Đảng bộ tỉnh Gia Lai hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương

Đến ngày 20-8-2020, Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 21/21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện, sớm hơn so với tiến độ yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy .

Đảng bộ tỉnh Gia Lai hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương - Hình 1

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai, đồng chí Dương Mah Tiệp tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ia Grai khóa XVIII.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả; đồng thời lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra cũng như thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, đơn vị.
BTV Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai. 100% cấp ủy đảng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thành các kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội, các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội cấp dưới. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền về đại hội và tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Các cấp ủy chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kịp thời định hướng dư luận về những chủ trương của Đảng để ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện của tổ chức, cá nhân thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên. Trang trí khánh tiết đại hội được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.
BTV Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm chuẩn bị một bước nhân sự đại hội.
Kết quả đạt được
BTV Tỉnh ủy đã chọn 1 đảng bộ (Đảng bộ huyện Phú Thiện) để chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm và chọn 2 đảng bộ để thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư (Đảng bộ huyện Đak Đoa và Đảng bộ TP. Pleiku).
Về thảo luận các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
BTV Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Các cấp ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đại hội cấp huyện và tương đương đã thực hiện nghiêm túc nội dung thảo luận, bố trí thời gian hợp lý để đại biểu tham gia thảo luận.
Về kết quả bầu cử
Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Phú Thiện: Đã bầu được 35 cấp ủy viên, trong đó tham gia lần đầu 9 đồng chí (25,7%), nữ 6 đồng chí (17,14%), dân tộc thiểu số 5 đồng chí (14,28%), không là người địa phương 29 đồng chí. Tuổi đời: dưới 40 tuổi 7 đồng chí. Đại hội đã bầu đủ số lượng và bảo đảm đúng quy định, với tỷ lệ số dư 11,43%; người đạt số phiếu cao nhất là 100%, số phiếu thấp nhất 55,32%. Đại hội đã bầu không đúng dự kiến 1 đồng chí. Có 11 đồng chí trúng cử BTV, trong đó, tham gia lần đầu 2 đồng chí (18,18%), nữ 1 đồng chí (9,1%), dân tộc thiểu số 1 đồng chí (9,1%), không là người địa phương 10 đồng chí. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trúng cử với số phiếu đạt 100%.
Đối với 2 đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội: Đã bầu được 80 cấp ủy viên, trong đó tham gia lần đầu 21 đồng chí (26,25%), nữ 17 (21,25%), dân tộc thiểu số 15 (18,75%), không là người địa phương 28. Tuổi đời: dưới 40 tuổi 4 đồng chí. Đại hội đã bầu đủ số lượng và bảo đảm đúng quy định, với tỷ lệ số dư 11,25%; người đạt số phiếu cao nhất 100%, số phiếu thấp nhất 55,32%. 2 đồng chí bí thư được bầu trực tiếp có số phiếu trúng cử đạt trên 90%. 22 đồng chí trúng cử BTV, trong đó, tham gia lần đầu 8 đồng chí (36,36%), nữ 3 đồng chí 13,63%), dân tộc thiểu số 4 đồng chí (18,18%), không là người địa phương 10 đồng chí; tuổi đời dưới 40 tuổi 1 đồng chí.
Đối với đại hội đại trà tại 18/21 đảng bộ: Đã bầu được 556 đồng chí cấp ủy viên (khuyết 24 đồng chí, trong đó Đảng bộ Quân sự có 2 đồng chí chờ cấp ủy chuẩn y do chưa chuẩn bị được nhân sự). Trong đó, tham gia lần đầu 180 đồng chí (32,4%), nữ 104 (18,7%), dân tộc thiểu số 118 (21,2%), không là người địa phương 161. Tuổi đời: dưới 35 tuổi 17 đồng chí; từ 35 đến dưới 40 tuổi 93 đồng chí. Các đại hội đã bầu đủ số lượng và bảo đảm đúng quy định với tỷ lệ số dư trung bình 11,9%. Có 169 đồng chí được bầu vào BTV (khuyết 9 đồng chí, Đảng bộ Quân sự có 1 đồng chí do chưa chuẩn bị được nhân sự), trong đó tham gia lần đầu 50 đồng chí (29,6%), nữ 24 đồng chí (14,2%), dân tộc thiểu số 33 đồng chí (19,5%), không là người địa phương 64 đồng chí. Tuổi đời: từ 35 đến dưới 40 tuổi 18 đồng chí; từ 40 đến 50 tuổi 102 đồng chí. Đã bầu được 17/18 đồng chí bí thư (Đảng bộ Quân sự không bầu Bí thư tại Đại hội), tỷ lệ số dư 0%, trong đó: tham gia lần đầu 4 đồng chí; nữ 1; không là người địa phương 10; dân tộc thiểu số 4; tuổi bình quân 49,3 tuổi; số phiếu trúng cử đạt trên 90%. Có 278 đại biểu được bầu dự đại hội cấp tỉnh, trong đó: chính thức 244; đại biểu dự khuyết 34, bảo đảm đúng quy định.
Hạn chế
Ở các đại hội, báo cáo kiểm điểm có nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị, chưa đánh giá sâu về sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH. Tại đại hội, ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết chưa nhiều. Thảo luận tại đại hội cấp huyện vẫn còn tình trạng đọc tham luận được chuẩn bị trước, chủ yếu kể về thành tích của đơn vị, địa phương mình, chưa bám sát vào báo cáo chính trị của đảng bộ, chưa đi sâu vào phân tích những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua và thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới cũng như chưa đi sâu vào việc đề xuất, tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ mới. Việc thảo luận chương trình hành động còn mang tính hình thức, ít ý kiến tham gia. Còn có nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy khóa mới nhưng không trúng cử (2 trường hợp là ở Đảng bộ huyện Phú Thiện và Đảng bộ huyện Chư Păh); kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên có nơi chưa đúng dự kiến (Đảng bộ huyện Đức Cơ 2 trường hợp, Đảng bộ huyện Đăk Pơ 1 trường hợp); có đơn vị chưa chuẩn bị đủ số lượng nhân sự, do đó bầu thiếu số lượng cấp ủy viên. Có 1 đơn vị tỷ lệ đổi mới cấp ủy không đạt yêu cầu (Đảng bộ huyện Phú Thiện 25,7%).
Một số kinh nghiệm
Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhất là những điểm mới trong Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.
Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, bảo đảm trang trí khánh tiết, nghi lễ đúng quy định gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy vai trò giám sát, phản biện và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
Ba là, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và đảng bộ. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi lên của địa phương, đơn vị…

Thanh Hóa: Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp trên cơ sở

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 2 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ thị xã, 23 đảng bộ huyện và 4 đảng bộ khác.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Thanh Hóa: Một số kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp trên cơ sở - Hình 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 - đại hội điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Ảnh: Minh Hiếu

Căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện để chỉ đạo và rút kinh nghiệm, đó là Đảng bộ TP. Thanh Hóa (đại diện cho vùng đồng bằng, đô thị, ven biển) và Đảng bộ huyện Quan Sơn (đại diện cho vùng miền núi). Ngay sau đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm và ban hành Công văn số 1727-CV/TU ngày 26-6-2020 về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Đến ngày 17-8-2020, toàn bộ 31 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội được thực hiện hết sức công phu, nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ 4 nội dung của đại hội. Thời gian tiến hành đại hội đều diễn ra trọn vẹn 2 ngày (phiên trù bị 1/2 ngày và chính thức 1,5 ngày); ma-két, trang trí, khánh tiết, nghi lễ đúng quy định, trang trọng; công tác tuyên truyền được tiến hành nghiêm túc, được đông đảo nhân dân theo dõi quan tâm. An ninh, trật tự trước, trong và sau đại hội được bảo đảm.

Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; bảo đảm tỷ lệ số dư so với số lượng ủy viên BCH, ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra theo quy định (từ 10% trở lên). Tỷ lệ cán bộ nữ 18,2%, cán bộ trẻ 16,2%, đều vượt quy định, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số 17,1% phù hợp tình hình thực tế, tỷ lệ đổi mới trong BCH so với đầu nhiệm kỳ đạt yêu cầu. Trong ban thường vụ cấp ủy đều có nữ.

Số lượng cấp ủy viên đảng bộ các huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giảm 132 đồng chí, bằng 10,9% so với số lượng tối đa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại hội đều bầu đủ số lượng cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; việc kiểm phiếu công tâm, khách quan, không có sai sót (31/31 đảng bộ cấp huyện và tương đương đều được kiểm phiếu bằng máy). Tại các đại hội đã tiến hành bầu 26 đồng chí giữ chức danh bí thư, trong đó tái cử 19 đồng chí, mới có 7 đồng chí, nữ 2 đồng chí; các đồng chí đều trúng cử chức danh bí thư với tỷ lệ phiếu đạt từ 95% trở lên. Đối với chức danh phó bí thư có 55 đồng chí được bầu, trong đó tái cử 38 đồng chí, mới 17 đồng chí, nữ 5 đồng chí.

Việc xây dựng đề án nhân sự bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là khâu rà soát quy hoạch, đánh giá cán bộ, xem xét thẩm tra các điều kiện, tiêu chuẩn và thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với từng người, từng chức danh dự kiến phân công, không quá coi trọng cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng, tiêu chuẩn. Đặc biệt trong xây dựng đề án nhân sự đại hội đã thực hiện đúng quy trình và được bàn bạc kỹ và thống nhất cao mới tiến hành làm quy trình nhân sự.

Công tác xây dựng văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc. Điểm mới, sáng tạo của Thanh Hóa trong nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1504-CV/TU ngày 28-11-2019 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp. UBND tỉnh đã định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong công tác xây dựng báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu xác định rõ chủ đề đại hội, nêu lên được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá có tính khả thi cao. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị đã tranh thủ được ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia, có ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, của đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách.

Sau đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời rút kinh nghiệm, có văn bản nhắc nhở về tiến độ đại hội, về chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, về nhân sự, trang trí, khánh tiết và tiến hành đại hội, tập trung chỉ đạo các đơn vị có vấn đề phức tạp. Các cấp ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Việc xây dựng các văn kiện đại hội, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy trực thuộc đã bám sát các văn bản, đề cương hướng dẫn và căn cứ thực tiễn tình hình địa phương, dự báo những thời cơ, thuận lợi, thách thức để đánh giá sát đúng những thành tựu, kết quả đạt được, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong 5 năm 2015-2020, những hạn chế, yếu kém, đúc rút những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới phù hợp.

Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy đã coi trọng việc lấy ý kiến nhiều lần của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để báo cáo chính trị thực sự là sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng Dân, sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, qua các hội nghị Ban Thường vụ duyệt nội dung đại hội các đảng bộ cấp huyện, với sự góp ý cụ thể của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp cho nhiệm kỳ tới đã được điều chỉnh, bổ sung sát đúng hơn với tiềm năng, lợi thế, tình hình của từng đơn vị, địa phương. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đã được nâng cao hơn, nhiều chương trình trọng tâm, khâu đột phá được rút gọn hoặc thay đổi, vừa phù hợp với thực tiễn của các đơn vị, vừa bảo đảm sự thống nhất trong tổng thể chỉ tiêu kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Trong quá trình triển khai, tổ chức đại hội, các cấp ủy đã thực sự coi trọng công tác nhân sự, các văn kiện trình đại hội, đồng thời coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó là làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển theo tinh thần nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, đó là: Cấp ủy và người đứng đầu các đảng bộ phải thật sự đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo sát đúng, phân công trách nhiệm rõ ràng, dân chủ trong chuẩn bị và điều hành đại hội. Công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đại hội; vì vậy, ban thường vụ cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy vì lợi ích chung, không cá nhân, cục bộ, vụ lợi, bè phái... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và tương đương phải sát sao, nắm chắc tình hình, giải quyết và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp ở cơ sở, nhất là công tác nhân sự, phải biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, việc bố trí, sắp xếp cán bộ và giải quyết chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử trước đại hội bảo đảm quy định, tạo được sự thống nhất cao. Nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy được thẩm định, thẩm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Công tác thẩm định hồ sơ nhân sự bảo đảm khách quan, công tâm, làm việc tập thể và thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội tạo được khí thế thi đua sôi nổi và không khí phấn khởi trong nhân dân. Trách nhiệm của các tiểu ban chuẩn bị đại hội phải chủ động, nhất là tiểu ban nhân sự, đồng thời, vai trò lãnh đạo của thường vụ cấp ủy và người đứng đầu phải thật sự sâu sát, trách nhiệm, công tâm, khách quan, nắm vững quy trình, nguyên tắc, quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy cấp trên.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin cộng đồng mạng “vỗ tay” khen ngợi01:35Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô 16 chỗ vẫn nhấn ga đẩy CSGT đi lùi00:43Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Đánh ghen hài nhất hệ mặt trời; Kẻ thứ 3 lạy lục xin tha nhưng vẫn cãi mình “rất yếu ớt”03:22Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Tượng NHÂN SƯ GIZA bí ẩn lớn nhất thời đại của Ai Cập12:42Chương Trạch Thiên: Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cùng đại gia Lưu Cường Đông đầy bê bối đời tư07:08Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn tắc nhiều giờ01:07Người vi phạm: 'Tôi nhậu 3 ngày 3 đêm'01:18Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Tiếp nhận 20 công dân xuất cảnh trái phép00:48Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21

Tiêu điểm

Đà Nẵng: Bên trong 2 hũ gốm bị bỏ quên tại quán ăn là các thai nhi chưa tựu hình
12:31:40 15/01/2021
Công an TP HCM nói gì về "xe cảnh sát Mỹ xuất hiện ở Việt Nam"?
23:32:42 14/01/2021
Lương không đủ sống, phải ngửa tay xin bố mẹ, thầy giáo bỏ nghề đi chạy xe ôm
13:09:20 14/01/2021
Nỗi đau gia đình học sinh tử nạn vì tàu lượn: Bố mới mất, giờ đến con trai
19:16:33 15/01/2021
Phụ huynh cấp 3 Lê Quý Đôn bức xúc vì hàng loạt khoản tiền "lạ" cuối kỳ 1
13:02:51 14/01/2021
Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai
22:13:03 14/01/2021
Xem xét “trường hợp đặc biệt” đặt ra từ nhu cầu phát triển
12:28:00 14/01/2021
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mới
17:32:34 15/01/2021
Người dân được sử dụng loại pháo hoa nào dịp Tết Nguyên đán?
13:01:51 15/01/2021
Đà Nẵng cần lên phương án sẵn sàng ứng phó tình huống xấu của dịch Covid-19
08:25:57 15/01/2021

Thông tin đang nóng

Hé lộ chuyện Vân Sơn giận Chí Tài suốt 3 năm vì Hoài Linh
07:41:18 16/01/2021
Tin nhắn hé lộ về người vợ đằng sau Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Xuân Bắc
08:54:52 16/01/2021
Hé lộ hậu trường Táo Quân: Nhìn hình ảnh NS Công Lý sau 15 tiếng "chầu" liên tục mà xót xa
08:05:48 16/01/2021
Lần đầu tiên vợ say rượu, không ngờ cô ấy vừa khóc vừa tiết lộ một bí mật động trời khiến tôi rụng rời chân tay
06:35:43 16/01/2021
Đàm Tùng Vận và "tình cũ Đặng Luân" Kim Thần gây cười khi lộ ảnh hậu trường khác xa vẻ sang chảnh, gợi cảm tại "Đêm hội gào thét Iqiyi"
06:10:09 16/01/2021
Mới: Danh tính và clip cuối cùng của thanh niên lên mái nhà quay Tiktok ngã tử vong
09:49:37 16/01/2021
Nghệ sĩ Trung Quốc chơi mạt chược ở hậu trường sự kiện
06:26:59 16/01/2021
Hoa hậu Tường Linh post loạt ảnh phô ba vòng nóng bỏng, choáng nhất là kiểu quần xuyên thấu mặc cũng như không
04:01:19 16/01/2021
4 khoảnh khắc khó xử tại iQiYi: Huỳnh Hiểu Minh chạm mặt tình cũ, chung phòng với tình địch, Dương Mịch - Nhiệt Ba bị réo tên
08:12:25 16/01/2021
Dàn sao châu Á hồi nhỏ kém sắc "lột xác" thành giàu có, quyền lực: Ai còn dám chê ảnh quá khứ của người khác nữa không?
06:05:35 16/01/2021

Tin mới nhất

Tật bật thi công đường Nguyễn Hữu Cảnh trong đêm

10:42:24 16/01/2021
Hơn 50 công nhân cùng nhiều máy móc tất bật làm việc để dự án nâng cấp con đường đau khổ Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) kịp hoàn thành trong tháng 4.

Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa

10:23:26 16/01/2021
Chiều 15/1, người dân sinh sống gần ngõ Hùng Hồ, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên rơi từ mái nhà xuống đất tử vong.

Cặp vợ chồng bỏ công chức về nuôi yến, thu 200 triệu mỗi tháng

09:58:27 16/01/2021
Nhìn đàn chim yến chao lượn trước khi chui vào căn nhà cao tầng, Trần Tuấn Anh mỉm cười vì biết rằng mình đã có thêm một nhà yến thành công.

Chàng trai biến bột sữa và ngũ cốc thành hoa quả

09:54:25 16/01/2021
Với con mắt thẩm mỹ của một kiến trúc sư công trình, anh Nguyễn Vĩnh Duy đã biến món bánh của gia đình thành những tác phẩm nghệ thuật.

Hội đồng Y khoa Quốc gia- Dấu mốc quan trọng đối với hệ thống y tế Việt Nam

09:40:59 16/01/2021
Chiều 15/1, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao quyết định thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Hà Nội phân luồng lại hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng

09:39:43 16/01/2021
Để phục vụ các hoạt động của Đại hội Đảng, Công an TP Hà Nội vừa có kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Đã bắt được 2 con khỉ trong đàn khỉ đại náo khu dân cư ở quận 12

09:38:04 16/01/2021
Đến khoảng 16h30 ngày 15-1, con khỉ thứ 2 đã bị tổ công tác thuộc Chi cục Kiểm lâm TP HCM bắn thuốc mê. Trước đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 1 con khỉ cũng đã bị tổ công tác bắn thuốc mê thành công.

3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn: Nhà trường nói gì?

09:34:10 16/01/2021
Học sinh tham gia các trò chơi trong khu du lịch, ở mỗi điểm đều có người hướng dẫn. Tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra. Hiệu trưởng cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Chất lượng không khí nhiều tỉnh thành miền Bắc rất xấu

09:26:19 16/01/2021
Ngày 15-1, cùng với thời tiết rét buốt thì chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc bộ rơi vào trạng thái rất xấu.

Lâm Đồng: Phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo

09:20:55 16/01/2021
Năm 2021, Ngành Tuyên giáo Lâm Đồng xác định phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hơn 400 con trâu, bò, lợn ở Nghệ An chết rét

08:39:21 16/01/2021
Rét đậm, rét hại kéo dài ở các huyện miền núi, đã khiến 411 con trâu, bò của người dân Nghệ An bị chết do rét.

Cần Thơ bổ nhiệm 36 hòa giải viên

08:32:00 16/01/2021
Chánh án TAND TP Cần Thơ đã ký quyết định bổ nhiệm 36 hòa giải viên tại TAND TP Cần Thơ và TAND chín quận, huyện của TP.

Tặng bằng khen cho lực lượng cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3

08:28:14 16/01/2021
Ngày 15-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống bão lũ, cứu nạn và cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Đ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: Lãnh đạo đấu tranh thống nhất đất nước

08:25:38 16/01/2021
Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951), Đảng Lao động Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến kiến quốc giành nhiều thắng lợi quan trọng.

Lãnh đạo TPHCM chúc tết các cá nhân, đơn vị

08:04:27 16/01/2021
Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, chiều 15-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân trên địa bàn TPHCM.

Sẽ xử lý ôtô quay đầu trên cầu Thăng Long

08:01:43 16/01/2021
Cầu Thăng Long được thông xe vào ngày 7/1. Theo phương án phân luồng của cơ quan chức năng, các xe di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - cầu Thăng Long phải đi hết cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh, sau đó...

Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán thế nào?

07:54:41 16/01/2021
Chuyên gia cho biết còn khá sớm để nhận định về thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán. Dù vậy, dự báo xa cho thấy người dân có thể đón Tết với thời tiết ổn định, không mưa rét.

Cảng Quy Nhơn mang điện về làng nghèo Canh Tiến

07:27:35 16/01/2021
Công ty CP Cảng Quy nhơn vừa khánh thành và bàn giao hệ thống điện mặt trời giúp 153 hộ dân làng Canh Tiến (tỉnh Bình Định) thoát cảnh tối tăm.

Đà Nẵng: Xe chở đất “lộng hành” đường tỉnh 602

06:55:19 16/01/2021
Ớn lạnh khi đoàn xe ben phóng bạt mạng từ dự án cải tạo đất nông nghiệp thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang trên đường tỉnh 602.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Tình nguyện mùa đông"

06:53:02 16/01/2021
Đã thành thông lệ, cứ đến dịp cuối năm âm lịch, nhiều chương trình tình nguyện hướng về đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lại được tuổi trẻ toàn tỉnh sôi nổi triển khai thực hiện.

Ồ ạt tăng giá dịp Tết, lãi 4 triệu/con lợn dân nuôi mất ăn mất ngủ

06:50:27 16/01/2021
Giá thịt lợn tăng ồ ạt từ chuồng đến chợ giúp người nông dân chăn nuôi lợn lãi tới 4 triệu đồng mỗi con. Song, họ thừa nhận những ngày này vẫn mất ăn mất ngủ vì sợ dịch bệnh và thời tiết ảnh hưởng.

Lính biên phòng Lai Châu bám chốt chống dịch Covid-19 trong giá rét

06:44:51 16/01/2021
Dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí có những thời điểm xuống dưới 1 độ C về đêm, nhưng lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu vẫn bám chốt, bám biên tuần tra, kiểm soát chặt biên giới.

Giá heo hơi hôm nay (16/1): Đà tăng vẫn tiếp diễn

06:42:11 16/01/2021
Giá heo hơi hôm nay 16/1 miền Bắc: Giá heo hơi khả năng tăng 1.000 đồng xuống mức 85.000 đồng/kg tại Yên Bái, Lài Cai. Các tỉnh gồm Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ giá heo hơi nhích 1.000 đồng/kg, lên mức 83.000 đồng...

Vi phạm kéo dài tại 2 công ty xử lý rác ở TP.HCM

06:38:06 16/01/2021
Vi phạm về xử lý chất thải rắn từ năm 2018 nhưng đến nay, Công ty Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa vẫn chưa khắc phục triệt để theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Dự báo thời tiết 16/1: Không khí lạnh cực mạnh lại đổ bộ miền Bắc

06:34:28 16/01/2021
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay (16/1), không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Nhân sự đặc biệt phải là người có tài năng đặc biệt, đạo đức trong sáng

06:32:27 16/01/2021
Trong trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương có thể xem xét giới thiệu tái cử đối với Ủy viên Ban chấp hành đã quá 60 tuổi và Ủy viên Bộ Chính trị có độ tuổi trên 65.

Bác sĩ mới ra trường phải thi chứng chỉ hành nghề

01:14:19 16/01/2021
Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề y cho bác sĩ mới ra trường, đảm bảo dù học trường nào khi làm nghề phải đạt chuẩn.

Hà Nội cấm hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng

01:10:18 16/01/2021
Trong tuần diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (25/1-2/2), Công an TP Hà Nội sẽ cấm xe tải, xe khách ở hơn 20 tuyến đường.

Nhà hàng ở Mã Pì Lèng sau nửa năm 'cải tạo'

00:58:56 16/01/2021
Công trình không phép mọc trên hẻm Tu Sản (huyện Mèo Vạc) thay màu sơn, ốp đá, làm thêm tầng áp mái vào tháng 1/2021.

Cháy lớn công ty sản xuất giày da

00:55:12 16/01/2021
Lửa bùng lên bao trùm xưởng sản xuất giày da rộng 3.500 m2 ở quận Bình Tân, khiến hơn 1.000 công nhân tháo chạy, tối 15/1.

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Fulham vs Chelsea: Nguy cho Lampard

Bóng đá thế giới

10:42:41 16/01/2021
Chelsea muốn quay trở lại quỹ đạo chiến thắng khi đến làm khách trên sân láng giềng Fulham. Tuy nhiên, trước đối thủ đá ngày càng lên chân, thầy trò Lampard không dễ lấy 3 điểm.

Bí quyết làm kẹo mè xửng ngọt ngào, thơm bùi để dành đãi khách dịp Tết

Ẩm thực

10:42:41 16/01/2021
Bí quyết làm kẹo mè xửng ngọt ngào, thơm bùi để dành đãi khách dịp Tết

Quang Đăng chia sẻ hậu trường biên đạo cho ERIK trong “Anh luôn là lý do"

Sao việt

10:42:21 16/01/2021
Sau thành công của vũ điệu ngu ngốc cho ca khúc Em không sai, chúng ta sai, mới đây, Quang Đăng tiếp tục biên đạo cho ERIK với MV Anh luôn là lý do.

Tình yêu năm 17 tuổi và khi 25 tuổi có gì khác biệt?

Tình yêu

10:41:17 16/01/2021
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết:Hỡi thế gian tình là gì?. Ở những giai đoạn khác nhau, chúng ta sẽ có cách yêu khác nhau.

Đỗ Thị Hà mặc đồng phục giản dị đến trường, Lương Thuỳ Linh khoe vai trần gợi cảm với váy yếm

Phong cách sao

10:40:46 16/01/2021
BẢN TIN HOA HẬU 16/1: Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà mặc đồng phục giản dị khi đến trường, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khoe vai trần nuột nà và gợi cảm với bộ váy vàng rực kiểu váy yếm.

Vẩn đục dịch kính - khi nào cần đến bác sĩ?

Sức khỏe

10:40:02 16/01/2021
Vẩn đục dịch kính là bệnh thường gặp ở người trên 40 tuổi, nữ nhiều hơn nam. Vẩn đục dịch kính thường chỉ gây vướng bận cho việc nhìn, nhưng cũng có khi gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực.

Hình xăm bắp tay cá tính cho nam giới

Làm đẹp

10:36:38 16/01/2021
Những hình xăm tại vị trí bắp tay giúp tôn vẻ ngoài nam tính cho phái mạnh.

Thủ tướng A.Merkel tin tưởng nước Đức sẽ vượt qua được mọi thách thức

Thế giới

10:34:01 16/01/2021
Phát biểu tối 15/1 tại Đại hội lần thứ 33 của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo Đức (CDU) được tiến hành theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo mới của đảng, được bầu trong ngày 16/1, sẽ đư...

Bruno Fernandes phá kỷ lục tại Premier League

Sao thể thao

10:32:37 16/01/2021
Với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc tháng 12, Bruno Fernandes đi vào lịch sử của Premier League khi trở thành cầu thủ đầu tiên nhận bốn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong 1 năm.

Ngắm nhìn bộ ảnh năm mới tết Tân Sửu của doanh nhân Hồ Thảo My

Thời trang

10:27:43 16/01/2021
Hồ Thảo My - chủ thương hiệu thời trang Mina vừa tung bộ ảnh mới chào đón năm mới 2021 - quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng.

Báo Thái Lan: "HLV Park Hang Seo sẽ bị chỉ trích nếu thất bại"

Bên lề sân cỏ

10:25:51 16/01/2021
Cách nay ít ngày, HLV Park Hang Seo có bài trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc về các mục tiêu cùng bóng đá Việt Nam. Ngay lập tức, báo chí Thái Lan tỏ ra quan tâm đến phát biểu của ông Park.

HLV Kiatisuk: "Trận ra quân tại V-League không dễ dàng"

Bóng đá việt nam

10:22:43 16/01/2021
Phát biểu với truyền thông Thái Lan, HLV Kiatisuk của CLB HA Gia Lai cho biết trận đầu tiên của anh trong ngày tái ngộ giải V-League chắc chắn sẽ không phải là trận đấu dễ dàng.

Những gương mặt Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế 2020

Học hành

10:17:05 16/01/2021
Năm 2020, Việt Nam có 24/24 lượt thí sinh tham dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt giải (gồm 9 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen).

Màn "trả đũa" đỉnh cao của nữ bác sĩ sau khi bị phản bội

Tâm sự

10:15:55 16/01/2021
Suốt 3 ngày nằm viện, mình và bố có thay nhau vào chăm sóc mẹ, có lúc vào thì thấy mẹ có hoa quả, có sữa, có đồ ăn sẵn rồi… mẹ bảo là cô ấy mua cho, người đàn ông kể.

Công ty giày da ở quận Bình Tân đang cháy lớn | Hoả hoạn những ngày cuối năm

Sự kiện nóng

10:15:01 16/01/2021
Công nhân công ty giày da nằm trên đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM, nghe nhiều tiếng nổ lớn, rồi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm nhà xưởng.