Hiệu quả một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành uỷ Hà Nội đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đã đạt kết quả quan trọng.

Công tác chính trị tư tưởng được đổi mới; bộ máy tổ chức cán bộ được sắp xếp tinh gọn, bài bản, khoa học, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

Ngay sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020″.

Hiệu quả một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo - Hình 1

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: Nguyễn Công

Một trong những nhiệm vụ được quan tâm đầu tiên, thực hiện hiệu quả là công tác chính trị tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp Thành phố nhân lên niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình Thủ đô.

Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên, mọi hoạt động bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, tăng cường đối thoại, trao đổi, tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử đảng, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được Thành phố tăng cường, chủ động, sáng tạo, thích ứng với thực tiễn.

Các cấp, các ngành ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào hoạt động thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực trên không gian mạng. Hà Nội là địa phương đi đầu ban hành Đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phát động hai Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố và về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Video đang HOT

Công tác dự báo tình hình được các cấp uỷ đảng quan tâm, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề lớn, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành uỷ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trong đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn kịp thời việc thành lập các tổ chức có quan điểm sai trái, đi ngược đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Tiếp nối những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Thành ủy đã cụ thể hóa, triển khai Kế hoạch 18-KH/TU phù hợp với thực tiễn của Hà Nội. Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, các quy định của Đảng về nêu gương được nâng cao.

Sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ cũng được xác định rất quan trọng. Chính vì vậy các cấp ủy đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đi sâu thực hiện những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy từ 59 đảng bộ đến nay còn 50 đảng bộ. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy; củng cố, kiện toàn, chuyển giao, giải thể 215 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, thoái vốn về trực thuộc đảng bộ quận, huyện, thị xã và đảng bộ khối. Thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU về xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần giúp doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động.

Cùng với việc sắp xếp mô hình tổ chức, các cấp ủy đã chú trọng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác của các tổ chức đảng với hệ thống chính trị. Đối mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng. Thành ủy đã ban hành quy định về đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và xây dựng quy định đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình với tiêu chí cụ thể, quy trình đánh giá chặt chẽ, kết quả thực chất hơn…Việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở, là tiền đề cơ bản để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được Thành uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đồng bộ, tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn. Quy trình thực hiện công tác cán bộ công khai, dân chủ, nhiều nội dung có sự sáng tạo, đổi mới, khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại trong nhiều năm qua, là căn cứ quan trọng để tuyển chọn, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý với phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, quy trình đánh giá khoa học, chặt chẽ. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên cả nước ban hành quy định khung tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị.

Từ những kết quả trong công tác đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt” đã giúp hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố. Cũng từ đó hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ. Các vấn đề về an sinh xã hội, việc làm tiếp tục được quan tâm, giải quyết hiệu quả. Những vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Diện mạo đô thị, kể cả trong nội đô và vùng nông thôn tiếp tục khởi sắc. Kết quả trên mặt công tác này đã tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, là tiền đề để thành phố Hà Nội đặt ra những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hà Nội chăm lo tổ chức và cán bộ theo lời Bác dặn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ là định hướng lớn cho các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, trong đó Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn xác định phải gương mẫu đi đầu, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhất.

Thực tiễn cho thấy, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ ở Đảng bộ Thủ đô luôn được chăm lo, thực hiện đồng bộ với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Hà Nội chăm lo tổ chức và cán bộ theo lời Bác dặn - Hình 1

Đồng bộ, nhiều đổi mới sáng tạo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ xét cho cùng là nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Qua 16 kỳ đại hội, trong đó có gần 35 năm đổi mới, tương ứng với mỗi giai đoạn, Hà Nội đều thể hiện được tầm nhìn, cách làm hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Nhiều người vẫn chưa quên thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội khóa XII về "Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan". Lúc này, Hà Nội đứng trước bài toán hóc búa về công tác nhân sự khi bộ máy của thành phố Hà Nội (cũ) và tỉnh Hà Tây (cũ) hợp nhất lại. Tìm lời giải, thành phố xác định phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, triển khai các bước công tác cán bộ công khai, minh bạch; khơi dậy tình cảm sẻ chia, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ. Trong thời gian ngắn, Hà Nội đã bổ nhiệm, luân chuyển hàng trăm người, đưa bộ máy nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái khẳng định: "Mấu chốt thành công ở đây là thành phố quyết liệt thực hiện đúng nguyên tắc và cán bộ biết nghĩ vì cái chung".

Những kinh nghiệm này tiếp tục được thành phố Hà Nội phát huy trong những năm tiếp theo và thu được kết quả tích cực. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, trong khối Đảng, đoàn thể cấp thành phố, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; sau sắp xếp giảm 13 đầu mối phòng, ban; giảm 49 cán bộ cấp trưởng - phó phòng, ban và tương đương. Thành phố cũng đã kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập. Số lượng các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đến nay cũng đã giảm từ 59 đảng bộ xuống còn 50 đảng bộ...

Để bảo đảm xây dựng Đảng vững chắc về mặt tổ chức, một mặt chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình công tác, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội". Nhờ đó, Hà Nội đã thống kê được những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có khó khăn trong toàn Đảng bộ thành phố. Gần 3 năm qua, hơn 190 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém đã được củng cố.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Thành ủy Hà Nội đã tích cực nghiên cứu, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị đã được sắp xếp theo vị trí việc làm gắn với đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ. Hà Nội còn thực hiện đánh giá cán bộ hằng tháng với thang điểm 100 trong toàn hệ thống chính trị từ tháng 7-2018; khắc phục cơ bản tình trạng cào bằng, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ các cấp. Những cán bộ trong diện quy hoạch đều được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị...

Xứng đáng với niềm tin yêu của Bác

Từ lúc chỉ có vài đảng viên cốt cán những ngày đầu thành lập (năm 1930), đến nay Hà Nội là đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, trên 2.700 tổ chức cơ sở Đảng, gần 18.000 chi bộ với số lượng đảng viên chiếm 10% tổng số đảng viên cả nước.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở có cơ cấu ngày càng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Hệ số quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 so với nhiệm kỳ 2015-2020 tăng từ 1,49 lên 1,98; trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên tăng từ 48,2% lên 73,2%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân tăng từ 92,9% lên 93,3%; tuổi bình quân giảm từ 47,35 xuống 45,14.

Kết quả công tác tổ chức cán bộ tại Đảng bộ Hà Nội thường xuyên được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: "Trong giai đoạn Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính, khâu khó nhất chính là tổ chức cán bộ, bởi động chạm đến lợi ích nhiều người. Tuy nhiên, Hà Nội đã làm rất êm và là kinh nghiệm quý để các địa phương học tập". Từng dẫn đầu Đoàn công tác ra Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho biết: "Hà Nội đã đi trước trong việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ".

Nhờ làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được khẳng định. Đây là yếu tố quyết định thúc đẩy Thủ đô hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đứng trước thử thách rất lớn là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân chung sức đẩy lùi dịch bệnh. "Ở địa bàn có mức độ giao thương mở nhất cả nước, kết quả phòng, chống dịch là minh chứng cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố", ông Tạ Quang Nam, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm khẳng định.

Mặc dù vậy, với tinh thần cầu thị, Thành ủy Hà Nội đã phân tích, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Trong đó, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị còn hình thức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở hạn chế; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Một bộ phận cán bộ có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự...

Trước tình hình đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu, trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020".

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, song song với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các cấp ủy tập trung khắc phục 9 cấp ủy cấp huyện, 69 tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn cần quan tâm, củng cố 30 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém còn lại. Đồng thời, thông qua giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân, những việc mới, việc khó; các cấp ủy phải sàng lọc cán bộ, lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới.

Các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cùng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chung sức vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là Đảng bộ tiêu biểu cho cả nước; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới; xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

(Còn nữa)

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Bà Phạm Thu Hương - Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lộ diện, ngoại hình thế nào mà gây chú ý?05:23Người dân sống gần Tịnh thất Bồng Lai nói về ông Lê Tùng Vân: "Từ hồi giờ đâu có ai làm kỳ cục vậy, chỉ tội cho mấy đứa con nít"01:50Đề xuất khen thưởng "người hùng" đạp bung thanh sắt, giải cứu bé gái bị mắc kẹt trong vụ cháy ở Hà Nội02:45Tài xế bức xúc gánh nặng ‘tiền luật’ ở cửa khẩu Lạng Sơn, cơ quan chức năng nói gì?05:55'Người hùng' lao vào đám cháy cứu bé gái được tặng bằng khen của Thủ tướng02:43Làm rõ thông tin bị thu hồi sản phẩm – VIC kiên quyết đấu tranh với vấn nạn hàng giả03:39Trịnh Văn Quyết - Tỷ phú số 1 sàn chứng khoán 2 lần bị “tuýt còi” vì “bán chui” cổ phiếu là ai?04:57Karaoke TP.HCM mở cửa lại ngày 10.1: Mừng vì hết thất nghiệp, sẽ làm xuyên Tết05:10Người đàn ông 'cầm nhầm' bịch tiền: Nữ sinh viên đã nhận lại tiền02:55NÓNG: Cháy lớn tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đang xây dựng00:27Hàng ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc sau 2 năm chống dịch Covid-1920:01Bộ Ngoại giao lưu ý công dân về việc trục lợi từ các chuyến bay giải cứu01:54Đừng vô cảm với dân!20:41Bát nháo thị trường thuốc trị Covid-1921:44TP.HCM sẵn sàng đón khách quốc tế17:17Quảng Nam nới biện pháp phòng dịch Covid-19, tạo điều kiện cho người về quê ăn tết02:28

Tiêu điểm

Bà Phạm Thu Hương - Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lộ diện, ngoại hình thế nào mà gây chú ý?
23:16:56 20/01/2022
Diễn biến mới vụ bà Phương Hằng yêu cầu xử lý nhà báo Hàn Ni
09:31:30 21/01/2022
Thuở hàn vi buôn áo gió, mở nhà hàng, bán mì gói của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Phạm Thu Hương ở Liên Xô
00:42:27 21/01/2022
Phu nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện trước công chúng
23:10:31 20/01/2022
Chơi bài thắng 54,6 tỉ đồng, chỉ nhận được 10 tỉ đồng, khách hàng khởi kiện
09:41:36 20/01/2022
Đánh cá trên sông Sài Gòn, người dân phát hiện thi thể cô gái nằm lẫn trong đám lục bình
19:37:22 20/01/2022
Bé gái bị đóng đinh vào đầu: Trưởng thôn nói về chuyện nghe tiếng trẻ khóc
16:29:50 20/01/2022
Mẹ mất vì tai nạn trên đường đi làm, để lại 4 con thơ sống lay lắt bên người cha bệnh tật
00:56:29 20/01/2022
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng từng bước phù hợp quốc tế - Bài 1: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ​
08:33:57 20/01/2022
Con gái dứt tình bỏ mẹ già ốm yếu lại bệnh viện, bác sĩ và người dưng thay nhau chăm sóc: “Bà tủi thân khóc hoài, mong sao cô gái đến nhận lại mẹ”
00:38:13 21/01/2022

Thông tin đang nóng

Nữ sinh đầu độc cha ruột ở Vũng Tàu: Ức chế vì 2 mẹ con thường xuyên bị mắng chửi, người mẹ đã bỏ đi vì quá sức chịu đựng
18:11:03 21/01/2022
1 nữ siêu mẫu Vbiz tung ảnh "bắt lú" netizen: Body lồ lộ trước camera, nhìn mặc mà như không mặc
18:41:54 21/01/2022
Vụ con gái giết cha bằng chất độc xyanua, giấu thi thể: "Hôm qua nó đóng kịch như thật..."
21:41:57 21/01/2022
Bình An và Phương Nga chính thức về chung 1 nhà sau 5 năm hẹn hò?
20:28:15 21/01/2022
Từng khẩu chiến nảy lửa hậu ly hôn, đây là thái độ hiện tại của Lương Minh Trang với Vinh Râu?
20:32:38 21/01/2022
Quá khứ của kẻ đóng đinh vào đầu bé 3 tuổi: Sẵn sàng đánh bạn nếu bị trêu đùa
18:28:58 21/01/2022
50 phóng viên tung danh sách Đỏ Đen chấn động Cbiz: Nhiệt Ba - Châu Tấn lọt top, Na Trát, Thái Từ Khôn và dàn sao bại lộ 1001 phốt
17:06:22 21/01/2022
Tình trẻ Lệ Quyên lộ quá khứ kém bảnh, trông như ông chú
20:57:15 21/01/2022
Nữ diễn viên đình đám bị băng huyết sau sinh, con trai nguy kịch vì nhiễm trùng phổi
21:13:03 21/01/2022
Mẹ vợ vừa về mẹ tôi báo mất 5 cây vàng, tôi đuổi vợ đi rồi phải tím tái
22:05:52 21/01/2022

Tin mới nhất

Nam sinh Hà Nội 21 tuổi mua nhà 2 tỷ: Á khoa học song bằng, từng bất chấp chọn công việc 2 triệu/tháng bởi lý do này

00:43:20 22/01/2022
Sớm có những thứ nhiều người ao ước trong tay bao gồm sự nghiệp ổn định và ngôi nhà tự tay mua nhưng nam sinh 9X bật mí đó không phải là mục đích đi làm của mình

Công an lên tiếng về thông tin người bố cắt cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình

00:32:34 22/01/2022
Mạng xã hội lan truyền thông tin người cha ở Thái Bình dùng dao cắt cổ hai con rồi tự sát

Bước khởi đầu tích cực đối với kiều bào và doanh nghiệp Việt tại Mỹ dịp Năm mới

23:34:10 21/01/2022
Từ đầu năm 2022, Việt Nam nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với một số nước và áp dụng quy định mới về cách ly nhằm tạo điều kiện cho bà con kiều bào về nước, cũng như mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh của các doanh ng...

Chủ động đối phó dịch bệnh, điều trị kịp thời các ca cấp cứu trong dịp tết

23:06:29 21/01/2022
Trong dịp tết, các cơ sở y tế phải chủ động ứng phó với dịch bệnh; bảo đảm điều trị kịp thời các ca cấp cứu, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ

Quảng Ninh nới quy định phòng dịch Covid-19 để người dân về quê đón tết

23:03:31 21/01/2022
Người từ vùng có nguy cơ cao khi về Quảng Ninh dịp tết sẽ không phải cách ly tập trung và còn được bố trí tiêm vắc xin Covid-19 nếu chưa tiêm đủ 3 mũi

Trước tết 10 ngày, TP.Hải Phòng tiếp tục hạ cấp độ dịch Covid-19

22:52:40 21/01/2022
Đến tối 21.1, TP.Hải Phòng đã hạ thêm một cấp độ dịch Covid-19 khi từ vùng cam thành vùng vàng

2 du khách Đà Lạt bị nước cuốn ở Bãi Dài, một người chết, người mất tích

22:45:35 21/01/2022
Trong lúc tắm biển tại khu vực Bãi Dài ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), 2 nam du khách bị nước cuốn trôi, một người đã tìm thấy thi thể, một người vẫn đang mất tích

Vụ cô gái 22 tuổi hôn mê sau khi nâng mũi: Địa chỉ nơi phẫu thuật là nhà dân

22:32:29 21/01/2022
Chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê ở Long An) đến một cơ sở ở Hà Nội nâng mũi, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê

Hà Nội chỉ còn 4 quận vùng cam, còn lại là vùng vàng

22:06:31 21/01/2022
UBND TP Hà Nội vừa phát đi thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP

Nhất chi mai khoe dáng trên thân gỗ "khủng" có giá gần 300 triệu đồng, chờ các "thượng đế" sành chơi "xuống tiền"

21:59:11 21/01/2022
Các đối tượng không chỉ sử dụng Xyanua để sát hại nạn nhân cướp tài sản mà mới đây, chỉ vì thường xuyên bị cha la mắng, nữ sinh năm 3 đã mua chất độc về giết cha ruột rồi dựng hiện trường giả, nhằm che giấu hành vi phạm tội

Trao quà Tết cho gia đình chính sách, công nhân, hộ nghèo tại Thái Bình

21:48:55 21/01/2022
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo...

BHXH Việt Nam và Bộ Công an tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

21:27:56 21/01/2022
Chiều 21/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y ...

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa rào và có nơi mưa dông

21:23:06 21/01/2022
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều 21/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30...

Phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại những ngày giáp Tết

21:08:26 21/01/2022
Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi đến dịp cận Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, cửa khẩu tỉnh Cao Bằng lại gia tăng

Hoa Tết 2022 tăng giá vì diện tích trồng giảm tại các tỉnh phía Nam

21:01:29 21/01/2022
Theo các nhà vườn tại phía Nam, năm nay nông dân giảm diện tích trồng hoa, nên giá hoa Tết sẽ tăng 20%

Nhà vườn Quảng Trị phấn khởi khi hoa Tết được mùa

20:57:16 21/01/2022
Người trồng hoa vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở tỉnh Quảng Trị đang phấn khởi bởi hoa được mùa, giá bán cũng ổn định

Nhiều biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi

20:53:25 21/01/2022
Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết mùa Đông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm

Dự báo hoa cảnh tiêu thụ chậm, nhà vườn thu hẹp diện tích

20:47:28 21/01/2022
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các vườn mai, hoa cảnh phục vụ mùa Tết ở nhiều khu vực như Thủ Đức, Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đang tất bật chăm sóc để đưa ra thị trường

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho phép ô tô chạy từ ngày 25/1 - 10/2

20:37:05 21/01/2022
Theo Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất phương án lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022, thời gian thực hiện 15 ngày (từ ngày 25/1 - 10/2)

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

20:35:03 21/01/2022
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh tăng giá xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày 21/1/2022

Cổ phiếu bất động sản phục hồi mạnh

20:30:07 21/01/2022
Dù nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, nhưng có lẽ tạo nên sự bất ngờ nhất là nhóm cổ phiếu bất động sản, khi hàng loạt những mã cổ phiếu trong nhiều ngày liên tiếp giảm sàn thì trong phiên hôm nay ngày 21/1 tăng kịch trần

Quỹ bình ổn giá xăng dầu Petrolimex âm 18 tỷ đồng

20:27:20 21/01/2022
Tính đến 15h00 ngày 21/1, Quỹ bình ổn giá xăng dầu Petrolimex tiếp tục âm 18 tỷ đồng so với lần điều chỉnh giá trước đó (ngày 11/1/2022)

Nhà ga trung tâm Bến Thành dự án metro số 1 cơ bản hoàn thành phần kết cấu

20:22:43 21/01/2022
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, công trường thi công tại nhà ga ngầm Bến Thành dự án tuyến metro số 1 TP Hồ Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên) vẫn nhộn nhịp

Bộ Công Thương yêu cầu Z121 tuân thủ quy định pháp luật cạnh tranh

20:20:54 21/01/2022
Trước thông tin một số cửa hàng của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) ép người dân mua combo pháo hoa với giá cao hơn công bố, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi yêu cầu doanh nghiệp này tuân ...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chọn 'đúng và trúng' nội dung tham mưu điều hành kinh tế vĩ mô

20:20:37 21/01/2022
Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia cần chọn đúng và trúng trọng tâm, trọng điểm các nội dung tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong điều hành về kinh tế vĩ mô thời gian tới

Lượng hành khách đi lại dịp Tết giảm sâu

20:16:04 21/01/2022
Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản lượng hành khách đi lại qua các bến xe khách liên tỉnh, nhà ga dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 dự báo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021

Thu hồi hàng loạt chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học để phục vụ điều tra

20:13:22 21/01/2022
Ngày 21/1, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đang thực hiện theo văn bản của Cơ quan điều tra về việc thu hồi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học của nhiều giáo viên trên địa bàn tỉnh để phục v...

Hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bất động sản và bình ổn thị trường vật liệu

20:08:11 21/01/2022
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, dịch bệnh COVID-19 năm 2021 kéo dài phức tạp đến nay đã ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực trong nền kinh tế, trong đó có xây dựng, nhất là thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng. Nhưng dưới ...

Gắn kết sản xuất để thu hút đầu tư vào ngành muối

20:06:47 21/01/2022
Chiều 21/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo Xúc tiến đầu tư và liên kết sản xuất tiêu thụ muối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ muối

Có 20 địa phương trong cả nước đánh giá về nguy cơ sốt đất thông qua đấu giá

20:04:59 21/01/2022
Đến nay, đã có 20 địa phương đánh giá về nguy cơ sốt đất thông qua đấu giá và ảnh hưởng đến nhà ở, giá đất

Có thể bạn quan tâm

7 bí mật tài chính của tỷ phú Lý Gia Thành: Trước 30 tuổi kiếm tiền bằng trí tuệ, sau 30 tuổi kiếm tiền bằng tiền!

Thế giới

00:46:18 22/01/2022
Với vị tỷ phú này, đầu tư là việc lâu dài, thậm chí là cả đời. Và quản lý tài chính đòi hỏi sự kiên trì, chứ không thể bốc đồng được

Màn kịch gian xảo của nữ sinh viên hạ độc cha: Khóc lóc lao ra khỏi đám cháy, nói dối cha đi Hà Nội 1 tháng mới về

Pháp luật

00:38:06 22/01/2022
Theo chú Hồng (em trai ông Điệp), sau khi sát hại cha ruột, Linh nói với người thân rằng ông Điệp đã lên xe 7 chỗ đi Hà Nội chơi với bạn, 1 tháng nữa mới về và dặn Linh ra khỏi cửa là cha cúp điện thoại để không ai liên lạc

Vợ con sao MU khiếp vía trộm vào nhà khi chồng đang đấu Brentford

Bên lề sân cỏ

23:56:58 21/01/2022
Vợ con trung vệ Victor Lindelof bị một phen kinh hãi khi bọn trộm đột nhập vào nhà trong lúc trung vệ này đang cùng MU đấu bù Brentford tại Premier League

Kính Song Thành: Cảnh Lý Dịch Phong phá vỡ "khóa trinh tiết" của Trần Ngọc Kỳ, nhà trai bị soi make up quá đậm

Phim châu á

23:55:47 21/01/2022
Lý Dịch Phong tiếp tục bị soi là make up còn đậm hơn cả nữ chính Trần Ngọc Kỳ khi đóng phim Kính Song Thành

Thương ngày nắng về: Loạt tin đồn về mức lương của Huyền Lizzie, giám đốc marketing thưởng Tết cả tỷ nên cho không chị gái 500 triệu?

Hậu trường phim

23:54:00 21/01/2022
 Nhiều dân mạng thi nhau đồn đoán về mức lương của Trang (Huyền Lizzie) trong Thương ngày nắng về

2 ngày cuối tuần (22/1 - 23/1), 3 con giáp nhận lộc lớn, may mắn hơn người, tiền vàng chất đầy kho

Trắc nghiệm

23:53:58 21/01/2022
Theo tử vi, thời điểm cuối tuần này sẽ có 3 con giáp gặp vận phát tài trúng lớn, vận may thăng hoa

HLV Park Hang-seo nhắc tuyển Việt Nam sát khuẩn, cẩn trọng với Covid-19

Bóng đá việt nam

23:53:07 21/01/2022
Đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài chiều 21/1, bắt chuyến bay vào TP.HCM trước khi sang Australia thi đấu vòng loại 3 World Cup 2022

Những thiết kế nội y được xem như “bức thư tình” hiện đại cho ngày Valentine

Thời trang

23:41:33 21/01/2022
Còn gần 1 tháng nữa mới đến dịp Lễ tình nhân 2022 nhưng nhà mốt Victorias Secret đã khiến không khí thêm tăng nhiệt với bộ sưu tập nội y quyến rũ hơn bao giờ hết

Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu bị chê gu thời trang “kém sang”, lỗi thời

Phong cách sao

23:35:19 21/01/2022
Sau khi đăng quang, Harnaaz Sandhu thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi cách ăn mặc của nàng hậu vẫn còn nhiều khuyết điểm

Nhìn lại dàn nam thần của 1990: Mỗi người một vẻ, hứa hẹn 'đốn tim' khán giả với những gam màu riêng

Phim việt

23:33:09 21/01/2022
Với không khí rộn ràng, trẻ trung pha lẫn sự hài hước, ngọt ngào, 1990 hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn, thú vị dành cho dịp đầu năm mới

Showbiz Trung Quốc chấn động vì lệnh 'thanh trừng' nghệ sĩ phạm tội

Sao châu á

23:31:44 21/01/2022
Từ câu chuyện ồn ào của Minh Béo, không ít người đặt phép so sánh với showbiz Hoa ngữ - nơi những nghệ sĩ vướng tù tội không có cơ hội được trở lại làm nghề

Anh Tú ẵm trọn điểm 10 vì "bàn tay lịch thiệp" khi đứng cạnh 2 mỹ nhân Vbiz, chuẩn soái ca của riêng ai kia

Sao việt

23:28:16 21/01/2022
Hành động của nam ca sĩ Anh Tú ghi điểm hoàn toàn trong mắt người hâm mộ