Nét mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Đông

Sau 5 năm thực hiện “Sổ ghi người tốt, việc tốt” toàn tỉnh Hải Dương đã có trên 10.000 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi nhận biểu dương.

Nét mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Đông - Hình 1

Văn Miếu Mao Điền – một trong những biểu tượng của văn hóa xứ Đông. (Ảnh minh họa).

XÂY DỰNG NÉT VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI XỨ ĐÔNG

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết 33), Tỉnh ủy Hải Dương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời gian tới.

Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng nét văn hóa và phong cách con người xứ Đông – Hải Dương theo hướng phát triển toàn diện với ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương; sống có đạo đức, nhân cách và đời sống văn hoá lành mạnh; có trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Các nhà trường đã dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, triển khai thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông; biên soạn, đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy ở cả 3 cấp học, gắn bài giảng với tìm hiểu về các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống của quê hương, đất nước; các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên ngày càng được chú trọng; Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm, chất lượng các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập ở các địa phương được duy trì thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tích cực. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đã tổ chức được trên 20.000 lớp chuyên đề cho hơn một triệu lượt người tham gia học tập nâng cao kiến thức thuộc các lĩnh vực giáo dục chính trị – pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, thể thao, thể dục dưỡng sinh…, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần trong nhân dân.

Quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tận tụy phục vụ nhân dân theo chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh đã có 160/178 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 89,9%); 3 huyện Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, thành phố Chí Linh đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; 3 huyện Nam Sách, Bình Giang và Gia Lộc chuẩn bị có Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Cùng với việc xây dựng và phát triển con người, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Hằng năm, nhân dân trong tỉnh đã tổ chức khôi phục 725 lễ hội truyền thống, duy trì 35 làng nghề truyền thống, thu hút khoảng trên 2 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế về tham quan, nghiên cứu và tham dự. Nhiều lễ hội truyền thống ở Hải Dương đã khôi phục được các tục và trò chơi dân gian đặc sắc gắn với hoạt động văn nghệ quần chúng tạo không khí lễ hội vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

Hiện nay, toàn tỉnh có 12/12 trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện; 248/264 trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã;1419/1425 nhà văn hóa, sân thể thao thôn, khu dân cư; 1 thư viện tổng hợp cấp tỉnh; 12/12 thư viện cấp huyện; 1 Bảo tàng tỉnh; ngoài ra còn có các sân bóng đá, sân cầu lông, bể bơi, thư viện tư nhân… (do các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đầu tư) cơ bản đã đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham quan, vui chơi, giải trí cho người dân trong tỉnh. Chất lượng và hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã được nâng cao, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Hiệu quả hoạt động của các nhà văn hoá, trung tâm văn hoá cấp xã ngày càng được nâng cao, đây là nơi sinh hoạt của 1.332 đội văn nghệ quần chúng và 4.682 câu lạc bộ sở thích trong tỉnh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được gắn với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, đến nay 100% các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã thực hiện xong việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn có tính đặc thù của cơ quan, đơn vị và tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.Việc xây dựng nền nếp văn hóa, văn minh trong tổ chức Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể được tỉnh quan tâm, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tỉnh quan tâm xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân, phát triển các thương hiệu hàng hoá, dịch vụ với ý thức tôn trọng pháp luật, coi trọng chữ “tín”, cạnh tranh lành mạnh, khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa xứ Đông; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá những sản phẩm văn hóa đặc sắc của người Hải Dương với bạn bè trong và ngoài nước (tiêu biểu như lễ hội Văn hóa xứ Đông chào đón năm mới 2019; Lễ hội Côn Sơn- Kiếp Bạc; Ngày hội vải thiều…).

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa,hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ quần chúng luôn được quan tâm đầu tư, trung bình mỗi năm có từ 2.200 – 2.500 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Những năm qua, hai đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của tỉnh đã dàn dựng hàng chục vở diễn, chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, đạt được những kết quả bước đầu trong việc vận dụng sáng tạo, hài hòa giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển di sản nghệ thuật truyền thống trong chèo và ca múa nhạc. Nhiều tiết mục, vở diễn đoạt các huy chương Vàng, Bạc tại các kỳ liên hoan toàn quốc, khu vực và quốc tế; xây dựng nhiều chương trình đặc sắc biểu diễn giao lưu, giới thiệu văn hóa Việt Nam tại các nước Pháp, Hàn Quốc, Lào…

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa luôn được tỉnh quan tâm. Công tác khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích được tiến hành định kỳ hàng năm. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 3.000 di tích được đưa vào danh mục cần bảo vệ, có 4 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt (khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (Chí Linh), quần thể di tích lịch sử – danh lam thắng cảnh An Phụ – Kính Chủ – Nhẫm Dương (Kinh Môn), cụm di tích Văn Miếu Mao Điền, đền Bia, chùa Giám, đền Xưa (Cẩm Giàng), 141 di tích quốc gia, 229 di tích cấp tỉnh; trên 50 di tích được cấp kinh phí tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp các mức độ khác nhau bằng nguồn ngân sách của trung ương và của tỉnh. Toàn tỉnh có trên 10.000 hiện vật đã được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh và các nhà truyền thống; Công tác lập hồ sơ khoa học đảm bảo quy định, quy trình của Luật Di sản văn hóa.

Công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, giới thiệu văn hoá phi vật thể đã được tiến hành trên các loại hình nghệ thuật, diễn xướng dân gian đang được lưu giữ trong nhân dân như: hát chèo, hát ca trù, hát đối, hát ru, hát chầu văn, hát trống quân, nghệ thuật xiếc. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong tỉnh luôn được tăng cường, thực hiện đúng quy định, trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được chú trọng và đạt được kết quả tích cực.

NHỮNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

Có được kết quả trên, là do Hải Dương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 33. Từ, đó, các ngành, các cấp của Hải Dương thể chế hoá bằng những việc làm cụ thể. Ngành Văn hoá hướng dẫn lồng ghép nội dung Nghị quyết làm tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hoá, công nhận làng, khu dân cư văn hoá. Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình“Cưới tiết kiệm” cho thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân viên chức và thanh niên ở khu vực đô thị. Mặt trận Tổ quốc tỉnh gắn việc thực hiện Nghị quyết vào nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Liên đoàn lao động tỉnh đưa nội dung Nghị quyết vào tiêu chuẩn xét công nhận cơ quan, đơn vị văn hoá, gắn với phát động các phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”. Tỉnh đoàn xây dựng các mô hình câu lạc bộ “Gia đình trẻ”; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội vào các phong trào thi đua của tổ chức hội coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm. Hội Cựu chiến binh xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng, trong cơ quan xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người để thực hiện, lồng ghép với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng những điễn hình để lan tỏa, nhân rộng; Công an Tỉnh gắn với phong trào “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệ Công an nhân dân”. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã xây dựng 14 mô hình “Xứ Đạo, Họ an toàn về an ninh trật tự” tại địa bàn vùng giáo, 168 mô hình “Dòng họ hiếu học, an toàn về an ninh trật tự”… Huyện Tứ Kỳ phát động phong trào “Người tốt việc tốt”, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện nghề thêu ren, dệt chiếu cói, nghề mây tre đan; Huyện Thanh Miện gắn với với dự án cải tạo, xây dựng khu di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh Đảo Cò xã Chi Lăng Nam thành điểm du lịch sinh thái của huyện…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, như công tác quản lý nhà nước về văn hóa vẫn còn chậm đổi mới ở một số lĩnh vực; một số cán bộ văn hóa (nhất là ở cơ sở) còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Tỉnh chưa tạo được cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho đội ngũ làm công tác văn hoá. Công tác hỗ trợ đào tạo tài năng, chế độ chính sách đối với diễn viên, vận động viên còn thấp. Công tác quảng bá du lịch về đất và người Hải Dương với thị trường trong nước và quốc tế chưa được đẩy mạnh; công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đã được triển khai thực hiện nhưng chưa mang lại hiệu quả cao.

Chất lượng một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có tiến bộ bước đầu nhưng chưa rộng khắp; công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa chưa phát triển, quy mô còn nhỏ, lẻ; các sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, dịch vụ chưa phong phú, chưa gắn sản phẩm văn hóa với sản phẩm du lịch, làng nghề.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 trong thời gian tới, Tỉnh uỷ Hải Dương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW; Chương trình hành động số 62-CTr/TU gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Thứ hai, rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa; tạo cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, gắn với xây dựng nông thôn mới. Mở rộng và phát triển các dịch vụ văn hóa, khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ báo chí truyền thông chính thống; lập những trang thông tin điện tử nhằm ngăn chặn, phản bác những quan điểm sai trái, thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến giới trẻ.

Thứ tư, quan tâm bố trí kinh phí phục vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao nói chung trong đó, bố trí kinh phí hằng năm tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ ở thôn, khu dân cư, thực hiện từ năm 2020 để từng bước nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Ưu tiên đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa khu vực nông thôn; các thiết chế văn hóa trong các khu, cụm công nghiệp, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở. Nâng cấp hệ thống đài phát thanh xã, huyện, đảm bảo phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các công trình cấp thiết. Ưu tiên dành quỹ đất quy hoạch các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và tổ chức các hoạt động văn hóa đảm bảo đáp ứng các tiêu trí xây dựng nông thôn mới; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phụ huynh 'phanh phui' trường bớt xén thức ăn: 'Ngót' đi hàng chục ký thịt mỗi ngày00:35Người Hà Tĩnh dầm mưa cứu kè biển trước khi bão 'mạnh nhất từ đầu năm' đổ bộ00:59Tiếp tế trong vùng lũ Quảng Trị: Xót lòng trẻ nhỏ chênh vênh trên bè chuối01:38Nha Trang: Lập đoàn kiểm tra trường tiểu học bị tố bớt xén bữa ăn học sinh00:19Lũ ở Quảng Bình nguy cơ vượt mốc “đại hồng thủy” năm 197901:46Trường bị tố bớt xén thức ăn thông báo tạm ngưng bếp ăn bán trú04:50Phút cân não dời quân trước khi dãy nhà đổ sập của vị đồn trưởng01:33Trường mới xây, chưa bàn giao nhưng cứ mưa lại ngập lút sân00:10Chủ tiệm thuốc được cứu trong đống đổ nát do ôtô tải tông00:47Mưa trắng trời, Quảng Trị - Huế tái gặp lụt lịch sử sau vài ngày nước rút02:2051 ngày Việt Nam không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng02:10Dân Quảng Nam đổ hàng trăm tấn sắn ra ruộng01:00Tông trực diện trên quốc lộ 1A, 2 ô tô bốc cháy ngùn ngụt00:31Việt Nam chữa khỏi cho 1.031 bệnh nhân mắc COVID-1901:27Phó Thủ tướng: 'Sơ tán dân ở các thuỷ điện đang thi công'00:31Lũ lụt miền Trung: Cầu nguyện cho người thân được an toàn07:05Người miền Tây gói đến 10.000 đòn bánh tét gửi đồng bào miền Trung ruột thịt03:46Quảng Bình: Người dân vùng lũ khóc ròng trước hàng nghìn tấn thóc giống đóng thành bánh, vón cục nảy mầm01:27Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn, người Hà Tĩnh ôm gà, lợn chạy lũ00:14

Tiêu điểm

Đã tìm thấy nữ sinh mất tích 4 ngày trong trạng thái hoảng loạn
22:33:26 27/10/2020
Bão số 9 giật cấp 15, học sinh 6 tỉnh nghỉ học hôm nay
05:51:02 28/10/2020
Bão số 9 bắt đầu gây mưa và gió giật mạnh tại Đà Nẵng
23:46:17 27/10/2020
Nhìn lại sức tàn phá khủng khiếp của bão số 12 Damrey mạnh tương đương bão số 9
01:00:34 28/10/2020
Chùm ảnh bão số 9 bắt đầu quần thảo ở Đà Nẵng
15:03:37 28/10/2020
Bão số 9 sắp đổ bộ, Đà Nẵng phong tỏa những cây cầu lớn bắc qua sông Hàn
04:41:25 28/10/2020
Người dân Quảng Ngãi xếp hàng mua đèn cầy, máy phát điện
23:06:39 28/10/2020
Phương tiện cố tình đi vào vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ sẽ bị phạt nặng
01:04:01 28/10/2020
Quảng Bình: Gặp người đàn ông "khắc tinh" với nước lũ cứu gần 100 người
10:26:50 27/10/2020
Đà Nẵng: Người dân đổ xô "săn" vật dụng đón siêu bão đổ bộ
17:02:48 27/10/2020

Thông tin đang nóng

CHẤN ĐỘNG: Chanyeol bị tố ngủ với 10 cô gái khác trong 3 năm hẹn hò bạn gái, chửi bới sau lưng thành viên EXO
08:24:50 29/10/2020
Chăm mẹ bạn trai ốm cả tháng, ngày khỏe lại bác đặt vào tay tôi một chỉ vàng, đang hí hửng thì bác cười mỉm "giáng" cho một cú sốc
08:38:37 29/10/2020
Chanyeol (EXO) bị người tự xưng là bạn gái cũ tố 'cắm sừng', tình một đêm với các cô gái khác dù đang hẹn hò
08:42:18 29/10/2020
Chồng khoe 2 vé máy bay quốc tế, tôi vui mừng khôn xiết nhưng rồi lại chết đứng trước tờ giấy để trên mặt bàn của mẹ anh ta
08:35:59 29/10/2020
Đang quỳ khóc trong đám tang của chồng, bà cô bất ngờ ghé tai hỏi một câu khiến tôi nín bặt, không biết nên bỏ đi hay ở lại cho trọn đạo?
08:32:44 29/10/2020
Anh trai bị vô sinh nhưng tôi lại bắt gặp cô giúp việc trẻ nhà anh vào viện khám thai, âm mưu ghê sợ phía sau khiến tôi choáng váng
08:26:47 29/10/2020
Rộ tin Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến hội ngộ, fan sẵn sàng chi 100 triệu mua vé
08:17:51 29/10/2020
Em chồng ôm con về nhà khóc lóc, tôi vừa thốt ra một câu an ủi thì bị em ấy lườm cháy mặt, còn mẹ chồng hầm hầm đuổi tôi đi
08:58:31 29/10/2020
Tôi đau thắt tim khi bắt tại trận chồng và người phụ nữ khác trong nhà nghỉ, ai ngờ tối về anh hỉ hả báo tin vui
08:19:22 29/10/2020
Đêm tân hôn, vừa nhìn thấy vết máu đỏ trên ga giường, chồng sầm mặt rồi đùng đùng đuổi tôi về nhà mẹ đẻ lúc 4 giờ sáng
08:55:51 29/10/2020

Tin mới nhất

Tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô tông chiến sĩ cảnh sát trọng thương

09:14:19 29/10/2020
Một tài xế ô tô đạp nhầm chân ga tông vào chiến sĩ cảnh sát đi xe máy khiến người này bị thương nặng.

Khẩn trương ứng phó lũ trên các sông ở miền trung và khu vực Tây Nguyên

08:41:46 29/10/2020
Tối 28-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ra công điện yêu cầu các chủ hồ trên lưu vực sông tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon...

Cần chấn chỉnh tình trạng chợ đêm lấn đường

08:37:18 29/10/2020
Thỉnh thoảng tôi có công việc hay phải đi sớm qua khu vực trạm trung chuyển xe buýt cạnh cầu Long Biên thuộc địa bàn quận Ba Đình. Quan sát thấy tình trạng họp chợ lấn chiếm đường ở đây khá phức tạp, khi xe chở hàng hóa đỗ kín mặt đường...

Toàn dân hướng về biên giới thân yêu

08:35:17 29/10/2020
Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai có 90km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Khu vực biên giới của tỉnh hiện có 48 thôn, làng thuộc 7 xã của 3 huyện biên giới, với tổng dân số gần 50 nghìn người t...

Quảng Nam thiệt hại 1.000 tỷ đồng do bão số 9

08:33:23 29/10/2020
Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam vào tối 28/10, toàn tỉnh Quảng Nam,bão số 9 gây hư hại hàng loạt công trình, nhà dân với thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Huy động tổng lực, xuyên bão, cứu ngư dân như cứu người thân của mình

08:31:15 29/10/2020
Quân chủng Hải quân quyết tâm sử dụng tất cả lực lượng, trang bị hiện đại nhất có trong biên chế, sẵn sàng huy động thêm tàu thuyền, máy bay để cứu bằng được ngư dân gặp nạn trong bão số 9.

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung

08:28:29 29/10/2020
Được tin lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung nước ta, lãnh đạo các nước Mông Cổ, Campuchia đã gửi thư/điện thăm hỏi tới lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Dùng thẻ BHYT của người đã tử vong để khám chữa bệnh

08:26:29 29/10/2020
Theo ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, tình trạng gian lận, trục lợi quỹ BHYT ngày càng phức tạp, tinh vi, gây tổn hại cho quỹ cũng như quyền lợi của người tham gia BHYT. Trước thực trạng này, cơ quan...

Không khí lạnh tăng cường và mưa lớn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Tây Nguyên

07:12:11 29/10/2020
Dự báo, ngày và đêm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp nên ở Bắc Bộ từ nay đến ngày 30/10 tiếp tục có mưa, mưa rào.

Sửa một ly sẽ “lệch đi” một dặm

07:01:58 29/10/2020
Trước thực trạng một số đảng viên đi làm ăn xa xin ra khỏi Đảng vì không thể tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, có ý kiến cho rằng, Đảng ta cần sửa đổi quy định về điều kiện kết nạp đảng viên và nhiệm vụ đảng viên trong Điều ...

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng

06:53:10 29/10/2020
Chủ nghĩa quan liêu sản sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, duy ý chí, gia trưởng phong kiến, xa dân, thói đặc quyền, đặc lợi, là miếng đất dung dưỡng nạn tham nhũng lãng phí.

Dự báo thời tiết 29/10: Miền Bắc mưa lạnh, miền Trung đề phòng lũ quét

06:50:00 29/10/2020
Dự báo thời tiết 29/10, nền nhiệt thấp nhất tại Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ. Tại Trung Bộ nhiều nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Sáng 29/10: 0 ca mắc mới COVID-19, 1.062 ca bệnh nhân bình phục

06:44:00 29/10/2020
Theo Bản tin 6h ngày 29/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, 14.216 người đang được cách ly, 1.062 bệnh nhân bình phục.

TP Cần Thơ: Nông dân khá giả, làm giàu nhờ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi

05:58:23 29/10/2020
Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, thời gian qua TP.Cần Thơ đã xuất hiện nhiều mô hình làm giàu, vươn lên khá giả, làm ăn hiệu quả, tạo được chỗ dựa và niềm tin cho hội viên, nông dân vào tổ chức Hội, góp phần thực hiện hiệu quả vai trò ...

Trai Đồng Tháp 12 năm trồng thứ sâm cây thấp tè, hoa rực rỡ, lời hơn 1 tỷ mỗi năm, vườn đông khách tới xem

05:55:37 29/10/2020
Sâm bố chính là loại dược liệu mọc ở vùng cao, vùng phía Tây của tỉnh Phú Yên. Thế nhưng, vì đam mê và chịu khó nghiên cứu, học hỏi, anh Vũ Công Định (SN 1983) ở ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã nhân giống...

Sầu riêng, khoai lang sẽ đường đường... “xuất ngoại” vào Trung Quốc

05:51:49 29/10/2020
Tại hội thảo quốc tế Trao đổi thông tin các quy định thị trường, kiểm soát xuất nhập khẩu rau quả Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ngày 27/10 tại TP.HCM, ông Tạ Quang Kiên - đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTN...

Supe Lâm Thao đồng hành cùng nông dân Thái Bình sản xuất trồng trọt quy mô lớn

05:49:49 29/10/2020
Mới đây, Công ty CP Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao vinh dự là doanh nghiệp sản xuất phân bón tiêu biểu trong cả nước được tỉnh Thái Bình lựa chọn hợp tác để cung ứng phân bón, phục vụ chương trình phát triể...

Nhờ kỹ thuật độc đáo này, “Cánh đồng sạch” đưa rau Văn Đức... đi “Tây”

05:47:11 29/10/2020
Nhờ việc đưa kỹ thuật mới dùng màng phủ chăm sóc rau hiệu quả, tại mô hình Cánh đồng sạch, nông dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội) không cần phun thuốc trừ sâu mà rau vẫn xanh tốt, bán ra thị trường trong và ngo...

“Giữ sức khỏe” cho đất bằng kỹ thuật canh tác mới

05:44:22 29/10/2020
Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực trồng trọt đã góp phần thay đổi căn bản tập quán canh tác truyền thống, đồng thời đưa vào sử dụng các giống mới, sử dụng phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ hợp lý, qua đó nâng cao chất lượng và ...

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Bão số 9 sầm sập, vẫn ngoan cố tích nước trái phép

05:41:20 29/10/2020
Sáng 28/10, đoàn kiểm tra của Sở Công thương tỉnh Kon Tum ghi nhận nhà máy thủy điện Plei Kần vẫn đang tích nước khi bão số 9 ập vào đất liền với cường độ khủng khiếp. Các Sở, ngành của tỉnh Kon Tum mặc đã liên tục ra nhiều văn bản cấm ...

Bắc Ninh: Nuôi cá dày đặc theo công nghệ sông trong ao, bắt cả chục tấn, toàn con to khỏe

05:38:01 29/10/2020
Mô hình nuôi cá theo phương pháp, công nghệ “sông trong ao” của ông nông dân Đỗ Văn Quy (sinh năm 1957) tại thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá, huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với phương pháp nuôi cá...

Bão số 9 cuốn bay bảng tên ĐH Bách khoa, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

05:35:04 29/10/2020
Nhiều trường học ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi thiệt hại nặng trước sự tàn phá dữ dội của cơn bão số 9. Dù đã có phương án chuẩn bị từ trước, một số trường vẫn bị hư hại tài sản, tốc mái, cây xanh gãy đổ, bật gốc la liệt trên sân.

77 trường học ở Hà Tĩnh nghỉ học do ảnh hưởng bão số 9

05:13:54 29/10/2020
Theo thông tin từ một số phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị, nếu tình hình diễn biến thời tiết phức tạp hơn, phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường linh động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Bão số 9 tàn phá Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

05:11:51 29/10/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 28-10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Ðịnh, bão số 9 đã giảm đi một cấp, xuống cấp 12. Chiều 28-10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh, thành phố từ Ðà Nẵn...

Điều tàu hải quân, kiểm ngư tìm kiếm 26 ngư dân

05:08:19 29/10/2020
Theo giám đốc Nha Trang MRCC, rạng sáng 28-10, hai tàu kiểm ngư KN467, KN473 xuất phát tại Khánh Hòa ra khơi tìm kiếm 12 ngư dân Bình Định khác bị mất liên lạc trên tàu cá BĐ 96388 TS bị chìm và hỗ trợ 14 ngư dân trên tàu BĐ 98658 TS bị...

Quảng Nam, Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 9

04:55:52 29/10/2020
Bão số 9 đã càn quét khiến các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định bị thiệt hại, nguy cơ lũ lớn sau bão tại một số tỉnh.

Quà từ thiện - nơi nhận không hết, nơi lần không ra

04:52:29 29/10/2020
Trong những ngày qua, khúc ruột miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão, lũ. Triệu tấm lòng của cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt. Những chuyến xe từ thiện như nối đuôi nhau ra trận ngày nào nay lại được tái hiện trong lúc đồng...

Lâm Đồng: 'Hỏa tốc' kiểm tra vụ xây dựng 'Làng biệt thự' trái phép trên đất rừng

23:31:22 28/10/2020
Ngày 28/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc số 8777/UBND-XD, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) tại tiểu 268 thuộc địa bàn xã Hiệp An, Đức Trọng.

Đồng Nai: Cưỡng chế 8 công trình xây dựng trái phép trên đất nông lâm nghiệp

23:29:17 28/10/2020
Từ ngày 27 đến ngày 28/10, lực lượng chức năng của phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc thực hiện cưỡng chế, bắt buộc khôi phục lại hiện trạng đối với 8 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệ...

5.456 người chết vì tai nạn giao thông trong 10 tháng năm 2020

23:25:18 28/10/2020
Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong tháng 10/2020, toàn quốc xảy ra 1.299 vụ tai nạn giao thông, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người.

Có thể bạn quan tâm

Muốn kiềm chế Nga - Trung, Mỹ tính triển khai tên lửa siêu thanh ở Âu - Á

Thế giới

09:20:47 29/10/2020
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết, Washington đang xem xét bố trí các tên lửa siêu thanh ở châu Âu và Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Nga - Trung.

Những thay đổi của 12 con giáp trong tháng 10 âm lịch: Người được quý nhân giúp đỡ giải quyết khó khăn, người vẫn giàu có nhưng tình cảm biến động

Trắc nghiệm

09:20:23 29/10/2020
Những tháng cuối năm đang đến gần, người người nhà nhà đều nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công vào cuối năm. Đặc biệt, trong tháng 10 âm lịch này, 12 con giáp sẽ có những chuyển biến bất ngờ.

'Yamaha Exciter 150 đã đứng trên đỉnh của phân khúc'

Xe máy

09:20:04 29/10/2020
Bên cạnh ý kiến cho rằng Yamaha Exciter dần nhàm chán vì có ít thay đổi, có không ít người dùng ủng hộ việc ra mắt phiên bản tem mới thay vì nâng cấp trang bị.

Có nên uống thảo dược hằng ngày để mát gan?

Sức khỏe

09:19:50 29/10/2020
Có thể sử dụng các loại lá cây để làm nước uống hằng ngày, nhưng không nên sử dụng ở mức đậm đặc hoặc dùng quá nhiều.

Hôn nhân 10 năm của Lệ Quyên và chồng đại gia: Đồng hành từ số 0 đến khi gia tài đồ sộ, nghi vấn toang và sự xuất hiện của trai trẻ

Sao việt

09:18:48 29/10/2020
Trước khi vướng nghi vấn cặp kè tình trẻ, Lệ Quyên và ông xã từng khiến dân tình ghen tị với cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Chàng trai bức xúc khi nhìn cảnh "nhức mắt" của người yêu với bạn khác giới, kinh khủng hơn là đoạn miêu tả "không thể chấp nhận nổi"

Tâm sự

09:18:46 29/10/2020
Cô gái sẵn sàng lấy lí do rằng hồi bé mình cũng như thế với người bạn thân mà chẳng mảy may suy nghĩ đến cảm xúc của người yêu mình.

Em gái Công Vinh lên tiếng bênh vực khi Thủy Tiên và anh trai bị chỉ trích: “Mặc kệ miệng đời, mình không hổ thẹn lương tâm”

Netizen

09:17:28 29/10/2020
Không chỉ âm thầm ủng hộ việc thiện nghiện của anh trai và chị dâu, em gái Công Vinh còn rất tự hào về những gì mà Thủy Tiên và Công Vinh đã làm được.

Lộ diện Mercedes A-Class Exclusive Edition sắp ra mắt, giá từ 950 triệu

Ôtô

09:17:14 29/10/2020
Mercedes sắp ra mắt phiên bản Exclusive Edition của mẫu xe Mercedes A-Class tại thị trường Anh với giá khởi điểm từ 949,4 triệu đồng.

Giá nhà đất tại Nha Trang, Đà Nẵng quay đầu lao dốc sau 'sốt' nóng

Kinh tế

09:14:54 29/10/2020
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sau giai đoạn tăng nóng và bùng nổ năm 2018 - 2019, giá nhà đất tại Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh... đang trên đà giảm để phù hợp hơn với thị trường và thoát hàng.

Mẹ 2 con chia sẻ tường tận các mô hình trường học ở Sài Gòn và 6 kinh nghiệm cực hữu ích khi chọn trường mẫu giáo cho con

Học hành

09:13:45 29/10/2020
Mình là mẹ của 2 em bé sinh năm 2018 và 2019. Sinh nhật 1 tuổi xong là con mình đi học ngay nên mình cũng có chút xíu kinh nghiệm chọn trường mẫu giáo cho con muốn chia sẻ cũng cha mẹ.

Haaland lập kỷ lục ghi bàn khó tin ở Cúp C1, Ronaldo – Messi "phục sát đất"

Sao thể thao

09:10:19 29/10/2020
Tiền đạo trẻ Erling Haaland của Dortmund ghi tên mình vào lịch sử Champions League với pha lập công vào lưới Zenit Saint Petersburg.

Rực lửa đại chiến Juventus - Barca: Messi chói sáng, nhấn chìm thành Turin

Bóng đá thế giới

09:08:57 29/10/2020
Trận đại chiến giữa Juventus và Barcelona hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ. Ở đó, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao đã thay đổi tất cả.

Xét xử lưu động giám đốc rút súng dọa bắn tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Pháp đình

09:07:02 29/10/2020
Sáng 29/10, TAND TP Bắc Ninh đưa bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) ra xét xử lưu động về tội Đe dọa giết người.

4 món ăn sáng vừa đủ chất dinh dưỡng, vừa đã miệng cho ngày se lạnh

Ẩm thực

09:02:30 29/10/2020
Những buổi sáng trời lạnh, cùng cả nhà thưởng thức những món ăn sáng nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn.

Bức ảnh công nương Kate chèo thuyền 13 năm trước dậy sóng CĐM vì sắc vóc đẹp như minh tinh

Phong cách sao

09:01:16 29/10/2020
Không phải ngẫu nhiên Kate Middleton được tôn thờ là biểu tượng thời trang Hoàng gia Anh khi cô mặc cái gì lên người cũng vừa vặn và nổi bật. Tất cả có được là bởi trong quá khứ, cô đã từng rất chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, sắc v...