Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 5,9%

Trong 5 năm qua toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã đoàn kết, tìm cách khắc phục khó khăn, phát huy hiệu quả, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 5,9% - Hình 1
Quảng cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa, trong 5 năm qua toàn Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, tìm cách khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt: Vừa tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; Vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Hồ Lê Nghĩa cho biết thêm, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đề cao và đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp thực tế.

Việc thực hiện, triển khai Nghị quyết TW4 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Nhìn chung, nhận thức của đại đa số các cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được nâng lên, ông Hồ Lê Nghĩa chia sẻ thêm.

Trên cơ sở chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc ban hành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng tổ chức đảng.

Video đang HOT

Định kỳ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các văn bản: Chương trình, Nghị quyết hàng năm, Báo cáo, Thông báo kết luận hàng quý, hàng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nội dung triển khai các nhóm giải pháp thực hiện chương trình hành động Nghị quyết TW4.

Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” có sự vận dụng sáng tạo , phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc với nhiều hình thức phong phú, để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 5,9%, kim ngach xuất khẩu tăng 2% và đặc biệt là thu nhập bình quân tăng 10,1%

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 5,9% - Hình 2
Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Đại diện của Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn cho biết, việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là tất yếu khách quan và đáp ứng đòi hỏi cấp thiết trong tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy nhất quán của Đảng.

Công tác kiểm điểm, tự phê bình, và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Trong 5 năm, trung bình đảng viên được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gần 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, đại diện Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn nhấn mạnh thêm.

Đối với Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long, đại diện đơn vị này cho biết, từ việc quán triệt thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tôn chỉ mục đích và các nguyên tắc của Đảng, có đạo đức, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tiên phong gương mẫu thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Công ty không có vụ việc tham nhũng, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách tăng bình quân trên 8%/năm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của TCT giao, đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân của người lao động trên 20 triệu đồng/người/tháng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tại hội nghị sơ kết lần này, ông Hồ Lê Nghĩa khẳng định, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Tổng công ty nhận định: về cơ bản cán bô, đảng viên trong Đảng bộ luôn tin tương vào sư lãnh đạo của Đảng; châp hành tôt các chỉ thị, nghị quyêt của Đảng, chính sách pháp luât của nhà nươc; tư tương vưng vàng, yên tâm công tác; có phâm chât đạo đưc, lôi sông lành mạnh, chưa phát hiên tâp thê, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ như Nghị quyết TW4 đã chỉ ra.

Đảng ủy Tổng công ty luôn quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác cán bộ trong Nghị quyết, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn trong triển khai các nội dung công tác cán bộ.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân 5,9% - Hình 3
Đại biểu phát biểu tại hội nghị sơ kết

Thực hiện nhất quán phương châm Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm tập thể, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Định kỳ hằng năm, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý. Công tác quy hoạch đảm bảo mối quan hệ giữa quy hoạch đảng và chuyên môn: Giai đoạn 2016 – 2020 đã kiện toàn, bổ sung kịp thời 44 trường hợp cán bộ chức danh Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đổi mới và kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Đảng toàn Tổng công ty phù hợp với mô hình tổ chức của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện công tác hợp nhất theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và hoàn thành việc hợp nhất trong tháng 7/2019.

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết TW4 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Từ đó, cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống./.

Làm theo Bác bằng những hành động thiết thực

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 05) cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhân dân huyện Cờ Đỏ đã học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực. Qua đó, nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng...

Làm theo Bác bằng những hành động thiết thực - Hình 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, trao hoa biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Đảng ủy Quân sự huyện Cờ Đỏ triển khai cho CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể theo nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, xem đây là công việc thường xuyên hằng ngày, trách nhiệm cụ thể của mỗi CB, ĐV. Đồng chí Lưu Thành Luông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Quân sự huyện, cho biết: "Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát 2 chi bộ trực thuộc về việc ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt thường xuyên. Lấy kết quả học tập và làm theo làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại ĐV, tổ chức đảng hằng năm". Qua những hành động, việc làm cụ thể đã củng cố, duy trì tốt hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân, góp phần thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Học tập và làm theo gương Bác, với vai trò là Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Phú, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhớ tham mưu Đảng ủy xã củng cố, kiện toàn hệ thống Mặt trận, các đoàn thể xã, ấp; đồng thời, tham mưu cử CB Mặt trận, các đoàn thể tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ. Trong 5 năm qua, đã thay đổi, luân chuyển 10 CB Mặt trận, đoàn thể xã; thay đổi 27 Trưởng Ban Công tác Mặt trận, chi hội trưởng đoàn thể ấp. Cũng trong thời gian này, hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể xã đã thực hiện 79 mô hình "Dân vận khéo", như: vận động nhân dân bắc cầu, làm đường giao thông với số tiền hàng chục tỉ đồng; vận động nhân dân thực hiện hơn 9km đèn đường chiếu sáng; hùn vốn cất 6 căn nhà giúp công đoàn viên còn khó khăn về nhà ở có mái ấm khang trang; mô hình tổ hợp tác trồng củ cải trên đất bờ giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn... Trong 5 năm qua, toàn xã giảm 337 hộ nghèo và hiện còn 10 hộ nghèo.

Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ xuất hiện nhiều điển hình tập thể và cá nhân có những hành động thiết thực làm theo gương Bác. Điển hình như Đảng bộ Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, sát tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ Trường THPT Trung An chỉ đạo thực hiện tốt mô hình trường học trải nghiệm gắn với sản xuất kinh doanh, như: trồng hoa, bắp cải, bông cải trong chậu, đã bán được hơn 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, người già neo đơn, bữa cơm miễn phí cho học sinh lớp 12 trong suốt thời gian ôn tập thi tốt nghiệp THPT. Ban Công tác Mặt trận ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ vận động nhân dân đóng góp 40 triệu đồng thực hiện công trình đèn chiếu sáng, cột cờ, với chiều dài 1.500m. Ông Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 7, xã Thới Hưng, đã phối hợp vận động nhân dân tham gia thành lập tổ hợp tác rồi nâng lên thành hợp tác xã trồng mãng cầu xiêm với 19 thành viên sản xuất trên diện tích 34,5ha, thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/ha/năm...

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy Cờ Đỏ đã chỉ đạo đưa Chỉ thị số 05 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ những nội dung đột phá, kế hoạch triển khai của cả năm và nhiệm kỳ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn đảm bảo hiệu quả thiết thực. Từ đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 cụ thể, thiết thực. Nhiều CB, ĐV nêu cao ý thức tự giác trong việc học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Huyện được Trung ương công nhận huyện nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Hiện có 3 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn huyện có 910 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nha Trang xử lý sao về vụ "Mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu"?00:49Anh chàng mua bánh mì bị cho nghỉ được Bí thư Khánh Hòa đề nghị bố trí công việc08:45CSGT dẫn đường, nghìn phương tiện nối đuôi chạy từ thành phố về quê01:17Chồng bắt ghen vợ và 2 thanh niên lạ mặt, ai ngờ bị chửi ngược: “Đồ yếu sinh lý”04:09Ra đường tập thể dục bất chấp chỉ thị 16 còn mắng công an: “Mày bất lịch sự”03:174 mẹ con đạp xe về Nghệ An: 'Xin nhường tiền đó cho những người đang kẹt lại TP'01:12:35CSGT TP.HCM xử phạt người ra đường sau 18 giờ: Shipper người gọi bắt đền, người khóc nghẹn08:17Ông chủ sạp rau hay tặng cho bà con, giờ miễn phí luôn tiền nhà vì dịch Covid-1906:54Chồng lao tới tát vợ liên tiếp như kẻ thù vì ngủ tới 8h mặc con nhỏ gào khóc03:09Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt02:554 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: Gia cảnh ở quê họ ra sao?02:20TP.HCM: Mưa dông gió giật mạnh cây xanh, bảng hiệu gãy khắp nơi01:02TP.HCM: Xúc động dòng chữ "Sài Gòn cố lên!" bên trong phòng điều trị BN Covid-19 nặng và nguy kịch05:30CSGT phát xăng, bánh mỳ miễn phí cho người về quê01:25CSGT TP.HCM xử phạt sau 18 giờ: Lặng người trước ông bố chở bình oxy cứu con01:03:00TP.HCM: Trình bày ra đường 'đi mượn tiền', nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng01:45Nam thanh niên “bánh mì không phải thực phẩm” bị mất việc đã có chỗ làm mới03:44Bí thư Hà Nội: Dừng ngay điểm tiêm vaccine Bệnh viện E01:43Người đàn ông thất nghiệp đi bộ suốt 16 ngày về quê và cái kết có hậu03:26Nhiều người bị phạt vì giấy thông hành 'không thiết yếu'02:55

Tiêu điểm

Chỉ còn 200.000 đồng, 2 chị em sinh viên muốn về quê nhưng không được
16:21:57 30/07/2021
Phó Thủ tướng tha thiết đề nghị các tỉnh nhường vắc-xin cho TP HCM
08:50:49 31/07/2021
2 chiến sĩ trực chốt COVID-19 giúp sản phụ sinh con, gia đình đặt tên bé là Công An
20:41:44 31/07/2021
Sản phụ mắc Covid-19: "Bác sĩ ráng cứu em, để em được thấy mặt con"
09:03:23 31/07/2021
Các shipper vận chuyển hàng thiết yếu cho khu phong tỏa, cách ly…được phép di chuyển liên quận
11:31:52 30/07/2021
Một người chi tiền thuê 2 máy bay chở bà con Quảng Nam rời TPHCM
21:17:45 31/07/2021
Thêm một triệu liều vắc xin, người từ 18 tuổi, sống tại TPHCM đều được tiêm
20:01:08 30/07/2021
Cần Thơ không cho xe và người bên ngoài vào thành phố từ tối 30-7
00:36:05 31/07/2021
Chính quyền lên tiếng vụ bà ngoại không cho cháu mồ côi nhập hộ khẩu, bỏ cháu lại ủy ban xã ở Tuyên Quang
13:03:40 30/07/2021
Norodom Jenna - Công chúa Campuchia nhan sắc khuynh thành, biết 5 thứ tiếng
12:47:18 30/07/2021

Thông tin đang nóng

Con gái 8 tuổi ngủ một mình một giường mà sáng ra cứ than chật, xem camera mẹ khóc ngất
06:14:15 01/08/2021
Drama thêm căng: Ngô Diệc Phàm khai thêm đồng bọn với cảnh sát, 2 cái tên bị tình nghi nhiều nhất rơi vào tầm ngắm
07:11:27 01/08/2021
Rủ con dâu đi đánh ghen với mình nhưng sau khi nhìn thấy mặt tiểu tam, mẹ chồng lập tức ép con trai ly hôn vợ
05:56:18 01/08/2021
Rộ tin rúng động: Ngô Diệc Phàm thừa nhận ngủ với trẻ em dưới 14 tuổi, ép phá thai, chính ekip ghi lại clip bằng chứng?
06:54:47 01/08/2021
Hồ Ngọc Hà hết hồn khi phát hiện ảnh 'tự sướng' của Lisa
07:14:03 01/08/2021
Tháp tùng bà xã tỷ phú đi sự kiện, "Đường Tăng" Trì Trọng Thuỵ bị chế giễu và nhắc lại tin đồn "đào mỏ" vì hành động này
06:26:26 01/08/2021
MXH "nổ" vì ảnh Hyun Bin - Son Ye Jin lần đầu cùng dự sự kiện hậu công khai hẹn hò, đã mặc đồ đôi còn ôm ấp như phu thê?
06:33:49 01/08/2021
Sáng 1/8, thêm 4.374 ca Covid-19, tổng số gần 39.000 ca đã điều trị khỏi
06:18:45 01/08/2021
Tang lễ ca sĩ Phi Hải: Không nhang khói, không kèn trống vì Covid, Hương Giang xót xa ôm ghì di ảnh in vội của chồng
08:19:45 01/08/2021
Bồ nhí của chồng bỗng nhắn tin xin căn nhà 2 tầng, còn rao giảng đạo lý nhưng hành động "siêu ngầu" của cô vợ mới hả hê!
06:39:20 01/08/2021

Tin mới nhất

‘Điểm sáng’ phát triển BHXH tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

10:19:21 01/08/2021
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gặp nhiều khó khăn.

Trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch tại Tây Ninh

09:14:32 01/08/2021
Chiều 31/7, Đoàn công tác Công an tỉnh Bắc Giang đã trao tặng Công an tỉnh Tây Ninh các trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tháo gỡ khó khăn cho chuỗi cung ứng tiêu thụ thủy sản

09:12:38 01/08/2021
Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lây lan rộng khiến chuỗi cung ứng nuôi trồng - chế biến - tiêu thụ thủy sản đang gặp nhiều khó khăn.

EVFTA - Chất xúc tác cho dư địa tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam

09:08:05 01/08/2021
Sau một năm thực thi, hiệp định đã tạo ra một hành lang thuận lợi cho giao thương giữa hai bên và mang lại động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU.

Chỉ nên thực hiện '3 tại chỗ' ở nơi dịch bệnh vẫn kiểm soát được

09:06:02 01/08/2021
Chỉ nên tính toán thực hiện mô hình “3 tại chỗ” ở các địa phương có tình hình dịch bệnh vẫn ở diện “kiểm soát được”.

Kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp

09:03:57 01/08/2021
Để hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do dịch COVID-19, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương vào cuộc, tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai nhanh chóng, kịp thời các chính sách hỗ trợ ...

Chính phủ đồng ý giảm tiền điện 2 tháng cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

09:01:56 01/08/2021
Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về đợt giảm giá điện đợt 4 cho một số khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tạo làn sóng tích cực cho thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt

08:59:33 01/08/2021
Trong bối cảnh dịch COVID-19, người dân và các doanh nghiệp đều đã có sự thay đổi nhận thức trên nhiều phương diện của chuyển đổi số.

Công suất giảm nhưng thị trường khách sạn Hà Nội vẫn 'bám trụ' trong đại dịch

08:55:03 01/08/2021
Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, dù công suất chỉ đạt 27% nhưng thị trường khách sạn Hà Nội vẫn được đánh giá có khả năng bám trụ trong đại dịch.

Linh hoạt giải pháp cung ứng hàng hóa cho vùng dịch

08:52:57 01/08/2021
Mặc dù chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, nhưng ở nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh và một số địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn xảy ra tình trạng khan hiếm.

Người dân Hà Nội hạn chế ra đường, ưu tiên đi chợ qua điện thoại

08:50:30 01/08/2021
Đã 5 ngày nay, gia đình chị Kim Xuyến (trú tại phố Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chưa một lần ra khỏi nhà. Kể từ khi Hà Nội bước vào đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của UBND Thành phố, chị Xuyến dường như đánh mất hẳn thói q...

Giải trình việc 3 công ty bất động sản được ưu tiên tiêm vaccine

08:38:01 01/08/2021
Những doanh nghiệp này chưa bức thiết phải xếp vào nhóm ưu tiên trong đợt này. Việc xếp danh mục các loại hình doanh nghiệp để ưu tiên tiêm còn chủ quan, Chủ tịch Quảng Nam nói.

Thiếu ăn nhiều ngày, thanh niên vẫn quyết chia nửa tiền cho người khó khăn

08:23:31 01/08/2021
Trên đường đạp xe về quê, dù bụng đói cồn cào, nhưng khi được hỗ trợ 200.000 đồng, Phúc chỉ xin giữ một nửa, số còn lại nam thanh niên nhờ lực lượng chức năng gửi đến những người khó khăn hơn mình.

Đêm đầu Đà Nẵng làm mạnh hơn Chỉ thị 16: Người ra đường phải "trình" lý do

08:19:29 01/08/2021
Đêm đầu tiên Đà Nẵng thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, đường phố vắng vẻ, người đi đường chủ yếu là những người đi làm về muộn hoặc có việc thực sự cần thiết.

Góp sức chăm lo cho người yếu thế

08:16:35 01/08/2021
Trong lúc khó khăn, người yếu thế, người lao động nghèo luôn nhận được sự quan tâm động viên của nhân dân và chính quyền Thủ đô.

Thời tiết ngày 1/8: Bắc Bộ mưa to, Trung Bộ kéo dài chuỗi ngày nắng nóng

08:11:35 01/08/2021
Dự báo thời tiết hôm nay (1/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên nắng nóng gay gắt.

'Bác sĩ 91': Chúng tôi không cho phép mình dừng lại, không được buông xuôi

08:08:51 01/08/2021
BS Trần Thanh Linh - người điều trị cho phi công người Anh (BN91) cùng đồng nghiệp luôn sẵn sàng, không cho phép bản thân dừng lại, không dược buông xuôi.

Bạc Liêu kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội

07:48:11 01/08/2021
Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên ở miền Tây ra quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống COVID-19.

Từ 6h ngày 1/8, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

07:46:18 01/08/2021
Sau khi ghi nhận nhiều trường hợp F0, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã ra văn bản yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 6h ngày 1/8.

TP.HCM gỡ phong tỏa 1 phường hơn 20.000 dân

07:44:16 01/08/2021
Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thạnh, TP.HCM quyết định dừng thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với phường 21 từ 0h ngày 1/8.

Bình Phước kéo dài thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

07:42:24 01/08/2021
Ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền có văn bản hỏa tốc về việc kéo dài thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, kể từ 0h ngày 2/8.

Bí thư Hà Nội: Tuỳ mức độ kiểm soát để quyết định có giãn cách tiếp hay không

07:39:59 01/08/2021
Theo Bí thư Hà Nội, trước mắt, thời gian giãn cách là 15 ngày, tuỳ mức độ kiểm soát dịch thành phố sẽ quyết định có gia hạn hay không.

Cán bộ, công chức Hà Nội chỉ đến trụ sở làm việc khi thực sự cần thiết

07:37:26 01/08/2021
UBND TP Hà Nội đề nghị cán bộ công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới đến trụ sở làm việc.

Giá vàng hôm nay 1/8: Kết thúc một tháng tăng giá mạnh

07:34:27 01/08/2021
Giá vàng thế giới kết thúc tháng 7 với mức tăng giá gần 3%, trong khi đó vàng trong nước đang tiến sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng.

Giá cà phê hôm nay 1/8: Khả năng thiếu hụt nguồn cung vẫn còn, xu hướng bán chốt lời tiếp diễn?

07:32:28 01/08/2021
Sương giá tan kết hợp với đồng Real giảm mạnh khiến người Brazil đẩy mạnh bán phòng hộ nên giá cà phê lao dốc trở lại trong phiên cuối tuần là điều không ngoài dự đoán.

Giá tiêu hôm nay 1/8: Tăng nhẹ, thấp nhất 71.000đ/kg; dự báo giá tiêu vẫn ổn định ở mức cao trong ngắn hạn

07:14:49 01/08/2021
Việc Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và Brazil bước vào vụ thu hoạch mới trong tháng 7 và tháng 8 có thể gây áp lực lên giá tiêu trong ngắn hạn.

Cảng Tân Cảng Cát Lái tạm ngưng tiếp nhận hàng hóa

06:47:26 01/08/2021
Chiều 31-7, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, đơn vị sẽ tạm ngừng tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Tân Cảng Cát Lái (TP Thủ Đức, TPHCM).

Đơn hàng bị trả tăng đột biến, kiến nghị tạo điều kiện cho shipper

06:38:33 01/08/2021
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam vừa gửi văn bản lên Thủ tướng, kiến nghị về việc tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ shipper hoạt động.

Hà Nội lên phương án sẵn sàng khi chợ đầu mối phải đóng cửa

06:35:35 01/08/2021
Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo rà soát diện tích đất trống, sẵn sàng hoạt động khi các chợ dân sinh, chợ đầu mối phải đóng cửa.

Giá còn 7.000 đồng/kg, hơn 60 triệu con gia cầm chờ bán

05:53:57 01/08/2021
Chia sẻ tại Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản trong điều kiện giãn cách phòng, chống Covid-19 chiều 31/7, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh thông tin, địa phương này còn tồn hơn 1 triệu con gà đến ngày xuất chuồng...

Có thể bạn quan tâm

Bún ngô - Món quà ẩm thực Xứ Lạng

Ẩm thực

10:23:01 01/08/2021
Nếu miến dong là tặng phẩm của đất Cao Bằng, bánh đa cua là đặc sản của Hải Phòng thì khi đến với Xứ Lạng, du khách có thể mua bún ngô với màu sắc đẹp, được đóng gói kỹ càng về làm quà cho người thân, bạn bè.

Bạn đang nhìn vào 1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đế chế thời trang tỷ đô

Thời trang

10:16:52 01/08/2021
Không những vậy, đây còn là cột mốc đáng nhớ của lịch sử thời trang, bạn đã biết chưa?

Chim ưng gặp nạn bơi lại thuyền nhờ giúp đỡ 

Clip hay

10:16:08 01/08/2021
Một người phụ nữ chèo thuyền kayak tại công viên Carey Park (Australia) đã giải cứu con chim ưng khỏi sợi dây câu bị vướng ở cánh.

Sau đám cưới ở Mỹ, Hoa hậu Thu Hoài gặp sự cố nứt xương chân

Sao việt

10:14:31 01/08/2021
Hoa hậu Thu Hoài khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi chia sẻ hình ảnh bị nứt xương chân ở Mỹ.

Chiếc Lamborghini Gallardo bản số sàn có giá đắt hơn Huracán

Siêu xe

10:13:17 01/08/2021
Xe được trang bị tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, một trong những tính năng ít xuất hiện trên những siêu xe hàng trăm mã lực.

Katy Perry bế con tới Italy dự sự kiện

Sao âu mỹ

10:09:21 01/08/2021
Nữ ca sĩ Katy Perry và tài tử Orlando Bloom đưa bé Daisy một tuổi và Flynn 10 tuổi đến Capri tham dự gala của UNICEF vào cuối tuần này.

Toyota Land Cruiser 70 Series là dòng xe có vòng đời gần 40 năm

Ôtô

10:09:21 01/08/2021
Toyota Land Cruiser 70 Series ra mắt từ năm 1984 sẽ tiếp tục được nâng cấp ở đời 2022 để phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn tại Australia.

Ưu điểm của Solskjaer

Bóng đá thế giới

10:08:03 01/08/2021
Bản hợp đồng được ký đến năm 2024 là lời khẳng định cho thấy, BLĐ Manchester United hoàn toàn tin tưởng vào Ole Gunnar Solskjaer.

Những mẫu xe máy điện đáng chú ý tại Việt Nam

Xe máy

10:03:32 01/08/2021
Thị trường xe máy điện Việt Nam trong hơn một năm qua có nhiều sản phẩm đáng chú ý của VinFast, Yadea, Dat Bike hay EVgo.

Sốc: Quản lý cũ “quay xe” vạch trần Park Yoochun tái nghiện ma túy, cờ bạc, đứng ra làm chứng lật lại vụ án cưỡng dâm

Sao châu á

10:02:37 01/08/2021
Hàng loạt những tình tiết mới trong vụ bê bối của Park Yoochun đã khiến netizen vô cùng bất ngờ.

Những game blockchain kiếm tiền hot nhất hiện nay 

Game offline

09:57:58 01/08/2021
Axie Infinity của Việt Nam cùng nhiều tựa game blockchain khác đang thu hút đông đảo người chơi, nhờ mô hình chơi game kiếm ra tiền (play to earn).

Tuyển Việt Nam và 'nút thắt' mà thầy Park cần phải gỡ

Bóng đá việt nam

09:55:51 01/08/2021
Tuyển Việt Nam sẽ hội quân ít ngày nữa, và từ khu cách ly HLV Park Hang Seo phải gỡ bỏ nhiều nút thắt cho gà nhà trước khi bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Hàng chục nghìn fan ký đơn kiến nghị Samsung mang Galaxy Note trở lại vào năm sau thay cho Galaxy S22

Đồ 2-tek

09:55:01 01/08/2021
Rất nhiều fan đang kiến nghị Samsung đưa dòng Galaxy Note trở lại sớm nhất là vào nửa đầu năm sau, khi đây thường là thời điểm các flagship dòng Galaxy S mới ra mắt.

Ngôi mộ 'hai hài cốt' được tìm thấy ở Cáp Nhĩ Tân: Chuyên gia pháp y khám nghiệm thì tìm thấy chi tiết 'đau lòng'

Chuyện lạ

09:40:00 01/08/2021
Có nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn trong ngôi mộ này.

Ba TV chơi game đầu bảng

Thế giới số

09:34:25 01/08/2021
LG OLED evo G1, Samsung Neo QLED QN90A hay Sony A90J tích hợp đầy đủ các công nghệ tương thích với PS5 hay Xbox Series X.