Khoa học và công nghệ góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những kỳ vọng của lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước.

Khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng

Khoa học và công nghệ góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững - Hình 1

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nam Hightech ứng dụng hệ thống công nghệ nhà màng, điều khiển lưu lượng tưới, dinh dưỡng qua smartphone. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Giáo sư, Viện sỹ có thể đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ?
Về chủ trương, đường lối chỉ đạo, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết khẳng định, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp.

Đến Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của khoa học – công nghệ đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời có những bổ sung, phát triển quan trọng, nhấn mạnh rõ hơn khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới.
Nhận thức đúng đắn về đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quyết liệt, triển khai kịp thời của Chính phủ, khoa học và công nghệ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội , môi trường nhanh, bền vững thể hiện ở, chiến lược khoa học và công nghệ của Đảng góp phần thực hiện thành công sự phát triển đất nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Giai đoạn 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân 5,9%/năm, giai đoạn 2016 – 2019 tăng trưởng đạt 6,8%/năm. Năm 2020, do dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng ước đạt trên 2%, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới . Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.
Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, từng bước dựa vào ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo , mô hình tăng trưởng được đổi mới, hoàn thiện phù hợp với thời đại. Cơ cấu kinh tế ngành và nội ngành chuyển biến tích cực, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và ứng dụng công nghệ cao tăng lên. Hình thành nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng bước chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Chất lượng nhiều loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Hình thức kinh tế hợp tác và doanh nghiệp nông nghiệp tăng nhanh. Vấn đề môi trường được giải quyết trên cơ sở khoa học và luật pháp quốc tế. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp tăng từ vị trí 58 vào năm 2009 lên thứ 42 vào năm 2019. Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam được cải thiện đáng kể.
Phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh, nhất là nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu thị trường. Tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia được tăng cường. Một số lĩnh vực khoa học tự nhiên đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới . Việc nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao năng lực, trình độ khoa học, công nghệ được chú trọng. Nước ta đủ khả năng thiết kế, chế tạo thành công nhiều công nghệ, thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hạ tầng nghiên cứu trong một số lĩnh vực trọng điểm như công nghệ sinh học, hóa dầu, vật liệu, tự động hóa, na-nô, công nghệ tính toán, y học… được tăng cường.
Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được tăng cường, số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp tăng nhanh. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngày càng tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở dữ liệu về công nghệ và chuyên gia được hình thành. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển khá. Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2019 ở bậc đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp.
Chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ

Khoa học và công nghệ góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững - Hình 2
Hệ thống tưới nhỏ giọt do Israel tài trợ tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Ảnh minh họa: Trần Trang/TTXVN

Thưa Giáo sư, những điểm nổi bật đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các dự thảo văn kiện của Đại hội lần thứ XIII của Đảng là gì? Ông có kỳ vọng và niềm tin như thế nào vào sự phát triển của đất nước sau Đại hội?
Điểm nổi bật đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng là đã chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu những định hướng, giải pháp mang tính nền tảng lâu dài. Đó là phát triển hệ thống khoa học và công nghệ là một hợp phần quan trọng trong hệ thống xã hội . Thay đổi từ nhận thức, công cụ pháp luật , tiết chế xã hội tới cơ sở hạ tầng trong một tâm thế mới, thời đại mới và thế giới mới.
Sự phát triển của đất nước ta trong 5 năm tới sẽ nằm trong bối cảnh, ảnh hưởng sâu sắc của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số phát triển mạnh, cạnh tranh toàn cầu ngay trên đất nước Việt Nam. Nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng hạn hẹp, môi trường sinh thái có nguy cơ bị ô nhiễm, tranh chấp tài sản trí tuệ diễn ra mạnh mẽ hơn, đổi mới sáng tạo là nền tảng để cạnh tranh trên từng sản phẩm, an ninh phi truyền thống có xu thế lan rộng. Nhu cầu tiêu dùng cá nhân, yêu cầu điều kiện sống tăng cao. Đời sống văn hóa xã hội cũng được nâng lên một bước. Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được triển khai trong môi trường mới…
Điều này bắt buộc khoa học và công nghệ phải tham gia phát triển cùng đất nước, phải tham gia tạo dựng hệ sinh thái khoa học và công nghệ trong mọi cấu trúc, trụ cột, chủ thể phát triển. Theo cấu trúc chiều ngang, mọi thành phần, chủ thể kinh tế, thành phần cấu trúc cấu thành xã hội phải coi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực để tạo đà phát triển của chính tổ chức, cá nhân đó. Sự phát triển của mỗi thành phần, chủ thể trong hệ thống là động lực phát triển thành phần, chủ thể kinh tế còn lại và phát triển đồng đều các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong hệ thống tổng thể. Theo cấu trúc chiều dọc, trong một thành phần, chủ thể kinh tế, khoa học và công nghệ phải có vai trò là “sợi dây” liên kết tạo ra mối quan hệ hữu cơ, chuỗi giá trị.
Tôi rất vinh dự và tự hào là đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh niềm vinh dự và tự hào, tôi còn nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Đại hội, về chấp hành nghiêm quy chế của Đại hội cũng như đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội.
Tôi nhận thấy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước không những cho nhiệm kỳ 5 năm từ 2021-2025 mà còn cho tương lai xa hơn của đất nước.
Đại hội là sự kiện lớn, bao gồm nhiều nội dung quan trọng, là lúc để toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị, kiểm điểm lại, đánh giá lại những gì đã triển khai trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, xa hơn nữa là từ năm 2010. Để mỗi đảng viên, mỗi cơ sở đảng, mỗi tổ chức, cá nhân tự so sánh kết quả đạt được với những mục tiêu đã đặt ra, để từ đó thấy được những việc đã đạt được mục tiêu, những việc chưa đạt được, những việc hoàn thành vượt mức, những nguyên nhân của những việc chưa đạt được mục tiêu, những bài học kinh nghiệm. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn này, Đại hội sẽ tập trung phân tích, tính đến những mối quan hệ quốc tế, quốc nội, những kinh nghiệm đã tích lũy, những giá trị văn hóa, đoàn kết dân tộc… để đưa ra những giải pháp, định hướng, lựa chọn những cán bộ có đủ uy tín, trình độ triển khai hiện thực hóa cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết của Đại hội, để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn tới. Với những suy nghĩ như vậy, tôi cho rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có giá trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước, dân tộc.
Sau Đại hội, các cơ sở Đảng từ cấp Trung ương tới địa phương cùng toàn bộ đảng viên và cán bộ đều triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương sẽ có cách làm sáng tạo để triển khai Nghị quyết, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, khả thi để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, góp phần đưa đất nước phát triển theo đường lối lãnh đạo của Đảng.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Các Cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 để các Nghị quyết sớm được triển khai thành kế hoạch, hành động của mỗi đơn vị, cá nhân các nhà khoa học, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công trình "Thanh niên Cảnh vệ xung kích bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII" và "Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia kiểm nghiệm thực phẩm và đồ uống bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu tại các điểm và nơi diễn ra hội nghị dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; có vai trò quyết định đối với vận mệnh của toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ta.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực hiện diễn biến phức tạp trên nhiều phương diện, từ chính trị, an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế, văn hóa - xã hội... Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng càng khẳng định vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử.

Tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội Đảng - Hình 1

Đại diện Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ ký cam kết thực hiện công trình và phần việc đảm nhận.

Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và là công tác trọng tâm xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi kết thúc Đại hội, ngay từ năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị ban đầu.

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn Thành niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng kế hoạch triển khai công trình "Thanh niên Cảnh vệ xung kích bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".

Qua đó thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng Cảnh vệ thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội. Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên đã triển khai xây dựng 1 trạm kiểm tra an ninh và kiểm nghiệm với nhiệm vụ kiểm tra người, đồ vật và kiểm nghiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu và khu vực diễn ra Đại hội; triển khai xây dựng 2 trạm kiểm soát người và đồ vật, 6 trạm gác thanh niên tại các điểm ở của đại biểu.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu thuộc công trình thanh niên đăng ký đảm nhiệm phải nắm vững yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác, phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý thành thạo các tình huống đột xuất có thể xảy ra; thực hiện nghiêm quy trình canh gác 24/24 bảo vệ mục tiêu, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND trong khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu an toàn tuyệt đối; có trách nhiệm xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh vệ.

Các đoàn viên, thanh niên cũng phải thực hiện tốt nội dung "3 không" (Không vi phạm quy định trrong tuần tra canh gác, bảo vệ mục tiêu theo phương án của Bộ Tư lệnh; Không nói chuyện riêng và làm việc riêng trong khi thực hiện nhiệm vụ; Không chụp ảnh mặc quân phục, chụp ảnh các hoạt động liên quan đến Đại hội, đơn vị đưa lên các trang mạng xã hội) và "3 có" (Có tinh thần cảnh giác Cách mạng; Có tư thế, lễ tiết, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt trong khi làm nhiệm vụ cũng như xử lý mọi tình huống diễn ra tại mục tiêu; Luôn có thái độ đúng mực với đại biểu dự Đại hội và nêu cao phẩm chất trung thành-tận tụy, mưu trí-dũng cảm, đoàn kết-sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao).

Cùng với Đoàn Thanh niên, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phần việc du phụ nữ đảm nhận mang tên "Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia kiểm nghiệm thực phẩm và đồ uống bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu tại các điểm và nơi diễn ra hội nghị dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương tính chủ động của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh trong triển khai các mặt công tác nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội; khẳng định CBCS Cảnh vệ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn trí, toàn lực, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh với phương châm hành động "chỉ biết còn Đảng thì còn mình" để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại
17:10:08 26/02/2021

Thông tin đang nóng

Mẹ vợ tiết lộ tình hình sức khỏe của DV Thương Tín: Vừa tỉnh dậy đã liên tục đòi về vì sợ tốn viện phí
16:11:16 26/02/2021
Bà xã kém 32 tuổi giải thích lý do không kề cận khi NS Thương Tín bị đột quỵ, tiết lộ cuộc sống hôn nhân vô cùng khó khăn
20:04:39 26/02/2021
Tỉnh lại sau đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín: Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?
17:07:44 26/02/2021
Mẹ vợ cũ thắng tay đòi nợ, Thắm Bebe giúp Hoàng Anh phản pháo
16:15:12 26/02/2021
4 "bóng hồng" trong đời Minh Luân: Bất ngờ nhất là Ninh Dương Lan Ngọc
16:20:16 26/02/2021
Sự thật số tiền trợ cấp Covid-19 tại Mỹ mà Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn'
17:35:37 26/02/2021
Angela Baby tổ chức sinh nhật mừng tuổi 32 ở nơi không ai ngờ, Huỳnh Hiểu Minh đang ra sao?
16:25:27 26/02/2021
Ngô Thanh Vân đón sinh nhật trên du thuyền với Huy Trần, còn công khai “khẳng định chủ quyền” cực ngọt ngào!
19:25:59 26/02/2021
Mới lấy chồng được hơn tháng mà tôi sốc lên sốc xuống khi biết mục đích anh ta cưới mình
17:14:46 26/02/2021
Thiên Nhai Khách nhận điểm Douban cao ngất nhờ thính đam mỹ quá bạo làm netizen phải ngỡ ngàng
18:01:14 26/02/2021

Tin mới nhất

Đã có hơn 1 triệu xe ô tô gắn thẻ trả phí tự động không dừng

21:36:24 26/02/2021
Theo tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2021, số lượng xe ô tô được gắn thẻ trả phí đường bộ tự động không dừng đạt gần 137.300 xe, tăng đột biến so với các giai đoạn trước đó. Như vậy, tính đến nay, toàn quốc có tổng ...

3 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1/1/2021

21:34:17 26/02/2021
Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Phạt 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ

21:30:21 26/02/2021
Một tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 42 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng tài xế uống rượu, chạy quá tốc độ.

Ký kết hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội Cần Thơ - Hậu Giang

21:22:01 26/02/2021
Ngày 26-2, tại tỉnh Hậu Giang, UBND TP Cần Thơ và UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế

21:02:38 26/02/2021
Ngày 26-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Cần...

Trao giấy khen cho ‘anh hùng’ dũng cảm bơi ra biển cứu người

20:28:27 26/02/2021
Vượt sóng dữ cứu sống 3 em học sinh bị đuối nước, chàng trai 20 tuổi ở Quảng Nam được ví như anh hùng.

Bệnh nhân COVID-19 'siêu lây nhiễm' ở ổ dịch Cẩm Giàng xuất viện

20:25:20 26/02/2021
Chiều 26-2, Bệnh viện dã chiến số 2 nằm tại Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương có thêm 27 bệnh nhân COVID-19 xuất viện. Trong đó có trường hợp bệnh nhân từng được coi là siêu lây nhiễm.

Hải Phòng 'mở toang' cửa ngõ để thông thương hàng hóa

20:24:31 26/02/2021
Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng quyết định tạm dừng hoạt động 8 chốt kiểm soát liên ngành tại các khu vực cửa ngõ ra vào để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ tối đa cho sản xuất kinh doanh.

Gần 19.500 tỉ đồng để làm 67km đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

20:13:38 26/02/2021
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa trình Thủ tướng chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 67km, 4 làn xe với tổng mức đầu tư 19.470 tỉ đồng.

Quận Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ 2/3

19:49:35 26/02/2021
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị TP Hà Nội cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

TP.HCM: Siết chặt phòng dịch Covid-19 khi HS đi học trở lại

19:49:28 26/02/2021
Ngày 26/2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở GD trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. 

Cô giáo quyên góp khẩu trang cho HS và bệnh nhân nghèo

19:37:12 26/02/2021
Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh, GV Trường THPT số 1 Văn Bàn (Văn Bàn - Lào Cai) đã quyên góp 10.000 khẩu trang để ủng hộ HS và bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19. 

Hải Phòng tạm dừng 8 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra, vào thành phố

19:17:16 26/02/2021
Từ 17h ngày 26/2, TP Hải Phòng tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Cứu sống thành công bé gái bị xe tông chấn thương sọ não khi đi chúc Tết cùng Bà

19:01:19 26/02/2021
Sáng 26/2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP. Hồ Chí Minh) thông báo đã phẫu thuật thành công cho một bé gái bị chấn thương sọ não do bị xe ô tô 7 chỗ tông trúng.

Học sinh bắt buộc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi trở lại trường học

17:53:29 26/02/2021
Các địa phương yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong thời gian học tập và từ trường về nhà.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

17:00:13 26/02/2021
Mặc dù phủ Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa để phòng dịch nhưng người dân vẫn kéo đến thắp hương vái vọng bên ngoài khiến lực lượng chức năng phải dựng barie để ngăn chặn.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

16:35:13 26/02/2021
Những ngày qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục nhận được thư của bạn đọc nhờ giải đáp về việc giữ hạng và học một số chứng chỉ để giữ hạng.

Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng

16:34:51 26/02/2021
Siêu phẩm Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam với mức giá 21.99 triệu đồng kèm củ sạc nhanh 55W. Sản phẩm lên kệ ở Việt Nam với 1 tùy chọn cấu hình duy nhất là RAM 8 GB ROM 256 GB, đi kèm hai màu gồm xanh bán dạ và xanh chân trời.

Cục Nhà giáo: không đặc cách giữ hạng cho giáo viên hạng I thiếu bằng thạc sĩ

16:33:44 26/02/2021
Số giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ.

Đà Nẵng vinh danh 20 'Blouse trắng'

16:13:12 26/02/2021
Trong những ngày tháng khó khăn, chúng tôi đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y tế sẽ khống chế, đẩy lùi dịch bệnh- ông Chinh nói.

100 suất mổ mắt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

15:54:05 26/02/2021
 Bắt đầu từ 1/3, Bệnh viện quận 11 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho người bệnh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Mipec dự thu hơn 50 tỷ đồng khi bán 3 triệu cổ phiếu MIG

15:42:23 26/02/2021
Mipec sẽ giảm số lượng cổ phiếu MIG sở hữu xuống hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,93% vốn điều lệ Bảo hiểm Quân đội.

Văn Phú Invest muốn thoái toàn bộ vốn tại Công ty Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas

15:39:26 26/02/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa công bố bản trích lục nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas.

Nhân viên y tế hiến máu vì sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

15:38:32 26/02/2021
Chương trình nhận được sự hưởng ứng sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Gần 700 doanh nghiệp Việt được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

15:28:01 26/02/2021
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan...

Đà Nẵng: Không hợp đồng, cả đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn

15:22:45 26/02/2021
Dù không có hợp đồng nhưng đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) để đổ. Các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất trích xuất camera, báo cáo sự việc đến công an để xem xét xử lý những người gây rối tại khu vực này.

Hà Nội: Cô giáo trẻ vận động 50 người tham gia thử nghiệm vắc xin Coivd-19

15:08:08 26/02/2021
Trong ngày đầu tiên tiêm thử vắc xin Covid-19 Nanocovax giai đoạn 2, cô giáo T.T.N của Trường Trung học Giáp Bát có mặt từ sáng sớm nhưng không phải để tham gia thử nghiệm.

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

697 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

15:01:05 26/02/2021
Theo tin từ VASEP, cơ quan thẩm quyền Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này. Theo đó, danh sách cập nhật lần này đã có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sả...

Có thể bạn quan tâm

Cứu thành công bệnh nhi sơ sinh nguy kịch

Sức khỏe

21:54:32 26/02/2021
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi sinh tại nhà, bị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, suy hô hấp, vàng da, nhập viện trong tình trạng liên tục co giật toàn thân.

HLV chia sẻ bí kíp giảm cân, siết eo “con ong” sau Tết

Làm đẹp

21:50:23 26/02/2021
Nhịn ăn chưa bao giờ là biện pháp hiệu quả để giảm cân, nhất là sau kỳ nghỉ Tết, HLV Nguyễn Văn Hợi chia sẻ.

Xe container tông liên hoàn nhiều ô tô trên đèo Bảo Lộc

Sự kiện nóng

21:48:59 26/02/2021
Khoảng 19 giờ ngày 26/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc (trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) khi xe container tông hàng loạt ô tô. Rất may vụ tai nạn trên không có người thiệt mạng.

Cảnh sát Myanmar dùng lựu đạn choáng giải tán biểu tình

Thế giới

21:48:41 26/02/2021
Cảnh sát Myanmar bắn chỉ thiên, dùng lựu đạn choáng nhằm giải tán đám đông phản đối một quan chức được quân đội bổ nhiệm ở khu Tamwe, Yangon.

Hoa hậu Tiểu Vy mặc đơn giản vẫn đẹp hút hồn, Mai Phương Thuý diện váy cúp ngực nóng bỏng

Phong cách sao

21:48:14 26/02/2021
BẢN TIN HOA HẬU 26/2: Hoa hậu Tiểu Vy diện loạt trang phục sành điệu, cá tính; Hoa hậu Mai Phương Thuý hé lộ ảnh hậu trường mặc váy dạ hội cúp ngực nóng bỏng.

Trắc nghiệm vui đoán tính cách: Bạn nhìn thấy con vật nào đầu tiên?

Trắc nghiệm

21:44:22 26/02/2021
Con vật đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức hình dưới đây sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị bất ngờ về tính cách, nhận thức, hành vi và cảm xúc của bạn.

BLV Quang Huy: 'Việt Nam có 85% cơ hội vượt qua VL World Cup 2022'

Bóng đá việt nam

21:41:56 26/02/2021
BLV Quang Huy đã đưa ra những nhận định về tình hình của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Á hậu Ngọc Thảo lên đường đến Thái Lan dự Hoa hậu Hoà Bình Thế Giới 2020, vừa ra quân đã gây sốt với sắc vóc “đỉnh chóp”

Sao việt

21:37:19 26/02/2021
Mới ra quân nhưng Á hậu Ngọc Thảo đã gây ấn tượng mạnh vì nhan sắc và thần thái nổi bật.

5 xu hướng không lỗi mốt cho nam giới năm 2021

Thời trang

21:34:54 26/02/2021
Những màu sắc và phom dáng được phái mạnh ưa chuộng trong năm nay mang hơi hướm cổ điển, đơn giản.

Nhiều trường đại học có chính sách ưu tiên với học sinh giỏi cấp THPT

Học hành

21:34:53 26/02/2021
Các trường ĐH trên cả nước tiếp tục công bố đề án tuyển sinh với nhiều ưu tiên cho học sinh giỏi cấp THPT.

Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ quá khứ bi thảm: Bố mẹ bạo hành và gọi cảnh sát tới tống con gái vào tù, bị "yêu râu xanh" 70 tuổi cưỡng hiếp ở tuổi 14

Sao châu á

21:31:28 26/02/2021
Câu chuyện của Lương Vân Phỉ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Đi xin việc nhưng nhiều lần bị từ chối vì ngoại hình, thanh niên chi 400 triệu đồng để "đập đi xây lại"

Netizen

21:21:49 26/02/2021
Nếu không có chính chủ xác nhận, hẳn nhiều người sẽ không nhận ra Đỗ Văn Quyền trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ là cùng 1 người.

Canh cua khổ qua

Ẩm thực

21:15:27 26/02/2021
Canh cua đồng thường nấu với rau đay hoặc mồng tơi và mướp, cho nên việc kết hợp cua và khổ qua sẽ làm cả nhà ngạc nhiên và thích thú với sự mới lạ này, ngoài ra khổ qua còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh về da v...

Hổ thành trò cười vì trèo cây bắt khỉ

Hài hước

21:15:24 26/02/2021
Trước sự vây bắt của hổ, khỉ rất bình tĩnh. Nó không tỏ ra hốt hoảng hay tháo chạy mà từ từ chờ hổ tới gần.

Chuyển nhượng bóng đá 26/2: Mourinho thâu tóm sao MU, chốt giá bán Haaland?

Bóng đá thế giới

21:12:03 26/02/2021
Mourinho lên kế hoạch thâu tóm sao MU, Dortmund chốt giá bán Haaland hay Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành tuyển thủ Bồ Đào Nha là những tin chính của chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay (26/2).