Nakano, Nhật Bản.

Chương buồn của bóng đá Trung Quốc

Bóng đá thế giới

14:11:36 02/03/2021
Sự sụp đổ của nhà đương kim vô địch Giang Tô mới chỉ là khởi đầu. Trong tương lai gần, nhiều đội bóng khác của Trung Quốc sẽ lâm vào tình cảnh tương tự.

10 dấu hiệu bạn đã lấy đúng người, tôi có 5/10, còn bạn thì sao?

Tình yêu

14:07:52 02/03/2021
Cách duy nhất để hai vợ chồng có thể đứng trên cùng một lập trường đó là các bạn phải luôn kiên trì thành thật với nhau.

Đề nghị truy tố trưởng đại diện và phóng viên tạp chí tống tiền doanh nghiệp

Pháp luật

14:05:33 02/03/2021
Thu thập được một số thông tin về hoạt động sai phạm của doanh nghiệp, Hải và Nhật viết trước một bài đăng tải 1 phần sai phạm, lỗi còn lại cả hai dùng thương lượng để nhận của doanh nghiệp 150 triệu đồng.

Katie Holmes thân mật nắm tay tình trẻ trên phố

Sao âu mỹ

14:04:49 02/03/2021
Katie Holmes để mặt mộc, mặc đồ kín đáo khi đi chơi cùng tình trẻ Emilio Vitolo Jr ở Manhattan vừa qua.

Sự cố hài hước của hai nữ thần tượng Trung Quốc

Sao châu á

13:58:59 02/03/2021
Trên sân khấu Đêm hội Weibo 2021, Ngô Tuyên Nghi gặp sự cố váy áo. Cô bị người đẹp Cúc Tịnh Y vô tình làm ướt lễ phục đắt tiền.