Đổi mới dạy học môn Lịch sử: Bắt đầu từ đâu?

Năm học 2022-2023 chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa sẽ bắt đầu. Học sinh, phụ huynh, đội ngũ giáo viên và cả dư luận xã hội đang dành sự quan tâm đặc biệt tới môn Lịch sử cũng như kỳ vọng vào luồng gió mới từ sự đổi mới chương trình.

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT xung quanh những nội dung về việc dạy và học môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PV: Bộ GDĐT đã thành lập Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông, Ban phát triển Chương trình môn Lịch sử, Hội đồng thẩm định nội dung điều chỉnh chương trình tổng thể ra sao, thưa ông?

ADVERTISEMENT

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành: Trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 nêu rõ “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện”.

Đổi mới dạy học môn Lịch sử: Bắt đầu từ đâu? - Hình 1 ADVERTISEMENT

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GDĐT.

Thực hiện Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã mời tất cả các thành viên đã tham gia Ban phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông trước đây (xây dựng Chương trình tổng thể) tham gia Ban phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, Bộ GDĐT cũng mời một số thành viên đã tham gia Hội đồng thẩm định Chương trình tổng thể trước đây tham gia Hội đồng thẩm định nội dung điều chỉnh Chương trình GDPT 2018, trong đó giữ nguyên thành viên là Chủ tịch Hội đồng và Thư kí Hội đồng.

Bộ GDĐT đã thành lập Ban phát triển chương trình môn học Lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Ban phát triển Chương trình đã đề xuất giữ nguyên phần lựa chọn là phần chuyên đề học tập Lịch sử 35 tiết/lớp/năm học của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; lựa chọn từ các chủ đề, các nội dung cốt lõi của chương trình môn Lịch sử 2018, môn Lịch sử trong nhóm khoa học xã hội thành phần Lịch sử bắt buộc với thời lượng từ 70 tiết xuống 52 tiết/lớp/năm học.

Theo đề xuất của Ban phát triển Chương trình môn học Lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDĐT đã thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình môn học Lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018[1]. Căn cứ vào kết quả thẩm định, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Ông hãy cho biết, Ban Phát triển chương trình tiến hành nghiên cứu, xây dựng cẩn thận, cụ thể, xin ý kiến các nhà khoa học, giáo viên ở 63 tỉnh, thành như thế nào nhằm bảo đảm sự phù hợp?

ADVERTISEMENT

- Việc tổ chức xây dựng, xin ý kiến, thẩm định nội dung điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình môn Lịch sử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 6/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

Video đang HOT

Bộ GDĐT đã gửi công văn xin ý kiến góp ý của tất cả các sở GDĐT là đối tượng chịu tác động trực tiếp tác động của thông tư; tổ chức các hội thảo ở khu vực miền Bắc và miền Nam để xin ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ quản lý và giáo viên, bảo đảm yêu cầu tại Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT và xây dựng thông tư theo trình tự rút gọn.

Đổi mới dạy học môn Lịch sử: Bắt đầu từ đâu? - Hình 2

Một tiết dạy và học môn Lịch sử cô và trò TP Hà Nội.

Thực tế cho thấy, vẫn có giáo viên lúng túng trước những thay đổi của chương trình môn học. Về đội ngũ giáo viên, Bộ GDĐT có giải pháp, kế hoạch tập huấn và hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT ra sao để giáo viên, nhà trường nắm chắc hơn về chương trình đã được điều chỉnh?

- Trước một sự thay đổi Chương trình GDPT trong một thời gian ngắn theo yêu cầu của Quốc hội thì không thể tránh được tình trạng băn khoăn, lo lắng ban đầu của đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chương trình môn Lịch sử chỉ là sự tinh giản một số chủ đề, nội dung mang tính chuyên sâu về Lịch sử đã xây dựng trước đây dành cho học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp để bảo đảm sự phù hợp với đối tượng học sinh đại trà.

ADVERTISEMENT

Bộ GDĐT đã làm rõ những điều chỉnh Chương trình tổng thể và chương trình môn Lịch sử trong Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cho lãnh đạo các sở GDĐT và đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục trung học, cán bộ quản lý trường THPT trong toàn quốc. Đồng thời, Bộ GDĐT đã triển khai tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán của các địa phương để triển khai tập huấn đại trà về việc thực hiện chương trình môn Lịch sử đã điều chỉnh, bảo đảm kịp thời triển khai năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản và tài liệu hướng dẫn gửi cho các địa phương, bảo đảm cho giáo viên hiểu rõ việc điều chỉnh để chủ động triển khai bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Tìm hiểu tâm tư giáo viên, nhiều người bày tỏ mong muốn Bộ GDĐT sớm ban hành những quy định liên quan đến thi cử, kiểm tra, đánh giá với môn Lịch sử. Vậy theo kế hoạch của Bộ, tới đây việc thi cử, kiểm tra, đánh giá với môn Lịch sử sẽ được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về kiểm tra đánh giá kết quả học tập học sinh trung học là căn cứ để giáo viên tổ chức kiểm tra đánh giá môn học Lịch sử. Mặt khác, việc kiểm tra đánh giá môn Lịch sử là một nội dung quan trọng của đợt tập huấn việc điều chỉnh chương trình môn Lịch sử, qua đó giúp giáo viên biết cách vận dụng những đổi mới kiểm tra đánh giá trong tổ chức dạy học, từ kiểm tra đánh giá thường xuyên đến đánh giá định kì.

Thực hiện Kế hoạch 72/KH-BGDĐT ngày 25/1/2022 của Bộ GDĐT về việc tổ chức Hội thảo đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá cấp trung học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 15/8/2022, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá Lịch sử ở trường phổ thông nhằm đánh giá thực trạng dạy học các môn Lịch sử hiện nay ở trường phổ thông; đề xuất những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực nhằm nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá đối với môn học Lịch sử ở trường phổ thông.

Thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục tăng cường chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá môn Lịch sử theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chú trọng đổi mới việc ra câu hỏi kiểm tra đánh giá nhằm khai khai thác các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ, câu hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách máy móc.

ADVERTISEMENT

Ngoài đổi mới chương trình, nhiều ý kiến cho rằng, để học sinh yêu thích Lịch sử, việc cần làm là khắc phục những tồn tại, hạn chế trong dạy và học môn Lịch sử. Bộ có lưu ý gì với các trường, giáo viên về đổi mới cách dạy khi năm học mới sắp bắt đầu?

- Để thực hiện có hiệu quả chương trình môn Lịch sử đã điều chỉnh, nhất thiết giáo viên phải đổi mới phương pháp, hình thức dạy học.

Với mục tiêu phát triển năng lực học sinh, việc đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử không chỉ tập trung vào trang bị kiến thức cho học sinh mà đặt trọng tâm rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn tư liệu, sử liệu gắn với nội dung bài học để phục dựng nội dung, sự kiện lịch sử một cách trân thực, khoa học; đa dạng hóa các hình thức dạy học trên lớp học, bảo tàng, di tích lịch sử, nhà văn hóa… Đồng thời, gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Để học sinh phát huy năng lực, sở trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT (ngày 3-8-2022) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018.

Trong đó, điều chỉnh đáng chú ý nhất là môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc. Trước quy định mới, các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động hướng dẫn học sinh chọn môn học để các em phát huy được năng lực, sở trường; chuẩn bị điều kiện sẵn sàng bước vào năm học 2022-2023.

Để học sinh phát huy năng lực, sở trường - Hình 1

ADVERTISEMENT

Một tiết học của học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên). Ảnh: Đỗ Tâm

Học sinh cần lưu ý những điểm mới

Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên học sinh lớp 10 trên cả nước thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo ghi nhận thực tế, thời điểm này, các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện (cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên...) để triển khai.

So với quy định trước đó, điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành là không còn quy định học sinh phải lựa chọn nhóm môn học (nhóm môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật...). Số môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng có sự điều chỉnh.

Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn, gồm: Địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật; vật lý, hóa học; sinh học; công nghệ; tin học; âm nhạc; mỹ thuật.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trương Định (quận Hoàng Mai) Lê Việt Dương, nhà trường lưu ý với học sinh lớp 10, môn lịch sử trước được quy định là môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội nay trở thành môn học bắt buộc. Như vậy, học sinh có 8 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; toán; ngoại ngữ 1; lịch sử; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương.

ADVERTISEMENT

Em Lê Mạnh Tùng, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Chúng em được thầy, cô lưu ý là có thể chọn 4 môn bất kỳ trong 9 môn học lựa chọn có trong chương trình. Việc được lựa chọn môn học giúp chúng em phát huy năng lực, sở trường, có cơ hội chia sẻ, học hỏi với bạn cùng sở thích".

Vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh là nếu chọn môn học chưa phù hợp, các em có được chọn lại trong quá trình học không. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trường hợp học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, nhà trường xem xét quyết định và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo ghi nhận thực tế, các thầy giáo, cô giáo đều lưu ý học sinh và gia đình cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định, bởi nếu thay đổi sau một học kỳ hoặc một năm học, các em sẽ phải dành nhiều thời gian học bù nội dung kiến thức còn thiếu.

Để học sinh phát huy năng lực, sở trường - Hình 2 ADVERTISEMENT

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức thống nhất quyết tâm thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10. Ảnh: Minh Đức

Chủ động, tích cực hỗ trợ

Các trường học đã linh hoạt đón nhận sự điều chỉnh, giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình mới và phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh; đồng thời, chủ động giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tùng Thiện (thị xã Sơn Tây) Lê Anh Tuấn cho biết, trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT, nhà trường đã chủ động đưa lịch sử là môn học lựa chọn trong tất cả các nhóm môn ở các lớp. Nhà trường còn tổ chức cho học sinh chọn chuyên đề lịch sử nâng cao (35 tiết/năm học). Nếu số học sinh chọn chuyên đề lịch sử nâng cao nằm rải rác ở các lớp, nhà trường sẽ ghép học sinh lại. Để giải quyết việc thiếu giáo viên lịch sử, nhà trường bố trí 1 tiết lịch sử với tất cả học sinh trong học kỳ I và chuẩn bị nguồn giáo viên nhằm tăng số tiết lịch sử từ học kỳ II.

Còn theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) Lê Trung Kiên, đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh với hai môn học mới là âm nhạc, mỹ thuật, nhà trường đã có phương án ký hợp đồng với giáo viên và bảo đảm các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tổ chức lớp khi có học sinh lựa chọn.

ADVERTISEMENT

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Dân (huyện Phú Xuyên) Trịnh Xuân Tình cho biết, nhà trường phân công giáo viên tư vấn, hỗ trợ học sinh về việc lựa chọn môn học và các chuyên đề nâng cao, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh cũng như hài hòa với điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo Quyết định số 72-QĐ/TƯ ngày 18-7-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026, có 65.980 biên chế giáo viên được bổ sung cho các địa phương. Trong đó, thành phố Hà Nội được giao bổ sung 2.800 biên chế. Bộ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức tuyển dụng để bổ sung biên chế giáo viên cho các nhà trường ngay trong năm học 2022-2023, bảo đảm chất lượng dạy và học.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Ông Dũng 'lò vôi' bán Khu dân cư Đại Nam, thu về hơn 2.400 tỷ đồng giữa lúc bà Hằng còn "nhập kho"04:25Khá Bảnh trả lời phỏng vấn, không tin bạn gái lấy chồng, cho rằng cô vẫn chung thủy, đợi ngày anh về03:40Shark Bình và “đại gia kim cương”: Bị vợ phốt ngoại tình, bất chấp dư luận bảo vệ chân dài showbiz03:27Chân dung TikToker làm chủ động "bay lắc", "xả đồ": Kinh doanh phong thủy, hay đi chùa, nói đạo lý03:58Nữ CEO tức giận đáp trả khi bị “vạch trần” nước hoa đựng trong xô chậu, từng "ăn phạt" vì sai phạm03:39Tô Đình Khánh - Chú rể không chân hé lộ bí quyết chinh phục nhà vợ: Sự chân thành quyết định tất cả02:58NÓNG: Spa thẩm mỹ tiêm Filler làm khách mù mắt nhưng vô trách nhiệm: Nạn nhân là mẹ đơn thân 2 con04:14Hơn thua với Phương Oanh vụ tổ chức sinh nhật hoành tráng, vợ Shark Bình bất ngờ nhận cái kết 'đắng'01:00Tình tiết mới vụ nữ HDV du lịch bị xâm hại: Chủ homestay đáp trả phát ngôn trái ngược với nạn nhân04:11Vụ cô gái HN Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Lấy mẫu đất ở nhiều địa phương so sánh với vết trên xe03:27Giám định ADN 28 người gồm cả trẻ em sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, làm rõ quan hệ huyết thống03:21Shark Bình dẫn Phương Oanh đi “ra mắt” toàn nhân vật quan trọng, mặc vợ bức xúc đâm đơn kiện?03:13NÓNG: Anna Bắc Giang khởi kiện ngược lại chủ nợ, tuyên bố đã thu thập đủ bằng chứng?03:27Tô Đình Khánh - ‘chú rể không chân’ báo tin vui cực khủng sau đám cưới gây sốt03:23Nghi vấn “Thánh sún” Ngân Thảo nghĩ quẩn vì chồng ngoại tình?03:12Bà Nhân Vlog tung clip hé lộ tài sản tiền tỷ ít ai biết của Quang Linh: Lôi Con có hành động lạ03:09Nữ học viên kể lại phút khi xe tập lái lao như bay vào nhà dân00:57NÓNG: Công an xác định “Anna Bắc giang” chiếm đoạt tài sản, thuê ô tô rồi bán lại 450 triệu03:50Con gái CEO Phạm Kim Dung: Lễ phép, nhan sắc chuẩn "bông hậu" từ bé, nhận Đỗ Mỹ Linh làm mẹ đỡ đầu03:21Shark Bình nguy cơ "trắng tay" khi vừa bị Phương Oanh phũ, vừa bị vợ chính thức gửi lời tạm biệt?03:24
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Bảo mẫu bốc thức ăn dưới đất lên cho học sinh ăn bị cho thôi việc
18:51:29 29/09/2022
Nguyên phó hiệu trưởng bị điều xuống làm giáo viên kiện trường ra tòa
08:06:36 30/09/2022
Vụ nữ sinh TP.HCM gọi 'hội' vào lớp đánh bạn: Phụ huynh xin rút hồ sơ cho con thôi học
13:19:49 30/09/2022
Giúp học trò nghèo viết tiếp ước mơ
17:44:58 29/09/2022
Cử nhân quốc tế bức xúc "tố" Trường ĐH Kinh tế Quốc dân giữ bằng tốt nghiệp
07:46:58 30/09/2022
Cô gái Sóc Trăng 'Bắc tiến', tốt nghiệp thủ khoa HV Ngoại giao
12:57:51 30/09/2022
Trẻ có 3 điều này, cha mẹ nên vui mừng
13:06:52 30/09/2022
Bộ GD-ĐT: Sẽ bảo đảm sách giáo khoa tinh giản tối đa kênh chữ, kênh hình
10:55:57 29/09/2022
Tăng cường xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục
09:54:49 30/09/2022
Đánh giá năng lực học sinh sao cho đúng người, đúng thời điểm
14:17:14 29/09/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Lương Minh Trang: 'Tôi muốn xin lỗi Vinh Râu thật nhiều'
06:47:51 01/10/2022
Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi chuẩn bị kết hôn, đập tan dị nghị “hám vật chất”, “yêu vì tiền”?
07:18:29 01/10/2022
NSƯT Thành Lộc hé lộ bí mật gây sốc về đám cưới Trấn Thành - Hari Won, dân mạng tranh cãi dữ dội
07:20:47 01/10/2022
Trợ thủ đắc lực của bà Phương Hằng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù: Không phục, sẽ kháng cáo
08:26:04 01/10/2022
10 ứng viên sáng giá vương miện Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022
06:44:37 01/10/2022
MC Phan Anh ‘comeback' kêu gọi ủng hộ từ thiện miền Trung, hứa minh bạch nhưng vẫn bị CĐM cà khịa
04:36:37 01/10/2022
Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun gây choáng với cuộc sống hiện tại sau 2 năm ly hôn chấn động
07:25:08 01/10/2022
Shark Bình đáp trả 'xanh rờn' khi bị chê không có tình nghĩa, '5 thê 7 thiếp' vì si mê Phương Oanh
09:56:58 01/10/2022
Hot lại lời Lệ Quyên: 'Hồ Ngọc Hà có 50% bản chất đàn ông'
07:20:36 01/10/2022
Song Hye Kyo để tóc 'hack tuổi', xinh như công chúa
07:23:48 01/10/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Trường ĐH FPT tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu tới 10/10

10:35:18 01/10/2022
Trường ĐH FPT công bố tuyển sinh bổ sung 1.000 chỉ tiêu Hệ đại học chính quy trên toàn quốc từ ngày 1/10 tới 10/10/2022 bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và hoàn thiện hồ sơ bản cứng khi nhập học

Bộ GD-ĐT trăn trở về nỗi lo thiếu 100.000 giáo viên

10:29:20 01/10/2022
Mặc dù Bộ GD-ĐT cũng như các tỉnh thành liên tục đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn cũng như việc hứa hẹn sẽ tăng lương giáo viên, nhưng tình trạng giáo viên nghỉ việc hoặc không ứng tuyển tại các nơi vẫn còn nhiều

Nhật Bản chuẩn bị phổ biến SGK kỹ thuật số hoàn toàn miễn phí

08:31:40 01/10/2022
Theo Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), một cuốn SGK muốn được đưa vào sử dụng trong các trường học sẽ trải qua 3 giai đoạn chính, gồm biên soạn, kiểm định và tuyển chọn

Tuyển sinh Đại học 2022: Thí sinh xác nhận nhập học tăng cao

08:26:52 01/10/2022
Theo bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT), tính đến sát thời điểm đóng cổng tuyển sinh trực tuyến (ngày 30/9), đã có trên 80% thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Một bộ sách giáo khoa thì việc dạy học sẽ khuôn cứng

08:21:16 01/10/2022
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hà Nội đã dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiế...

Giúp học sinh, sinh viên sớm định hướng nghề nghiệp

08:15:10 01/10/2022
Chiều 30/9/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT với Công ty TNHH Capstone Việt Nam

Giáo dục đạo đức lối sống cho học trò qua sân chơi lành mạnh

08:08:13 01/10/2022
Năm học 2022-2023, Trường THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) có tổng số 34 lớp với hơn 1.400 học sinh (HS). Với mục tiêu giáo dục toàn diện, nên bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường cũng quan tâm đến việc...

Hàn Quốc dự kiến cắt giảm giáo viên do dân số giảm

08:03:18 01/10/2022
Theo nguồn tin của tờ báo Korea Times, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã đệ trình lên Quốc hội kế hoạch cắt giảm số lượng giáo viên các trường công lập. Các Bộ Giáo dục, Tài chính và Nội vụ đề xuất gần 343 nghìn giáo viên cho các trường côn...
ADVERTISEMENT

Cô Huyền khơi dậy niềm say mê Mỹ thuật cho nhiều học trò bằng tình yêu thương

07:55:58 01/10/2022
Cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền (sinh năm 1976) sinh ra và lớn lên tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Huyền được phân công công tác về dạy học tại Trường Tiểu học xã Vinh Quang (huyện Vĩnh Bảo)

Trường THCS,THPT Đào Duy Anh bị Sở GD TP.HCM phạt tổng số tiền 45 triệu đồng

07:09:33 01/10/2022
Chiều ngày 30/9, nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, Thanh tra Sở này vừa ra quyết định xử phạt Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đào Duy Anh tổn...

Đề xuất hỗ trợ giáo viên dạy liên trường, liên cấp

19:28:21 30/09/2022
Chiều 30/9, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với huyện Minh Hóa về công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác giáo dục trên địa bàn

Trường ĐH Phenikaa đón hơn 4.000 tân sinh viên nhập học đợt 1

18:14:43 30/09/2022
Tạo điều kiện thuận lợi cho tân sinh viên, Trường Phenikaa đã xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm tại nhà thi đấu đa năng rộng rãi để tiếp đón, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục nhập học. Các thủ tục khi nhập học đều được thông báo và niêm ...

Trao tặng xe đạp cho học sinh mồ côi, khuyết tật tại Hải Hà

16:17:29 30/09/2022
Chiều 30/9, tại xã Quảng Long (huyện Hải Hà), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT-TMC) tỉnh phối hợp UBND huyện Hải Hà và Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam tổ chức trao xe đạp, tặng thưởng cho học sinh khuyết tật, mồ côi có ...

Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch khai giảng năm học mới

15:49:29 30/09/2022
Sáng 30-9, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng đại diện các lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo

Trao thưởng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh vào ngày 29/10

15:44:24 30/09/2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, ông Tống Quang Thìn đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh năm 2022

Cần Thơ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

15:39:40 30/09/2022
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết cùng với sự lớn mạnh của phong trào khuyến học, khuyến tài cả nước, hệ thống Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã không ngừng phát triển
ADVERTISEMENT

Luân chuyển 3.400 bản sách đến thư viện trường học

15:32:10 30/09/2022
Tin từ Thư viện tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch tháng 9/2022, đơn vị đã tổ chức luân chuyển 3.400 bản sách đến các đơn vị trường học trên địa bàn TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa

Tăng quản lý

15:26:28 30/09/2022
Quy trình xét tuyển đơn giản, chi phí tiết kiệm từ 40 - 60% so với du học toàn phần, bằng cấp có giá trị quốc tế, các chương trình liên kết quốc tế (LKQT) đã và đang hấp dẫn nhiều thí sinh có điều kiện kinh tế khá giả

Trải nghiệm khác biệt khi học Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế chuẩn Anh quốc

13:12:40 30/09/2022
Đây là một chương trình mà nhiều bạn trẻ lựa chọn học tập ngay trong nước với mức chi phí hợp lý nhưng chất lượng đào tạo và bằng cấp có giá trị quốc tế, tương xứng với các trường đại học tiên tiến hiện nay

Hình ảnh thầy Ký mãi in sâu trong trái tim học trò quê hương

12:49:29 30/09/2022
Báo GD&TĐ xin trích đăng bài viết của thầy giáo Lưu Tuấn Nghĩa (Hiệu trưởng Trường THCS Hải Hậu) – như một nén tâm nhang tưởng nhớ về người thầy hết lòng vì sự nghiệp giáo dục

Ninh Bình tạm dừng chưa triển khai thực hiện thu học phí

12:43:11 30/09/2022
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản 688 về tạm dừng chưa triển khai thực hiện thu học phí đối với giáo dục MN, GDPT công lập, GD thường xuyên

Cậu bé 'vàng' và hành trình chinh phục đỉnh Olympia

12:37:17 30/09/2022
Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của gia đình, mỗi buổi tan học về nhà, Anh Đức luôn chăm chỉ làm việc. Em phụ giúp ông bà dọn dẹp nhà. Em còn luôn bên mẹ để động viên, chăm sóc mỗi khi “trái gió trở trời”. Bản thân em luôn tự hào về bố...

Tân sinh viên chật vật tìm phòng trọ

12:31:37 30/09/2022
Những ngày qua các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã công bố điểm trúng tuyển hệ chính quy năm 2022 và bắt đầu cho sinh viên nhập học. Thời điểm này, hàng ngàn sinh viên từ khắp các tỉnh thành đã đổ về trường để ...

Trường Đại học Điện lực tưng bừng chào đón tân sinh viên

12:24:58 30/09/2022
Từ sáng ngày 28/9/2022, những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Trường Đại học Điện lực đã hoàn tất thủ tục nhập học và chính thức trở thành những tân sinh viên

Bộ GD-ĐT: Các trường cần lựa chọn và sử dụng một số phương thức tuyển sinh nhất định

12:19:01 30/09/2022
Bộ GD-ĐT sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình và các chức năng của hệ thống phần mềm. Sau đó, sẽ có kế hoạch nâng cấp để tiến tới hệ thống đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng và thanh toán trực tuyến có khả năng bắt lỗi người sử d...

Tư vấn tâm lý học đường: Nhận diện nguy cơ trước môi trường mới

10:13:29 30/09/2022
Điều này gây ra nhiều hệ lụy khiến năng lượng bị ngưng trệ; kỹ năng mềm suy giảm. Chưa kịp giải quyết mối lo cũ, theo TS chuyên ngành Tâm lý giáo dục Vũ Việt Anh, Giám đốc Học viện Thành Công (Hà Nội), thầy và trò lại đối diện với không...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Di Băng show cận balo đựng cả tỷ tiền mặt đi miền Trung từ thiện

Netizen

11:04:36 01/10/2022
Vợ chồng Đoàn Di Băng và một số thành viên trong đoàn đã có mặt tại Quảng Trị để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Hóa đơn năng lượng tăng cao, người dân châu Âu đua nhau mua máy sưởi, chăn điện

Thế giới số

11:03:51 01/10/2022
Hóa đơn năng lượng đang tăng vọt cũng như việc thiếu khí đốt là lý do khiến Amy phải từ bỏ việc điều chỉnh hệ thống điều nhiệt sang chế độ nóng nhất và buộc phải tìm cách chuẩn bị các thiết bị sưởi để tiết kiệm năng lượng

Tìm cách đưa du lịch đám cưới nhà giàu từ Ấn Độ đến Đà Nẵng

Du lịch

11:03:42 01/10/2022
Đó là một trong những mục tiêu trong chuyến xúc tiến đầu tư tại Ấn Độ của lãnh đạo Đà Nẵng cuối tháng 9 vừa rồi. Từ ngày 28 - 30.9, đoàn công tác TP.Đà Nẵng do ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng dẫn đầu đến thăm và làm việ...

So sánh Xiaomi Watch S1 Active và Huawei Watch GT3: Chọn dòng nào?

Đồ 2-tek

11:02:14 01/10/2022
Xiaomi và Huawei đều là thương hiệu sản xuất đồ công nghệ đến từ Trung Quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng so sánh Xiaomi Watch S1 Active và Huawei Watch GT3 để tìm ra điểm khác biệt giữa chiếc đồng hồ thông minh này

Kay Trần - minh chứng rõ nhất cho sự thất bại của Sơn Tùng trong việc quản lý nghệ sĩ!

Nhạc việt

10:59:28 01/10/2022
Sơn Tùng có thể là ngôi sao số 1 Vpop hiện tại, là một nghệ sĩ xuất chúng, nhưng đến cùng là một nhà quản trị tệ! Và Kay Trần là minh chứng rõ ràng nhất

NSƯT Đức Khuê - Đời tư bình lặng, hạnh phúc khi được khán giả ''quen mặt, nhớ tên'' 

Sao việt

10:56:40 01/10/2022
Là 1 trong những diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam, trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, NSƯT Đức Khuê đã chứng minh cho công chúng thấy bản thân có thể cân được tất cả các vai diễn lẫn thể loại phim ảnh. Từ các v...

Phim chữa lành đáng xem nhất hiện tại: Nội dung hay nhưng kém tiếng, nữ chính tiến bộ rõ rệt

Phim châu á

10:55:15 01/10/2022
Bộ phim này có nội dung khá ổn nhưng lại không được nhiều người biết đến

9 dấu hiệu chứng tỏ có người âm thầm ngưỡng mộ bạn

Tình yêu

10:55:09 01/10/2022
Khi bạn nhận thấy có một ai đó luôn chú ý đến bạn, đây có thể là dấu hiệu tốt cho thấy ai đó thầm ngưỡng mộ bạn. Điều này bao gồm cả những ánh nhìn trộm ngại ngùng, xuất hiện mọi nơi bạn đến, nụ cười pha chút bối rối

Anna Bắc Giang thừa nhận lừa đảo với Công an: Dùng lời nói, nhắn tin câu nhử tạo dựng lòng tin

Pháp luật

10:55:03 01/10/2022
Theo báo cáo của Công an TP.Phan Thiết gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan, cô này đã thừa nhận hai trong nhiều vụ việc mà các nạn nhân tố cáo lừa đảo

Jesus vs Richarlison: Derby London quyết định vé World Cup

Bóng đá thế giới

10:52:13 01/10/2022
2 tiền đạo Gabriel Jesus và Richarlison đang rất quyết tâm chứng tỏ ở trận Derby Bắc London. Bởi đây có thể là trận chiến quyết định vé dự World Cup

Những trận đụng độ tóe lửa của phim Mười 2

Phim việt

10:51:30 01/10/2022
Phim Mười trở lại màn ảnh với màn đụng độ của những người phụ nữ mang nhiều nỗi đau, càng xem càng cuốn và càng thấy đau lòng

Nhà sản xuất 'Em và Trịnh' xin lỗi bà Michiko Yoshii vì 'ngộ nhận im lặng là đồng ý'

Hậu trường phim

10:48:07 01/10/2022
Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 30-9, nhà sản xuất Galaxy Play gửi lời xin lỗi bằng thông cáo báo chí gửi đến giáo sư Michiko Yoshii, nguyên mẫu của nhân vật cùng tên trong phim Em Và Trịnh