Quá trình xác định “nòng cốt, chuyên trách” qua các kỳ đại hội

Ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị quyết số 100/TTg “Về việc thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang” (CANDVT). Ngày 28-3-1959, tại Câu lạc bộ quân nhân – Hà Nội, lễ thành lập lực lượng CANDVT được long trọng tổ chức.

Tại buổi lễ trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang đến dự và huấn thị. Kết thúc bài nói chuyện, Bác đã tóm tắt lời dạy bằng mấy lời thơ: “Đoàn kết cảnh giác/ Liêm chính kiệm cần/ Hoàn thành nhiệm vụ/ Khắc phục khó khăn/ Dũng cảm trước địch/ Vì nước quên thân/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân”. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CANDVT (nay là BĐBP), lời dạy quý báu đó không chỉ là nguồn động viên lớn, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng.

Quá trình xác định nòng cốt, chuyên trách qua các kỳ đại hội - Hình 1
Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 với phương châm: Đoàn Kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới. Ảnh: H.A

Lực lượng BĐBP được thành lập trong tình hình đất nước còn chia cắt hai miền. Từ một Đảng bộ của Sư đoàn 350 chuyển sang Đảng bộ của lực lượng CANDVT với nhiệm vụ đa dạng, rộng khắp cả nước, nhưng Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chuyển giao lực lượng, nghiên cứu đề xuất tham mưu với Đảng phương hướng xây dựng lực lượng trước mắt và lâu dài.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy có lúc, có việc không được đề cao. Chế độ sinh hoạt chưa được chú trọng, thiếu hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng thiếu thường xuyên, chưa nhạy bén. Việc bồi dưỡng cán bộ, đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa được đề cao. Công tác bảo vệ nội bộ còn nhiều sơ hở.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, xây dựng lực lượng đủ sức thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, từ ngày 12 đến 16-6-1960, Đảng bộ CANDVT đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Nghị quyết Đại hội đã chỉ rõ: Phải xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, đủ khả năng lãnh đạo các mặt công tác, luôn củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chấp hành đầy đủ nguyên tắc sinh hoạt đảng, tăng cường xây dựng chi bộ về mọi mặt, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ quan đơn vị. Nghị quyết Đại hội xác định xây dựng Đảng là then chốt trong xây dựng lực lượng, là nội dung cơ bản hàng đầu và đây cũng chính là cơ sở cốt lõi trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Thực hiện cần kiệm, tự lực trong công tác, chiến đấu và xây dựng, dựa vào địa phương, vào nhân dân để giải quyết hậu cần tại chỗ. Từ phương hướng Đại hội lần thứ nhất, toàn lực lượng đã tạo nên bước chuyển biến mới toàn diện. Từ kết quả hoạt động thực tiễn, đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bằng các biện pháp chính trị, nghiệp vụ và vũ trang trong điều kiện đất nước có chiến tranh. Đây cũng chính là cơ sở đánh giá kết quả của Đại hội Đảng bộ lần thứ 2 tiến hành từ ngày 22 đến 27-9-1966.

Từ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất và lần thứ hai, bước sang Đại hội Đảng bộ lần thứ 3 tiến hành từ ngày 11 đến 13-5-1969, tại địa điểm sơ tán (Kho 102 ở Dốc Cun, Hòa Bình). Tại báo cáo Đại hội, trong phần phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ mới, Đại hội đã quyết định phải tăng cường công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, nhất là Đảng ủy các cơ quan lãnh đạo của Bộ Tư lệnh và các Đảng ủy cơ sở.

Tăng cường công tác lãnh đạo Đoàn thanh niên và công tác vận động quần chúng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ toàn diện. Đây chính là nét mới trong nhận thức, sự hoàn thiện thêm một bước trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác vận động quần chúng đã được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng.

Sau khi đất nước thống nhất, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đặt ra những nội dung, yêu cầu mới nặng nề. Từ địa bàn nửa nước triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn cả nước, tất cả các hoạt động từ quân số, trang bị phương tiện, vật chất kỹ thuật. Nhận thức rõ những khó khăn, đòi hỏi đang đặt ra, để hoàn thành nhiệm vụ, công tác lãnh đạo lực lượng CANDVT phải là một lực lượng có tổ chức chiến đấu tập thể, lãnh đạo chỉ huy chặt chẽ, tập trung thống nhất.

Trong năm 1976, Đảng bộ CANDVT đã tổ chức liên tiếp hai kỳ đại hội. Từ ngày 28-2 đến ngày 4-3-1976, Đại hội Đảng bộ CANDVT lần thứ 4 được tiến hành. Đại hội lần thứ 4 Đảng bộ CANDVT đề cập đến rất nhiều nội dung, trong đó, nổi lên mấy nội dung trọng tâm. Nghị quyết nêu rõ: Lãnh đạo cơ quan và các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và mọi mặt công tác được giao trong hoàn cảnh mới, trên phạm vi cả nước.

Tại Đại hội đã nhất trí quyết nghị, báo cáo và đề nghị lên Trung ương Đảng và Đảng đoàn Bộ một số vấn đề lớn. Đó là: Kiện toàn về mặt tổ chức, xác định nhiệm vụ, phạm vi công tác, nguyên tắc tổ chức và các mặt quan hệ chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng CANDVT trong công tác biên phòng. Tăng cường trang bị phương tiện, vật chất kỹ thuật cho lực lượng. Nghiên cứu và cho chỉ thị về nhiệm vụ và tổ chức của Đảng bộ, tăng cường các mối quan hệ của Đảng ủy với Trung ương Đảng, với Đảng đoàn Bộ. Cuối năm 1976, lực lượng CANDVT về cơ bản đã triển khai hệ thống các đơn vị từ Bộ Tư lệnh đến đồn, trạm biên phòng và các nhà trường trong phạm vi toàn quốc. Hệ thống tổ chức Đảng cũng được kiện toàn, củng cố.

Sau hơn 6 tháng sau, từ ngày 15 đến 24-11-1976, Đại hội đại biểu Đảng bộ CANDVT Trung ương lần thứ 5 được tổ chức. Đây là lần đầu tiên Đảng bộ CANDVT Trung ương với sự có mặt của các đại biểu Đảng bộ cơ quan, nhà trường, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh ở cả hai miền Nam, Bắc. Đại hội Đảng bộ lần thứ 5 không ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và bầu Ban chấp hành mới, giữ nguyên Ban chấp hành Đảng bộ khóa 4, chỉ tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4.

Bước sang năm 1979, sau 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của lực lượng CANDVT rất nặng nề, là giai đoạn củng cố lực lượng, ổn định tổ chức nhằm đáp ứng tình hình mới. Trong bối cảnh đó, từ ngày 21 đến 28-7-1979, Đại hội Đảng bộ CANDVT lần thứ 6 được tổ chức. Nghị quyết đại hội xác định 3 nội dung trọng tâm.

Đó là: Phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong bất kỳ điều kiện, tình huống nào. Đấu tranh chống gián điệp tình báo bên ngoài xâm nhập khu vực biên giới và ngăn chặn có hiệu quả vượt biên, vượt biển; tích cực phòng ngừa bạo loạn, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết chiến đấu tiêu diệt địch trên tuyến đầu Tổ quốc; đánh bại chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Ra sức xây dựng biên giới đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, làm tốt nghĩa vụ quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu tăng cường sức mạnh bảo vệ biên giới trước nguy cơ xâm lược. Ngày 10-10-1979, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 22/NQ-TW chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng CANDVT từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng. Từ đây, lực lượng CANDVT trở thành một thành phần của QĐND Việt Nam với tên gọi BĐBP. Ngày 26-11-1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 56/QĐ-TW chuyển Đảng bộ CANDVT Trung ương và các Đảng bộ CANDVT tỉnh, thành sang thuộc Đảng bộ QĐND.

Ngày 24-11-1979, Đảng ủy CANDVT Trung ương họp phiên cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 6 ra Nghị quyết “Lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 22/NQ-TW ngày 10-10-1979 của Bộ Chính trị”. Bắt đầu từ tháng 1-1980, Đảng bộ CANDVT Trung ương chấm dứt vai trò hoạt động của Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 6 giải thể chuẩn bị cho một cơ cấu tổ chức mới.

Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 56/QĐ-TW của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ CANDVT giải thể thì đến ngày 20-2-1980, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết về sự lãnh đạo của Đảng trong BĐBP và thành lập Đảng ủy BĐBP, đồng thời, chỉ định các thành viên trong Đảng ủy. Đây là giai đoạn lực lượng có nhiều biến động nhất. Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW của Bộ Chính trị là bước ngoặt lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng BĐBP cùng với hệ thống tổ chức quản lý, chỉ huy, công tác xây dựng Đảng trong BĐBP cũng hoàn toàn khác.

Trong Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 về “Đường lối quân sự của Đảng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” có đoạn viết: “BĐBP là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh vùng biên giới của đất nước, cả trên đất liền và vùng ven biển; cùng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới khi có chiến tranh. Phải xây dựng BĐBP đủ mạnh trong thời bình cũng như trong thời chiến để đảm bảo làm tròn chức năng quan trọng mang tính chất an ninh, quốc phòng và đối ngoại”.

Đây chính là quá trình đổi mới trong nhận thức, xác định vai trò “nòng cốt, chuyên trách” cũng như 3 tính chất quan trọng của BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là giai đoạn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng có nhiều Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Chỉ thị về xây dựng tổ chức, lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong BĐBP. Theo đó, ngày 4-4-1986, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định 419/QP về “Chấn chỉnh tổ chức, chỉ huy và củng cố xây dựng BĐBP” theo hệ thống 3 cấp.

Ở Bộ Quốc phòng có Tư lệnh BĐBP trực thuộc sự chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở cấp tỉnh, thành, đặc khu biên giới, bờ biển có Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thành, đặc khu trực thuộc chỉ huy của Tư lệnh BĐBP. Ở cơ sở có đồn Biên phòng, các đơn vị cơ động, hải đội biên phòng đặt trực tiếp trực thuộc của Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thành, đặc khu.

Sau một thời gian thực hiện, tình hình lực lượng BĐBP đã cơ bản ổn định tổ chức, chỉ huy theo Quyết định 419/QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ ngày 23 đến ngày 29-9-1986, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ 8 được tổ chức tại Hà Nội. Trong báo cáo trình bày trước Đại hội nhấn mạnh: “BĐBP tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng đã vượt qua gian khổ và thử thách, đạt được những thành tích quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc”.

Trong xác định nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, Đại hội cũng chỉ rõ: “Củng cố và xây dựng lực lượng BĐBP trở thành lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng có vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc”.

Cũng bắt đầu từ đây, lực lượng BĐBP đã trải qua thêm 6 lần tổ chức Đại hội Đảng bộ. Sắp tới, Đảng bộ BĐBP tiến tới Đại hội lần thứ 15. Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ BĐBP không ngừng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước phát triển nhanh trên các mặt công tác, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đây cũng chính là điểm cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ của BĐBP đã được cụ thể hóa trong phương châm hoạt động: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, là chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, là quá trình cụ thể hóa quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng BĐBP và bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Ông Đoàn Ngọc Hải: "Dân chặn xe bắt lấy tiền, có người cho cả tỷ chưa nhận"00:54Xe buýt bốc cháy ở Sài Gòn00:14Hành trình lên Tây Bắc và câu chuyện bị vợ con 'cấm cản' của ông Đoàn Ngọc Hải03:47Ngư dân nướng cá trích kiếm tiền triệu mỗi ngày00:58Tường đổ đè học sinh lớp 5 chết thương tâm: Không ai thừa nhận bức tường02:29CSGT truy đuổi xe khách trên cao tốc01:15Cháy lớn ở quận 9, nhiều nhà dân bị thiêu rụi00:44Vợ nạn nhân bị rắn hổ mang chúa 4,6kg ở núi Bà Đen cắn nói lời rút ruột rút gan!02:21Cầu Thủ Thiêm 2 vướng mặt bằng02:17Gặp lại Mũ - "bé 9 tuổi làm mẹ" sau 10 năm01:48Sập cổng trường đè chết 3 học sinh: Lộ kinh phí xây dựng trụ cổng không cốt thép02:26'Cò' hét giá 900.000 đồng một bộ sách lớp 6, phụ huynh vẫn 'cắn răng' mua02:18Gần 60.000 người ở Hà Nội đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp00:47Bắt được cá trắm đen nặng 35 kg00:35TP.HCM thu hồi được 274 hộp pate Minh Chay02:37Chiều 10/9, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới03:22Thu hoạch hồng vành khuyên trên núi01:12Chiều 14/9, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới01:27Chiều 15/9, Việt Nam không có ca COVID-19 mới02:10Được khuyên 'chơi lớn', ông Đoàn Ngọc Hải nói gì?03:47Miền núi Quảng Nam xuất hiện lũ quét, học sinh tiếp tục nghỉ học07:26Thót tim cảnh đu dây giải cứu 9 người dân giữa dòng lũ ở Quảng Nam02:19Đường phố ở Hà Tĩnh, Vinh ngập hơn nửa mét00:39

Tiêu điểm

Sự thật về cột điện không cốt thép!
17:49:11 19/09/2020
Khánh Hoà: Khốn khổ, cá bớp đặc sản chết hàng loạt, có hộ cá chết sạch, vớt lên 2 tấn
11:08:12 20/09/2020
Hình ảnh cột điện không lõi gãy ngang trong bão số 5: Điện lực nói gì?
17:17:01 18/09/2020
Nhân viên và chủ quán cà phê vứt rác xuống biển bị phạt 35 triệu đồng
16:04:54 18/09/2020
Ông Lê Vinh Danh bị cách hết chức vụ Đảng, hàng loạt cán bộ ĐH Tôn Đức Thắng bị kỷ luật Đảng
06:06:15 19/09/2020
Quảng Ngãi: Thắp điện sáng rực như phố cho cánh đồng trồng hành tím để làm gì?
18:00:39 19/09/2020
Na rừng "khổng lồ", giá đắt gấp 3 lần na thường khách vẫn mua tấp nập
10:59:24 20/09/2020
Người dân Đà Nẵng hào hứng xem cầu Nguyễn Văn Trỗi nâng nhịp
19:05:34 19/09/2020
Bí quyết của 9X tỉnh Lai Châu trồng chanh leo hữu cơ quả sai lúc lỉu vạn người mê
18:58:41 19/09/2020
Sa Pa 10 độ C, rét kỷ lục dịp mùa thu
22:19:32 19/09/2020

Thông tin đang nóng

TP.HCM: Hiếu Thái Dương, trùm đòi nợ thuê đang bị truy nã khủng bố con nợ ra sao?
12:29:26 20/09/2020
Bị hỏi về chuyện công ty vỡ nợ, Trọng Hưng nói về vợ cũ: "Thất đức"
10:37:17 20/09/2020
Sở hữu vòng 1 "khủng" khiến hàng triệu cô gái khao khát, nữ sinh than khổ không ai thấu, đến nỗi phải cầu cứu dân mạng giúp mình
12:16:54 20/09/2020
Cư dân mạng tranh cãi vụ dùng bao đựng nước chống bay mái trước bão
10:32:38 20/09/2020
Hot TikToker Trung Quốc bị chồng cũ tạt xăng thiêu sống khi đang livestream là người thế nào?
12:14:59 20/09/2020
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đỏ tình… đen bóng đá
12:29:30 20/09/2020
Biến căng xứ Thái: Bạn gái mang con trai của Mike Angelo lên livestream, bé gay gắt "bóc phốt" bố khiến Golf phải vào cuộc
11:26:47 20/09/2020
Sau 2 tháng làm video ẩm thực, Bà Lý Vlog bất ngờ tuyên bố tạm dừng tất cả vì... hết tiền
10:42:49 20/09/2020
Rộ tin "Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y hẹn hò Trương Hàn, soi lại khoảnh khắc thân mật của 2 người mới thấy "bất thường"
10:06:07 20/09/2020
Quên bật filter khi quay phim Triệu Lộ Tư khiến khán giả "rớt hàm" vì dung mạo "biến hình"
10:43:32 20/09/2020

Tin mới nhất

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020

13:07:32 20/09/2020
Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2020 nhằm tuyên truyền, giới thiệu các mô hình kinh tế tiêu biểu do phụ nữ Quảng Ninh xây dựng, quản lý; quảng bá sản phẩm do phụ nữ sáng tạo, sản xuất. Đồng thời, tạo sân chơi để phụ nữ các huyện,...

Cây gãy đè lên người, chuyên viên phòng giáo dục ở TP.Huế tử vong

13:00:57 20/09/2020
Trưa ngày 20/9, ông Nguyễn Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT TP.Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện do bị cành cây gãy đè trúng hôm bão số 5 đổ bộ, một chuyên viên thuộc cơ quan này đã tử vong.

Vì sao cây cầu dài nhất Bắc Trung Bộ 6 năm chưa có đèn điện chiếu sáng?

12:56:10 20/09/2020
Sau 6 năm đưa vào sử dụng, cầu Cửa Nhượng vẫn không có hệ thống điện chiếu sáng dù đã có phần đế cột điện và đường ống dẫn dây điện chờ sẵn.

Sóc Sơn vượt khó như thế nào mà được đề nghị công nhận huyện nông thôn mới?

12:29:44 20/09/2020
Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 (NTM), đến nay, huyện Sóc Sơn đã có 25/25 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện để UBND thành phố Hà Nội đề nghị Trung ương công nhận đạt h...

COVID-19 tăng "khủng" trở lại ở Châu Âu, Việt Nam biến động mạnh số người cách ly

11:59:54 20/09/2020
Bản tin cập nhật trưa 20/9 từ Bộ Y tế cho thấy, thế giới ghi nhận hơn 30,6 triệu người nhiễm, hơn 955.000 người tử vong do mắc COVID-19, khi ca nhiễm tăng mạnh trở lại ở châu Âu.

Phú Thọ: Vụ lúa mùa thành công chưa từng thấy, ruộng nào cũng tốt bời bời, "ăn chắc" 7 tấn/ha

11:31:34 20/09/2020
Đó là khẳng định của bà con nông dân vùng đất tổ Hùng Vương tại mô hình đánh giá chất lượng giống lúa VNR20 với diện tích hơn 10ha ở xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Hà Giang: Đầu tư 15 tỷ giúp nông dân nuôi cá lồng đặc sản, quy mô 1.000 lồng

11:21:51 20/09/2020
Với 132ha diện tích lòng hồ của 4 nhà máy thủy điện, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) có tiềm năng lớn để nuôi thủy sản.

Ở nơi này, nông dân giàu có nhờ trồng cây đặc sản, trồng rau xanh

11:14:26 20/09/2020
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm (2015-2020), Hội Nông dân (ND) huyện Đan Phượng (TP.Hà Nội) đã có hơn 86.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét hằng năm c...

Bình Định: Làm chung 1 nghề nuôi vỗ béo những con bò to lớn, cả làng này ngày càng thịnh vượng

10:15:11 20/09/2020
Làng có 110 hộ, thì hết 107 hộ làm chung một nghề: Nuôi bò vỗ béo. Cuộc sống của người dân An Ðôn (xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã ổn định và ngày càng thịnh vượng nhờ nghề này.

Nam Định: Nuôi thập cẩm các thứ cá trong 1 cái ao, toàn con to bự, ông nông dân này thành tỷ phú

09:27:04 20/09/2020
Nuôi thập cẩm đủ thứ cá trong 1 cái ao, ông Trần Văn Quyên, xóm Nội, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) mỗi năm thu hơn nửa tỷ đồng. Cái ao rộng của ông Quyên nuôi cá lóc, cá koi, cá trắm đen, cá trắm cỏ...Mỗi khi nhà ông Quyên kéo ...

Australia hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

08:14:25 20/09/2020
Có 5 dự án vừa nhận được nhận tài trợ từ Chương trình tài trợ đối tác Đổi mới Sáng tạo (vòng 2) thuộc Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia đã được công bố.

Tổng Bí thư chủ trì làm việc với Thành ủy Hà Nội

08:10:46 20/09/2020
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu đặt ra với Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác.

Quảng Ninh: Sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Vì người nghèo

07:46:15 20/09/2020
Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2020 đến nay, Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đã phân bổ tổng số tiền trên 7,6 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở.

Khánh thành hầm chui hơn 500 tỉ đồng tại cửa ngõ Tây Bắc Tp.HCM

07:26:02 20/09/2020
Hiện công trình hầm chui hoàn thành, ngã tư An Sương thành nút giao 3 tầng (hầm chui, mặt đất và cầu vượt), giúp giảm giao cắt giữa các hướng đi và nâng năng lực chuyên chở ở các trục đường qua nút giao.

Nghệ An cơ bản khắc phục xong sự cố mất điện do ảnh hưởng mưa bão số 5

07:23:55 20/09/2020
Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Phan Đức Lợi, chiều tối 19-9, Công ty Điện lực Nghệ An đã cơ bản khắc phục xong sự cố, cấp điện trở lại cho hơn 200 nghìn khách hàng do ảnh hưởng của mưa bão số 5 .

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ

07:20:48 20/09/2020
Theo số liệu thống kê từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 18 giờ ngày 19-9, bão số 5 đã làm 3 người chết (Thừa Thiên-Huế: 1 người; Quảng Trị: 1 người; Hà Tĩnh: 1 người) và 112 người...

Hà Nội: Chăm lo sức khỏe đoàn viên - lao động

07:06:41 20/09/2020
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm y học Medlatec vừa ký kết thỏa thuận hợp tác ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên - lao động trên địa bàn quận.

Cam kết hoàn thành Dự án đường tỉnh 922 vào cuối năm nay

06:54:26 20/09/2020
Chiều 19-9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành thành phố làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, các nhà thầu, các huyện Thới Lai và Cờ Đỏ, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đ...

Ninh Thuận: 500 hộ nghèo nhận hỗ trợ về phòng chống dịch Covid-19

06:51:02 20/09/2020
Vừa qua, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổng Cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã trao 500 bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE) và 500 bồn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương

06:26:05 20/09/2020
Sáng 19-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên của Vietnam Airlines

06:22:12 20/09/2020
Chuyến bay VN310 hành trình Hà Nội-Tokyo (Nhật Bản) của Vietnam Airlines đã cất cánh từ sân Nội Bài vào lúc 6h30 sáng 19/9.

Triển khai thanh tra ATTP thực hiện tốt mục tiêu kép

06:03:33 20/09/2020
Ngày 19-9, Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố; trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đảm bảo thực hiện m...

Nghệ An: Hỗ trợ xây dựng mới hơn 1.900 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

06:01:31 20/09/2020
Để tạo bước đột phá trong công tác an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức vận động, chú trọng hỗ trợ cải thiện nhà ở, tạo sinh ...

Cả nước có mưa giông diện rộng, trời mát mẻ

05:52:16 20/09/2020
Theo dự báo, hôm nay hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều tiếp tục có mưa giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu.

Giá lợn hơi hôm nay 20/9: Dao động từ 79.000 - 84.000 đồng/kg

05:39:32 20/09/2020
Theo ghi nhận, giá lợn hơi tuần qua trên cả 3 miền tiếp tục tăng từ 1.000 - 6.000 đồng/kg, hiện được thu mua trong khoảng 79.000 - 84.000 đồng/kg.

Cần Thơ: Xe khách Phương Trang FUTA BUS LINES đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt trên địa bàn

05:21:36 20/09/2020
Sáng ngày 19/9, Ban lãnh đạo UBND Thành phố Cần Thơ, Sở GTVT Cần Thơ phối hợp cùng với đơn vị nhà thầu Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus đã tiến hành tổ chức Lễ khai trương 5 tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá trên địa ...

Thị trường thịt lợn: Siêu thị tăng giá nhẹ, chợ truyền thống còn nghe ngóng

05:19:21 20/09/2020
Những ngày gần đây, giá thịt lợn hơi đang bắt đầu có xu hướng tăng giá. Kéo theo đó, một số sản phẩm thịt lợn bán lẻ đã bắt đầu điều chỉnh giá bán.

Sáng 20/9, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, Việt Nam vẫn có 1.068 bệnh nhân

04:51:35 20/09/2020
Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch sáng ngày 20/9 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đến nay cũng đã sang ngày thứ 18, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng. Số bệnh nhân COVID-19 hiện vẫn là 1.068. Các bác s...

Nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo vệ biên giới

04:30:51 20/09/2020
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện tại BĐBP An Giang, ngày 19-9, đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Vĩnh Gia.

Thừa Thiên – Huế: Mất điện nhưng nguồn nước vẫn đảm bảo

04:23:09 20/09/2020
Do ảnh hưởng của bão số 5, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hư hỏng nặng và mất điện trên diện rộng. Dù vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế vẫn đảm bảo nguồn cung cấp nước cho người dân.

Huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới

04:19:54 20/09/2020
Ngày 19/9, huyện Lý Nhân (Hà Nam) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba.

Bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) sẽ ngừng hoạt động

19:14:35 19/09/2020
Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1 dự kiến khởi công ngày 30/10/2020. Do đó, bến xe Cầu Rào (nằm sát chân Cầu Rào 1) sẽ phải ngừng hoạt động để triển khai thực hiện dự án này.

Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu xoài do vi phạm mã số vùng trồng, cần giám sát chặt

18:58:33 19/09/2020
Mặc dù tỷ lệ số mã số vùng trồng trồng xoài đang bị phía Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu là không lớn, nhưng đây là một tín hiệu cho thấy công tác kiểm tra, giám sát và quản lý mã số vùng trồng đối với các nông sản xuất khẩu cần phải đượ...

Miến gì đen sì nhìn như tóc phụ nữ, dân sành ăn nức nở khen ngon

18:52:52 19/09/2020
Khoảng 1 năm lại đây, trên chợ mạng xuất hiện loại miến đen Lào được các tiểu thương rao bán. Đây là loại miến đen của Lào - đặc sản miến sạch nguyên chất 100% được làm từ cây dong riềng xứ sở Chăm Pa.

Vườn lan hồ điệp thu nhập hơn 3 tỷ đồng/năm của trai 8X Hà thành, trồng 80.000 chậu, 40 màu hoa

18:39:35 19/09/2020
Nhờ mạnh dạn đầu tư hơn 6 tỷ đồng để trồng lan hồ điệp công nghệ cao, anh Ngô Minh Trưởng, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang thu về tiền tỷ mỗi năm. Năm 2019, anh Trưởng xuất bán ra thị trường phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết tới kh...

Khánh thành nhà máy chế biến rau quả tươi Vân Hồ: Ước mơ nhiều đời của nông dân Sơn La đang trở thành hiện thực

18:35:30 19/09/2020
Được mùa mất giá sẽ không còn là điệp khúc kéo dài suốt nhiều năm qua diễn ra ở vựa hoa quả Sơn La nữa. Trước thông tin Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ sắp đi vào hoạt động (khánh thành vào ngày 20/9/2020) là một nguồn...

Hà Tĩnh: Bí thư chi bộ 7X tâm huyết xây dựng nông thôn mới

18:30:36 19/09/2020
Luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc; nhẹ nhàng, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu; tiên phong trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Đó là nhận xét của nhiều người dân v...

Ảnh hưởng bão số 5: Nhiều xã miền núi ở tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị cô lập

17:57:07 19/09/2020
Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều xã miền núi ở tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề, nhất là huyện miền núi cao Tây Giang, lũ quét gây 130 điểm sạt lở, nhiều hộ dân được giải cứu kịp thời đưa đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Ali Hoàng Dương diện suit bảnh bao, tự tin mở màn show thời trang

Sao việt

14:34:12 20/09/2020
Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng Ali Hoàng Dương vẫn hoàn thành tốt vai trò first face cho show diễn IVAN6 của NTK Ivan Trần.

Chân dung nữ Quán quân Olympia năm 2020: Nắm giữ loạt kỷ lục đáng nể, sở hữu kênh Youtube riêng

Show việt

14:15:24 20/09/2020
Nguyễn Thị Thu Hằng là học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Cô nữ sinh tạo khoảng cách lớn với các thí sinh còn lại sau phần Vượt chướng ngại vật xuất sắc, trả lời chính xác từ khóa: Y TẾ chỉ sau 1 câu hỏi được lật mở, tiếp tục ch...

Tìm anh giữa trời thu Bắc Giang

Tình yêu

14:11:13 20/09/2020
Nhân những ngày thu rảnh rỗi, em mạnh dạn tìm anh trên trang Hẹn hò.

Những mẫu nail xinh - sành cho hội móng tay ngắn

Làm đẹp

14:11:08 20/09/2020
Bạn chẳng dám đi làm nail vì bộ móng ngắn ngủn? Đừng quá lo vì có rất nhiều mẫu thiết kế đẹp để bạn lựa chọn.

3 bước cần làm trước khi khởi động ô tô để giữ an toàn tính mạng

Ôtô

14:09:17 20/09/2020
Tư thế ngồi lái xe, kiểm tra hệ thống phanh và tránh để chân phải vị trí gần chân ga là những điều mà người lái cần lưu ý trước khi khởi động ô tô.

Mỹ nhân Việt sang thu vẫn diện đồ gợi cảm hết cỡ

Phong cách sao

14:08:31 20/09/2020
Street style xuống phố tuần qua của mỹ nhân Việt hội tụ các kiểu áo quây, váy hai dây khoe dáng gợi cảm.

Gợi ý 04 kiểu quần Jeans giúp bạn diện đẹp khi gió mùa về

Thời trang

14:05:08 20/09/2020
Bổ sung ngay 4 mẫu quần jeans dưới đây vào danh sách những items đáng sắm trong ngày giao mùa nhé.

3 con giáp bị tiểu nhân 'đánh úp': Nhẹ thì mất tiền nặng mất việc, còn có nguy cơ phá sản trong thứ 2 tuần tới

Trắc nghiệm

14:03:47 20/09/2020
3 con giáp này chuyện tiền bạc không suôn sẻ theo kế hoạch bạn đã vạch sẵn. Đã vậy, cho người khác vay tiền còn không đòi lại được, còn vướng vào thị phi, mang tai mang tiếng, ảnh hưởng xấu uy tín bản thân.

Kinh ngạc khoảnh khắc loài vật hành động giống hệt con người

Chuyện lạ

13:58:25 20/09/2020
Đôi khi động vật cũng có những cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt như nhoẻn miệng cười, khiêu vũ, tạo dáng giống hệt con người.

Lần đầu xào trứng với thứ này, cả nhà ăn lạ miệng, đánh bay cả đĩa

Ẩm thực

13:54:52 20/09/2020
Bầu xào trứng là món ăn đơn giản, dễ làm, chiều lòng được khẩu vị của nhiều người trong gia đình, lại bổ dưỡng.

Nhiều người còn trẻ mà đã bị nếp nhăn, vì sao?

Sức khỏe

13:54:17 20/09/2020
Có thể có một loạt các yếu tố chế độ ăn uống và lối sống khiến bạn bị lão hóa sớm.

Hàng loạt clip "mưa lá vàng" ở Hà Nội được chia sẻ rầm rộ, xem xong ai cũng muốn ra đường đứng "canh" để chụp ảnh

Netizen

13:50:36 20/09/2020
Hà Nội vào thu, không chỉ có thời tiết mát lạnh khiến người ta mê mẩn, mà còn có cả đặc sản là những thảm lá vàng phủ kín trên những con đường rợp bóng cây như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, đường Láng...

Để có việc làm ngay khi ra trường

Học hành

13:48:54 20/09/2020
Dù chọn học ngành hot, dù nhu cầu tuyển dụng không thiếu, nhưng nhiều sinh viên vẫn đối diện với tình cảnh ngày ra trường cũng chính là ngày thất nghiệp...

HNX nhắc nhở 7 tổ chức trước khi xem xét tạm dừng giao dịch có thời hạn

Kinh tế

13:48:28 20/09/2020
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành thông báo nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cái tài chính soát xét bán niên 2020.

Bùi Tiến Dũng cười 'tít mắt' trước chung kết Cup Quốc gia

Bóng đá việt nam

13:46:05 20/09/2020
Các cầu thủ Viettel tập luyện trong bầu không khí vui vẻ chuẩn bị cho trận chung kết Cup Quốc gia 2020 với CLB Hà Nội.