Những định hướng mới cho ngành giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có cuộc họp nhằm đánh giá lại hoạt động của ngành GD&ĐT giai đoạn 2019-2020.

Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn 2020-2025, với quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện từ các cấp học đến việc tổ chức thi cử, giáo dục ở bậc đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, định hướng chung giai đoạn 2020-2025 là cần tập trung thực hiện Kết luận 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trong đó đối với giáo dục phổ thông triển khai thành công chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Đối với giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Riêng năm học 2020-2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành chỉ thị trong toàn ngành nhằm thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp căn bản. Đó là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, các văn bản quy định chi tiết Luật Giáo dục năm 2019; rà soát chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ; rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Đẩy mạnh việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tiếp tục rà soát, bổ sung, đảm bảo đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 6 và tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình; xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm sách giáo khoa , bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học , hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6.

Những định hướng mới cho ngành giáo dục - Hình 1

Đổi mới giáo dục hướng đến tạo môi trường giáo dục an toàn cho học sinh.

Song song đó là xây dựng văn hóa học đường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục đạo đức , lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường .

Ngành GD&ĐT thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong GD&ĐT, tập trung hoàn thiện chính sách phát triển, quản lý giáo dục trên môi trường mạng, đẩy mạnh dạy học trực tuyến, phát triển khoa học số toàn ngành.

Ngành giáo dục tiếp tục rà soát và bảo đảm các điều kiện thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, thực hiện kiện toàn Hội đồng trường theo thời hạn quy định; tăng cường kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa trên mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục phát triển cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo chất lượng cao, tiến tới đạt chuẩn khu vực và thế giới , để thu hút số sinh viên có nhu cầu và điều kiện du học ở nước ngoài về học tập trong nước.

Rà soát các vấn đề GD&ĐT trong toàn ngành để chủ động giải quyết, khắc phục dứt điểm những hạn chế, bất cập; kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng các cơ sở giáo dục đại học. Thực hiện thanh, kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm.

Sứ mệnh trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới

Với vai trò là "máy cái" của nền giáo dục, hơn lúc nào hết các trường sư phạm cần đổi mới mạnh mẽ để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV chất lượng cho đất nước.

Sứ mệnh trường sư phạm trong bối cảnh đổi mới - Hình 1


SV Khoa Sư phạm - Trường ĐH Tây Nguyên. Ảnh: Lê Yên

Nhiệm vụ chiến lược

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ chiến lược của các trường sư phạm. Khẳng định điều này, PGS.TS Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, cho rằng: Những năm vừa qua, các trường sư phạm đóng vai trò then chốt trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có thể nói, với cách thức triển khai đồng bộ của Bộ GD&ĐT, phối hợp tích cực của các sở, phòng GD&ĐT và đặc biệt là xuất phát từ nhu cầu tự thân của bản thân đội ngũ nhà giáo, các trường sư phạm đang phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình. Tính tự chủ, chủ động, sáng tạo trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, cũng theo PGS Nguyễn Quang Huy, nếu xét tường tận trên từng khía cạnh, chất lượng bồi dưỡng của các trường còn chưa đồng đều. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chủ yếu tập trung ở trường sư phạm chủ chốt. Những vướng mắc trong giải quyết vấn đề sinh tồn của trường địa phương, yếu tố địa lý, vùng miền và sự hạn chế của các điều kiện bảo đảm chất lượng cũng ảnh hưởng nhất định tới sự lựa chọn chủ thể bồi dưỡng và phương thức bồi dưỡng.

PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng cũng cho rằng: Trong thời đại kinh tế tri thức có vai trò quyết định cho sự phát triển của đất nước như ngày nay, đội ngũ GV phải được nâng cao chất lượng, phải gánh vác được 3 trọng trách lớn là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Nhận thức được sứ mạng của nền giáo dục và vai trò của đội ngũ GV trong thời đại ngày nay, Đảng, Chính phủ và Bộ GD&ĐT đã luôn quan tâm thích đáng đến đội ngũ giáo viên.

Theo PGS.TS Lưu Trang, trường sư phạm lúc này không chỉ có nhiệm vụ đào tạo GV có chất lượng đáp ứng được yêu cầu mới, mà còn có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đang giảng dạy các cấp bậc học trường phổ thông.

Các trường sư phạm được giao nhiều nhiệm vụ, từ bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, đến bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cho GV. Điều này giúp các trường sư phạm tiếp cận, hiểu sâu về trường phổ thông và đội ngũ GV phổ thông để có những điều chỉnh chương trình, phương pháp đào tạo bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

"Với vai trò "máy cái", đầu tàu, nhận lãnh nhiệm vụ "kép" - vừa đào tạo vừa bồi dưỡng giáo viên, các trường sư phạm đã nỗ lực vươn lên tiếp cận, thâm nhập vào trường phổ thông thông qua các Chương trình ETEP và Dự án GREP" - PGS.TS Lưu Trang cho hay.

Cần tự làm mới

Trước yêu cầu cấp thiết của đổi mới giáo dục hiện nay, PGS.TS Nguyễn Quang Huy cho rằng: Các trường sư phạm cần phải tự làm mới mình. Trước hết, tăng cường tính tự chủ trên các phương diện nhân sự, tài chính, chuyên môn, tập trung đổi mới phương thức quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại.

Ngoài ra, các trường sư phạm chủ động đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV, tăng cường số hóa tài liệu, học liệu, tăng cường hợp tác quốc tế và gắn kết với địa phương trên trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học giáo dục.

Trường sư phạm không chỉ có nhiệm vụ đào tạo GV có chất lượng đáp ứng được yêu cầu mới, mà còn có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đang giảng dạy các cấp bậc học trường phổ thông. PGS.TS Lưu Trang

Hiển nhiên, trong đổi mới không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, chẳng hạn như vấn đề tự chủ, tính phân tán của các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ; cơ chế phối hợp các bên không rõ ràng; sức ỳ của một bộ phận giảng viên, giáo viên, sự lạc hậu của tài liệu, phương pháp, những thiếu hụt về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật khác... Để thay đổi được điều này, theo PGS.TS Nguyễn Quang Huy, cần có sự thay đổi rất lớn về nhận thức của toàn bộ đội ngũ nhà giáo, nhà quản lí giáo dục từ phổ thông đến ĐH.

Thay đổi căn cơ và dài hơi

Tuy các trường sư phạm đạt được những thành công trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong những năm qua, nhưng những thành công đó chỉ mới là bước đầu. Việc đổi mới giáo dục phổ thông còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, nhận thức và điều kiện tiếp cận để đổi mới giáo dục phổ thông của các trường phổ thông còn chênh lệch giữa vùng miền; trình độ đội ngũ giáo viên phổ thông cũng khác nhau ở mỗi địa phương; cơ sở vật chất và tài chính hạn chế cũng là vấn đề khó khăn cho đổi mới giáo dục phổ thông, thiếu sự đồng hành của phụ huynh trong quá trình đổi mới...

Đưa thông tin này, PGS.TS Lưu Trang cho rằng: Các trường sư phạm cần phải thay đổi một cách căn cơ và dài hơi mới có thể đáp ứng hiệu quả yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Trong đó, trước hết phải xây dựng được kế hoạch chiến lược một cách khoa học, trên nền tảng thực tế và bám sát sứ mạng, tầm nhìn của trường để thực hiện từ 10 đến 20 năm. Kế hoạch chiến lược đó phải toàn diện và đầy đủ, dựa trên nền tảng chủ trương đổi mới căn bản GD-ĐT của Đảng, Chương trình giáo dục phổ thông mới...

Cần có sự thay đổi lớn về nhận thức của toàn bộ đội ngũ nhà giáo, nhà quản lí giáo dục từ phổ thông đến ĐH. Do đó, vấn đề truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ nhà giáo cần được đặt lên hàng đầu. Tiếp theo, để đổi mới giáo dục đi vào thực chất cần có sự chỉ đạo nhất quán, quyết liệt của cơ quan chủ quản, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các sở, phòng GD&ĐT các địa phương, trường phổ thông, mầm non và trên hết, chính là sự đổi mới quyết liệt của bản thân các trường sư phạm. PGS.TS Nguyễn Quang Huy

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bài viết mà mọi phụ huynh nên đọc: Việc dạy con không phải 1 ván game thua keo này ta bày keo khác, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất!
21:48:50 25/01/2021
Bên trong ngôi trường mà quý tử Barron Trump dự tính theo học sau khi rời Nhà Trắng
09:03:26 25/01/2021
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
20:51:26 25/01/2021
Dấu hiệu trẻ sở hữu trí tuệ cảm xúc cao
18:00:21 25/01/2021
Cô gái Việt nhận học bổng trường y danh tiếng nhất Australia
09:37:36 25/01/2021
Nữ sinh viên tiêu biểu của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
14:21:48 24/01/2021
Học sinh Cần Thơ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8-2-2021
06:51:18 26/01/2021
Trao quyền tự chủ - Bước đột phá trong giáo dục
09:24:04 25/01/2021
Làm gì để tạo đột phá trong đổi mới Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2030?
17:06:50 24/01/2021
Hà Nội có thêm 1 hệ thống trường quốc tế
12:02:57 26/01/2021

Thông tin đang nóng

Đêm hôm cưới người vợ giả vờ say, nửa đêm nghe được cuộc nói chuyện của chồng cô vợ ly hôn ngay lập tức
09:22:26 26/01/2021
Tân Hoa hậu Chuyển giới 2020 Phùng Trương Trân Đài lộ ảnh quá khứ
08:16:18 26/01/2021
Nghệ sĩ Việt tề tựu trong ngày giỗ mẹ 10 năm của Hiếu Hiền
10:53:51 26/01/2021
Phận đời 4 mỹ nhân Hoa ngữ sinh con nhưng chưa một lần mặc áo cưới
08:19:15 26/01/2021
Bạn thân vô tình để lộ chi tiết chứng minh Thiều Bảo Trâm dọn khỏi nhà Sơn Tùng giữa drama “trà xanh”?
09:44:48 26/01/2021
Nhân viên quỳ xuống khi nhận cháo từ Lâm Thoại Dương
10:42:20 26/01/2021
Muốn tạo bất ngờ cho nhà chồng bằng ngôi nhà mới nhưng bị mẹ chồng 'cảm ơn' bằng cái tát cháy má, tôi đòi bán nhà ngay lập tức
08:55:58 26/01/2021
Chồng yêu cầu phải “bao trọn gói” cho nhà nội mới được về ngoại đón Tết, vợ tuyệt nhiên không phản đối nhưng hỏi ngược lại 1 câu khiến anh "đứng hình"
11:00:45 26/01/2021
Clip Sơn Tùng quan tâm "gà cưng" Hải Tú đến nỗi bỏ luôn giấc ngủ, cố tình ở lại hậu trường dù đã hết cảnh quay
09:53:38 26/01/2021
Cô gái bị đánh ghen ở Lý Nam Đế: “Tôi được bồi thường tiền, một người đàn ông nói xấu sau lưng để hại tôi vì không có được tình cảm”
11:38:31 26/01/2021

Tin mới nhất

Bí quyết của học sinh giỏi quốc gia

12:48:27 26/01/2021
Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) THPT cấp quốc gia năm học 2020-2021, học sinh TP Cần Thơ đoạt 30 giải.

Phòng GD&ĐT Yên Dũng (Bắc Giang): Sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến

12:44:06 26/01/2021
Những năm gần đây, CNTT và sự phát triển của Internet mở ra một kho kiến thức đa dạng, phong phú cho người học, người dạy, giúp cho việc tìm hiểu kiến thức đơn giản hơn rất nhiều, cải thiện chất lượng học và dạy.

Bế giảng khóa đào tạo Đại học PCCC và CNCH hệ vừa làm vừa học

12:39:23 26/01/2021
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) phối hợp với CATP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ Bế giảng Khóa TC20A đào tạo Đại học PCCC và CNCH hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Đà Nẵng.

Tuyển sinh lớp 10 năm 2021: Điểm mới ở đề thi tiếng Anh

12:35:50 26/01/2021
 Về cơ bản, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ vẫn giữ ổn định từ hình thức thi cho đến định hướng đề thi, cấu trúc và nội dung đề.

Khai giảng lớp học tiếng Khmer cho bà con gốc Việt tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

12:33:09 26/01/2021
Tối ngày 25/1, tại thành phố Preah Sihanouk, đã diễn ra Lễ khai giảng lớp học tiếng Khmer dành cho bà con gốc Việt do Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah ...

Hậu giấy mời "con là tài sản lớn": Chuyện buồn tâm thư

12:25:14 26/01/2021
Bố mẹ hãy dành thời gian cho con, quan tâm đến con nhiều hơn thì mới nắm bắt được tâm tư, suy nghĩ của con.

9x Việt tốt nghiệp thạc sĩ trường danh tiếng nước Anh với khóa luận về COVID-19

12:22:18 26/01/2021
Nguyễn Thị Phương Nghi từng giành học bổng thạc sĩ Chevening tại Đại học Cambridge (Anh) trị giá 40.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Kỹ năng sống rất quan trọng với trẻ, nhưng tổ chức dạy như thế nào?

12:19:45 26/01/2021
Đam mê nghệ thuật, cô Hoa muốn đưa bộ môn nghệ thuật thứ 7 trở thành môn giáo dục kỹ năng dạy cho học sinh tiểu học.

Nâng trường đại học thành đại học cho oai, hay để nhận trọng trách lớn hơn?

12:16:16 26/01/2021
 Hiện nay nhiều trường đại học đang dự kiến thời gian hướng tới trở thành đại học, đa ngành, đa lĩnh vực trong 3- 5 năm nữa khi thực hiện tự chủ toàn diện.

Sau cái bắt tay MC Lại Văn Sâm năm 12 tuổi, nữ sinh Nhân văn quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng

12:13:20 26/01/2021
Năm 2010 mình có may mắn được lên ghế nóng Ai là triệu phú số đặc biệt cho thiếu nhi. Mình được gặp gỡ và bắt tay chú Sâm. Cho đến giờ chú vẫn là tượng đài MC trong lòng mình, Thu Uyên chia sẻ.

Tuyển sinh 2021: Học một ngành ra trường có thể làm ngành khác không?

12:07:57 26/01/2021
Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 không có quá nhiều thay đổi so với kỳ thi năm 2020 nhưng nhiều thí sinh vẫn đang băn khoăn về vấn đề điểm số trúng tuyển, ngành học và cơ hội việc làm.

Lan tỏa lửa khởi nghiệp: Hành trình dấn thân

12:05:55 26/01/2021
Những năm qua, Nghệ An liên tiếp có nhiều học sinh, sinh viên tham gia vào sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT), khởi nghiệp và đạt kết quả ấn tượng.

GS Nguyễn Văn Minh: Tín hiệu tích cực đối với hệ thống các trường sư phạm

11:54:48 26/01/2021
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã diễn ra thành công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ở mức báo động. Đây được coi là điểm nhấn ấn tượng của ngành Giáo dục trong năm 2020.

Coi Công nghệ là môn phụ, đừng mong có giáo dục STEM đúng nghĩa

11:50:38 26/01/2021
Trong chương trình giáo dục mới, Công nghệ là môn học có vai trò quan trọng trong phát triển năng lực công nghệ, thúc đẩy giáo dục STEM, giáo dục hướng nghiệp.

Đạt 9.0 IELTS cũng không phải là tài năng

11:48:40 26/01/2021
IELTS chỉ là một bài thi không hơn không kém. Và mỗi năm thế giới có đến hàng trăm nghìn người đạt được năng lực tiếng Anh IELTS ở nhiều mức độ khác nhau. Giữa IELTS và tài năng không liên quan gì đến nhau cả. - TS Phạm Hiệp nhấn mạnh.

Bạo lực học đường – không ngẫu nhiên đến và tự nhiên biến mất

11:46:02 26/01/2021
Quý I/2019, ngành Công an thống kê có 310 vụ BLHĐ trên toàn quốc, chủ yếu ở lứa tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Khoe bảng điểm “khủng” của con: Cha mẹ “sống ảo”, con gánh áp lực

11:43:15 26/01/2021
Hết học kỳ, trào lưu cha mẹ đăng kết quả học tập của con với dụng ý khen hoặc chê xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Điều này vô tình vi phạm pháp luật mà còn có thể gây áp lực cho chính học sinh.

Hai nguyên tắc chọn nghề đắc địa cho con

11:36:00 26/01/2021
Con thành công trong tương lai là ước mong chính đáng của bất cứ người làm bố làm mẹ nào. Nhưng sự kỳ vọng đó lại dễ dàng trở thành nguyên nhân mâu thuẫn giữa con cái và phụ huynh trong việc hướng nghiệp.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần: Bộ GD&ĐT lý giải

11:02:02 26/01/2021
Mùa tuyển sinh 2021, Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng nhiều lần thay vì 1 lần duy nhất như các năm trước.

Giáo viên lý giải bảng điểm tổng kết 'đẹp như mơ' của học sinh

10:55:31 26/01/2021
Nhiều phụ huynh băn khoăn sao giờ đây điểm tổng kết cuối học kỳ của các con cao hơn hẳn so với trước đây. Nhiều mức điểm 7,5 hay thậm chí 8,5 vẫn xếp thứ hạng gần cuối lớp.

Trường Sĩ quan Thông tin: Bế giảng khóa đào tạo tiếng Anh trình độ B1

10:11:03 26/01/2021
Ngày 25-1, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức bế giảng khóa đào tạo tiếng Anh trình độ B1 cho 38 học viên là cán bộ sĩ quan trong toàn quân năm 2020.

Ươm mầm tài năng khoa học trẻ

09:58:01 26/01/2021
Các cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho lứa tuổi học sinh đã trở thành sân chơi bổ ích, là nơi ươm mầm cho những tài năng khoa học trong tương lai.

Thầy trò trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tổ chức lễ báo công mừng 100 năm thành lập trường

09:40:08 26/01/2021
Sáng 25/1, tại Văn Miếu Quốc - Tử Giám (Hà Nội), thầy và trò trường tiểu học Lê Ngọc Hân long trọng tổ chức lễ báo công chào mừng 100 năm thành lập trường và vinh danh các học sinh có thành tích học tập tốt.

Lan tỏa phong trào ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD

09:36:37 26/01/2021
Chiều 25/1, ngành GD-ĐT quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Ngày hội CNTT lần thứ 5 năm học 2020-2021 với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên 55 trường học trên địa bàn quận.

Học sinh TP Hà Tĩnh thích thú trải nghiệm “Ngày hội STEM”

09:09:22 26/01/2021
 Dưới hình thức hội chợ chào Xuân Tân Sửu, các thầy cô giáo Trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) mang đến những trải nghiệm sáng tạo khoa học thú vị, giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận sâu hơn về phương pháp giáo dục STEM.

Ưu điểm của chương trình tú tài quốc tế tại Tesla

09:06:23 26/01/2021
Năm nay, Tesla chính thức giảng dạy chương trình tú tài quốc tế IB bậc trung học cơ sở (MYP), kết hợp chương trình của Bộ GD&ĐT, đồng thời bổ sung nhiều môn học, kiến thức quốc tế.

Số thí sinh ứng tuyển ĐH Harvard cao kỷ lục

06:46:10 26/01/2021
Số lượng đơn đăng ký ứng tuyển vào ĐH Harvard, Mỹ, tăng 42% so với năm ngoái. Ngôi trường danh tiếng này phải lùi ngày thông báo kết quả tuyển sinh.

Nâng cao kiến thức về sơ cấp cứu cho học sinh phổ thông

06:43:41 26/01/2021
Từ tháng 12/2020 đến 1/2021, chương trình Huấn luyện Sơ Cấp Cứu - URGO FIRST-AID TRAINING được tổ chức tại các trường phổ thông của 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

Trịnh Sảng | Ai đứng sau những hành động "điên rồ" của cô?

Sao châu á

13:51:25 26/01/2021
Trịnh Sảng từ một nữ diễn viên luôn được nhắm vào những vai diễn ngây thơ, ngọt ngào và dịu dàng, vậy nhưng chỉ trong vòng bốn ngày, những tình tiết rúng động chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử showbiz Hoa ngữ được truyền thông khai t...

Cánh gà nướng chao

Ẩm thực

13:50:55 26/01/2021
Cánh gà nướng chao đặc biệt bắt mắt ở màu đỏ của loại chao đỏ và cũng đặc biệt thơm ngon bởi vị cay đặc trưng của thứ chao này.

VinGroup ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh đầu tiên của Việt Nam 

Thế giới số

13:38:41 26/01/2021
Ngày 26/1/2021, tiếp theo chuỗi các sản phẩm, dịch vụ đã công bố về xác thực mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế FIDO2, Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) tiếp tục ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh không mật ...

Tạm giam 1 nhân viên lừa chiếm đoạt 6 đại lý bán hàng hơn 1,1 tỉ đồng

Pháp luật

13:36:12 26/01/2021
Là nhân viên hợp đồng lao động tại Công ty CP Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình, chỉ trong 2 năm, Trọng đã thu hơn 1,1 tỉ đồng từ 6 đại lý bán hàng nhưng không chuyển về công ty mà chiếm đoạt.

Cyrus Audio ra mắt soundBuds2 - Cải tiến đáng kể nhưng giá không đổi

Đồ 2-tek

13:35:14 26/01/2021
soundBuds2 được cải tiến đáng kể từ thế hệ đầu tiên nhờ vào những kỹ thuật tiên tiến của Cyrus Audio với âm thanh đậm chất Anh Quốc.

Diễn viên Bình Minh: ‘Ở tuổi 40, tôi đã nhàu rồi’

Phỏng vấn sao

13:20:59 26/01/2021
Bình Minh không còn muốn theo đuổi ánh hào quang. Nghệ thuật với nam diễn viên bây giờ là tùy duyên, và có thể Sám hối sẽ là phim cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Dựng cây nêu thuê, 3 người bị điện giật thương vong

Đời sống

13:15:12 26/01/2021
Trong quá trình dựng cây nêu, không may cây nêu chạm phải đường điện cao thế, khiến 3 người bị giật thương vong.

Những dấu hiệu ngộ độc thực phẩm không nên bỏ qua

Sức khỏe

13:09:35 26/01/2021
Ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn là một trong những vấn đề sức khỏe khá phổ biến. Tuy không quá nguy hiểm nhưng ngộ độc thực phẩm có thể để lại những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe.

Tiêm kích tàng hình Israel bị phát hiện trên bầu trời Lebanon

Thế giới

13:07:13 26/01/2021
Hai tiêm kích F-35 Israel xuất hiện trong ảnh chụp bầu trời Lebanon, dường như đang làm nhiệm vụ với cấu hình giảm khả năng tàng hình.

Mặt sân V.League 2021: Chúng ta của hiện tại chưa dành những gì tốt nhất cho nhau

Bóng đá việt nam

13:05:48 26/01/2021
Sau hai vòng đấu, đã có rất nhiều lời phàn nàn từ các HLV về chất lượng mặt sân.

Thuý Ngân khoe ảnh vi vu Đà Lạt, tranh thủ đọ sắc với Nhã Phương, tình cờ lộ chi tiết liên quan đến Trương Thế Vinh?

Sao việt

13:00:32 26/01/2021
Cặp đôi Trương Thế Vinh và Thuý Ngân có mối quan hệ vô cùng thân thiết với vợ chồng Mười khó, còn lộ bằng chứng vừa hẹn hò cùng nhau?

Karik bất ngờ khi bị nhắc lại chuyện chia tay, Phan Mạnh Quỳnh nói gì khi được nhận xét nhạc có style "sến sang"?

Show việt

12:53:09 26/01/2021
Karik & Phan Mạnh Quỳnh sẽ là 2 khách mời trong tập Bar Stories Livestream sắp lên sóng.

Cảnh giác với biến chứng do da khô

Làm đẹp

12:42:35 26/01/2021
Thời tiết cả nước, đặc biệt là miền Bắc đang rất lạnh và hanh khô, do vậy da cũng trở nên khô hơn. Da khô gây nhiều các bệnh về da và cần được chăm sóc đúng cách.

Hành động cao đẹp, bạn gái Ronaldo nhận món quà ý nghĩa từ Hoàng gia Tây Ban Nha

Bên lề sân cỏ

12:36:58 26/01/2021
Từ ngày quen biết Ronaldo, mỗi ngày trôi qua với Georgina Rodriguez càng trở nên ý nghĩa và đáng sống hơn.

Nàng mẫu Việt trong MV mới của Erik được báo Trung khen giống Chương Tử Di

Người đẹp

12:29:36 26/01/2021
Sau khi xuất hiện trong MV mới Anh luôn là lý do của Erik, Minh Hà được netizen tìm kiếm nhiều và mới đây các báo mạng xứ Trung còn hết lời khen nét đẹp thanh tú của cô giống hệt nữ minh tinh Chương Tử Di thời trẻ.