Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ngày 22/10, UBND tỉnh Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được của chương trình; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong thời gian tới.​

Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 - Hình 1
Tập thể có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án của Chương trình cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả.

Từ 01/06/2017 đến ngày 01/6/2021, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gần 84.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 5 triệu lượt người là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; thanh thiếu niên; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp; cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường; người dân thành phố, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số… Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật được xác định bám sát vào nhu cầu của từng nhóm đối tượng cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được quan tâm hơn như việc khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật qua các cổng thông tin, trang thông tin điện tử của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật thông qua hệ thống E-Office, đăng trên trang thông tin điện tử… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức của Sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tại cấp xã trên địa bàn tỉnh có 152 ban tuyên vận, 1.455 tổ tuyên vận với 1.596 cán bộ tuyên vận cơ sở đây là một trong những đội ngũ tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng dân cư.

Việc triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai.100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo định kỳ hàng năm, trên 90% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật trong nhà trường được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu; 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu từ 70% đến 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Video đang HOT

Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 - Hình 2

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án thuộc Chương trình là cơ sở cho việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Khẳng định được vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của công tác này trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thi hành công vụ và hình thành thói quen nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong Nhân dân từng bước giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Trung ương và địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2021 và các năm tiếp theo; phát huy vai trò chủ động của Hội đồng phối hợp PBGCPL các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong xây dựng chương trình, kế hoạch về PBGCPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong công tác PBGDPL, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Lào Cai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 - Hình 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung, trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất tại cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”

Cũng trong ngày 22/10, Ban tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” tỉnh Lào Cai đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì; 9 giải Ba và 9 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Lào Cai: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc triển khai Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công tác PBGDPL đã được 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành...

Chiều 22/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Lào Cai: Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Hình 1

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể. Ảnh HM

Sau 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả. Cụ thể, giai đoạn 2017-2021, tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương. Theo đó, việc lựa chọn nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL được các ngành, các cấp quan tâm trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy thế mạnh của ngành, đơn vị gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đề ra trong giai đoạn (2016-2020) và (2021-2025). Đồng thời, việc triển khai thực hiện 07 Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ở Lào Cai về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thực tế cho thấy, việc triển khai Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công tác PBGDPL đã được 100% các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo định kỳ hàng năm, trên 90% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật trong nhà trường được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu; 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Đặc biệt, hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu từ 70% đến 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt theo quy định của pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và thực hiện xã hội hóa công tác này, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp trong triển khai triển khai PBGDPL cho các nhóm đối tượng, cụ thể

Đến nay, toàn tỉnh có 168 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 233 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.678 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và trên 7.300 hòa giải viên. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được hơn 83.900 buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 5,2 triệu lượt người là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh... và nhân dân trong tỉnh.

Xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình PBGDPL, đây là một trong những hình thức PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn cơ sở. Hiện nay toàn tỉnh có 120 mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng với 4.000 thành viên tham gia được quản lý bởi Hội phụ nữ các cấp như: Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật"; "Gia đình không có người vi phạm an toàn giao thông; Mô hình "Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn thực phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới"; 214 Câu lạc bộ và 152 mô hình "Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội" được quản lý bởi các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc như: Câu lạc bộ "Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội"; Câu lạc bộ "Phòng, chống ma túy - tội phạm"; Câu lạc bộ "Gia đình trẻ" ...Thông qua hoạt động của các mô hình đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật tới thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ em và người dân ở cơ sở.

Tuy nhiên, trong công tác PBGDPL ở Lào Cai thời gian qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Cụ thể, công tác PBGDPL ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả chưa cao; ở những địa bàn này pháp luật mới chỉ được tuyên truyền đến cán bộ xã, trưởng thôn, bản, chủ hộ gia đình; công tác PBGDPL cho người lao động, người sử dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu được tập trung thực hiện ở các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh có quy mô sử dụng lao động lớn. Đối với các doanh nghiệp dân doanh có quy mô sử dụng lao động nhỏ việc triển khai công tác này còn gặp nhiều khó khăn; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL bị hạn chế bởi nguồn tài liệu tuyên truyền, phổ biến dưới dạng hình ảnh, Infographic và chưa khai thác, tổ chức sử dụng, ứng dụng mạnh mẽ các hình thức PBGDPL thông qua các phần mềm, hình thức khác như: diễn đàn trao đổi trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tư vấn, hỏi đáp pháp luật trực tuyến...;

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong giai đoạn 2022 - 2027 với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong tình hình mới hiện nay. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác PBGDPL của các cấp chính quyền, gắn công tác PBGDPL với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; phát huy vai trò chủ động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, của các ngành, đơn vị, địa phương trong xây dựng chương trình, kế hoạch về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tham gia triển khai thực hiện các hoạt động PBGDPL tại các loại hình doanh nghiệp, nhà trường, địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình điểm về PBGDPL đã được xây dựng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và thực hiện xã hội hóa công tác này, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp trong triển khai triển khai PBGDPL cho các nhóm đối tượng, cụ thể nhằm tạo ra những bước đột phá mới của công tác PBGDPL trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, đã có 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen; 9 tập thể và 10 cá nhân được Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Lào Cai tặng giấy khen.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
TP.HCM: Các nhà thờ đổ chuông sầu, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-1908:37Bà Phương Hằng bị VTV24 chỉ đích danh, tiết lộ tin nóng về livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật01:33Tài xế xe máy bị nghiền nát dưới bánh tàu hỏa - ám ảnh clip hiện trường00:16ẢNH: Người dân TP.HCM thắp hoa đăng, chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất trong đại dịch Covid-1901:343 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12Thấy cô bé đi xe đạp bần thần trước dòng lũ dữ, tài xế xe tải làm 1 hành động khiến CĐM “thả tim”03:19Nữ tài xế xe công nghệ vay tiền mở trạm cưu mang chó mèo07:171,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Ông bố chở bình ô xy cứu con đêm giãn cách xã hội: 'Con không còn đau'04:15Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:23Thực hư hình ảnh những em học sinh phải cách ly tập trung ở lều bạt?02:02Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Cấp giấy chứng nhận ngay sau tiêm mũi 2 phòng Covid-19 để dân thuận tiện đi lại23:17‘Hà Nội buộc cách ly người từ TP.HCM, Bình Dương về là không hợp lý’21:02Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm ở trường mầm non nghi do nuốt đinh vít03:21Con gái ôm di ảnh cha thả hoa đăng trong lễ tưởng niệm ở Hà Nội: Thương cho tất cả nạn nhân đã ra đi vì Covid-1902:34Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42

Tiêu điểm

Vụ clip sốc người phụ nữ bị 4 gã đàn ông hiếp dâm tập thể: Nạn nhân mới 16 tuổi, xảy ra tại Hà Tĩnh
14:00:43 26/11/2021
Một hộ dân được hỗ trợ 2.000 đồng sau cơn bão
13:35:21 26/11/2021
Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên
17:46:51 26/11/2021
TT Thích Nhật Từ: Luật Phật không cấm cư sĩ thi thể hình, hát tình ca; Bồng Lai thì khác
16:24:07 26/11/2021
Chồng đập bình gas gây cháy nhà, vợ và hai con tử vong
09:20:58 26/11/2021
Tài xế xe tải đường dài ngủ gật, tông vào quán ăn, làm chết nữ chủ quán
14:51:39 27/11/2021
1,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng
10:27:44 26/11/2021
Phạt người chửi 'truyền thông phản động' ở buổi livestream của bà Phương Hằng
13:32:01 26/11/2021
Vụ Bí thư Cô Tô bị tố hiếp dâm: Vì sao hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật?
14:25:23 27/11/2021
TPHCM bất ngờ phát thực phẩm chức năng "Kovir" dùng cho F0: Sở Y tế nói gì?
08:03:52 26/11/2021

Thông tin đang nóng

Bị hỏi có chịu ở bên Trương Bá Chi không nếu được chọn lại từ đầu, Tạ Đình Phong có câu trả lời khiến fan rơi nước mắt
17:22:12 27/11/2021
Hải Tú lộ ảnh mặc váy cưới, nghi vấn sắp lên xe hoa?
14:22:41 27/11/2021
NS Thương Tín gọi vợ con quay về khi được hỗ trợ ở biệt thự?
14:02:22 27/11/2021
Kim Duyên đã gặp phải sự cố tại sân bay nộp phạt gần 100 triệu đồng
14:06:05 27/11/2021
Lấy chồng nổi tiếng đào hoa, mỹ nhân Việt sống sung sướng như bà hoàng
14:09:13 27/11/2021
Làm điều này với con riêng của vợ, tôi ân hận tột độ khi phát hiện sự thật sau cùng
13:46:48 27/11/2021
Tôi gọi điện hỏi thăm mẹ chồng thì điếng người nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc
13:42:28 27/11/2021
Dàn mỹ nhân từng gọt hàm nay lộ di chứng: Dương Mịch da chảy xệ, mặt Cúc Tịnh Y biến thành hình đa giác, vô số sao trả giá đắt
15:10:03 27/11/2021
Ca sĩ Chí Thành đích thân thông báo về bệnh tình: Không thở được, mong muốn 1 điều gây xót xa
16:45:15 27/11/2021
Dân mạng ngao ngán thái độ của vợ Thương Tín sau khi biết chồng được hỗ trợ cho ở biệt thự 5 tầng
17:46:54 27/11/2021

Tin mới nhất

Thủ tướng: Thúc đẩy sản xuất bằng được thuốc điều trị, vaccine COVID-19 trong nước

18:04:32 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần hỗ trợ, thúc đẩy để sản xuất bằng được vaccine và thuốc điều trị COVID-19 trong nước, nhưng phải bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả

Khi "chim sẻ" chuyển đổi số, nông sản truy xuất tận ruộng, bán đi muôn nơi thu trăm tỷ

17:49:39 27/11/2021
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nhiều lần ví von, hợp tác xã như những con chim sẻ, nếu biết tập hợp lại sẽ có sức mạnh của đại bàng

11 điều các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý khi Trung Quốc áp lệnh mới trong nhập khẩu nông sản

17:40:43 27/11/2021
Từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc sẽ chính thức áp Lệnh 248, 249 về đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc

Hai bé sinh đôi bị bố mẹ chối bỏ giữa mùa dịch, ông bà nghèo không biết lấy gì nuôi cháu

16:57:38 27/11/2021
Hai bé gái sinh đôi xinh xắn, đáng yêu nhưng vừa chào đời được vài ngày đã bị bố mẹ bỏ lại bệnh viện rồi đi biệt tích, không một lời dặn dò

Tết đến nơi mà chưa thấy thương lái "ghé thăm", thủ phủ hoa cúc ở Khánh Hòa lo lắng

16:39:23 27/11/2021
Trái ngược với mọi năm, vụ hoa Tết năm nay tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vô cùng ảm đạm vì dịch Covid-19

Giá mít Thái hôm nay 27/11: Ngừa mít xơ đen như thế nào, cách nhận biết mít xơ đen?

16:17:49 27/11/2021
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/11 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua-13.000 đồng/kg. Các vựa mít cho hay, đã ăn hàng mít Kem lớn dễ trở lại

Hà Giang: Cho cá tầm lên núi, vỗ béo bò, nuôi lợn đặc sản, nhà nông thu tiền đều tay

15:58:08 27/11/2021
Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) đã đầu tư nhiều mô hình, dự án khuyến nông tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Hà Giang

Bạc Liêu: Lúa thơm-tôm sạch là mô hình giúp nông dân khỏe mạnh, làm giàu

15:55:27 27/11/2021
Vượt qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 cũng như giá phân bón liên tục gia tăng, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa trên đất tôm năm 2021 với gần 39.000 ha

Trúng mùa ớt chỉ thiên, nông dân nơi này của tỉnh Hậu Giang hái mỏi tay, bán 25.000 đồng/ký

15:11:20 27/11/2021
Hiện nay, nông dân trồng ớt chỉ thiên ở thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) rất phấn khởi vì thương lái thu mua với giá 25.000 đồng/kg

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiêu hủy 4.390 mét lưới dùng bẫy chim trời trái phép

15:08:57 27/11/2021
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Hà trung (tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND các xã, phường, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, tháo dỡ và tiêu hủy 4.390 mét lưới, 280 cọc giăng lưới......

Mùa mưa lũ lịch sử khiến miền Trung thiệt hại 36.000 tỷ đồng

14:48:48 27/11/2021
Năm 2020, mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng tại khu vực miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Ước tính thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 36.000 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại 23 dự án ở khu kinh tế Dung Quất

14:47:58 27/11/2021
Kết quả thanh tra 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách tại KKT Dung Quất cho thấy nhiều sai phạm. Những sai phạm này liên quan đến trách nhiệm của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Cận cảnh những cây gỗ "khủng" trong rừng đặc dụng chỉ còn lại gốc

14:44:13 27/11/2021
Lực lượng chức năng Quảng Trị đã kiểm tra và ghi nhận hàng chục cây gỗ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ, có cây gỗ đường kính gần cả mét còn nằm tại hiện trường

Hải Dương tính phương án cho F0 điều trị tại nhà

14:35:38 27/11/2021
Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã xuất hiện các ca F0 nằm rải rác ở 12/12 huyện, thành phố. Tỉnh này đã cho các F1 tự cách ly ở nhà, trường hợp quá tải có thể sẽ cho F0 điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện

Chàng kỹ sư IT bỏ nghề, chế tạo chuông gió nhạc thiền từ kim loại vô tri

14:13:58 27/11/2021
Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Trần Ngọc Hồng Đức (ngụ quận Bình Thạnh) tạm gác công việc, trở về nhà mở xưởng sản xuất chuông gió nhạc thiền từ các loại ống kim loại vô tri vô giác

Những bãi bồi sông Hồng hoang sơ vắng dấu chân người ở Hà Nội

14:08:41 27/11/2021
Sông Hồng chảy qua địa phận TP Hà Nội tạo ra hàng trăm bãi bồi lớn nhỏ khác nhau giữa dòng

Làm rõ nguyên nhân hổ nuôi nhốt ở khu sinh thái bất ngờ chết

14:00:36 27/11/2021
Cá thể hổ được nuôi nhốt tại một khu sinh thái ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An bất ngờ chết và đã được tổ chức tiêu hủy

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ bão: "Tôi quá bất ngờ nhưng không bức xúc"

13:56:57 27/11/2021
Khi nhận tiền, tôi quá bất ngờ chứ không bức xúc. Hỗ trợ như thế thì để làm gì?, người phụ nữ nhận hỗ trợ bão 2.000 đồng bày tỏ

Kỷ luật Đội trưởng quản lý thị trường "vòi vĩnh" lái xe chở hàng lậu

13:44:09 27/11/2021
Ông Nguyễn Văn Danh - cán bộ quản lý thị trường ở tỉnh Bình Định - bị cảnh cáo vì có dấu hiệu nhũng nhiễu, vòi vĩnh đối với tài xế lái xe chở thuốc lá lậu

Hà Nội nói gì về kiến nghị phát triển mạnh "kinh tế đêm"?

13:37:40 27/11/2021
Mới đây, cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, có giải pháp nhằm khai thác và phát triển mạnh hơn nữa kinh tế đêm của Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sỹ

13:33:46 27/11/2021
Chiều 26/11 (giờ địa phương), tại tòa nhà Quốc hội Liên bang Thụy Sỹ tại thủ đô Berne, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sỹ Andreas Aebi

Tài xế thở phào khi qua trạm thu phí bỏ hoang từng xảy ra nhiều tai nạn

13:30:54 27/11/2021
Sau hơn một tuần thi công, việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng tại Trạm thu phí Cầu Rác trên quốc lộ 1A (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã hoàn thành, tạo độ êm, an toàn cho người và phương tiện qua lại

Cảnh sát đu dây giải cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy chung cư ở TPHCM

13:19:28 27/11/2021
Hơn 200 chiến sĩ các đơn vị PCCC&CNCH Công an TPHCM tham gia diễn tập phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn ở một khu chung cư

Thủ tướng yêu cầu sản xuất bằng được vaccine Covid-19 trong nước

13:15:06 27/11/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine phòng Covid-19, nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm công khai, minh bạch

Giá cà phê hôm nay 27/11: Robusta tiếp tục tăng, vượt mốc 2.300 USD/tấn nhưng niềm vui chưa trọn với nhà nông

12:44:35 27/11/2021
Giá cà phê hôm nay 27/11 trong khoảng 40.800 - 41.600 đồng/kg. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong niên vụ cà phê mới 2021/2022 Việt Nam sẽ xuất khẩu tăng 980.000 bao cà phê, tức tăng khoảng 4,47% so với xuất khẩu của niên vụ cà phê vừa qua

Thị trường ngày 27/11: Giá dầu giảm 10 USD/thùng, kim loại công nghiệp, quặng sắt, cao su đồng loạt giảm

11:10:16 27/11/2021
Phiên giao dịch ngày cuối tuần tin tức về biến thể mới của virus corona được tìm thấy tại Nam Phi khiến các nhà đầu tư lo lắng, làm các hàng hóa đồng loạt giảm trong đó giá dầu giảm khoảng 10 USD/thùng, giảm một ngày lớn nhất kể từ thán...

Đi khám chữa bệnh, mắc COVID tại bệnh viện, ai chi trả?

09:02:19 27/11/2021
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã thống nhất hướng dẫn bổ sung cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc xác định chi phí khám, chữa bệnh nội trú liên quan đến điều trị bệnh COVID-19

Bệnh viện Quân y 175 tiêm hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản

08:56:34 27/11/2021
Bệnh viện Quân y 175 đã tiêm chủng đảm bảo an toàn hơn 3.200 mũi vắc xin cho công dân Nhật Bản sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đồng thời trích nguồn vắc xin từ Tổng lãnh sự Nhật Bản dôi dư để hỗ trợ các tỉnh với tổng số 14.000 liều

Có thể bạn quan tâm

Trần Vân: 'Tôi đọc hết những bình luận trái chiều về vai của mình'

Sao việt

19:38:07 27/11/2021
Vai Hoài của Trần Vân trong phim Phố trong làng mang đến màu sắc hài, dí dỏm. Tuy nhiên, nhân vật cũng vấp phải những ý kiến trái chiều

Cung hoàng đạo có thể trở thành vũ công tuyệt vời nhất

Trắc nghiệm

19:37:55 27/11/2021
Nhảy múa đến với Song Ngư một cách vô cùng tự nhiên. Họ là những bậc thầy trong việc thể hiện cảm xúc thông qua những động tác vũ đạo và đó chính là điều khiến màn trình diễn khiêu vũ của Song Ngư trở nên mạnh mẽ và đầy xúc động

Irina Shayk đến nhà tình cũ - Bradley Cooper đón lễ Tạ ơn giữa nghi vấn tái hợp

Sao âu mỹ

19:35:24 27/11/2021
Irina Shayk gây chú ý khi mặc đồ ấm áp, đến nhà tình cũ - Bradley Cooper đón lễ Tạ ơn ở New York giữa nghi vấn tái hợp

'Hawkeye' minh oan cho siêu anh hùng kín tiếng của Marvel

Phim âu mỹ

19:35:18 27/11/2021
Hai tập đầu của TV series Hawkeye đã lên sóng dịch vụ trực tuyến vào ngày 24/11. Bộ phim theo chân Clint Barton, thành viên ít tiếng tăm của biệt đội Avengers, cùng cô đệ tử mới

Chiến thắng ít bất ngờ của 'Escape From Mogadishu' tại Rồng xanh 2021

Hậu trường phim

19:32:15 27/11/2021
Lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 42 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Bộ phim Escape From Mogadishu giành giải Phim xuất sắc

Happiness tập 7: Han Hyo Joo có dấu hiệu phát bệnh cắn người, Park Hyung Sik dịu dàng: 'Bảo vệ cậu trong tầm mắt tớ'

Phim châu á

19:28:42 27/11/2021
Park Sae Bom (Han Hyo Joo) và Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik) hứa hẹn rằng nếu 1 trong 2 cảm thấy khát nước và khát máu sẽ nói với đối phương biết, không hề che giấu chuyện gì

'Mặt nạ gương' (tập 14): Ông Nghị sập bẫy, đồng ý nghe vợ bán nhà vì sợ 'bị nguyền rủa'

Phim việt

19:27:41 27/11/2021
Giả khùng giả điên mấy ngày để bán được căn biệt thư hàng chục tỷ thì bà Diễm đích thị mắc bệnh tham lam chứ không phải bệnh tâm lý

HLV Dương Hồng Sơn sắp tạo ra "Quang Hải mới" cho Quảng Nam

Bóng đá việt nam

19:24:21 27/11/2021
Dưới triều đại của HLV Dương Hồng Sơn, tiền vệ Hồ Minh Dĩ đang được quy hoạch thành Quang Hải mới trong màu áo CLB Quảng Nam tại giải hạng Nhất

Muốn xỉu vì combo gấp đôi visual của Jisoo - Jung Hae In ở hậu trường tạp chí, nữ thần BLACKPINK có ánh mắt là lạ làm sao ấy nhỉ?

Sao châu á

19:20:51 27/11/2021
Sau bộ ảnh tạp chí đẹp long lanh, Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In lại gây sốt với loạt khoảnh khắc trong video hậu trường phỏng vấn

Hotgirl phòng gym Huyền Dior nổi bật với vòng 1 gợi cảm

Người đẹp

19:18:36 27/11/2021
Huyền Dior (tên thật là Bùi Khánh Huyền) là một gymer nổi tiếng ở Hà Nội với vòng 1 căng tràn sức sống

Cách làm salad bò nướng siêu ngon siêu đơn giản ai cũng mê tại nhà

Ẩm thực

19:14:18 27/11/2021
Salad tươi mát, thanh đạm là món ngon không thể thiếu trong những bữa ăn eat clean. Nếu bạn cũng mong muốn có thêm nhiều hương vị cho món gỏi trộn của mình thì hãy cùng học ngay salad bò nướng thơm ngon với cách làm đơn giản nhé. Vào bế...

Vụ Ralf Rangnick "chữa cháy" cho M.U có thể đổ vỡ phút chót

Bóng đá thế giới

19:08:16 27/11/2021
Về cơ bản, Ralf Rangnick đã đồng ý làm HLV tạm quyền M.U, nhưng vẫn có những điều khoản mà hai bên chưa thể thống nhất để hoàn tất hợp đồng