Đổi mới, phát triển chính sách bảo hiểm xã hội trong tình hình mới

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (Luật BHXH 2014) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 là một bước phát triển mới về chính sách an sinh xã hội (ASXH) nói chung, hệ thống pháp luật BHXH nói riêng. Trước yêu cầu phát triển của giai đoạn mới, chính sách BHXH với vai trò trụ cột đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, cần có những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn.

Đổi mới, phát triển chính sách bảo hiểm xã hội trong tình hình mới - Hình 1

Cán bộ BHXH thành phố Hải Phòng kiểm tra việc chốt sổ bảo hiểm cho người lao động.

Phát triển BHXH trong tình hình mới

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định”Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” (Điều 34) và “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội…” (Điều 59). Để hiện thực hóa Hiến pháp 2013, tại kỳ họp thứ 8, ngày 20-11-2014, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật BHXH 2014. Việc sửa đổi Luật BHXH đã cơ bản đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện pháp luật về BHXH nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống ASXH phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đồng thời, khắc phục những hạn chế trong chính sách, pháp luật BHXH hiện hành và nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện, tiến tới BHXH cho mọi người lao động (NLĐ). Vì vậy, Luật BHXH 2014 có thêm nhiều quy định mới với những mục tiêu cụ thể:

Một là, mở rộng diện bao phủ BHXH: Nghị quyết số 21-NQ/T.Ư ngày 22-11-2012, Bộ Chính trị ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, xác định đến năm 2020 có khoảng 50% số lực lượng lao động tham gia BHXH (với khoảng 28 triệu người, trong đó, 25 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và ba triệu người tham gia BHXH tự nguyện). Để đạt mục tiêu này, Luật BHXH 2014 đã mở rộng phạm vi đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, bổ sung một số nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc như: NLĐ làm việc theo mùa vụ, hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ một đến dưới ba tháng, NLĐ là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp, cán bộ không chuyên trách ở cấp xã… Mở rộng chính sách đối với người tham gia BHXH tự nguyện như bỏ quy định giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện, cho nên mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc có nguyện vọng đều được tham gia BHXH tự nguyện; bỏ quy định mức sàn thu nhập tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện để phù hợp khả năng tham gia của người dân và Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện…

Hai là, sửa đổi một số nội dung về các chế độ BHXH theo hướng vừa bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, từng bước thực hiện nguyên tắc cân bằng đóng – hưởng. Trong đó, chế độ hưu trí là chế độ được sửa đổi, bổ sung nhiều nhất. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đều hướng đến bảo đảm công bằng xã hội (trong đó có bình đẳng giới), từng bước cải thiện tình hình quỹ hưu trí, tử tuất, bảo đảm cho quỹ được cân đối trong thời gian dài hơn; các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… đều có những quy định mới có lợi cho NLĐ. Đồng thời, nhằm cải thiện mức hưởng, nâng cao đời sống cho người về hưu, Luật bổ sung chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đây là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện, bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, cơ chế tạo lập Quỹ từ sự đóng góp của NLĐ và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ba là, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đổi mới phương thức và tổ chức thực hiện chính sách BHXH: Nguyên tắc BHXH được Luật BHXH 2014 quy định rõ, việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH. Luật quy định việc hiện đại hóa trong quản lý BHXH, khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý, thực hiện BHXH; đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong cả nước. Theo đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chuyên nghiệp hóa nghiệp vụ, giảm chi phí quản lý, giảm thiểu các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, NLĐ.

Luật BHXH 2014 cũng quy định xây dựng và hoàn thiện các quy chế về đầu tư quỹ BHXH bảo đảm tính hiệu quả, linh hoạt trong hoạt động đầu tư; tăng cường việc giao quyền và trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức thực hiện đầu tư; các khoản đầu tư phải bảo đảm được nguyên tắc về bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH, đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhưng vẫn bảo đảm tính an toàn.

Bốn là, tăng thẩm quyền, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức thực hiện: Luật BHXH 2014 quy định cơ quan BHXH là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách BHXH, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thanh tra việc đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các nhiệm vụ khác theo quy định của luật và hướng dẫn của Chính phủ. Luật BHXH 2014 tăng thẩm quyền cho cơ quan BHXH được thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xử lý vi phạm hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm. Đồng thời, tăng chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm quy định về đóng BHXH sẽ góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Vấn đề đặt ra và giải pháp đưa luật vào cuộc sống

Có thể nói, với quy định đối tượng có HĐLĐ từ một đến dưới ba tháng tham gia BHXH bắt buộc sẽ góp phần đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, đồng thời tránh được tình trạng người sử dụng lao động lách luật để trốn đóng BHXH bằng cách ký các chuỗi HĐLĐ dưới ba tháng. Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra thách thức trong tổ chức thực hiện vì việc quản lý đối với người có HĐLĐ dưới ba tháng là rất khó khăn, nếu không có hạ tầng công nghệ thông tin tốt và cơ sở dữ liệu được quản lý đồng bộ, sẽ rất khó quản lý.

Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở khu vực lao động phi chính thức cũng còn nhiều vấn đề cần làm rõ như quy định mức hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt, khi đời sống của người dân còn khó khăn thì việc vận động họ tham gia BHXH tự nguyện để bảo đảm ASXH khi về già sẽ thật sự là một bài toán khó.

Quy định về việc thu hẹp đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần nhằm bảo đảm ASXH về lâu dài cho NLĐ theo Điều 60, vừa qua đã gặp trở ngại khi một bộ phận nhỏ NLĐ chưa đồng tình. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của một bộ phận NLĐ có khó khăn về kinh tế và có nguyện vọng được nhận BHXH một lần theo quy định hiện hành, Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết về việc cho phép NLĐ sau một năm nghỉ việc hoặc không tham gia BHXH tự nguyện mà có nguyện vọng thì được lựa chọn nhận BHXH một lần. Về lâu dài, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về mức hưởng trợ cấp BHXH một lần cho phù hợp với mức đóng và tỷ lệ đóng BHXH của NLĐ; đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để NLĐ nhận thức rõ hơn về tính ưu việt của việc hưởng lương hưu và tiếp tục tham gia BHXH để có cơ hội được hưởng lương hưu với nhiều quyền lợi hơn, bảo đảm an sinh bền vững hơn đối với bản thân họ, gia đình và xã hội…

Để Luật BHXH 2014 đi vào cuộc sống và triển khai hiệu quả, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự cộng tác của người dân. Với vai trò là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, hiện nay cơ quan BHXH Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm 1-1-2016. Ngành đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH đến mọi người sử dụng lao động và NLĐ. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ BHXH. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính về BHXH để giảm thời gian giao dịch của các doanh nghiệp, phấn đấu đến hết năm 2015 giảm xuống còn 49,5 giờ cho các giao dịch của doanh nghiệp với cơ quan BHXH. Đồng thời, ngành BHXH cũng kiện toàn bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định của Luật BHXH 2014. Trong đó, tập trung xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo đảm ASXH…

TS Nguyễn Thị Minh

Theo_Báo Nhân Dân

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
'Hạ cánh nơi anh' tập cuối: Son Ye Jin và Hyun Bin bí mật kết hôn tại Thụy Sĩ?LMHT: G2 để thua đội chưa từng thắng ở mùa giải 2020Trên tay cáp inCharge 6: Sợi cáp móc khóa 6 trong 1, hỗ trợ sạc và kết nối dữ liệu, hoàn thiện tốtNước mắt loài cỏ dại - Tập 25: Khang tiết lộ cô gái anh yêu đơn phương, liệu Dạ Thảo có nhận ra?Ninja Gaiden 4 muốn ra mắt phải sửa ngay những điều nàySony được cho đang tìm cách hạ chi phí sản xuất PlayStation 5Nhạc Selena Gomez nổi lên là Jennie (BLACKPINK) nhảy ngay, nhưng "cái tay hư" của Lisa mới là điều đáng để chú ý'Tầng lớp Itaewon' tập 6: Đừng tưởng Park Seo Joon khờ khạo, trông 'tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng giẫm chết voi' đấy!Cùng hát cover, Rosé (BLACKPINK) bị đầu tư cẩu thả còn nam idol cùng nhà được chăm chút “đến tận răng”, phải chăng YG đang phân biệt đối xử?Puka 'lì' đến độ giành hết phần việc của cascadeur khi đóng 'Sắc đẹp dối trá' nhưng lại thấy sợ hãi khi Hương Giang đánh Karen NguyễnDàn cast Đảo kinh hoàng: 'Con nhà siêu giàu châu Á' Jimmy O. Yang tiếp tục hóa thân thành một thanh niên ưa thích ăn chơi trác tángLịch trình vốn đã ít, fan tiếc hùi hụi khi KuanLin (Wanna One) còn không thể tham dự show thời trang tại Milan vì lí do nàyThời buổi đài cáp lên ngôi, ‘Hạ cánh nơi anh’ và ‘Tầng lớp Itaewon’ cạnh tranh khốc liệt ngôi vị quán quân về ratingĐạo diễn ‘Ký sinh trùng’ không lo thất nghiệp trong 20 năm tới‘Sát thủ vô cùng cực’ - cười thả ga cùng Kwon Sang WooGalaxy A70e lộ ảnh render chi tiết, phiên bản "Lite" của Galaxy A71?Thử nghiệm thả rơi Galaxy Z Flip và Motorola Razr: Đâu là chiếc smartphone mong manh nhất?Cùng ngắm thiết kế Huawei Mate X 2030 của 10 năm sauAdam khoo - từ cậu bé thất bại, đến triệu phú tự thân nổi tiếng châu á

Tiêu điểm

Chống dịch virus Corona, hàng triệu khẩu trang y tế đang ở đâu?
22:31:13 15/02/2020
Đua nhau đến căn nhà hoang Tuấn 'khỉ' từng nấp để chụp ảnh
21:28:14 16/02/2020
Cô gái Quảng Nam về từ vùng dịch Covid-19: Giám sát 4 người từng tiếp xúc
23:23:48 15/02/2020
Chen lấn từ 4 giờ sáng vẫn không mua được khẩu trang y tế mùa dịch Covid-19
14:30:26 16/02/2020
Công nhân chật vật gửi con thời COVID-19
17:45:38 16/02/2020
127 hành khách nghi nhiễm Covid-19 qua 6 sân bay Việt Nam
14:19:05 15/02/2020
20 năm trước "chôn những cây vàng" trên núi, giờ giàu nhất vùng
15:12:17 15/02/2020
Bình Dương xác minh 7 người trở về từ Trung Quốc không khai báo
22:25:05 15/02/2020
Thực hư vụ công dân vùng dịch Vĩnh Phúc "bỏ trốn" đi chơi valentine
20:00:49 15/02/2020
Bạn trẻ mua 27 tấn dưa hấu mang về phát miễn phí
14:09:41 16/02/2020

Thông tin đang nóng

'Hạ cánh nơi anh' tập cuối: Son Ye Jin và Hyun Bin bí mật kết hôn tại Thụy Sĩ?
23:38:37 16/02/2020
Hyun Bin và biểu cảm ấn tượng khi đọ súng trên màn ảnh
22:33:44 16/02/2020
Knet chỉ trích tập cuối 'Hạ cánh nơi anh': Kéo dài 2 tiếng, nhưng nam phụ Kim Jung Hyun chết ngay đầu phim
23:34:03 16/02/2020
'Tầng lớp Itaewon' tập 6: Đừng tưởng Park Seo Joon khờ khạo, trông 'tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng giẫm chết voi' đấy!
23:04:25 16/02/2020
Ai như Adele, dự đám cưới liền chiếm luôn spotlight của cô dâu chú rể: Nhan sắc hậu giảm 45kg đúng là không vừa!
22:33:27 16/02/2020
Nếu “Hạ cánh nơi anh” có phiên bản Việt thì đây là những gương mặt được khán giả gọi tên nhiều nhất hiện nay
23:27:44 16/02/2020
Lý Hải bị kiện đòi bồi thường 4 tỷ, Minh Hà tức giận đáp trả, khẳng định chồng mình mắc họa vô lý
23:19:09 16/02/2020
MC Thảo Vân tiết lộ món quà quý bố đẻ Công Lý tặng con trai
23:18:44 16/02/2020
Văn Mai Hương đón Valentine muộn cùng bạn trai tại Australia
22:29:13 16/02/2020
Điềm lạ trên bàn tay báo hiệu thần Tài đang "vẫy tay" mời gọi, tiền tài đổ về căng túi, số 1 cực hiếm
23:59:59 16/02/2020

Tin mới nhất

Lật thuyền trên hồ Sông Móng: 1 học sinh Bình Thuận mất tích

22:26:56 16/02/2020
Đến 19h30 tối 16/2, lực lượng chức năng và người nhà vẫn đang tiếp tục tìm kiếm học sinh đang mất tích.

Bố mẹ đi làm, trẻ nghỉ học phòng dịch Covid-19 ở nhà vẫn tự phục vụ bản thân rất tốt chỉ cần được giáo dục kỹ năng này

21:53:01 16/02/2020
Không chỉ trong mùa dịch Covid-19, kỹ năng tự phục vụ bản thân là kỹ năng cha mẹ nào cũng nên dạy trẻ. Bởi lẽ, giúp các bé tự lập, hoàn thiện và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Yên Bái: Xuất hiện dịch lở mồm long móng, cấp tốc khử trùng

21:30:56 16/02/2020
Đầu tháng 1/2020, các ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cơ bản được khống chế.

Mua lợn chết giá 50.000 đồng/con xẻ thịt bán cho công nhân

21:22:26 16/02/2020
Công an Đồng Nai bắt quả tang gia đình ông Vũ Đức Nhiệm đang xẻ thịt 7 con lợn chết mà họ mua với giá 50 nghìn đồng một con để bán cho công nhân trong các khu công nghiệp.

Quảng Ngãi 'xin' 20 nghìn liều vaccine để chặn dịch lở mồm long móng

21:18:57 16/02/2020
Trước tình hình dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ 20 nghìn liều vaccine và 20 nghìn lít hóa chất BenKocid.

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân

21:12:55 16/02/2020
Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân.

Từ 5 lát bánh mì trong thí nghiệm của nhà hành vi học, bố mẹ cần dạy con những điều sau về việc giữ vệ sinh trong mùa dịch

20:26:33 16/02/2020
Một chuyên gia nghiên cứu hành vi ở Mỹ đã thực hiện thí nghiệm đơn giản để chỉ ra hiệu quả của việc rửa tay đối với phòng tránh vi khuẩn. Từ thí nghiệm này, các bậc cha mẹ có thể rút ra nhiều điều để đảm bảo sức khỏe cho con trong mùa d...

Bơi xuống hồ sau chầu nhậu, 2 người mất tích

18:31:02 16/02/2020
Khoảng 14h30 ngày 16/2, nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại hồ nước trong công viên thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một). Sau bữa nhậu, một thanh niên nhảy xuống hồ tắm và chìm dần xuống nước.

Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ để dập dịch lở mồm long móng

18:27:05 16/02/2020
Với 54 xã ở 6 huyện, TP xuất hiện dịch lở mồm long móng, Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc đề nghị được hỗ trợ vaccine và hóa chất để dập dịch.

Giải pháp hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

18:20:27 16/02/2020
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Chính phủ đưa nội dung liên quan đến việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn vào Nghị quyết họp Chính phủ thường kỳ.

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Nhiều năm sống chung với trại lợn ô nhiễm

18:18:21 16/02/2020
Nhiều năm qua, người dân hai xã Xuân Hòa, Liễn Sơn, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do dự án trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và lợn thịt theo hướng công nghiệp gây ra...

Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân phòng, chống Covid-19

17:40:17 16/02/2020
Ngày 16-2, tại Đà Nẵng, tất cả các đoàn viên, thanh niên của 27 đơn vị đoàn trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng đã ra quân vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, phát khẩu trang, nước rửa tay... nhằm chung tay ...

Tiến độ gieo trỉa cây trồng cạn vụ xuân ở Hà Tĩnh mới chỉ đạt 30 - 71%

17:38:06 16/02/2020
Đến thời điểm này, tiến độ gieo trỉa các loại cây trồng cạn vụ xuân 2020 của Hà Tĩnh mới chỉ đạt từ 30 - 71% diện tích. Ngoài ngô xuân (đạt 71% diện tích), các đối tượng còn lại khó hoàn thành kế hoạch theo khung lịch thời vụ của ngành ...

Hàng chục người nhái lặn tìm 2 thanh niên đuối nước ở Bình Dương

17:00:24 16/02/2020
Chiều 16/2, Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích ở hồ nước trong công viên thành phố mới Bình Dương.

Hạn mặn bủa vây các tỉnh miền Tây

16:26:03 16/02/2020
Hiện trên sông Tiền độ mặn 2,9‰ đã tiến sâu vào cù lao Ngũ Hiệp (Tiền Giang), cách biển 81km. Sông Vàm Cỏ, độ mặn 7,6‰ đã vào đến TP Tân An (Long An), cách cửa biển 75km. Còn tại khu vực sông Hậu, nước mặn cũng đã xâm nhập tới Cần Thơ. ...

Hiệu trưởng thế chấp sổ đỏ nhà trường: Tại vợ lấy trộm?

16:02:56 16/02/2020
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Trung bị phản ánh về việc dùng bìa đất tài sản của nhà trường đưa đi thế chấp vay lãi.

Đầu năm dân ra biển bắt toàn cá ngon, có loại cá bán 200 ngàn/ký

15:55:38 16/02/2020
Sau những ngày nằm chờ vươn khơi do biển động, những ngày qua, thuyền của ông Trần Hoài ở xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt đầu có chuyến biển đầu năm.

Sáng nay, Bộ trưởng NNPTNT dẫn đầu đoàn đi lo dịch cúm, tái đàn lợn

15:51:40 16/02/2020
Sáng 16/2, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ có buổi làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để nắm bắt tình hình dịch cúm gia cầm cũng như dịch bệnh trên lợn và việc tái đàn lợn.

Ngải đen quý hiếm thế nào mà Thanh Hóa kỳ công trồng 500 cây?

15:49:09 16/02/2020
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đề tài khoa học Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để bảo tồn và phát triển loài ngải đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2019-2...

Bộ trưởng NNPTNT kiểm tra cúm gia cầm tại công ty lớn nhất miền Bắc

15:47:49 16/02/2020
Ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm tại một trong những doanh nghiệp có tổng đàn gia cầm sinh sản lớn nhất miền Bắc là Công ty CP Tập đoàn D...

Trồng cỏ nuôi đàn bò 20 con, anh Phỏng "tích tiểu thành đại"

15:45:59 16/02/2020
Nói về anh Lò Văn Phỏng, người dân tộc Thái, bản Mòng (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) hầu như ai cũng biết đây là chủ nhân của đàn bò lớn nhất xã. Ngoài chăn thả tự nhiên, anh Phỏng còn trồng thêm cỏ voi để lấy thức ăn cho đàn b...

Làng người Việt trên đất Trung Hoa, qua 5 thế kỷ vẫn mê ăn nước mắm

15:43:11 16/02/2020
Các anh chị là người Việt Nam à? Ở đây, chúng tôi đều là người Việt Nam- đó là câu nói đầu tiên chúng tôi được nghe khi bước vào một quán ăn của vùng đất Vạn Vỹ thuộc thị trấn Giang Bình, huyện Đông Hưng, thị xã Phòng Thành, tỉnh Quảng ...

Truy tìm kẻ đốt trụi máy xúc của dân gây thiệt hại gần nửa tỷ đồng ở Đắk Lắk

15:36:53 16/02/2020
Sau khi trở về nhà, anh Trường (chủ xe máy múc) nhận được tin báo của người dân về việc xe máy múc nghi do kẻ gian đốt khiến xe bị thiêu rụi hoàn toàn gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Hướng dẫn viên kể chuyện khách Việt đi tour mùa dịch Corona: ‘Đi mua khẩu trang’

15:28:22 16/02/2020
Những hướng dẫn viên đưa khách Việt đi tour mùa dịch bệnh do chủng mới của virus Corona cho biết, lượng khách ở các điểm tham quan giảm rất nhiều, không có chuyện kỳ thị khách Việt và nhiều người tranh thủ mua khẩu trang mang về.

Gỡ "thẻ vàng" hải sản: Nhiều nơi làm còn lơ là, chưa quyết liệt

15:18:10 16/02/2020
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, nhận thức nhiệm vụ tháo gỡ thẻ vàng về đánh bắt khai thác hải sản của một số địa phương chưa sâu sắc, tổ chức thực hiện chưa được nghiêm túc.

Dịch virus corona, giá khóm Tắc Cậu to đẹp giảm còn 7.000 đồng/kg

15:16:11 16/02/2020
Khóm Tắc Cậu là đặc sản của tỉnh Kiên Giang, được trồng và duy trì trên 70 năm ở vùng đất cù lao giữa 2 sông Cái Bé, Cái Lớn (huyện Châu Thành). Hiện nay khóm đang vào mùa thu hoạch rộ, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh viêm phổi cấp do ...

Đường cứu hộ gần 700 tỷ chưa xong đã nứt ở Huế: Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp kiểm tra

15:13:22 16/02/2020
Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp kiểm tra tình trạng hư hỏng tạia dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc.

Đi xe máy ngược chiều gây tai nạn, chết rồi vẫn phải bồi thường

15:06:07 16/02/2020
Luật sư cho rằng, người lái xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn thì dù đã chết, người nhà của nạn nhân vẫn phải bồi thường thiệt hại gây ra.

Yêu cầu Quảng Ninh rút kinh nghiệm vụ không cho tàu Aidavita nhập cảnh

14:18:12 16/02/2020
Bị từ chối cập cảng Hạ Long, tàu Aidavita đã hủy hành trình đến 3 cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Người phụ nữ dắt con xin tiền ở cầu Thanh Trì bị xe máy tông chết

14:06:39 16/02/2020
Người phụ nữ dắt con gái đi xin tiền trên cầu Thanh Trì bị một xe máy đâm tử vong vào tối 15/2. Cháu bé may mắn thoát nạn.

Đề xuất 4 kỳ nghỉ/năm: Có được không?

12:31:40 16/02/2020
 Cho rằng đây là một ý kiến để tham khảo, GS.TS Phạm Tất Dong lưu ý, các nhà khoa học cần tính toán đầy đủ các yếu tố rồi mới quyết định.  

Nghệ An: Ngao chết hàng loạt, nhiều ngư dân trắng tay

11:12:03 16/02/2020
Thời gian qua, người nuôi ngao tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An lo lắng trước tình trạng sắp đến mùa thu hoạch mà ngao chết trắng bãi chưa rõ nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Hàng loạt công trình giao thông lớn sẽ cán đích trong năm 2020

11:09:45 16/02/2020
Các ban QLDA đang rốt ráo chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trong năm 2020.

Tôi không tưởng tượng được tiểu học sĩ số 60, 70 em thì dạy thế nào?

11:06:25 16/02/2020
 Tôi làm giáo dục và cũng có hơn 20 năm đứng trên bục giảng, nhưng tôi không thể tưởng tượng được một lớp có 60 - 70 học sinh thì giáo viên sẽ dạy như thế nào?

Cầu trăm tuổi xuống cấp, chằng chịt ổ gà

10:46:39 16/02/2020
Ngày 12/2, có mặt tại cầu Long Biên (cây cầu hơn trăm tuổi, một trong những biểu tượng của Hà Nội), ghi nhận của PV Báo Giao thông, mặt cầu đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là bên làn đường hướng từ Hà Nội đi Long Biên. Cùng đó, tại nh...

Dấu ấn mùa xuân đặc biệt ở Thủ đô Hà Nội cách đây 90 năm

10:39:54 16/02/2020
Trong lịch sử, Thăng Long - Hà Nội từng có những mùa xuân cả dân tộc vui mừng. Đó là chiến thắng giặc Minh năm 1428, đánh tan giặc Thanh năm 1789, nhưng cũng có những mùa xuân gợi ký ức đau buồn. Cuối mùa xuân năm 1882, Pháp bắn đại bác...

Trải nghiệm sinh thường của mẹ Sài Gòn ở bệnh viện An Sinh hết 14 triệu đồng

10:38:31 16/02/2020
Những mẹ nào đang có ý định sinh nở tại bệnh viện An Sinh (TP.HCM) hãy tham khảo ngay bài chia sẻ cực chi tiết dưới đây của chị Lan Anh để khỏi bỡ ngỡ khi đi đẻ nhé.

Từng bước nâng cao đời sống gia đình người có công

10:36:58 16/02/2020
Ngày 15-2, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng 30 căn nhà tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho diện gia đình chính sách.

Có bộ phận giáo viên rất... nhàn nhã

10:32:06 16/02/2020
 Một số giáo viên không tâm huyết với nghề, dạy học và làm việc ở trường thường qua loa, hời hợt, được chăng hay chớ, nặng hình thức, đối phó...

Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và những bài học trong thời đại ngày nay

10:28:49 16/02/2020
Nhắc lại cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979 để các thế hệ mai sau trân trọng giá trị của hòa bình, hiểu rõ tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu và thấy được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay.

Giữa dịch do virus Corona, bất chấp để trục lợi từ khẩu trang y tế

10:28:37 16/02/2020
Dịch do virus Corona (Covid-19) vẫn đang có những diễn biến phức tạp, đi cùng với đó là tình trạng vi phạm trong sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế cũng nóng lên từng ngày.

Hoãn tổ chức lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái năm 2020

10:24:19 16/02/2020
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã quyết định tạm dừng, không tổ chức Lễ hội cầu phúc Đền Độc Cước xuân Canh Tý 2020.

Công văn số 431 của Bộ Giáo dục đã nhận được sự đồng tình rất lớn của xã hội

10:23:22 16/02/2020
Đến chiều tối ngày 15/2 thì đa phần các địa phương có kế hoạch đi học lại vào ngày 17/2 đã cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Có thể bạn quan tâm

Man City gặp hạn, Zidane lo hơn mừng

Bóng đá thế giới

04:02:43 17/02/2020
Theo HLV Zidane, án phạt cấm dự cúp châu Âu có thể khiến Man City trở nên nguy hiểm hơn ở Champions League mùa này.

Vì sao tuyển Việt Nam dễ mất ngôi đầu bảng trước trận gặp Malaysia?

Bóng đá việt nam

23:34:08 16/02/2020
Do chỉ đá một trận ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 nên thầy trò HLV Park Hang-seo rất dễ bị Thái Lan hay thậm chí cả Malaysia vượt mặt.

Đụng mặt Trịnh Thăng Bình tại "Trời sinh một cặp", Liz Kim Cương có hành động khiến ai cũng bất ngờ

Show việt

23:30:53 16/02/2020
Trên sân khấu Trời sinh một cặp, Liz Kim Cương đã lựa chọn thể hiện ca khúc Seen do Trịnh Thăng Bình sáng tác.

LMHT: G2 để thua đội chưa từng thắng ở mùa giải 2020

Esport

23:25:38 16/02/2020
FC Schalke 04 đã thi đấu chật vật kể từ khi LEC Mùa Xuân 2020 khai mạc vào cuối tháng 01 đến nay. Nhưng rồi cuối cùng S04 cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải sau khi vượt qua G2 Esports vào rạng sáng nay (16/02).

Hạ Cánh Nơi Anh tập cuối chính thức lên sóng với cái kết đẹp của cặp đôi Ri Jeong Hyuk - Seri khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm

Phim châu á

23:22:56 16/02/2020
Sau thời gian dài gây bão khắp cộng đồng mạng, Hạ Cánh Nơi Anh cuối cùng cũng đi đến hồi kết một cách đẹp đẽ. Đặc biệt là sự tái hợp ngọt ngào của đôi chính sau bao sóng gió.

"Người vợ quốc dân" Lưu Đào: Mỗi lần xuất hiện là lại khiến dân tình trầm trồ với nhan sắc và style trẻ trung ở tuổi 41

Phong cách sao

23:18:56 16/02/2020
Dù năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng Lưu Đào vẫn vô cùng trẻ trung, từ nhan sắc rạng rỡ cho đến style đều đáng ghen tị.

Tưởng vô hại nhưng đây chính là những thói quen khiến làn da của bạn ngày một ‘xuống cấp’, lão hóa nhanh chóng

Làm đẹp

23:17:49 16/02/2020
Những thói quen gây hại da dưới đây sẽ khiến làn da của bạn trở nên xấu đi, mụn mọc chi chít và ngày càng lão hóa.

Trên tay cáp inCharge 6: Sợi cáp móc khóa 6 trong 1, hỗ trợ sạc và kết nối dữ liệu, hoàn thiện tốt

Đồ 2-tek

23:16:27 16/02/2020
InCharge 6 là sợi cáp đa năng của Rolling Square, một nhóm dự án gọi vốn từ Thụy Sĩ. Sợi cáp này giải quyết được vấn đề mà anh em đang gặp khi sử dụng nhiều các thiết bị công nghệ với nhiều cổng giao tiếp khác nhau gồm USB-A, USB-C, mic...

Nước mắt loài cỏ dại - Tập 25: Khang tiết lộ cô gái anh yêu đơn phương, liệu Dạ Thảo có nhận ra?

Phim việt

23:13:42 16/02/2020
Những gì Khang kể về cô gái mà anh yêu đơn phương thật trùng khớp với Dạ Thảo. Liệu cô có tinh ý để nhận ra tình cảm của anh?

Ninja Gaiden 4 muốn ra mắt phải sửa ngay những điều này

Game offline

23:12:03 16/02/2020
Ninja Gaiden 4 đang là dự án bí mật của Koei Tecmo theo những gì mà các game thủ đồn đoán, vậy nếu ra mắt tựa game chặt chém này cần phải cải thiện những điều gì?

Nhạc Selena Gomez nổi lên là Jennie (BLACKPINK) nhảy ngay, nhưng "cái tay hư" của Lisa mới là điều đáng để chú ý

Nhạc châu á

23:07:55 16/02/2020
Một đoạn clip hậu trường đáng yêu của BLACKPINK mới được tung ra và các fan chèo thuyền Jenlisa được dịp căng buồm ra khơi.

Đẹp 1 chín 1 mười với Huyn Bin, loạt nam thần Hoa ngữ này cũng đốn tim fan cực mạnh khi nhập vai quân nhân

Hậu trường phim

23:07:46 16/02/2020
Loạt sao nam Trung Quốc đình đám dưới đây đều không làm các fan thất vọng khi khoác lên mình bộ quân phục.

Nhận định thị trường phiên 17/2: Đứng ngoài quan sát và chờ đợi

Kinh tế

22:54:56 16/02/2020
Mức độ biến động giá đang sụt giảm dần qua các phiên, điều này có thể phát tín hiệu sắp có một phiên biến động mạnh trở lại và chiều hướng có thể nghiêng về chiều giảm khi các tín hiệu hiện tại vẫn đang ở trạng thái tiêu cực.