Học viện Chính trị: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn

Trong những năm qua Học viện Chính trị tích cực, chủ động bằng nhiều chủ trương biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Thực hiện Nghị quyết số: 29 – NQ/TW ngày 4-11-2013″Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XVI, Học viện Chính trị đã nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay là một yêu cầu cơ bản, quan trọng trong chương trình đào tạo chính ủy ở học viện.

Thực tế trong những năm qua, quán triệt phương châm đổi mới giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật, chiến dịch ở học viện đã không ngừng phát triển về mọi mặt, chất lượng huấn luyện luôn được giữ vững và từng bước nâng lên. Nội dung các môn quân sự và môn chiến thuật đã trực tiếp góp phần bảo đảm vốn kiến thức cần và đủ cho cán bộ chính trị các cấp nói chung và chính ủy nói riêng sau khi ra trường hoàn thành tốt chức trách của mình.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật trong đào tạo chính ủy cấp trung, sư đoàn ở Học viện Chính trị hiện nay cần làm tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên huấn luyện chiến thuật

Là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cho Quân đội học viên sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên sâu về công tác đảng, công tác chính trị song cũng phải có kiến thức cơ bản về chiến thuật binh chủng hợp thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy quản lý bộ đội, để làm được nội dung này trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác giáo dục, đào tạo luôn được duy trì có nền nếp, thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

Việc thực hiện khâu đột phá “Đổi mới nội dung gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học”; nội dung giảng dạy cho các đối tượng bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, tính lôgic và khoa học; thường xuyên cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn.

Học viện Chính trị: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật cho học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn - Hình 1

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Trong đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật, người thầy đóng vai trò tiên quyết. Để có được đội ngũ giảng viên tốt, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong việc lựa chọn, xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, cử đi đào tạo.

Mặt khác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao, tạo ra những yếu tố cơ bản, bảo đảm cho công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên một cách đồng bộ.

Coi công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên là trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, là công việc thường xuyên, nhưng cũng là công việc lâu dài, của nhiều thế hệ. Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên còn mang tính chất đào tạo lại để đáp ứng những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra.

Đi đôi với việc bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên phải mạnh dạn đưa các giảng viên trẻ vào hoạt động thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đi thực tế, nghiên cứu thực tế ở các đơn vị trong toàn quân bởi thực tiễn chính là môi trường thử thách, đánh giá, kiểm nghiệm và là thước đo về uy tín, năng lực, khả năng sư phạm một cách chính xác nhất của giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy chiến thuật binh chủng hợp thành nói riêng.

Video đang HOT

Hai là, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy ( huấn luyện ) chiến thuật .

Huấn luyện chiến thuật là hệ thống các biện pháp dạy và huấn luyện cho học viên về lý luận chiến thuật (các nguyên tắc của các hình thức chiến thuật); về tổ chức chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu cấp trung, sư đoàn bộ binh. Huấn luyện chiến thuật gồm nhiều hình thức huấn luyện như lên lớp, seminar, tập bài, diễn tập chiến thuật và thi, kiểm tra, đánh giá kết quả.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận (nguyên tắc chiến thuật) một yếu tố căn bản đổi mới phương phápgiảng dạy lý luận, phải theo hướng phát huy tích cực, tính chủ động sáng tạo của người học, thực hiện phương châm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; người học đóng vai trò trung tâm trong việc tiếp thu kiến thức, tăng cường rèn luyện bản lĩnh phong cách người chỉ huy gắn với nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị theo chức trách đảm nhiệm sau khi ra trường.

Đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn các tưởng định chiến thuật, đây là vấn đề quan trọng mang tính định hướng và chi phối đến chất lượng tập bài của từng đề mục. Tưởng định chiến thuật là cơ sở để giảng viên xây dựng, sắp xếp các vấn đề huấn luyện.

Nếu xây dựng tưởng định có chất lượng cao, sát với đối tượng tác chiến, tình hình ta và địa hình, thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên điều khiển thảo luận, tập bài; phân tích, lý giải, vận dụng lý luận vào thực tiễn, khêu gợi định hướng suy nghĩ cho người học vào những vấn đề trọng tâm, đưa huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Đồng thời tạo được hưng phấn thu hút sự chú ý, kích thích tính tò mò, tìm hiểu, đặc biệt là phát huy tính năng động, sáng tạo của người học trong quá trình tập bài, thảo luận, tranh luận để bảo vệ phương án của mình.

Cùng với đó nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật, nhất là đối với diễn tập chỉ huy và cơ quan tham mưu một bên một cấp trên bản đồ và thực địa, yêu cầu đặt ra với người học là phải nắm chắc nguyên tắc lý luận và kiến thức được trang bị, vận dụng một cách phù hợp vào quá trình diễn tập, đồng thời, phải thể hiện được trình tự, nội dung công việc. Trong diễn tập, người học phải hoàn thành nhiệm vụ cương vị tập bài mà còn hoang thiện cương vị theo mục tiêu đào tạo (chính ủy) để học. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa diễn tập ở Học viện Chính trị với diễn tập của các đơn vị bên ngoài.

Ba là, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực vào tập bài các hình thức chiến thuật

Huấn luyện chiến thuật là một trong những môn học trọng tâm trong suốt quá trình đào tạo tại Học viện, người học cần nắm vững những nội dung cơ bản về nguyên tắc của từng hình thức chiến thuật, nắm vững mối quan hệ giữa chiến thuật với nghệ thuật chiến dịch, chiến lược, rèn luyện phong cách lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao năng lực, tư duy của người chỉ huy, cơ quan cấp trung, sư đoàn.

Để đạt được mục đích đó, trong quá trình huấn luyện phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc huấn luyện: Giảng lý luận, thảo luận, tập bài, luyện tập, diễn tập. Trong đó tập bài chiến thuật sử dụng phương pháp đội ngũ chiến thuật, thực hiện theo 6 bước đây là một hình thức tổ chức huấn luyện cơ bản trong huấn luyện chiến thuật, quyết định việc rèn luyện năng lực tư duy, trình độ thực hành; phát triển kỹ năng, kỹ xảo, bản lĩnh và phong cách chỉ huy.

Xử trí các tình huống chiến thuật, chiến dịch là cơ sở để tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các hình thức chiến thuật; người học phải vận dụng tổng hợp kiến thức, năng lực, kinh nghiệm để giải quyết các tình huống, các mâu thuẫn và ra các quyết định bảo đảm giành thắng lợi.

Xây dựng bài tập theo phương pháp dạy học tích cực là nội dung rất quan trọng, có xây dựng bài tập tốt, người giảng viên mới có cơ sở chỉ đạo người học thực hành bài tập có hiệu quả. Quá trình xây dựng bài tập, người giảng viên cần quán triệt sâu sắc vị trí, chức năng, mục đích, yêu cầu của từng bài tập, nắm vững kiến thức lí luận của từng hình thức chiến thuật, loại hình chiến dịch; dự báo sát những phát triển của đối tượng tác chiến và sự phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh công nghệ cao; cần chú ý đến tính đặc thù của từng đối tượng học viên để xây dựng bài tập phù hợp, nhằm tạo được sự hứng thú cho người học; trên cơ sở đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tư duy của người học để đưa ra các phương án giải quyết phù hợp với lý luận và thực tiễn, huấn luyện, chiến đấu.

Trong quá trình đào tạo có nhiều đối tượng khác nhau, kiến thức đầu vào không đồng nhất có đào tạo sĩ quan chính trị, có chuyển loại chính trị, chuyển loại chuyên môn kỹ thuật chính trị. Do vậy tập bài chiến thuật phải phù hợp với đối tượng, xây dựng theo một trình tự có hệ thống, từ tổ chức chuẩn bị chiến đấu đến thực hành chiến đấu, tăng dần mức độ phức tạp để nâng cao từng bước nhận thức của người học với cương vị chính ủy.

Bài tập phải cung cấp đầy đủ những giữ liệu cơ bản, các yếu tố cần thiết như âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch, ta, địa hình, thời tiết, khí hậu và xác định rõ yêu cầu đặt ra cũng như mục đích cần đạt được để người học tập trung nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên. Trong tập bài chiến thuật, người dạy phải có kế hoạch cụ thể để tiến hành phù hợp với từng đối tượng; học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn binh chủng hợp thành phải được tập bài một cách trình tự theo hệ thống các bài tập.

Mặt khác dùng mô hình bản đồ số 3D đưa người học sát với thao trường ngoài thực địa, từ đó quyết định việc rèn luyện năng lực tư duy, trình độ thực hành; phát triển kỹ năng, kỹ xảo, bản lĩnh chỉ huy, đưa các tình huống chiến thuật, chiến dịch sát với đơn vị và chiến trường, từ đó có cơ sở để tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các hình thức chiến thuật, buộc người học phải vận dụng tổng hợp kiến thức, năng lực, kinh nghiệm để giải quyết các tình huống, các mâu thuẫn và ra các quyết định bảo đảm giành thắng lợi.

Quá trình xây dựng bài tập, người giảng viên cần quán triệt sâu sắc vị trí, chức năng, mục đích, yêu cầu của từng bài tập, nắm vững kiến thức lí luận của từng hình thức chiến thuật, loại hình chiến dịch, cần chú ý đến tính đặc thù của từng đối tượng học viên để xây dựng bài tập phù hợp lý luận và thực tiễn không cứng nhắc, áp đặt.

Khi thực hành tập bài chiến thuật, nếu chỉ tập trung thảo luận các vấn đề thuận sẽ rất đơn điệu. Ngược lại nếu thảo luận những vấn đề trái ngược, đề xuất những dự báo phát triển mới sẽ rất khó khăn, yêu cầu người học phải nắm vững lý luận, nguyên tắc, có khả năng, khái quát, sự kết nối trong hệ thống kiến thức, khả năng phân tích, so sánh và khẳng định một cách đúng đắn trên cơ sở khoa học, khác quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển theo hướng từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng tác động trở lại đến chủ thể và kết qảu của việc ra các quyết định trọng tập bài cũng như trong chiến đấu.

Trong thực tế, khi thảo luận nội dung bài tập, có những vấn đề trái ngược nhau, chưa đồng nhất về nhận thức và quan niệm thường tranh luận rất sôi nổi, người giảng viên cần định hướng kịp thời, khêu gợi, dẫn đắt người học bám sát lý luận, nguyên tắc, chú ý đến mọi điều kiện có liên quan, có chứng kiến của mình để làm rõ cơ sở khoa học, nội dung, giải pháp tránh thảo luận tràn lan, rộng mà không sâu, không sát với những vấn đề đặt ra theo phương án đã được chuẩn bị trước; không vụn vặt, không quá cụ thể hoặc lý giả dài dòng mà nên tập trung đi sâu vào nội dung cốt lõi nhất, những nội dung đang có nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Để vận dụng có hiệu quả phương án dạy học tích cực vào tập bài chiến thuật, cần giải quyết một cách đồng bộ từ lãnh đạo đến giảng viên, học viên, cán bộ quản lý giáo dục, giữ vai trò quyết định là đội ngũ giảng viên, lực lượng tiên phong trên lĩnh vực này, phải kiên quyết đổi mới, vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học hiện đại, từ đó quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo thói quen sư phạm mới, biết xây dựng bài toán nhận thức, bài toán thực hành để lôi cuốn người học vào nghiên cứu, tìm tòi, khám phá.

Đối với người học, người quyết định kết quả, chất lượng học tập, rèn luyện của bản thân, cần tạo ra nền nếp, thói quen với phương pháp học mới, lấy tự học, tự nghiên cứu là chính, kết hợp chặt chẽ tích lũy kiến thức, kỹ năng với rèn luyện nhân cách người cán bộ, sĩ quan, tranh thủ mọi thời gian, mọi lúc, mọi nơi để nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, sáng tạo nhằm chiếm lĩnh nội dung, mục tiêu đã xác định để hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập. Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ở học viện. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phải tiếp tục đổi mới đồng bộ cả nội dung, chương trình, phương pháp dạy học; trong đó đặc biệt coi trọng vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào tập bài chiến thuật, nhằm phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tính dân chủ, tăng cường đối thoại, tranh luận giữa người dạy với người học, thiết lập mối quan hệ cộng hưởng giữa người học với người dạy và cơ quan, khoa, hệ để thực hiện có hiệu quả mục tiêu môn học.

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật ở Học viện Chính trị hiện nay theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chúng ta phải có nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy có hiệu quả các nguồn lực tham gia đổi mới. Kết hợp huấn luyện kiến thức cơ bản với tăng cường truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu; gắn nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, nghiên cứu khoa học. Muốn làm tốt được vấn đề này đòi hỏi phải có sự phối hợp của tất cả các thành phần, các lực lượng trực tiếp tham gia quá trình sư phạm mà cụ thể là huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành gắn với phát triển kiến thức công tác đảng, công tác chính trị theo mục tiêu yêu cầu đào tạo của học viện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 3 yếu tố không thể thiếu khi dạy học online

Để dạy học online, qua truyền hình đạt hiệu quả, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh 3 yếu tố quan trọng là biết làm, có điều kiện để làm và có động lực để làm.

Tại khoá tập huấn nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho hơn 400 cán bộ, giáo viên cấp tiểu học của 22 Sở GD&ĐT các tỉnh phía Bắc ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, dạy học trực tuyến và qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh hiện nay là bất khả kháng.

Trong số các địa phương tham gia khoá tập huấn hôm nay, phần đông đã cho học sinh đến trường học trực tiếp. Đây là niềm vui lớn. Tuy nhiên, quá trình dạy học trực tiếp, một số tỉnh phát sinh ca nhiễm mới nên lại chuyển từ "vùng xanh" thành "vùng đỏ". Tình trạng này có thể còn xuất hiện trong thời gian tới.

Do đó, Bộ GD&ĐT xác định phải chuyển trạng thái dạy học trực tuyến/dạy học qua truyền hình từ giải pháp tình thế sang chủ động, có kế hoạch dạy học theo hình thức này. Đây cũng là cách để ngành giáo dục có thể đạt được 3 mục tiêu: an toàn vì dịch, hoàn thành chương trình năm học và kiên trì mục tiêu chất lượng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 3 yếu tố không thể thiếu khi dạy học online - Hình 1

Học sinh học online. (Ảnh minh hoạ)

Theo Thứ trưởng Độ: "Hiệu quả và chất lượng của việc dạy học trực tuyến được tính bằng tích của 3 chữ: "Biết làm" - tức có năng lực sư phạm để dạy học trực tuyến; "Có điều kiện để làm" - tức có đủ trang thiết bị, đường truyền cần thiết để giáo viên, học sinh học tập và "Có động lực để làm". Quan trọng là nếu một trong 3 thừa số trên bằng 0 thì tích cũng bằng 0. Chúng ta cần đồng thời đảm bảo 3 yếu tố, để đạt được chất lượng dạy học trực tuyến tốt nhất".

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời điểm khó khăn này là lúc mỗi nhà giáo cần thể hiện cao nhất tinh thần, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, với học sinh. Nếu lực lượng y tế đang "căng mình" ở tuyến đầu chống dịch thì ngành giáo dục cũng nỗ lực hết sức tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp học trò không bị ngừng việc học và được học tử tế, chất lượng.

Để chuẩn bị dạy học trực tuyến đạt hiệu quả, trước đó Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 09 về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, trong đó nêu rõ các yêu cầu, điều kiện để dạy học theo hình thức này; hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19 với các nội dung được tinh gọn.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng phát động chương trình quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" giúp học sinh khó khăn có đủ phương tiện học trực tuyến.

Cùng với đó, Bộ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, phát sóng video bài giảng điện tử, bài giảng trên truyền hình theo môn học/cấp học tạo nên nguồn học liệu phong phú, chất lượng, để nhà trường tham khảo, sử dụng.

Thứ trưởng mong muốn các cán bộ, giáo viên khi tham gia tập huấn sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, cố gắng học tập tốt nhất để đạt mục tiêu cuối cùng là biết cách dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình hiệu quả, chất lượng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 3 yếu tố không thể thiếu khi dạy học online - Hình 2

Khoá tập huấn dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình cho các giáo viên ngày 23/9.

Trong 2 ngày tập huấn, Bộ GD&ĐT cung cấp tổng quan kiến thức về dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình, giúp giáo viên nắm được điểm giống và khác, ưu điểm, hạn chế của các hình thức dạy học. Từ đó, rút ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

Các chuyên gia hướng dẫn giáo viên là những người am hiểu và có kinh nghiệm về dạy học trực tuyến, qua truyền hình đến từ Vụ Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên...

Giáo viên tham gia tập huấn sẽ được trang bị các phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến/qua truyền hình với từng môn học, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hình thức này và tư vấn "gỡ khó" cách xử lý tình huống phát sinh khi dạy học trực tuyến/qua truyền hình.

Trong tháng 9/2021, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức 2 khoá tập huấn về dạy học trực tuyến/qua truyền hình cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cấp Tiểu học của các tỉnh còn lại. Đan xen với đó là các khoá tập huấn cho đội ngũ nhà giáo cấp THCS, THPT của 63 tỉnh, thành phố.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

GS Trần Ngọc Thêm: Nhiều người chưa đọc hết bài của tôi đã lao vào 'ném đá'
10:30:42 27/11/2021
Phản ứng của người trẻ trước đề xuất bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn'
22:43:36 27/11/2021
GS.Vũ Minh Giang: Đâu phải bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn” là có học sinh sáng tạo
07:04:29 28/11/2021
Vườn cây xanh tí hon của anh phụ hồ
14:41:06 27/11/2021
Phụ huynh bất ngờ với sự thay đổi của con sau khi học sách giáo khoa Cánh Diều
10:38:36 27/11/2021
Sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng đi học trực tiếp thế nào?
14:32:37 27/11/2021
Nữ hiệu phó "mát tay" luyện học sinh giỏi
22:23:25 28/11/2021
Nghìn tỷ đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài: Cách hay hơn...
12:29:19 27/11/2021
Bỏ "Tiên học lễ..." có khác gì chưa trồng cây đã chặt hết gốc rễ?
07:25:26 28/11/2021
Khẩu hiệu nào cho chúng ta?
14:10:40 28/11/2021

Thông tin đang nóng

Lộ biệt thự cực 'khủng' của gia đình Hoài Linh ở Mỹ?
19:37:33 28/11/2021
Quang Hà mê đắm, Quang Dũng hết lời khen ngợi khi chiêm ngưỡng cầu thang dát vàng nhà Lệ Quyên
19:54:04 28/11/2021
Thế nào là dậy thì ngoạn mục? Nhìn con gái Angelina Jolie với màn lột xác từ tomboy hóa tiểu mỹ nhân khiến cả thế giới trầm trồ là đủ hiểu!
23:13:30 28/11/2021
Hé lộ danh tính nam ca sĩ là con ruột NS Thương Tín: Từng bảo vệ bố trước dư luận, nói điều gì khi ông lâm vào hoàn cảnh khó khăn?
21:28:38 28/11/2021
Bị Tuấn Trần 'bóc mẽ' ngay trên bàn ăn, Trấn Thành bất lực 'đe dọa': 'Phim sau mày khó có mặt lắm'
23:25:39 28/11/2021
Trang Trần bao khu vui chơi cho ái nữ và con nuôi Phi Nhung giải trí
21:36:36 28/11/2021
Điều kỳ lạ gì sẽ xảy ra với cơ thể phụ nữ khi làm 'chuyện ấy'?
20:20:07 28/11/2021
Sau khi nghe lén tôi và mẹ đẻ nói chuyện, chồng về nhà khóc nức nở rồi chìa ra một tờ giấy oan nghiệt
22:38:27 28/11/2021
Vợ chồng Cường Đô La tung bộ ảnh tình bể bình tối cuối tuần, doanh nhân phố núi nói 3 chữ lộ hết bí mật của bà xã
22:57:15 28/11/2021
Hot nhất Weibo tối nay: Địch Lệ Nhiệt Ba lên đồ cực "cháy", khoe body siêu "mlem" cùng bờ vai chuẩn móc áo
22:33:33 28/11/2021

Tin mới nhất

Quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu mới

22:22:09 28/11/2021
Từ thành quả của hoạt động quản lý nhà trường có được, cần thay đổi, dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tự chủ nội bộ trong nhà trường, cùng nhau tự quản lý và chịu trách nhiệm giải trình khi được giao quyền tự chủ. 

Học sinh Quảng Ninh nghiên cứu sử dụng Toán học dự đoán làn sóng dịch Covid-19

22:20:42 28/11/2021
Tại Kỳ thi Quốc tế về khoa học đời sống - Global Competition for Life Sciences (GLOCOLIS 2021), được tổ chức tại Indonesia từ ngày 22/11- 26/11, Đội thi của Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh đã giành Huy chương đồng với đề tài Sử d...

Hai trường đại học đầu tiên ở TP.HCM có lịch nghỉ Tết Nguyên đán

22:20:27 28/11/2021
ĐH Công nghiệp TP.HCM và ĐH Tài chính - Marketing là hai trường đầu tiên thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên

Người trẻ than phiền bằng cấp du học ngày càng 'mất giá'

22:08:27 28/11/2021
Khi các trường đại học tại Trung Quốc ngày càng thăng hạng trên các bảng xếp hạng thế giới thì bằng cấp phương Tây giờ không còn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao như trước đây

'Bỏ khẩu hiệu Tiên học lễ là bỏ chức năng cơ bản nhất của giáo dục'

17:49:40 28/11/2021
Xã hội xưa hay nay đều thế, bỏ chữ Lễ là hạ thấp hoặc xóa đi chức năng trồng người của giáo dục, PGS.TS Lê Quý Đức nói về đề xuất bỏ khẩu hiệu Tiên học lễ

Phải biết hy sinh để giữ lửa nghề

14:24:24 28/11/2021
Rời vùng đất Thái Bình trù phú, thầy Dương Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nậm Lành (Văn Chấn, Yên Bái) tình nguyện đi dạy học ở vùng cao Yên Bái. 

Giảng viên người Tày đam mê nghiên cứu khoa học

13:45:21 28/11/2021
Với mong muốn truyền lửa cho sinh viên, nhiều năm qua, Thạc sĩ Chu Mỹ Giang – (dân tộc Tày) giảng viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, đã không ngừng phấn đấu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Các trường ở Đà Nẵng lên kế hoạch cho sinh viên học tập trung sau Tết

11:31:14 28/11/2021
Phải đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, các trường đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng mới có thể đón toàn bộ sinh viên quay lại học tập trung

Đại học định hướng đổi mới sáng tạo: Thách thức và gợi ý cho Việt Nam

07:24:02 28/11/2021
Trong thời đại ngày nay, giáo dục đại học trước hết phải thích ứng với sự phát triển của thế hệ ba - Đại học đổi mới sáng tạo, đồng thời đáp ứng với cả các yêu cầu của CMCN 4.0

Nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh khuyết tật

07:15:48 28/11/2021
Ba giáo viên giáo dục chuyên biệt được trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm nay đại diện cho hàng trăm thầy cô giáo đang ngày đêm chắp cánh những ước mơ, giúp những học sinh kém may mắn phát triển, hòa nhập cộng đồng

Giữ chuẩn cho trường chuẩn: Làm gì cho xứng tầm?

07:14:44 28/11/2021
Xây dựng trường chuẩn quốc gia là chủ trương đúng đắn nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục. 

Chủ biên SGK còn viết sách tham khảo, GV còn dạy thêm chính khóa, sáng tạo ở đâu

07:01:59 28/11/2021
Có sách tham khảo sẽ có người mua, có giáo viên dạy thêm sẽ có học trò học thêm và điều tai hại nhất là nó đang bào mòn khả năng tự học và sáng tạo của học trò

Làm gì để trẻ trở lại trường học an toàn?

06:59:14 28/11/2021
Học sinh TP HCM dự kiến đi học trực tiếp từ tháng 12 là niềm vui của phụ huynh nhưng cũng còn không ít băn khoăn làm sao để trẻ trở lại trường được an toàn nhất

Những “thương hiệu“ giáo dục có tầm ảnh hưởng tới thế giới

14:29:38 27/11/2021
Không ít trường đại học danh giá là cái nôi đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai, cũng như đưa ra những ý tưởng thay đổi thế giới. 

Cặp đôi tiến sĩ mê Lịch sử

14:25:34 27/11/2021
Quê hương cách nhau 300km, rồi tưởng tình yêu sinh viên như con cào cào, sau cơn mưa rào con nào về nhà con nấy, ấy vậy mà cái duyên số khiến hai con cào cào… vồ lấy nhau rồi cùng lao vào đam mê chung... 

Xã hội hóa sách giáo khoa: Nỗi lo độc quyền trở lại

14:21:20 27/11/2021
Ở năm thứ 2 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, việc quyết định lựa chọn sách giáo khoa (SGK) được giao toàn quyền cho hội đồng tuyển chọn sách theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT

Nhiều sách giáo khoa nhưng lại bất cập chọn

12:26:27 27/11/2021
Việc lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh đang rơi vào tình trạng chọn cho an toàn hơn là chọn vì ý nghĩa giáo dục

Hà Nội: Đào tạo mũi nhọn vượt rào cản trong giai đoạn học trực tuyến

11:45:59 27/11/2021
Giáo dục mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT cả nước nói chung và GD&ĐT Thủ đô nói riêng

Giữ chuẩn cho trường chuẩn: Đau đáu nỗi lo… rớt hạng

10:41:34 27/11/2021
Nhiều trường đứng trước nỗi lo rớt chuẩn khi yêu cầu về tiêu chí trường chuẩn ngày càng cao (công nhận lại và nâng lên mức độ 2), đặc biệt khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. 

Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Hạnh phúc khi học trò thành đạt

10:35:04 27/11/2021
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thầy sẽ nghỉ hưu, nhưng trước đó thầy đã kịp trang bị cho mình tấm bằng tiến sĩ

Có thể bạn quan tâm

Loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động của Chính phủ nổi bật tuần qua

Đời sống

05:48:18 29/11/2021
Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Ch...

Cách "phù phép" iPhone cũ thành iPhone 13 trong tích tắc, nhưng lại có điều gì đó sai sai? 

Đồ 2-tek

01:45:03 29/11/2021
Nhiều người đang truyền tay nhau đoạn clip phù phép chiếc iPhone đời cũ thành iPhone mới với thủ thuật vô cùng đơn giản

Streamer Hải Mõm bất ngờ xuất hiện với ngoại hình giống hệt Erik, tuyên bố mở công ty để mẹ biết "streamer là nghề gì"?

Game online

01:13:19 29/11/2021
Nam streamer Hải Mõm trong lần xuất hiện mới đây đã khiến nhiều người rất bất ngờ

Hiếu PC gây sốc khi làm bảo mật nhưng không dám mua hàng online vì sợ bị lừa, lý do là gì? 

Thế giới số

01:04:52 29/11/2021
Mới đây, Hiếu PC khiến người theo dõi vô cùng sốc khi tiết lộ mình không bao giờ dùng các ứng dụng mua sắm online

Đầu tuần thần Tài soi chiếu, 3 cung hoàng đạo có phúc có phần, làm đâu trúng đó 

Trắc nghiệm

01:04:45 29/11/2021
Tuần mới, 3 cung hoàng đạo được dự báo sẽ gặp may mắn trong công việc, tài lộc tăng lên mấy phần

Clip: Cố tình lao vào đầu ô tô để ăn vạ, người đàn ông nhận kết đắng 

Clip hay

01:04:42 29/11/2021
Cố tình lao vào đầu ô tô để ăn vạ, người đàn ông mặc áo khoác đen bất ngờ bị đâm văng xuống đường

Thanh niên vừa nâng mũi cho khách vừa nhảy nhót theo trend khiến cộng đồng mạng khiếp vía

Netizen

00:00:06 29/11/2021
Mới đây, mạng xã hội Tiktok đang truyền tay nhau clip được dân mạng nhận định là nói về một trường hợp được gọi là hot boy lò mổ thẩm mỹ

Sơn La đã có 114 F0, siết chặt quản lý người về từ vùng có dịch

Sự kiện nóng

23:57:08 28/11/2021
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La nhận định, nếu không kiểm soát tốt các trường hợp công dân trở về từ vùng dịch thì nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan rất cao

Thế giới ghi nhận 261,5 triệu ca mắc, 5,2 triệu ca tử vong do COVID-19

Thế giới

23:28:08 28/11/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 28/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 261.546.652 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.215.799 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 236.25...

Quyền Linh bức xúc tin 'nhiễm covid-19 cùng con gái, phải thở máy'

Sao việt

23:17:27 28/11/2021
MC Quyền Linh vừa livestream chứng minh mình vẫn khỏe mạnh, không nhiễm Covid-19 như tin đồn thất thiệt

Súp Miso của Nhật Bản

Ẩm thực

23:10:27 28/11/2021
Súp Miso là một món ăn truyền thống của người Nhật, thường được dùng với cơm trắng trong bữa điểm tâm, làm món khai vị hoặc bữa trưa nhẹ

Chuyện lạ LMHT: Mùa giải 2022 của khu vực LCK còn chưa diễn ra nhưng Gen.G đã là "Ông vua về nhì"

Esport

23:09:16 28/11/2021
Đối với những tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp thì mục tiêu tối thượng khi thi đấu đó là giành chức vô địch ở giải đấu mà họ tham dự. Bất kể là giải đấu cấp khu vực hay quốc tế thì việc vô địch luôn là điều quan trọng nhất