Phát huy vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận

Dịch vụ xã hội là những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu cộng đồng và cá nhân nhằm phát triển xã hội , có vai trò đảm bảo phúc lợi công bằng xã hội , đề cao giá trị đạo lý, nhân văn, vì con người, là hoạt động mang bản chất kinh tế – xã hội .

Phát huy vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận - Hình 1

Việc mở rộng sự tham gia của các lực lượng xã hội khác cùng Nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ xã hội sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Khi nói đến hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội, thường nhắc đến vai trò của nhà nước mà đại diện cung cấp là các chủ thể thuộc khu vực công. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều đến vấn đề các tổ chức không vì lợi nhuận bởi chúng có vai trò quan trọng trong việc cung ứng các dịch vụ xã hội.

Khái quát về các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận

Hiện nay, trên thế giới , có nhiều thuật ngữ dùng để chỉ “các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận” như: “các tổ chức tự nguyện”, “các tổ chức không vì lợi nhuận”, “các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ”.

Về cơ bản, các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là hệ thống các tổ chức xã hội của công dân được gắn kết với nhau bởi các nhu cầu, lợi ích, giá trị chung để thực hiện những hoạt động khác nhau nhằm phối hợp hoạt động cùng với nhà nước, bổ sung những khiếm khuyết cho nhà nước, đảm bảo sự phát triển cân bằng và bền vững của xã hội.

Dịch vụ xã hội tùy theo tính chất thuần công, không thuần công hay tư của từng loại hình dịch vụ, bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, văn hóa – thông tin, thể dục – thể thao và các hoạt động trợ giúp xã hội khác.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận có một số đặc điểm chính như sau: Hoạt động độc lập hoặc độc lập tương đối với chính quyền; Có mục đích hoạt động chính là đạt được các mục tiêu xã hội (như cải thiện phúc lợi công, môi trường hoặc sự thịnh vượng về kinh tế hơn là phân chia lợi nhuận; Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; Có tính tự quản, tự chủ tương đối về tài chính; Tuân thủ theo pháp luật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình; Tái đầu tư các giá trị thặng dư phát sinh trong quá trình theo đuổi mục tiêu.

Video đang HOT

Sự tham gia của các tổ chức không vì lợi nhuận trong hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội

Những thập kỷ qua đã chứng kiến việc Nhà nước trực tiếp tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội. Các hoạt động cung ứng này có thể chuyển giao ở mức độ nhất định cho khu vực tư nhân và các tổ chức không vì lợi nhuận đảm nhiệm.

Việc mở rộng sự tham gia của các lực lượng xã hội khác cùng Nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ xã hội sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, phá vỡ sự bất bình đẳng, phi thị trường do độc quyền gây ra trong lĩnh vực này, giúp huy động được các nguồn lực xã hội và phát huy vai trò của các đối tác xã hội trong quản lý xã hội.

Ở các nước phát triển và đang phát triển, nhiều tổ chức xã hội hoạt động song song với những cơ quan cung ứng dịch vụ xã hội của Nhà nước. Ở Vương quốc Anh, trong chương trình cải cách hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội, Chính phủ đã dành sự quan tâm lớn đến các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận qua các quan hệ hợp đồng cung ứng dịch vụ xã hội của Nhà nước dành cho các tổ chức này. Trên thực tế, các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận ở Vương quốc Anh đã thể hiện được ưu điểm của mình, thậm chí vượt khu vực công và khu vực tư nhân trên một số lĩnh vực cung ứng dịch vụ xã hội.

Nhiều quốc gia ngày càng tin tưởng vào các tổ chức không vì lợi nhuận để cung ứng dịch vụ xã hội như: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, dịch vụ an sinh xã hội… Ở Italia, số lượng các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận đang tăng lên nhanh khoảng 283% trong hơn 10 năm qua. Theo các số liệu thống kê mới đây, ở Italia có hơn 343.000 tổ chức không vì lợi nhuận sử dụng hơn 800.000 nhân viên và 5 triệu tình nguyện viên, trong đó hơn 800.000 người được trả lương.

Từ những năm 1980, các tổ chức không vì lợi nhuận ở Italia dần khẳng định vai trò của mình trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hệ thống các dịch vụ xã hội (8,7% tổng số dịch vụ); trong lĩnh vực thể dục thể thao và văn hóa cung cấp lượng dịch vụ áp đảo (63,4% tổng số dịch vụ). Tuy nhiên, khu vực tư nhân vẫn chiếm thị phần lớn nhất với 80% dịch vụ được cung cấp.

Hiện nay, ở Australia có khoảng 700.000 tổ chức phi lợi nhuận với khoảng hơn 5,5 triệu tình nguyện viên (Ủy ban Năng suất, Đóng góp của Khu vực Phi lợi nhuận (2018). Tuy chưa có đánh giá chính thức về vai trò trong cung ứng các loại hình dịch vụ xã hội, nhưng những tổ chức này đã và đang tham gia vào nhiều lĩnh vực như: Các dịch vụ phúc lợi và cộng đồng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe , dịch vụ giáo dục, bảo vệ môi trường, thể thao, nghệ thuật, tôn giáo, cứu trợ quốc tế… Trên thực tế, các tổ chức phi lợi nhuận ở Australia nhận được những hỗ trợ tài chính chủ yếu từ Nhà nước. Chính phủ Australia đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ xã hội thông qua hỗ trợ về tài chính, chuyên gia, kiến thức và nguồn lực.

Cải cách dịch vụ xã hội ở Nhật Bản diễn ra khá muộn so với các nước khác trên thế giới. Sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu từ sau Chương trình cải cách của Thủ tướng Hashimoto (giai đoạn 1996-1998) và Thủ tướng Koizumi (giai đoạn 2001-2006). Tháng 5/2006, Luật Cải cách dịch vụ xã hội đã chính thức được ban hành, trong đó nhìn nhận các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là một khu vực đầy tiềm năng trong hoạt động cung ứng các dịch vụ công ích cho xã hội .

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản NPO năm 2018, Nhật Bản có 386.207 tổ chức phi lợi nhuận hoạt động cung cấp các dịch vụ xã hội. Cũng theo NPO, trung bình một tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật Bản có khoảng mười tình nguyện viên hàng năm tham gia vào các hoạt động của họ. Mặt khác, khoảng 21,1% tổ chức không có bất kỳ tình nguyện viên nào trong các hoạt động của họ. Các tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật Bản được giám sát bởi các bộ tương ứng trong việc cung cấp các dịch vụ công.

Ở Việt Nam, trước đây các loại hình dịch vụ xã hội đều do cơ quan nhà nước cung cấp. Tuy nhiên, kể từ khi đổi mới đến nay, Nhà nước đã và đang thực hiện chuyển giao một số loại dịch vụ xã hội cho các khu vực ngoài nhà nước cung ứng và phân phối. Chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa… là một sự chuyển biến rõ ràng về nhận thức và hành động. Đẩy mạnh đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị cung ứng dịch vụ xã hội phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đơn vị này có quyền chủ động và được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thị trường, cung cấp ngày càng nhiều và tốt hơn dịch vụ xã hội cho người dân, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ.

Ở Việt Nam, trước đây các loại hình dịch vụ xã hội đều do cơ quan nhà nước cung cấp. Tuy nhiên, kể từ sau đổi mới, Nhà nước đã và đang thực hiện chuyển giao một số loại dịch vụ xã hội cho các khu vực ngoài nhà nước cung ứng và phân phối. Chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa… là một sự chuyển biến rõ ràng về nhận thức và hành động của Đảng và Nhà nước ta.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận ở Việt Nam trong những năm qua phát triển rất mạnh và đa dạng, bao gồm các tổ chức, đoàn thể quần chúng chính thức (còn gọi là các tổ chức chính trị – xã hội với khoảng 31 triệu thành viên, bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân); các hiệp hội (với khoảng 320 hiệp hội hoạt động ở cấp quốc gia và 2.150 hiệp hội ở các tỉnh); các tổ chức phi chính phủ (với hơn 900 tổ chức phi chính phủ quốc tế và hơn 500 tổ chức phi chính phủ trong nước); các cơ sở hoặc tổ chức dựa trên cơ sở cộng đồng. Những tổ chức này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: Y tế, giáo dục, giải trí, dịch vụ xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cộng đồng, bảo vệ môi trường, trợ giúp pháp lý…

Phát huy vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận

Vai trò của các tổ chức tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận đang ngày càng được quan tâm bởi một số lý do sau:

Thứ nhất, các tổ chức không vì lợi nhuận luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong hoạt động cung ứng dịch vụ xã hội. Thế mạnh của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là sự tập trung mạnh mẽ vào những nhu cầu của người dân, đây chính là bản chất và là mục tiêu của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận.

Thứ hai, khả năng tạo dựng lòng tin đối với người dân, đó chính là cầu nối giữa nhà nước và người dân trong cung ứng dịch vụ xã hội. Với mục tiêu phi lợi nhuận và hướng tới cung cấp các dịch vụ xã hội trên cơ sở vì lợi ích cộng đồng, các tổ chức không vì lợi nhuận dễ dàng có được tình cảm và sự tin tưởng của người dân. Người dân được trợ giúp và cung cấp dịch vụ miễn phí hoặc mức phí thấp và tiếp cận các dịch vụ một cách thuận lợi.

Thứ ba, kiến thức và sự am tường chuyên môn của các tổ chức không vì lợi nhuận đáp ứng những nhu cầu cá nhân phức tạp và giải quyết các vấn đề xã hội khó khăn. Các tổ chức như các hội nghề nghiệp, hội khoa học là nơi tập trung đông đảo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, những nhà khoa học lâu năm có trình độ, kinh nghiêm thực tiễn. Các tổ chức này góp phần tích cực trong việc phát huy sức mạnh của cá nhân, của cả cộng đồng xã hội để tăng thêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu của người dân về các dịch vụ xã hội. Ví dụ, ở Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là tổ chức chính trị – xã hội tự nguyện của giới trí thức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Các tổ chức không vì lợi nhuận là một khu vực nhiều tiềm năng trong cung ứng dịch vụ xã hội, đặc biệt là các dịch vụ công ích, phi lợi nhuận, dịch vụ sự nghiệp công . Tuy nhiên, đến nay, tiềm năng đó vẫn chưa được khai thác và tận dụng một cách hợp lý, dẫn tới lãng phí các nguồn lực trong xã hội, hạn chế quyền và nhu cầu thụ hưởng, tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân. Bên cạnh việc cung ứng dịch vụ xã hội của nhà nước, cần có sự trợ giúp của các tổ chức không vì lợi nhuận và khu vực tư. Vai trò của các tổ chức cung ứng dịch vụ xã hội không vì lợi nhuận là không thể phủ nhận. Do đó, Nhà nước nên có những hỗ trợ, đặc biệt về mặt pháp lý và chính sách để phát huy sức mạnh và tăng cường hiệu quả của các tổ chức này trong cung ứng các dịch vụ xã hội cho nhân dân như sau:

- Không nên có sự phân biệt giữa tổ chức công và các tổ chức không vì lợi nhuận khi cùng cung ứng một loại dịch vụ xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế; Cần đối xử bình đẳng bằng cách tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, đồng bộ và nhất quán cho tất cả các tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ xã hội; Nên tách các đơn vị sự nghiệp công ra khỏi hành chính, các đơn vị này sau khi tách ra phải hoạt động theo quy định của pháp luật, với các cơ chế chính sách, những tiêu chuẩn định mức, dịch vụ do Nhà nước ban hành.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với các tổ chức không vì lợi nhuận lợi nhuận cung ứng dịch vụ xã hội, đảm bảo hoạt động của các đơn vị này công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhà hảo tâm trong xã hội, đáp ứng được mục tiêu của các tổ chức này khi thành lập là hoạt động vì cộng đồng, xã hội, không vì lợi nhuận. Hoạt động của tất cả các tổ chức nào nếu đã đăng ký là phi lợi nhuận thì phải được công khai, kiểm toán định kỳ. Chênh lệch thu chi phải được dùng để đầu tư phát triển cơ sở và các hoạt động của tổ chức.

Hà Nội chuẩn bị siết chặt một số hoạt động, dịch vụ

Với việc ghi nhận gần 50 người mắc Covid-19 trong tuần qua, Hà Nội dự kiến siết chặt các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ xã hội từ chiều 12/7.

Trao đổi với Zing sáng 12/7, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội đang thảo luận, cho ý kiến về việc siết một số hoạt động, kinh doanh, dịch vụ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo bà Tuyến, Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ rất cao, đặc biệt là người về Hà Nội từ TP.HCM. Đến sáng 12/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ghi nhận 18 người trong diện này nhiễm SARS-CoV-2.

"Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, việc giao lưu, đi lại của người dân các địa phương, đặc biệt là TP.HCM rất lớn. Thường trực Thành ủy dự kiến có chỉ đạo chính thức việc siết chặt một số nội dung, dịch vụ vào chiều hoặc tối nay", bà Tuyến nói.

Hà Nội chuẩn bị siết chặt một số hoạt động, dịch vụ - Hình 1

Hà Nội dự kiến siết chặt một số hoạt động, dịch vụ sau khi nhiều ổ dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn. Ảnh minh họa: Quốc Nam.

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 5/7 đến ngày 12/7 đã lên đến gần 50 người. 4 ổ dịch lớn nhất là Công ty SEI liên quan đến Bắc Giang (22), An Mỹ, Mỹ Đức (9), TP.HCM (18) và Đà Nẵng (1).

Trong 2 ngày (10-11/7) xét nghiệm sàng lọc người về từ TP.HCM, CDC Hà Nội đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2: Quốc Oai (8), Hai Bà Trưng (5), Ứng Hòa (3), Hoàng Mai (1), Nam Từ Liêm (1).

Chiều 7/7, UBND Hà Nội ban hành công điện yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Từ 18h ngày 7/7, Hà Nội yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ TP.HCM và các vùng dịch khác (trừ trường hợp đi công vụ trở về Hà Nội). Từ 18h ngày 8/7, TP cũng quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Hà Nội bắt đầu cho hàng quán ăn, uống hoạt động trở lại trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing , một số nơi vẫn chưa tuân thủ nghiêm việc ngồi giãn cách, sử dụng tấm chắn và còn tình trạng hàng quán mở cửa quá 21h.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vietcombank xử lý khủng hoảng nhanh gọn lẹ, các nghệ sĩ Vbiz nên học hỏi và minh bạch hoá03:27Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'02:01Hà Nội: Xót xa cảnh 30 công nhân xây dựng thất nghiệp, mò mẫm đi bộ hàng trăm km trong đêm rời Thủ đô về quê04:08Nhân viên y tế đi chống dịch Covid-19: Nhìn bảng lương rất xót04:41Hà Nội: Ngõ hơn chục hộ dân bất ngờ bị khóa trái mà không thông báo?01:38Bộ Công an nói về hệ thống camera đọc mã QR trong 3 giây tại chốt kiểm dịch00:43Công an TP.HCM lắp thêm 100 camera tự động quét mã QR tại các chốt kiểm soát01:16Công an Hà Nội bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mới ở các chốt01:40Xe cứu thương vất vả len lỏi trên đường đông đúc phương tiện ở TPHCM00:43Đường hầm khoét núi, cao tốc Tứ Xuyên và những cung đường nguy hiểm nhất thế giới07:16Chung cư TP.HCM đồng loạt sáng đèn, bật nhạc tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-1913:29TP.HCM: Chính sách hỗ trợ nào cho trẻ em F0 hoặc có cha mẹ mất vì Covid-19?03:17Người bảo vệ dân phố ra đi mãi khi đang chống dịch: Lời đoàn tụ dở dang02:41Người dân Hà Nội phấn khởi mua bún, phở mang về tại hàng quán ở vùng xanh01:50CLIP: Ùn ứ tại chốt kiểm soát ra-vào "vùng đỏ" ngày đầu thực hiện chỉ thị mới ở Hà Nội03:11Đồng Nai: Lời hứa không để dân đói trong lúc giãn cách đã được thực hiện02:41Giãn dân, giải pháp cần nhân rộng!02:02Thêm 9.730 người được công bố khỏi Covid-1907:15Hà Nội: Dân xếp hàng chờ kết quả, công an phường gấp rút cấp giấy đi đường01:39TP.HCM ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho người lao động tham gia chuỗi cung ứng02:26

Tiêu điểm

Thêm loạt ảnh mới bên trong "lâu đài" 2.400m2 giữa trung tâm Sài Gòn của CEO Đại Nam: Xa hoa hết cỡ!
12:16:22 18/09/2021
Full profile "khủng" của luật sư Phan Vũ Tuấn - người đại diện pháp lý cho vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên: Từng tham gia kiện Lý Hải
08:23:46 18/09/2021
Nam sinh lớp 12 bị điện giật tử vong trong lúc sạc điện thoại
18:10:50 18/09/2021
Cô giáo tiêm 2 mũi vắc xin chỉ cách nhau 10 phút, còn muốn tiêm luôn 4 mũi
13:55:36 19/09/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ đeo bảng "TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP" trên ngực nếu trục lợi Quỹ Vì đồng bào; tiền riêng bỏ ra làm từ thiện đã 15 tỷ
10:27:54 18/09/2021
Cụ ông 85 tuổi được cấp giấy đi đường, lên thành phố... khám thai
12:35:23 19/09/2021
Tình yêu cao quý của cha: Lặn lội đường xa, chở con mua điện thoại
08:32:25 18/09/2021
Dấu hiệu bất thường trong chi tiền hỗ trợ người dân
10:31:51 18/09/2021
Cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi đến viện khám thai là do "áp lực"
18:00:02 19/09/2021
Bật khóc trước clip mẹ già 105 tuổi nhắn con gái: 'Về với má! Má nhớ con'
15:17:06 18/09/2021

Thông tin đang nóng

Nữ đại gia Bình Dương gọi thẳng tên Công Vinh tuyên bố: "Không cần thưa kiện ai, kiện bà Hằng này là được"
01:06:48 20/09/2021
Nguyễn Sin tiếp tục đăng đàn trả đũa bà Hằng, vạch trần quá khứ gây sốc: "Đá nhẹ 2 anh chồng cũ đi tù"
05:34:21 20/09/2021
Bà Phương Hằng cảm ơn Vietcombank bởi văn bản "tạm khóa báo có", khẳng định cả ngân hàng và Thủy Tiên đều hợp pháp
06:25:49 20/09/2021
Ngô Kiến Hào: Thành viên bị chê xấu nhất F4 cưới kiều nữ Singapore với 1001 drama ly hôn và cú lội ngược dòng ngoạn mục tuổi 43
06:26:37 20/09/2021
8 điều không bao giờ nên làm ở tuổi trung niên
00:20:19 20/09/2021
Lịch thi đấu vòng 1/8 futsal World Cup của đội tuyển Việt Nam
06:43:12 20/09/2021
Khuôn mặt nói gì về sức khỏe của bạn?
00:25:06 20/09/2021
Nhan sắc Minh Anh thập niên 1990 và hiện tại
06:04:01 20/09/2021
Bi hài chuyện streamer mang thú cưng lên sóng: Mất diễn đàn, nhận án phạt, lỗi do ai?
06:08:53 20/09/2021
Màn giảm cân gây sốc nhất lịch sử Kpop: Nữ ca sĩ hạng A sụt 10kg chỉ sau 1 tháng, ai ngờ mất luôn giọng hát
07:06:07 20/09/2021

Tin mới nhất

Tour du lịch về nguồn đặc biệt dành tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

08:19:35 20/09/2021
Chương trình du lịch về nguồn Hành trình xanh về vùng Đất Thép dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, được Sở Du lịch Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND huy...

Xúc tiến các hoạt động mời dùng thử hàng nông sản Việt Nam ở Australia

08:11:12 20/09/2021
Ngày 19/9, chương trình quảng bá hàng nông sản Việt Nam với người tiêu dùng Australia đã được thực hiện tại thành phố Sydney, bang New South Wales.

Người dân vùng cao Điện Biên phát triển cây bí xanh theo hướng hàng hóa

08:05:32 20/09/2021
Tại xã vùng cao Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, những năm gần đây, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng ngô, sắn, lúa nương sang trồng cây bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thị trường ô tô ảm đạm vì đại dịch COVID-19

08:00:38 20/09/2021
Đại dịch COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh, thành áp dụng lệnh giãn cách kéo dài để phòng dịch khiến thị trường ô tô tại Việt Nam hoạt động ảm đạm, các mẫu xe nhập khẩu về Việt Nam cũng sụt giảm mạnh.

Vẫn còn dư địa để giảm giá thành sản xuất dầu thô

07:39:19 20/09/2021
Theo Tổng Giám đốc Liên doanh dầu khí Việt Nga Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm, mặc dù giá thành sản xuất dầu thô của Vietsovpetro đang ở mức rất thấp nhưng vẫn còn dư địa để có thể tiếp tục hạ giá thành sản xuất.

Đề nghị địa phương hỗ trợ vận tải hàng hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ

07:31:05 20/09/2021
Sáng 19/9, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, đơn vị vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông Vận tải địa phương và các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV (Tổng cục ...

Các doanh nghiệp 'vùng xanh' Hà Nội tái sản xuất

07:27:52 20/09/2021
Việc Hà Nội phân chia mức độ giãn cách thành 3 vùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vùng xanh khôi phục sản xuất.

Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

07:20:37 20/09/2021
Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT-Bộ GTVT), đến trung tuần tháng 9/2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 do Ban Quản lý dự án (BQLDA) 7 làm đại diện chủ đầu tư đã được địa phương bàn giao mặ...

Nỗ lực khống chế dịch bệnh, từng bước trở về trạng thái bình thường mới

07:18:23 20/09/2021
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam đang đạt được những kết quả khả quan.

Trạm thu phí Dầu Giây hoạt động trở lại từ 0h ngày 20/9

06:50:11 20/09/2021
Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết, trạm Dầu Giây trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây sẽ thu phí trở lại từ 0h ngày 20/9 sau hơn 2 tháng tạm dừng để hỗ trợ phòng, chốn...

Đăng ký phương tiện đường sắt trên cổng dịch vụ công từ ngày 1/10

06:48:13 20/09/2021
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/10/2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thôn...

Giá cà phê hôm nay 20/9: Giá robusta có thể có điều chỉnh trong tuần này?

06:42:57 20/09/2021
Trong khi giá cà phê arabica lên xuống thất thường, thì robusta có quãng thời gian dài tăng rất đều từ tháng 8/2021.

Giá tiêu hôm nay 20/9, ổn định, cao nhất 80.000đ/kg, giá tiêu thời gian tới có thể biến động

06:40:54 20/09/2021
Theo đánh giá, giá tiêu thời gian qua tăng nhưng không như thị trường kỳ vọng. Phần tăng chủ yếu để bù đắp giá cước vẫn tải biển đang quá cao, và những chi phí phát sinh từ việc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Nhật Bản dẫn đầu rót vốn FDI ở miền Trung

06:39:23 20/09/2021
Tính đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án FDI tại các tỉnh miền Trung. Trong đó, dẫn đầu là Nhật Bản, theo sau là Đài Loan, Singapore.

Chính sách cho người lao động dôi dư sẽ thế nào khi có Nghị định mới?!

06:32:56 20/09/2021
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 trong tháng 11

23:27:09 19/09/2021
Thành phố sẽ tiếp tục triển khai, đảm bảo sẽ bao phủ vắc xin mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép.

Chậm mở cửa, cơ hội đầu tư có thể không quay lại Việt Nam

22:58:44 19/09/2021
Giới doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh đầu tư và phục hồi kinh tế nếu không hành động ngay.

Bán mảnh đất lãi 2 tỉ, hai vợ chồng mua thiết bị y tế giúp Quảng Bình chống dịch

22:39:08 19/09/2021
Bán mảnh đất tích cóp lãi được 2 tỉ đồng, hai vợ chồng tại Quảng Bình dùng luôn số tiền đó mua máy thở, bình oxy, kit test nhanh cùng nhiều thiết bị y tế tặng ngành y tế Quảng Bình chống dịch.

Hà Nội duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thủ đô sau ngày 21-9

22:26:43 19/09/2021
Thành phố Hà Nội sẽ duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận về phối hợp quản lý người ra vào thủ đô.

Lượng hàng về tăng mạnh, chợ đầu mối sẽ tăng quy mô hoạt động điểm trung chuyển

21:58:25 19/09/2021
Nguồn hàng nhập về các điểm tập kết trung chuyển tại chợ đầu mối ở TP.HCM đang tăng từng ngày.

Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu đi đánh cá theo ngày chẵn lẻ

21:38:59 19/09/2021
Ngư dân đánh bắt cá bằng thuyền thúng ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được chính quyền phát thẻ đi biển ngày chẵn lẻ sau hai tháng phải ở nhà.

Phố Hàng Mã yên ắng mùa Trung thu

21:36:00 19/09/2021
Phố Hàng Mã - nơi mua bán đồ Trung thu nhộn nhịp nhất Hà Nội - năm nay vắng vẻ, các cửa hàng đóng cửa vì giãn cách xã hội.

Làng hoa Sa Đéc, Cái Mơn giảm 50% sản lượng hoa Tết

21:32:43 19/09/2021
Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và Cái Mơn (Bến Tre) đang xuống giống hoa Tết, sản lượng giảm gần 50% vì lo ngại ảnh hưởng dịch ít người mua.

Hơn 82.000 shipper đăng ký, trạm y tế lưu động gặp khó trong việc xét nghiệm

21:14:48 19/09/2021
Số lượng shipper đăng ký hoạt động tăng đột biến đã tạo không ít khó khăn cho các trạm y tế lưu động tại TP.HCM trong việc xét nghiệm để giúp lực lượng này đáp ứng yêu cầu được phép hoạt động.

Chi tiền hỗ trợ gây bức xúc ở quận 8: có thiếu sót, nhưng không có trục lợi

20:58:33 19/09/2021
Quận ủy quận 8 đã có báo cáo lên lãnh đạo Thành ủy về thông tin chi tiền hỗ trợ gây bức xúc ở phường 2, quận 8. Báo cáo khẳng định có hạn chế, thiếu sót trong quá trình lập danh sách nhưng không có trục lợi.

Quân khu 9 xuất quân hỗ trợ Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19

20:56:26 19/09/2021
Chiều 19-9, tại TP Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân các tổ quân y hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19.

TP.HCM sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ nếu để xảy ra tình trạng đông người

20:48:45 19/09/2021
Tại buổi họp báo chiều 19-9, thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP có quy định cán bộ, chiến sĩ phụ trách khu vực nào mà để xảy ra tình trạng tập trung đông người thì sẽ bị xử lý trách nhiệm...

Phó chủ tịch nước tặng 5.000 kit xét nghiệm và 5 nhà tình nghĩa cho An Giang

20:42:35 19/09/2021
Ngày 19-9, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác trung ương thăm, tặng quà, nhà tình nghĩa và thiết bị y tế cho tỉnh An Giang để phòng, chống dịch COVID-19.

Thời tiết xấu liên hoàn, miền Nam mưa nối tiếp mưa

20:39:22 19/09/2021
Vùng áp thấp gần bờ tạo ra ổ mây dông gây mưa cho Nam Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, trong khi đó vùng áp thấp khác gần Philippines lại lăm le vào Biển Đông, dự báo mưa kéo dài nhiều ngày tới.

Du lịch Củ Chi và Cần Giờ mở cửa đón hai đoàn du khách đặc biệt

20:33:53 19/09/2021
Hai huyện xanh Củ Chi và Cần Giờ đã đón những du khách đặc biệt là 227 y bác sĩ đến từ các địa phương khác đã hỗ trợ TP.HCM chống dịch hơn 100 ngày qua.

Có thể bạn quan tâm

Liên Quân Mobile: Dàn tướng có độ khó cao nhất nhưng cũng biến ảo nhất game, sử dụng thuần thục chắc chắn là cao thủ

Esport

08:28:50 20/09/2021
Mỗi tướng Liên Quân Mobile lại có một thuộc tính, bộ kỹ năng khác nhau và lối chơi không giống nhau khi phối hợp dẫn đến độ khó khi sử dụng cũng khác nhau.

Tỷ lệ điểm giỏi thi tốt nghiệp tăng 'chóng mặt'

Học hành

08:27:43 20/09/2021
Tỷ lệ thí sinh đạt 8-10 điểm môn Toán lên tới 25,8% trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, dù cách đây 4 năm, tỷ lệ này chỉ là 1,2%. Số liệu do GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội cung cấp.

Lê Thúy và loạt khán giả đòi 'Running Man' trả lại BB Trần

Sao việt

08:26:46 20/09/2021
Nhiều khán giả gọi tên BB Trần, cho rằng việc nam diễn viên vắng bóng năm nay thực sự là một thiếu sót của chương trình.

10 cách để nâng cao lượng tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới

Kiến thức giới tính

08:25:50 20/09/2021
Những yếu tố xoay quanh môi trường sống của đàn ông hiện đại có thể dẫn đến suy giảm chất lượng tinh trùng, một trong những nguyên nhân chính gây vô sinh nam. Bài viết của ThS. BSNT Thiều Sĩ Sắc - Bệnh viện Việt Đức cung cấp những thông...

UEE lấy lại body bốc lửa sau thời gian gầy hốc hác

Sao châu á

08:21:21 20/09/2021
UEE đã trở lại với thân hình quyến rũ cùng cặp đùi mật ong mà bao người ngưỡng mộ.

9 mẹo làm sạch bếp đơn giản đến không ngờ

Sáng tạo

08:16:35 20/09/2021
Có những mẹo làm sạch bếp vô cùng đơn giản mà không phải ai cũng biết. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để thêm kinh nghiệm hữu ích cho ngôi nhà của mình.

Bà Phương Hằng tuyên chiến Nguyễn Sin, gọi anh là “trùm showbiz”: “NS miền Nam quá mất dạy, tụi bay tấn công tao thử coi”

Netizen

08:14:10 20/09/2021
Sau một tuần tuyên bố dừng mọi hoạt động và xóa toàn bộ các kênh YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng đã quay lại vào 19h tối ngày 19/9.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq nhận định về giá dầu thế giới

Thế giới

08:12:56 20/09/2021
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar ngày 19/9 đưa ra tuyên bố đề cập đến hoạt động xuất khẩu vàng đen của nước này và triển vọng giá dầu trong tương lai.

Món cá diêu hồng hấp nước tương ngon đúng điệu

Ẩm thực

08:10:30 20/09/2021
Món cá diêu hồng hấp nước tương với vị thơm ngon béo ngậy của cá hòa quyện với cái ấm nồng từ gừng, cay cay của ớt và nước tương đậm vị tạo nên món ăn thơm ngon khó cưỡng. 

Bạch Lộc, Nhiệt Ba, Bành Tiểu Nhiễm... loạt mỹ nhân sinh ra để mặc y phục đỏ, ai nấy đều đẹp tới nao lòng

Phong cách sao

08:02:24 20/09/2021
Khoác lên mình y phục đỏ, loạt mỹ nhân Cbiz khiến người ta thổn thức vì vẻ đẹp quá mức.

5 biện pháp làm dịu vết bỏng tại nhà

Sức khỏe

07:44:49 20/09/2021
Dưới đây là 5 biện pháp tự nhiên giúp giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương do bỏng gây ra.

Khoe 'đồi núi' rực lửa, hotgirl tiết lộ bài tập đúc dáng căng mọng

Người đẹp

07:42:45 20/09/2021
Sở hữu gương mặt thanh tú, nhiều đường nét thanh tao giống Quan Hiểu Đồng, Nana gây bất ngờ với thân hình căng mọng, đường nét vô cùng sexy.

Đẳng cấp Justin Bieber

Nhạc quốc tế

07:08:48 20/09/2021
Giải Nghệ sĩ của năm tại Video Music Awards 2021 là sự ghi nhận xứng đáng cho giai đoạn hoạt động bùng nổ của Justin Bieber.

MisThy, AS Mobile và loạt Streamer, Youtuber nổi tiếng 'lọt hố' tựa game Play Together

Trắc nghiệm

07:05:58 20/09/2021
Nổi lên giữa mùa giãn cách xã hội, Play Together đã khiến nhiều streamer nổi tiếng u mê không lối thoát!

Nối gót Việt Nam, Thái Lan vào vòng 1/8 World Cup Futsal

Bóng đá thế giới

07:04:29 20/09/2021
Chiến thắng đậm đà 9-4 trước Quần đảo Solomon đưa ĐT futsal Thái Lan vào vòng 1/8 World Cup Futsal 2021.