Đại học ở Việt Nam có những hình thức sở hữu, chủ sở hữu nào?

Trước năm 2015, theo Bộ Luật Dân sự 2005 , Việt Nam có 4 hình thức sở hữu cơ bản: Sở hữu nhà nước , sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân .

LTS: Nhà nước không thể trao quyền tự chủ của trường đại học cho một cá nhân mà phải cho một tập thể lãnh đạo và tập thể đó phải thực sự là tổ chức quyền lực cao nhất trong trường. Đó chính là Hội đồng trường . Bởi vậy thành lập Hội đồng trường là khâu đột phá trong tiến trình trao quyền tự chủ cho các trường đại học.

Tuy nhiên, cơ cấu thành viên của Hội đồng trường và uy lực của nó lại phụ thuộc rất nhiều vào hình thức sở hữu và chủ sở hữu của loại hình trường đại học, phụ thuộc mức độ tự nguyện chuyển quyền lực của chủ sở hữu cho chính Hội đồng trường.

Trước vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Viết Khuyến – Trưởng ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) để tìm hiểu rõ về các hình thức sở hữu, chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu và cơ cấu Hội đồng trường và một số đề xuất cho việc phát triển các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Phóng viên: Xin ông cho biết, Nhà nước đã có một hành lang pháp lý gắn việc đầu tư với một số loại hình sở hữu tài sản để thu hút người dân tham gia hoạt động xã hội hóa nhằm phát triển giáo dục đại học như thế nào trong những năm qua?

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: Như bạn biết đấy, trước năm 2015, theo Bộ Luật Dân sự 2005, Việt Nam có 4 hình thức sở hữu cơ bản. Đó là:

Sở hữu Nhà nước : Từ sau năm 1975 các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước chỉ có một hình thức sở hữu duy nhất là sở hữu Nhà nước (Điều 200 Bộ Luật Dân sự 2005). Các trường đều chịu quản lý trực tiếp của một cơ quan nhà nước, thường được gọi là “Bộ chủ quản”.

Sở hữu tập thể : Đầu những năm 90 một số trường đại học dân lập ra đời theo sáng kiến của các nhà giáo, nhà khoa học.

Trước nhu cầu bức thiết của công tác quản lý, đầu năm 1994 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành quy chế tạm thời đại học dân lập “với mục đích không kinh doanh, không vụ lợi cá nhân. Kinh phí hoạt động thường xuyên của trường đại học dân lập chủ yếu từ các nguồn ngoài ngân sách Nhà nước” (Quyết định 196/TCCB ngày 21/1/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Sáu năm sau, Thủ tướng chính thức ban hành Quy chế Trường đại học dân lập quy định rõ: “Huy động các nhà giáo, nhà đầu tư cùng đóng góp công sức, kinh phí và cơ sở vật chất” và đồng thời tuyên bố “Tài sản của trường thuộc quyền sở hữu tập thể của những người góp vốn đầu tư, các giảng viên, cán bộ và nhân viên nhà trường” (Điều 208 Bộ Luật Dân sự 2005); “Tài sản của trường đại học dân lập sau khi trừ phần vốn góp của tập thể, cá nhân và phân chia cho các hoạt động của trường, kể cả trả lãi vốn vay, vốn góp, là tài sản không chia thuộc sở hữu tập thể của nhà trường” (Quyết định 86 QĐ-TTg 18/7/2000).

Sở hữu chung của cộng đồng : Đến năm 2005 Luật Giáo dục 2005 định nghĩa lại: “Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động”.

Đối chiếu với Bộ Luật Dân sự (Điều 220) thì tài sản của trường dân lập (theo Luật Giáo dục) thuộc sở hữu chung của cộng đồng.

Tuy nhiên Nghị định 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 2005 không cho phép lập các trường dân lập ở khu vực giáo dục đại học, dẫn tới Quyết định 122 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường đại học dân lập phải chuyển qua loại hình trường đại học tư thục. 8 năm sau loại hình trường do cộng đồng đầu tư lại được nhắc lại ở Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Khóa XI.

Sở hữu tư nhân : Từ năm 2005, Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân góp vốn, “đưa tài sản vào nhà trường để thành chủ sở hữu của nhà trường” (Quyết định 14/2005/QĐ-TTg và QĐ 61/2009/QĐ-TTg của TTg Chính phủ).Theo Bộ Luật Dân sự 2005, những trường này có tài sản thuộc sở hữu tư nhân (Điều 211).

Đại học ở Việt Nam có những hình thức sở hữu, chủ sở hữu nào? - Hình 1

Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, trước năm 2015, theo Bộ Luật Dân sự 2005,Việt Nam có 4 hình thức sở hữu cơ bản: Sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân. (Ảnh: N.Khánh)

Còn từ năm 2015 trở lại đây , theo Bộ Luật dân sự 2015, khái niệm về các hình thức sở hữu đã có sự thay đổi rất lớn. Theo bộ luật này, trong lĩnh vực giáo dục đại học có thể sẽ có các hình thức sở hữu sau:

Sở hữu toàn dân (Điều 197 Bộ Luật dân sự 2015):

Sở hữu toàn dân bao gồm ” đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời… và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý”. Rõ ràng với loại sở hữu này, cộng đồng xã hội (tức toàn dân) là chủ sở hữu, còn Nhà nước chỉ là “đại diện cho chủ sở hữu”.

Như vậy, tất cả các cơ sở giáo dục đại học lâu nay thuộc sở hữu Nhà nước (trường công lập) nay phải chuyển sang sở hữu toàn dân lấy cộng đồng xã hội là chủ sở hữu.

Sở hữu riêng (Điều 205 Bộ Luật dân sự 2015)

Sở hữu riêng là sở hữu “của một cá nhân hoặc một pháp nhân”. Theo định nghĩa này, chủ sở hữu của sở hữu riêng chỉ có thể là một cá nhân hoặc một pháp nhân. Trong giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học chỉ do một cá nhân hoặc một pháp nhân (thí dụ một công ty, tập đoàn, hội đoàn) đầu tư thành lập, bất kể thuộc diện công lập hay tư thục, đều thuộc về sở hữu riêng.

Sở hữu chung (Điều 207)

Sở hữu chung là “sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản”. Các chủ thể tham gia vào sở hữu chung có thể mang thuộc tính công, thuộc tính tư, hoặc lẫn lộn cả công lẫn tư.

Có 2 dạng sở hữu chung cơ bản là sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

Sở hữu chung theo phần là “sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung ” (Điều 209). Theo định nghĩa này, chủ sở hữu trong dạng sở hữu này chính là các chủ thể đầu tư. Trong giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học thuộc diện sở hữu này có thể là các trường đại học tư thục ( nhiều thành viên đầu tư) hoặc trường đại học bán công (hợp tác công tư).

Sở hữu chung hợp nhất là “sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung” (Điều 210).

Theo định nghĩa này, chủ sở hữu ở đây cũng chính là các chủ thể đầu tư nhưng khác với dạng sở hữu theo phần, họ có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung. Trong giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục đại học dân lập đều thuộc dạng sở hữu này.

Điều đáng lưu ý là theo Điều 210 Bộ Luật dân sự 2015 sở hữu chung hợp nhất lại được chia thành 2 dạng: có thể phân chia và không thể phân chia. Có thể thấy hầu hết các trường đại học dân lập của Việt Nam trước đây đều hoạt động theo kiểu sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia này.

Ngoài ra, Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định một số biến thể của sở hữu chung như là sở hữu chung của cộng đồng (trường dân lập theo định nghĩa của Luật giáo dục 2005, Nghị quyết 29,…) sở hữu chung của các thành viên gia đình (trường gia đình), sở hữu chung của vợ chồng, sở hữu chung hỗn hợp.

Trong các loại sở hữu đặc thù này, rất đáng quan tâm là sở hữu chung hỗn hợp là “sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau” (Điều 215). Loại hình sở hữu này trong tương lai gần ở Việt Nam sẽ rất phát triển do phù hợp với chủ trương đẩy mạnh hợp tác công – tư của Đảng và Nhà nước.

Khi loại hình sở hữu thay đổi như vậy thì chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu của các cơ sở đại học khác nhau như thế nào, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: Thứ nhất, chủ sở hữu tài sản của mọi hình thức sở hữu đã được xác lập tại Bộ Luật Dân sự, tuy nhiên, khái niệm này từ sau năm 2015 đã có sự thay đổi rất cơ bản đối với các tài sản công.

Trước năm 2015, các tài sản công đều thuộc sở hữu nhà nước nhưng Bộ Luật Dân sự 2005 khẳng định “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền chủ sở hữu” đối với tài sản loại này (Điều 201).

Từ năm 2015 đến nay, theo Bộ Luật dân sự 2015, các tài sản công thuộc sở hữu toàn dân. Do đó, chủ sở hữu của các tài sản thuộc sở hữu toàn dân sẽ phải là cộng đồng xã hội, còn Nhà nước chỉ đóng vai trò đại diện cho chủ sở hữu để thực hiện quyền của chủ sở hữu (Các Điều 197, 198).

Thứ hai, để thực hiện quyền của chủ sở hữu, chủ sở hữu có thể trực tiếp nắm, cũng có thể ủy quyền cho một pháp nhân hoặc cá nhân nào đó làm đại diện.

Đối với các chủ thể giáo dục đại học công lập, chủ sở hữu (toàn dân) có thể chọn một cơ quan Nhà nước (Các Điều 197, 198 Bộ Luật Dân sự 2015) hoặc có thể chọn Hội đồng trường để đại diện cho mình (Điều 16 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục đại học quy định “Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”).

Rõ ràng, trường hợp đầu tương ứng với cơ chế cơ quan chủ quản, trường hợp sau tương ứng với cơ chế hội đồng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng chỉ rõ đối với khu vực giáo dục đại học ngoài công lập “Hội đồng trường của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là tổ chức quản trị, đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan” (Điều 17).

Đến đây, có thể nhận thấy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học (cả công lẫn tư) chỉ có được khi chủ sở hữu chấp nhận trao quyền đại diện cho hội đồng trường, chứ không phải cho một “cơ quan chủ quản”nào khác.

Thứ ba, trong giáo dục đại học, hội đồng trường là “tổ chức thực quyền cao nhất trong một cơ sở giáo dục đại học”, như Nghị quyết 19-NQ/TW Ban chấp hành trung ương Khóa 12 đã khẳng định.

Mặt khác, Hội đồng trường lại đại diện cho chủ sở hữu nên thành phần của Hội đồng trường phải do chủ sở hữu lựa chọn. Về thành phần, thông thường Hội đồng trường có 2 nhóm thành viên: nhóm đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu và nhóm đại diện cho cộng đồng xã hội (để mở rộng dân chủ).

Chỉ trong trường hợp cơ sở giáo dục đại học thuộc sở hữu toàn dân thì 2 nhóm này mới nhập làm một. Vì các quyết định của Hội đồng trường tuân theo nguyên tắc đa số nên lẽ thường tình nhóm đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu phải chiếm đa số.

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ sở hữu tự nguyện từ bỏ lợi ích của mình (cả về tài chính lẫn quyền lực) thì trong thành phần của Hội đồng trường chỉ còn nhóm thứ 2 đại diện cho cộng đồng xã hội. Đây là trường hợp của trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Theo ông, quá trình triển khai cơ chế Hội đồng trường những năm qua có gặp bất cập gì không, (nếu có) thì để điều này đã để lại hệ lụy ra sao ?

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: Tôi thầy trong tổ chức quản trị xã hội và Nhà nước có 2 loại định chế tổ chức rất phổ biến:

Một là, định chế có cấu trúc kiểu tập quyền (cấp trên bổ nhiệm cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành các chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quyết định cá nhân; mọi nhà trường đều có cơ quan/bộ chủ quản; trường không được quyền tự chủ hoàn toàn);

Hai là, định chế điều phối tự quản kiểu hội đồng (qua bầu chọn đại diện của các nhóm lợi ích có liên quan; không có cơ quan/bộ chủ quản; trường được tự chủ tối đa).

Từ việc phân tích các điểm mạnh, yếu của 2 định chế tổ chức này Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã nêu:

“…Trên cơ sở hình thành hội đồng trường đại diện cho cộng đồng xã hội, các cơ sở giáo dục đại học hoạt động tự chủ và nâng cao trách nhiệm xã hội, tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản…”

Cùng với xu hướng gia tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, ở Việt Nam, cơ chế Hội đồng trường từng bước được khẳng định tại các văn bản pháp lý của Nhà nước.

Theo Luật Giáo dục 2005 Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường.

Do trước năm 2015 Nhà nước luôn là chủ sở hữu của các trường công lập nên ở các trường công lập cả Hiệu trưởng lẫn Hội đồng trường đều cùng là người đại diện cho Nhà nước. Vì có sự chồng lấn về chức năng giữa Hiệu trưởng và Hội đồng trường như vậy nên phần lớn hiệu trưởng thường không muốn tiếp nhận cơ chế Hội đồng trường trong trường mình; và nếu phải chấp nhận thành lập Hội đồng trường thì chỉ xem nó như là một tổ chức tư vấn của mình.

Chính việc chậm thành lập các Hội đồng trường “đích thực” là nguyên nhân chủ yếu gây khó cho Nhà nước khi muốn trao nhiều quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Tuy nhiên theo Bộ Luật Dân sự 2015, chủ sở hữu của các cơ sở giáo dục đại học hiện nay là cộng đồng xã hội (toàn dân) chứ không phải Nhà nước như trước năm 2015. Mặt khác, tại Luật 34/2018/QH14 , Điều 16 khẳng định “Hội đồng trường của trường đại học công lập …thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.

Trong Luật này cũng không nói tới khái niệm “Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học” (tức cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục đại học) mà chỉ nhắc tới “Cơ quan quản lý có thẩm quyền” (tức cơ quan quản lý nhà nước bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo và chính quyền các địa phương quản lý trường đại học theo địa bàn).

Do đó việc đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật số 34/2018/QH14 khái niệm “Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học” là trái với tinh thần của Luật.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ (2005), Nhà nước chấp nhận cả hai loại hình trường tư thục: trường tư thục vì lợi nhuận và trường tư thục không vì lợi nhuận.

Thế nhưng, trong một thời gian dài quy định chỉ có một loại trường tư thục dẫn tới việc đưa đồng thời cả hai khái niệm “sở hữu tư nhân” (hay sở hữu riêng/sở hữu chung theo phần-theo Bộ Luật dân sự 2015) – vốn chỉ có đối với loại trường tư thục hoạt động có lợi nhuận- và “sở hữu chung hợp nhất không phân chia” – thường chỉ có ở loại trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận- vào cùng một Quy chế 61 (sửa đổi).

Chính việc trộn lẫn các khái niệm sở hữu như trên đã dẫn tới sự can thiệp thô bạo vào quyền của những nhà đầu tư có ý định đưa nhà trường của mình đi theo hướng có lợi nhuận; đồng thời làm cho việc chuyển đổi các trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục gặp nhiều trục trặc; có trường muốn ở lại với mô hình đại học dân lập để tiếp tục theo sở hữu tập thể (tức sở hữu chung hợp nhất) nhưng không được chấp thuận.

Thêm vào đó là những xung đột xảy ra khá phổ biến trong nội bộ các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập (cả dân lập lẫn tư thục) trong thời gian qua chủ yếu là do sự tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích trong trường (giữa Hội đồng trường với Ban giám hiệu, giữa các cổ đông với nhau).

Để giải tỏa các xung đột này giải pháp tốt nhất là phải tách bạch quyền hạn và chức năng giữa nhóm thành viên góp vốn (sáng lập và đầu tư), hội đồng trường (quản trị, định hướng và giám sát) và ban giám hiệu (quản lý và điều hành).

(Còn tiếp)

Theo giaoduc.net

Hai đối tượng mất đặc quyền, không muốn trường đại học tự chủ

Thành lập Hội đồng trường thì phải chuyển cái quyền đó cho Hội đồng trường, Bộ chủ quản, Hiệu trưởng mất quyền xin cho, như vậy thì không ai muốn.

Hai đối tượng mất đặc quyền, không muốn trường đại học tự chủ - Hình 1

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến

Ngay 28/10, Bao điên tư Giao duc Viêt Nam tô chưc Toa đam: "Rào cản tự chủ đại học trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đai hoc".

Tơi dư Toa đam Giáo sư Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo sư Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giáo sư Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cùng nhiều phong viên của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, tham dự và đưa tin.

Video : Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo,tới dự và chia sẻ quan điểm về: Trao quyền tự chủ cho các trường Đại học.

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến chia sẻ: "Về cơ bản, chúng tôi mong muốn Luật Giáo dục và đặc biệt là Luật Giáo dục Đại học này cần được chỉnh sửa nhiều hơn.

Luật Giáo dục Đại học 2012 có quá nhiều khiếm khuyết, để có thể giải phóng cho các trường phát triển được, thì tôi thấy có nhiều điều khoản trong Luật đó cần được sửa.

Một logic tất yếu là khi đã trao quyền tự chủ cho các trường Đại học, vậy vấn đề ở đây là ai trao và ai nhận?

Vấn đề trao nhận này ta thấy có cái vướng. Đối với trường đại học công lập thì nhà Nhà nước trao, mà lâu nay Nhà nước ủy quyền cho bộ chủ quản, các cơ quan chủ quản.

Vậy các cơ quan chủ quản phải sẵn sàng tự nguyện bỏ quyền của mình lâu nay có, để mà nhường cái quyền đó chuyển giao cho các trường, đó mới gọi là trao.

Nếu như các cơ quan chủ quản vẫn giữ quyền của mình như hiện nay thì làm sao mà gọi là trao được?.

Vấn đề thứ 2 là trao quyền đó cho ai? Đây không phải là trao cho cá nhân một ông Hiệu trưởng, mà đây là trao cho Hội đồng trường, cho nên vấn đề làm rõ vai trò, tạo quyền lực thực sự cho Hội đồng trường nó như thế nào? Đó là vấn đề rất quan trọng.

Tôi đã đến khá nhiều trường đại học, các hiệu trưởng đều nói: hội đồng trường chẳng có tác dụng gì, vậy nên tốt nhất là mấy ông ở hội đồng trường cứ ngồi đấy, không phải làm việc, có gì chúng tôi sẽ trao đổi.

Chưa nói đến việc có khá nhiều trường thì hiệu trưởng lại có quyền đứng ra thành lập hội đồng trường, và chọn những người theo "phe" mình tham gia vào hội đồng trường, vậy hội đồng ăn theo?

Hội đồng trường có trong Luật Giáo dục từ năm 2005 đã nói rồi, nhưng chúng ta thấy cho đến thời gian gần đây, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chỉ có khoảng 30% các trường có hội đồng trường, mà những hội đồng trường đó không có thực quyền.

Trong một cuộc họp tại văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nói: Tại sao Luật Giáo dục Đại học có nói là phải thành lập hội đồng trường, nhưng tại sao các trường không thành lập?

Việc này cũng không thấy ai nhắc nhở, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không nhắc nhở?

Những điều đó đã được khẳng định trong Luật Giáo dục, vậy nếu trường nào không thực hiện việc đó thì phải bị xử lý nghiêm túc.

Tôi thấy thực trạng hiện nay nếu có thành lập hội đồng trường thì cũng chỉ là danh nghĩa thôi.

Phó Thủ tướng có đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy và để tình trạng đó kéo dài lâu thế?

Trả lời Phó Thủ tướng, tôi nói rằng: Tôi chỉ nói các trường công lập, nếu thấy xuất hiện hội đồng trường thì sợ là mất quyền, cái thứ nhất là bộ chủ quản và cơ quan chủ quản.

Bởi nếu thành lập hội đồng trường thì phải chuyển cái quyền đó cho hội đồng trường, vậy thì chủ quản mất cái quyền đó, quyền xin cho. Vì vậy cơ quan chủ quản không muốn.

Người thứ 2 mất quyền đó chính là ông hiệu trưởng nhà trường, nếu theo cơ chế độc quyền thì trên là cơ quan chủ quản, dưới là hiệu trưởng.

Nếu hội đồng trường là một tổ chức quyền lực thực sự, có quyền tuyển chọn, quyền bãi miễn hiệu trưởng thì chắc chắn hiệu trưởng sẽ không thích.

Chính vì 2 lý do như trên, cho nên hội đồng trường có cũng như không. Vậy rõ ràng chính sách, chủ trương trao quyền tự chủ cho các trường đại học thì chỉ có ý nghĩa danh nghĩa thôi, không đi được vào cuộc sống là vì vậy.

Tùng Dương

Theo giaoduc.net

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nha Trang xử lý sao về vụ "Mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu"?00:49Anh chàng mua bánh mì bị cho nghỉ được Bí thư Khánh Hòa đề nghị bố trí công việc08:45Anh bảo vệ mếu máo xin CSGT bỏ qua: ‘Dịch khổ lắm, ăn mì hơn tháng rồi’04:52Chồng bắt ghen vợ và 2 thanh niên lạ mặt, ai ngờ bị chửi ngược: “Đồ yếu sinh lý”04:09Nêu lý do chỉ mua xúc xích, người phụ nữ chạy xe máy qua nhiều quận ở TPHCM02:004 mẹ con đạp xe về Nghệ An: 'Xin nhường tiền đó cho những người đang kẹt lại TP'01:12:35Ông chủ sạp rau hay tặng cho bà con, giờ miễn phí luôn tiền nhà vì dịch Covid-1906:54Chồng là tài xế Grab đang chở khách thì phát hiện vợ vào nhà nghỉ với trai03:43Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt02:55Không thể '3 tại chỗ' , hôm nay nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ phải ngưng hoạt động01:22:20Nghe tin đồng nghiệp dương tính nCoV, hàng trăm công nhân đẩy cổng tháo chạy05:04Sinh viên ở trọ 'kẹt' lại TP.HCM: Ăn khô cả tuần, mong nhận được hỗ trợ01:11:55Mang rau Đồng Nai lên TP.HCM bị CSGT phạt 2 triệu: 'Trên đây mắc, sao mua nổi'01:01:41TP.HCM: Đã xử phạt nhiều trường hợp, nhiều người dân vẫn vô tư đi tập thể dục04:27Cần Thơ: Siêu thị, chợ đều hết sạch rau, thịt trước giờ giãn cách xã hội00:25Phát hiện cảnh sát, người tập thể dục nhảy xuống sông bơi đi trốn01:32Siêu thị Emart Gò Vấp tạm đóng cửa: Người đợi, người tá hỏa tìm chỗ mua hàng01:55Mẹ ‘trắng đêm’ ở khu cách ly tại TP.HCM vì con 6 tháng tuổi ở nhà khóc đòi03:464 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: Gia cảnh ở quê họ ra sao?02:20TP.HCM đã đón 4.473 y bác sĩ, sinh viên chi viện chống dịch Covid-1903:08

Tiêu điểm

Cặp vợ chồng ôm con ngủ ngoài lề đường vì không còn tiền thuê trọ
21:00:24 21/07/2021
Những F0 đầu tiên cách ly tại bệnh viện dã chiến ở Thuận Kiều Plaza
17:12:30 22/07/2021
Vụ hoa khôi "nhờ ông ngoại" nên được tiêm vaccine Covid-19: Kỷ luật, điều chuyển nhân viên y tế BV Hữu Nghị
22:05:33 21/07/2021
Học sinh tử vong do nằm đè lên điện thoại đang sạc
17:25:47 22/07/2021
Lập bàn thờ vái vọng cho nữ sinh viên chống dịch tại TP Hồ Chí Minh không thể về Bắc Giang chịu tang cha
12:48:12 22/07/2021
Đề xuất dùng Việt Nam Quốc tự, chùa Phổ Quang làm bệnh viện dã chiến
07:29:54 23/07/2021
Thanh tra Bộ Y tế chuyển hồ sơ "hoa khôi" khoe tiêm vắc xin COVID-19 sai sự thật đến cơ quan chức năng
14:45:38 23/07/2021
Giọt nước mắt hạnh phúc và lần đi viện nhớ đời của 3 mẹ con khỏi Covid-19
09:12:27 23/07/2021
Đêm trắng tại "thành trì" cuối cùng chiến đấu với Covid-19 ở TPHCM
09:27:35 22/07/2021
Ngành điện TP.HCM cam kết không cắt điện dù dân chưa thanh toán tiền
17:37:30 22/07/2021

Thông tin đang nóng

Mẹ - lá chắn của 'cậu ấm hư hỏng' Ngô Diệc Phàm
12:59:11 23/07/2021
Hai vị khách đặc biệt trong gian bếp nhà Hà Hồ khiến ba mẹ toát mồ hôi
13:29:08 23/07/2021
BHX hứa sẽ sửa sai: Dân mạng rủ nhau về gom hóa đơn đi "bắt đền"
16:35:19 23/07/2021
Cô giáo Vật lý Minh Thu bị lập group anti: "Vừa xấu gái lại còn khều donate học sinh"
13:10:18 23/07/2021
Cô giáo Vật lý Minh Thu chưa tốt nghiệp ĐH Sư phạm?
15:58:55 23/07/2021
Ông xã bị fan ruột chê bai vì ngoại hình tuột dốc ngỡ ngàng, Hari Won đáp trả thế nào mà dân tình phải gật gù đồng ý?
13:04:45 23/07/2021
Mỗi lần chồng đi công tác, nàng giúp việc lại xin nghỉ ốm, người vợ đến thăm và tặng “món quà” nhớ đời
16:17:37 23/07/2021
TP.HCM: Phong tỏa P.21, Q.Bình Thạnh với hơn 20.000 dân
13:38:20 23/07/2021
Hôn nhân của hoa hậu Ngọc Khánh và chồng Tây
15:05:23 23/07/2021
Quản lý tiết lộ tin nhắn Trấn Thành chi tiền đặt đồ, âm thầm từ thiện
13:31:46 23/07/2021

Tin mới nhất

Đại sư Indonesia không tin Covid-19 có thật, hít hơi thở của F0 và cái kết đắng

18:53:04 23/07/2021
Mới đây, tờ Detik News đưa tin về một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy đại sư trị khiếm thính Jombang Masudin (47 tuổi), đến từ làng Banyuarang, quận Ngoro, Jombang, Indonesia, vừa qua đời vài ngày trước, sau khi hít...

TP.HCM: Lập cơ sở cách ly tập trung cho các đối tượng F0 tại các quận, huyện

18:22:16 23/07/2021
Ngày 23/7, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho từng đối tượng F0 các quận, huyện, phường, xã.

Thủ tướng họp các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đốc thúc sản xuất vắc xin nội

18:10:06 23/07/2021
Chiều 23/7/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sản xuất vắc xin, đơn vị thử nghiệm lâm sàng nhằm thúc đẩy sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước.

TPHCM: Hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện trong một ngày

17:54:03 23/07/2021
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi tại TPHCM là 8.468 người. Riêng trong ngày 22/7, đã có 2.046 bệnh nhân được xuất viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân không nên hoang mang với dịch bệnh Covid-19

17:39:12 23/07/2021
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý không nên quá hoang mang dịch bệnh Covid-19, đã là bệnh thì sẽ có giải pháp phòng, chống, giải pháp điều trị.

Ca mắc Covid-19 ở Bạc Liêu đang thấp nhưng không được chủ quan

17:28:59 23/07/2021
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đề nghị Bạc Liêu cần xây dựng nhiều tình huống, lên cả phương án 1.000 giường bệnh điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Hỗ trợ 50.000 hộp sữa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Cần Thơ

17:14:05 23/07/2021
Lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ được “tiếp sức” với 50.000 hộp sữa.

Bình Phước tiến hành chống dịch chủ động

17:11:27 23/07/2021
Tính đến chiều 23/7/2021, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 129 ca nhiễm COVID-19. Số ca mắc COVID-19 ở địa phương này xuất hiện ở 10/11 huyện, thị, thành phố. Trong đó, số ca nhiễm nhiều nhất là ở huyện Chơn Thành.

TP.HCM: Vận động nhân viên y tế nghỉ hưu tham gia cơ sở cách ly F0 tại quận, huyện

17:06:38 23/07/2021
Ngày 23-7, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung F0 tại quận, huyện, phường, xã, thị trấn; thành phố vận động cơ sở y tế tư nhân và nhân viên y tế nghỉ hưu tham gia cơ sở cách ly F0.

Trong ngày 22-7 đã có 2.046 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM xuất viện

16:17:03 23/07/2021
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong ngày 22-7 thành phố có 2.046 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 8.468.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai - Bài cuối: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên số

15:36:23 23/07/2021
Quy hoạch phát triển bền vững phải gắn với việc khai thác hợp lý tài nguyên, đảm bảo quá trình tái tạo tự nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quy hoạch cả tầng ngầm, mặt đất và trên không, gắn với quy hoạch đô thị, mật độ và hệ số sử ...

An Giang lập Tổ phản ứng nhanh và đường dây nóng hỗ trợ tiêu thụ nông sản

15:32:35 23/07/2021
Sáng 23/7, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết đã ký Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh và bộ phận giúp việc hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

TP.HCM: Q.3 lập 'chốt bảo vệ vùng xanh', kiểm soát người dân và shipper để phòng dịch

15:28:06 23/07/2021
Tại P.4, Q.3 lực lượng chức năng đã lập các “Chốt bảo vệ vùng xanh kiểm soát shipper đến giao hàng và người dân ra vào khu vực nhằm bảo vệ vùng không có dịch.

Những lo ngại xung quanh chính sách lạm phát của FED

15:25:41 23/07/2021
Diễn biến này khiến các nhà đầu tư, giới chuyên gia cũng như người tiêu dùng thông thường lo ngại, khi họ tin rằng áp lực lạm phát của nền kinh tế đang bị đánh giá thấp hơn thực tế.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai - Bài 1: Nhìn rõ bất cập để sửa đổi

15:23:07 23/07/2021
Việc nhìn nhận rõ những bất cập trong lĩnh vực đất đai thời gian qua tại các địa phương là cơ sở quan trọng cho việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, định hướng cho việc sửa đổi và hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, đáp ứng yêu cầu,...

Thanh Hóa: 44 tấn cá đặc sản nuôi lồng trên sông Bạng chết bất thường

15:17:23 23/07/2021
Sáng 23/7, lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng bị yếu và có hiện tượng chết chưa rõ nguyên nhân.

TP Hồ Chí Minh tận dụng điểm bán lẻ đưa thực phẩm đến người dân

15:15:14 23/07/2021
Ghi nhận tại thị trường TP Hồ Chí Minh ngày càng xuất hiện nhiều điểm bán lương thực, thực phẩm, nhất là nhóm ngành hàng rau củ, quả.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo

15:10:38 23/07/2021
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021), sáng 23/7, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu Thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo.

Cách chức phó giám đốc dự án môi trường vì vi phạm rất nghiêm trọng

15:07:08 23/07/2021
Do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới đã bị cách chức.

Cấm xe khách đường dài dừng đón trả khách dọc đường ở Ninh Bình

15:02:33 23/07/2021
Bắt đầu từ ngày 23/7, tỉnh Ninh Bình tạm dừng xe khách đi Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Xuyên đêm đánh chuyển hàng cây xanh trên tuyến đường đẹp nhất Hà Nội

14:55:49 23/07/2021
Đơn vị thi công tiến hành đánh chuyển toàn bộ cây xanh trên phần giải phân cách bị thu hẹp của tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai tới vườn ươm để trồng lại khi dự án hoàn thành.

Tuổi trẻ Bình Phước mang những 'chuyến xe nghĩa tình' đến TP.HCM, Bình Dương

13:59:29 23/07/2021
Những chuyến xe nghĩa tình được tuổi trẻ Bình Phước chung tay vận động, đóng góp đã được gửi đến người dân ở vùng dịch tại Bình Dương và TP.HCM.

Đội shipper tình nguyện đi chợ giúp dân trong khu phong tỏa

13:49:10 23/07/2021
Khi TP.Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một đội shipper đặc biệt xuất hiện trong màu áo xanh tình nguyện của đoàn thanh niên, phục vụ việc đi chợ và giao hàng miễn phí cho bà con khu phong tỏa.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Ý thức người dân quyết định thắng, thua trong cuộc chiến chống Covid-19'

13:42:14 23/07/2021
Đó là nhấn mạnh của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Đồng Nai hôm nay.

Sinh viên ở trọ tại TP.HCM nhận được 3 tấn lương thực từ Quảng Trị

13:30:15 23/07/2021
Người dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã quyên góp hơn 3 tấn lương thực hỗ trợ sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM đang ở trọ tại TP.HCM và gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.

Đà Nẵng sớm chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid-19

12:05:10 23/07/2021
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu việc chi trả cho người dân cần tiến hành chặt chẽ nhưng không quá chú trọng đến thủ tục.

40 F1 ở Hòa Bình liên quan F0 Hà Nội đều có kết quả âm tính

11:44:46 23/07/2021
Một công nhân nữ ở Thạch Thất, Hà Nội làm việc ở Hòa Bình vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng truy vết được 40 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân, hơn 100 F2 có liên quan.

Lào Cai dừng xe khách đến Hà Nội, cách ly toàn bộ người về từ vùng dịch

11:43:58 23/07/2021
Các tuyến xe khách từ Lào Cai đi Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động từ hôm nay, 23.7. Lào Cai cũng yêu cầu cách ly toàn bộ người về địa phương này từ các vùng dịch Covid-19 trên cả nước.

Đồng Nai: Gần 1.000 doanh nghiệp đăng ký '3 tại chỗ'; '1 cung đường, 2 địa điểm'

11:37:34 23/07/2021
Gần 1.000 doanh nghiệp ở Đồng Nai đã đăng ký phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm”, nhưng hầu hết sử dụng ít lao động.

Có thể bạn quan tâm

Con gái trùm sòng bài cãi nhau với bạn trai

Sao châu á

18:58:03 23/07/2021
Ở sân bay Bắc Kinh hôm 20/7, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đi cách nhau một đoạn, không ai nói với ai lời nào. Nguồn tin khẳng định cặp đôi đang cãi vã.

Mỹ "rất thất vọng" khi Trung Quốc từ chối điều tra nguồn gốc Covid-19

Thế giới

18:56:16 23/07/2021
Chính phủ Mỹ bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên quan tới cuộc điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Nam diễn viên '13 Reasons Why' phẫu thuật chuyển giới

Sao âu mỹ

18:55:10 23/07/2021
Ngôi sao Hollywood Tommy Dorfman công khai hình ảnh mới quyến rũ và trải lòng về hành trình chuyển giới từ nam thành nữ.

Messi bất ngờ bị La Liga xóa tên, nhiều ông lớn nhảy vào 'giải cứu'

Bóng đá thế giới

18:52:09 23/07/2021
Siêu sao Lionel Messi mới đây đã bất ngờ bị Ban tổ chức La Liga xóa sạch thông tin khỏi danh sách đăng ký của Barcelona trên trang chủ.

Lỗi dễ mắc khiến da càng dưỡng càng xấu

Làm đẹp

18:48:54 23/07/2021
Skincare đủ bước nhưng 2-3h sáng mới ngủ kèm theo thói quen ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán thì không chỉ khiến làn da xấu đi mà còn làm bạn dễ lên cân, gây hại cho sức khỏe.

Vẻ đẹp gợi cảm của 'hotgirl bắn cung' gây sốt ở Olympic Tokyo

Sao thể thao

18:43:36 23/07/2021
Valentina Acosta Giraldo, nữ cung thủ người Colombia đang gây sốt tại Olympic Tokyo 2020 không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ ngoại hình xinh đẹp.

Thất nghiệp trong mùa dịch dẫn đến trầm cảm, tài xế xe ôm tiễn hàng xóm xuống “suối vàng”

Pháp luật

18:38:15 23/07/2021
Ngày 23/7, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ người đàn ông hành nghề lái xe ôm để điều tra, làm rõ hành vi đâm chết hàng xóm.

Bên trong phòng xét nghiệm container tìm virus SARS-CoV-2

Sức khỏe

18:31:14 23/07/2021
Phòng xét nghiệm container ATSH BSI do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đưa về Phú Yên giúp tỉnh này tăng cường năng lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Tyra Banks mặc đầm dạ hội trong bể tắm nóng

Phong cách sao

18:31:00 23/07/2021
Siêu mẫu 47 tuổi Tyra Banks trở thành đề tài bình luận vì diện đầm maxi độn vai khi ngồi phỏng vấn nữ rapper Megan Thee Stallion trong bể tắm nóng.

9x tư vấn cách chọn trang phục thanh lịch

Thời trang

18:27:06 23/07/2021
Bà chủ 9x Cana Hoàng thường chọn trang phục có phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch khi đi làm, đi chơi...

Thách thức nhà quản lý, ứng dụng gọi xe lớn nhất Trung Quốc gánh hậu quả chưa từng có 

Thế giới số

18:22:11 23/07/2021
Theo Bloomberg, nhà chức trách Trung Quốc đang cân nhắc hình phạt nghiêm trọng, có thể vô tiền khoáng hậu, đối với Didi Global sau vụ IPO gây tranh cãi tháng trước.

Dấu hiệu cảnh báo lốp xe máy phải thay ngay

Xe máy

18:18:19 23/07/2021
Dưới đây là 3 dấu hiệu cho thấy bạn cần thay lốp xe máy mới để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Kinh nghiệm giúp tài xế không phát sinh chi phí khi bảo dưỡng xe

Ôtô

18:16:15 23/07/2021
Bảo dưỡng xe là công việc cần thực hiện theo hướng dẫn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô nhằm duy trì trạng thái vận hành bình thường của ôtô.

Fan Ngô Diệc Phàm bỏ idol vẫn đòi Thanh Trâm Hành công khai ai diễn chính: "Công sức tranh giành cả năm mà!"

Hậu trường phim

18:16:00 23/07/2021
Nếu Thanh Trâm Hành hủy chiếu, khán giả sẽ không bao giờ được biết Ngô Diệc Phàm hay Dương Tử mới là nhất phiên.

'Bom sex' Megan Fox diện đồ táo bạo khoe đường cong nóng bỏng

Người đẹp

18:14:41 23/07/2021
Nữ diễn viên khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 3 con trong loạt trang phục táo bạo trên tạp chí BASIC tháng 8/2021.