Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, phóng viên Báo BR-VT có cuộc trao đổi với ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh xung quanh công tác Mặt trận và vai trò của Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân - Hình 1

• Phóng viên: Thưa ông, vai trò của Mặt trận trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân được thể hiện trong thời gian qua như thế nào?

- Ông Bùi Chí Thành: Trong những năm qua, UBMTTQVN tỉnh đã tích cực động viên nhân dân tăng cường đoàn kết , vượt qua khó khăn , giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc . Riêng năm 2020, MTTQ các cấp đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động theo tinh thần Nghị quyết MTTQ tỉnh khóa VI đề ra. Trong đó, những công tác trọng tâm là: đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục thu được những kết quả tích cực, đóng góp lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội , giữ gìn an ninh trật tự xã hội , xây dựng hệ thống chính trị, giảm nghèo và các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh. Cụ thể, MTTQ các cấp đã vận động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” hơn 12 tỷ đồng; 100% huyện, thị, thành phố được Ủy ban Trung ương MTTQVN cấp bằng công nhận cơ bản xóa nhà dột nát cho người nghèo.

• Ông đánh giá như thế nào về vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh?

- Các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp cùng Mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả chương trình và phối hợp hành động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận phát triển khá đồng đều, liên tục và sâu rộng trong các tổ chức thành viên. LĐLĐ tỉnh với phong trào “Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo ”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. ĐVTN với phong trào “4 đồng hành, 5 xung kích”. Hội LHPN tỉnh với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo , xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội CCB tỉnh với phong trào “CCB gương mẫu”. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên khác cũng có sự đóng góp tích cực và hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội , góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân - Hình 2

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà cho người nghèo xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020. Ảnh: MINH NHÂN

• Trong tình hình hiện nay, MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa ông?

- Thời gian tới, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt các chính sách đối với các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo; phát huy mọi nguồn lực của nhân dân, doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, CCB, NCT, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào định cư ở nước ngoài và thân nhân trong nước. Đồng thời, củng cố liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức làm nền tảng cho đại đoàn kết toàn dân và trở thành lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, UBMTTQVN tỉnh và Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức, nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở và cộng đồng khu dân cư, từng hộ gia đình, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của nhân dân, từ đó cùng với chính quyền các cấp tháo gỡ với phương châm “Lấy sức dân để lo cuộc sống cho dân”. Đồng thời, Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát những hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân; phản biện các chương trình, dự án mà đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến người dân… qua đó ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của Mặt trận trong đời sống xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

• Xin cảm ơn ông!

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước - một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm

Phong trào thi đua yêu nước là một trong những phương thức vận động nhân dân hữu hiệu, thiết thực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài viết nhìn lại một số vấn đề lý luận và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất"1. Về mối liên hệ giữa tinh thần yêu nước và hành động thi đua, Người khẳng định: "Thi đua là yêu nước. Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực"2. Về tác dụng tích cực của thi đua yêu nước, Người khẳng định: "Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng"3. Để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"; trong đó, Người khẳng định: "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa"4.

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước - một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm - Hình 1

Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, trên cơ sở đó, Đảng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo việc phát động các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân vừa đúng với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của từng giai đoạn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nên đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp sức người, sức của và đi đến thắng lợi của các giai đoạn cách mạng giải phóng phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kế thừa và phát huy kết quả sinh động của các phong trào thi đua, các cuộc vận động trước đây, trong giai đoạn 2006 - 2010, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tiêu biểu là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; Phong trào xây dựng "Nhà đại đoàn kết", "Nhà tình thương", "Xóa nhà dột nát, tạm bợ cho người nghèo"; Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"... đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ chăm lo cuộc sống của nhân dân.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các cấp trong cả nước đã phối hợp tổ chức và lồng ghép triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, tiêu biểu là: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam); Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" (Hội Cựu chiến binh Việt Nam); Phong trào "Nghĩa tình đồng đội" của Hội cựu Thanh niên xung phong; Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sáng tạo, phù hợp với tuổi trẻ, tiên phong, gương mẫu, xung kích trong học tập, lao động sáng tạo và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Các phong trào thi đua nêu trên đã thực sự đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong xã hội.

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó tiêu biểu là các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông tôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; "Tháng cao điểm Vì người nghèo".

Các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là: Phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới"; "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh" của Hội Nông dân Việt Nam; Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo", "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; "Sinh viên tình nguyện"; Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh Việt Nam...

Mới đây, trước tình hình đại dịch Covid - 19 hết sức phức tạp xảy ra trên thế giới và ở nước ta, đe dọa đến sự an nguy về tính mạng, cuộc sống của nhân dân và ổn định xã hội, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào "Toàn dân phòng chống dịch Covid - 19". Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"... Phong trào này đã được toàn xã hội hưởng ứng rất tích cực với nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, từ việc nhắc nhau tự giác chấp hành nghiêm những giải pháp phòng chống dịch của Nhà nước đề ra; đóng góp nhân tài, vật lực để cùng với Nhà nước ứng phó với đại dịch... Bằng nhiều hình thức ủng hộ về tiền, vật chất, phương tiện chữa trị, giải pháp ngăn ngừa dịch, đến nay các tầng lớp nhân dân đã đóng góp trên 2.105 tỷ đồng; đặc biệt, đã cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị vượt qua 2 đợt cao điểm dịch bùng phát ở nước ta, là minh chứng hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam ta.

Từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt, trong dịp Tổng kết 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020), Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng, phong tặng 7.814 tập thể và 9.351 cá nhân danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1.332 tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng Lao động; vinh danh gần 140.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng thưởng hàng trăm ngàn Huân, Huy chương, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và tuyên dương, biểu dương hàng triệu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cả nước. Tại Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 40 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ thực tiễn triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thực hiện tốt ở những nơi có sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, cấp ủy đảng là hạt nhân lãnh đạo chủ trương, đường lối thực hiện; chính quyền có chính sách, giải pháp phù hợp, hỗ trợ các hoạt động của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có nhiều hình thức phong phú, đa dạng để động viên, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động.

Hai là, phong trào thi đua yêu nước phát động và thực hiện thành công khi nội dung, mục tiêu của nó mang tính thiết thực, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn; vừa đáp ứng quyền lợi, nguyện vọng của người dân, bắt nhịp được hơi thở của cuộc sống thực tiễn. Đồng thời, phương thức triển khai phong trào phải đa dạng, đúng thời điểm và đúng đối tượng tác động mới phát huy được vai trò to lớn của quần chúng nhân dân.

Ba là, công tác thông tin, tuyên truyền, tạo nên hiệu ứng tích cực của xã hội trong quá trình triển khai phong trào là yếu tố quan trọng để phong trào thi đua ngày càng ngấm sâu trong quần chúng nhân dân. Bài học này đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ và phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng tích cực tham gia thi đua yêu nước. Quá trình thông tin, tuyên truyền cũng là quá trình tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với việc thực hiện nội dung, phương thức triển khai phong trào để phục vụ cho công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào. Đây là nguồn tư liệu quý báu để bổ sung, điều chỉnh, làm cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng được cập nhật trong nhân dân.

Bốn là, phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Do mối liên hệ chặt chẽ, hữu cơ giữa "phát" và "động" trong thực tiễn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nên kiểm tra, sơ, tổng kết phong trào là một yêu cầu không thể thiếu. Nơi nào, lúc nào thiếu việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thì phong trào sẽ trở thành tự phát, đôi khi mất phương hướng trong thực hiện. Bài học này còn thể hiện ở chỗ chủ thể phát động phải chủ động đánh giá mức độ phát triển của phong trào để đề ra giải pháp phù hợp, phát huy hiệu quả cao nhất của phong trào, đặc biệt là xác định thời điểm "đỉnh cao" của phong trào để đưa ra giải pháp thúc đẩy đúng lúc, mang lại hiệu quả cao, hoặc quyết định thời điểm kết thúc của phong trào khi phong trào đã đáp các yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó.

Năm là, sự phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước là yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước. Bài học này vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thiết thực sâu sắc. Hiệu quả cuối cùng của việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước là do quần chúng nhân dân quyết định. Sức mạnh, lòng yêu nước của nhân dân chỉ được phát huy thông qua việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực cụ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tác động, kêu gọi, tổ chức cho nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước thì phải có sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Sự phối hợp càng đồng bộ, kịp thời thì sự tác động tích cực đến nhân dân càng cao và hiệu quả.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện thật tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời kế thừa những bài học kinh nghiệm về triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua là việc làm thiết thực, hiệu quả để các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thực sự là động lực thúc đẩy và nguồn sức mạnh nội sinh, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nam thanh niên lật tẩy chiêu trò giả bại liệt ăn xin cộng đồng mạng “vỗ tay” khen ngợi01:35Mẹ nữ sinh lớp 7 lên chức bà ngoại ở tuổi 29, từng sinh con lúc 14 tuổi03:08Quái vật hồ Loch Ness - Những bằng chứng về sự tồn tại và bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải06:36Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ô tô 16 chỗ vẫn nhấn ga đẩy CSGT đi lùi00:43Ăn mặc phản cảm đến chùa Linh Quy Pháp Ấn; Đại diện chùa lên tiếng?02:19Tàu Noah | Truyền thuyết về sự tồn tại và sự trừng phạt của Thượng đế07:28Đánh ghen hài nhất hệ mặt trời; Kẻ thứ 3 lạy lục xin tha nhưng vẫn cãi mình “rất yếu ớt”03:22Paing Takhon - Chàng người mẫu Myanmar "gây bão" mạng xã hội với loạt ảnh nhà sư siêu đẹp trai05:37Bệnh “X” mầm bệnh mới đang chờ thời cơ xuất hiện, điều gì chờ đợi thế giới hậu HIV, Ebola và Covid-19?07:46Chủ tịch Taobao - Tưởng Phàm: Mất tất cả vì ngoại tình và lời cảnh tỉnh06:03Tượng NHÂN SƯ GIZA bí ẩn lớn nhất thời đại của Ai Cập12:42Chương Trạch Thiên: Nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc cùng đại gia Lưu Cường Đông đầy bê bối đời tư07:08Lễ âm hôn - Kết hôn với người đã mất ; Tục lệ rùng rợn ở Trung Quốc06:01Người vi phạm: 'Tôi nhậu 3 ngày 3 đêm'01:18Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn tắc nhiều giờ01:07Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào-Việt01:23Chàng trai bê tráp ném bao lì xì, cởi áo dài, tức tối bỏ về khi nhận "thù lao" ; Sự thật sau clip?03:10Bỏng Ngô - Từ món "hàng cấm" đến vị cứu tinh các rạp phim ; Nguồn gốc thật sự của BỎNG NGÔ07:09Đàn khỉ quấy phá khu dân cư Sài Gòn00:21Bắn thuốc mê di dời đàn khỉ trong khu dân cư Sài Gòn02:10

Tiêu điểm

Đà Nẵng: Bên trong 2 hũ gốm bị bỏ quên tại quán ăn là các thai nhi chưa tựu hình
12:31:40 15/01/2021
Nỗi đau gia đình học sinh tử nạn vì tàu lượn: Bố mới mất, giờ đến con trai
19:16:33 15/01/2021
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng đồ gỗ Triệu Vy, nhiều tài sản bị thiêu rụi
13:06:07 16/01/2021
Xác định danh tính hot TikToker tử vong khi trèo lên mái nhà để quay video ở Sa Pa
10:23:26 16/01/2021
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mới
17:32:34 15/01/2021
Lên mái nhà quay video Tik Tok, thanh niên rơi xuống đất tử vong
21:44:41 15/01/2021
Đà Nẵng cần lên phương án sẵn sàng ứng phó tình huống xấu của dịch Covid-19
08:25:57 15/01/2021
Bác sĩ mới ra trường phải thi chứng chỉ hành nghề
01:14:19 16/01/2021
Người dân được sử dụng loại pháo hoa nào dịp Tết Nguyên đán?
13:01:51 15/01/2021
Né xe máy băng qua đường, xe đầu kéo lật nghiêng dưới mương
07:44:14 15/01/2021

Thông tin đang nóng

Ngọc Trinh phô bày gần 2/3 vòng 1, leo lên nóc siêu xe rồi rải túi hiệu đầy đường: Phô trương nhưng sao khung cảnh cứ sai sai?
19:09:06 16/01/2021
Dương Mịch bị hỏi nhạy cảm về Angelababy và Phạm Băng Băng, câu trả lời EQ cực cao khiến khán giả sốc
19:05:55 16/01/2021
Hồ Ngọc Hà bế con gái Lisa, ai nấy trầm trồ 'truyền nhân nhan sắc'
20:54:21 16/01/2021
Bắt khẩn cấp bà trùm U80 cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp tại Thái Bình
20:34:09 16/01/2021
Tần Lam sexy cỡ nào mà "tình cũ 1 thời" Huỳnh Hiểu Minh quên cả Angela Baby, tới chào hỏi sau 18 năm?
18:57:26 16/01/2021
Bắt gặp người yêu ngủ với bạn thân nhưng vì điều này, tôi lặng lẽ khép cửa đi về
18:34:06 16/01/2021
Quân đoàn sao Vbiz đổ bộ thảm vàng khủng: K-ICM bảnh bao, TLinh cực chất nhưng spotlight thuộc về cặp đôi Nam Em - Lãnh Thanh
21:13:27 16/01/2021
Bị fan chê bai "tâm hồn quá nhỏ", nữ streamer xinh đẹp hào hứng tạo dáng, khoe vòng một ngay trước sóng
19:51:58 16/01/2021
Park Yong Ha - Mối tình tuyệt vọng với Eugene và bi kịch tự tử chấn động cả Châu Á
20:18:48 16/01/2021
Ngôi sao ngậm thìa vàng ở showbiz Hàn là ai?
20:10:14 16/01/2021

Tin mới nhất

Mùa cá cháo

01:22:20 17/01/2021
Vùng biển huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, đang vào mùa cá cháo, nhiều ngư dân đánh bắt được 20-50 kg mỗi ngày, thu tiền triệu.

Vựa cá cơm khô trên 'thành phố đảo' Phú Quốc

00:47:11 17/01/2021
Những ngày cuối năm âm lịch, người dân TP Phú Quốc tất bật với những mẻ cá cơm khi những chuyến tàu đánh bắt ngoài khơi về bờ.

Miền Trung cần làm gì để hạn chế sạt lở đất

00:40:44 17/01/2021
Sạt lở đất ở miền Trung vừa qua được nhận định do mưa lớn, địa hình dốc, địa chất phong hóa.

Đắk Lắk: Xác minh thông tin Công an xã nổ súng làm 2 người nhập viện

23:40:27 16/01/2021
Công an huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) đang xác minh, làm rõ việc người dân “tố” lực lượng công an xã Ea Tul nổ súng khiến 2 người bị thương trong lúc bắt quả tang một vụ đánh bạc.

Người đàn ông đuổi vợ con khỏi nhà rồi tẩm xăng tự thiêu

23:36:51 16/01/2021
Sau khi đuổi vợ con ra ngoài người đàn ông đã tẩm xăng lên người và châm lửa tự thiêu ngay trong đêm.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tiếp tục hồi phục

23:31:35 16/01/2021
Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, ước tính cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 700 triệu USD, trong khi nhập khẩu ước đạt khoảng 850 triệu USD.

5 học sinh mắc kẹt trong thang máy trung tâm Anh ngữ ở TP.HCM

23:00:33 16/01/2021
5 học sinh cùng một giáo viên hoảng sợ, kêu cứu khi mắc kẹt trong thang máy của trung tâm Anh ngữ Năm Sao ở quận Thủ Đức.

"Đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trong năm 2021"

22:07:01 16/01/2021
Chiều 16/1, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo s...

Sạt lở thì rất nhiều, nhưng ở Đất Mũi là nghiêm trọng nhất

22:04:54 16/01/2021
Sạt lở thì rất nhiều, nhưng ở Đất Mũi là nghiêm trọng nhất. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trong chuyến khảo sát tại xã Đất Mũi.

Phối hợp bảo đảm an ninh trong các khu công nghiệp

21:04:11 16/01/2021
Một cam kết phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn thành phố Cảng đã được ký kết và triển khai thực hiện sáng 16-1, giữa Công an TP Hải P...

Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi học sinh bị tử vong tại Quỳ Hợp

20:56:45 16/01/2021
 Chiều 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm hỏi và thắp hương cho gia đình học sinh bị tử vong ở Trường Tiểu học Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp).

Trao quà Tết cho hộ nghèo ở Đồng Tháp

19:55:08 16/01/2021
Ngày 16-1, tại Đồn Biên phòng Thông Bình (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp) và UBND xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), Đồn Biên phòng Thông Bình phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp tổ chức chương trình Thiện n...

Hàng trăm suất quà ý nghĩa tặng học sinh vùng cao Mường Nhé mùa lạnh giá

18:44:38 16/01/2021
Câu lạc bộ Những người bạn vùng cao vừa phối hợp với Phòng GD&ĐT Mường Nhé (Điện Biên) trao tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa cho học sinh xã Pá Mỳ với mong muốn giúp thầy trò nơi đây vượt qua mùa đông lạnh giá.

Quản trị tài chính theo CTGDPT mới: Nhận diện và tháo gỡ

17:02:54 16/01/2021
Quản trị tài chính theo CTGDPT 2018 có những thay đổi, đòi hỏi hiệu trưởng và cán bộ quản lý phải có khả năng thích ứng, nhận diện các trở ngại trong quá trình triển khai thực hiện và biết cách vượt qua.

Lương giáo viên hơn 1 triệu đồng/tháng, nên chờ cơ hội biên chế hay làm xe ôm?

16:15:47 16/01/2021
Mức lương giáo viên mới ra trường quá thấp, tôi có nên bỏ dạy để chạy xe ôm Grab không?

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15

14:25:56 16/01/2021
Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) chính thức khai mạc sáng nay (16/1) tại Thủ đô Hà Nội.

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt ngắm Mai Anh Đào nở rộ

13:04:26 16/01/2021
Mỗi mùa, Đà Lạt tự biết tạo cho mình một hình ảnh riêng. Nếu tháng 10, Đà Lạt mời gọi bước chân của du khách ghé thăm bởi sắc vàng của hoa Dã Quỳ thì tháng Chạp, xứ sở ngàn hoa lại lung linh sắc hồng của hoa Mai Anh Đào khiến du khách m...

CSGT Thanh Hóa xử lý nhiều xe tải cơi nới thành thùng

12:54:26 16/01/2021
Sau khi VTC News phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải tung hoành trên quốc lộ, CSGT Thanh Hóa tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nhiều xe vi phạm.

Sạt lở đất ở miền Trung: ‘Đến hiện trường mới thấy sự khủng khiếp hơn nhiều’

12:45:58 16/01/2021
Đó là chia sẻ của ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại hội thảo Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung.

Tình nguyện viên tiêm Nanocovax: ‘Nếu ai cũng sợ hãi, vắc xin không thể thành công’

12:08:00 16/01/2021
“Nếu ai cũng chỉ ngồi chờ, không vượt qua được lo lắng, sợ hãi để tham gia thử nghiệm tiêm Nanocovax thì vắc xin không thể thành công”.

Tật bật thi công đường Nguyễn Hữu Cảnh trong đêm

10:42:24 16/01/2021
Hơn 50 công nhân cùng nhiều máy móc tất bật làm việc để dự án nâng cấp con đường đau khổ Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) kịp hoàn thành trong tháng 4.

Cặp vợ chồng bỏ công chức về nuôi yến, thu 200 triệu mỗi tháng

09:58:27 16/01/2021
Nhìn đàn chim yến chao lượn trước khi chui vào căn nhà cao tầng, Trần Tuấn Anh mỉm cười vì biết rằng mình đã có thêm một nhà yến thành công.

Chàng trai biến bột sữa và ngũ cốc thành hoa quả

09:54:25 16/01/2021
Với con mắt thẩm mỹ của một kiến trúc sư công trình, anh Nguyễn Vĩnh Duy đã biến món bánh của gia đình thành những tác phẩm nghệ thuật.

Hội đồng Y khoa Quốc gia- Dấu mốc quan trọng đối với hệ thống y tế Việt Nam

09:40:59 16/01/2021
Chiều 15/1, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao quyết định thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Hà Nội phân luồng lại hơn 20 tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng

09:39:43 16/01/2021
Để phục vụ các hoạt động của Đại hội Đảng, Công an TP Hà Nội vừa có kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Đã bắt được 2 con khỉ trong đàn khỉ đại náo khu dân cư ở quận 12

09:38:04 16/01/2021
Đến khoảng 16h30 ngày 15-1, con khỉ thứ 2 đã bị tổ công tác thuộc Chi cục Kiểm lâm TP HCM bắn thuốc mê. Trước đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 1 con khỉ cũng đã bị tổ công tác bắn thuốc mê thành công.

3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn: Nhà trường nói gì?

09:34:10 16/01/2021
Học sinh tham gia các trò chơi trong khu du lịch, ở mỗi điểm đều có người hướng dẫn. Tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra. Hiệu trưởng cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Chất lượng không khí nhiều tỉnh thành miền Bắc rất xấu

09:26:19 16/01/2021
Ngày 15-1, cùng với thời tiết rét buốt thì chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc bộ rơi vào trạng thái rất xấu.

Có thể bạn quan tâm

Con nghiện trộm xe bị cảnh sát vây bắt

Pháp luật

01:13:26 17/01/2021
Lang Thế An, 27 tuổi, khai cần tiền mua ma túy nên trộm xe máy của người dân.

Vì sao 29 người chết sau khi được tiêm vaccine Covid-19 ở Na Uy?

Thế giới

01:09:45 17/01/2021
Na Uy ghi nhận 29 trường hợp tử vong ở những người trên 75 tuổi được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên. Sự việc làm dấy lên câu hỏi về việc nên tập trung tiêm chủng vào nhóm nào.

Cách phòng tránh Covid-19 trong mùa lễ hội

Sức khỏe

01:00:47 17/01/2021
Ưu tiên sắp xếp cuộc gặp ngoài trời, hạn lượng khách dự tiệc, xếp người từ các gia đình khác nhau vào bàn riêng, rửa sạch ly, chén… sau khi dùng.

Nhân viên Facebook không được mặc áo công ty ra đường

Thế giới số

00:39:31 17/01/2021
Facebook yêu cầu nhân viên tránh mặc quần áo mang thương hiệu tập đoàn ở nơi công cộng để bảo đảm an toàn sau khi mạng xã hội này khóa tài khoản của Trump.

HLV Phan Thanh Hùng lao vào sân can ngoại binh Mansaray

Bóng đá việt nam

00:01:37 17/01/2021
HLV trưởng nhận định Victor Mansaray có cái đầu không bình thường khi suýt nữa khiến CLB Bình Dương chơi thiếu người vì phản ứng với trọng tài Trần Đình Thịnh.

Tottenham cẩn thận, Chelsea có tìm lại cảm giác chiến thắng?

Bóng đá thế giới

23:57:57 16/01/2021
Vòng 19 Premier League, Chelsea liệu có thể tìm lại chiến thắng khi đến làm khách gặp Fulham, còn thầy trò Mourinho lại phải dè chừng đội bét bảng Sheffield United.

Minh Tú viết tâm thư sau màn loại Vũ Thu Phương gây tranh cãi ở Đại Sứ Hoàn Mỹ, nói rõ thái độ với Hương Giang và dàn HLV

Sao việt

23:40:26 16/01/2021
Chỉ ít phút sau khi thành viên duy nhất trong team là Vũ Thu Phương bị loại, Minh Tú đã có chia sẻ ngay và luôn.

Người mẫu 22 tuổi Delilah Belle Hamlin táo bạo khoe thân thể với nội y

Sao âu mỹ

23:39:58 16/01/2021
Delilah Belle Hamlin khoe vóc dáng gợi cảm trong mẫu nội y tuyệt đẹp của thương hiệu Boux Avenue đến từ vương quốc Anh.

Những ngôi sao xuất thân từ các gia đình tài phiệt giàu có

Sao châu á

23:36:52 16/01/2021
Nhiều ngôi sao châu Á xuất thân từ các gia tộc quyền thế, nắm giữ khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD như Diêu An Na, Vương Đại Lục, Lee Seo Jin...