Đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng đối với dự án luật

Lãnh đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá cao các nỗ lực và sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, có nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật , hoàn thiện thể chế.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, bảo đảm tiến độ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật , cần đề cao hơn nữa, gắn trách nhiệm cá nhân của các Bộ trưởng đối với từng dự án luật, pháp lệnh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo.

Hôm nay, 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng , hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật . Trước thềm hội nghị có ý nghĩa quan trọng này, Báo điện tử Chính phủ đã phỏng vấn Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng đối với dự án luật - Hình 1

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng, tiến độ xây dựng và hoàn thiện các quy định của pháp luật trong thời gian vừa qua?

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Có thể thấy, sau nhiều năm với sự nỗ lực của các cơ quan Quốc hội , Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đến nay nước ta đã có một hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, chất lượng văn bản pháp luật ngày càng được nâng lên.

Các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã bám sát yêu cầu của cuộc sống, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch của hệ thống pháp luật ; xử lý tốt những vấn đề phức tạp mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các chính sách về an sinh xã hội , bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, quyền con người, quyền công dân, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, mang lại một diện mạo mới cho sự phát triển của đất nước.

Đã tăng đáng kể số lượng văn bản luật có quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh các quan hệ xã hội , giảm bớt các nội dung, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khi triển khai thực hiện cho nên pháp luật sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra thì công tác xây dựng pháp luật vẫn một số bất cập như tính ổn định, tính dự báo của một số văn bản pháp luật chưa cao nên phải sửa đổi, bổ sung nhiều, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính . Ví dụ: Luật Đầu tư năm 2014 được sửa đổi, bổ sung 5 lần (vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) và được sửa đổi toàn diện năm 2020. Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung 4 lần (vào các năm 2016, 2018, 2019 và 2020).

Một số nội dung chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tính khả thi, thậm chí còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn; khả năng thích ứng của pháp luật trước sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn còn hạn chế; một số bất cập tuy đã được phát hiện nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung.

Vẫn còn tình trạng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa kịp thời, dẫn đến chậm đưa quy định của luật, pháp lệnh vào cuộc sống. Do vậy, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới vẫn cần được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm.

Đâu là những giải pháp quan trọng nhất để công tác xây dựng pháp luật hiệu quả hơn,chất lượng hơn trong thời gian tới, thưa ông?

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới và đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Điều đó có được là do sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, chung sức của không chỉ các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương mà còn của tất cả các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm, tận lực.

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục các vướng mắc, hạn chế nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau.

Dành sự quan tâm, đầu tư thoả đáng cho công tác xây dựng pháp luật ; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tổ chức thực hiện tốt, thực chất các bước trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là khâu tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách. Thực hiện tốt việc rà soát các văn bản đã ban hành để phát hiện, xử lý ngay những vấn đề khác nhau giữa quy định của văn bản đang có hiệu lực và văn bản dự kiến ban hành, bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến, tham gia ý kiến và tiếp thu ý kiến về dự án, dự thảo; huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học một cách thực chất, tránh hình thức.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 sẽ bắt đầu có hiệu lực với nhiều quy định mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục, cùng trách nhiệm của các cơ quan trong tất cả các khâu của quy trình xây dựng pháp luật, từ soạn thảo, thẩm định, thẩm tra đến xem xét, thông qua. Các cơ quan cần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Việc đề xuất điều chỉnh Chương trình cần cân nhắc kỹ mức độ, thứ tự ưu tiên và tính thống nhất về chính sách với những dự án đã có trong Chương trình; chỉ đề nghị bổ sung vào Chương trình những dự án thực sự cấp bách và hồ sơ, thủ tục phải bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung Chương trình gần thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, nhất là giữa cơ quan chủ trì đề xuất chính sách, soạn thảo với các bộ, ngành có liên quan để tạo sự đồng thuận, thống nhất ngay từ giai đoạn lập đề nghị, soạn thảo. Khi xem xét dự án, đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí đủ thời gian để thảo luận những vấn đề mang tính chính sách, vấn đề lớn của dự án, nhất là những vấn đề mà các bộ, ngành còn có ý kiến khác nhau; bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất giữa các cơ quan của Chính phủ về các nội dung của dự án trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào đổi mới, cải tiến quy trình xây dựng pháp luật để có thể rút ngắn quy trình, tiết giảm thời gian, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tổng hợp đánh giá thông tin, phản biện về chính sách…

Đồng thời, quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ công chức tham mưu làm công tác xây dựng pháp luật; đổi mới cơ chế tài chính, phân bổ kinh phí kịp thời, đầy đủ cho công tác xây dựng pháp luật, từ khâu nghiên cứu đề xuất chính sách đến khâu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện, coi việc chi cho xây dựng pháp luật là chi cho hoạt động đầu tư phát triển, được dự toán đầy đủ hằng năm và được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ông có hiến kế về giải pháp để Chính phủ nâng cao hơn nữa chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng, hoàn thiện các dự án, dự thảo trong Chương trình xây dựng pháp luật?

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Tôi đánh giá cao các nỗ lực và sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, có nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế của các bộ, ngành, nâng cao chất lượng công tác lập và triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm của Quốc hội cũng như chất lượng các dự án, dự thảo do Chính phủ trình.

Trong phần trên, tôi đã kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật. Điều quan trọng, trước hết theo tôi là Chính phủ cần có giải pháp đề cao hơn nữa, gắn trách nhiệm cá nhân của các Bộ trưởng đối với từng dự án luật, pháp lệnh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì soạn thảo. Cần bảo đảm rằng các cơ quan tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các công việc cần tiến hành trong lập đề nghị đưa dự án vào Chương trình cũng như trong công tác soạn thảo, nhất là về tổng kết thực tiễn, đề xuất chính sách, đánh giá tác động, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Các ban soạn thảo, tổ biên tập cần có cơ chế bảo đảm hoạt động thường xuyên, đúng thành phần, cho ý kiến đầy đủ về nội dung dự án trước khi trình Chính phủ. Tất cả các nội dung trên cần được tiến hành thực chất, tránh hình thức.

Bộ Tư pháp cần tiếp tục đề xuất với Chính phủ các giải pháp hiệu quả để củng cố đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở các bộ, ngành, trong đó nòng cốt là đội ngũ cán bộ pháp chế, bảo đảm đầy đủ kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và triển khai thi hành pháp luật.

Nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau trong các dự án luật. Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí các phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, dành nhiều thời gian hơn tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng để xem xét, cho ý kiến về các dự án luật, trong đó có việc thảo luận và quyết định các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau và các vấn đề được nêu trong ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Làm tốt được việc này, theo tôi, sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, hạn chế tình trạng lồng ghép lợi ích cục bộ của bộ, ngành trong xây dựng văn bản pháp luật, bảo đảm pháp luật được ban hành sát với thực tiễn cuộc sống, phúc đáp yêu cầu phát triển, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội 2021

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội 2021 - Hình 1

Lực lượng chức năng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Giang Nam

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong hoạt động vận tải; quản lý các bến, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng hàng không; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về công tác này, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải, các Tổng công ty và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung trong nhiệm vụ chung và cụ thể của kế hoạch.

Một trong các điểm đáng chú ý là các đơn vị tổ chức thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021; Lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021; Công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin cộng đồng mạng “vỗ tay” khen ngợi01:35Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô 16 chỗ vẫn nhấn ga đẩy CSGT đi lùi00:43Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Đánh ghen hài nhất hệ mặt trời; Kẻ thứ 3 lạy lục xin tha nhưng vẫn cãi mình “rất yếu ớt”03:22Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Tượng NHÂN SƯ GIZA bí ẩn lớn nhất thời đại của Ai Cập12:42Chương Trạch Thiên: Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cùng đại gia Lưu Cường Đông đầy bê bối đời tư07:08Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa01:36Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn tắc nhiều giờ01:07Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10

Tiêu điểm

Đi bộ qua đường, một phụ nữ bị xe máy đâm tử vong
14:12:10 17/01/2021
Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa
10:23:26 16/01/2021
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng đồ gỗ Triệu Vy, nhiều tài sản bị thiêu rụi
13:06:07 16/01/2021
Lên mái nhà quay video Tik Tok, thanh niên rơi xuống đất tử vong
21:44:41 15/01/2021
Mùa cá cháo
01:22:20 17/01/2021
Bác sĩ mới ra trường phải thi chứng chỉ hành nghề
01:14:19 16/01/2021
Cặp vợ chồng bỏ công chức về nuôi yến, thu 200 triệu mỗi tháng
09:58:27 16/01/2021
Chàng trai biến bột sữa và ngũ cốc thành hoa quả
09:54:25 16/01/2021
Nhà hàng ở Mã Pì Lèng sau nửa năm 'cải tạo'
00:58:56 16/01/2021
Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’
12:45:58 16/01/2021

Thông tin đang nóng

Tuấn Hưng hôn Hương Baby trên thảm đỏ nhưng dung mạo cậu con trai út mới gây chú ý
15:37:42 17/01/2021
Đám cưới ca sĩ Triệu Long: Vợ tiếp viên hàng không bồng con gái 4 tháng tuổi xuất hiện, Đàm Vĩnh Hưng cùng loạt sao Việt có mặt đông vui
16:07:41 17/01/2021
Nhan sắc Tân Miss Hutech 2021 gây ngỡ ngàng khi đứng cạnh Hoa hậu Khánh Vân
16:35:23 17/01/2021
Bất ngờ trước màn biến đổi body của Phan Như Thảo: Ít tháng trước còn bị chê thừa cân, nay lột xác hoàn toàn
18:26:59 17/01/2021
Ham hố "eo con kiến" sau sinh, mẹ xinh như hotgirl khóc cạn nước mắt vì mất tử cung
14:55:39 17/01/2021
Hari Won bất ngờ thừa nhận ở nhà thuê với Trấn Thành, chỉ mặc 10 bộ đồ/ 6 tháng dù giàu nhất nhì Vbiz: Chuyện gì đây?
18:29:19 17/01/2021
Tiếp tục chinh phục gam màu đỏ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe đôi chân 'cực phẩm'
14:57:38 17/01/2021
Đàm Thu Trang hé lộ gần hết diện mạo công chúa nhỏ Suchin, vừa dễ thương lại hưởng hết nét đẹp bố mẹ là đây!
15:03:49 17/01/2021
"Diện" đồ quân sự, nữ sinh Sài thành Võ Ngọc Trân khẳng định vẻ đẹp thách thức mọi phong cách
14:56:33 17/01/2021
"Thả thính" bạn thân của người yêu, tôi mất cả chì lẫn chài
14:57:51 17/01/2021

Tin mới nhất

Quảng Bình: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tránh bão lũ cho người dân ven biển

20:43:59 17/01/2021
Ngày 17/1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 134 nhà ở phòng tránh bão, lụt.

Kiến nghị mở rộng thêm 2 làn đường trên quốc lộ 1

20:39:47 17/01/2021
Sở GT-VT đã kiến nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GT-VT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện mở rộng thêm một làn đường dành cho xe 2 và 3 bánh trên mỗi chiều đi (tổng cộng 2 làn) và lắp đặt thêm dải phân cách tim đường trên qu...

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo: Cẩn trọng lái xe khi sương mù, thời tiết xấu

20:37:51 17/01/2021
Sương mù và có thể là băng giá và mưa tuyết xuất hiện tại một số điểm vùng núi phía Bắc, do đó người tham gia giao thông nên cẩn trọng trong khi di chuyển.

300 người dân ở Quỳ Hợp được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

20:26:54 17/01/2021
Với tinh thần tương thân, tương ái, ngày 17/1, Bệnh viện ĐKTP Vinh phối hợp với Phòng Tổ chức, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Thiện nguyện Tết Vì người nghèo 2021, tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Bắc Bộ rét đậm rét hại, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết

20:10:26 17/01/2021
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

19:53:00 17/01/2021
Hội nghị có sự tham gia của hơn 450 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo Hội ...

Khởi động dự án đường sắt 10 tỷ USD nối TPHCM - Cần Thơ

19:32:42 17/01/2021
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định 132, giao Ban Quản lý dự án đường sắt tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Tuyến đường sắt này dự kiến có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Khai mạc chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ”

18:37:39 17/01/2021
Chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 13 năm 2021 đã chính thức khai mạc sáng 17-1, tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Hàng trăm sinh viên đại học Trà Vinh tham gia Ngày Chủ nhật đỏ

18:31:16 17/01/2021
Ngày 17/1, tại trường đại học Trà Vinh tưng bừng diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày Chủ Nhật đỏ.

Chiều 17/1, Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 mới

18:28:30 17/01/2021
18h ngày 17/1, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta hiện là 1537.

Lãnh đạo Việt Nam – Trung Quốc trao đổi điện mừng

18:27:16 17/01/2021
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2021), lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã trao đổi điện mừng.

Phát hiện hơn 1.000 váy nữ không có nguồn gốc

17:05:37 17/01/2021
Nhà chức trách ở Đắk Lắk phát hiện xe khách vận chuyển hơn 1.000 váy nữ không có nguồn gốc nên tạm giữ để xử lý.

Khu du lịch 8 ha xây dựng trái phép

16:16:18 17/01/2021
Khu đất nông nghiệp 8 ha được chủ đầu tư thành khu du lịch với hàng loạt công trình xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm qua ở TP Long Khánh.

Tết Cộng đồng đầm ấm của bà con gốc Việt tại 6 tỉnh Tây Bắc Campuchia

15:13:58 17/01/2021
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 16/1, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13 và mừng Xuân Tân Sửu 2021, Tổng Lãnh sứ quán nước ta tại tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia đã tổ chức gặp mặt thân mật cộng đồng người Việt đang sinh s...

100 suất học bổng tiếp sức học sinh vùng biên giới Tây Ninh

14:21:32 17/01/2021
100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) đã được trao cho con em các gia đình chính sách ở vùng biên giới tỉnh Tây Ninh.

Công an Bình Phước trao tặng nhà tình thương tại huyện Bù Gia Mập

14:15:47 17/01/2021
Ngày 17/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình anh Nguyễn Văn Thái, SN 1987, ở thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

11 lần hiến máu của chàng sinh viên năm cuối

14:09:44 17/01/2021
Nguyễn Văn Cường, sinh viên năm thứ 5 Viện Cơ khí Động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ học tốt mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cường đã 11 lần tham gia hiến máu trong đó có 4 lần tham gia Chủ nhật Đỏ.

Hà Tĩnh: Xử phạt tài xế xe tải đi ngược chiều đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh

13:28:22 17/01/2021
Công an thị xã Hồng Lĩnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển xe tải đi ngược chiều của đường một chiều tại đường Quang Trung (QL1A) thuộc địa phận phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Trung ương thông qua nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

13:15:20 17/01/2021
Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII.

Tăng sức “đề kháng” và khả năng “miễn dịch” trước vấn nạn tin giả

13:08:16 17/01/2021
Nhận diện tin giả, nguyên nhân xuất hiện, tác hại của nó và đề xuất giải pháp ngăn chặn tin giả để người dân có ý thức nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống tin giả, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội là vấ...

Đâm sập tường, nam thanh niên tử vong

13:06:44 17/01/2021
Ngày 17/1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra vụ tai nạn xe máy khiến nam thanh niên tử vong xảy ra ở thị trấn Tân Hiệp.

Bộ Công an: Ô tô 4 chỗ không cần trang bị bình chữa cháy

12:52:06 17/01/2021
Bộ Công an ban hành thông tư mới, bãi bỏ quy định ô tô từ 4 chỗ đến 9 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy.

Với nhiều giáo viên, ít có công việc nào thu nhập cao như dạy thêm

12:46:07 17/01/2021
Chuyện giáo viên dạy thêm, thu nhập ngoài lương hàng trăm, hàng chục triệu đồng/tháng không hiếm.

Tết sắp về, có những giáo viên vùng cao lại giấu nước mắt vào trong

12:42:15 17/01/2021
Nhìn vào bảng lương, rõ ràng giáo viên vùng biên giới cao hơn giáo viên vùng khác nhiều, thế nhưng…nghĩ mà buồn

Bộ đội Biên phòng: Đạp tuyết chặn dịch

11:26:25 17/01/2021
Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn kiên cường bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống...

Sửa đường vùi lấp kênh mương, 24 ha đất trồng lúa ở Thanh Hóa thiếu nước

10:44:57 17/01/2021
Hơn 24 ha đất trồng lúa của người dân ở Thanh Hoá đang thiếu nước tưới do ảnh hưởng của dự án sửa đường QL 15 thi công gây vùi lấp kênh mương tưới tiêu.

Hội nghị Trung ương 15 thông qua đề cử lãnh đạo chủ chốt

10:01:03 17/01/2021
Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, bế mạc sáng 17/1.

Tôn vinh 8 'Công dân Đồng Khởi', 'Công dân Đồng Khởi danh dự'

09:30:50 17/01/2021
Lần đầu tiên Bến Tre tôn vinh danh hiệu Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự và 3/8 cá nhân là người nước ngoài.

Nông dân khốn khổ vì ốc bươu vàng

08:56:12 17/01/2021
Ốc bươu dày đặc trên các cánh đồng, cắn phá gần 500 ha lúa khiến người dân vất vả tìm cách diệt, cấy lại lúa mới.

Có thể bạn quan tâm

Bắt 2 đối tượng thu giữ gần 4kg ma túy đá

Pháp luật

20:48:29 17/01/2021
Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Lê Văn Cường bị bắt quả tang cùng 4 túi ma túy đá có trọng lượng 3,6kg.

8 lần MU kéo sập pháo đài Anfield

Bóng đá thế giới

20:46:16 17/01/2021
Anfield luôn là nơi đến dễ khó về với Man Utd. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn biết cách vượt qua thử thách để khiến Liverpool nhiều lần ôm hận ngay trên sân nhà.

Đu trend theo Park Min Young, Jisoo (Black Pink) diện áo khoác bông, cô nàng ghé qua Zara và tìm được 6 mẫu áo "ưng bụng" nhất

Phong cách sao

20:45:20 17/01/2021
Khi đồng loạt các sao đều lăng xê nhiệt tình mẫu áo khoác đặc biệt này thì cũng là lúc chị em thi nhau tìm kiếm những mẫu áo hợp nhất với mình.

Tự tay làm bắp xào kiểu này ai ăn cũng mê tít, cả gia đình gật gù khen ngon

Ẩm thực

20:42:54 17/01/2021
Tự tay làm bắp xào kiểu này ai ăn cũng mê tít, cả gia đình gật gù khen ngon - hãy giắt lưng ngay.

Nhã Phương: "Thập tử nhất sinh" vì băng huyết, lên tiếng chuyện bị chê gầy trơ xương

Phỏng vấn sao

20:42:23 17/01/2021
Sau khi sinh con xong, tôi dễ nhạy cảm. Tách con ra là tôi sợ hãi, sợ mất con, Nhã Phương nói.

5 món skincare giá bình thường, chất lượng phi thường giúp da đẹp mỹ mãn mà không sợ "đau ví"

Làm đẹp

20:42:15 17/01/2021
Dù có mức giá bình dân nhưng những món mỹ phẩm này đều nhận được lời khen vì chất lượng ổn áp.

Cuộc sống giàu có với cơ ngơi tiền tỷ của anh em Tam Mao sau gần 3 năm làm Youtuber

Netizen

20:41:01 17/01/2021
Tam Mao TV là kênh Youtube của 2 anh em Mao Đại (Lê Mạnh Cường, sinh năm 1991) và Mao Đệ (Nguyễn Văn Dũng sinh năm 2000). Kênh hoạt động từ năm 2018 với đặc trưng là khoe những món ăn độc, lạ và những trò nghịch dại.

Nhà phố 70m² đẹp tiện nghi với những gam màu thân thiện ở Đà Nẵng

Sáng tạo

20:38:06 17/01/2021
Căn nhà phố sang trọng và tiện nghi có diện tích 70m² đã được kiến trúc sư cùng gia chủ lựa chọn cách sắp xếp nội thất, bố trí không gian hợp lý.

Từng là đối thủ của Lexus RX 350, 'hàng hiếm' Cadillac SRX4 xuống giá rẻ ngang Hyundai Tucson dù mỗi năm chỉ chạy 14.000km

Ôtô

20:30:12 17/01/2021
Thực chất, SRX4 là tên dành riêng cho phiên bản sử dụng động cơ tăng áp trên dòng Cadillac SRX.

Anh mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Thế giới

20:23:13 17/01/2021
Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mời người đồng cấp Ấn Độ N. Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến được tổ chức tại khu vực Cornwall từ ngày 11-13/6.

Có rất nhiều khăn quàng cổ đẹp trong mùa đông, nhưng trên thực tế, 4 chiếc khăn này là đủ! Có thể mặc với bất kỳ quần áo nào

Thời trang

20:18:29 17/01/2021
Nếu biết cách chọn lựa khăn quàng cổ đẹp để tạo điểm nhấn cho trang phục thì những cô nàng hoàn toàn có thể khiến mình trở nên đa phong cách và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Dự báo vận mệnh cuộc sống của 12 cung hoàng đạo trong tuần mới 18/1 - 24/1: vận khí của xử nữ khá vượng, song ngư được thăng chức tăng lương

Trắc nghiệm

20:13:04 17/01/2021
12 cung Hoàng đạo sẽ có một tuần đầy những bất ngờ thú vị đang chờ đón.

Màn bùng nổ visual gây bão Cbiz hôm nay: Quan Hiểu Đồng hoá công chúa bóng đêm, visual lẫn thần thái "đỉnh của chóp"

Sao châu á

20:11:27 17/01/2021
Nhìn hình ảnh sexy và huyền bí khó cưỡng của Quan Hiểu Đồng, người hâm mộ dành rất nhiều lời ngợi khen cho cô nàng.

Hé lộ thiệp mời và thời gian tổ chức đám cưới ở TP.HCM của Á hậu Thúy An, Tiểu Vy là ngôi sao đầu tiên xác nhận đến dự

Sao việt

20:08:04 17/01/2021
Sau đám cưới diễn ra vào ngày 8/1 tại An Giang, Thúy An và bạn trai tiến sĩ sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng ở TP.HCM để chiêu đãi bạn bè.

Bí ẩn hang động chứa đầy 'chuông tử thần' ở Mexico

Chuyện lạ

20:07:21 17/01/2021
Những thạch nhũ có hình dạng kỳ lạ ở sâu bên dưới hố sụt 50 mét ở Mexico được mệnh danh là chuông tử thần.