ADVERTISEMENT

kỷ nguyên hiện đại

Ubisoft đang thực hiện những thay đổi phù hợp để làm lại Splinter Cell

Mọt game

12:02:27 04/10/2022
Splinter Cell Remake đã đưa ra cho Ubisoft nhiệm vụ khó khăn là bảo tồn bản sắc của trò chơi trong khi vẫn mang lại cảm giác thời hiện đại
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT