Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng SeABank – Chi nhánh An Giang

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại có ý nghĩa rất quan trọng cho cả ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu này của nhóm tác giả cho thấy, hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á ( Seabank ) Chi nhánh An Giang đã đạt được tốc độ phát triển ổn định.

Thời gian qua, Chi nhánh đã tích cực mở rộng đối tượng phục vụ tín dụng đến mọi loại hình doanh nghiệp và cả khách hàng cá nhân, chất lượng tín dụng luôn được bảo đảm, nợ quá hạn thấp, nợ xấu không đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Seabank Chi nhánh An Giang.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng SeABank - Chi nhánh An Giang - Hình 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rủi ro tín dụng tôn tai khach quan song song vơi hoat đông câp tin dung cua ngân hang. Ngân hang chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy ra. Do vậy, nâng cao hiêu qua hoat đông tin dung đê tăng thu nhâp tư lai trên cơ sơ rui ro châp nhân đươc la vân đê câp thiêt đôi vơi cac ngân hang thương mai (NHTM) hiên nay.

Seabank chi nhánh An Giang được thành lập ngày 23/02/2011, trải qua 8 năm hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang, Ngân hàng đã rất thành công trong việc tài trợ vốn vay cho các dự án đầu tư có quy mô lớn và hoạt động tín dụng bán lẻ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của Seabank chi nhánh An Giang vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục:

Thực trạng hoạt động tín dụng tại Seabank chi nhánh An Giang

Phương pháp nghiên cứu

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu thứ cấp, được thu thập từ báo cáo tài chính , báo cáo thường niên của Seabank chi nhánh An Giang từ năm 2016 đến năm 2018. Ngoài ra, các thông tin có liên quan được thu thập từ các nguồn khác nhau (bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước… ban hành về hoạt động ngân hàng).

Với các số liệu thu thập được, nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối, số tương đối để phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Seabank chi nhánh An Giang. Đồng thời, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp, các chỉ tiêu đánh giá như: so sánh liên hoàn, thống kê mô tả, phán đoán, tổng hợp nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng SeABank - Chi nhánh An Giang - Hình 2

Kết quả nghiên cứu số liệu

Kết quả nghiên cứu số liệu cho thấy, Seabank chi nhánh An Giang có sô lương can bô tin dung it trong khi phai đat chi tiêu tăng trương tin dung tư Hội sở giao va mơ rông thi phân; Ngân hàng không thương xuyên kiêm tra, giam sat cac khach hang đa phat vay, thâm đinh chưa ky, môt sô khach hang lai co tai san thê châp thâp hơn quy đinh; Thiêu biên ban kiêm tra, không chup hinh cơ sơ kinh doanh, hang tôn kho, tai san thê châp… đê lưu hô sơ.

Video đang HOT

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng SeABank - Chi nhánh An Giang - Hình 3

Ngoai ra, cac khach hang vay la ca thê vay nông nghiêp, nông thôn đa sô đươc giai ngân băng tiên măt nên rât kho kiêm tra tinh hinh sư dung vôn cua khach hang. Các khách hàng có vôn tư co thâp, đa phân chi dưa vôn ngân hang đê kinh doanh; Khi phương an kinh doanh biên đông tiêu cưc, dê dân đên không tra đươc nơ ngân hang đung han, cô tinh lân tranh khi ngân hang đên thu hôi nơ vay…

Kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng

Phần lớn các doanh nghiệp hay cá nhân khi đến vay vốn tại ngân hàng đều quan tâm đến lãi suất cho vay, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng, thời gian giải quyết hồ sơ vay, thủ tục vay vốn và các dịch vụ phi tín dụng mà khách hàng nhận được từ ngân hàng.

Nhóm tác giả chọn mẫu điều tra gồm 50 khách hàng hiện còn dư nợ vay tại Seabank chi nhánh An Giang. Thời gian điều tra từ ngày 01/07/2019 đến 31/07/2019. Phiếu điều tra được gửi cho kế toán trưởng, nhân viên kế toán ngân hàng của doanh nghiệp hoặc gửi trực tiếp cho khách hàng vay là cá thể.

Kết quả khảo sát ý kiến của 25 khách hàng doanh nghiệp và 25 khách hàng cá thể về hoạt động tín dụng tại Seabank chi nhánh An Giang được thể hiện tại Bảng 2.

Kết quả khảo sát cho thấy:

- Về lãi suất cho vay: Đa số khách hàng có ý kiến lãi suất cho vay khá thấp, chỉ có 16% khách hàng đánh giá lãi suất cho vay Seabank chi nhánh An Giang cao.

- Về thủ tục vay vốn: Có 24% ý kiến đánh là hồ sơ vay đơn giản và 36% đánh giá bình thường 32% đánh giá là hồ sơ vay vốn còn phức tạp và có khoảng 8% đánh giá hồ sơ vay vốn của Seabank chi nhánh An Giang rất phức tạp.

- Về thời gian giải quyết hồ sơ vay: 52% ý kiến đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ vay nhanh và bình thường, 44% ý kiến đánh giá hồ sơ giải quyết chậm và 4% ý kiến đánh giá rất chậm.

- Về thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng: phần lớn khách hàng đánh giá thái độ của nhân viên là nhiệt tình, chỉ 4% ý kiến đánh giá không nhiệt tình.

- Về dịch vụ phi tín dụng: Phần lớn ý kiến đánh giá dịch vụ phi tín dụng tốt và bình thường, chỉ 16% là không tốt và 4% là quá tệ.

- Về mức độ hài lòng của khách hàng: Phần lớn ý kiến đánh giá hài lòng, 8% rất hài lòng và 4% là không hài lòng.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Seabank chi nhánh An Giang

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Seabank chi nhánh An Giang, các nhóm giải pháp cần quan tâm thực hiện gồm:

Thứ nhất, phát triển sản phẩm tín dụng: Chi nhánh cần hoàn thiện các sản phẩm hiện có. Đối với các sản phẩm đã được triển khai, dựa vào kết quả phân tích nhu cầu khách hàng để biết được những vướng mắc mà sản phẩm hiện tại chưa thể đáp ứng được cho khách hàng, từ đó hoàn thiện các điểm yếu. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm mới. Xu hướng khách hàng ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nên phát triển sản phẩm tín dụng mới theo hướng cung cấp một nhóm sản phẩm tài chính cá nhân trọn gói từ tiền gửi, vay vốn đến chuyển tiền, thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… cho những đối tượng khách hàng được xếp hạng tín dụng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Seabank chi nhánh An Giang.

Thứ hai, phát triển cơ sở khách hàng: Đẩy mạnh phát triển khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng phát triển chung của cả nước, cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; Tiếp tục duy trì khách hàng mà chi nhánh đã có quan hệ trên cơ sở khách hàng hiện tại, đồng thời phát triển thêm khách hàng với một tỷ lệ tương ứng như hiện tại; Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch tại các khu trung tâm kinh tế, khu dân cư để mở rộng thị trường bán lẻ.

Thứ ba, nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng: Quá trình thẩm định cần đáp ứng được yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian ra các quyết định để vừa có thể thực hiện được yêu cầu ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Việc thẩm định, phân tích cần phải nhìn nhận tổng hợp các yếu tố. Phân tích cần chú trọng đến phân tích định lượng, lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng qua đánh giá các số liệu, đồng thời kết hợp với phân tích định tính để nhận ra những rủi ro tiềm tàng và khả năng kiểm soát, hạn chế những rủi ro đó của ngân hàng.

Thứ tư, quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân
và sau giải ngân:
Ngân hàng cần thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù của các khoản vay, chất lượng khách hàng; Nên sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm cơ sở cho việc xác định định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay. Cần có sự phân tích và đánh giá kịp thời những dấu hiệu của rủi ro để phát hiện rủi ro và tạo khả năng xử lý chủ động.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ: Song song với việc tăng cường kiểm tra, giám sát khách hàng của cán bộ, Seabank chi nhánh An Giang cần xây dựng quy trình và quy định chặt chẽ về công tác hậu kiểm của bộ phận kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo việc cấp tín dụng tuân thủ quy định hiện hành; Nâng cao vai trò của kiểm soát nội bộ đối với các hoạt động tín dụng.

Thứ sáu, hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra: Để giảm thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra, Seabank chi nhánh An Giang cần thực hiện các bước tuần tự và thận trọng, không nên nóng vội làm phá vỡ các mối quan hệ với khach hang, đặc biệt là khach hang cũ, quan hệ lâu năm; Cần uyển chuyển, áp dụng phù hợp với đặc thu của từng khach hang và khả năng của từng chi nhánh, đảm bảo hiệu quả cao với chi phí hợp lý; đồng thời, sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay.

Thứ bảy, các giải pháp về nhân sự: Cán bộ tín dụng Chi nhánh phải có kỹ năng, khả năng nhận biết sớm những dấu hiệu rủi ro và tuân thủ quy tắc đạo đức như sau: Thực hiện các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao , trung thực, minh bạch và công khai; Không được tham gia các hoạt động kinh doanh bị cấm; Không sử dụng nguồn lực của ngân hàng cho mục đích cá nhân; Tự chịu trách nhiệm cá nhân trong tất cả các quyết định mà mình tham gia.

Tài liệu tham khảo:

Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 31/12/2001 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng;

Ngân hàng Nhà nước (2018), Thông báo số 1881/NHNN-TB về việc triển khai công tác tín dụng năm 2018, ngày 26/03/2018;

Tạ Thị Kim Dung (2012), Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;

Trương Thị Hoài Linh (2012), Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân.

Theo Tapchitaichinh.vn

SeABank đạt chuẩn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trước thời hạn

Việc được công nhận đạt chuẩn Basel II vừa khẳng định khả năng hoạt động ổn định của SeABank đồng thời cũng giúp ngân hàng có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai quản trị kinh doanh.

SeABank đạt chuẩn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trước thời hạn - Hình 1

Giao dịch tại SeABank. (Ảnh: CTV/Vietnam )

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) vừa được Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế Basel II.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Basel II cho thấy SeABank có đủ khả năng phòng ngừa các rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

Để đạt được chuẩn mực Basel II, SeABank đã đáp ứng những tiêu chuẩn và nguyên tắc quản trị rủi ro cao do Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch, góp phần xây dựng ngành ngân hàng phát triển ngày một ổn định, lành mạnh.

[Lần đầu tiên Moodys xếp hạng tín nhiệm SeABank ở mức B1

SeABank cũng vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng và đặc biệt được Moody's-một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới xếp hạn tín nhiệm dài hạn mức B1.

Việc được công nhận đạt chuẩn Basel II vừa khẳng định khả năng hoạt động ổn định của SeABank đồng thời cũng giúp ngân hàng có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai quản trị kinh doanh, từng bước phát triển các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Đây cũng là tiền đề quan trọng để SeABank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Trong những năm qua, SeABank đã không ngừng tăng trưởng ổn định về kết quả kinh doanh và phát triển hệ thống với 165 điểm giao dịch trong cả nước và gần 4.000 cán bộ, nhân viên. Hiện SeABank được biết đến là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất, mang lại trải nghiệm tối đa cho khách hàng.

Với mục tiêu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi khách hàng, các sản phẩm dịch vụ của SeABank được xây dựng đa dạng, hỗ trợ tối đa về thủ tục, hồ sơ và có chính sách ưu đãi cạnh tranh./.

Theo Thúy Hà (Vietnam )

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Clip cận cảnh hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi sau 5 ngày mất tích: Cây cối rậm rạp, khó đi00:45Nóng: Phát hiện thi thể một em bé dưới con suối, nghi là bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương02:48Hàng xóm chỉ ra điểm đáng nghi sau khi tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi sau 5 ngày mất tích bí ẩn ở Bình Dương02:18Bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương đã qua đời, ngỡ ngàng nơi phát hiện nạn nhân04:52Clip người đàn ông đang chơi cờ thì bị phang hàng chục nhát búa vào đầu01:19Cô gái tạo dáng vì tưởng shipper chụp hình mình, sự thật khiến dân mạng cười bò03:09Vụ chồng đâm vợ cũ tử vong ở tiệm gội đầu tại Vĩnh Phúc đúng đêm 20/10: Đã có với nhau 3 con nhỏ00:18Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Hàng xóm tiết lộ tình tiết bí ẩn khó lý giải04:26Công an Bình Dương lập chuyên án điều tra vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích với dấu hiệu bất thường00:52Báo CAND chỉ ra hàng loạt điểm bất hợp lý, không đúng thực tế trong công tác từ thiện của Thuỷ Tiên03:27"Từ Bình Dương về mấy trăm cây số, vợ ngay sau lưng mà không nói câu nào!"01:26Mỹ trục vớt xác ôtô chở ba mẹ con gốc Việt mất tích dưới sông gần 20 năm03:18Tân sinh viên lên phát biểu lỡ miệng nói 3 chữ khiến ai nấy ngỡ ngàng04:10Rán cá rồng để dạy chồng bài học00:21Giáo viên thanh nhạc đi đẻ cất tiếng hát ngay trên bàn mổ khiến dân tình trầm trồ04:11Đề nghị truy tố người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" gây náo loạn02:02‘Ông hoàng son môi’ Trung Quốc bán 2 tỷ USD hàng hóa qua livestream trong 12 tiếng04:06Vụ người phụ nữ 50 tuổi qua đời khi hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện: Nguyên nhân là gì?04:34Xuất hiện video Trung Quốc áp giải lính Ấn Độ13:45Bao giờ học sinh Hà Nội được đến trường?02:34

Thông tin đang nóng

Hot girl Trâm Anh nhận dạy kèm tiếng Anh với mức giá 'cực chát': 10 triệu đồng/buổi?
19:58:05 22/10/2021
"Fan cứng" bà Phương Hằng tìm đến biệt thự Hằng Hữu, bảo vệ nói 6 chữ mà cõi mạng xôn xao
19:22:28 22/10/2021
Lộ diện cô gái bán dâm cho 'hoàng tử piano Trung Quốc'
19:42:00 22/10/2021
Vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Bắc Giang: Con trai đi học về chứng kiến cảnh cha xuống tay dã man với ông bà và cô
21:45:46 22/10/2021
Gặp lại vợ cũ sau 6 tháng ly hôn, tôi chết sững thấy cô ấy mập lên 10kg, nghe vợ nói một câu mà tôi cả đêm thức trắng
20:23:30 22/10/2021
Nữ sinh đăng ảnh khỏa thân kêu gọi mọi người chỉ trích bố mình vì chu cấp 40 triệu đồng/tháng không đủ chi tiêu
20:02:24 22/10/2021
Kasim Hoàng Vũ: Ở nhà triệu đô tại Mỹ, có 2 con vẫn chưa đám cưới
21:54:09 22/10/2021
Chùm ảnh: Xúc động giờ phút tiễn biệt Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch sau 105 năm trụ thế
18:57:28 22/10/2021
Nửa đêm thấy chồng đuổi vợ đi giữa đêm, anh hàng xóm chạy xộc qua làm một việc khiến tôi sốc không tưởng
20:38:14 22/10/2021
NÓNG: Xôn xao clip Á hậu chuyển giới Tường Vi “thác loạn” cùng bạn bè?
18:44:51 22/10/2021

Tin mới nhất

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

Có thể bạn quan tâm

Lào Cai: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đời sống

04:39:17 23/10/2021
Việc triển khai Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

"Phát cuồng" vì biểu cảm giận dỗi của bé mèo đi lạc lúc gặp lại "sen"

Netizen

04:06:09 23/10/2021
Mới đây, diễn đàn thú cưng của Sohu đã đăng tải lại một câu chuyện vô cùng đáng yêu về một chú mèo có tên gọi là Pig, nó bị lạc chủ trong một lần ra bến tàu về quê.

Đường huyết trước khi ngủ bao nhiêu là tốt cho sức khỏe?

Sức khỏe

01:43:55 23/10/2021
Những người mắc bệnh tiểu đường nên thường xuyên kiểm tra đường huyết.

COVID-19 tại ASEAN hết 22/10: Toàn khối xấp xỉ 13 triệu ca bệnh; Malaysia dỡ bỏ lệnh cấm lao động nhập cư

Thế giới

01:30:32 23/10/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 22/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 28.731 ca bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước; Trong khi tổng số ca tử vong tới nay tăng ...

Trắc nghiệm: Búp bê tiết lộ sức mạnh tiềm ẩn trong bạn!

Trắc nghiệm

01:03:21 23/10/2021
Lương thiện là bản tính bẩm sinh của bạn, cho dù bạn ở đâu cũng sẽ khiến người khác cảm thấy êm dịu như gió xuân thổi tới. Ngoài ra, bạn cũng rất chân thành, nồng nhiệt và coi trọng sự cam kết.

9 năm nhạt nhoà của Thiều Bảo Trang: Bị đồn sắp xếp giải Quán quân, từng quyết "chia tay" Phương Uyên xong đâu lại vào đấy?

Nhạc việt

01:02:35 23/10/2021
Trước khi được biết đến tại The Voice 2012, Thiều Bảo Trang từng theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và tham gia loạt cuộc thi lớn nhỏ.

Trấn Thành đang nằm trong diện điều tra từ thiện,Hari Won nói 1 câu gở miệng,gây hoang mang khán giả

Sao việt

00:32:50 23/10/2021
Dòng trạng thái chứa điềm gở của Hari Won khiến dân tình lo lắng, khuyên bà xã Trấn Thành không nên nói bậy.

Từ Công Vinh, Hải Quế đến Hải Huy: Đi đêm, bẻ kèo & quay xe

Bóng đá việt nam

23:53:55 22/10/2021
Quế Ngọc Hải nhận cọc 200.000 USD (tương đương 4,6 tỷ), Hải Huy nhận 700 triệu đồng cũng từ CLB TP.HCM.

HLV Ancelotti lệnh Real Madrid làm điều này để đánh bại Barca

Bóng đá thế giới

23:44:00 22/10/2021
Chiến lược gia Italy chỉ ra rất rõ Real Madrid cần làm gì để đánh bại Barcleona ở Siêu kinh điển lúc 21h15 tối Chủ nhật, 24/10.