‘Nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu’

Tại Việt Nam, nguyên vật liệu chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, dẫn đến phụ thuộc nguyên vật liệu nhập khẩu , do đó ảnh hưởng đến năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

“Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển ngành công nghiệp vật liệu . Dù vậy, ngành công nghiệp vật liệu của nước ta phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, mong muốn và yêu cầu đặt ra. Có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, song một trong những nguyên nhân chủ yếu là nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu; đào tạo nguồn nhân lực chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ.”

Nội dung trên được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương -Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045″ diễn ra ngày 10/4.

Ngành công nghiệp nền tảng

Ông Trần Tuấn Anh chỉ ra tính cấp thiết trong việc phát triển ngành, bởi các quốc gia trên thế giới muốn tiến hành công nghiệp hóa thành công đều có ngành công nghiệp vật liệu phát triển. Đây là ngành công nghiệp nền tảng , đóng vai trò cung cấp đầu vào cho tất cả các lĩnh vực sản xuất cũng như tiêu dùng của xã hội .

Tại Việt Nam, nguyên vật liệu trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất quan trọng, dẫn đến phụ thuộc nguyên vật liệu nhập khẩu , do đó ảnh hưởng đến năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

“Sức cạnh tranh của nhiều ngành vật liệu còn hạn chế cả về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất , chất lượng và chi phí. Điều này do công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ và cơ chế; chính sách cho phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp vật liệu nói riêng còn nhiều bất cập,” ông Trần Tuấn Anh nói.

Vì vậy, trước yêu cầu phát triển công nghiệp đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: “Việt Nam cần có tư duy và cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới.”

Chú trọng từ trong đào tạo

Tại hội thảo, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngành công nghệ vật liệu mới được xác định là một trong bốn lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên (cùng với công nghệ thông tin , công nghệ sinh học , và công nghệ tự động hoá). Từ năm 2001 luôn có một chương trình khoa học và công nghiệp trọng điểm cấp quốc gia về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển vật liệu mới. Bên cạnh đó, các nội dung nghiên cứu, ứng dụng vật liệu cũng đã được ưu tiên lồng ghép trong các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác.

Bộ trưởng nhấn mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước tăng cường tiềm lực, đặc biệt góp phần đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ nghiên cứu, qua đó làm chủ được các công nghệ mới, tiên tiến của thế giới .

“Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vật liệu . Việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam phải tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu, chủ động phát triển các ngành kinh tế,” ông Đạt nói.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung phân tích, làm rõ tình hình phát triển công nghiệp và ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam, thực trạng nguồn nhân lực cũng như nhận diện bối cảnh, xu thế và tư duy, cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa , hiện đạo hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045…

Đại diện trong lĩnh vực đào tạo, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong chiến lược phát triển giai đoạn mới của trường là tiếp tục tạo ra những công trình nghiên cứu khoa học quan trọng đồng thời đổi mới, sáng tạo , nâng cao chất lượng giáo dục đại học góp phần đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

'Nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu' - Hình 1

Hội thảo quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,” ngày 10/4. (Ảnh: Vietnam )

Tại Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện các mục tiêu này, Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định 3 đột phá chiến lược và 12 định hướng lớn, trong đó một định hướng rất quan trọng là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xuất phát từ yêu cầu này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,” dự kiến trình Hội nghị Trung ương lần 6 vào năm 2022.

Theo đó, hội thảo quốc tế về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại là một chủ đề quan trọng liên quan đến nội dung của Đề án trên./.

'Nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu' - Hình 2
Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . (Ảnh: Vietnam )

Xây dựng ngành Cơ yếu Quân đội vững mạnh, chính quy, hiện đại

Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), tiền thân là Ban Mật mã quân sự thuộc Phòng Thông tin liên lạc (BTTM) thành lập ngày 12-9-1945.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cơ yếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) và các cơ quan, đơn vị quân đội.

Những ngày đầu thành lập, Ban Mật mã quân sự đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm trong nghiên cứu, sáng tác luật mật mã và triển khai xây dựng hệ thống tổ chức, hệ thống kỹ thuật mật mã (KTMM), nhằm bảo vệ tuyệt đối bí mật nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các cấp trong quân đội qua phương tiện thông tin liên lạc. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Cục Cơ yếu đã tham mưu, triển khai xây dựng ngành cơ yếu quân đội (CYQĐ) từ BQP, BTTM, đến các đại đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, các khu, tỉnh, huyện, tạo thành hệ thống sâu rộng, thống nhất trên phạm vi cả n­ước. Cục Cơ yếu và ngành CYQĐ nghiên cứu sáng tạo thành công hàng trăm loại luật mật mã, khóa mã bằng ngôn ngữ Việt Nam với độ bảo mật ngày càng cao, sử dụng phù hợp với các hình thức chiến thuật và đặc thù của từng đơn vị; qua đó, làm thất bại các thủ đoạn thu tin mã thám của thực dân Pháp, đánh dấu mốc quan trọng về sự phát triển của KTMM Việt Nam. Lực lượng CYQĐ đã mã dịch hàng triệu bức điện bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung lãnh đạo, chỉ huy, các mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng chỉ huy đến các đơn vị, góp phần vào thắng lợi trên các mặt trận, các chiến dịch, đặc biệt Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xây dựng ngành Cơ yếu Quân đội vững mạnh, chính quy, hiện đại - Hình 1

Cán bộ nghiên cứu Cục Cơ yếu trao đổi về tính năng kỹ thuật, chiến thuật của sản phẩm mật mã mới hoàn thành. Ảnh: VIỆT HUẤN

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngành CYQĐ luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát minh, sáng chế ra nhiều loại phương tiện KTMM mới, giữ bí mật tuyệt đối nội dung lãnh đạo, chỉ huy, ý đồ tác chiến của ta trên các chiến trường. Trong giai đoạn này, ngành CYQĐ đã phát triển thêm hàng nghìn đầu mối liên lạc, tạo thành hệ thống liên lạc mật mã sâu rộng từ BTTM đến các đơn vị trên khắp các chiến trường trong nước và chiến trường Lào, Campuchia. Toàn ngành tổ chức mã hóa, giải mã và chuyển đạt hơn 50 triệu bức điện mật với trên 3 tỷ nhóm điện phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, BQP, BTTM với các lực lượng chiến đấu, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời. Chiến công của ngành CYQĐ góp phần đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Mỹ-ngụy ở miền Nam, làm nên Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972, đặc biệt là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ sau năm 1975, Cục Cơ yếu tham mưu, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành CYQĐ; tiếp tục triển khai nghiên cứu phát triển kỹ thuật và tổ chức hệ thống KTMM đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, Cục Cơ yếu đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương và biện pháp thực hiện đồng bộ xây dựng ngành CYQĐ vững mạnh về tổ chức, đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ cao, nghiên cứu phát triển khoa học, KTMM hiệu quả. Từ năm 1990 đến nay, ngành CYQĐ đã đào tạo được gần 800 cán bộ trình độ đại học và sau đại học; trong đó 100% cán bộ cơ quan Cục Cơ yếu có trình độ đại học và sau đại học. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật Cục Cơ yếu thực sự làm nòng cốt trong nghiên cứu các sản phẩm mật mã mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo mật các hệ thống thông tin, mạng máy tính quân sự, như: Hệ thống VINASAT; truyền hình giao ban trực tuyến; hệ thống thông tin Trunking; bảo mật cho hệ thống điều khiển vũ khí công nghệ cao của các đơn vị toàn quân.

Những năm gần đây, ngành CYQĐ tập trung triển khai xây dựng và phát triển hệ thống KTMM hiện đại, hình thành mạng liên lạc tự động, đồng bộ và khép kín từ sở chỉ huy của BQP đến các đơn vị. Cục Cơ yếu đã tổ chức nghiên cứu giải pháp bảo mật hệ thống điều khiển của các chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao; nghiên cứu, chế tạo thành công các loại hình KTMM mới phù hợp với đặc thù hoạt động quân sự; ứng dụng KTMM trong tác chiến không gian mạng... Bên cạnh đó, ngành CYQĐ tích cực nghiên cứu cải tiến loại hình KTMM truyền thống, bảo đảm liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Trong thời gian tới, Cục Cơ yếu và ngành CYQĐ quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX và khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và các nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Quân ủy Trung ương về xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại. Cục Cơ yếu tích cực tham mưu, đề xuất với BQP và Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng, phát triển, hiện đại hóa ngành CYQĐ với hệ thống tổ chức phù hợp. Toàn ngành chú trọng đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên tin cậy, chất lượng; xây dựng, làm chủ bảo đảm hệ thống KTMM vững chắc, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, ngành CYQĐ đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức triển khai hạ tầng cung cấp chữ ký số và các dịch vụ chứng thực điện tử phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử trong BQP và cải cách hành chính quân sự...

Tự hào với truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành CYQĐ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng, phát triển ngành tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Melinda - Vợ tỷ phú Bill Gates tiết lộ kiệt sức trong ngôi nhà của mình, bi kịch của bao phụ nữ03:02Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda ly hôn: Lý do thực sự là gì?03:56Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31

Tiêu điểm

Cô giáo Ninh Bình tiếp xúc với ca F0, nhiều học sinh mầm non phải nghỉ học
19:44:09 06/05/2021
Hội Nữ doanh nhân TP.HCM hỗ trợ phụ nữ Đồng Tháp khởi nghiệp
21:34:51 07/05/2021
Nữ tiếp viên hàng không “nhún nhảy” với trai ngay trên giường của chồng và cái kết đắng
10:16:36 07/05/2021
Thực hư thông tin nữ sinh nhảy từ tầng 3 trường học tự tử vì bị cô giáo bắt tài liệu khi thi
14:36:29 07/05/2021
Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”
15:50:18 06/05/2021
Nữ nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La nhảy lầu tử vong
14:58:41 07/05/2021
Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy nhà kinh hoàng ở quận 11
11:35:47 08/05/2021
Hàng trăm người tụ tập vui chơi trong quán bi-a ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm
07:22:33 07/05/2021
Nữ sinh lớp 10 rơi từ tầng 3 của trường sau giờ thi môn Văn
21:51:09 07/05/2021
Hà Nội: Xử lý nghiêm tài xế xe Lexus để biển ra vào Bộ Công an dừng đỗ sai quy định
20:29:25 06/05/2021

Thông tin đang nóng

Thanh niên quay video nói về lòng tham: 'Nhặt được 20 nghìn thì trả lại, nhưng 20 triệu thì... còn cái nịt'
09:50:31 08/05/2021
Hậu ly hôn được chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng trạng thái "gục ngã", mượn lời bài hát bóng gió số phận của mình
10:41:26 08/05/2021
Thêm ca bệnh và lịch trình "siêu dày đặc" ca mắc từng vượt biên sang Lào
12:58:02 08/05/2021
'Mai Siêu Phong' kinh điển không ăn cơm suốt 20 năm, trẻ đẹp khó tin ở tuổi ngoài 60
10:04:46 08/05/2021
Chị dâu không đẻ được mẹ tôi ép ly hôn, anh trai đến ngay bệnh viện làm việc gây sốc
09:39:17 08/05/2021
Người đàn ông chống dịch phong cách ninja, lấy cả vỏ thùng nước làm mũ
09:49:27 08/05/2021
Vụ cháy nhà khiến 8 người chết ở TP.HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu
11:51:46 08/05/2021
8 người chết trong đám cháy: Lửa khói cuồn cuộn, tụi nhỏ chạy ra không kịp
09:37:49 08/05/2021
Trưa nay 8/5, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2
10:39:32 08/05/2021
Cặp song sinh Hà Hồ thích thú với món đồ chơi mới
13:38:28 08/05/2021

Tin mới nhất

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng bị phê bình vì chậm trễ trong việc phòng chống dịch

15:22:16 08/05/2021
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phê bình giám đốc Sở Y tế chậm trễ việc mua sắm trang thiết bị và thanh toán kinh phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cãi nhau kịch liệt tưởng ly hôn, chồng có hành động khiến vợ cảm động khóc nức nở

15:15:39 08/05/2021
Trong đời sống hôn nhân, không cặp vợ chồng nào không có xung đột, cãi vã. Và hóa giải mâu thuẫn, đánh bay cơn giận dữ để lại vui vẻ như chưa từng có trận cãi vã kịch liệt thì không phải ai cũng làm được như ông chồng này.

Dự án cải tạo "điểm đen" tai nạn ga Hòa Trinh - Cà Ná vượt tiến độ 2 tháng

14:54:45 08/05/2021
Trên công trường, công nhân đường sắt đang khẩn trương thi công cải tạo ga Hòa Trinh, xóa điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nhiều năm qua.

Thị xã Đức Phổ dừng tiếp xúc cử tri, truy vết F1, F2 của bệnh nhân 3131

14:53:55 08/05/2021
Sáng 8-5, UBND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) họp khẩn để lên phương án truy vết các F1, F2 liên quan bệnh nhân 3131. Tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương này cũng phải dừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sẽ làm hết sức mình nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

14:38:22 08/05/2021
Sáng 8/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (gồm ba quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử

14:34:49 08/05/2021
Bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức từ trực quan sinh động đến hệ thống truyền thanh, qua thiết bị Icom, loa cầm tay, tuyê...

Tổng Bí thư: Đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu của dân

14:16:54 08/05/2021
Cử tri Nguyễn Đức Thuận đề nghị các ứng viên quan tâm đến vấn đề kiểm soát quyền lực, giám sát của Quốc hội. Khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đạt được nhiều kết quả, nhân dân tin tưởng, song ông Thuận cho rằng, ...

Vận hành hơn 2 năm, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn tồn tại hàng loạt bất cập

14:15:16 08/05/2021
Từ năm 2018 đến nay, Quảng Ngãi nhiều lần có văn bản đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án), nhưng việc giải quyết các bất cập hầu như không c...

Khẩn trương xử lý các sai phạm tại Khánh Hòa

14:12:31 08/05/2021
Đó là chỉ đạo được ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư khi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng trong xử lý các vụ việc sai phạm tại tỉnh Khánh Hòa.

Phật giáo Quảng Ninh hỗ trợ xây 10 căn nhà tình thương trong mùa Phật đản

14:04:12 08/05/2021
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách nhân Phật đản Phật lịch 2565.

Truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Hội đồng nhân dân quận

14:00:08 08/05/2021
Mới đây, tại phường Thượng Cát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị, các ứng cử viên hứa sẽ lắng...

Vĩnh Long phối hợp với báo chí địa phương để truyền thông về bầu cử

13:50:23 08/05/2021
Từ sau Tết nguyên đán, Đài PT-TH Vĩnh Long đã mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng truyền hình sóng phát thanh để thực hiện tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể thích hợp theo từng nội dung của cuộc bầu cử.

Đồng Nai kéo dài cách ly F2 thêm 7 ngày, chờ kết quả xét nghiệm lần 2 của F1

13:34:44 08/05/2021
Các trường hợp F2 tại Đồng Nai vẫn tiếp tục cách ly tại nhà dù kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 âm tính với SARS-CoV-2. Chỉ đến khi kết quả xét nghiệm của F1 lần 2 âm tính thì F2 mới được kết thúc cách ly tại nhà.

Ngày 16-5, huyện đảo Trường Sa bầu cử sớm tại 20 khu vực

13:14:01 08/05/2021
Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa tổ chức bầu cử sớm tại 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16-5​

Giá cao su hôm nay 8/5: Quay đầu giảm nhẹ, xuất khẩu cao su thiên nhiên chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

13:03:30 08/05/2021
Giá cao su hôm nay (8/5) ghi nhận mức giá giảm nhẹ tại sàn giao dịch Nhật Bản và Trung Quốc.

Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

13:01:29 08/05/2021
Cùng với thông điệp 5K, thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết... Đặc biệt, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

78/88 trường hợp F1 của nhân viên y tế chùa Tam Chúc có kết quả âm tính

12:41:07 08/05/2021
78/88 trường hợp là F1 của nữ nhân viên y tế làm việc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, dương tính với SARS-CoV-2, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Nơi có dịch hoặc cách ly y tế bầu cử thế nào?

12:31:58 08/05/2021
Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, trong ngày bầu cử, tổ bầu cử sẽ cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri ...

Sinh viên phục hồi 20 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ

12:29:20 08/05/2021
20 di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ được phục hồi thành ảnh màu đã được trao lại cho gia đình tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội

12:24:50 08/05/2021
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân D...

Tấp nập đầu tư nhà máy chế biến rau quả

12:19:15 08/05/2021
Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây đã có 3 dự án nhà máy chế biến rau quả với tổng công suất dự kiến lên đến gần 80.000 tấn/năm.

Xuất khẩu gạo 4 tháng thu về hơn 1 tỷ USD

12:11:10 08/05/2021
Theo số liệu của Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo tăng trở lại trong tháng 4, với 700.000 tấn sang các thị trường, đạt 362 triệu USD. So với tháng 3, gạo xuất sang các thị trường tăng hơn 160.000 tấn. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, xuất k...

Đắk Lắk sẽ sáp nhập hai trường Cao đẳng nghề

11:52:59 08/05/2021
Nhằm phát huy công năng, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành sáp nhập trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

An Giang: Tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca nữ nhân viên y tế tử vong sau đó

10:16:27 08/05/2021
Bác sĩ Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế An Giang thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Cháy nhà kinh hoàng ở đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người chết

09:57:11 08/05/2021
Một đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khiến 8 người bị mắc kẹt và tử vong. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP.HCM đã nhanh chóng có mặt dập tắt vụ cháy.

Võ Hoàng Yên chuyển khoản trả lại vợ chồng Dũng “lò vôi” gần 17 tỷ đồng

09:42:18 08/05/2021
Mới đây, trên trang cá nhân của người được cho là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng lò vôi đã đăng thông báo ông Võ Hoàng Yên đã bước đầu thừa nhận chiếm đoạt số tiền của vợ chồng bà Hằng. Cùng với đó, ông Yên đã chuyển khoản...

Giá cà phê hôm nay 8/5: Thị trường cà phê quay đầu giảm

08:59:21 08/05/2021
Giá cà phê hôm nay 8/5/2021 tại thị trường trong nước và thế giới quay đầu giảm nhẹ. Trong đó, giá cà phê trong nước đang giảm từ 100 - 200 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 8/5: Tăng mạnh, vàng trong nước vượt mốc 56 triệu?

08:55:20 08/05/2021
Giá vàng hôm nay 8/5 tiếp tục tăng mạnh. Nếu giữ đà tăng này, vàng trong nước sẽ vượt 56 triệu đồng phiên sáng nay.

Khử khuẩn toàn bộ bệnh viện đa khoa Medlatec

08:30:38 08/05/2021
Ở một diễn biến khác, ngày 7/5, Bệnh viện đa khoa Medlatec thông báo, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và người thân đến khám chữa bệnh, từ 11h30, ngày 7/5/2021, Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội tạm dừ...

Có thể bạn quan tâm

3 con giáp đón vận may liên tiếp, đổi đời ngoạn mục, dễ trở thành đại gia cuối năm 2021

Trắc nghiệm

15:23:03 08/05/2021
Không cần biết những người khác phải khó khăn bao nhiêu, 3 con giáp này sẽ liên tiếp đón vận may, dễ giàu sang nửa cuối năm 2021. Nửa cuối năm 2021, tình hình tài chính của con giáp này sẽ cải thiện đáng kể nhờ cát tinh chiếu mệnh.

3 cách làm nước Nha Đam giòn ngon mà không đắng, không nhớt

Ẩm thực

15:22:34 08/05/2021
Tại sao phải mua nước nha đam trong siêu thị với giá đắt đỏ mà không đảm bảo chất lượng, khi các bạn có thể tự làm và thưởng thức ngay tại nhà? Sau đây là 3 cách làm nước nha đam cực đơn giản giúp hết nhớt, hết đắng và nha đam được giòn...

"Thánh sún" Ngân Thảo xinh đẹp trong ngày đính hôn

Netizen

15:20:48 08/05/2021
Từng là một gương mặt vô cùng nổi bật của chương trình Thách thức danh hài, thánh sún Ngân Thảo ẵm hẳn giải quán quân khi tham gia gameshow.

Vĩnh Phúc có 9 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT 2021

Học hành

15:20:13 08/05/2021
Danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021 vừa được Bộ GD&ĐT công bố thì có 9 em là học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. 

'Mạo hiểm' đăng ảnh chụp bằng camera thường, tình cũ Quang Hải được khen ở điểm này

Bên lề sân cỏ

15:19:06 08/05/2021
Từng nhận rất nhiều lời chê bai về nhan sắc ở thời điểm yêu Quang Hải, nhưng hậu chia tay Huỳnh Anh đã tự tin hơn khi đăng tải hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của mình.

Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân huyện Thuận Thành

Sự kiện nóng

15:18:45 08/05/2021
Trước khi dự đám cưới, nhóm 18 người ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm bệnh nhân. Từ 6 người mắc COVID-19, đến nay ổ dịch Mão Điền có thêm 31 người bị lây nhiễm.

Chàng trai liều lĩnh đương đầu với xe buýt leo vỉa hè 

Hài hước

15:16:12 08/05/2021
Mặc cho xe buýt chạy trên vỉa hè đang lao về phía mình, chàng trai vẫn nhất quyết đương đầu để ép tài xế phải lái xe xuống lòng đường.

Ninja Gaiden: Master Collection tung trailer tiết lộ gameplay mới

Game offline

15:15:49 08/05/2021
Mới đây Ninja Gaiden: Master Collection vừa tung trailer tiết lộ gameplay mới tại Nhật Bản. Ninja Gaiden: Master Collection sẽ ra mắt vào ngày 10.6 sắp tới và các game thủ đang nóng lòng được trải nghiệm phiên bản làm lại của tựa game đ...

Chui vào tủ trốn vợ người tình, cảnh tượng nhìn thấy tôi cả đời cũng không thể quên

Tâm sự

15:15:03 08/05/2021
Nghe tiếng chị ta gọi chồng ngoài phòng khách, chúng tôi đều tái mặt sợ hãi. Tiến cuống lên không biết phải làm sao, cuối cùng anh mở tủ quần áo đẩy tôi vào trong, bảo tôi dù có thế nào cũng không được ra ngoài.

Pháp kêu gọi Anh, Mỹ hỗ trợ vắc xin COVID-19 cho nước nghèo

Thế giới

15:13:15 08/05/2021
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Mỹ và Anh đã “chặn” xuất khẩu vắc xin COVID-19, khẳng định các nước giàu nên hỗ trợ vắc xin cho các nước nghèo.

Forsaken World: Thần Ma Đại Lục công bố lộ trình ra mắt

Game online

15:08:31 08/05/2021
Mới đây, Forsaken World: Thần Ma Đại Lục đã chính thức công bố lộ trình ra mắt trong tháng 5 này. Được sản xuất bởi Perfect World, Forsaken World: Thần Ma Đại Lục ghi điểm với cộng đồng bởi đồ họa xuất sắc cùng gameplay phong phú, đặc s...

Chi Pu thả ảnh mộc mạc, dân tình lại ngỡ Thủy Tiên

Phong cách sao

14:58:14 08/05/2021
Khoe vòng một quyến rũ trên biển nhưng Chi Pu lại làm dân tình chỉ tập trung vào gương mặt có đường nét hao hao đàn chị Thuỷ Tiên.

FIFA Online 4 nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng khi tặng miễn phí cầu thủ Việt Nam cho tất cả người chơi tham gia sự kiện 30/4

Esport

14:42:37 08/05/2021
Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 buộc hàng quán, tiệm Net phải đóng cửa khiến nhiều game thủ cảm thấy chán nản. Có lẽ vì vậy mà NPH FIFA Online 4 đã quyết định gửi tặng người chơi gói cầu thủ Việt Nam cùng thẻ giảm thuế 30% như ...

Đâu kém Thái Lan hay Nhật Bản, Việt Nam cũng có những tiệm Starbucks đẹp xuất sắc, concept độc lạ còn lọt top thế giới

Sáng tạo

14:34:37 08/05/2021
Sau 8 năm tiến vào Việt Nam, Starbucks hiện sở hữu gần 70 chi nhánh trên khắp cả nước, trong đó có những cơ sở gây ấn tượng với concept độc lạ, còn được xếp hạng trong top các cửa hàng đẹp nhất nhì thế giới.

Chúng Huyền Thanh tung ảnh gia đình đủ 4 thành viên, visual mẹ bỉm vẫn “chào thua” trước biểu cảm nhắng nhít của 2 nhóc tỳ

Sao việt

14:32:00 08/05/2021
Làm mẹ 2 con ở tuổi 24, vợ Jay Quân vẫn xinh đẹp, được khen ngợi ngày càng nhuận sắc hơn hẳn.