Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nghị định gồm 8 Chương 26 Điều với một số nội dung mới. Theo đó, về phương án tài chính của dự án PPP, Nghị định quy định nguyên tắc phương án tài chính phải phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án PPP.

Phương án tài chính gồm 08 nội dung (tổng mức đầu tư dự án; các nguồn vốn thực hiện dự án; đề xuất ưu đãi, bảo đảm nếu có; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; dự kiến các khoản chi phí trong giai đoạn vận hành; phương án thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư; các khoản nộp ngân sách nhà nước nếu có đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M; các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tính khả thi tài chính của dự án) được kế thừa trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính .

Về nguồn vốn thực hiện dự án PPP, bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư, trong đó có bổ sung nội dung mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Luật PPP gồm các nội dung về: điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp , đối tượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp , phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp , chế độ công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nghĩa vụ của các bên liên quan đối với nhà đầu tư trái phiếu khi hợp đồng PPP chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 52 Luật PPP.

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư - Hình 1

(Ảnh minh họa: CT)

Theo đó, doanh nghiệp dự án PPP chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu không kèm chứng quyền riêng lẻ sau khi đã ký kết hợp đồng dự án PPP. Việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ quy định của pháp luật về PPP, quy định tại Nghị định của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

Ngoài ra, để đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư thực hiện dự án tại thời điểm ký kết hợp đồng, Nghị định bổ sung quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm gửi cơ quan ký kết hợp đồng, doanh nghiệp dự án PPP phương án đảm bảo huy động vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo yêu cầu về vốn chủ sở hữu làm cơ sở để giám sát việc huy động vốn của doanh nghiệp dự án.

Về quản lý, sử dụng, thanh toán vốn nhà nước trong thực hiện dự án PPP, Nghị định quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng, nguyên tác kiểm soát thanh toán vốn nhà nước hỗ trợ cho dự án PPP và Hồ sơ đề nghị thanh toán vốn nhà nước hỗ trợ. Vốn nhà nước hỗ trợ được thanh toán trên cơ sở phạm vi kế hoạch vốn, dự toán được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch. Đối với vốn đầu tư công được thanh toán trên cơ sở cơ quan quản lý phần vốn nhà nước xác nhận khối lượng hoàn thành và theo tỷ lệ, tiến độ, điều kiện trong hợp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao; vốn nhà nước thanh toán định kỳ cho các hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ, Hợp đồng trên cơ sở khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp và phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao.

Về quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Quyết toán niên độ ngân sách theo năm ngân sách được dẫn chiếu thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Đây là nội dung mới, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật PPP. Sau khi hoàn thành công trình cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thoả thuận lựa chọn cơ quan kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Giá trị quyết toán này được xác định căn cứ hợp đồng dự án đã ký. Cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thoả thuận lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Riêng đối với các dự án đầu tư theo phương thức PPP có bàn giao công trình, giá trị quyết toán trên cơ sở báo cáo kiểm toán nhà nước.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu: Đây là nội dung mới, đảm bảo việc chia sẻ giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án trong trường doanh thu dự án có biến động lớn theo quy định tại Điều 82 Luật PPP, cụ thể, về cơ chế chia sẻ, Khi doanh thu thực tế cao hơn 125% doanh thu trong phương án tài chính , doanh nghiệp dự án chia sẻ nhà nước 50% số chênh lệch tăng vượt quá mức 125% này (sau khi đã điều chỉnh mức giá phí dịch vụ (giảm), điều chỉnh thời gian hợp đồng (giảm) và được Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần tăng doanh thu) và khi doanh thu thực tế thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính , Nhà nước chia sẻ 50% phần chênh lệch giữa mức 75% này và doanh thu thực tế (sau khi đã điều chỉnh tăng giá, phí, tăng thời gian hợp đồng song vẫn chưa đảm bảo đạt mức 75% doanh thu theo phương án tài chính và được Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần giảm doanh thu).

Về chia sẻ doanh thu của Nhà nước, từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp, cụ thể, dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương; Dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

Về thời hạn thực hiện chia sẻ, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán xác nhận phần doanh thu tăng và Cấp có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định sử dụng dự phòng để thanh toán phần chia sẻ doanh thu giảm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính nhận đủ Hồ sơ.

Ngoài ra, nội dung dự thảo Nghị định còn quy định về chế độ báo cáo, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức cá nhân, và điều khoản thi hành.

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP áp dụng đối với các bên trong hợp đồng dự án PPP; cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư PPP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP: Gỡ vướng dự án đầu tư PPP

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 28/2021/NĐ-CP có nhiều nội dung mới so với quy định quản lý tài chính dự án PPP ở giai đoạn trước, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tư nhân, các cơ quan nhà nước...

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP: Gỡ vướng dự án đầu tư PPP - Hình 1

Các dự án dự án đầu tư công theo phương thức đối tác công tư đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

PV: Nghị định 28/2021/NĐ-CP (NĐ 28) quy định cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư công theo phương thức đối tác công tư (PPP) vừa ban hành được đánh giá đã khắc phục hạn chế cũng như tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các dự án PPP. Ông có thể cho biết điểm mới cơ bản của nghị định này?
Ông Lê Tuấn Anh: So với quy định trước đây, NĐ 28 có nhiều điểm mới. Đơn cử như nguyên tắc xác định dòng tiền trong phương án tài chính dự án PPP là dòng tiền sau thuế. Quy định này đảm bảo phản ánh đầy đủ các chi phí (chi phí thuế) của dự án, đảm bảo tính thống nhất trong lập phương án tài chính dự án PPP.

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP: Gỡ vướng dự án đầu tư PPP - Hình 2

Ông Lê Tuấn Anh

Đồng thời NĐ 28 đã bỏ quy định về mức trần lãi suất vốn vay như các quy định tại các văn bản pháp luật trước đây, đảm bảo mức lãi suất vốn vay tiệm cận được mức lãi suất cho vay thực tế trên thị trường tín dụng, phản ánh đúng chi phí đầu tư.
Bên cạnh đó, căn cứ xác định vốn chủ sở hữu đã được quy định rõ ràng, phù hợp với tính thời điểm của nguồn vốn chủ sở hữu, song đảm bảo tính linh hoạt và minh bạch trong thực hiện.
Ngoài ra, điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp (DN) dự án PPP được quy định theo hướng chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư mua trái phiếu. Theo đó, DN dự án PPP chỉ được phát hành trái phiếu sau khi đã ký hợp đồng PPP và phải tuân thủ quy định của Luật PPP, pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.
Giá trị tài sản công tham gia dự án PPP được xác định thông qua hình thức thẩm định giá, nhằm đảm bảo giá trị tài sản công phù hợp với giá thị trường...
PV: NĐ 28 được xây dựng còn nhằm hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP, tiệm cận dần với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính. Đâu là những quy định để thu hút các nhà đầu tư này, thưa ông?
Ông Lê Tuấn Anh: NĐ 28 đã đưa ra quy định, cơ quan ký kết hợp đồng là đơn vị chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng và giá trị thanh toán trong hồ sơ thanh toán phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng, thanh toán cho DN dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Quy định mới này đảm bảo nguyên tắc cơ quan ký kết hợp đồng là cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước nhà nước và DN dự án trong triển khai thực hiện hợp đồng.
Ngoài ra, các quy định về công tác quyết toán vốn công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng trên quan điểm tôn trọng quy định trong hợp đồng PPP đã ký.
Đặc biệt, để thu hút nhà đầu tư có năng lực thực sự cho các dự án PPP, NĐ 28 đã hướng dẫn cụ thể về hạch toán các khoản chia sẻ doanh thu tăng, giảm đối với DN dự án PPP và ngân sách nhà nước; trình tự, thủ tục để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng dự phòng ngân sách thanh toán cho DN dự án PPP; trình tự, thủ tục thanh toán phần chia sẻ giảm doanh thu từ nguồn vốn dự phòng ngân sách.
PV: Như vậy, NĐ 28 đã có rất nhiều quy định "cởi mở" hơn. Vậy theo ông, để nghị định thực sự đi vào cuộc sống, cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý thêm điều gì?
Ông Lê Tuấn Anh: Do cơ chế đầu tư PPP là hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân, trong đó mỗi bên theo đuổi một mục đích riêng nên thiết kế chính sách của nhà nước là một luật chơi do nhà nước chủ động đặt ra phản ánh kỳ vọng cần đạt của phía nhà nước, nên chắc chắn không đáp ứng được toàn bộ mong đợi của các bên. Đối với các nhà đầu tư có năng lực, nghiêm túc muốn tham gia vào thị trường PPP Việt Nam thì chính sách PPP nói chung và các nội dung về cơ chế tài chính thật sự là một bước tiến tiệm cận tới bình đẳng, minh bạch trong hợp tác giữa hai bên.
Tuy nhiên, trên phương diện tài chính để có thể triển khai một dự án PPP theo cơ chế mới, các bên cần đánh giá đầy đủ, chính xác mục tiêu, lợi ích thu được khi tham gia vào một dự án PPP.
Cơ chế PPP không phải là giải pháp tối ưu đối với mọi dự án; với cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc địa phương khi quyết định chủ trương đầu tư một dự án PPP phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của mình. Việc nhận định, phân tích nhu cầu và các phương án có thể áp dụng phải được chuẩn bị và thực hiện nghiêm túc, khoa học, có trách nhiệm bởi các cơ quan liên quan. Nguyên tắc cốt lõi là phải chứng minh được việc áp dụng phương thức thực hiện PPP đem lại hiệu quả hơn các phương án truyền thống khác, cụ thể là đầu tư công.
Đây có thể nói là một điểm yếu của hệ thống cơ quan nhà nước trong giai đoạn vừa qua. Với quy định mới của chính sách PPP, thông qua phương án tài chính và các đánh giá khác, cơ quan nhà nước bắt buộc phải đánh giá để rút ra kết luận có nên làm PPP hay không.
Từ yêu cầu, nhận thức mới đòi hỏi đồng thời chất lượng rất cao của cả khâu xây dựng và khâu thẩm định các báo cáo dự án của cơ quan nhà nước.
Đối với nhà đầu tư, với hướng dẫn khá chi tiết về nội dung phương án tài chính trong nghị định sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt được toàn bộ cơ chế gồm yêu cầu, đối tượng, quy trình, điều kiện, thủ tục sử dụng nguồn vốn nhà nước để từ đó xây dựng phương án đầu tư của mình làm cơ sở xây dựng bài thầu cụ thể khi tham gia đấu thầu thực hiện dự án PPP.
Quy định nội dung phương án tài chính đặt ra yêu cầu nhà đầu tư phải nghiên cứu nghiêm túc, tính đúng, tính đủ các chi phí, lợi ích, rủi ro có thể xảy ra và phương án xử lý nếu tham gia để từ đó đưa ra quyết định cho mình. Đối với các nhà đầu tư chưa đủ năng lực sẽ không quá mất công sức vào khâu chuẩn bị, theo đuổi dự án trước khi ra quyết định...
PV: Xin cảm ơn ông!

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nữ sinh giấu bố mẹ đi chống dịch ở Bắc Ninh00:21Công nhân PouYuen sau ca nhiễm Covid-19: Bật khóc sợ hãi, bế con cùng cách ly02:02“Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang kêu cứu, tiết lộ mẹ ruột Hồ Văn Cường đang làm người ở trong nhà Phi Nhung04:54Xem Tây Du Ký nhiều nhưng hiếm ai nhận ra 5 thầy trò Đường Tăng thực ra chỉ là một người08:02Việt Nam chế được bốt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gắn máy lạnh, giúp y bác sĩ đỡ cực03:15TP.HCM: Q.Tân Bình lập chốt kiểm soát người 'chặt hẻm' ra, vào Q.Gò Vấp03:21Chợ Bà Chiểu (TP.HCM) cháy lớn khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy02:05Một người đàn ông bỗng chui ra từ váy cô dâu khiến khách mời xanh mặt trong đám cưới03:45Số phận “vật dư thừa” của thái giám và bí mật khi tịnh thân khiến ai cũng phải kinh hãi07:05Gỡ phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công: Vui như Tết, nhưng vẫn ở nhà phòng dịch02:14Công nhân PouYuen ở TP.HCM nhiễm Covid-19: Cách nào để F1, F2 vượt qua nỗi lo?02:57Dành được 500.000 ủng hộ mua vắc xin, cụ bà hỏi 'thối lại 100.000 để đi xe về nhà được không'?01:16Thanh niên ăn mì tôm 19 ngày vì cả thôn bị phong tỏa, lúc được phát hiện đã nhịn đói đến run rẩy03:36Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng03:33Robot đưa cơm, thuốc cho bệnh nhân Covid-1901:42Sự thật ít ai biết về Tử Cấm Thành: Lãnh cung là có thật? Bóng người nhảy múa trong điện Thái Hòa?06:21Cổ Ngân sắp quay lại với tỷ phú Mỹ 73 tuổi Wynn Katz, chuyện tình “ông cháu” lại tiếp tục?04:23Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều04:51TP.HCM giãn cách chống dịch Covid-19: Karaoke xóm ‘đắp mộ cuộc tình, đắp suốt mấy ngày mộ chưa xong'02:57TP.HCM: Văn phòng công chứng Đầm Sen tạm dừng hoạt động 14 ngày do có F1, F202:12

Tiêu điểm

Người đàn ông 8 năm chăm chồng cũ của vợ
13:00:16 17/06/2021
Tỉnh ủy Bình Dương xin lỗi nhân dân
13:34:09 17/06/2021
Bộ Y tế đề nghị Cuba cung ứng vắc-xin Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất
12:00:09 17/06/2021
Giám đốc chạy Grab… mưu sinh trong mùa dịch
06:47:44 18/06/2021
Bí thư Bình Dương: 'Tôi chịu trách nhiệm với những sai phạm'
23:54:40 17/06/2021
Nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô
05:37:24 18/06/2021
Con gái Bí thư Vĩnh Phúc bị thu hồi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sở
17:55:29 18/06/2021
Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều
00:12:06 19/06/2021
Chứng khoán ngày 18/6: Cổ phiếu nào nên chú ý?
07:08:13 18/06/2021
Bắc Ninh: Nới lỏng điều kiện cho người lao động đi làm từ ngày 20/6
09:52:52 17/06/2021

Thông tin đang nóng

Cả Đông Nam Á nể phục, CĐV Campuchi vẫn 'cay cú' với bóng đá Việt Nam
18:50:41 18/06/2021
TP.HCM ghi nhận 13 bệnh nhân Covid-19 chưa rõ nguồn lây
22:29:19 18/06/2021
Bất ngờ trước những lời vợ đầu của Duy Phương từng chia sẻ về Lê Giang
22:01:44 18/06/2021
Đệ nhất người mẫu châu Á bị "cắm sừng", bỏ chồng về quê làm ruộng và cuộc sống bất ngờ với tài sản 23.000 tỷ đồng
19:45:47 18/06/2021
Chân dung vợ, chồng cũ của sao Việt ít ai biết
22:13:01 18/06/2021
TP.HCM: Hơn 15.000 công nhân, người lao động là F0, F1, F2
20:36:14 18/06/2021
Duy Mạnh khẳng định group chat nghệ sĩ có thật, vậy trong đó gồm những ai?
18:54:03 18/06/2021
Điểm danh 5 ngôi sao xứ Hàn được 'chọn mặt gửi vàng', trở thành đại diện cho các thương hiệu xa xỉ
20:46:49 18/06/2021
Thu nhập không có mà tôi còn phải nuôi cả cháu chồng
21:45:49 18/06/2021
Được khen 'đẹp hơn Đỗ Thị Hà', sự thật con gái Giáng My có được thế?
20:01:40 18/06/2021

Tin mới nhất

TPHCM: 1.000 đội tiêm vắc xin Covid-19 tập huấn cho chiến dịch quy mô lớn

23:59:07 18/06/2021
Sở Y tế TPHCM đã gửi công văn hỏa tốc tới các cơ sở tiêm chủng yêu cầu cử hơn 1.000 đội tiêm tham gia tập huấn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Mỗi đội tiêm sẽ gồm 5 người, có nhiệm vụ khác nhau.

TP.HCM 'trọng thương' nhưng không tổn thương

23:36:05 18/06/2021
TP.HCM đang ngẩng đầu cao vượt qua cơn động đất và sóng thần thế kỷ mang tên Covid-19.

Long An dừng áp dụng Chỉ thị 15, tiếp tục cấm tụ tập trên 30 người

23:15:14 18/06/2021
UBND tỉnh Long An ra văn bản kết thúc áp dụng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh này để đảm bảo thực hiện được mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tỉnh vẫn tiếp tục tạm dừng nhiều dịch vụ không cần ...

Khoảng 500 công nhân Khu công nghệ cao TP.HCM tiêm khởi động chiến dịch vắc xin 836.000 liều

23:12:02 18/06/2021
Có khoảng 500 công nhân làm việc tại Khu công nghệ cao TP.HCM (TP Thủ Đức) sẽ mở đầu cho chiến dịch tiêm vắc xin 836.000 liều mà TP.HCM vừa được Chính phủ phân bố.

Tông Khánh Hậu - Kẻ dưới đáy xã hội vươn lên thành "Vua giải khát" giàu nhất Trung Quốc

23:01:13 18/06/2021
Tông Khánh Hậu sinh ngày 16 tháng 11 năm 1945 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông là người sáng lập Tập đoàn Wahaha, chủ tịch kiêm tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn, đồng thời cũng là chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp đồ uống C...

TP.HCM: HCDC tiếp nhận 300.000 trong số 786.000 liều vắc xin phòng Covid-19

22:55:44 18/06/2021
Chiều nay 18.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã tiếp nhận 300.000 liều vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 từ Viện Pasteur TP.HCM trong tổng 786.000 liều.

'TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16' là tin giả

22:51:29 18/06/2021
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. TP.HCM bác bỏ thông tin giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng.

Hậu Giang điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

22:29:53 18/06/2021
Bà Mã Thị Tươi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.​

EVN: Công suất tiêu thu điện toàn quốc lại phá đỉnh

22:25:32 18/06/2021
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu thụ điện toàn quốc trưa ngày 18/6/2021 lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709 MW.

Giận cha mắng ham chơi game không lo ôn thi lớp 10, con trai 15 tuổi uống thuốc diệt cỏ nguy kịch

21:53:18 18/06/2021
Giận cha la rầy vì ham chơi không chịu ôn thi, đứa con trai uống thuốc diệt cỏ rồi lâm vào tím tái nguy kịch, phải đưa từ Kiên Giang lên TP.HCM cấp cứu.

Vụ cô giáo Tuất tố bị "trù dập": Đã có kết luận của thanh tra UBND huyện Quốc Oai, 5/16 nội dung tố cáo đúng

21:44:55 18/06/2021
Chiều 18/6, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức công bố kết luận thanh tra về một số nội dung liên quan vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất tố bị lãnh đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B trù dập.

TP.HCM cần trên 2,3 triệu liều vắc xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên

21:06:37 18/06/2021
TP.HCM cần trên 2,3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho 10 nhóm đối tượng ưu tiên. Thông tin này vừa được ngành y tế TP.HCM thống kê và báo cáo.

TP.HCM: Bệnh nhi mắc COVID-19 được điều trị ra sao?

21:04:57 18/06/2021
Sở Y tế TPHCM có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế về việc hướng dẫn quy trình chuyển người mắc bệnh COVID-19 đến bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị, trong đó có hướng dẫn xử trí các trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19.

Nắng nóng gay gắt, công suất tiêu thụ điện lập đỉnh mới

20:31:17 18/06/2021
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia cho biết, công suất tiêu thụ điện toàn quốc vào trưa nay (18/6) lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.709 MW.

TP Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông đường Phan Văn Hớn

20:19:17 18/06/2021
Ngày 18/6, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 6315TB-SGTVT, về việc thông báo phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực đuờng Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn.

Đại biểu trúng cử cần 'nói đi đôi với làm'

20:16:15 18/06/2021
Ngày 18/6, Ủy ban Bầu cử các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cảnh báo sớm trượt lở, lũ quét theo trọng điểm

20:11:49 18/06/2021
Đề án Cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam phải đặt mục tiêu giảm được tỷ lệ sạt lở trong 10 năm tới, tập trung làm điểm chứ không làm trên diện rộng.

Bộ Nội vụ chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

20:09:51 18/06/2021
Liên quan Đề án Cơ cấu Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đang được quan tâm, tại buổi họp báo định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức chiều nay (18/6), Phó Vụ trưởng Tổ chức Biên chế (Bộ Nội vụ) Vũ Hải Nam chia sẻ một số thông tin đáng chú ý.

Bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão

20:07:20 18/06/2021
Theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Do vậy, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản củ...

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật Bí thư Bình Dương, cách chức 4 lãnh đạo tỉnh

20:05:38 18/06/2021
Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và cách chức vụ trong Đảng nhiều lãnh đạo tỉnh.

Nắng nóng tác động mạnh đến cuộc sống người dân

20:01:17 18/06/2021
Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao và trong bối cảnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã làm thay đổi sinh hoạt người dân Hà Nội.

Chương trình 'Cùng biên giới chống dịch COVID-19' đến với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân

19:44:04 18/06/2021
Chiều 18-6, tại TP Cần Thơ, văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ đã đến trao quà cho Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân. Quà gồm 2.000 quả trứng, 40.000 khẩu trang, 300 chai gel sát khuẩn, nước uống.

Bắc Giang: Phối hợp chặt chẽ trong quá trình đưa công nhân trở về các tỉnh, thành phố

19:41:12 18/06/2021
Ngày 18/6, các đoàn công tác do UBND tỉnh Bắc Giang thành lập với nhiều ngành thành viên (Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Giao thông - Vận tải) và UBND hai huyện Việt Yên, Yên Dũng tổ chức đưa người lao động ngoài tỉnh ...

Hỗ trợ xây mái ấm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Quan Sơn

19:38:26 18/06/2021
Ngày 18-6, Hội LHPN tỉnh và Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hai hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là Vi Thị Nga ở bản Na Mèo, xã Na Mèo và Lương Thị Bịnh ở bản T...

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lang Chánh bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

19:33:25 18/06/2021
Ngày 18/6, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông báo về quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lang Chánh do sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông không hợp pháp.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

19:30:47 18/06/2021
Ngày 18/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Tọa đàm Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 44 điểm cầu trên cả nước.

Tuyên Quang: Quán triệt, thực hiện nghị quyết về công tác nội chính

19:28:38 18/06/2021
Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhiều khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao quyết tâm chính trị, xác định...

Quảng Ninh: Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử

19:23:50 18/06/2021
Ngày 18/6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh và quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền.

Liên danh nhà thầu nào trúng thầu đoạn cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu?

19:19:17 18/06/2021
Ngoài gói XL1 và XL4 đã chọn được nhà thầu, Ban Quản lý dự án 6 cũng tiến hành lựa chọn nhà thầu của 2 gói còn lại (XL2 và XL3) dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu.

Có thể bạn quan tâm

Sát thủ 12 tuổi và ba thập kỷ sau song sắt

Thế giới

01:06:24 19/06/2021
Edwin chạy chân trần mát lạnh trên cỏ, cảm giác vui sướng, tự do nhưng đó chỉ là giấc mơ vừa tỉnh, thực tế cậu đang ở phòng biệt giam 7 m2 của nhà tù tiểu bang.

Đường dây làm 3 giả triệu sách giáo khoa

Pháp luật

01:03:41 19/06/2021
Đường dây sản xuất hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa, tham khảo giả, thu lợi nhuận khoảng 50 tỷ đồng, đã bị triệt phá.

Dịch len lỏi hàng loạt cơ quan, bệnh viện TP HCM

Sự kiện nóng

00:48:47 19/06/2021
Sau 7 bệnh viện, loạt nhà máy, Covid-19 tiếp tục xâm nhập ba trụ sở cơ quan công quyền tại TP HCM khiến nhiều nơi phong tỏa, tạm dừng hoạt động.

Nửa cuối tháng 5 Âm, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, đẩy lùi vận đen, cuộc sống khởi sắc

Trắc nghiệm

00:15:47 19/06/2021
Nửa cuối tháng 5 Âm lịch, quý nhân luôn ở bên ra tay giúp đỡ, đẩy lùi vận đen và kẻ xấu, giúp cuộc sống của con giáp tuổi Thìn tốt lên rất nhiều.

Bom tấn Black Widow được khen tới tấp, Marvel ghi điểm vì mức độ "cháy" khét lẹt của dàn mỹ nhân

Phim âu mỹ

23:58:13 18/06/2021
Ngay sau buổi chiếu thử đầu tiên, Black Widow đã nhận về đánh giá vô cùng tích cực từ giới phê bình.

Trương Tân Thành khoe body "múp rụp" cực phẩm, vừa nhìn vừa sờ rồi bỗng dưng... "bánh bèo" ngang xương luôn?

Phim châu á

23:55:00 18/06/2021
Mới vào tập đầu của Một Ngày Biến Thành Em mà anh bé Trương Tân Thành đã khoe nội dung cực phẩm rồi!

Kim Yoo Jung tái xuất "tằng tằng" với 2 phim mới, cổ trang hay hiện đại nhan sắc đều đỉnh cao

Hậu trường phim

23:52:22 18/06/2021
Cả The 8th Night và Hong Chun Gi của Kim Yoo Jung đều sắp phát sóng.

Lý Nhã Kỳ được khuyên thẳng: 'Thấy ai được cưới luôn kẻo quá tuổi'

Sao việt

23:38:46 18/06/2021
Trước lời khuyên kiếm một tấm chồng trước khi quá tuổi, Lý Nhã Kỳ lập tức đáp trả.

Kim “siêu vòng 3” kinh hoàng kể lại vụ cướp 230 tỷ đồng - bị chĩa súng vào đầu, bóp cổ

Sao âu mỹ

23:35:12 18/06/2021
Kim Kardashian chia sẻ, sau vụ cướp kinh hoàng đã làm con người cô thay đổi hoàn toàn. Người đẹp cảnh giác tuyệt đối khi để đồ đắt tiền trong nhà.

Nữ nhạc sỹ trẻ Trang Anh - Người đưa dân ca Tày vào âm nhạc hiện đại

Nhạc việt

23:32:32 18/06/2021
Trang Anh (sinh năm 1994) là hội viên trẻ nhất và là một trong những nữ nhạc sĩ trẻ nhất được nhận giải thưởng của Hội Nhạc sỹ Việt Nam liên tiếp trong 3 năm (2018-2020). Điều đặc biệt hơn, Trang Anh là cô gái dân tộc Tày hiếm hoi có đư...

Đội y tế rùng mình khi đến phun khử trùng và nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ trong phòng một cô gái

Netizen

23:29:42 18/06/2021
Vừa qua, một đoạn video clip đăng tải hình ảnh một căn phòng trọ lúc đội y tế đến phun khử trùng khiến cư dân mạng rùng mình. 

Du lịch Việt có thể học hỏi gì thế giới trong ‘trận chiến' COVID-19?

Du lịch

23:29:12 18/06/2021
Mỹ và châu Âu đang mở cửa dần với du lịch nhờ Chính phủ các nước này nhanh chóng triển khai tiêm phòng vaccine nhằm miễn dịch cộng đồng và sử dụng hộ chiếu vaccine để khôi phục nền kinh tế xanh.

3 thành viên aespa cover sương sương "dắt túi" luôn triệu view thần tốc, dàn vocal SM đúng là không thể đùa!

Nhạc quốc tế

23:27:30 18/06/2021
Vào ngày 5/6 vừa qua, aespa đã xuất hiện trong chương trình Knowing Brothers của đài JTBC với tư cách là khách mời. Trong đó, 3 thành viên NingNing, Winter và Karina đã khiến cho các vị tiền bối và khán giả không khỏi bất ngờ khi thể hi...

EURO 2020: Bồ tiễn Đức?

Bóng đá thế giới

23:22:17 18/06/2021
Trắng tay trước á quân Pháp, bảng tử thần có thể gọi tên chủ nhà Đức ngay đêm nay (23 giờ ngày 19-6) nếu lại thất bại trước nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha.

Clip: Em bé 'đá lông nheo' lúc mơ ngủ

Hài hước

23:16:10 18/06/2021
Đang mơ ngủ, em bé đá lông nheo rồi cười mỉm khiến người xem clip không khỏi bật cười vì quá đáng yêu.