Làm gì để tạo đột phá trong đổi mới Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2030?

Để có thể tạo ra bước đột phá trong đổi mới với giáo dục đào tạo hoàn toàn thách thức do những ràng buộc về nguồn lực tài chính và con người vì thế cần chọn ra nguyên nhân của những yếu kém nhất để tập trung đưa ra giải pháp tập trung chỉ đạo.

Nhận định về thành tựu trong giáo dục đào tạo, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu rõ hệ thống có nhiều chuyển biến ở khắp các bậc học trong hệ thống theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện. Từ giáo dục mầm non , giáo dục phổ thông , giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học cho thấy nhiều kết quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ qua.

Làm gì để tạo đột phá trong đổi mới Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2030? - Hình 1

Có nhiều chuyển biến ở khắp các bậc học trong hệ thống theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện. (Ảnh minh họa)

Chúng ta hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi trên phạm vi cả nước về giáo dục phổ thông , chúng ta đã hoàn thành chương trình và sách giáo khoa mới, bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021 từ lớp Một. Chúng ta đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thấy nhiều điểm tích cực và các bài học quý giá về cách tổ chức thi, nội dung thi đã có tác động nhất định đến cách dạy và học ở giáo dục phổ thông .

Công tác huy động nguồn lực cho giáo dục phổ thông đẩy mạnh mỗi năm đỡ cho ngân sách hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu của giáo viên, cán bộ quản lý được xây dựng và cập nhật. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật ban hành kịp thời. Xu hướng tăng quyền chủ động cho nhà trường phổ thông đẩy mạnh ở một số thành phố lớn.

Đổi mới GD-ĐT vẫn chưa trở thành động lực then chốt

Tuy nhiên, Dự thảo cũng chỉ ra “Đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội … Một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới còn thiếu hệ thống, chưa ổn định. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo chưa cao.

Hệ thống giáo dục và đào tạo chưa bảo đảm tính đồng bộ và liên thông giữa các trình độ, các phương thức giáo dục và đào tạo. Nội dung, chương trình giáo dục và đào tạo còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo vẫn thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động”.

Về nguyên nhân của những hạn chế có thể thấy công tác quản lý về hệ thống là một trong các nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế mà Dự thảo đã nêu ra.

Chúng ta vẫn thiếu mô hình quản lý hiện quả chủ yếu quản lý tập trung vào yếu tố đầu vào hơn là đầu ra. Trách nhiệm của trung ương và các bộ ngành liên quan đến tài chính, nhân sự giáo dục còn nhiều vướng mắc.

Làm gì để tạo đột phá trong đổi mới Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2030? - Hình 2

TS Hoàng Ngọc Vinh – tác giả bài viết cho rằng, hầu hết cán bộ lãnh đạo quản lý nhà trường thiếu đào tạo kỹ năng lãnh đạo đổi mới nhà trường. (Ảnh: KT)

Cơ chế can thiệp hành chính của chính quyền địa phương vào công việc nhà trường phổ thông trong nhiều việc về nguồn lực và nhân sự cũng như một số hoạt động khác. Bộ chủ quản các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học tạo ra bộ máy cồng kềnh, hình thành nhiều thủ tục hành chính mà đôi khi cản trở cho phát triển giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học .

Việc tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục, phân cấp mạnh cho địa phương là một xu hướng đúng nhưng thiếu đồng bộ với tăng cường năng lực lãnh đạo quản lý giáo dục của địa phương, nhà trường trong quản lý giáo dục và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Đặc biệt cán bộ lãnh đạo quản lý nhà trường thiếu đào tạo kỹ năng lãnh đạo đổi mới nhà trường ở hầu hết các trường phổ thông. Bằng cấp thạc sĩ về quản lý giáo dục nhưng chất lượng hầu như không đạt yêu cầu với vị trí việc làm của hiệu trưởng.

Trách nhiệm giải trình thiếu vắng trong giáo dục từ cấp Trung ương đến địa phương và các trường, đặc biệt ở trong giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp . Nếu hiểu trách nhiệm giải trình chỉ là sự minh bạch thông tin các yếu tố đầu vào (input-focused) và chi tiêu theo các quy định của ngành tài chính là chưa đủ mà trách nhiệm giải trình còn thể hiện ở kết quả đầu ra của người học khi thực hiện các hoạt động giáo dục. Trách nhiệm này không chỉ gán cho ngời đứng đầu cơ sở giáo dục mà phải được quán triệt đến từng giáo viên.

Chưa thực sự tạo ra hệ sinh thái cho GD-ĐT phát triển làm sao cung và cầu gắn với nhau qua một cơ chế trung gian trong môi trường thuận lợi nào chưa rõ. Vai trò doanh nghiệp chưa được thể hiện rõ và cách đào tạo vẫn dựa vào nhà trường là chính khiến năng lực làm việc thực tế của người học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khá yếu.

Hội đồng quốc gia giáo dục đã có, nhưng ở nhiều địa phương thiết chế này chưa có để tư vấn giúp lãnh đạo và quản lý giáo dục ở địa phương huy động nguồn lực, sáng kiến và cơ chế để đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương đó chính là Hội đồng đổi mới giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực địa phương cũng như Hội đồng giáo dục và đào tạo cấp tỉnh không có.

Chính phủ luôn yêu cầu các địa phương chuẩn bị “đón đại bàng” về làm tổ, khi doanh nghiệp đến đầu tư thì không biết hỏi ai để có nguồn nhân lực tại chỗ, chắc Bí thư hay Chủ tịch đều khó trả lời được ngay và cũng chưa biết hỏi ai? Nếu có Hội đồng tư vấn thì địa phương sẽ đỡ hơn rất nhiều trong chuẩn bị nhân lực cho doanh nghiệp.

Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng ở một số địa phương coi nhẹ vai trò lãnh đạo này trong giáo dục và dường như những hạn chế về giáo dục là của Bộ ngành và của Chính phủ mà không có trách nhiệm của địa phương mình. Đổi mới giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng và toàn dân, nhưng cấp ủy Đảng và Chính quyền lại quan tâm nhiều hơn đến hoạt động kinh tế, nên chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các Nghị quyết còn hạn chế.

Thông thường thì trông chờ vào Trung ương hoặc đổ lỗi cho Trung ương về những điều không thành công của giáo dục. Trách nhiệm người đứng đầu địa phương chưa quy định cụ thể khi triển khai NQ29 đó là bất cập khi đánh giá cán bộ sẽ thiếu cơ sở đánh giá khách quan.

Chính sách ban hành nhưng thiếu nghiên cứu dự báo, dẫn đến cơ chế để vận hành chính sách không theo kịp với sự thay đổi trong xã hội . Thiếu đồng bộ khi chính sách đi trước nhưng bối cảnh đổi mới thực tế khác với ban đầu nên kìm hãm sự phát triển.

Nhiều văn bản pháp luật chồng chéo nhau khiến tự chủ đại học còn vướng. Giáo viên ở cơ sở giáo dục đào tạo hầu như không được tham gia vào quá trình chinh sách và kế hoạch hóa thiếu ổn định trong bối cảnh thay đổi cùng với chẩn đoán bệnh giáo dục từ xa không có nên công tác điều phối nguồn lực đầu tư kém hiệu quả. Một số sự cố giáo dục thời gian qua lại mang tính chất sự vụ nhưng ảnh hưởng lớn đến nỗ lực của toàn ngành về đổi mới giáo dục.

Mất bình đẳng về chất lượng giáo dục giữa các vùng vẫn còn tồn tại dai dẳng đặc biệt chất lượng đội ngũ giáo viên ở các vùng kinh tế khó khăn miền núi và hải đào, nhưng chúng ta chưa tận dụng hết lợi thế của ICT và Internet để phát triển kỹ năng chuyên nghiệp cho giáo viên ở các vùng đó qua việc cung cấp các video của nhưng giáo viên giỏi, xuất sắc của quốc gia trình diễn bài giảng mẫu.

Yếu tố cản trở rất lớn là văn hóa bảo thủ của hệ thống thói quen hành chính nhiều văn bản chỉ đạo hình thành nên một thể chế phi chính thức cản trở đổi mới giáo dục. Một số quốc gia tận dụng điểm tích cực của văn hóa để đổi mới giáo dục.

Ở Việt Nam đã từng có văn hóa phong trào mang tính chính trị chuyển qua giáo dục được xã hội ủng hộ nhưng không bền vững, ngắt quãng như phòng trào “dạy tốt, học tốt”, “Tất cả vì học sinh thân yêu ”, “Tiên học lễ, hậu học văn”, “người tốt, việc tốt”…Nếu được đội ngũ giáo viên ủng hộ nhiệt thành trong các phong trào chuyển từ bệnh thành tích ảo sang thành tích thật thì giáo dục sẽ có bước chuyển.

Làm gì để tạo ra chuyển biến đột phá trong GD-ĐT

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Dự thảo chỉ ra với giáo dục đào tạo là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài”.
Để có thể tạo ra bước đột phá trong đổi mới với giáo dục đào tạo hoàn toàn thách thức do những ràng buộc về nguồn lực tài chính và con người vì thế cần chọn ra nguyên nhân của những yếu kém nhất để tập trung đưa ra giải pháp tập trung chỉ đạo.

Điều đầu tiên phải nêu cao vai trò và quy trách nhiệm của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo mà Đảng đã chỉ ra. Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà phải có vai trò toàn diện trong lãnh đạo chỉ đạo trong phát triển xã hội một cách hài hòa, hiệu quả.

Hình thành môi trường sinh thái cho giáo dục trong bối cảnh thay đổi làm cho cung và cầu nhân lực gần với nhau hơn. Đặc biệt môi trường sinh thái cho giáo dục khởi nghiệp ở đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Tập trung đổi mới quản lý giáo dục kết hợp ứng dụng công nghệ 4.0 .

Do quản lý giáo dục vẫn còn phân tán vì thế công việc đầu tiên rất cần thiết kế bộ máy và cơ chế để ngành giáo dục thực hiện tốt chức năng phát triển nhân lực chất lượng cao đó là thống nhất cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục từ trung ương đến địa phương. Trong 10 năm tới trên cơ sở ứng dụng học tập online, cần có một chương trình ưu tiên tăng cường năng lực lãnh đạo trường học cho các Hiệu trưởng và ứng viên Hiệu trưởng tương lai chuyên nghiệp hóa vị trí lãnh đạo nhà trường và góp phần chuyển đổi mô hình quản lý trường phổ thông theo mô hình (school-based management – hay còn gọi là quản lý dựa vào cộng đồng).

Bên cạnh đó triệt để ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động giáo dục và trong giảng dạy. Rất cần có một khung chính sách về chuyển đổi số trong giáo dục để tạo ra sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và với các hệ thống khác của đất nước theo hướng chuẩn hóa dữ liệu. Xây dựng quy định về trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đào tạo mà không phải cứ tự chủ mới phải giải trình.

Giải trình nguồn lực trong xã hội kinh phí tiêu đi thì kết quả hoạt động giáo dục như thế nào. (Performance-based accountability). Chính phủ chỉ đạo thành lập Hội đồng giáo dục đào tạo và Phát triển nhân lực hoặc Hội đồng đổi mới giáo dục đào tạo ở địa phương ghép Hội đồng kỹ năng nghề địa phương vào hội đồng này luôn. Rất cần có có sự chỉ đạo của Đảng các cấp về chống “bệnh” gian dối trong giáo dục và một cơ chế mạnh để xử lý chấm dứt “bệnh” vào năm 2025.

Đối với bậc đại học, cần có chính sách mạnh về đầu tư cho một số trường đại học mạnh để xây dựng mô hình đổi mới sáng tạo không phân biệt trường công hay tư, hình thành mạng lưới liên kết hợp tác chia sẻ nguồn lực, trí tuệ, thông tin để đưa đại học nước ta hợp tác phát triển cạnh tranh với các trường trong khu vực

Ngành giáo dục tận dụng hết nền tảng công nghệ số bước đầu đã có sớm triển khai bồi dưỡng cán bộ quản lý, phương pháp sư phạm giảng dạy online và sản xuất các video phát triển truyền hình để giáo viên vùng sâu vùng xa có thể học hỏi được nhanh chóng. Mặt khác, với lợi thế của mình quản lý các trường đại học, ngành giáo dục phải là người tổng chỉ huy phát triển nhân lực số ứng dụng vào các ngành kinh tế cụ thể về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Đối với giáo dục nghề nghiệp cần tạo chuyển biến quan trọng trong đào tạo kỹ năng cho người lao động tại doanh nghiệp (in company training) đối phó với thay đổi công nghệ và hạn chế thất nghiệp sau Covid-19.

Với niềm tin sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, thực tế cho thấy những năm qua chúng ta đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, nhưng chặng đường phía trước còn dài và đầy gian nan trong bối cảnh thế giới đổi thay từng ngày từng giờ. Những bài học kinh nghiệm rút ra về phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến và xây dựng đất nước chúng ta có quyền hy vọng sẽ có sự đổi mới đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo sau Đại hội Đảng khóa 13 để chuẩn bị nhân lực cho đất nước phát triển mạnh, bền vững hơn trong thời đại CM 4.0./.

Nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở Hà Giang

Để thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là môn Tin học trong thời kỳ công nghệ 4.0, ngành giáo dục tỉnh Hà Giang đang gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.

Tỉnh Hà Giang hiện có 236/616 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ theo Luật Giáo dục trên 67%. Để thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là môn Tin học trong thời kỳ công nghệ 4.0, ngành giáo dục tỉnh Hà Giang đang gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.

Huyện Bắc Quang là địa phương có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Giang. Trong những năm qua, công tác giáo dục, đào tạo của huyện Bắc Quang đã được đầu tư, xây dựng trở thành điểm sáng toàn ngành giáo dục ở tỉnh Hà Giang.

Nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở Hà Giang - Hình 1

Giảng viên chuẩn môn Tin học cũng thiếu.

Trường THCS Lương Thế Vinh là đơn vị đạt chuẩn Quốc gia, được huyện Bắc Quang đầu tư xây dựng theo mô hình chất lượng cao, là lá cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Hà Giang. Hiện nay, đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên quản lý có 24 người, với 233 học sinh/8 lớp. Có thể nói, cơ sở vật chất của Trường THCS Lương Thế Vinh không thua kém bất kỳ một trường chuẩn nào trên cả nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông vẫn đang là một khó khăn, thách thức đối với tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh của nhà trường. Cùng với sự phát triển xã hội trong thời kỳ công nghệ 4.0, môn Tin học sẽ trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả các em học sinh vào đầu năm sau. Em Vũ Tiến Hưng, học sinh lớp 8B, Trường THCS Lương Thế Vinh, cảm nhận về môn Tin học như thế này: "Cháu thấy môn Tin học rất quan trọng trong thời kỳ 4.0. Việc học tin sẽ giúp đỡ học sinh rất nhiều trong đời sống và thực tế".

Hiện Trường THCS Lương Thế Vinh được trang bị một phòng học tin học với 30 máy vi tính, nhưng đến nay 10 chiếc đã bị hỏng và nhà trường vẫn chưa có giáo viên đủ chuẩn dạy môn Tin học. Trường chất lượng cao ở Hà Giang đã vậy, thử hỏi các trường ở vùng sâu, vùng xa thì khó khăn tới mức nào?

Cô Hoàng Thị Kim Nhung, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Lương Thế Vinh, nhiều năm liền dạy học tại huyện vùng 3 khó khăn, chia sẻ: Tin học là cánh cửa cho các em tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng ở vùng sâu, vùng xa cánh cửa này còn hẹp lắm.

"Các em ở khu vực khó khăn thiệt thòi hơn, phương tiện hỗ trợ giảng dạy hạn chế. Các em rất hạn chế trong việc tiếp xúc thông tin trong thời kỳ 4.0. Ví như việc ra bài tập, kiểm tra ở trường như hiện nay có thể dùng điện thoại, nhưng đối với các em ở vùng 3 khó khăn thì không thực hiện được", cô Nhung cho biết.

Tỉnh Hà Giang còn thiếu rất nhiều giáo viên khi thực hiện chương trình đổi mới giáo dục. Cấp tiểu học thiếu 390 giáo viên môn tiếng Anh và Tin học; Cấp THCS thiếu 177 giáo viên môn Tin học; Cấp THPT thiếu 86 giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

Ông Vũ Ngọc Hân, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết: "Hiện nay môn Tin học và cơ sở vật chất ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên còn thiếu. Nhiều trường chỉ có 5-7 máy vi tính không đủ để các em học tập, thậm chí nhiều trường chưa có nên các em khó tiếp cận. Thời gian tới cần trang bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thì mới đáp ứng được chương trình đổi mới giáo dục".

Xin nói thêm, ngoài thiếu giáo viên và cơ sở vật chất còn khó khăn, thì giáo trình môn Tin học hiện nay đã quá cũ, không còn phù hợp với việc giảng dạy cũng đang là khó khăn thách thức đối với việc đổi mới giáo dục tại Hà Giang.

Nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở Hà Giang - Hình 2

Máy vi tính trang bị cho học sinh còn thiếu.

Trong 616 trường học ở Hà Giang hiện chỉ có 38% trường đạt chuẩn Quốc gia, vẫn còn gần 900 điểm trường chưa chuyển được về học tập trung. Vì vậy, mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với những địa phương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề như tỉnh Hà Giang sẽ khó thực hiện được. Một tầm nhìn, một chiến lược đổi mới "dài hơi" phải được xây dựng kỹ từ nền móng thực tiễn xã hội và phải phù hợp với thực tế thì mới thực sự đem lại hiệu quả./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trường học thành phố thích ứng nhanh với dạy online01:06Tuyển sinh khối ngành sức khỏe, thí sinh cần lưu ý gì?01:02:00Học sinh Đồng Nai đi học lại từ ngày 1.314:23Những điều đừng bao giờ làm trong ngày đầu trẻ mầm non đi học lại04:52Học sinh đi học lại từ 1.3, phụ huynh, giáo viên nhảy cẫng vui mừng01:48Tuyển sinh 2021: Cùng một lúc có được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển?10:25Học online - Hiệu quả và bất cập06:49Dừng học trực tuyến lớp 1 là 'không nhắm mắt làm ngơ'15:33Hơn 7.400 học sinh không đến lớp trong ngày đầu đi học trở lại04:10Sinh viên ĐH Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 1.301:48Đến trường trên đôi chân của mẹ02:23Trường học tìm cách bảo mật lớp học online00:40Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường01:48Năm 2021, các trường tuyển sinh ra sao? (P.2)01:01:41Hàng chục ngàn sinh viên trường nghề sẽ trở lại trường vào 1.301:48Bộ GD-ĐT: Sẵn sàng ‘kịch bản’ điều chỉnh thời gian năm học, thi tốt nghiệp THPT01:39Tuyển sinh 2021: Bí quyết chọn phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển03:44Sinh viên được bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong dịch Covid-1902:03Trường học xịt khử khuẩn, vệ sinh lớp học chờ học sinh đi học trở lại02:54Vợ chồng đầu bếp nuôi hai con thành bác sĩ, dược sĩ04:57

Tiêu điểm

Tiếng Hàn trở thành môn học 'bắt buộc' từ lớp 3 đến 12?
08:54:36 04/03/2021
Bộ GD-ĐT giải thích thông tin tiếng Hàn thành môn học 'bắt buộc'
10:44:52 04/03/2021
Giáo viên TP.HCM bỏ phiếu kín chọn sách giáo khoa lớp 6
10:57:15 03/03/2021
Bí quyết của 'thợ săn' học bổng
19:03:19 02/03/2021
Con bị trường 'bỏ', phụ huynh cầu cứu sở
10:19:27 04/03/2021
'Học sinh lớp 1, 2 hoàn toàn có thể học online'
20:51:45 02/03/2021
Học sinh ở Hải Dương nghỉ học đến hết 17/3
21:01:08 02/03/2021
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tuyển 130 chỉ tiêu hệ nhân tài, đào tạo miễn phí
13:10:29 04/03/2021
Hành trình đến Mỹ làm giám đốc của cô gái Việt
20:29:42 03/03/2021
ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển 11.250 chỉ tiêu cho 132 chương trình đào tạo
22:13:51 02/03/2021

Thông tin đang nóng

NSND Trần Hạnh qua đời
09:44:08 04/03/2021
Nhắm mắt cưới con gái hư hỏng của sếp, đêm tân hôn tôi sốc đến ngã nhào
07:31:13 04/03/2021
Nhỏ nhắn và xinh xắn, hot girl AV khóc thét khi gặp bạn diễn "ngoại cỡ", con số 35cm gây ám ảnh
11:15:34 04/03/2021
Mới nhất: “Thần y” Võ Hoàng Yên xin lỗi vợ chồng Dũng “lò vôi”, hứa trả lại tiền và lên núi sống
12:04:41 04/03/2021
Báo Nhật đưa tin về anh Nguyễn Ngọc Mạnh: "Tay anh ấy đã cứu bé gái"
11:45:39 04/03/2021
Hiếm hoi đăng ảnh Trương Thế Vinh, Thúy Ngân lộ ngay 'hint' hẹn hò
07:30:41 04/03/2021
Gia đình ca sĩ Vân Quang Long cầu cứu
10:44:11 04/03/2021
8 cặp đôi xuất hiện trên thảm đỏ Gái Già Lắm Chiêu V: Trương Ngọc Ánh - Anh Dũng chưa phải là cặp đôi gây chú ý nhất
12:22:05 04/03/2021
Nam Em và đường tình lận đận, bị bạn trai cũ công khai chia tay, cảnh cáo
07:09:29 04/03/2021
Nghi vấn Ninh Dương Lan Ngọc được bạn trai cầu hôn sau vụ oan lộ clip 18+ ?
09:01:29 04/03/2021

Tin mới nhất

Phú Thọ: Trường Tiểu học Hy Cương tích cực đổi mới phương pháp tổ chức dạy học

13:46:00 04/03/2021
Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp với 13 phòng học/13 lớp; có đầy đủ các phòng chức năng (Âm nhạc, Tin học, Tiếng Anh, Thư viện, Hoạt động đội….), bước đầu đáp ứng được nhu cầu học của học sinh.

Tuyển sinh lớp 6 trường 'hot' ở Hà Nội: Học sinh, phụ huynh phát sốt

13:40:20 04/03/2021
Hà Nội đã phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường nóng tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Thưa các thầy cô, chương trình lớp 1 đã được giảm tải rất nhiều

13:32:13 04/03/2021
Khi xây dựng chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặc biệt chú ý thực hiện việc giảm tải trong chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành.

Tiến sĩ có 15 bằng sáng chế Mỹ: 'Đừng hỏi làm gì để có mức lương nghìn đô'

13:13:30 04/03/2021
Khi nói chuyện với nhiều bạn trẻ, TS Công thường nhận được câu hỏi: Làm gì để ra trường đạt mức lương 2.000 hay 10.000 USD?. Anh cho rằng, thay vì đặt câu hỏi đó, hãy nghĩ đến việc làm thế nào để nâng giá trị bản thân.

Tuổi trẻ với đam mê và khát vọng

13:04:09 04/03/2021
Với khát vọng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để khẳng định mình, nhiều bạn trẻ trên quê hương núi Ấn- sông Trà đã được biểu dương bởi thành tích học tập xuất sắc, vinh dự được nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2021.

Có chứng chỉ IELTS, thí sinh được xét tuyển thẳng vào những trường ĐH nào?

13:00:37 04/03/2021
 Trong năm 2021, nếu đạt chứng chỉ IELTS với điểm số 5.5 trở lên, thí sinh sẽ có cơ hội trúng tuyển vào nhiều trường đại học trên toàn quốc.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc ghi danh tại bảng xếp hạng Webometrics

12:50:55 04/03/2021
Webometrics vừa đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ nửa năm, hàng năm. Trong đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc lọt top 40 trường đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng này

Tuyển sinh ĐH: Hút thí sinh bằng phương thức mới

12:49:01 04/03/2021
Đề án tuyển sinh 2021 của nhiều trường vừa công bố cho thấy, các phương thức tuyển sinh ngày càng đa dạng, tiếp cận sâu đến thí sinh. 

Liên bang Nga cấp 1000 học bổng cho công dân Việt Nam

12:31:55 04/03/2021
Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021 diện Hiệp định Chính phủ với 1000 học bổng dài hạn đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Sẵn sàng phương án bù lấp kiến thức khi trò trở lại trường

10:52:45 04/03/2021
Đầu tháng 3, nhiều địa phương cho HS trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. 

Ai mà ngờ Elon Musk từng phải thi lại môn Tin học năm 17 tuổi, nhưng lý do còn bất ngờ hơn

10:50:38 04/03/2021
Thật khó tin khi một người xuất sắc hàng đầu thế giới như Elon Musk hóa ra lại từng phải thi lại vào năm 17 tuổi. Mà tưởng thi lại môn gì, ai ngờ lại chính là môn Tin học. Nhưng nếu biết lý do, thì bạn sẽ còn bất ngờ hơn.

Hiệu quả từ phương pháp học tập theo dự án

10:47:35 04/03/2021
Mới đây, Trường Sỹ quan Thông tin đã tổ chức đêm TCU English Gala để báo cáo và trình diễn các dự án các học viên của Tiểu đoàn 28 trình bày. 

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển

10:25:48 04/03/2021
Từ đầu tháng 3, nhiều trường ĐH chính thức khởi động tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh theo phương thức xét học bạ.

Hà Nội: Các trường tư thục 'top' đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ra sao?

10:23:51 04/03/2021
Các trường tư thục top đầu của Hà Nội luôn có tỷ lệ chọi hàng năm rất cao, như: Marie Curie, Nguyễn Siêu, Ngôi Sao,... đã thông báo về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học tới.

Các trường thu tiền học thế nào khi học sinh ngừng đến trường?

10:16:13 04/03/2021
Ngày 3.3, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định về mức thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác khi học sinh đi học lại sau thời gian ngừng đến trường do dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Từ khóa là “giữ ổn định”

21:31:56 03/03/2021
Tinh thần giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tiếp tục được nhấn mạnh trong cuộc họp sáng 3/3 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì. 

Hà Nội: Khi nào những học sinh hết cách ly trở lại trường?

21:16:34 03/03/2021
Theo qui định học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường, Hà Nội có gần 400 học sinh trong diện này chưa đến trường trong ngày 2/3. 

Gấp rút chọn SGK

21:10:34 03/03/2021
Nhiều địa phương trên cả nước đã xây dựng kế hoạch lựa chọn sách và tập huấn cho giáo viên sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới

Trường Tiểu học Xuân Phương còn một học sinh phải học online

21:07:21 03/03/2021
 Theo cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, hiện vẫn còn một học sinh lớp 3E (trước đây thuộc diện F0) vẫn đang thực hiện cách ly tại nhà. Học sinh này sẽ được các giáo viên tổ chức dạy online vào mỗi tối.

Trên nẻo đường xuân, nghĩ về sự nghiệp trồng người

20:57:33 03/03/2021
Mùa xuân rộng mở cánh cửa thênh thang. Khắp các nẻo đường từ phố phường làng quê, từ miền núi đến đồng bằng và hải đảo xa xôi đều hòa vào dòng chảy của thời gian, mạch nguồn của đất nước vươn ra biển lớn. 

Nhịp giáo dục bình thường mới

20:51:38 03/03/2021
Nhịp sống thường nhật quay trở lại khi hầu hết học sinh các tỉnh thành trên cả nước được đến trường sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ để phòng chống Covid-19. 

Chương trình SGK lớp 2 và lớp 6 mới: Nhà trường chủ động nhập cuộc

20:49:25 03/03/2021
Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện theo hướng phát triển cả phẩm chất và năng lực HS, nhiều trường học tại Hải Phòng đã dành mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện Chương trình GDPT mới. 

Để học sinh không bị thiệt thòi

20:40:05 03/03/2021
Hiện cả nước vẫn còn 2 địa phương là Hải Dương, Hải Phòng và 3 huyện của tỉnh Đồng Tháp chưa mở cửa trường học trở lại.

Từ cậu học trò tò mò vì sao phải đậy kín khi làm dưa cà đến 16 công bố quốc tế

20:38:17 03/03/2021
Chỉ mới 34 tuổi mà đạt được số công trình công bố như vậy thì bí quyết của Luân là sự kiên trì và tinh thần ham học hỏi.

Linh hoạt, sáng tạo dạy học trong mùa dịch

20:26:16 03/03/2021
Dạy học trực tuyến là giải pháp hợp lý trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Có thể bạn quan tâm

Lệ Quyên cầu cứu khi bị soi đeo thắt lưng ngược, "thánh photoshop" nhập cuộc xử lý cho kết quả xứng đáng điểm 10

Sao việt

13:46:06 04/03/2021
Bị cảnh sát mạng chỉ điểm việc đeo thắt lưng ngược, Lệ Quyên đã có phản ứng cực lầy lội.

MV V-Pop nào khiến “ông trùm parody Thái Lan” thích đến mức làm hẳn clip chế riêng?

Nhạc việt

13:45:43 04/03/2021
Hit Dễ đến dễ đi của ca sĩ Quang Hùng MasterD vừa được Hot YouTuber 10 triệu người theo dõi của Thái lan - Bie The Ska cũng nghiện tới mức đầu tư luôn 1 MV parody cực hài hước.

4 món thịt kho bằng nồi cơm điện dễ làm, thịt ngon đậm vị

Ẩm thực

13:45:13 04/03/2021
Bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để có món thịt kho theo kiểu truyền thống, những gì cần là chuẩn bị nguyên liệu, tẩm ướp và nhấn nút nồi cơm điện.

Quy định tuyển dụng viên chức ngành GD tại Quảng Nam: Khó tuyển người tài

Đời sống

13:43:29 04/03/2021
Cơ quan liên quan đang khởi động cho kỳ thi tuyển viên chức giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục tới đây với một số điều chỉnh nhằm tuyển đủ số lượng và bảo đảm chất lượng. 

Chủ nhóm Facebook ‘Tập đoàn phò’ bị tuyên 12 năm tù

Pháp luật

13:39:33 04/03/2021
Với tội môi giới mại dâm và chứa mại dâm, Đặng Thị Hương, chủ nhóm Facebook Tập đoàn phò, bị tòa tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù.

Xe điện của Volvo chỉ bán hàng trực tuyến

Ôtô

13:38:33 04/03/2021
Cùng với việc giới thiệu mẫu xe C40 Recharge Crossover, Volvo cũng tuyên bố, các dòng xe điện của hãng này sẽ được bán hàng trực tuyến qua mạng.

Philippines: Covid-19 làm lộ yếu kém của ngành giáo dục

Thế giới

13:38:11 04/03/2021
Covid-19 có thể là cơ hội để Chính phủ Philippines áp dụng công nghệ nhằm thay đổi hệ thống giáo dục toàn quốc. 

Kết thúc tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng sau 2 tháng bị mất tích

Sự kiện nóng

13:33:26 04/03/2021
Lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm bằng tàu chuyên dụng, trực thăng nhưng bất thành và sau hơn 2 tháng phải hủy việc tìm kiếm.

Xe máy Trung Quốc nhái “vua xe ga” Honda SH, giá cực sốc

Xe máy

13:32:51 04/03/2021
Xe máy Trung Quốc có tên Atlas SH50 sở hữu thiết kế giống như dòng xe tay ga Honda SH đang bán tại Việt Nam.

Giấc mơ vô địch World Cup viển vông của bóng đá Trung Quốc

Bóng đá thế giới

13:30:36 04/03/2021
Cách nay vài năm, bóng đá Trung Quốc từng đặt ra mục tiêu gây sửng sốt là vô địch World Cup. Có lẽ đó sẽ mãi là giấc mơ xa vời ở quốc gia đông dân nhất thế giới…

Con gái Guti cặp với người tình cũ của bạn thân

Bên lề sân cỏ

13:27:31 04/03/2021
Con gái Guti cặp với người tình cũ của bạn thân; Ibra mời Lukaku dự lễ hội âm nhạc Sanremo; Cả thị trấn ở Ghana là fan cuồng của Aston Villa... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 4/3.

Fan bắt gặp Sooyoung (SNSD) và bạn trai Jung Kyung Ho đi siêu thị

Sao châu á

13:20:11 04/03/2021
Sooyoung (SNSD) và bạn trai Jung Kyung Ho vừa được người hâm mộ bắt gặp đi siêu thị cùng nhau, tiếp tục phát cơm chó khắp mạng xã hội.

Vợ Kobe Bryant 'tìm ánh sáng trong đêm' sau bi kịch gia đình

Sao thể thao

13:17:26 04/03/2021
Bà xã Vanessa của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant thổ lộ rằng chính người chồng và con gái đã mất cùng với ba cô con gái còn lại là động lực để sống tiếp.

4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ 'càng nhỏ nhắn' đàn ông càng mê đắm, bộ phận thứ 3 có 'ma lực' nhất

Tình yêu

13:04:30 04/03/2021
Đối với đàn ông, người phụ nữ quyến rũ không nhất thiết là phải có bộ ngực khủng. Trái lại, có 4 bộ phận sau đây trên cơ thể phụ nữ càng nhỏ lại càng trở nên có sức hút với phái mạnh.

Bị bắn không chết, Park Shin Hye còn được qua đêm cùng trai đẹp ở Sisyphus tập 5

Phim châu á

13:02:11 04/03/2021
Tập 5 của Sisyphus: The Myth ngọt ngào hơn hẳn nhờ phân cảnh thân mật của Park Shin Hye và Jo Seung Woo, bên cạnh đó cũng tiết lộ nguyên nhân khiến nhân loại diệt vong.