Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã có chia sẻ về việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội , xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi - Hình 1
Nhân viên y tế tuyên truyền phòng bệnh cho người dân xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Hữu Đông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Sơn La dự Đại hội XIII của Đảng) đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về công tác xây dựng, phát triển Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội , xóa đói, giảm nghèo , bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020?

ÔngNguyễn Hữu Đông: Trong nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La với quyết tâm chính trị cao, đã phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo , nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, để lại nhiều dấu ấn rõ rệt về phát triển kinh tế- xã hội , công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo tiền đề để phát triển nhanh hơn trong nhiệm kỳ tới, đồng thời góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Sơn La đạt những kết quả quan trọng.

Nổi bật là việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất đồng thuận trong nội bộ.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động ngày càng đổi mới, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tỉnh đã giảm được hơn 400 đầu mối cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện; 815 bản; gần 3.300 biên chế; giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 600 tỷ đồng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác phát triển đảng được thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh kết nạp được hơn 15.000 đảng viên; đầu nhiệm kỳ còn 47 cơ sở chưa có chi bộ, 4 cơ sở chưa có đảng viên, đến nay, 100% bản, tiểu khu, tổ dân phố có đảng viên và có chi bộ.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được nâng lên. Trong đó phải kể đến việc thực hiện nghiêm Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Quy định số 889-QĐ/TU ngày 28/5/2019 về thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…, từ đó tạo sự chuyển biến lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Xin ông cho biết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường quốc phòng-an ninh?

Ông Nguyễn Hữu Đông: Ngay sau Đại hội lần thứ XV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động và ban hành các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tỉnh đã xây dựng 9 đề án trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời kế thừa kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, 7 tổ công tác của tỉnh để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các đề án.

Một trong số các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội là việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quốc hội, Chính phủ.

Tỉnh rất vui mừng được Ủy ban Dân tộc chọn là địa phương triển khai điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ở tất cả các dự án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình này; hướng tới mục tiêu phát triển đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Xin ông cho biết việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới?

Ông Nguyễn Hữu Đông: Trong giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi, trọng tâm là tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội như đường giao thông, điện nông thôn, công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất; kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ của giáo viên, xây dựng nhà văn hóa…

Cùng với đó, tỉnh Sơn La đã quan tâm thúc đẩy phát triển sản xuất; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 2016-2020 là 11.339 tỷ đồng. Trong số đó, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đang thực hiện tại địa phương là 10.795,006 tỷ đồng bao, gồm các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách phát triển kinh tế-xã hội theo lĩnh vực, ngành, bảo hiểm y tế; chính sách do địa phương ban hành là 319 tỷ đồng gồm kinh phí thực hiện chương trình làm đường giao thông nông thôn và kinh phí hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi và chính sách dân tộc đã được tỉnh triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, biên giới, thu hẹp khoảng cách chênh lệnh về mức sống giữa giữa các vùng, các dân tộc, các nhóm dân cư.

Công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương có những chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc được củng cố và giữ vững.

Giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc miền núi tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc miền núi ngày càng được đầu tư, hoàn thiện góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Sơn La có 196/204 xã, phường, thị trấn có đường ôtô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 96,7%; 78% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 7,43 bác sỹ và 26,77 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 19,6%. 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông; 66,7% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 74,5%.

Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 15.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% và tỷ lệ lao động được cấp bằng, chứng chỉ đạt 18%

Trong số đó, tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 41,4% và tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số được cấp bằng, chứng chỉ đạt 16%.

Sơn La hiện có 12.833 hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số và hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn, biên giới được hỗ trợ phương tiện nghe radio.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La xác định việc tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng; trong đó, trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ.

Tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách để phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh sẽ gắn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số; chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm tạo sinh kế, giải quyết việc làm gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Tỉnh sẽ bảo vệ môi trường sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và khả năng tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xin ông cho biết công tác xóa đói, giảm nghèo , bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai thực hiện thời gian qua và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới?

Ông Nguyễn Hữu Đông: Với nhận thức công tác xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung cao cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn và cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do đó, để làm tốt công tác giảm nghèo, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh đã triển khai lồng ghép đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương.

Đồng thời, tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Qua đó, công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh theo từng năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 34,44% năm 2015 xuống còn 18,38% năm 2020.

Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi - Hình 2
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, khóa XIV. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Giai đoạn 2016-2020, đã tạo việc làm cho 9.720 lao động từ nguồn vay vốn giải quyết việc làm với số tiền cho vay đạt trên 300 tỷ đồng; giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho khoảng 108.535 lao động, đạt 127,6% chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, tăng khoảng 28% so với giai đoạn 2011-2015; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 4,1% năm 2015 xuống còn khoảng 3,8% năm 2020.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ, mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn được tỉnh triển khai kịp thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân; giai đoạn 2016-2020, đã có gần 4 triệu lượt người được cấp thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh Sơn La có 10.041 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ, vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 305,9 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2020, Bộ Công an đã hỗ trợ trên 49,9 tỷ đồng, huy động trên 40.000 ngày công lao động và các hộ gia đình đóng góp trên 10 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1.229 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ.

Ngoài ra, các cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm, nước sạch được tỉnh Sơn La quan tâm, đầu tư xây dựng với 576 công trình.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư để phát triển giáo dục, dạy nghề giúp nâng cao tri thức của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, đây là giải pháp xóa đói, giảm nghèo từ gốc rễ.

Đồng thời, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng thiết yếu (điện, đường, trường, trạm…) phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách về giảm nghèo; khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại của người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn xã hội hóa từ cộng đồng xã hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay giúp đỡ các xã, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững, các dự án giải quyết việc làm; thực hiện kịp thời các chính sách đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La có kiến nghị, đề xuất gì với Đại hội XIII về những định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới đối với vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Đông: Tây Bắc là vùng có xuất phát điểm thấp, còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội, chịu nhiều tác động ngày càng lớn bởi biến đổi khí hậu, thiên tai,…; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; nguồn lực phát triển còn hạn hẹp; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và khắc phục những hạn chế, khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm một số nội dung như:

Một là tiếp tục quan tâm, xem xét ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ các tỉnh miền núi, vùng Tây Bắc, trong đó có Sơn La để phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Sơn La thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Hai là quan tâm, hỗ trợ tỉnh Sơn La trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông như: Dự án Cảng hàng không Nà Sản; đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu (Sơn La) và Mộc Châu-Sơn La; các dự án giao thông kết nối vùng, liên vùng.

Ba là tăng cường đầu tư phát triển văn hóa-xã hội, nhất là giáo dục-đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và khả năng tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, hiện nay số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của vùng, do đó đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách phát triển giáo dục-đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bốn là tiếp tục ban hành các chương trình mục tiêu để tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho nhân dân gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển rừng ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Năm là ban hành văn bản hướng dẫn để tỉnh Sơn La có cơ sở triển khai thực hiện phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

Sự thật đắng về cây keo: Đất nghèo trả giá?

Theo chuyên gia, cây keo có bộ rễ cạn, dày đặc, hút nước nhiều, tác dụng giữ đất không nhiều, chỉ có giá trị kinh tế trước mắt.

Để phòng chống và ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra, ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất cần có chính sách hỗ trợ, đầu tư trồng rừng gỗ lớn; chuyển từ trồng keo sang trồng cây quế; tăng kinh phí hỗ trợ khoán chăm sóc bảo vệ rừng.

Chia sẻ với ý kiến của lãnh đạo huyện Trà Bồng, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam), cây keo lai được Việt Nam nhập từ nước ngoài về sau đó ươm, phát triển ở nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Nam... và được coi là cây thoát nghèo.

Tuy nhiên, cây keo chỉ có giá trị kinh tế trước mắt, không giữ được đất, không đóng góp nhiều cho môi trường, mà chỉ khi thiên tai ập đến, sự thực này mới được phơi này.

Trong những vụ sạt lở dọc miền Trung, hàng loạt diện tích keo bị ngã đổ. Lý do là vì keo có bộ rễ cạn, không bám sâu vào đất, hễ có gió bão, đất mềm là cây có thể bị gẫy đổ ngay, thiệt hại cả về kinh tế.

"Cây keo chỉ là cây trồng trước mắt. Trong lúc diện tích rừng bị phá hoại nhiều, một thời gian khá dài, nhiều địa phương tập trung vào ươm, phát triển cây keo do đây là loài cây phát triển nhanh, dễ thích nghi với nhiều loại đất, đặc biệt là đất cát, đất đồi núi cằn cỗi. Không thể phủ nhận loài cây này có giá trị kinh tế nhất định, góp phần xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua.

Tuy nhiên, như đã nói, rễ keo là rễ cạn, dày đặc vừa không bền vững vừa hút nước nhiều. Khi rễ khô mục, tạo thành những ống dẫn nước vào lòng đất, làm tăng nguy cơ sạt núi. Cho nên, keo không có tác dụng phòng hộ hay chống sạt lở", GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh chỉ rõ.

Bởi vậy, thay vì phát triển diện tích trồng keo, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho rằng, các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi... nên tăng cường hỗ trợ kinh phí khoán chăm sóc, bảo vệ rừng.

Sự thật đắng về cây keo: Đất nghèo trả giá? - Hình 1

Một khu vực trồng keo ở miền núi Quảng Nam bị xảy ra sạt lở đất. Ảnh: Tuổi trẻ

"Hiện kinh phí khoán chăm sóc rừng chỉ khoảng 400.000 đồng/ha, cần xem xét tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Các cơ quan quản lý có thể nói rằng không có tiền, nhưng nếu cứ để như hiện nay là không suy nghĩ lâu dài, thậm chí còn phải vay mượn để bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến nghiêm trọng.

Bên cạnh đó cần bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên, tăng trường trồng nhiều cây gỗ bản địa.

Cây gỗ bản địa trước mắt có thể chưa có giá trị kinh tế nhưng về lâu dài, đến đời con cháu giá trị của nó sẽ được phát huy. Cây bản địa cũng chính là những cây có bộ rễ ăn sâu, thích hợp với vùng. Trồng cây bản địa vừa bảo đảm được hệ sinh thái vừa giúp cho môi trường ở đó tốt hơn.

Cần lưu ý rằng, rừng phải là một hệ sinh thái thì việc chống sạt lở đất mới hữu hiệu, còn rừng trồng để che phủ như cách tính chúng ta hiện nay thì khả năng chống chịu sạt lở, lũ quét rất kém.

Do vậy, cần khuyến khích các công ty lâm nghiệp ở địa phương ươm cây giống bản địa. Đây là chiến lược lâu dài, không phải làm trong một, hai năm là xong", GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh đặt vấn đề, đồng thời dẫn ví dụ, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi có cây đặc sản là cây quế cần giữ gìn, phát triển.

Dù vậy, vị chuyên gia cho rằng, các chuyên gia ngành lâm nghiệp cần hướng dẫn bà con cách trồng để vừa giữ được nước, vừa giữ được đất, chống xói mòn, tránh như thời gian qua nhiều nơi để trồng keo mà phá rừng tự nhiên.

"Cần tính toán để đầu tư rừng căn cơ, lâu dài. Phát triển rừng gỗ lớn không chỉ tốt cho môi trường mà còn có tác dụng giữ đất, chống sạt lở rất tốt bởi rễ cây gỗ lớn cắm sâu, bám chặt và có độ bền dài, vừa tạo mạng lưới xanh bao bọc đồi núi.

Cán bộ địa phương cần có nhìn lâu dài để bảo vệ "mẹ thiên nhiên", tránh tư duy nhiệm kỳ, chạy theo lợi ích trước mắt. Muốn vậy phải có tri thức và cái tâm", GS.TS Đặng Huy Huỳnh nhấn mạnh.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Stephen King và những góc khuất cuộc đời của Ông Hoàng gieo rắc sự kinh dị cho thế giới11:27

Tiêu điểm

Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Nổ lốp xe ô tô, chủ gara tử vong tại chỗ
12:56:56 25/02/2021
Quỹ ngoại vung tiền tỷ 'lướt sóng' cổ phiếu Hòa Phát
05:35:35 25/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021

Thông tin đang nóng

Diễn viên Thương Tín đột quỵ nhập viện cấp cứu tại bệnh viện quận 12, gia đình đã biết tin
11:41:10 26/02/2021
Phùng Ngọc Huy và người tình gặp nạn trên đường đi lưu diễn, chìm trong bão tuyết hơn 37 giờ đồng hồ
09:37:07 26/02/2021
Vợ diễn viên Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện, ai nhìn cũng xót xa
13:49:33 26/02/2021
Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn' trợ cấp Covid-19, Quỳnh Như viết văn 'tế chồng'
13:24:34 26/02/2021
Người phụ nữ Kiên Giang bỗng nhiên trở thành… người Mỹ gốc Việt tìm thân nhân!
10:42:11 26/02/2021
Vì sao mẹ Phùng Thiệu Phong lại ưng Triệu Lệ Dĩnh? Câu trả lời ngắn gọn cảnh tỉnh bao cô gái bước vào hôn nhân
12:19:03 26/02/2021
Jennie (BLACKPINK) xuất hiện tươi tắn sau tin đồn hẹn hò G-Dragon
11:07:56 26/02/2021
'Mối lương duyên' của G-Dragon và Jennie: Hợp nhau từ đầu đến chân?
09:46:21 26/02/2021
Dương Mịch lần đầu lộ diện sau tin đồn mang thai với Lưu Khải Uy, visual xuống dốc không phanh đến ngỡ ngàng
12:02:05 26/02/2021
Hương Baby - Tuấn Hưng cùng loạt sao Việt chung tay giải cứu nông sản giúp bà con Hải Dương
10:39:51 26/02/2021

Tin mới nhất

Hà Nội: Cô giáo trẻ vận động 50 người tham gia thử nghiệm vắc xin Coivd-19

15:08:08 26/02/2021
Trong ngày đầu tiên tiêm thử vắc xin Covid-19 Nanocovax giai đoạn 2, cô giáo T.T.N của Trường Trung học Giáp Bát có mặt từ sáng sớm nhưng không phải để tham gia thử nghiệm.

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

697 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

15:01:05 26/02/2021
Theo tin từ VASEP, cơ quan thẩm quyền Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này. Theo đó, danh sách cập nhật lần này đã có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sả...

Hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp nào?

14:56:12 26/02/2021
Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, quy định rõ các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán.

Tránh bỏ sót đối tượng khi tổng điều tra kinh tế năm 2021

14:49:49 26/02/2021
Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nam Định sẽ được công bố trong tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II/2022. ​

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong

14:41:38 26/02/2021
Hay tin cha bị tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 91 gần nhà, ông N. chạy về báo tin cho gia đình thì tông xe máy vào xe bán tải dẫn đến tử vong.

Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này

14:35:58 26/02/2021
Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho thấy, dù dịch bệnh gây khá nhiều khó khăn lên doanh số nhưng kết thúc năm 2020, hãng Honda vẫn bán được hơn 2,1 triệu chiếc, chiếm đến 79% thị phần xe máy tại thị trường V...

Dịch COVID-19: Đứng ngồi không yên vì xe bỏ bến: Do khách hay doanh nghiệp

13:50:38 26/02/2021
Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với xu hướng phức tạp hơn đã khiến cho việc đi lại bằng các phương tiện công cộng của người dân trong các bến xe giảm sâu.

Ngân sách mua vắc xin, trung ương và địa phương cùng chi trả

13:43:02 26/02/2021
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 21 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí.

Thanh Hóa hỗ trợ Hải Dương 500 triệu đồng khắc phục khó khăn do COVID-19

13:34:01 26/02/2021
Sáng 26-2, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn thông báo chủ trương của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc hỗ trợ tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Nhà nước tốn kém quá rồi nên cùng góp vắc xin COVID-19 đẩy lùi dịch bệnh

13:29:59 26/02/2021
Ngày 26-2, ngày thứ 2 báo Tuổi Trẻ phát động chương trình Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19, từ sáng sớm, nhiều độc giả lớn tuổi đích thân đến tòa soạn báo để góp tiền mua vắc xin, đẩy lùi dịch bệnh.

Hơn 100 học sinh sơ tán khi trường bị sạt lở đất đá đe dọa

13:28:43 26/02/2021
Tình trạng đất, đá từ vết nứt mái ta luy dương phía trên quả đồi, đe dọa đến sự an toàn khiến hàng trăm học sinh Trường PTDTBT - THCS Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) phải di dời.

Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở và chánh Văn phòng UBND TP

13:23:55 26/02/2021
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký các quyết định bổ nhiệm giám đốc 4 sở gồm: Y tế, Văn hóa - thể thao, Kế hoạch - đầu tư, Ngoại vụ và bổ nhiệm chánh Văn phòng UBND thành phố.

1.000 đồng/kg không ai mua, nghìn tấn ế đầy đồng, dân Mê Linh kêu cứu

13:05:56 26/02/2021
Giá các loại rau củ xuống thấp chỉ 1.000 đồng/kg, nhưng không có người mua. Người nông dân phải phá bỏ.

Chó có thể phát hiện người nhiễm Covid-19 cực nhanh sau vài ngày tập luyện

12:34:53 26/02/2021
Các nhà nghiên cứu của một nghiên cứu mới cho biết chó có thể đánh hơi chính xác virus sau khi tập luyện chỉ vài ngày.

Nhà giáo vẫn cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp ?

12:19:33 26/02/2021
Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành chùm thông tư về tiêu chuẩn, chức danh giáo viên từ mầm non đến phổ thông, nhiều nhà giáo đặt câu hỏi: Có cần đi học để lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hay không?

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đón sinh viên từ ngày 27.2

12:07:17 26/02/2021
Chiều 25.2, Trung tâm quản lý Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã có thông báo sẽ tiếp nhận tất cả sinh viên vào ở nội trú từ ngày 27.2.

Trường ĐH Thương mại có hiệu trưởng mới

12:01:03 26/02/2021
Trường ĐH Thương mại đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ GD-ĐT công nhận PGS Nguyễn Hoàng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chàng trai lao xuống biển cứu 3 học sinh: ‘Tiếc không thể cứu sống cả 4 em’

11:55:00 26/02/2021
Nghe tiếng kêu cứu của nhóm học sinh đang chới với giữa cơn sóng dữ, không ngại hiểm nguy, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam đã lao xuống biển cứu sống 3 học sinh, riêng 1 em bị đuối nước tử vong.

Tân binh nữ duy nhất ở Vĩnh Long nhập ngũ: Muốn giống cha và ông, bà ngoại

11:52:56 26/02/2021
Sau nhiều năm không có chỉ tiêu tuyển nữ tham gia nghĩa vụ quân sự, năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đã có tân binh nữ duy nhất tình nguyện nhập ngũ.

Nữ cán bộ y tế Hải Dương tử vong trên đường đến chốt kiểm dịch

11:42:47 26/02/2021
Sáng 26.2, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng uỷ xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) - xác nhận: Một nữ cán bộ y tế đang công tác trên địa bàn tử vong do tai nạn giao thông trên đường đến thực hiện nhiệm vụ tại chốt k...

Giá xăng tăng lên cao nhất trong vòng 1 năm

11:38:49 26/02/2021
Từ 15h chiều 25/2, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 722 đồng/lít lên 17.031 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 814 đồng/lít.

Giá tiêu hôm nay 26/2: Giá nông sản chưa hạ sốt

11:04:00 26/02/2021
Giá tiêu hôm nay 26/2/2021 tại thị trường thế giới vẫn tiếp tục đa tăng liên tiếp trong những ngày vừa qua. Trong nước, sản lượng vụ mới đang giảm mạnh.

Giá cà phê hôm nay 26/2/2021: Nguồn cung thiếu đẩy giá cà phê lên cao

10:53:00 26/02/2021
Giá cà phê hôm nay 26/2 sau một ngày chững giá thì lại tiếp tục đà tăng trở lại, trung bình từ 100-300 đồng/kg tại thị trường trong nước, mức thu mua hiện nay dao động trong khoảng 32.600 - 33.100 đồng/kg.

'So găng' thu nhập tại 15 ngân hàng lớn nhất thị trường: Ở đâu lương khủng nhất, ai trả thấp nhất?

10:31:56 26/02/2021
Theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 của 15 ngân hàng lớn nhất thị trường, không phải ngân hàng nào có kết quả kinh doanh tốt nhất cũng sẽ trả lương cho nhân viên cao nhất.

Việt Nam mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Ấn Độ

10:28:39 26/02/2021
Tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu là tiềm năng to lớn giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn được xem là những động lực chính th...

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng trả lời phỏng vấn trực tuyến về Hội đồng giáo dục ASEAN

09:29:21 26/02/2021
Chiều ngày 24/2/2021, tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục trưởng (TCT) Trương Anh Dũng đã trả lời phỏng vấn về Hội đồng giáo dục ASEAN (ATC) được thực hiện trực tuyến bởi Chương trình RECOTVET (Chương trình hợp tác khu vực về cả...

Ba xã cuối cùng ở Quảng Ninh được dỡ phong tỏa

08:20:10 26/02/2021
Xã Bình Dương, Nguyễn Huệ, Thủy An thuộc thị xã Đông Triều được dỡ phong tỏa từ 0h ngày 26/2.

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa nhiều nơi

07:59:24 26/02/2021
Theo dự báo, các tỉnh thành tại khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ đón đợt không khí lạnh mới kèm theo mưa khiến nền nhiệt hạ, trời chuyển rét từ đêm nay.

Có thể bạn quan tâm

2 cách làm món chả lụa chay kho vừa ngon vừa lạ !

Ẩm thực

15:07:33 26/02/2021
Món chả lụa chay được kho cùng nấm và tiêu, mỗi món ăn mang một phong cách, một hương thơm, món nào cũng đều trôi cơm, nhẹ nhàng và hấp dẫn.

Nữ tiến sĩ mê làm “khắc tinh” căn bệnh thần kinh

Học hành

15:06:56 26/02/2021
 Thần kinh, não bộ con người là những ẩn số mà khoa học khó chạm đến nhất. Nhưng nữ tiến sĩ trẻ Hà Thị Thanh Hương thay vì chọn những chuyên ngành thời thượng dễ có danh lợi hơn lại chọn rẽ vào con đường hẹp - thần kinh học.

Giá dầu tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung sụt giảm từ Mỹ

Thế giới

15:06:04 26/02/2021
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/02, giá dầu thô WTI tăng 0.49% lên 63.53 USD/thùng trong khi dầu Brent giảm 0.24% về 66.88 USD/thùng.

MU ra luật giới nghiêm, các cầu thủ méo mặt nộp phạt

Bóng đá thế giới

15:06:00 26/02/2021
Quỷ đỏ đưa ra kỷ luật ‘3 không’ và có không ít chuyện bi hài khi các thành viên trong Ban kỷ luật như Harry Maguire hay Matic đều đã phải móc tiền nộp phạt.

Những câu nói ‘bỏng tai’ của phụ nữ luôn khiến đàn ông cả đời mê mệt, một bước chẳng muốn rời

Tình yêu

15:05:26 26/02/2021
Chỉ cần bạn nắm được tâm hồn và trái tim người đàn ông bên cạnh thì chắc chắn anh ấy nửa bước cũng chẳng muốn rời bạn. Muốn giữ chồng phụ nữ đừng bỏ qua những câu nói bỏng tai này nhé.

Học cách cắt giò đẹp như hoa 5 cánh, cô gái bị mẹ ruột 'tạt cho gáo nước lạnh': 'Thế này thò tay vào bứt à?'

Netizen

15:03:04 26/02/2021
Học cách cắt giò hình bông hoa cực đẹp mắt, tưởng rằng được mẹ khen ngợi nhưng cô gái lại nhận về câu nói không thể phũ phàng hơn.

Nữ sinh Đắk Nông vẫn sốt sau xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sự kiện nóng

15:00:07 26/02/2021
Nữ sinh sốt cao trong nhiều ngày cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Nữ sinh này vẫn tiếp tục cách ly, theo dõi tại trung tâm y tế do vẫn sốt, ho.

Bỏ nhà đi vì lý do khó nói, nhìn người đàn ông đợi trong phòng trọ tôi liền khóc nấc

Tâm sự

14:59:03 26/02/2021
Đến căn phòng trọ mà tôi đã thuê từ trước, lấy chìa khóa mở cửa, tôi giật mình phát hiện cảnh tượng trong phòng không hề giống với những gì mình đã sắp xếp. Có nhiều món đồ mới, mà nhìn những món đồ ấy lại quá quen thuộc.

Nữ hoàng TDDC nước Anh gây sốc khi tố cáo bị HLV đánh hàng ngày

Sao thể thao

14:56:31 26/02/2021
Jennifer Pinches, người được xem là nữ hoàng của môn thể dục dụng cụ nước Anh mới đây gây sốc khi gửi thư tố cáo việc cô và các VĐV khác thường xuyên bị bỏ đói hoặc bị đánh hàng ngày khi tập luyện.

Samsung tiết lộ giá của dòng TV QLED 4K 2021 giá từ 549 USD 

Thế giới số

14:52:17 26/02/2021
Kể từ khi gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc Samsung công bố dòng sản phẩm TV thông minh Frame 2021 cùng với TV QLED 4K Neo vào hồi tháng 1 tại CES 2021, không có thông tin nào về giá bán cũng như tính khả dụng của sản phẩm.

Malaysia gọi thêm cầu thủ nhập tịch chờ đấu đội tuyển Việt Nam

Bóng đá việt nam

14:51:07 26/02/2021
Chuẩn bị quay lại với chiến dịch vòng loại World Cup, với trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam, Malaysia tăng cường cầu thủ nhập tịch, cũng như hứa hẹn sẽ đón luồng gió mới vào đội tuyển.

Redmi AirDots 3 ra mắt: pin 30 giờ, chống nước IPX7, giá chỉ 30 USD 

Đồ 2-tek

14:50:18 26/02/2021
Sau khi ra mắt Redmi K40 series và Redmibook Pro, Redmi quyết định khép lại một ngày tuyệt vời của họ với mẫu tai nghe Redmi AirDots 3.

PUBG ra mắt PUBG: New State, game battle royale lấy bối cảnh tương lai

Game online

14:48:21 26/02/2021
PUBG: New State có thể gọi là PUBG Mobile 2 sẽ phát hành vào cuối năm 2021 nhưng hiện đã cho người chơi đăng ký trước và dự kiến sẽ tung ra bản thử nghiệm vào tuần sau

Điều gây 'lú' nhất cho khán giả 'Hướng dương ngược nắng': Hoàng cũng mang dòng máu họ Cao?

Hậu trường phim

14:47:13 26/02/2021
Thân phận thực sự của các nhân vật trong phim Hướng dương ngược nắng vẫn đang là điều được khán giả quan tâm.

Giải cứu nhiều trẻ sơ sinh bị bán sang Trung Quốc

Pháp luật

14:45:25 26/02/2021
Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng Công an Hà Nội và Cao Bằng triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc, giải cứu 3 trẻ sơ sinh.