Thầy giáo kiến nghị Bộ cần sửa 6 vấn đề trong các thông tư chuyển hạng xếp lương

Theo người viết, Bộ Giáo dục sẽ phải sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung trong chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT theo đúng tinh thần Nghị định 89.

Ngày 18/10/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 10/12/2021.

Trong đó có 2 thay đổi quan trọng liên quan đến giáo viên là giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo các hạng và không còn quy định việc đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

Như vậy, theo cách hiểu của cá nhân người viết thì chắc chắn trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung trong chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT theo đúng tinh thần Nghị định mới của Chính phủ.

Hai nội dung bắt buộc phải sửa đổi của các Thông tư mới

Nghị định 89/2021/NĐ-CP mới đã chính thức không còn yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức các hạng I, II, III của các cấp học bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông.

Như vậy ở tiêu chuẩn giáo viên các hạng ở mục 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên ở hạng sẽ phải bỏ nội dung “Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non đến trung học phổ thông các hạng” mà thay thế bằng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo Nghị định 89 mới.

Ở nội dung này người viết có 2 kiến nghị đó là bỏ việc quy định có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đối với giáo viên mới được tuyển dụng (hiện nay quy định giáo viên tuyển dụng phải có chứng chỉ hạng III tối đa không quá 36 tháng) và giáo viên hạng III không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (hiện nay giáo viên mầm non, tiểu học ở hạng III cũ chuyển qua hạng III mới vẫn phải có chứng chỉ chức danh hạng III), chứng chỉ này chỉ cần khi giáo viên bổ nhiệm, thi/ xét thăng hạng lên hạng II, I.

Bên cạnh đó, rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp các hạng I, II, III trước đây được xem như là chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo Nghị định 89 mới mà đừng yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ mới khi họ đã chứng chỉ chức danh nghề nghiệp viên chức ở các hạng cũ.

Thầy giáo kiến nghị Bộ cần sửa 6 vấn đề trong các thông tư chuyển hạng xếp lương - Hình 1

Ảnh minh họa: Sggp.org.vn

Về chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học tuy chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 đã không còn quy định tuy nhiên ở tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ có quy định phải “Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên các hạng và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.”

Dựa vào tiêu chuẩn này, các địa phương vẫn yêu cầu giáo viên có minh chứng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ, trong khi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học được xem như một minh chứng cho tiêu chuẩn này.

Nên khi sửa đổi chùm Thông tư này, tôi đề xuất bỏ nội dung trên, việc giáo viên hiện nay đã trải qua quá trình học tập cao đẳng mầm non và đại học sư phạm với đầy đủ tín chỉ tin học, ngoại ngữ đương nhiên đáp ứng yêu cầu mà không cần phải có minh chứng.

Bên cạnh thời gian qua có hàng loạt bất cập trong việc bổ nhiệm, xếp lương theo chùm Thông tư mới nên nhân dịp sửa đổi chùm Thông tư theo Nghị định 89 mới này, người viết xin được kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét sửa đổi các nội dung bất cập hạn chế của chùm Thông tư 01, 02, 03, 04 trên.

Có thể chậm lại một thời gian nhưng khi thực hiện phải đảm bảo công bằng, khoa học và hợp lý.

Video đang HOT

Do đó, đối với chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 xin được kiến nghị sửa đổi, thay thế các nội dung sau:

Thứ nhất, bỏ việc quy định hệ số lương hạng II cũ từ 2,67 – 3,99 sang cùng hệ số lương 4,0 ở hạng II mới.

Đây chính là việc gây bức xúc, bất công trong việc chuyển xếp lương theo chùm Thông tư mới. Không thể có việc giáo viên tiểu học, trung học cơ sở ở hạng II cũ có hệ số lương 2,67 đến 3,99 đều được bổ nhiệm qua hạng II mới cùng có hệ số lương 4,0.

Đây là điều vô lý, phản khoa học, chuyển xếp kiểu cào bằng, không công bằng, có trường hợp một giáo viên công tác chưa đến 10 năm chuyển xếp lương cao hơn tổ trưởng thậm chí hiệu trưởng, hiệu phó quản lý của mình công tác hơn 20 năm. Quá vô lý.

Tôi ví dụ trường hợp 1 một tổ trưởng ở hạng II cũ có hệ số lương 3,99 được chuyển sang hệ số lương 4,0; còn một giáo viên trong tổ công tác 6 năm có hệ số lương 2,67 cũng được chuyển sang hệ số lương 4,0 bằng với tổ trưởng của mình.

Do đó, người viết xin kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên sửa hệ số lương của hạng II theo hướng không phải là 4,0 – 6,38 mà có thể từ 2,98 – 6,38. Khi đó việc chuyển xếp lương theo Thông tư 02/2007/TT-BNV sẽ không bị vướng mắc việc chuyển từ 2,67 – 3,99 cùng qua 4,0.

Thứ hai, nên quy định giáo viên có đủ tiêu chuẩn ở hạng nào thì bổ nhiệm vào hạng đó

Ở các tiêu chuẩn giáo viên mầm non đến trung học phổ thông để được bổ nhiệm, xếp lương hạng II ở chùm Thông tư mới đều có quy định: “Giáo viên hạng II cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II mới và viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II mới phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III mới hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”

Chính do quy định bất hợp lý này mà nhiều giáo viên đang ở hạng III cũ đã có bằng đại học 10 năm, nhiều người là tổ trưởng, hiệu trưởng,… vẫn chỉ chuyển qua hạng III mới (có hệ số lương 2,34 – 4,98) và phải 9 năm sau họ mới có hy vọng chuyển sang hạng II mới (hệ số lương 4,0 – 6,38) trong khi đó họ đã thiệt thòi 10 năm, đủ tiêu chuẩn của giáo viên hạng II thậm chí hạng I mới.

Do đó, người viết tha thiết kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định chỉ có giáo viên hạng II cũ mới được chuyển sang hạng II mới và bỏ quy định việc thi, xét thăng hạng lên hạng II mới cần 9 năm giữ chức danh hạng III mới.

Giáo viên đạt tiêu chuẩn ở hạng nào thì được bổ nhiệm vào hạng đó là việc làm cần thiết, hợp lý đúng mục đích, nguyên tắc của việc trả lương theo hạng, theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc khuyến khích giáo viên luôn cố gắng phấn đấu.

Thứ ba, kiến nghị thay đổi xếp hạng viên chức theo từng năm

Như đã trình bày, giáo viên đạt tiêu chuẩn của hạng chức danh nào thì được bổ nhiệm xếp lương ở hạng chức danh đó, giáo viên nào không đạt tiêu chuẩn thì phải được chuyển xếp hạng thấp hơn.

Không thể có trường hợp như hiện nay, ở năm 2015 giáo viên chỉ cần đang hưởng lương đại học được là được chuyển qua hạng II cũ rồi được bổ nhiệm qua hạng II mới, theo quy định hiện nay thì những giáo viên đó suốt đời được xếp từ hạng II trở lên không cần phấn đấu, không có việc xuống hạng. Còn những giáo viên ở hạng III cũ dù có phấn đấu như thế nào cũng chỉ ở hạng III mới mà hầu như rất khó để lên hạng II, rất bất công.

Đó là điều bất hợp lý lớn mà cả các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015 và cả chùm Thông tư mới 01, 02, 03, 04/2021 đều không có hướng giải quyết.

Do đó, người viết kiến nghị xếp hạng giáo viên hàng năm, nếu giáo viên đạt tiêu chuẩn hạng nào thì bổ nhiệm hạng đó, không cố gắng phấn đấu hoặc không đạt tiêu chuẩn thì phải bị xuống hạng thấp hơn. Việc này khuyến khích động viên giáo viên cố gắng phấn đấu công tác tốt, đạt và giữ tiêu chuẩn hàng năm, không có việc suốt đời hạng II như hiện nay.

Thứ tư, cần quy định rõ ràng, thống nhất về tiêu chuẩn giáo viên ở các hạng

Hiện nay các địa phương đang thực hiện việc bổ nhiệm xếp lương mới mỗi nơi một kiểu, trăm hoa đua nở, có nơi thì áp dụng 100% tiêu chuẩn, có nơi lại không yêu cầu,…

Việc xếp lương ảnh hưởng đến hàng triệu giáo viên cả nước không thể để mỗi nơi một kiểu, không thể để địa phương A khác địa phương B, tất cả phải thống nhất.

Việc yêu cầu giáo viên đạt 100% các tiêu chuẩn các hạng và phải có minh chứng là việc làm khó giáo viên, mỗi người đều có sở trường, sở đoản có thể giỏi, tốt mặc này nhưng hạn chế ở việc khác, việc quy định đạt 100% tiêu chuẩn là không thể, nên người viết đề nghị quy định để được bổ nhiệm giáo viên các hạng I, II chỉ cần đạt trên 80% các tiêu chuẩn là đạt.

Thứ năm, quy định hệ số lương khởi điểm của giáo viên mầm non bằng giáo viên tiểu học đến trung học phổ thông

Do việc quy định chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 mới quy định giáo viên mầm non có trình độ là cao đẳng sư phạm hoặc tương đương nên khi ban hành Thông tư xếp lương mới giáo viên mầm non hạng III mới chỉ có hệ số lương 2,1 – 4,89 (mặc dầu nhiều đã có trình độ đại học) là chưa phù hợp. Chưa thấy được sự vất vả, khó khăn của giáo viên mầm non chỉ dựa vào trình độ đào tạo mà trả lương là chưa hợp lý.

Nên người viết đề xuất xếp hạng giáo viên mầm non cũng như ở tiểu học đến trung học phổ thông ở hạng III vẫn có hệ số lương 2,34 – 4,98.

Thứ sáu, bỏ quy định xếp hạng đạo đức nhà giáo

Việc quy định xếp hạng nhà giáo ở các hạng khác nhau thì đạo đức khác nhau và nhà giáo phải tìm minh chứng cho việc có đạo đức nhà giáo ở hạng I, II cao hơn ở hạng III khiến nhà giáo bị tổn thương.

Nên đợt sửa đổi chùm Thông tư này nên bỏ quy định xếp hạng đạo đức nhà giáo.

Cuối cùng việc chuyển xếp lương mới thì việc các tiêu chuẩn chỉ cần hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn xác nhận và chịu trách nhiệm các tiêu chuẩn của giáo viên mà không cần phải đau đầu tìm minh chứng như hiện nay.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 89 mới kịp thời, thì dịp này Bộ Giáo dục và Đào tạo nên dừng việc xếp hạng chưa phù hợp ở một số địa phương để sửa đổi, bổ sung, thay thế những điều cho phù hợp tinh thần Nghị định mới và điều chỉnh những điều chưa phù hợp để đảm bảo việc chuyển xếp lương giáo viên là công bằng, khoa học và thống nhất cả nước.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Vì sao nhiều giáo viên vẫn bị “thúc” học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Nhiều giáo viên ở Hà Tĩnh phản ánh liên tục bị nhà trường, Phòng Giáo dục nhắc nhở, thúc giục đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên để được thăng hạng.

Vì sao nhiều giáo viên vẫn bị thúc học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp - Hình 1

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng

"Ép học" và thu 2,5 triệu đồng/ người

Ngày 20.10, một giáo viên tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phản ánh: Gần đây, chúng tôi bị nhà trường thúc giục đăng ký tham gia học lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên, nếu không tham dự thì thiệt thòi quyền lợi, phải tự chịu trách nhiệm.

"Họ gửi kèm theo văn bản của Sở Giáo dục, rồi mẫu đơn đăng ký học gửi trường Đại học Hà Tĩnh, mẫu danh sách trích ngang đăng ký" - giáo viên cho biết.

Điều làm giáo viên này bức xúc vì phải nộp học phí khoảng 2,5 triệu đồng cho một chứng chỉ mang tính hình thức, đối phó với việc thăng hạng để nâng lương chứ không có tác dụng thực chất.

"Tôi đã tốt nghiệp đại học sư phạm, đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, giảng dạy đã 20 năm, kiến thức, kĩ năng chuyên môn tốt. Không hiểu học thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nữa để làm gì" - giáo viên nói trên chia sẻ.

Cùng tâm trạng nói trên, nhiều giáo viên tại các địa phương khác ở Hà Tĩnh cho biết cứ liên tục bị nhà trường thúc giục phải đi học các lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, với mức học phí khoảng 2,5 triệu.

Vừa triển khai, vừa "nghe ngóng"

Sáng 21.10, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Sơn cho biết, hiện ở huyện Hương Sơn đang cho các trường tổ chức cho giáo viên đăng ký học chứng chỉ nghề nghiệp giáo viên trên tinh thần tự nguyện. Hiện mới tổ chức đăng ký, chưa tổ chức học, huyện đang "nghe ngóng" việc triển khai ở các huyện, thị trong tỉnh, khi nào nhiều địa phương cùng triển khai thì ở huyện cũng sẽ triển khai cho học.

Về việc đang chờ Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục cho giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mà sao vẫn triển khai cho giáo viên đăng ký học, ông Giang cho rằng, hiện theo thông tư của Bộ GDĐT vẫn yêu cầu đến 31.12.2021 phải hoàn thành chứng chỉ để xét chuyển đổi giữ hạng, hoặc thăng hạng giáo viên để xếp lương.

Do đó, nếu không tổ chức học thì sợ muộn, khi đó giáo viên không có chứng chỉ theo quy định để xét thì cũng sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Ông Giang cũng chia sẻ mong muốn Chính phủ sớm ban hành quy định để tránh vướng, băn khoăn ở cơ sở.

Ông Phan Thanh Dân - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Lộc Hà thông tin, trên địa bàn huyện đã triển khai cho giáo viên học chứng chỉ nghề nghiệp trên tinh thần tự nguyện. Ông Dân cũng cho hay, hiện theo quy định của Bộ Giáo dục thì vẫn đang cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên để xét giữ hạng, thăng hạng.

Trong lúc chờ quyết định của Chính phủ thì Phòng thông báo đến các trường trao đổi với giáo viên để họ tự nguyện đăng ký học hay không, nếu không học sau này ảnh hưởng đến quyền lợi thì giáo viên tự chịu trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Thạch Hà cho hay, ở Thạch Hà chưa triển khai cho giáo viên đăng ký học lớp chứng chỉ nghề nghiệp vì theo văn bản của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện.

Phòng Giáo dục thành phố Hà Tĩnh cũng khẳng định chưa triển khai về các trường đăng ký học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên vì hiện chưa nhận được văn bản hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục về vấn đề này.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng bất cập trong việc triển khai các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, đó là tình trạng lãng phí, không thiết thực, chỉ có tính chất đối phó.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vụ chung cư cao cấp ở Hà Nội gặp sự cố bồn cầu "phun như núi lửa" vào tận phòng ngủ: Chủ đầu tư lên tiếng về nguyên nhân01:16TP.HCM: Các nhà thờ đổ chuông sầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-1908:37Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:21Bà Phương Hằng bị VTV24 chỉ đích danh, tiết lộ tin nóng về livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật01:33Tài xế xe máy bị nghiền nát dưới bánh tàu hỏa - ám ảnh clip hiện trường00:163 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36ẢNH: Người dân TP.HCM thắp hoa đăng, chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-1901:34Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:231,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55Ông bố chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội: 'Con không còn đau'04:15Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31‘Hà Nội buộc cách ly người từ TP.HCM, Bình Dương về là không hợp lý’21:02Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít03:21Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-1902:34Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:21

Tiêu điểm

Vụ chung cư cao cấp ở Hà Nội gặp sự cố bồn cầu "phun như núi lửa" vào tận phòng ngủ: Chủ đầu tư lên tiếng về nguyên nhân
15:18:53 30/11/2021
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình
10:32:40 29/11/2021
Tiết lộ thông tin điều tra sự cố va chạm máy bay xảy ra liên tiếp ở Nội Bài
17:22:30 29/11/2021
Ninh Thuận: "Ngôi làng tĩnh tâm" độc đáo trồng 500 cây sala lạ mắt mang hình dáng theo triết lý Phật giáo
20:08:51 29/11/2021
Ngân hàng đồng loạt đổi thẻ từ ATM sang thẻ chip
12:24:26 29/11/2021
Phú Yên: 3 thủy điện xả lũ, dự báo nhiều nơi hạ du ngập lụt
09:16:06 30/11/2021
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 1: Đằng sau những group "hiến tạng nhân đạo" và đoạn chat "mồi" người bán gây sốc
10:25:48 29/11/2021
CSGT Công an Đắk Nông hỗ trợ đưa mẹ con cháu bé hơn 01 tháng tuổi bị kiệt sức về nhà trong đêm mưa
10:16:14 30/11/2021
Ca nghi Covid-19 cách ly "qua đêm" trên xe cấp cứu: GĐ bệnh viện nói gì?
08:11:39 30/11/2021
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2
00:44:16 30/11/2021

Thông tin đang nóng

Khoa Pug bất ngờ lên tiếng sau vụ ồn ào với Johnny Đặng: Bào từ tiếng đến tiền rồi ăn cháo đá bát, 30 tỷ để thấy bộ mặt thật của "thằng bạn" mới quen là quá rẻ!
21:13:21 30/11/2021
Xôn xao chuyện NS Thành Lộc lộ clip nói về bà Nguyễn Phương Hằng, chính chủ ra mặt nói rõ sự thật
19:38:18 30/11/2021
Trọn bộ ảnh chiến thắng của Thuỳ Tiên, "mlem" cỡ này không giật vương miện hơi uổng!
19:31:53 30/11/2021
Chấn động: Nữ siêu mẫu Vbiz tung ảnh thương tích đầy mình, bị giam trong nhà đánh đập suốt 1 năm, cắt cả tóc, dí đầu vào bồn cầu
23:29:45 30/11/2021
Trương Nam Thành - Nam thần 6 múi bị gán danh “đào mỏ” vì lấy vợ đại gia hơn 15 tuổi giờ ra sao?
18:08:02 30/11/2021
Sau "sự cố lên giường", chàng trai trẻ cưới luôn bà chủ giàu có hơn 30 tuổi, khoe căn hộ sang xịn sắp được sang tên!
19:46:17 30/11/2021
Bé trai 12 tuổi ở Bình Phước tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19
19:21:07 30/11/2021
“Bào tiền” thì chưa rõ ra sao nhưng giữa Khoa Pug và Johnny Đặng, ai mới là người “bào tiếng” của đối phương?
22:31:43 30/11/2021
Khoa Pug bị bạn mới quen lừa 30 tỷ để tổ chức sinh nhật, trùng hợp khi Johnny Đặng từng có 1 bữa tiệc xa hoa hết cỡ
23:22:07 30/11/2021
Phạm Băng Băng thời kỳ mình hạc xương mai: Body khác xa so với hiện tại nhưng vẫn có 1 bộ phận vẫn sexy "bỏng mắt"
20:40:29 30/11/2021

Tin mới nhất

Thẻ ATM từ tiếp tục được lưu hành và rút tiền sau 31/12/2021

01:53:50 01/12/2021
Ngân hàng Nhà nước thông báo sau 31/12/2021, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ từ để giao dịch tại ATM và POS bình thường

TP Tuy Hòa ngập lụt, dân chạy lũ bằng xuồng trên đường phố trong đêm

01:33:15 01/12/2021
Tối 30-11, nước lũ vẫn ngập trên nhiều tuyến đường ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Người dân phải nhờ đến xuồng để đi lại trong phố. Nhiều xe hơi đuối dưới dòng nước lũ

Thủ tướng: Chuẩn bị phương án phòng chống dịch, phù hợp biến chủng Omicron

01:23:12 01/12/2021
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

4 người chết do mưa lũ ở miền Trung - Tây Nguyên, miền Bắc đêm nay 30-11 rét sâu

01:10:23 01/12/2021
Mưa lũ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên đã làm 4 người chết, hơn 23.000 nhà dân ở Bình Định bị ngập lụt, hiện các địa phương khác đang tiếp tục thống kê thiệt hại

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng sẽ vào cuộc gỡ vướng cho metro Nhổn - ga Hà Nội

01:06:35 01/12/2021
Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng sớm triệu tập họp để xem xét, có phương án giải quyết các vấn đề liên quan tới tiến độ, giải ngân vốn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Quảng Nam: Sạt lở nguyên quả đồi lớn, phủ lấp mặt đường gần nhà dân

22:55:35 30/11/2021
Quả đồi từ trên cao sạt lở, trút hàng ngàn khối đất đá kèm theo cây cối xuống khu vực chỉ cách nhà dân chưa đầy 30m tại H.Nam Trà My (Quảng Nam)

Bí thư Hà Nội: Sẽ cách ly F1, điều trị F0 nhẹ tại nhà, ở cả 4 quận "lõi"

21:35:16 30/11/2021
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước mắt, thành phố cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện, thị xã; sau đó sẽ triển khai tiếp việc này ở cả 4 quận lõi

3 trụ cột chính để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

21:24:56 30/11/2021
Theo lãnh đạo Đà Nẵng, thành phố tập trung phát triển 3 trụ cột chính: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển để trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Doanh nghiệp xuất khẩu điêu đứng vì giá cước vận tải tăng sốc

21:19:27 30/11/2021
Giá cước vận tải tăng phi mã, thiếu tàu vận chuyển, thiếu kho bãi lưu hàng... đã khiến nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu điêu đứng trước các đơn hàng cuối năm

Những giải pháp nào để bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2022?

21:15:59 30/11/2021
Theo Bộ Tài chính, giá một số mặt hàng tiêu dùng không nằm trong danh mục Nhà nước định giá đã và đang tiếp tục gây áp lực đến mặt bằng giá, nhất là vào những tháng còn lại của năm và thời điểm Tết Nguyên đán

Thanh Hóa: Chuẩn bị đấu giá khu đất trụ sở UBND TP.Sầm Sơn cũ xây cao ốc 50 tầng

21:13:15 30/11/2021
Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở 50 tầng tại TP.Sầm Sơn

Chuyến bay thẳng tới Mỹ đầu tiên hạ cánh: Sẽ tăng thêm 7 chuyến/tuần

21:10:16 30/11/2021
Sáng nay (29/11), chuyến bay mang số hiệu VN98 của Vietnam Airlines bay thẳng tới Mỹ đã hạ cánh tại sân bay San Francisco trở thành chuyến bay thương mại thường lệ đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ

Nuôi con lột xác bằng bí quyết gây bất ngờ, anh nông dân tỉnh Đồng Nai thu nửa tỷ/năm

21:02:27 30/11/2021
Tự làm giống, làm thức ăn và có mối hàng ổn định, anh Nguyễn Thái Trung (xã Thái Sơn, Định Quán, Đồng Nai) thu nửa tỷ đồng/năm nhờ nuôi rắn ráo trâu (hay còn gọi là rắn hổ hèo, rắn hổ vện)

Hà Giang: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 là người dân tộc Dao hiến 3.500 m2 đất để làm điều bất ngờ này

20:57:48 30/11/2021
Hiến 3.500 m2 đất để xây trường học, mở đường, cùng với việc được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn 16 năm - ông Đặng Văn Đạt, dân tộc Dao, thôn Nà Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang) là một tấm gương điển hình trong phong...

Giá gia cầm hôm nay 30/11: Giá vịt thịt có nơi nhích lên, giá gà công nghiệp "ấm" dần

20:51:46 30/11/2021
Cập nhật giá gia cầm hôm nay 30/11 chúng tôi thấy giá vịt thịt hôm nay có xu hướng tăng nhẹ ở một số nơi tại miền Bắc; giá gà công nghiệp cũng nhích lên khoảng trên dưới 1.000 đồng/kg

Người dân xếp hàng đi hiến máu sau thông tin khan hiếm máu điều trị

20:43:55 30/11/2021
Sau khi thông tin về kho máu điều trị dự trữ đã cạn kiệt do dịch bệnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân tham gia hiến máu, hàng nghìn người dân, sinh viên đã nô nức tham gia hiến máu, số đơn vị máu thu về tăng ...

Chuyển đổi số nông nghiệp: Câu chuyện thực tế của nữ tỷ phú Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 trồng đông trùng hạ thảo

20:43:16 30/11/2021
Trong sản xuất nông nghiệp, càng áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào thì sức người càng được giải phóng

Ninh Thuận: Rơi xuống kênh sau nhà, anh trai đuối nước, em gái mất tích

20:38:45 30/11/2021
Hai anh em dẫn nhau ra bờ kênh chơi, trượt chân xuống làm người anh đuối nước, bé gái bị mất tích đang được lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm

Đắk Lắk: Mưa lớn kéo dài, cá bơi đi hết, người nuôi ôm mặt khóc

19:44:10 30/11/2021
Tính đến chiều 18/11, khoảng 2.100 ha diện tích hoa màu trên địa bàn huyện MĐrắk bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, mưa lũ làm nước tại hồ thủy lợi thuộc xã Ea Riêng dâng nhanh, gây sạt lở, có khả năng vỡ đập cao

"Siêu" nông dân sôi nổi bàn cách vượt khó trong đại dịch giữa Thủ đô

19:40:00 30/11/2021
Ngày 30/11, nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc (NDVNXS) 2021 tại các tỉnh, thành đã về Thủ đô để chuẩn bị dự chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2021

Bắc Giang: Thu hơn 6 tỷ/năm từ bán mật ong rừng, nông dân huyện miền núi này khấm khá hẳn lên

19:37:10 30/11/2021
Hợp tác xã ong mật hữu cơ Sơn Động (huyện Sơn Động, Bắc Giang) được thành lập 2014 với chỉ 29 thành viên thì đến nay đã tăng lên có 44

Giá mít thái hôm nay 30/11: Các "tay to" thu gom lý giải vì sao người Trung Quốc thích ăn mít Thái ở miền Tây

19:33:39 30/11/2021
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 30/11 ở ĐBSCL cho thấy, giá mít đang ở mức rất thấp. Giá mít Tiền Giang tại vườn cao nhất 13.000 đồng/kg, giá mít Hậu Giang cao nhất 12.000 đồng/kg

Bắt gà, vịt của gia đình F0 về nuôi hộ-chuyện chỉ có thời dịch Covid-19 ở tỉnh Hải Dương

19:27:11 30/11/2021
Đây là một trong những hình thức mà xã Tân Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã triển khai nhằm hỗ trợ các gia đình có tất cả thành viên thuộc diện F0, F1 phải đi cách ly tập trung bởi dịch Covid-19

Đằng sau một cánh cổng "ảo", 2.000 hợp đồng bán nông sản đã được ký kết, trị giá 300 tỷ đồng

19:23:37 30/11/2021
Lần đầu tiên có một cổng thương mại điện tử ứng dụng công nghệ Blockchain dành cho các hợp tác xã (HTX) giới thiệu, giao dịch các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP

Nông dân tỉnh Tây Ninh ăn ngủ không yên vì giá phân tăng gấp đôi mà giá nông sản...thấp

19:18:50 30/11/2021
Khi nỗi lo nông sản rớt giá còn chưa nguôi thì giá phân bón vật vẫn tiếp tục tăng cao. Nông dân càng thêm ăn ngủ không yên vì vòng lẩn quẩn giá phân tăng mà giá bán ra lại thấp

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kêu gọi mua hàng trăm tấn cá, hàu cho nông dân trước “lệnh” di dời

19:16:15 30/11/2021
Được biết, đầu tháng 12, một số hộ nuôi thủy sản trên sông Mỏ Nhát, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải di dời nên Sở NNPTNT đã kêu gọi cá nhân, tổ chức chung tay tiêu thụ thủy hải sản giúp các hộ dân

Ninh Thuận: Phát hiện thi thể bị nước lũ cuốn trôi trên suối Rộng

19:06:09 30/11/2021
Người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên con suối Rộng thuộc địa bàn thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) liền báo cơ quan chức năng

Bạc Liêu: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 là người Kh'mer uy tín trong vùng, có vườn cây ăn trái ngon vô cùng

19:01:48 30/11/2021
Ông Sơn By là một lão nông dân tộc Khmer-người uy tín trong vùng, đặc biệt ông trồng được vườn cây ăn trái đặc sản đẹp vô cùng

Bí thư TP.HCM đề nghị nghiên cứu xã hội hóa cung cấp thuốc cho người mắc Covid-19

18:52:06 30/11/2021
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các địa phương cung cấp đủ thuốc cho người mắc Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà cũng như nghiên cứu xã hội hóa việc cung cấp thuốc, đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân

Vì sao một doanh nghiệp trồng thanh long tiêu chuẩn toàn cầu ở tỉnh Bình Thuận thua lỗ hơn 18 tỷ đồng?

18:42:13 30/11/2021
Ngày 29/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Kính, giám đốc Công ty TNHH-XNK Cao Thành Phát (Km 30 huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), cho biết từ tháng 4/2021 dịch Covid-19 bùng phát đến nay, rồi giá xăng dầu, giá phân bón ...

Có thể bạn quan tâm

COVID-19 tại ASEAN hết 30/11: Thêm 368 ca tử vong; Các nước siết chặt đề phòng biến thể Omicron

Thế giới

01:59:11 01/12/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 30/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 25.503 ca mắc COVID-19 và 368 ca tử vong

Johnny Đặng đáp trả vụ Khoa Pug nói bị lừa 30 tỷ: "Nói bị lừa thì phải có bằng chứng"

Netizen

01:25:26 01/12/2021
Dòng trạng thái của Khoa không nhắc đến tên tôi nhưng nhiều người hỏi có phải Khoa nói tôi không. Tôi nghĩ là hiểu lầm thôi, Johnny Đặng nói

Trương Bá Chi bị mỉa mai giả tạo, nghi ngờ bán hàng ‘pha ke'

Sao châu á

00:15:41 01/12/2021
Với chiếc vòng vàng được Trương Bá Chi bán ra có giá thấp hơn giá trên mạng đã khiến nhiều người nghi vấn về việc nữ diễn viên bán hàng giả

Đàm Vĩnh Hưng chính thức comeback với dàn mỹ nhân đình đám ở MV mới

Nhạc việt

23:58:38 30/11/2021
Sau nhiều ngày nhá hàng những thông tin hậu trường thú vị, ngày 30/11, Đàm Vĩnh Hưng chính thức phát hành MV mới mang tên Đừng gọi anh là anh trai với hình ảnh đẹp mắt, chất nhạc thời thượng

Chanathip xin HLV Consadole Sapporo về sớm dự AFF Cup

Bóng đá việt nam

23:57:58 30/11/2021
Tiền vệ Chanathip Songkrasin chủ động xin rời CLB sớm, không đá trận cuối J1 League 2021 vào ngày 4/12, để hội quân tuyển Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2020

3 con giáp cuối năm phúc lớn, may mắn nhân đôi, hỷ tín tới nhà

Trắc nghiệm

23:56:50 30/11/2021
Ngoài ra, những người tuổi Dậu cũng sẽ không gặp rắc rối trong cuộc sống, và mọi thứ đều hanh thông. Đặc biệt, càng về tới cuối năm, con người tuổi Dậu càng trở nên khôn ngoan, nhận được sự ban phước của Thần Tài, và tìm được nhiều cách...

Gương mặt cực phẩm khi ghép ảnh Jisoo, Tzuyu và Irene

Nhạc quốc tế

23:52:39 30/11/2021
Làng giải trí xứ Hàn quy tụ nhan sắc đỉnh cao qua nhiều thế hệ. Dù Gen 4 đã bắt đầu phát triển nhưng những nữ thần tượng của Gen 3 vẫn được lòng công chúng

Những tân binh được HLV Ralf Rangnick dự kiến đưa về sân Old Trafford

Bóng đá thế giới

23:39:55 30/11/2021
Những cầu thủ dưới đây dự kiến được HLV Ralf Rangnick đưa về sân Old Trafford để khoác áo MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới