Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong môn Vật lí

Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường trung học được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng các việc làm cụ thể của học sinh (HS), được thực hiện trong thực tế, được sự định hướng, hướng dẫn của nhà trường.

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong môn Vật lí - Hình 1

Ảnh minh họa

Đối tượng để trải nghiệm nằm trong thực tiễn. Qua trải nghiệm thực tiễn, người học có được kiến thức, kĩ năng, tình cảm và ý chí nhất định. Sự sáng tạo sẽ có được khi phải giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để giải quyết vấn đề, ứng dụng trong tình huống mới, không theo chuẩn đã có.

Để giúp các thầy cô giáo vận dụng xây dựng chủ đề bài học gắn với cáchoạt động trải nghiệm cho HS, chúng tôi xin chia sẻ một số lưu ý sau đây:

1. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chủ đề

Dựa trên các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm đã đưa ra, dựa vào đặc điểm dạy học môn Vật lí theo chủ đề ở trường phổ thông, các bước tổ chức để HS có những trải nghiệm được trình bày dưới đây.

Tham gia và suy ngẫm sự kiện mở đầu, phát hiện vấn đề

HS tham gia vào các tình huống học tập do GV xây dựng: Giải bài tập mở đầu, mô tả các sự kiện trong đời sống có liên quan, tham gia trò chơi, làm thí nghiệm, quan sát và đánh giá về một sự kiện vật lí…Để từ đó phát hiện được vấn đề nghiên cứu và diễn đạt được vấn đề bằng câu hỏi hay một bài toán có đủ thông tin.

Xử lí thông tin

Thu thập thông tin: Từ vấn đề đã xác định, HS thảo luận để đi đến xác định các từ khóa để tìm kiếm thông tin. Phân công các thành viên tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: Sách, báo, Internet, người lớn hơn…

Sắp xếp thông tin: HS trình bày và thảo luận để lựa chọn được các thông tin có ý nghĩa với chủ đề và sắp xếp chúng thành một hệ thống sử dụng được.

Thực hiện các nghiên cứu: Đề xuất, thảo luận các ý tưởng, để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo như:

- Đề ra một dự đoán (một giả thuyết) cho sự kiện, hiện tượng trong chủ đề

- Lựa chọn một giải pháp hoặc cách lí giải hợp lí để thực hiện nhiệm vụ bằng con đường khảo sát thực nghiệm, suy luận lí thuyết, tìm kiếm lời giải thích trên Internet

- Thống nhất một mô hình hợp lí cho việc thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện các ý tưởng

- Xây dựng phương án thí nghiệm; chế tạo dụng cụ thí nghiệm, tiến hành lắp ráp và thực hiện thí nghiệm, thu thập và phân tích các số liệu để rút ra các kết luận

- Thực hiện giải pháp và theo quá trình đó, đánh giá xác nhận tính hợp lí của giải pháp

- Xây dựng mô hình (hình vẽ, biểu trưng trừu tượng, vật chất chức năng…), vận hành mô hình để đánh giá tính hợp thức của nó trong lí luận và thực tiễn. Từ đó kết luận về tính hợp thức của mô hình.

Xây dựng sản phẩm hoạt động

Từ các thông tin và kết quả nghiên cứu đạt được, cần xây dựng một sản phẩm để giới thiệu về kết quả hoạt động của nhóm. Theo sự định hướng của GV, các HS xây dựng sản phẩm nhóm để báo cáo, trao đổi và thảo luận. Sản phẩm để báo cáo có thể là: Báo tường, tập san ảnh, Poster, sơ đồ tư duy, tờ rơi, video clip, báo cáo Power Point, vở kịch sân khấu, xây dựng thí nghiệm, giới thiệu và biểu diễn thí nghiệm, đóng vai…

Báo cáo sản phẩm, trao đổi, thảo luận

Từng nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm đã xây dựng trước cả lớp; trao đổi để làm rõ các nội dung trong báo cáo hoặc chỉ ra những chỗ sai sót cần điều chỉnh; chia sẻ những điều tâm đắc…

Đánh giá hoạt động: Đánh giá quá trình hoặc kết quả tùy theo thiết kế của GV.

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong môn Vật lí - Hình 2

Ảnh minh họa/ INT

2. Đánh giá hoạt động trải nghiệm

GV tổ chức, đặt mục tiêu cho các hoạt động và đánh giá kết quả học tập, hoạt động của HS. Việc đánh hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ yếu thông qua quan sát hành vi, thái độ và sản phẩm học tập của HS.

Đánh giá kết quả hoạt động học tập của HS được thể hiện ở hai cấp độ đánh giá cá nhân và đánh giá tập thể lớp. Vì vậy, nội dung đánh giá phải thiết thực, có tiêu chí đánh giá rõ ràng thì việc đánh giá mới có tác động tích cực tới HS.

Nội dung đánh giá cá nhân

Đánh giá HS qua hoạt động trải nghiệm xét cho cùng chính là sự xem xét mức độ đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Căn cứ vào mục tiêu hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông, nội dung đánh giá HS (cá nhân và tập thể HS) bao gồm những điểm sau đây:

- Đánh giá mức độ hiểu biết của các HS về nội dung các hoạt động trải nghiệm

Muốn đạt được những kĩ năng hoạt động, muốn có thái độ tích cực trong hoạt động thì trước hết phải có sự hiểu biết đầy đủ về hoạt động này hay nói cách khác phải có trí thức về hoạt động. Vì vậy, nội dung đầu tiên của đánh giá HS qua hoạt động chính là đánh giá những hiểu biết của các em về hoạt động đó. Những hiểu biết này được truyền tải tới HS bằng nhiều con đường khác nhau, nhiều cách thức khác nhau. Có thể bằng con đường học tập văn hóa; hoặc bằng hoạt động tự sưu tầm, tìm hiểu của HS; hay có thể thông qua những thông tin thu được từ hoạt động truyền thông đại chúng… Mỗi con đường, mỗi cách thức có ưu thế riêng của mình. Song tất cả đều nhằm mục đích giúp HS nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

- Đánh giá trình độ đạt được các kĩ năng khi tham gia hoạt động trải nghiệm

Khi nói về kỹ năng hoạt động, người ta thường đề cập tới kĩ năng bộ phận như: kỹ năng giao tiếp trong hoạt động, kỹ năng đánh giá kết quả hoạt động, trong đó giao tiếp được xem là kỹ năng xuyên suốt trong các kỹ năng bộ phận.

Đối với cá nhân HS, khi đánh giá trình độ đạt được về kĩ năng hoạt động, cần chú ý tới các kỹ năng: thực hiện hoạt động (bao gồm: nhận nhiệm vụ, thực thi nhiệm vụ được giao, tự điều chỉnh bản thân trong quá trình thực hiện); kỹ năng tự đánh giá kết quả đạt được cả về mặt nhận thức, thái độ và hành vi; kỹ năng giao tiếp… Mỗi HS, tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân mà hình thành và phát triển hệ thống các kỹ năng hoạt động tương ứng.

- Đánh giá về thái độ, tình cảm của HS đối với hoạt động trải nghiệm

Nội dung của đánh giá này xem xét sự hứng thú, khuynh hướng, nhu cầu đối với hoạt động, tâm lý sẵn sàng tham gia hoạt động một cách chủ động và sáng tạo, thái độ tôn trọng lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau trong hoạt động và niềm tin vào những kết quả đạt được sau hoạt động.

Tuy rất khó để đánh giá thái độ và tình cảm, còn nếu biết đưa ra những tiêu chí cụ thể, phù hợp lứa tuổi thì có thể đánh giá được kết quả đánh giá tích cực.

Nội dung đánh giá tập thể lớp

Đánh giá kết quả hoạt động của tập thể lớp trên các phương diện: Số lượng HS tham gia hoạt động; Các sản phẩm hoạt động; ý thức cộng đồng trách nhiệm; tinh thần hợp tác trong hoạt động (phối hợp giữa các HS với nhau, phối hợp giữa các nhóm HS với nhau); kỹ năng hợp tác của HS trong hoạt động. Điều này rất quan trọng để góp phần hình thành một trong bốn trụ cột của giáo dục thể kỷ XXI là ” Học để cùng chung sống”.

Các hình thức đánh giá

Để đánh giá được khả năng tham gia hoạt động của HS cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung của hoạt động, thời gian dành cho hoạt động, có thể tiến hành nhiều hình thức và phương pháp đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, dù tiến hành dưới hình thức và phương pháp đánh giá nào cũng đều phải tính đến sự phù hợp với mục tiêu đánh giá. Bởi vì mục tiêu đánh giá là đầu ra cụ thể phản ánh mức độ đạt được của HS trong hoạt động.

Chính vì vậy, hình thức và phương pháp đánh giá phải thích hợp cho mỗi đầu ra cụ thể đó. Do vậy, có thể nói, hình thức và phương pháp đánh giá HS qua hoạt động trải nghiệm phải mang tính đa dạng, và phải phù hợp với đặc điểm HS của mình. Dưới đây là một số hình thức và phương pháp đánh giá phổ biến hiện nay: Đánh giá bằng quan sát; đánh giá bằng phiếu tự đánh giá; đánh giá bằng phiếu hỏi; đánh giá qua bài viết; đánh giá qua sản phẩm hoạt động; đánh giá bằng điểm số; đánh giá qua tọa đàm, trao đổi ý kiến và nhận xét; đánh giá qua bài tập và trình diễn; đánh giá của GV chủ nhiệm và các lực lượng khác.

Quy trình đánh giá

Quy trình đánh giá HS qua hoạt động trải nghiệm được thể hiện ở ba bước:

Bước 1: Cá nhân tự đánh giá

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá ở từng mức độ đánh giá đã được trình bày ở trên, cá nhân HS tự đánh giá xếp loại bản thân, tự đánh giá xếp loại của HS biểu hiện mức độ tự nhìn nhận, tự ý thức của các em. Trong tự đánh giá, HS phải nêu được nhận thức của mình về nội dung hoạt động, những kỹ năng mà em đã rèn luyện được và sự hứng thú đối với hoạt động. Từ đó, HS tự xếp vào loại mà bản thân cho là hợp lý nhất. Tự xếp loại chính xác sẽ giúp các em tự tin khẳng định mình hơn, từ đó có quyết tâm cao hơn trong việc tham gia vào hoạt động của tập thể.

Trong tự đánh giá, điều khó khăn đối với HS là việc tự xác định đúng khả năng của mình trong hoạt động. Khả năng thể hiện ở sự hiểu biết vấn đề, nắm bắt thông tin và bổ sung thêm cho vốn tri thức của mình; đồng thời khả năng cũng bộc lộ ở các kỹ năng giao tiếp trong hoạt động, kỹ năng giải quyết vấn đề của HS.

GV cần hướng dẫn tự đánh giá để HS thực hiện bước này có hiệu quả hơn. Từ đó, đánh giá của tập thể HS sẽ có sở sở để thực hiện.

Bước 2: Nhóm HS đánh giá

Thông thường, nhóm HS là đơn vị cơ bản để đánh giá xếp loại cá nhân trên cơ sở tự đánh giá của từng em và góp ý của các thành viên trong nhóm.

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá của các mức độ xếp loại ở trên, dựa vào tự đánh giá của từng em và góp ý của các thành viên trong tổ.

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá của các mức độ xếp loại ở trên, dựa vào tự đánh giá của cá nhân, các thành viên trong tổ nhận xét, bổ sung thêm thông tin nhằm khẳng định mức độ đạt được của từng HS trong nhóm mình.

Điều rất quan trọng ở bước này là người chủ trì điều khiển đánh giá của nhóm phải chủ động, dẫn dắt để HS trong lớp đánh giá được chính xác và khách quan hơn.

Bước 3: GV đánh giá xếp loại

Từ kết quả đánh giá HS, GV xem xét, phân loại và đi đến quyết định xếp loại cho từng HS trong lớp. Trong quá trình này, GV cần tham khảo, trao đổi thêm về những trường hợp cụ thể, cần thiết. Điều đó rất có tác dụng trong việc phát huy tính dân chủ ở HS, đồng thời tập dượt cho các em kỹ năng trao đổi một cách trung thực và thẳng thắn.

Tiêu chí đánh giá

Đánh giá HS trong hoạt động trải nghiệm cần căn cứ vào mục tiêu đã được xác định về kiến thức, thái độ kỹ năng đã được xác định. Cần lưu ý các khía cạnh đánh giá có tính chất đặc thù đó là sự trải nghiệm và sáng tạo của HS.

Các tiêu chí đánh giá trải nghiệm

- HS được trực tiếp tham gia vào các loại hình hoạt động trải nghiệm, không phải là chỉ thụ động ngồi nghe giảng hay quan sát các bạn HS khác thực hiện hoạt động

- HS được trải nghiệm tất cả các giác quan: mắt – nhìn, tai – nghe, mũi – ngửi, trải nghiệm bằng xúc giác, được hoạt động bằng đôi tay, cầm nắm và cảm nhận; được di chuyển trên đôi chân. Đặc biệt là trải nghiệm cảm xúc khi tham gia các hoạt động: vui, buồn, lo lắng, an tâm, hạnh phúc, băn khoăn…

- HS được hoạt động, tương tác trực tiếp với đối tượng hoạt động

- HS được trải nghiệm cả trên lớp và hoạt động thực tiễn bên ngoài phạm vi lớp học…

Các tiêu chí đánh giá sự sáng tạo của HS

- Tính độc đáo: sản phẩm của HS (những câu trả lời, những vật dụng, đồ dùng) thể hiện tính chất hiếm, lạ (chưa từng xuất hiện bao giờ đối với cá nhân HS, hoặc hãn hữu xuất hiện và quá khan hiếm đối với cá nhân HS cũng như tập thể) về ý nghĩa, chức năng sử dụng, tính chất, hoặc vai trò và vị trí của nó trong hoàn cảnh vấn đề đặt ra.

- Tính thành thục: số lượng ý tưởng, hoặc ý kiến, hoặc phương án được đưa ra với mỗi nhiệm vụ mà HS thực hiễn khi tham gia hoạt động học tập cụ thể.

- Tính mềm dẻo: số lượng các ý tưởng, các giải pháp, các phương án trả lời và các thuộc tính được phát hiện của sự vật hiện tượng.

- Tính mới mẻ: sản phẩm của HS (câu trả lời, những vật dụng, đồ dùng) thể hiện tính chất không quen thuộc về ý nghĩa, chức năng sử dụng, tính chất, hoặc vị trí và vai trò của nó trong hoàn cảnh vấn đề được đặt ra.

- Tính hiệu quả: số lượng ý tưởng, phương án, sản phẩm được ghi nhận.

Trên đây là một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động học môn vật lí thông qua việc thiết kế tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học. Chúng tôi thiết nghĩ để hoạt động có hiệu quả cần có sự hỗ trợ, góp ý của tổ/nhóm chuyên môn, sự khích lệ và ủng hộ của Ban giám hiệu nhà trường. GV cần rà soát thật kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và học liệu cho bài học cũng như phải tính đến bảo đảm an toàn cho GV và HS nếu phải đưa các em hoạt động ngoài lớp học, nhất là các bài học gắn với bảo vệ môi trường, gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thực tiễn của địa phương. Có như vậy thì các hoạt động trải nghiệm mới thực sự hiệu quả.

Ths. Nguyễn Trọng Sửu, Vụ Giáo dục Trung Học

Theo giaoducthoidai

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
18+ khi yêu: Vì gặp được emVideo: Rét, nước trong chậu ở xã miền núi Nghệ An đóng băngKiên cường đánh bại Thái Lan, tuyển bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30"Mắt Biếc": Lộ cảnh Ngạn ôm đàn hát cho Hà Lan nghe hơn 1 năm nhưng không chịu tỏ tìnhPhan Mạnh Quỳnh tiết lộ còn hàng ém chưa tung: chính là bài hát Hà Lan bỏ Ngạn theo trai ở "Mắt Biếc""Deadpool" Ryan Reynold hết cà khịa Disney lại "hack game" làm loạn cả trò chơi điện tử "Free Guy"Clip: 37 ôtô dính tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Trung QuốcBản đồ huyền thoại Wake Island sẽ có trong Battlefield 5 tại bản cập nhật sắp tớiBị nhóm đàn ông chém dồn dập và xịt hơi cay, nam thanh niên cầm phóng dao lợn chống trả quyết liệt3 cặp anh em nổi tiếng châu Á nhờ tài năng và vẻ ngoài thu hútSay xỉn ngã xuống sông, chàng trai chui xuống cống ngủ nguyên một đêmHành khách nằm xuống dưới đất chặn xe, tài xế gọi 7 lần 'bố' cầu xin buông thaKhông quảng bá, IU vượt mặt EXO tiếp tục rinh cúp chiến thắng cho Blueming trên InkigayoTrực tiếp bóng đá chung kết SEA Games ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đội hình mạnh quyết giành vàngGiả một lúc 3 giọng của HAT, Nhật Thủy khiến giám khảo nhận xét: "Gương mặt thân quen không nên mời em!"‘Ngôi sao nhí’ Ngọc Linh giải thích việc dừng ca hát khi ở thời kỳ đỉnh caoNữ Việt kiều phấn khích bảo vệ đôi vợ chồng gây bão tại “Vợ chồng son”Lách qua khe cửa hẹp thành công, nam sinh Bình Thuận trở thành 'nhà leo núi' cuối cùng góp mặt ở cuộc thi quý I năm 2020Patrick Wilson - nam chính của vũ trụ phim kinh dị The ConjuringVingroup và Masan - Thương vụ sáp nhập “bom tấn” và tham vọng đấu với những gã khổng lồ ngoạiĐại khủng hoảng (1929 - 1939) - thảm hoạ kinh tế khủng khiếp nhất lịch sửMan Utd thắng trận, Gary Neville vẫn lên tiếng cảnh tỉnh tất cả 1 điều5 ứng dụng & game hấp dẫn đang FREE cho iPhone và iPad, có ngục tối diệt quái Rogue HeartsFire Emblem Fates – Định mệnh oan nghiệtDoom Eternal lại trễ hẹn3 dự án lớn của Ubisoft bị dời ngày ra mắtBom tấn Devil May Cry Mobile chính thức xuất hiệnBB Trần, Hải Triều hóa thân thành BLACKPINK, fan không nhịn được cười trước phiên bản "cô bé đô con"PUBG đang tặng ‘free’ skin'Mặt trời của tớ' tập 6: Nhờ vết sẹo trên vai, Ánh Dương nhận ra Nhật Minh là người bạn thuở nhỏHoa hậu Khánh Vân không ngại mặc hở trên phim

Tiêu điểm

Giáo viên bị đuổi việc vì nói ông già Noel không có thật
11:02:54 07/12/2019
Đề bài viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020: Cơ hội viết về thời đại công nghệ
12:19:05 08/12/2019
Thư 'cận' và ước mơ làm cô giáo
10:01:28 07/12/2019
Từ ngày 1/7/2020, không tuyển mới giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, cao đẳng
22:30:46 06/12/2019
Lách qua khe cửa hẹp thành công, nam sinh Bình Thuận trở thành 'nhà leo núi' cuối cùng góp mặt ở cuộc thi quý I năm 2020
16:22:44 08/12/2019
Làm thầy giáo dạy học trò bán trú chả khác gì làm cha, mẹ!
10:27:00 07/12/2019
20 năm nhìn lại “sân chơi” máy tính cầm tay đầu tiên cho học sinh
23:21:15 06/12/2019
Hà Tĩnh xây dựng thành phố giáo dục quốc tế
21:42:28 07/12/2019
Tấm gương hiếu học của ba anh em mồ côi
22:23:27 07/12/2019
Tuyển dụng đặc cách giáo viên - chính sách nhân văn
22:31:37 07/12/2019

Thông tin đang nóng

Tình bạn 10 năm của Ngô Kiến Huy và Đông Nhi "rạn nứt" vì cả 2 liên tục "bóc phốt" nhau trên mạng xã hội
20:48:52 08/12/2019
Ảnh hiếm thời còn niềng răng của Khánh Vân hot trở lại chứng minh Tân Hoa hậu dậy thì quá thành công
20:15:28 08/12/2019
Vợ nằng nặc bắt tôi ở nhà để cô ấy đi chụp ảnh kỷ niệm 5 năm ngày cưới riêng với bố mẹ chồng, tôi chất vấn thì nhận được câu trả lời không thể tin nổi
20:26:44 08/12/2019
Sau đêm chung kết, Vũ Thu Phương bất ngờ chia sẻ đầy xúc động về top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019
21:22:22 08/12/2019
Gia đình từ chối hỏa táng cô gái bị thiêu sống ở Ấn Độ
20:20:12 08/12/2019
HLV Park Hang Seo cổ vũ tuyển nữ Việt Nam đấu chung kết SEA Games 30
21:15:44 08/12/2019
Báo Campuchia choáng váng vì sức mạnh của U22 Việt Nam
21:29:27 08/12/2019
Đặng Thu Thảo, Chi Pu cùng dàn sao Vbiz vỡ oà hạnh phúc khi tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30
21:59:27 08/12/2019
Khoe hoa chồng tặng, Lưu Hương Giang vô tình hé lộ không gian căn hộ mới
21:17:02 08/12/2019
7 tháng sau sinh con thứ 3, Hải Băng lần đầu tâm sự đầy xúc động
21:50:12 08/12/2019

Tin mới nhất

Bà giáo gần 100 tuổi cần mẫn dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo

15:48:21 08/12/2019
Bà Trần Thị Bê (phường Trường An, TP Huế) đều đặn hàng tuần dành 3 buổi dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo tại địa phương. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Ba: 60 năm xây dựng và phát triển

15:45:56 08/12/2019
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Giáo dục huyện Thanh Ba đã đạt được những kết quả đáng tự hào, đóng góp không nhỏ đối với sự nghiệp giáo dục tỉnh Phú Thọ và sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thanh Ba.

Gợi mở những bài học quý giá về chuẩn bị nguồn lực con người

15:40:37 08/12/2019
Thành công của hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã cho chúng ta nhiều bài học về tầm nhìn, phương châm giáo dục, chăm lo chuẩn bị nguồn lực con người.

Thi trắc nghiệm trực tuyến đa tương tác - học sinh, giáo viên đều “nhẹ gánh”

15:38:42 08/12/2019
Trước mỗi kỳ thi, không chỉ học sinh phải chịu áp lực mà ngay cả giáo viên cũng gặp không ít vất vả, đặc biệt là trong khâu biên soạn đề thi. Vì vậy, hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến đa tương tác của nhóm giáo viên Hà Tĩnh ra đời đã ...

Lắng nghe học sinh nói

15:28:54 08/12/2019
Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, nhiều trường ở tỉnh Đồng Tháp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với các em. Những trải lòng của trò về thầy, thầy với trò là cách để sẻ chia, gắn kết học sinh với nhà trường. Cũng từ đ...

Dạy học trải nghiệm kết hợp liên môn: Trang bị khả năng tư duy độc lập

12:28:54 08/12/2019
Phương pháp dạy học trải nghiệm kết hợp dạy học liên môn sẽ trang bị cho HS khả năng tư duy độc lập để các em chủ động tìm lời giải cho các vấn đề trong các môn học đồng thời biết vận dụng các kiến thức này vào thực tế cuộc sống.

Có một thứ “mật ngọt” mang tên pháp luật

11:54:21 08/12/2019
Những “chú ong” làm ra thứ mật ngọt đó không ai khác là những con người tâm huyết với công cuộc giáo dục pháp luật cho trẻ em với nguyện vọng và quyết tâm biến pháp luật khô cứng thành những câu chuyện của cuộc sống, để hướng các em đến...

Giáo viên phải đọc 32 đầu sách: Hóc búa bài toán chọn sách giáo khoa và nỗi lo chất lượng giáo dục

11:47:45 08/12/2019
Ngày 30/1, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, các trường sẽ mua 32 đầu SGK lớp 1 vừa được Bộ GD&ĐT phê duyệt làm dữ liệu dùng chung cho giáo viên, đồng thời là cơ sở cho việc dạy học sau này.

Nói luật cho trẻ em nghe… không dễ dàng!

11:35:58 08/12/2019
Về thực chất môn Giáo dục công dân chính là môn “nói luật cho trẻ em nghe”. Pháp luật với những đặc thù của mình luôn khô cứng và khó hiểu, còn trẻ em, học sinh lại là đối tượng thích những vấn đề thực tế sinh động để dễ hiểu, dễ nhớ. 

Mỗi trường một bộ sách, thật tuyệt vời!

11:28:23 08/12/2019
Theo ý kiến người viết, mỗi trường một bộ sách giáo khoa khác nhau trong cùng một huyện, đó là một điều tuyệt vời nhất cho giáo dục nước nhà.

Vì sao một số hiệu trưởng nhà trường chưa được lòng giáo viên?

10:43:24 08/12/2019
Ở các trường phổ thông hiện nay, có nhiều người được bổ nhiệm hiệu trưởng vì họ có tài năng thực sự, họ đi lên bằng năng lực và phẩm chất của mình.

Tiền đề xây lớp học hạnh phúc

10:34:10 08/12/2019
Yếu tố cốt lõi nhất để xây dựng trường học hạnh phúc là quan hệ giữa học sinh và giáo viên phải thay đổi, phải cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này.

Người thầy truyền cảm hứng tiếng Việt cho học sinh người Ê-đê!

10:32:06 08/12/2019
Thầy Y Giêng cho rằng: Nếu giáo viên không am hiểu, đồng cảm, làm bạn cùng các em, các em rất dễ mặc cảm, từ đó xem nhẹ việc học, dẫn đến bỏ học.

GS. TS. Phạm Tất Dong: Tôi không hiểu lý do vì sao Sở GD&ĐT lại nhận tiền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam!

10:27:53 08/12/2019
Những ngày vừa qua, thông tin về việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong lựa chọn sách giáo khoa (SGK).

Tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”

10:26:06 08/12/2019
Ngày 7-12, tại TP Thái Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trung ương lần thứ nhất. 

Lan tỏa tinh thần “thầy dạy hay - trò học giỏi” tiếng Anh

10:23:10 08/12/2019
Thầy cô giáo trong nhóm Tiếng Anh của Trường THPT Trần Phú, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã có những đổi mới sáng tạo trong quá trình dạy ngoại ngữ, sử dụng tư liệu thực tế trong giảng dạy Tiếng Anh.

Có công bằng trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện hay không?

10:17:31 08/12/2019
 Nếu vẫn để một người nắm nhiều vai khác nhau như một số địa phương hiện nay đang làm thì không bao giờ có công bằng và tất nhiên uy tín của kỳ thi không có.

Giáo viên chủ nhiệm bậc tiểu học làm quá nhiều việc mà thù lao chưa tương xứng

10:12:18 08/12/2019
Để học trò phát triển một cách toàn diện thì công tác chủ nhiệm của giáo viên cần được chăm lo một cách đúng mức. Có thế, giáo viên mới cống hiến hết mình.

Nên để Sở hay Trường chọn sách giáo khoa mới?

10:01:16 08/12/2019
Làm sao dung hòa việc chọn sách của năm học 2020-2021 với năm học 2021-2022 để đem lại lợi ích thiết thực cho cả người dạy, người học?

Chuyện chưa kể về cô gái Hải Phòng là thủ khoa trường Xây dựng

09:59:42 08/12/2019
Vũ Thị Khánh Chi tâm sự rằng, cô luôn cảm thấy hãnh diện và tự hào vì là một phần của ĐH Xây dựng. Với Chi, ngôi trường này không chỉ là nơi cô được trang bị kiến thức bổ ích mà còn là môi trường giúp bản thân cô trở nên trưởng thành, t...

Học sinh hứng thú với tiết học không bục giảng

22:47:58 07/12/2019
Không gò bó trong bốn bức tường chật chội, một tiết đọc sách thú vị đã diễn ra ngoài trời, trong một không gian mát mẻ hòa lẫn với thiên nhiên khiến học sinh thích thú.

Chủ động nhập cuộc

22:40:33 07/12/2019
 Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đòi hỏi ngành Giáo dục, đặc biệt là người thầy có những tư duy mới cũng như tiếp nhận cái mới về công nghệ trong giáo dục. Ngành Giáo dục các địa phương đang tập trung nguồn lực để có th...

Người biên soạn không được chọn sách giáo khoa

21:40:42 07/12/2019
Quy định người tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa không tham gia hội đồng chọn sách nhằm tránh xung đột lợi ích, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

SV Duy Tân giành giải khuyến khích Giải thưởng Đồ án SV tốt nghiệp xuất sắc 2019

15:23:04 07/12/2019
Đồ án “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan vùng chiến sự huyện Can Lộc -tỉnh Hà Tĩnh” của sinh viên (SV) Phạm Thị Hằng, Đại học (ĐH) Duy Tân đã giành giải Khuyến khích Giải thưởng Đồ án SV Tốt nghiệp xuất sắc năm 2019.

Phó Chủ tịch nước dự kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Y dược Cần Thơ

15:15:53 07/12/2019
Hiện nay, Trường Đại học Y dược Cần Thơ có 7 khoa và đơn vị đào tạo, 15 phòng, trung tâm chức năng và Bệnh viện trực thuộc Trường.

SGK Thể dục đầu tiên trong chương trình mới có gì?

14:31:04 07/12/2019
Vượt qua 3 bản thảo sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 1 gửi lên Hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT, đây là cuốn sách duy nhất được đưa vào sử dụng năm 2020-2021

Kỹ năng sống - Giáo dục yêu thương cho hơn 700 học sinh ở Hải Dương

14:15:32 07/12/2019
 Chiều 6/12, Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí (Trung tâm Đức Trí) phối hợp với trường Tiểu học Cẩm Chế (huyện Thanh Hà, Hải Dương) tổ chức chương trình Ngoại khóa Kỹ năng sống với chủ đề Giá trị yêu thương nhằm giúp các em...

Thất bại đầu tiên của nam sinh “luôn gặp thành công”

14:09:28 07/12/2019
Xã hội Việt Nam còn thiếu sự tôn trọng cho thất bại. Đây là hệ quả của việc giáo dục vẫn coi trọng kết quả hơn quá trình. Cố gắng và tiến bộ chưa bao giờ là tiêu chí đánh giá học sinh.

Sáng tạo đưa công nghệ vào giảng dạy

14:05:08 07/12/2019
Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra cho giáo viên sự cần thiết phải nhập cuộc. Khi mạng xã hội và những thông tin mở đang trở thành nguồn tài liệu vô cùng lớn, giáo viên càng cần khẳng định vai trò định hướng, khai mở tiềm năng cho học ...

10 kỹ sư, nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Honda Y-E-S

14:01:22 07/12/2019
Ngày 7/12, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S) năm 2019. 10 bạn trẻ tài năng với nhiều ý tưởng, giải pháp trong lĩnh vực công nghệ sinh thái đã được vinh danh.

Nghị lực của nữ sinh lớp 9 Siu H'Bắc "hạt giống" điền kinh tiêu biểu

10:59:57 07/12/2019
Cuộc sống khó khăn nhưng cô học trò người dân tộc Ja Rai Siu HBắc quyết tâm vượt qua để trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Minh bạch sách giáo khoa

10:53:06 07/12/2019
Với mục đích đa dạng sách giáo khoa (SGK), nhiều nhà xuất bản (NXB) có thể biên soạn SGK thay vì chỉ riêng NXB Giáo dục Việt Nam độc quyền như trước.

Xin việc cũng cần chuyên nghiệp

10:49:40 07/12/2019
 Trong môi trường năng động, hiện đại, cơ hội tìm việc của người trẻ không thiếu. Tuy nhiên, cũng từ đây phát sinh không ít rắc rối bởi những hành xử còn non trẻ của một số bạn khiến nhà tuyển dụng không khỏi đau đầu. 

Nhân lên lòng yêu nước và hội nhập quốc tế

10:35:04 07/12/2019
ĐH Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/12/2019, tại Hà Nội, với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Sông Thương - Cô hiệu trưởng như người bạn của giáo viên

10:23:35 07/12/2019
Với học sinh tốt nghiệp Tiểu học, được vào Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh là mơ ước của rất nhiều em ở thành phố biển Vũng Tàu; một ngôi trường đã từng nhận Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

Giáo viên chủ nhiệm, đôi vai nặng trĩu

10:20:05 07/12/2019
Trong mọi hoạt động thì tôi không bao giờ bỏ rơi bất cứ một học sinh nào và các bạn trong lớp cũng như vậy, thành viên nào cũng đều được quý trọng như nhau.

Các thí sinh IMSO chia sẻ kinh nghiệm chinh phục Toán và Khoa học

10:12:41 07/12/2019
Kỳ thi lần thứ 16 Olympic Toán học và Khoa học quốc tế 2019 (IMSO 2019) diễn ra tại Hà Nội đến nay vẫn còn đọng lại dư âm, những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ giữa học sinh của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự...

Đào tạo thạc sĩ theo hướng ứng dụng: Vẫn còn nghịch lý

10:05:59 07/12/2019
 Các chuyên gia cho rằng, chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng là việc quan trọng, cấp bách và cần thiết. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chương trình này chưa thực sự bài bản và hiệu quả.

Các con đường du học đại học và thạc sĩ ở Đức

23:19:11 06/12/2019
 Với chất lượng đào tạo thuộc top đầu thế giới và bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, Đức là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất.

Có thể bạn quan tâm

‘The Koker Trilogy’: Khi đời thực hóa thành ‘áng thơ’ điện ảnh nhiệm màu

Phim âu - mỹ

22:33:21 08/12/2019
Với cố đạo diễn tài hoa người Iran - Abbas Kiarostami, mọi thứ có thể được thi vị hóa, kể cả sự bần cùng, trớ trêu ở đời người. The Koker Trilogy, hay Bộ ba tác phẩm về làng Koker, là ví dụ tuyệt vời gợi nhắc đến ý nghĩa cố hữu của điện...

“Xông đất” top 7 beauty trend từ giới chuyên gia cho năm 2020

Làm đẹp

22:27:17 08/12/2019
Như người người thường hóng Táo Quân mỗi dịp tết, thì hội đẹp cũng hóng beauty trend mới từ các sàn diễn mùa Xuân hàng năm.

Ngô Kiến Huy bất ngờ khen tình cũ Sĩ Thanh hiền lành, nhẹ nhàng và khéo léo

Sao việt

22:25:57 08/12/2019
100 triệu một phút tập 227 chứng kiến màn đổ bộ của 3 hot boy gây sốt Người ấy là ai Hạo Đông, Tuấn Duy và Huy Phong. Không chỉ có ngoại hình mà cả 3 còn được MC Ngô Kiến Huy nể phục ở kiến thức sâu rộng và độ lầy lội không đối thủ.

Mách nàng biến hóa 5 set đồ dự tiệc chỉ với một chiếc váy siêu xinh

Thời trang

22:24:22 08/12/2019
Chỉ cần khéo léo phối đồ với váy sequin lấp lánh là bạn đã trở thành cô nàng sành điệu vào mùa lễ hội cuối năm rồi.

Kim Hee Chul công khai theo đuổi ‘thần tượng' Chúc Tự Đan

Sao châu á

22:08:32 08/12/2019
Mới đây, Kim Hee Chul bấn loạn khi khoa hình ảnh đi ăn và chụp hình chung với thần tượng Chúc Tự Đan.

Song Luân bảnh bao đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện AAA

Hậu trường phim

22:06:23 08/12/2019
Song Luân là đại diện của Việt Nam được đề cử với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã tham dự đêm gala trao giải.

Hóa công chúa, 'gái một con' Angelababy không quên vén váy khoe chân nuột nà

Phong cách sao

22:01:39 08/12/2019
Nữ diễn viên Angelababy nhận được sự chú ý lớn từ phía truyền thông và người hâm mộ khi tham gia sự kiện ở Quảng Châu.

Chân rướm máu, cầu thủ nữ Việt Nam nén đau đá trận chung kết

Bóng đá việt nam

22:01:30 08/12/2019
Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu mạnh mẽ trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial để giành HCV tại SEA Games 30.

Liên Quân Mobile: Game thủ đua nhau nhận FREE ít nhất 1 tướng và 2 skin trong ngày 8/12

Esport

21:49:34 08/12/2019
Ngày 8/12/2019 là thời điểm mà game thủ Liên Quân Mobile bắt đầu hái trái ngọt sau nhiều ngày cày sự kiện vất vả.

Video: Rét, nước trong chậu ở xã miền núi Nghệ An đóng băng

Đời sống

21:49:18 08/12/2019
Thời tiết ở miền núi Nghệ An đang xuống thấp, xuất hiện băng giá, làm đảo lộn cuộc sống người dân nơi rẻo cao vùng biên giới. 

Chế độ ăn uống mất cân bằng, thiếu dinh dưỡng khiến 5 loại ung thư nguy hiểm dễ dàng tìm tới bạn

Sức khỏe

21:42:21 08/12/2019
Có thể khẳng định chế độ ăn uống hàng ngày có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư. 5 loại ung thư này chỉ trực chờ đe dọa nếu bạn không có một chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Ngỡ ngàng nhan sắc và body của Kim "siêu vòng 3" dạo này

Sao âu - mỹ

21:28:41 08/12/2019
Kim Kardashian quyết tâm thay đổi ngoại hình và đang dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân.

Ông hoàng, bà hoàng cảnh nóng xứ Hàn tái ngộ sau 7 năm

Phim châu á

21:28:11 08/12/2019
Nhiều năm kể từ sau khi bộ phim truyền hình Haeundae Lovers kết thúc, ông hoàng phim 18 Kim Kang Woo và mỹ nhân Jo Yeo Jeong mới có thêm dự án hợp tác chung.

Nhà phố không cần lắp điều hòa vẫn thoáng mát, dễ chịu nhờ thiết kế giếng trời hợp lý ở Đà Nẵng

Sáng tạo

21:22:33 08/12/2019
Với diện tích đất phổ biến 5x20m, căn nhà phố được xây dựng với các giải pháp thiết kế hợp lý giúp vợ chồng trẻ cảm thấy thoải mái khi tận hưởng không gian trong lành, mát mẻ ngay trong ngôi nhà của mình.