Hoàn thiện thể chế ngân hàng, nhiều kết quả quan trọng

Hệ thống pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng giai đoạn 2011-2015 đã được hoàn thiện và phát triển vượt bậc, góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, kiểm soát, xử lý nợ xấu, quản lý thị trường vàng…

Hoàn thiện thể chế ngân hàng, nhiều kết quả quan trọng - Hình 1

Năm 2014, NHNN xếp thứ nhất trên 14 bộ, ngành về tổ chức thi hành pháp luật

Trong giai đoạn 2011-2015, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. NHNN đã xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 205 văn bản quy phạm pháp luật , gồm 2 luật, 1 pháp lệnh, 20 nghị định , 8 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 169 thông tư của NHNN và 5 thông tư liên tịch.

Đặc biệt, NHNN đã rà soát, bãi bỏ, thay thế hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp ra khỏi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của ngành ngân hàng và lần đầu tiên, NHNN đã hệ thống hóa, công bố các danh mục đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về ngân hàng còn hiệu lực, hết hiệu lực và cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Kết quả này là cơ sở để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng , đồng thời là tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật ngân hàng thống nhất, tạo thuận lợi cho việc tra cứu và thực thi pháp luật .

Nhờ đó, kết quả xếp hạng hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của NHNN 2014 (MEI 2014) đã được cải thiện rõ rệt, thuộc nhóm các bộ, ngành dẫn đầu. Cụ thể, NHNN xếp thứ nhất trên 14 bộ, ngành (tăng 7 bậc so với MEI 2012) về tổ chức thi hành pháp luật và xếp thứ 2/14 về rà soát, kiểm tra tổng kết thi hành pháp luật. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) hàng năm của NHNN cũng luôn thuộc nhóm đứng đầu.

Hoàn thiện thể chế ngân hàng, nhiều kết quả quan trọng - Hình 2

Ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước

Về điều hành chính sách tiền tệ

5 năm qua, NHNN đã ban hành hơn 20 thông tư về điều hành lãi suất huy động, cho vay; các thông tư về tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, chiết khấu giấy tờ có giá, thị trường mở, cho vay cầm cố giấy tờ có giá.

Các văn bản quy phạm pháp luật này đã tạo cơ sở pháp lý cho NHNN điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, giúp ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, giảm đáng kể mặt bằng lãi suất cho vay đối với DN, hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn cho DN và giúp DN vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, giảm thiểu tác động tiêu cực của khủng hoảng, hỗ trợ đắc lực chuyển dịch cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Về cơ cấu lại hệ thống TCTD

Trên cơ sở quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN đã ban hành nhiều văn bản tạo lập khuôn khổ pháp lý cho việc nâng cao chất lượng quản trị điều hành của TCTD, tính an toàn, lành mạnh, minh bạch của hệ thống TCTD, từng bước áp dụng các thông lệ, chuẩn mực ngân hàng quốc tế, tạo nền tảng cho các TCTD hoạt động an toàn.

Cụ thể, NHNN ban hành Thông tư 39/2011/TT-NHNN về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ; Thông tư 44/2011/TT-NHNN về quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ; Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ; Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55, Luật Các TCTD.

Nhằm hoàn thiện một cách đồng bộ khuôn khổ pháp lý để xử lý TCTD yếu kém, NHNN đã ban hành Thông tư 06/2012/TT-NHNN về cho vay đặc biệt, theo đó, NHNN hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD yếu kém thông qua việc cho vay đặc biệt đối với các TCTD bị kiểm soát đặc biệt, hoặc bị sự cố nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng thanh khoản. Ban hành Thông tư 07/2013/TT-NHNN về kiểm soát đặc biệt, tạo cơ sở pháp lý để NHNN áp dụng sớm các biện pháp cần thiết nhằm phục hồi TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán, có nguy cơ đổ vỡ.

Để có chế tài xử lý hành vi vi phạm, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng; phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, xây dựng các tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong Bộ luật Hình sự 2015.

Đáng chú ý, NHNN ban hành Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định về tổ chức lại TCTD, với các biện pháp xử lý TCTD dưới hình thức sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam. Ban hành Thông tư 38/2014/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 01, trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tỷ lệ cổ phần vượt mức 30% trong trường hợp tham gia tái cơ cấu TCTD yếu kém.

Ngoài ra, NHNN ban hành Thông tư 34/2011/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của TCTD; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2013/QĐ-TTg về góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD bị kiểm soát đặc biệt; phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao soạn thảo chương riêng về phá sản TCTD trong Luật Phá sản 2014.

Về xử lý nợ xấu

Để tạo lập khuôn khổ pháp lý triển khai hoạt động này, các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý nợ xấu đã được NHNN ban hành như: Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 09/2014/TT-NHNN quy định về phân loại nợ, cơ cấu lại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro. Các thông tư này đã tiếp cận gần hơn với chuẩn mực, thông lệ quốc tế, đồng thời có lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, cũng như đặc thù của từng loại hình TCTD.

Thay đổi lớn nhất của cơ chế mới này là yêu cầu phân loại, trích lập dự phòng rủi ro cho tất cả các loại tài sản có của TCTD, sử dụng kết quả phân loại thống nhất đối với một khách hàng, thay vì từng khoản vay/tài sản có như trước đây và đưa ra lộ trình phù hợp để áp dụng đầy đủ các quy định tại các thông tư.

Bên cạnh đó, NHNN đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Sau đó, NHNN đã ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của VAMC; trình Chính phủ ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP để xử lý kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong hoạt động của VAMC.

Nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động mua bán nợ của TCTD, NHNN đã ban hành Thông tư 09/2015/TT-NHNN về mua bán nợ; phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 6/6/2014 hướng dẫn chi tiết việc thu giữ, bán tài sản bảo đảm, nhận chính tài sản bảo đảm thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm và thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi xử lý tài sản bảo đảm.

Về quản lý thị trường vàng

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong nước, NHNN đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quan trọng như: Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg về mua bán vàng miếng của NHNN; Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP; Thông tư 06/2013/TT-NHNN về hướng dẫn mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN; các thông tư về chấm dứt huy động, cho vay bằng vàng…

Các văn bản trên đã tạo cơ sở pháp lý cho NHNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để lập lại trật tự trên thị trường vàng như chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng, thiết lập mạng lưới kinh doanh vàng miếng mới, chấm dứt việc sản xuất vàng miếng của các doanh nghiệp, TCTD…

Kết quả thực hiện khuôn khổ pháp lý mới về quản lý thị trường vàng những năm qua cho thấy, quyền sở hữu, tích trữ, mua, bán vàng miếng hợp pháp của người dân được bảo vệ; thị trường vàng được sắp xếp lại một cách cơ bản; trật tự, kỷ cương trên thị trường đã được xác lập, tạo tiền đề phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân; ngăn chặn được ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng được nâng cao; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế; tình trạng đầu cơ, nhập lậu vàng được kiểm soát; vàng miếng không được sử dụng làm phương tiện thanh toán; tiến tới từng bước huy động được nguồn lực vàng trong dân phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội .

Về chính sách ngoại hối

NHNN đã xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản về ngoại hối, cụ thể: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối; Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối; Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối và gần 20 thông tư hướng dẫn, trong đó có nhiều thông tư quan trọng như Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ; Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; Thông tư số 02/2012/TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN Việt Nam và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các TCTD được phép hoạt động ngoại hối; các thông tư về cho vay ngoại tệ…

Kết quả, từ cuối năm 2011 đến nay, thị trường ngoại tệ được kiểm soát, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng đáng kể, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Đoàn Thái Sơn , Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước

Đặc san Toàn cảnh ngân hàng 2016

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Tin vui cho người mua nhà gói 30.000 tỉ đồng

Đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Trên đây là một trong những nội dung của Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 vừa được Chính phủ ban hành.

Với quyết định trên của Chính phủ, người mua nhà đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi theo quy định gói 30.000 tỉ đồng sẽ kết thúc vào 1-6-2016. Cụ thể theo thông báo trước đó của các ngân hàng, tất cả khoản giải ngân sau ngày 1-6-2016 sẽ phải chịu lãi suất theo thị trường, thay vì mức lãi suất ưu đãi 5% của gói tín dụng này.

Trước đó Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn cho các đối tượng khách hàng, hộ gia đình vay tiền thuê, mua nhà hoặc cải tạo, với lãi suất ưu đãi của gói 30.000 tỉ đồng nếu việc giải ngân gói này đến ngày 1-6 chưa thực hiện xong.

Tuy nhiên, từ ngày 1-4 sẽ không có thêm khách hàng mới nào được vay tiền từ gói 30.000 tỉ đồng, theo quyết định vừa ban hành của Ngân hàng Nhà nước.

Tin vui cho người mua nhà gói 30.000 tỉ đồng - Hình 1

Khách hàng tham quan tìm mua căn hộ tại dự án được vay gói 30.000 tỉ đồng. Ảnh: QUANG HUY

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2016 cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; khẩn trương trình, ban hành theo thẩm quyền điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành

Đồng thời tập trung rà soát, bổ sung danh sách doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II-2016.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng gắn với bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.

Theo_PLO

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Youtuber Lê Chí Thành - “Anh hùng bàn phím” bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ02:46Bị cáo buôn ma túy cãi: "Tòa không dùng ke nên không hiểu" (!)02:20Nhân chứng vụ án mạng ở Cai Lậy: 'Tôi không nghĩ là đâm nhầm'01:39Điều tra, xử lý những người liên quan, giúp sức cho Lê Chí Thành03:12CLIP: Làm việc với nữ cán bộ công an, gã “yêu râu xanh” cứ tủm tỉm cười...03:4735 học sinh nhập viện do đồ chơi slime: Xem clip trên YouTube rồi làm theo!00:57Trương Vinh Hoa - Nữ tỷ phú được mệnh danh là "Tây Thi đậu phụ", giúp chồng làm nên cơ ngơi tỷ USD07:52Thơ Nguyễn trở lại, đặt mục tiêu đạt nút kim cương hậu lùm xùm dùng búp bê Kumathong02:44"Ôm" 200 tỷ bỏ trốn, chủ vườn lan tính chơi trò "cây lúa non"?04:04Gái xinh dụ thanh niên mới quen lên bar chỉ 13 phút mất toi 17 triệu đồng02:48Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn01:01Vì sao gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc?04:07Cô gái bắt rắn giữa đường quấn quanh cổ khiến dân mạng khiếp sợ02:42"Thần y" mới lại xuất hiện chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ và rút lưỡi, Võ Hoàng Yên 2.0?02:58Quan chức y tế ngất xỉu khi công bố dừng vaccine AstraZeneca00:32Uống cà phê mỗi ngày điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn?07:03Đi theo chỉ dẫn Google Maps, chú rể Indonesia suýt cưới nhầm cô dâu00:29Cô gái tụt quần khoe trọn vòng 3 trong siêu thị, bị dân mạng chỉ trích còn đăng đàn phản pháo02:58Hà Siêu Hùng: Đứa con bị ghẻ lạnh, đứng ngoài cuộc chiến tỷ đô của vua sòng bạc08:11Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt00:25

Thông tin đang nóng

Mới: Ngọc Trinh khoe clip “giường chiếu”, đáp trả “sâu cay” khi bị Nathan Lee tung ảnh nhạy cảm 10 năm trước
15:42:57 17/04/2021
Trang Trần bức xúc đáp trả vợ đại gia Dũng “lò vôi”: Cháu đeo hột xoàn giả nhưng không xin tiền cô
14:01:39 17/04/2021
Trịnh Sảng hoá điên, chuẩn bị nhờ "kim chủ" trả thù sau khi biết 2 đứa con không phải của mình
15:28:57 17/04/2021
NÓNG: Dispatch xác nhận cặp 'Thư ký Kim' Park Seo Joon và Park Min Young đã hẹn hò được 2 năm 6 tháng
16:53:21 17/04/2021
Đám cưới Phan Mạnh Quỳnh tại Nghệ An: Cô dâu đeo vàng siêu nhiều và tình tứ bên chú rể gây sốt, tiệc cưới khủng "náo loạn" cả làng quê!
12:33:40 17/04/2021
Nhan sắc thật của Song Hye Kyo trên truyền hình: Fan choáng ngợp vì quá xinh đẹp, hiếm lắm mới chịu lộ diện thế này
13:27:42 17/04/2021
Nhìn bà xã Phan Mạnh Quỳnh đeo xấp vòng vàng nặng trĩu cổ mà chỉ muốn chia sẻ “gánh nặng” thay
13:47:51 17/04/2021
Từng bị Tuấn Hưng chỉ trích vì chế lời dung tục, nay Hoa Vinh vẫn âm thầm xuất hiện cổ vũ đàn anh
13:52:47 17/04/2021
Ly hôn đã 6 năm nhưng chồng cũ vẫn chưa tái hôn, vợ cũ tò mò muốn biết nguyên do thì anh hỏi ngược lại 1 câu khiến cô ngẩn người
15:07:51 17/04/2021
Giữa biến căng, 2 bác sĩ bất ngờ lên tiếng làm rõ nghi án Seo Ye Ji phẫu thuật thẩm mỹ và bị "ném đá" tơi bời
15:22:41 17/04/2021

Tin mới nhất

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh

10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.

Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng

10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.

Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD

10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.

Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường

10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiền ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.

Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm

10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.

Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn

09:43:12 24/12/2020
 Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu

09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu. Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021

09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.

Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?

09:27:48 24/12/2020
 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.

Nhận tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý giới đầu tư lung lay

09:24:44 24/12/2020
Trước lễ Giáng sinh, Phố Wall trải qua phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Tư (23/12).

“Lỗi sàn” và câu trả lời của HOSE

09:20:59 24/12/2020
Liên tục trong những phiên giao dịch gần đây thị trường ghi nhận tình trạng ở một số công ty chứng khoán lớn có việc ùn ứ lệnh, nhiều lệnh của nhà đầu tư đẩy vào hệ thống nhưng bị chặn không vào được hệ thống của HOSE. Tuy nhiên, câu tr...

Thị trường tăng nóng, nhiều cổ phiếu vẫn bị dòng tiền thờ ơ

09:14:54 24/12/2020
Không ít cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng bị dòng tiền thờ ơ trong đợt tăng 18% của VN-Index 2 tháng qua, bứt phá lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cổ phiếu ngân hàng dẫn sóng 2021

09:08:51 24/12/2020
Cổ phiếu ngành ngân hàng đang dẫn sóng thị trường chứng khoán nhờ kỳ vọng có sức bật mới khi kinh tế phục hồi đà tăng trưởng năm 2021.

Hà Đô Group (HDG) dự kiến thoái 30% vốn tại Thiết bị giáo dục 1

09:04:22 24/12/2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1.

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Nông dược Trường Minh

08:48:28 24/12/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua giao dịch với người liên quan và chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Một cổ đông cá nhân liên tục trading cổ phiếu Nhựa Hà Nội (NHH)

08:41:04 24/12/2020
Cổ đông cá nhân liên tục tăng, giảm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH – sàn HOSE) .

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đăng ký thoái toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu tại Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC)

08:14:08 24/12/2020
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) lên kế hoạch giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán: HDC – sàn HOSE).

Ngân hàng Quân Đội (MBB) dự kiến dùng toàn bộ 25,6 triệu cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông

07:49:45 24/12/2020
Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã chứng khoán: MBB – sàn HOSE) lên kế hoạch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tận dụng sóng tăng, lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu Nam Việt (ANV)

07:43:43 24/12/2020
Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Nam Việt (Mã chứng khoán: ANV – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu.

Chứng khoán SSI bán ra hơn 1,1 triệu cổ phiếu tập đoàn PAN (PAN)

07:42:35 24/12/2020
Cổ đông lớn vừa giảm sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN – sàn HOSE).

Nhà đầu tư ngoại đăng ký mua gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2

21:29:48 23/12/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Toyota Tsusho Corporation - người có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2-HNX) đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu.

Ngược sóng ngân hàng, cổ phiếu KLB vọt lên mức giá cao nhất năm

21:27:56 23/12/2020
Cổ phiếu KLB lập kỷ lục mới về giá trong năm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 ở mức giá 21.300 đồng, tương đương mức tăng hơn 50% trong tuần.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu lập kỷ lục, hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay hôm 23/12

21:20:30 23/12/2020
Mặc dù VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/12, khối lượng giao dịch lại lập kỷ lục hơn 1 tỷ cổ phiếu trao tay, với giá trị gần 18.000 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/12: Chốt lời những cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận

21:17:23 23/12/2020
Phiên hôm nay khả năng chưa phải là tín hiệu xác nhận tạo đỉnh dù hình thành cặp nến Bearish Engulfing – mẫu hình đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay nhưng mức độ thành công không cao.

Chứng khoán ngày 23/12: Đột ngột đảo chiều, VN-Index mất hơn 4 điểm

21:11:25 23/12/2020
Thị trường chứng khoán ngày 23/12: Sau khi vượt ngưỡng 1.090 điểm, VN-Index bất ngờ rớt mạnh trước áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều.

Nâng cao mức độ tự động hoá, tăng năng suất lao động ngành dệt may, da giày

20:46:53 23/12/2020
Thủ tướng yêu cầu trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều phải phấn đấu cho mục tiêu kép, ngành dệt may, da giày - túi xách cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tăng trưởng nhanh, phát triển chuỗi cung ...

VietnamPost ký kết quy chế phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường

20:39:00 23/12/2020
Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất xử lý những bưu phẩm, bưu kiện là hàng hóa vi phạm pháp luật.

Hà Nội sẽ có thêm 10 cây cầu vượt sông Hồng

20:34:00 23/12/2020
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP Hà Nội về đề nghị xem xét, thay đổi kết cấu kỹ thuật và tên gọi cầu Mễ Sở (kết nối huyện Thường Tín, Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thành cầu Đại Bình hoặc Chí...

VRC tăng mạnh, CEO của Đầu tư VRC vẫn đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu

20:26:22 23/12/2020
Trước đó Tổng Giám đốc của Đầu tư VRC cũng từng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu VRC.

Có thể bạn quan tâm

Siêu xe Audi R8 với gói độ “khủng” PPI Razor tái xuất tại Sài Gòn

Siêu xe

18:42:57 17/04/2021
Sau một thời gian dài vắng bóng, vừa qua, siêu xe Audi R8 với bộ bodykit độ đến từ thương hiệu PPI Razor vừa có dịp tái xuất tại sự kiện Offline của câu lạc bộ Saigon United Motorsports.

Hà Nội: Ngập nặng trên Đại lộ Thăng Long, ô tô nổi ''bồng bềnh''

Đời sống

18:30:31 17/04/2021
Do mưa lớn khiến một số tuyến đường của Thủ đô Hà Nội ngập úng nghiêm trọng. Trên Đại lộ Thăng Long đoạn qua huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai... có đoạn nước ngập sâu gần 1m.

Từ 3 triệu đã mua được smartphone không tai thỏ, không nốt ruồi nhìn đỡ ‘’ngứa mắt’’ 

Đồ 2-tek

18:27:09 17/04/2021
Có những chiếc smartphone như thế này rồi, tại sao tai thỏ và nốt ruồi lại cứ mãi là xu hướng?

8 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam ghi nhận 2.781 ca bệnh

Sự kiện nóng

18:23:35 17/04/2021
Tối 17/4, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 8 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca bệnh của Việt Nam lên 2.781 trường hợp, trong đó 1.570 ca lây nhiễm trong nước.

Samsung áp dụng AI vào máy giặt như thế nào?

Thế giới số

18:19:24 17/04/2021
Hết tivi, điện thoại giờ đến cả máy giặt cũng có AI. Món đồ giúp bạn giặt giũ hàng ngày có trí thông minh thế nào?

Ngọc Trinh “đối đầu” cực gắt Lý Nhã Kỳ, Nathan Lee, Đỗ Mạnh Cường, Khánh My… nhưng lại sợ duy nhất người này

Sao việt

18:19:19 17/04/2021
Chưa từng gây sự nhưng Ngọc Trinh đã bị cả nửa showbiz réo tên để mỉa mai, cà khịa. Cô không được lòng đồng nghiệp và thường xuyên bị nhắc đến trên mạng xã hội

HAGL của bầu Đức: Hơn cả vô địch là... thắng Hà Nội FC!

Bóng đá việt nam

18:15:05 17/04/2021
HAGL đang bay cao nhưng bầu Đức không đặt sức ép vô địch V-League lên thầy trò Kiatisuk. Vậy ông chủ đội bóng phố Núi muốn gì nhất cho đến lúc này?

Cùng rơi khuyên tai đắt tiền nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba có phản ứng khác hẳn

Phong cách sao

18:02:05 17/04/2021
Rơi khuyên tai trên thảm đỏ là điều không ngôi sao nào mong muốn, nhưng sự cố bất ngờ đã cho thấy cách hành xử khác biệt giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cảnh sát nổ súng trong trận đấu ở Brazil

Bên lề sân cỏ

18:00:50 17/04/2021
Lực lượng cảnh sát buộc phải nổ súng để kiểm soát cuộc ẩu đả giữa các cầu thủ trong trận Aquidauanense gặp Agui Negra hôm 16/4.

Áo làm từ khăn, chăn cũ cháy hàng

Thời trang

17:55:48 17/04/2021
Các mẫu áo độc đáo của Selina Sanders được nhiều người yêu thích và bán hết nhanh chóng.

Ngắm nhan sắc nóng bỏng của bạn thân Kylie Jenner

Người đẹp

17:53:57 17/04/2021
Không chỉ được biết đến với tư cách là bạn thân của Kylie Jenner, Anastasia Karanikolaou thu hút 10,2 triệu lượt theo dõi trên Instagram nhờ thân hình nóng bỏng và gu thời trang cực chất.

Chủ mất phần ăn vì mèo vô duyên 

Hài hước

17:48:42 17/04/2021
Nhảy lên trên bàn ngồi vô tình đuôi chú mèo lại quẹt vào bát mì khiến chủ dở khóc dở cười.

Hyundai Pony 1975 phục chế thành xe điện

Ôtô

17:33:36 17/04/2021
Mẫu xe cổ điển Hyundai Pony đời 1975 được hãng xe Hàn Quốc hồi sinh bằng động cơ điện cùng với hệ thống đèn LED Pixel hiện đại.

Công thức làm cơm gà Tam Kỳ

Ẩm thực

17:28:58 17/04/2021
Cơm gà Tam Kỳ là một trong những đặc sản nổi tiếng ở Quảng Nam. Người nội trợ có thể tự làm món ăn dân dã này theo công thức dưới đây.

V (BTS) gây tranh cãi vì được bình chọn là Center đẹp trai nhất Kpop

Sao châu á

17:22:53 17/04/2021
Mới đây, Dispatch - một trong những trang báo mạng nổi tiếng nhất Hàn Quốc đã công bố danh sách Những nam idol là visual center đỉnh nhất khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích.