Hà Nam hiện đại hóa nền hành chính

Năm 2020, tỉnh Hà Nam triển khai và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính được nâng lên.

Hà Nam hiện đại hóa nền hành chính - Hình 1

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam . Ảnh: TUẤN NGUYỄN

Các cấp, ngành, cơ quan huy động nhiều nguồn lực để củng cố, bổ sung trang thiết bị thực hiện Đề án chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành tiếp tục được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, quy trình giải quyết. Tỉnh đã ban hành 19 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Trong tổng số 1.980 bộ thủ tục hành chính , dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có 595 bộ, chiếm 30,1%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.226 bộ, chiếm 61,9%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 159 bộ, chiếm 8%. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn. Tính đến hết tháng 10-2020, tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 76 trường hợp.

Tỉnh Hà Nam xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 là tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ sự phát triển của tỉnh. Hà Nam phấn đấu các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh đứng ở nhóm từ 20 – 25 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trong cả nước. Trước mắt, các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong cải cách hành chính, chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính , giải quyết tình trạng chồng chéo trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các sở, ngành, địa phương, bảo đảm thông thoáng, tinh gọn, nhanh chóng. Sở Nội vụ phối hợp cùng các ngành liên quan tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức tại 109 xã, phường, thị trấn về ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong xử lý công việc; tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành để triển khai liên thông bốn cấp, bảo đảm theo dõi được quá trình xử lý văn bản và tăng cường tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát , kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại các cấp, ngành; tiến hành thanh tra công vụ, đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở xã, phường, thị trấn.

Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk , trong năm 2020, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 961 tổ chức đảng và hơn 33 nghìn đảng viên, giám sát 269 tổ chức đảng và hơn 3.000 đảng viên; qua đó đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 230 đảng viên. Chất lượng công tác kiểm tra , giám sát được nâng cao. Việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để khắc phục một số hạn chế trong công tác kiểm tra , giám sát , trong năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Đắk Lắk tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra , giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra , giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết kịp thời các trường hợp đơn thư tố cáo, khiếu nại, phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để thực hiện nhiệm vụ đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm về tư tưởng chính trị và hành động; làm tốt công tác giám sát thường xuyên, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong giám sát để chủ động phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên đối với lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận có nhiều bức xúc; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin theo quy chế phối hợp, kết hợp nhiều kênh thông tin phát hiện kịp thời, chính xác dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xem xét kết luận, xử lý công minh, chính xác, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm.

Tăng tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 vào sáng 8-1.

Tăng tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát - Hình 1

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho biết, trong năm 2020 các nội dung đề ra trong chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối cơ bản hoàn thành. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thể hiện được vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được coi trọng. Đồng thời, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Kết quả, trong năm qua Ban thường vụ Đảng ủy khối đã kiểm tra 8 cơ sở Đảng về việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giám sát 6 tổ chức Đảng về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII...Bên cạnh đó, đã giám sát chuyên đề 1 tổ chức Đảng về lãnh đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; giám sát 1 cấp ủy viên cùng cấp...Thi hành kỷ luật 21 đảng viên (giảm 4 đảng viên so với năm trước).

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối và cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề hơn 50 tổ chức Đảng về xử lý một số vấn đề nổi cộm kéo dài của đơn vị, công tác cán bộ, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc...

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tuy đã đạt những kết quả nổi bật nhưng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa cao. Đơn thư tố cáo, khiếu nại tăng.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đề nghị, các cấp ủy cần chỉ đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các quy định, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sau đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 ngay từ đầu năm để thực hiện có hiệu quả. Tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng, phát sinh tại cơ sở. Tăng tính chủ động trong kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế nêu gương; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối và cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xem xét giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên và xem xét xử lý kỷ luật của Đảng đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42

Tiêu điểm

Người đàn ông kể giây phút băng qua tường rào, đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A
21:29:27 28/02/2021
Cha bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: 'Con tôi như được sinh ra lần thứ hai'
20:17:03 01/03/2021
Bị vợ ông Dũng 'lò vôi' tố ăn chặn tiền, 'thần y' Võ Hoàng Yên nhận có thiếu sót
20:50:25 02/03/2021
Bí thư, Chủ tịch Hà Nội khen thưởng người cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư
12:08:07 01/03/2021
Vợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh không thể tin nổi chồng mình cứu được cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư
12:21:32 01/03/2021
Người dân chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng ca ngợi kỳ tích cứu cháu bé của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
12:35:26 01/03/2021
Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn
21:16:43 01/03/2021
Thủ tướng xúc động trước sự nhanh trí, dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh
15:55:03 01/03/2021
Hơn 1.800 nghề, công việc được về hưu trước tuổi
08:19:17 01/03/2021
“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt
12:42:22 02/03/2021

Thông tin đang nóng

Trấn Thành lên tiếng vụ Ninh Dương Lan Ngọc nghi bị lộ clip nóng trên web đen
15:26:28 02/03/2021
Binz phát ngôn sốc: 'Nếu như được chọn đóng cảnh nóng, đó sẽ là Ninh Dương Lan Ngọc'
15:34:40 02/03/2021
Vì sao đám cưới trong Cbiz đều không mời Dương Mịch? Câu trả lời của Lưu Thi Thi khiến Cnet ngỡ ngàng
16:58:06 02/03/2021
Khối tài sản kếch xù và body nóng “bỏng tay” của Lan Ngọc: Sắm kim cương, bà chủ nhà hàng
15:36:20 02/03/2021
Quản lý tìm ra công cụ tạo nên hình ảnh 18+ vu khống Lan Ngọc, khẳng định nhờ cơ quan chức năng xử lý kẻ ác
16:46:21 02/03/2021
Tung ảnh mới nhất, 'hot girl bánh tráng trộn' Đà Lạt khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá gợi cảm, 3 vòng chuẩn từng cen-ti-mét
19:00:25 02/03/2021
Khổ nhục 5 năm không đẻ được, tôi khó hiểu mang thai sau 1 đêm em trai chồng tới chơi
16:01:45 02/03/2021
Hiền Thục phát tức khi bị đồn "mới đi độ cặp loa", cách dùng từ làm dân tình nghĩ ngay đến phát ngôn "loa this loa that" của Chi Pu
17:01:15 02/03/2021
Tiệc hội bạn hoá thành màn phát "cẩu lương" của Noo và Mai Phương Thuý: Vừa gặp đã kề kề và trao nhau hành động đặc biệt!
19:52:39 02/03/2021
'Thánh comment dạo' đề nghị Tóc Tiên dọn về Mỹ sống
17:15:16 02/03/2021

Tin mới nhất

Tự chế tạo mìn đánh cá, 7 người bị thương

20:43:20 02/03/2021
Người đàn ông ngụ huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tự chế tạo mìn trong ống lon để đánh cá thì bất ngờ phát nổ làm 7 người bị thương, trong đó có trẻ em.

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết

20:37:22 02/03/2021
Sau 5 ngày vận động, một số người dân chủ động liên hệ trả lại tiền cho giám đốc người Hàn Quốc đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

TP Chí Linh nôn nao trước thời điểm gỡ bỏ phong tỏa

18:48:11 02/03/2021
Sau nửa tháng bị phong tỏa, chính quyền địa phương và người dân TP Chí Linh (Hải Dương) rất phấn khởi, đợi chờ thời khắc gỡ phong tỏa toàn thành phố từ 0h đêm 3-3.

Mở cửa lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3

18:39:45 02/03/2021
Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định mở cửa khai thác trở lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3-2021 sau hơn 1 tháng tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Tối 2/3, không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, còn gần 59 nghìn người cách ly

18:15:26 02/03/2021
Bộ Y tế cho biết đến tối 2/3 tạm thời không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Sáng cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới, trong đó có tới 10 trường hợp ở cùng một xã ở Hải Dương.

Kết thúc cách ly xã hội, Hải Dương vẫn dừng nhiều hoạt động để phòng dịch

17:42:46 02/03/2021
Sau khi kết thúc cách ly xã hội, gỡ bỏ phong tỏa với huyện Cẩm Giàng và TP Chí Linh, Hải Dương vẫn tiếp tục tạm dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'

17:32:42 02/03/2021
Theo anh Nguyễn Ngọc Mạnh, lúc cháu bé rơi xuống, anh đưa tay ra đỡ được đầu cháu rồi theo đà đó tay anh cũng bị đập mạnh xuống mái tôn gây thương tích.

CSGT đã ra quân, xe chở mía cồng kềnh vẫn tung hoành trên quốc lộ 26

16:06:28 02/03/2021
Từ 24-2, Đội 2 CSGT tỉnh Đắk Lắk đã ra quân xử lý ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải nhưng thực tế xe quá tải vẫn tung hoành trên quốc lộ 26.

Dân làm theo “túi tiền” của trưởng thôn

14:40:17 02/03/2021
Vừa rồi, tôi mới thu hoạch vụ cà phê đầu tiên được 30 triệu đồng, mỗi tháng đi cạo mủ cao su được thêm 20 triệu đồng, rồi thu hoạch mì (sắn) 50 triệu đồng, hạt điều 100 triệu đồng,.... Có tiền, tôi mua được miếng đất chiều ngang mặt đườ...

“Cháy” hết mình với phong trào công tác Hội

14:32:18 02/03/2021
Tôi không hiểu người phụ nữ ấy lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào để có thể vừa chu toàn việc gia đình với hai người thân cần chăm sóc đặc biệt, vừa lăn xả và cháy hết mình với phong trào công tác Hội. Gần như ngày nào chị cũng đi xuốn...

Gửi bé sơ sinh ở tiệm tạp hóa, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm

14:10:35 02/03/2021
Sau khi ẵm bé gái sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi đến gửi chủ tiệm tạp hóa nhờ giữ giùm, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm.

Tạm giữ 2 xe Mercedes cùng biển số 'vô tình gặp nhau' trên đường Hà Nội

14:01:42 02/03/2021
Hai xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16 vô tình gặp nhau trên đường Vạn Phúc (Hà Nội) đã bị công an tạm giữ để xác minh xe nào lắp biển số giả.

TP.HCM 20 ngày không có ca COVID-19 mới, thu ngân sách 2.900 tỷ đồng/ngày

13:56:13 02/03/2021
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, đến hôm nay, TP đã có 20 ngày không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Hải Phòng dành nguồn lực để mỗi phường có một công viên

13:54:00 02/03/2021
Đây là nội dung được bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh tại cuộc họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo công tác triển khai xây dựng công viên cây xanh trên địa bàn thành phố.

Tránh xe máy, ôtô chở 40 công nhân 'bay' xuống ruộng

13:49:23 02/03/2021
Chiếc ôtô chở 40 công nhân đi làm ca sáng bị lật bay xuống ruộng khiến một người bị thương, những người còn lại bị dính đầy bùn, đất .

Kiến nghị miễn thuế GTGT cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch

13:41:52 02/03/2021
Hiệp hội Du lịch Tp.HCM kiến nghị miễn hoặc giảm 50% thuế GTGT cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, khu du lịch đến hết năm 2021.

Trao bằng khen của Thủ tướng cho người cứu bé gái rơi tầng 12 chung cư

13:35:28 02/03/2021
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội đã được nhận bằng khen đột xuất của Thủ tướng vì hành động dũng cảm của mình.

Thủ tướng yêu cầu tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân ngay từ tuần này

13:30:58 02/03/2021
Tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần vắc xin + 5K, không được chủ quan, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020 ngày 2-3.

'Người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

13:22:23 02/03/2021
Người thanh niên làm nghề lái taxi tải chở hàng bỗng chốc được cả nước xem như người hùng vì đã dũng cảm đỡ bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư vào ngày 28-2 khiêm tốn nói về hành động mà mình đã làm.

Những 'camera chạy bằng cơm' phòng vệ biên giới Tây Nam

13:13:31 02/03/2021
Việc một số người vượt biên trái phép từ Campuchia trở về bị nhiễm bệnh như xảy ra ở An Giang, Đồng Tháp khiến các tỉnh có đường biên giới tiếp tục tìm nhiều cách quyết liệt để ngăn không để thủng vành đai này.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Không áp lực khi bổ nhiệm con gái bí thư tỉnh làm phó giám đốc sở

12:47:00 02/03/2021
Ông Nguyễn Bá Huy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vừa ký văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang là khách quan, minh bạch, không có sức ép, không có áp lực.

Vụ bé 3 tuổi rơi từ tầng 12: Yêu cầu thực hiện biện pháp phòng chống tai nạn trẻ em

12:42:56 02/03/2021
Tối 1-3, Ủy ban quốc gia về trẻ em có công văn hỏa tốc gửi các bộ: Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa - thể thao và du lịch, Thông tin và truyền thông, Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều đơn vị kh...

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khen thưởng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

12:38:27 02/03/2021
Ngày 1-3, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung có quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới

11:59:37 02/03/2021
Ngay từ thời điểm trước Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 đã tập trung mở các lớp tập huấn cán bộ và tham gia Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021. Với khí thế, quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất ngay ...

Thành ủy Sóc Trăng thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

11:45:08 02/03/2021
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Thành ủy Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các văn bản ...

Dầu Tiếng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

11:42:26 02/03/2021
Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát...

Lào Cai: Đổi mới công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

11:40:11 02/03/2021
Nội dung thi đợt 1 và đợt 2 gồm các câu hỏi tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đợt 3 gồm các câu hỏi tìm hiểu về văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và ...

Trao bằng khen cho người cứu 3 học sinh đuối nước, Quảng Nam phát động Tháng thanh niên

11:39:44 02/03/2021
Quên mình lao xuống dòng nước xoáy cứu 3 đứa trẻ, anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vừa được Tỉnh đoàn Quảng Nam trao tặng bằng khen về hành động cứu người.

Có thể bạn quan tâm

Loại thực phẩm rẻ bèo được ví như "thịt không xương"

Sức khỏe

21:11:34 02/03/2021
Đậu nành là một thực phẩm quý, ít thức ăn sánh được. Nó có nhiều đạm hơn thịt, nhiều canxi hơn sữa bò, nhiều lecithin hơn trứng.

Ferrari F8 Tributo của Cường Đô La tụ họp với dàn xe hàng hiếm

Siêu xe

21:11:25 02/03/2021
Nhiều mẫu siêu xe hiếm gặp xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, trong đó có chiếc Ferrari F8 Tributo màu đỏ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường.

Thầy giáo đam mê dạy trẻ múa hát

Học hành

21:09:21 02/03/2021
Từng sốc vì bị học trò phản ứng gay gắt, lại ốm phải nằm một chỗ, nhưng niềm đam mê dạy trẻ múa hát đã kéo thầy Nguyễn Duy Nhất trở lại với trường lớp.

Lầy lội đến "cạn lời" như Kim Jong Kook: Lên hẳn sóng truyền hình hé lộ chuyện tế nhị khiến dân tình đỏ mặt

Sao châu á

21:08:38 02/03/2021
Bí mật thầm kín của Kim Jong Kook là gì mà khiến dân tình ngượng ngùng đến thế?

Tiền không quan trọng, nhưng nó giúp ta làm được nhiều việc

Tâm sự

21:08:36 02/03/2021
Thời buổi này, có thể làm được gì nếu chỉ có lòng tốt mà không có tiền hả bạn?.

Sergio Aguero chờ thêm 1 năm để nhập tịch Malaysia

Bóng đá thế giới

21:07:59 02/03/2021
CLB Sri Pahang chuẩn bị hồ sơ cho Sergio Ezequiel Aguero khi anh đủ tiêu chuẩn nhập tịch vào năm 2022 và thi đấu như nội binh.

Chi Pu rộ clip ra sức luyện thanh, liệu sắp có màn comeback chấn động vpop?

Sao việt

21:07:48 02/03/2021
Mới đây, một đoạn video Chi Pu luyện thanh vừa được thầy giáo nữ ca sĩ đăng tải đang khiến dân tình xôn xao. Chi Pu chăm chỉ luyện tập liệu có phải chuẩn bị cho màn comeback sắp tới?

Cú đỡ từ tầng 12 và lời "thức tỉnh" từ một ông bố

Tình yêu

21:05:56 02/03/2021
Đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được gọi tung hô là anh hùng. Nhưng điều kỳ diệu này được làm nên bởi trái tim của một ông bố.

Đinh Hiền Anh quyên toàn bộ tiền bán CD xây nhà tình nghĩa

Nhạc việt

21:05:44 02/03/2021
Toàn bố số tiền bán được khi phát hành 3 CD Cô gái sông Lam, Trăng buông và Tình khúc Vũ Thành An, ca sĩ Đinh Hiền Anh sẽ dành để xây nhà tình nghĩa cho những mảnh đời bất hạnh.

Cựu chủ tịch Barca được trả tự do

Bên lề sân cỏ

21:05:35 02/03/2021
Sau một đêm tạm giam, cựu Chủ tịch Josep Bartomeu của Barca được trả tự do nhưng vẫn nằm trong số đối tượng bị điều tra do những sai phạm trong thời gian quản lý CLB.

Đi đâu Justin Bieber cũng kè kè khẳng định "chủ quyền" với Hailey, còn để "bàn tay hư" bám dính mặc kệ mọi ánh nhìn

Sao âu mỹ

21:05:34 02/03/2021
Justin Bieber có tính sở hữu cao và dính vợ đến mức ai nhìn cũng phải xuýt xoa ghen tỵ.

Những mẫu xe hạng B nào được đánh giá cao tại Việt Nam?

Ôtô

21:03:56 02/03/2021
Dòng xe hạng B thường được người mua ôtô lần đầu chọn mua bởi tính kinh tế và tiện lợi của nó.

Người nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hà Nội: Thực nghiệm hiện trường

Pháp luật

21:01:03 02/03/2021
Công an quận Tây Hồ đưa ít nhất 4 nạn nhân người nước ngoài vụ bị tấn công tình dục đến thực nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nhóm nghi phạm.

Olivia Rodrigo dẫn đầu tuần thứ 7, Chris Brown và Young Thug lội ngược dòng lên No.3 BXH Billboard Hot 100

Nhạc quốc tế

20:59:16 02/03/2021
Trên BXH Billboard Hot 100 tuần này, Olivia Rodrigo tiếp tục bỏ túi tuần thứ bảy liên tiếp nhờ bản hit Drivers License. Trong khi đó Chris Brown và Young Thug bất ngờ xuất hiện tại vị trí No.3 nhờ phát hành phiên bản mới cho Go Crazy và...

3 con giáp may mắn trời sinh, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, giàu nứt đố đổ vách trong năm 2021

Trắc nghiệm

20:55:30 02/03/2021
Họ luôn là những người thành công rực rỡ trong lĩnh vực mà họ chọn, bởi vì chỉ gặp một ít khó khăn là được thần hộ mệnh chở che, luôn có quý nhân giúp họ giải quyết rắc rối trong công việc và đời sống hàng ngày.