Phát triển thị trường khoa học và công nghệ – Bài 1: Hoàn thiện hành lang pháp lý

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 ban hành tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Chính phủ, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam phát triển cả về “chất” và “lượng” trong thời gian tới.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ - Bài 1: Hoàn thiện hành lang pháp lý - Hình 1
Nông dân An Giang đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại. Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN

Đi sâu phân tích, làm rõ vấn đề này, phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài viết, đề cập việc hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy nguồn cung – cầu; lồng ghép Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia vào các chương trình, đề án của từng bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kết nối phát triển thị trường, tăng cường năng lực tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ…

Bài 1 – Hoàn thiện hành lang pháp lý

Thực hiện Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam đã từng bước hoàn thiện, phát triển theo xu hướng hội nhập quốc tế. Hiện cả nước có hơn 800 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; các tổ chức kiểu mới cũng phát triển mạnh mẽ với 69 cơ sở ươm tạo; các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, trong đó khu vực tư nhân đã mang đến “làn sóng” mới cho cộng đồng khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam…

Việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã thu hút và huy động được sự quan tâm, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Đồng thời, thông qua thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, sự gắn kết giữa các viện-trường-doanh nghiệp đã phát huy tác dụng, tạo được mối liên kết, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Giai đoạn 2000-2010 là giai đoạn đầu của việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây là giai đoạn nền móng cho việc hình thành các thể chế về thị trường khoa học và công nghệ. Giai đoạn này, thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam mới hình thành và phát triển ở mức rất sơ khai. Lượng giao dịch trên thị trường khoa học và công nghệ không đáng kể và đơn điệu, chủ yếu diễn ra giữa đối tác nước ngoài và Việt Nam.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg thành lập Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tiếp đó, một loạt các chính sách, chương trình phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đã được ban hành, trong đó có Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Video đang HOT

Giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã ban hành 14 văn kiện (Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Chính phủ), 4 Luật, 6 Nghị định và 12 thông tư quy định về cơ chế, biện pháp ứng dụng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn cung-cầu công nghệ, giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ và phát triển tổ chức trung gian; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo ; công nhận quyền tài sản, quyền sở hữu đối với các kết quả nghiên cứu khoa học; sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo; ưu đãi, miễn giảm thuế cho khởi nghiệp sáng tạo… nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Có thể nói hành lang pháp lý liên quan đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến nay tương đối đầy đủ. Đặc biệt, ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành “Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030″, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết: Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang cùng với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy các giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ; cơ chế liên thông thị trường khoa học và công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động. Bộ đẩy mạnh hợp tác viện nghiên cứu, trường đại học – doanh nghiệp; chính sách thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả chuyên gia khoa học và công nghệ là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam…

Nâng cao chất lượng, thúc đẩy nguồn cung – cầu

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho rằng: Giai đoạn 2011-2020 là giai đoạn thị trường khoa học và công nghệ đã định hình và vận hành đúng quy luật. Hiện cả nước đã có hơn 800 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ như: Sàn giao dịch công nghệ, trung tâm xúc tiến chuyển giao công nghệ, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; tổ chức thẩm định, giám định công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các tổ chức kiểu mới cũng phát triển mạnh mẽ, với 69 cơ sở ươm tạo (Business Incubator – BI). Các tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Business Accelerator – BA), đặc biệt trong khu vực tư nhân, mang đến làn sóng mới cho cộng đồng khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam.

Hiện đã có 28 chương trình thúc đẩy kinh doanh được triển khai, tăng thêm 3 chương trình so với năm 2020 và gấp gần 6 lần số lượng năm 2016. Nhiều kết quả nghiên cứu từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học chuyển giao cho doanh nghiệp với doanh thu lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được thực hiện, góp phần quan trọng để thị trường khoa học và công nghệ từng bước phát triển, hoàn thiện theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 tập trung thúc đẩy nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc điều tra, thống kê, đánh giá nhu cầu công nghệ, năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ và xuất bản báo cáo phân tích nhu cầu công nghệ của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Chương trình thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp – viện nghiên cứu, trường đại học theo hướng đặt hàng công nghệ hoặc hình thành dự án nghiên cứu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ; khai thác, phát triển tài sản trí tuệ…

Cùng với thúc đẩy nguồn cầu, việc phát triển nguồn cung thị trường khoa học và công nghệ cũng đã được quan tâm thúc đẩy, thông qua cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ trên thị trường.

Chương trình tập trung thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; đẩy mạnh hình thành và phát triển một số tổ chức trung gian có vai trò đầu mối, cung cấp các dịch vụ công có tính hệ thống về thị trường khoa học và công nghệ… Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ cũng được tăng cường.

Để đồng bằng sông Cửu Long phát triển rất cần những dự án có tính kết nối và liên kết vùng

Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí địa kinh tế, địa chiến lược quan trọng, hội đủ những yếu tố, tiềm năng, thế mạnh của kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển để trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực và cả nước.

Để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển cần đầu tư hệ thống giao thông, tạo sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng, liên kết giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, nhất là TP Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long.

Để đồng bằng sông Cửu Long phát triển rất cần những dự án có tính kết nối và liên kết vùng - Hình 1
Giai đoạn hai của dự án Cảng quốc tế Long An được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

"Vựa lúa và thủy sản"

Theo bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, trong nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện tích gần 4 triệu héc-ta, dân số 17,5 triệu người, hằng năm sản xuất trên 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây xuất khẩu, 95% lượng gạo và 60% lượng cá của cả nước. Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ, vùng ĐBSCL đã có những chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế - xã hội có bước phát triển nhanh, sinh kế, đời sống của nhân dân, từng bước được cải thiện. Thời gian qua, một số cơ chế, chính sách đã được rà soát, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng ĐBSCL đang được khẩn trương hoàn thành.

Mặc dù có những lợi thế riêng biệt, song đến nay, sản xuất nông nghiệp của vùng vẫn chưa ổn định, thu nhập của người nông dân vẫn còn bấp bênh. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai đang ngày càng diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường.

Về kinh tế biển, ĐBSCL với hơn 700 km bờ biển và trên 360.000 km2 vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế. Biển có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biển và tiềm năng về tài nguyên và năng lượng tái tạo có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển.

Tuy nhiên, hiện nay biển đang có nhiều thách thức, như ô nhiễm môi trường biển và cạn kiệt nguồn tài nguyên, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, chưa quan tâm đúng mức về phát triển nguồn nhân lực biển để trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển, nhằm khai thác, phát triển kinh tế biển, mở ra không gian phát triển mới cho ĐBSCL để thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển.

Tổng mức đầu tư cho vùng ĐBSCL không phải là nhỏ

Để phát kinh tế nông nghiệp bền vững, bà Tô Ái Vang cho rằng Chính phủ sớm phê duyệt ban hành quy hoạch vùng ĐBSCL, vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường đầu tư hệ thống giao thông, tạo sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng, liên kết giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, nhất là TP Hồ Chí Minh với ĐBSCL. Thể chế hóa cơ chế điều phối liên kết vùng theo hướng xác định rõ vai trò đầu tàu và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương trong vùng. Nguồn vốn đầu tư công cho các công trình, dự án có tính kết nối và liên kết vùng.

"Cần ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển ĐBSCL, ưu tiên các lĩnh vực, như năng lượng tái tạo, hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường. Nghiên cứu và phát triển các thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những tiềm năng sẵn có của vùng. Sớm ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoạt động theo Quyết định 825 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu", bà Tô Ái Vang kiến nghị.

Có ý kiến cho rằng tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các tỉnh ĐBSCL thời gian qua chưa tương xứng, chưa công bằng. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng nhận định này không đúng.

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, trong giai đoạn 2016-2020 tỷ trọng ngân sách của Trung ương đầu tư cho các tỉnh ĐBSCL chiếm 17% vốn ngân sách, tỷ lệ này không phải là nhỏ. "Bên cạnh đó Trung ương cũng đã đầu tư các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, rồi các công trình đầu tư công của Trung ương vào địa phương... cộng lại thì không hề nhỏ", đại biểu Lê Thanh Vân cho biết.

Lấy ví dụ về vốn đầu tư cho một công trình ở ĐBSCL, ông Lê Thanh Vân lý giải: Do nền đất yếu, hay sụt lún cộng với điều kiện vận tải và nguyên vật liệu không có tại chỗ nên chi phí đầu tư cho một công trình ở ĐBSCL thường cao hơn các nơi khác.

"Đáng lý nếu đầu tư 10 đồng ở những nơi thuận lợi chúng ta có thể làm được 2 công trình, nhưng ở ĐBSCL do đặc điểm về địa lý về kết cấu hạ tầng cho nên chỉ làm được khoảng 0,7 công trình. Như vậy là thấp hơn so với tổng đầu tư", ông Lê Thanh Vân phân tích.

Cũng theo ông Vân, trong giai đoạn tới Trung ương tiếp tục điều chỉnh tổng mức đầu tư cho ĐBSCL cao hơn. Nếu như giai đoạn trước vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư khoảng 1.000.000 tỷ đồng (tương ứng 17%) cộng với các khoản hỗ trợ khác thì trong giai đoạn tới sẽ nâng lên 1.500.000 tỷ đồng (bằng 19,36%) cộng với gần 2 tỷ đô la của các nhà tài trợ quốc tế cam kết bằng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho ĐBSCL.

"Dự kiến nguồn kinh phí này sẽ phân bổ cho ĐBSCL chống biến đổi khí hậu tương ứng khoảng 46.000 tỷ đồng, chiếm gần 27% tổng mức đầu tư. Như vậy là rất lớn và hiện nay theo kế hoạch đầu tư công trung hạn thì đầu tư cho ĐBSCL đang đứng số một trong chi ngân sách", đại biểu Llee Thanh Vân cho hay.

Kinh tế biển được xác định có vị trí, vai trò và tầm quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đường vành đai ven biển. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Chính phủ cần tiếp tục đầu tư tuyến đường ven biển vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL mong muốn Chính phủ giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại ĐBSCL gắn với quy hoạch vùng và địa phương nhằm phát triển hành lang kinh tế ven biển, xây dựng và nhân rộng các mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái ven biển gắn với hình thành phát triển đô thị, phát triển các trung tâm kinh tế biển, hình thành các khu kinh tế quốc phòng vùng ven biển, vùng biên giới biển đáp ứng yêu cầu phát triển và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Ban hành cơ chế liên kết giữa các vùng biển, ven biển, vùng ven biển với vùng nội địa, địa phương có biển với địa phương không có biển với các ngành, các lĩnh vực. Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác nghiên cứu điều tra cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực về biển.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bị "chị đại quận 4" chửi bới đuổi ra khỏi nhà, người mẹ già khổ sở nhẫn nhịn: "Như còn mắc nợ nó ấy, tội nghiệp lắm không đi được"00:59Cà Mau yêu cầu báo cáo vụ tiêu hủy 15 chú chó của cặp vợ chồng đi xe máy về quê tránh dịch02:15Youtuber Nam ‘Ok’ điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định 5 tháng02:16Ông Huỳnh Uy Dũng: Chuyện ông Yên đã có bà xã xử lý, 3 tháng nay tôi ở lại nhà máy, ngày có khi chỉ ăn 1 ổ bánh mì làm tới 12h đêm01:22Quảng Nam: Hàng chục học sinh phải nghỉ học vì có 2 trường hợp F124:16Tiêu hủy đàn chó để phòng chống dịch Covid-19: Phẫn nộ vì cách làm thiếu nhân văn05:09Hơn 380 người đi bộ về quê được ôtô trung chuyển00:45Muốn đón con trở lại TP.HCM, phụ huynh học sinh phải làm gì?04:03Đà Nẵng: Tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ 100.000 đồng/người từ miền Nam về quê06:29"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"01:26Cộng đồng doanh nghiệp "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang04:00Đoàn người chạy xe máy gần 2.000 km về các tỉnh phía Bắc01:51Bão nối bão vào Biển Đông, miền Trung có thể mưa tới 600 mm01:10Tai nạn giao thông trên đường về quê, một người chết, một người bị thương nặng01:19Phối hợp đi lại liên tỉnh: Bình Dương có thể ký phương án với từng tỉnh, thành giáp ranh02:56Bắt được cá sấu ở hồ nước00:16Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tại ĐBSCL còn thấp so với nhu cầu01:59Hai căn nhà ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt01:13'Vỡ trận' làn sóng người tự phát về quê02:29Người dân về quê Tây nguyên ngủ lề đường ở Bình Dương chờ qua chốt03:38

Tiêu điểm

TP HCM chính thức mở cửa đón du khách
13:27:27 16/10/2021
Công an làm việc với phóng viên Hàn Ni về việc tố giác bà Nguyễn Phương Hằng
22:54:29 15/10/2021
Lãnh đạo phường giải thích việc có người phải trả lại tiền hỗ trợ
21:03:59 15/10/2021
Karaoke xin được mở cửa, người hát đeo khẩu trang
13:04:05 16/10/2021
"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"
10:43:54 16/10/2021
27 tỉnh, thành phố nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
21:26:50 15/10/2021
4 cách giữ an toàn khi đi máy bay trong dịch Covid-19
01:35:16 16/10/2021
Thừa Thiên – Huế: Mực nước trên các sông dâng nhanh, nhiều nơi ngập úng cục bộ
13:40:16 17/10/2021
Tình nguyện viên chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ
01:06:05 16/10/2021
TP HCM dự kiến tiêm vaccine Covid-19 trẻ em từ ngày 22/10
00:49:08 17/10/2021

Thông tin đang nóng

NÓNG: Bà Phương Hằng bức xúc khi bị 5 người hành hung trong phòng kín
18:07:51 17/10/2021
“Vợ hờ” vừa dứt tình, Đàm Vĩnh Hưng còn đối mặt với án tù tươi ở Mỹ vì kết hôn giả để nhập tịch?
15:02:42 17/10/2021
Hồng Vân lên mặt, nhắc Việt Hương để “mượn gió bẻ măng” ồn ào với bà Hằng: Thắng thua còn chưa rõ?
14:32:16 17/10/2021
Long Nhật sững sờ khi tìm ra kẻ đứng sau tung tin mình triệt hạ Hồ Văn Cường, khán giả ủng hộ kiện
17:14:56 17/10/2021
“Cô thư ký” nổi tiếng nhất của CEO Đại Nam mắc 1 lỗi sai khiến netizen tràn vào đòi bà Phương Hằng trừ lương gấp!
16:30:55 17/10/2021
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi chấn động khi thấy người đi cùng chị ấy
14:07:04 17/10/2021
Bà Phương Hằng đã lên cơ quan công an làm việc theo thư mời, tố cáo bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung
18:16:04 17/10/2021
Bố ca sĩ Thu Phương qua đời, dàn sao Việt đồng loạt chia buồn
16:17:58 17/10/2021
3 năm sau khi chồng qua đời, tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua
14:02:05 17/10/2021
Lo xong hậu sự Phi Nhung và mẹ nuôi, vợ chồng NS Việt Hương về đến Việt Nam giữa loạt thông tin tiêu cực bị lan truyền!
18:22:18 17/10/2021

Tin mới nhất

'Cơn sóng' tuần qua: Nam sinh tử vong trong giờ học, giáo viên dạy thêm online

19:42:32 17/10/2021
Nam sinh lớp 5 ở Nghệ An tử vong khi đang trong giờ học online, giáo viên bị phụ huynh phàn nàn về việc dạy thêm, tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và thời gian mở cửa trường học... được quan tâm tuần qua.

Sau nhiều tháng tố tụng, ông Võ Hoàng Yên đã có thái độ gì sau thời gian dài gặp lại bà Phương Hằng tại cơ quan công an?

19:23:56 17/10/2021
Theo bà Hằng, ông Võ Hoàng Yên đi với 4 luật sư, sau phiên đối chất bà Hằng đã bị 5 người hành hung trong đó có ông Yên.

KHẨN: 1 tỉnh cho nghỉ học gấp vì 47 học sinh trên địa bàn mắc và nghi mắc COVID-19

19:05:55 17/10/2021
Sở cho học sinh nghỉ học 1 tuần để làm xét nghiệm sàng lọc, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến các ca mắc.

Học sinh Hòa Vang, Đà Nẵng có thể phải tiếp tục ở nhà vì mưa ngập

19:02:47 17/10/2021
Dù có lịch được trở lại trường học từ ngày mai 18.10, tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, hơn 160 học sinh, giáo viên tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng có thể sẽ phải tiếp tục nghỉ vì ngập lụt.

Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh/thành trên cả nước

19:00:47 17/10/2021
Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đang chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp vào đầu tháng 11.

Một trường 13 trẻ mồ côi vì Covid-19 và những tấm thẻ Bảo hiểm y tế

18:51:45 17/10/2021
13 học sinh Trường THCS Minh Đức, TPHCM trở thành trẻ mồ côi vì Covid-19. Nhiều em có cha mẹ thất nghiệp, hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng: 'Chúng ta tự tin thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh'

18:14:12 17/10/2021
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Những kết quả đạt được mới là bước đầu, chặng đường sắp tới còn rất gian nan, nhưng chúng ta có cơ sở khoa học và thực tiễn để tự tin thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Đạt độ phủ vaccine, không nhất thiết phải giãn cách kéo dài

17:54:43 17/10/2021
Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về đợt bùng dịch thứ 4 thể hiện, ngân sách đã cấp hơn 30.489 tỷ đồng cho phòng chống dịch, chiến dịch tiêm chủng lịch sử đã hiệu quả...

Triển vọng kinh tế từ cây mắc ca ở Điện Biên

17:02:06 17/10/2021
Do có lợi thế lớn về khí hậu và đất đai, tỉnh Điện Biên đã tập trung phát triển cây mắc ca phủ xanh nhiều diện tích đất trống, đồi trọc trên địa bàn các huyện trong tỉnh.

Vietnam Airlines khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ từ ngày 18/10

16:28:14 17/10/2021
Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18 - 20/10.

Ba Chủ tịch UBND phường ở Hạ Long (Quảng Ninh) bị tạm đình chỉ nhiệm vụ

16:16:25 17/10/2021
Sau khi thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vào tối 16/10, đã có thêm hai Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu và phường Hoành Bồ bị tạm đình chỉ nh...

Chung sức vượt qua nghịch cảnh- Bài 1: Tiếp sức cho người dân và doanh nghiệp

16:10:23 17/10/2021
Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam được đánh giá là khốc liệt gấp nhiều lần so với ba đợt dịch trước.

Mưa lớn trên diện rộng ở Kon Tum, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao

16:07:10 17/10/2021
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm và rạng sáng 17/10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều nơi, lượng mưa đo được từ 80 - 150mm, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao ở các huyện phía Bắc.

Cặp vợ chồng 'nổi lửa' nấu cơm hỗ trợ người dân đang cách ly tập trung

16:03:20 17/10/2021
Vợ chồng anh Trần Phước Lành và chị Huỳnh Thị Thu Hằng ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã nấu cơm hỗ trợ khu cách ly tập trung để cùng các cấp chính quyền địa phương chăm lo tốt cho người dân trở về địa phương.

Sở GD-ĐT chưa liên lạc được giám đốc TT ngoại ngữ bị tố 'ôm tiền bỏ trốn'

15:55:08 17/10/2021
Chính Sở GD-ĐT TP.HCM những ngày gần đây cũng chưa liên hệ được với ông Đỗ Văn Quản, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Master English (sở hữu Trung tâm ngoại ngữ Thế hệ mới - SAS), người bị học viên, giáo viên tố ôm tiền bỏ trốn. 

TP.HCM tính toán phương án học sinh học trực tiếp ở vùng an toàn

15:40:38 17/10/2021
Dù xác định học trực tuyến đến hết học kỳ 1 nhưng TP.HCM vẫn tính toán phương án mở cửa trường học để học sinh học trực tiếp ở vùng an toàn theo Nghị quyết của Chính phủ.

Trường học mới xây dựng bị đổ sập hơn 50m tường bao sau trận mưa lớn

15:01:55 17/10/2021
Tại ngôi trường với chi phí xây dựng hàng chục tỷ tại huyện MĐrắk (Đắk Lắk) vừa bàn giao để sử dụng, đã xảy ra sự cố trên 50m tường bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn.

Hành khách tham gia vận tải không phải xét nghiệm

14:21:45 17/10/2021
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đường sắt trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qu...

BV Việt Đức khám chữa bệnh trở lại từ 18/10

12:48:36 17/10/2021
Ngày 17/10, Bộ Y tế có công văn đề nghị TP Hà Nội phối hợp để BV Việt Đức thực hiện khám, chữa bệnh trở lại từ 0h ngày 18/10, sau 17 ngày ngừng khám chữa bệnh vì phát hiện chùm ca Covid-19.

Đường sắt Việt Nam xin Thủ tướng cho nhập 37 toa xe cũ từ Nhật Bản để cải tạo khai thác

12:47:12 17/10/2021
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Thủ tướng cho phép nhập khẩu 37 toa xe sản xuất từ năm 1979-1982, đã qua sử dụng do doanh nghiệp đường sắt Nhật Bản chuyển giao miễn phí để cải tạo, khai thác.

Bao giờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành?

12:42:22 17/10/2021
Trong dự thảo báo cáo gửi Quốc hội về tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Chính phủ đã đề cập thời gian dự kiến đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Vượt qua cầu tràn thăm người thân, nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi

12:28:18 17/10/2021
Khi đi qua cầu tràn để về thăm người thân tại huyện Đakrông (Quảng Trị) do mưa lớn, nước lũ lên nhanh và chảy xiết khiến một thanh niên bị cuốn trôi, mất tích.

Thủ tướng: Chính sách phòng, chống dịch phải thống nhất toàn quốc

11:52:15 17/10/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, phải tạo sự thông suốt, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, nghị quyết, quy định trong phòng chống ...

Nhiều người ở miền Trung mất tích do mưa lũ

11:46:28 17/10/2021
Ít nhất 5 người ở Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khi vớt củi, đánh cá, lội qua ngầm tràn về nhà bị nước lũ cuốn mất tích.

Đồng Tháp nêu mối lo về người về từ vùng dịch ủ bệnh hàng chục ngày

11:11:00 17/10/2021
Sau 15 ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch, Đồng Tháp ghi nhận 570 ca nhiễm Covid-19. Đáng lo là nhiều trường hợp sau khi trở về được xét nghiệm, cách ly sau 8 đến 10 ngày thì mắc Covid-19.

Người đã tiêm vaccine nhưng chưa được chứng nhận, 3 Bộ phối hợp giải quyết

10:35:25 17/10/2021
Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất cùng triển khai một kế hoạch để quản lý tiêm vaccine Covid-19 và xác thực thông tin về tiêm chủng một cách chính xác.

Đánh giá lại, cựu Hiệu trưởng cấp 2 Ngư Lộc xuống 'Không hoàn thành nhiệm vụ'

08:48:48 17/10/2021
Sau khi tổ chức đánh giá lại, ông Nguyễn Thái Sơn đã bị đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Bộ Giáo dục nên bỏ yêu cầu minh chứng “đạo đức nhà giáo”

08:43:50 17/10/2021
Để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên thì nên lược bỏ phần minh chứng đạo đức nhà giáo để tập trung đánh giá có trọng tâm vào các tiêu chí khác.

Giá vàng hôm nay 17/10: Mất đỉnh cao, giảm 300 nghìn đồng/lượng

06:30:54 17/10/2021
Giá vàng trong nước sau khi chinh phục đỉnh 58 triệu đồng/lượng trong tuần đã quay đầu giảm, theo biến động của giá vàng thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Con gái lai Áo thừa hưởng thần thái từ Kim Ngân

Sao việt

19:42:00 17/10/2021
Guilia - con gái đầu lòng của diễn viên Kim Ngân phim Người đàn bà yếu đuối - được nhận xét càng lớn càng xinh và có nhiều đường nét từ mẹ.

Món ăn nổi tiếng một thời, chị em nô nức làm theo hóa ra độc thế này nếu ăn sai cách

Ẩm thực

19:40:52 17/10/2021
Trứng ngâm tương là một món ăn làm chao đảo cộng đồng các chị em nội trợ một thời gian dài. Đó là một món ngon, hấp dẫn và dễ làm.

Klopp: 'Salah xuất sắc nhất thế giới, vượt trội cả Ronaldo lẫn Messi'

Bóng đá thế giới

19:39:30 17/10/2021
HLV Juergen Klopp của Liverpool đã hết lời ca ngợi ngôi sao Mohamed Salah sau trận thắng 5-0 của Lữ đoàn đỏ. Ông khẳng định tiền đạo này đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Dạy học trực tuyến ở Điện Biên: Thầy, cô nhận phần khó về mình

Học hành

19:36:44 17/10/2021
Với không ít rào cản về điều kiện thiết bị, hạ tầng cơ sở, triển khai học trực tuyến tại Điện Biên là bài toán khó. Do vậy, thầy cô đang nhận phần khó về mình để giảm áp lực cho học sinh. 

17 nhà truyền giáo Mỹ cùng gia đình bị bắt cóc

Thế giới

19:29:29 17/10/2021
17 nhà truyền giáo Mỹ và các thành viên trong gia đình đã bị một băng đảng bắt cóc ở thủ đô Haiti hôm 16/10.

KIA K5 bất ngờ lột xác, quyết tâm đối đầu Toyota Camry

Ôtô

19:29:15 17/10/2021
Mới đây, THACO đã chính thức trình làng phiên bản cập nhật của KIA K5 (hay còn gọi là Optima ở các thế hệ trước) tại thị trường Việt Nam.

Có 1 Hoa hậu vừa đăng quang đã bị "ném đá" vì nhan sắc lệch chuẩn xứ kim chi, ai dè sau thành Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới

Sao châu á

19:25:22 17/10/2021
Làn da rám nắng, ngoại hình khỏe khoắn của Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới Honey Lee từng bị chê bai vì lệch chuẩn nữ thần Hàn Quốc.

Cả gan chọc giận voi, cá sấu trả giá bằng cả tính mạng 

Clip hay

19:24:25 17/10/2021
Con cá sấu đã phải bỏ mạng trước cơn thịnh nộ của chú voi châu Phi trưởng thành.

Nóng: Hàng trăm người đang tham gia Squid Game được tổ chức ở Hạ Long, logo mặt nạ thì đúng nhưng trang phục thấy "sai sai"

Netizen

19:19:40 17/10/2021
 Loạt ảnh về sự kiện Squid Game được tổ chức tại Hạ Long mới đây đã khuấy đảo mạng xã hội. 

Thêm 15 F0 được ghi nhận tại Hà Nội, đều đã được cách ly

Sự kiện nóng

18:41:57 17/10/2021
Thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội trong ngày 17/10. Trong đó, có 9 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.