Cuối kỳ, cuối năm GV mới nhận xét, vậy HS điều chỉnh thái độ, điểm số kiểu gì?

Nhận xét để học sinh điều chỉnh ‘thái độ, hành vi’ để cố gắng phấn đấu là trong quá trình học tập chứ để đến cuối kỳ, cuối năm thì nhận xét đâu còn tác dụng gì.

Ngày 29/6 vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Giáo viên nhận xét học sinh trong sổ điểm cá nhân, phần mềm điện tử cho ai đọc?” của tác giả Nguyên Khang phản ảnh một số bất cập trong việc nhận xét quá trình học tập của học sinh hiện nay. Theo đó, thầy cô nhận xét nhưng cả phụ huynh và học sinh đều không biết giáo viên đã nhận xét gì và nhận xét như thế nào.

Trong khi, mỗi học kỳ, giáo viên phải thực hiện 2 lần nhận xét về quá trình học tập của học trò trên sổ điểm cá nhân và phần mềm điểm điện tử rất công phu và tất nhiên tốn rất nhiều thời gian nhưng mục đích chính chỉ để phục vụ công tác thanh, kiểm tra.

ADVERTISEMENT

Vậy điều bất cập này do đâu?

Cuối kỳ, cuối năm GV mới nhận xét, vậy HS điều chỉnh thái độ, điểm số kiểu gì? - Hình 1 ADVERTISEMENT

Những lời nhận xét của giáo viên không đến được với học trò

Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang thực hiện theo 3 Thông tư

Theo hướng dẫn hiện hành, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học vừa qua và tới đây sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại học tập của học sinh theo 3 Thông tư gồm:

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT;

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT (đối với những lớp đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với lớp 6 trong năm học 2021-2022 vừa qua và lớp 7, lớp 10 trong năm học 2022-2023 tới đây.

Nếu như trước đây, khi 2 cấp học này thực hiện việc đánh giá, xếp loại học tập của học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT được quy định rất rõ tại khoản 1, Điều 6 như sau:

1. Hình thức đánh giá:

a) Đánh giá bằng nhận xét (ở mức Đạt và Chưa đạt) kết quả học tập (sau đây gọi là đánh giá bằng nhận xét) đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

Video đang HOT

b) Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập đối với môn Giáo dục công dân:

- Đánh giá bằng cho điểm kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với từng chủ đề thuộc môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh theo nội dung môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong mỗi học kỳ, cả năm học.

ADVERTISEMENT

Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà được giáo viên môn Giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.

c) Đánh giá bằng cho điểm đối với các môn học còn lại“.

Như vậy, Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT chỉ yêu cầu môn Giáo dục công dân kết hợp giữa đánh giá bằng điểm số và nhận xét; Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục là đánh giá bằng nhận xét ở mức Đạt (Đ) và chưa đạt (CĐ); Các môn học còn lại thì đánh giá bằng điểm số theo thang điểm từ 0 đến 10 theo các mức học lực: Kém, Yếu, Trung bình, Khá, Giỏi.

Tuy nhiên, tại Điều 1, Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT đã hướng dẫn sửa đổi điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT như sau:

b) Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với các môn học còn lại:

- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10″.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 6 như sau:

“a) Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học“.

Điều này cũng đồng nghĩa tất cả các môn học trước đây chỉ đánh giá bằng điểm số sẽ phải thêm phần nhận xét của giáo viên để ” nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học”.

ADVERTISEMENT

Đối chiếu Thông tư này, các trường trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông đều yêu cầu giáo viên thực hiện thêm bước nhận xét (bằng lời) về quá trình học tập của học trò bên cạnh điểm số.

Điều này cũng được tiếp nối trong Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu được áp dụng đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022.

Cụ thể, tại điểm b, khoản 3, Điều 5 của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn như sau: ” Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học quy định tại điểm a khoản này ; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số“.

Điểm a của khoản này gồm các môn: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

Với cách hướng dẫn như vậy, có trường hiện đang yêu cầu giáo viên đánh giá bằng cả điểm và nhận xét. Ngay cả những môn chỉ yêu cầu đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhận xét (Đạt hoặc Chưa đạt) cũng phải có lời nhận xét bằng lời văn trong sổ điểm cá nhân và phần mềm điểm điện tử.

Làm sao để những lời nhận xét của giáo viên đến được với học trò và phụ huynh?

Năm học 2021-2022 vừa qua, chỉ có lớp 6 là thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

Còn các khối lớp 7,8,9,10,11,12 đang thực hiện việc đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT.

Tuy nhiên, khi đọc hướng dẫn sửa đổi ở khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, người viết nhận thấy có những chỗ chưa thực sự phù hợp bởi lẽ Thông tư yêu cầu:

“Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học“.

ADVERTISEMENT

Thiết nghĩ, việc đánh giá, nhận xét để học sinh điều chỉnh “thái độ, hành vi” cố gắng phấn đấu trong quá trình học tập chứ để đến cuối kỳ, cuối năm thì đâu còn tác dụng gì nữa.

Chưa kể việc nhận xét của giáo viên lại không đến được với học trò và phụ huynh, rõ ràng đây là điều đáng rất suy ngẫm hiện nay.

Khi cha mẹ giật mình…

Chỉ cần gõ dòng chữ 'học sinh tự tử vì áp lực' trên thanh tìm kiếm mạng xã hội sẽ có gần 800.000 kết quả được đưa ra trong chưa đầy 1 giây, khiến nhiều phụ huynh giật mình.

Họ đâu biết đang vô tình đặt áp lực lên vai con trẻ bằng những kỳ vọng về điểm số, thành tích.

Khi cha mẹ giật mình... - Hình 1

Cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng khiến trẻ bị áp lực.

Phần lớn phụ huynh cho rằng "học thì có gì mà vất vả"

ADVERTISEMENT

K là một học sinh lớp 9 với sức học trung bình ở các môn. Nguyện vọng của K là tiếp tục lên cấp 3 tại hệ thống trường dân lập mà em đang theo học từ mẫu giáo đến nay. Vào năm lớp 9, K đã nhiều lần bày tỏ với bố mẹ nguyện vọng đó và khi thấy bố mẹ im lặng, em tin tưởng rằng bố mẹ hiểu và ủng hộ mình. Nhưng điều K không ngờ tới là bố mẹ em muốn em đăng ký cấp 3 ở những ngôi trường tốp đầu của Hà Nội với lý do "cả đại gia đình làm giáo viên thì không thể có đứa con/cháu học dốt, học cấp 3 trường tư được. Sau 9 năm học là phải thi, học mà không thi thì học để làm gì (vì nếu K tiếp tục lên cấp 3 ở trường dân lập sẽ không phải tham gia kỳ thi vào lớp 10 - PV)".

Quyết định như thế nên bố mẹ K đã đăng ký cho con vào một loạt các trường tốp đầu khiến em rất lo lắng, áp lực. Chỉ trong một tuần mà em gầy rộc đi vì lo khi biết sức học của mình không thể nào đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Còn giáo viên chủ nhiệm của em thì bất ngờ với quyết định của phụ huynh dù rằng trước đó, cô cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi để phụ huynh hiểu về lực học của con nhằm giúp phụ huynh cân đối nguyện vọng cho phù hợp. Chứng kiến sự áp lực của học trò, giáo viên chủ nhiệm quyết định phải trao đổi với bố mẹ K lần nữa, dù rằng cô hoàn toàn có thể bị mang tiếng, thậm chí là bị phản ánh trên truyền thông là "bắt ép, định hướng cưỡng bức với phụ huynh và học sinh" như vài trường hợp trước đó đã xảy ra...

Năm nào cũng vậy, khi những kỳ thi chuyển cấp đến gần thì câu chuyện như của K lại diễn ra âm thầm trong các gia đình, các lớp học và các học sinh. Chỉ có phụ huynh, giáo viên và bản thân các em là người trong cuộc, nhưng tréo ngoe ở chỗ những người trong cuộc này đôi khi lại không đi cùng nhau trên một con đường về quan điểm. Chính vì thế nên mới có những vụ việc đau lòng xảy ra khi ngày 1/4 vừa qua nam sinh trường chuyên trèo qua ban công căn hộ ở tầng 28 rồi nhảy xuống, trước đó một ngày nữ sinh lớp 8 cũng đã treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh rằng mình sắp đi xa vì áp lực học hành...

Theo một nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam, áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em Việt Nam rối loạn về sức khỏe tâm thần. Hiện tượng những đứa trẻ bị trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc vì học đang có chiều hướng tăng.

ADVERTISEMENT

Nhìn vào lịch học của nhiều học sinh từ cấp tiểu học tới THPT, nhiều người phải lắc đầu bởi bố mẹ đi làm 8 tiếng/ngày, nhưng con cái đi học nhiều hơn 8 tiếng/ngày. Mọi thứ từ ăn đến ngủ đều phải tranh thủ, bởi lịch học đang chờ những em học sinh này không chỉ có ở trường. Thế nhưng phần lớn phụ huynh lại cho rằng "học thì có gì mà vất vả, có mỗi việc ăn và học cũng làm không xong...". Do đó, cũng không khó hiểu khi hiện nay trên mạng xã hội tồn tại một hội nhóm có tên: "Cộng đồng những người bị trầm cảm, rối loạn lo âu, muốn tự tử" với số lượng người tham gia lên đến con số vài chục nghìn.

Những bài đăng trong nhóm này thường mang tính tiêu cực, chia sẻ những áp lực hiện tại đang mắc và ý định kết thúc cuộc đời, phần lớn các em bày tỏ việc mình bị áp lực vì học hành điểm số và kỳ vọng của bố mẹ như tài khoản có tên Alma Trần chia sẻ: "Bố mẹ đang đặt nặng vấn đề về điểm số, em không thể nói chuyện được với họ vì cứ nói ra là bị chửi. Họ nói rằng học hành thì có gì mệt đâu, đi làm còn vất vả hơn nhiều lần...".

Đừng giật mình khi đã quá muộn

Khi những sự việc đau lòng xảy ra, nhiều phụ huynh mới giật mình hối hận vì chưa kịp quan tâm sâu sắc hơn tới con em mình. Thế nhưng, điều đó đã thực sự quá muộn. Câu hỏi đặt ra là thay vì chữa bệnh, tại sao chúng ta không phòng bệnh? Và chúng ta cần phòng bệnh như thế nào?

Trao đổi với truyền thông trước hai sự việc đáng tiếc diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua, cô Nguyễn Hồng Nhung, giáo viên Trường THCS Marie Curie (Hà Nội) cho biết: "Từng nhiều năm làm chủ nhiệm lớp, có thời gian trò chuyện rất nhiều với học sinh, tôi cho rằng điều quan trọng nhất để giúp trẻ vị thành niên thoát khỏi tình trạng trầm cảm hoặc hành vi tự tử là cha mẹ lắng nghe con đúng cách. Cha mẹ nên trở thành người bạn của con, tiếp cận trẻ một cách nhẹ nhàng, bình đẳng. Tìm hiểu những vấn đề mà con gặp phải, cố gắng đứng dưới góc nhìn của con để suy xét, tìm hiểu cảm nhận của con. Thay vì áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con, cha mẹ cần kiên nhẫn nghe con giãi bày, trao đổi ý kiến để con cảm thấy tâm tư, suy nghĩ của mình được tôn trọng thực sự. Khi ấy trẻ sẽ tin tưởng cha mẹ và dễ dàng tâm sự với cha mẹ hơn".

ADVERTISEMENT

Còn theo chia sẻ của PGS.TS Lê Thị Bích Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương tại một hội thảo thì nguyên nhân điển hình của hầu hết các vụ tự sát học đường là phụ huynh và người thân trong gia đình coi nhẹ những tâm sự, băn khoăn, lo lắng của trẻ. "Từng có rất nhiều năm làm cố vấn tâm lý tại Tổng đài 1088 - "Nhịp cầu tư vấn" và cố vấn tâm lý cho đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí "Phím số diệu kỳ - 1800 1567" - dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trẻ em của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ, nay là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, tôi nhận thấy rằng, trẻ em trong xã hội hiện đại gặp rất nhiều vướng mắc về tâm lý. Nếu như người lớn không kịp thời nắm bắt thì sẽ gây hậu quả khôn lường. Ngay lúc này, chúng ta nên dừng phán xét, cần hành động ngay. Cha mẹ cần gần gũi con hơn, tạo mối gắn kết bền chặt hơn, không tạo áp lực cho con, không so sánh con với các bạn khác, phải lắng nghe, tôn trọng con. Đặc biệt, điều chúng ta đang thiếu nhất hiện nay chính là các lớp học tâm lý dành cho người lớn để cả phụ huynh, giáo viên kịp thời phát hiện ra vấn đề của những đứa trẻ xung quanh mình, nhờ đó kịp thời thể hiện sự quan tâm, tìm giải pháp điều trị tâm lý chuyên nghiệp, phù hợp" - PGS.TS Lê Thị Bích Hồng chia sẻ.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho rằng, nguyên nhân của những hành động dại dột của trẻ đó là do trẻ có bệnh trầm cảm, tâm thần từ lâu nhưng không được bố mẹ phát hiện kịp thời. Trước giờ người ta cứ coi bệnh tâm thần là một bệnh của kẻ điên nhưng thực ra bệnh tâm thần là đề cập đến một loạt các tình trạng sức khỏe tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ và hành vi của một người... Nhiều đứa trẻ bị trầm cảm bệnh tiến triển nặng nhưng không được bố mẹ đưa đi khám vì ngại ngần, xấu hổ. Nếu đi khám sớm bệnh viện sẽ xác định được tình trạng để có phương pháp điều trị thích hợp, có thể dùng thuốc hoặc điều trị tâm lý.

"Các phụ huynh cần phải biết chăm sóc đến sức khỏe tinh thần của con, đừng có nghĩ con cái khỏe mạnh là không phải lo. Nhiều khi con ngại giao tiếp, vác "mặt nạ" để cố tỏ ra bình thường nhưng về nhà bố mẹ cần quan tâm xem con cái có gì bất thường. Bây giờ thông tin đầy rẫy trên mạng, không có lí do gì mà cha mẹ không tìm hiểu được. Những triệu chứng của căn bệnh tâm thần như mất ngủ, mệt mỏi, bồn chồn, lo lắng, kết quả học tập giảm sút không phải do con kém thông minh mà do mất tập trung không thể học và hiểu bài. Những điều này cha mẹ cần phải quan tâm sát sao đến con cái" - Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu khuyên.

ADVERTISEMENT

Đại học Harvard từng thực hiện một nghiên cứu kéo dài 75 năm được gọi là "Nghiên cứu yêu thương" bắt đầu từ năm 1938 và theo sát cuộc sống của 724 người tham gia. Cuối cùng, nghiên cứu kết luận rằng sự phát triển trí tuệ của trẻ ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường giáo dục gia đình. Theo đó, 4 kiểu gia đình sau có thể khiến trẻ học tập kém đi. Đó là: gia đình không chú ý thói quen sinh hoạt của trẻ; gia đình không rèn luyện khả năng làm việc nhà của trẻ; gia đình không giúp con nuôi dưỡng thói quen đọc sách; và gia đình không thể hiện tình yêu thương với con cái.

Cần biết rằng không phải vô cớ mà Đại học Harvard lại bỏ công thực hiện một nghiên cứu kéo dài tận 75 năm như vậy, bởi không riêng gì văn hóa Á Đông mà nhiều bậc cha mẹ trên thế giới cũng thường xuyên áp đặt con cái và không giỏi thể hiện tình yêu với con. Cha mẹ nghĩ rằng để con cái trở nên tốt hơn họ sẽ phải nghiêm khắc và "keo kiệt" với chính lời khen của mình. Thậm chí nhiều người còn nói ra những lời xúc phạm hy vọng trẻ "biết xấu hổ mà dũng cảm vươn lên". Tuy nhiên, những gì họ làm chỉ là ngày càng nới rộng khoảng cách với con cái. Thậm chí có nhiều trẻ lầm tưởng cha mẹ chỉ quan tâm tới điểm số mà không màng tới suy nghĩ của chúng. Điều này rất dễ dẫn đến hậu quả khó lường.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
Startup pha chế kiếm 1 tỷ/tháng đi gọi vốn 5 tỷ, bị dàn cá mập Shark Tank “dạy dỗ” bài học nhớ đời03:45Vụ thanh niên “vụt” điếu cày khiến 1 người ra đi - Luật sư tiết lộ chi tiết giảm nhẹ hình phạt03:19Bị nghi lộ clip ‘bay lắc’, tiktoker 4,3 triệu followers Quỳnh Alee chính thức lên tiếng gây xôn xao00:17Facebook chủ shop đến nhà khách hàng “tác động vật lý” lúc nửa đêm: Hay đi chùa, nạn nhân có bầu03:50Vụ cô gái mất tích bí ẩn 1 tháng - Chị gái bức xúc chuyện “tâm linh”, vạch trần chiêu trò lừa đảo03:32Chùa Ba Vàng khuyên TT Thích Nhật Từ nên "nhìn lại mình" trước khi phê phán05:01Đội 116 bức xúc vì gia đình Hải Như “chê” làm không có tâm, 2 ngày không 1 lời hỏi thăm cơm nước03:48Xôn xao trước 'bản sao' của bà Nguyễn Phương Hằng, CDM bất ngờ vì 1 điểm y hệt nữ CEO00:13Linh Ngọc Đàm đáp trả tin “dùng chất cấm” với Tiktoker Quỳnh Alee, CĐM phát tán clip 20s04:03Hé lộ tin nhắn bạn trai cũ gửi cô gái Hà Nội mất tích bí ẩn: 'Tao phá mày tới cùng, đừng hy vọng yêu ai'00:30Thái Khoa - Chàng Việt Kiều Đức bạo dạn giành hoa từ Lý Nhã Kỳ tại NALA có info cực chất!03:59SỐC: Nữ sinh Đại học tố cáo thầy giáo trẻ quấy rối, vi phạm chuẩn mực - chân dung gây bất ngờ?03:53Vụ thanh niên “xuống tay” với cháu bé 3 tuổi rồi nhét vào tủ đông, Luật sư tiết lộ mức án cao nhất?03:16Huấn "hoa hồng" bất ngờ xuất hiện tại điểm tìm kiếm Lương Hải Như mất tích, ủng hộ đội 116 20 triệu03:32GÓC VỪA LÒNG: Cấm bay TikToker nhảy múa, uốn éo trên đường băng03:13Facebooker Lương Hoàng Anh - vợ cũ Huy Khánh gây tranh cãi khi chê "gạo thị trường có thuốc"04:15Màn "giật cô hồn" văn minh nhất năm: Rải gạo muối hộ gia chủ vẫn chưa bằng hành động này03:30Choáng váng trước số tiền khủng vợ cũ ông Vũ vuột mất sau khi việc 'chia phần' Trung Nguyên thất bại06:15Bị mỉa mai ‘đào mỏ’ đại gia, Ngân 98 đáp trả ‘xanh rờn’ khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng01:23VỪA LÒNG: TikToker Hoàng Minh nói xấu người miền Trung keo kiệt, bủn xỉn lộ ảnh bị "bế" lên phường03:13
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Muốn thân thiết với mẹ nhưng câu trả lời của bà làm tôi chưng hửng
11:03:24 19/08/2022
Nữ sinh nghèo xứ Thanh đạt 29,25 điểm trước nguy cơ không thể theo học đại học
10:29:08 18/08/2022
Ngôi trường cấp 3 có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội
20:39:54 18/08/2022
3 dấu hiệu chỉ ra não bộ của con bạn có điểm giống thiên tài Einstein hay không
10:43:35 19/08/2022
Thái Nguyên: Thêm 1 học sinh đỗ tốt nghiệp sau phúc khảo
21:12:10 18/08/2022
9 sáng kiến được xếp loại A của ngành giáo dục Hà Nội
19:59:31 18/08/2022
Vượt 1.600 ứng viên, nữ sinh 21 tuổi thành kỹ sư Zalo sau 3 tháng
20:50:39 18/08/2022
Thủ khoa đặc biệt khiến hiệu trưởng phải 'khuỵu gối' trao bằng
19:35:16 18/08/2022
10 nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới
09:26:33 19/08/2022
Thiếu trường lớp: chỉ 28% HS tiểu học ở quận 12, TP.HCM được học 2 buổi/ngày
10:14:47 19/08/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Toàn cảnh drama “lòng xào dưa” của cô giáo mầm non gây bão MXH: Tiểu tam bị đình chỉ
08:12:10 20/08/2022
Bố chồng lên tiếng bênh con dâu: "Nó có thích ăn lòng xào dưa cũng khô‌ng liên quan đến mọi người"
06:59:35 20/08/2022
Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn: Không loại trừ khả năng cô gái đã bỏ trốn
08:16:14 20/08/2022
Con trai ngoại tình, bố chồng ôm con dâu và cháu khóc nức nở
08:45:14 20/08/2022
Đức Thịnh, Thanh Thúy hạnh phúc cùng 2 quý tử điển trai ở Đà Lạt
06:48:38 20/08/2022
Chàng trai pha chế kiếm 1 tỷ/tháng bị ekip Shark Tank và dân trong nghề "vạch mặt"
07:38:54 20/08/2022
Lễ cưới của tài tử TVB Hoàng Gia Lạc
05:50:52 20/08/2022
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy sẽ được thừa kế bao nhiêu tiền từ vợ?
05:54:18 20/08/2022
Ngọc Trinh lộ nhan sắc thật qua camera thường của Minh Hằng, một điểm trên cơ thể gây chú ý
07:38:17 20/08/2022
BLACKPINK gây choáng với list thành tích khủng của “Pink Venom”, Jisoo xứng danh bà hoàng
06:50:27 20/08/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Gia đình là động lực

10:09:14 20/08/2022
Đó là chia sẻ của em Đỗ Thái Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, con gái Thiếu tá QNCN Huỳnh Thị Kim Xuyên, nhân viên nấu ăn Trung đội Kho, Phòng Hậu cần Sư đoàn 316, Quân khu 2 mà c...

Nội dung toàn diện để xóa 'điểm yếu'

10:04:17 20/08/2022
Tổng cục Hậu cần (TCHC) vừa tổ chức cuộc thi trưởng ban, kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022 với sự tham gia của 79 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tổng cục. Việc xác định nội dung thi phong phú, có nhiều vấn đề ngo...

Hà Nội: Các trường THPT đã chuẩn bị gì cho việc dạy chương trình mới?

09:58:25 20/08/2022
Mặc dù đã có thời gian dài nghiên cứu, chuẩn bị nhưng khi triển khai Chương trình GDPT 2018, các trường vẫn phải loay hoay tự tìm phương pháp cho mình. Ở khối THPT, thời điểm hiện tại, học sinh đầu cấp đang gấp rút hoàn tất các công đoạ...

Nỗi lo thiếu trường, thiếu giáo viên

09:54:33 20/08/2022
Ngày tựu trường đã gần kề, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông báo năm nay số học sinh từ mầm non đến THPT tăng hơn 22.000. Với số lượng này, yêu cầu số phòng học cũng tăng theo và nỗi lo thiếu giáo viên đang hiển hiện. Có thể nói TP HC...

Người gieo hạt mầm đam mê

09:50:45 20/08/2022
Gần 20 năm gắn bó với nghề dạy học, cô Trương Thị Trâm Anh (Trường THCS Quang Trung, TT.Tân Phú, H.Tân Phú) luôn đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nhất. Cô còn thường xuyên hướng dẫn học sinh ...

Nepal: Bà mẹ đi học cùng con

09:43:16 20/08/2022
Bỏ học năm 15 tuổi, chị Parwati Sunar, sống tại làng Punarbas, Nepal, quyết định đăng ký trở lại trường và đi học cùng con để xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Bà mẹ Nepal hiện đang học lớp 7 tại Trường Trung học Jeevan Jyoti chia sẻ: “...

Hơn nửa triệu học sinh được trang bị kỹ năng số và an toàn trên mạng

09:37:21 20/08/2022
Chương trình của Meta giúp đào tạo hơn 20 nghìn giáo viên, 500 nghìn học sinh về kỹ năng an toàn trên mạng và các kiến thức số kể từ 2019 đến nay. Từ năm 2019 đến tháng 6/2022, hơn 3.500 giáo viên các trường THCS, THPT thuộc địa bàn 39 ...

Vụ THPT Lương Thế Vinh vượt rào tuyển sinh: Quảng Ninh đã làm tròn trách nhiệm?

09:31:51 20/08/2022
THPT Lương Thế Vinh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý tăng thêm 135 chỉ tiêu. Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, 135 học sinh được tuyển vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) ...
ADVERTISEMENT

Một người Việt được bổ nhiệm Giáo sư Luật ở ĐH Oxford

09:26:56 20/08/2022
Khoa Luật - Đại học Oxford vừa thông báo về việc phong hàm Giáo sư cho ông Bùi Ngọc Sơn, chuyên ngành Luật Châu Á. Ông Sơn từng là sinh viên và giảng viên Khoa Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội. Trong thông báo ngày 18/8/2022 của Khoa Luật – ...

1/3 số thí sinh cả nước chưa đăng ký xét tuyển đại học

09:20:25 20/08/2022
600.802 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, còn lại 340.778 em chưa đăng ký. Số liệu trên được Bộ GD&ĐT thống kê đến hết ngày 19/8. Tổng số nguyện vọng đã đăng ký vào các trường đại học là hơn 2,9 triệu (trung ...

Cuộc đua tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng

09:15:18 20/08/2022
Trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022, các trường tại Đồng Nai có khoảng hơn 10 ngàn chỉ tiêu với ngành nghề tuyển sinh phong phú, đa dạng cùng chính sách thu hút thí sinh hấp dẫn. Năm 2022, Trường đại học Đồng Nai tuyển sinh ...

Học phí các trường Y Dược phía Nam cao nhất 250 triệu/năm

09:08:45 20/08/2022
Năm 2022, học phí ngành y, dược ở các trường công lập ở phía Nam cao nhất gần 100 triệu đồng; các trường tư thục cao nhất 250 triệu đồng. Trường ĐH Y Dược TP.HCM: Năm 2022, học phí ngành Răng - Hàm - Mặt cao nhất là 77 triệu đồng Y khoa...

Mua khóa học để làm freelancer

20:44:38 19/08/2022
Chi phí cho khóa học có thể rơi vào 1-12 triệu đồng/khóa hoặc 1,5 triệu đồng/tuần. Học viên có thể lựa chọn trở thành freelancer toàn thời gian hay coi đây là việc làm thêm. Quỳnh Hương (TP.HCM) đang là một freelancer bán thời gian. Ban...

Hành trình hè phiêu lưu kỳ thú cùng VUS Super Summer 2022 - Amazing Adventures

20:39:47 19/08/2022
Chuỗi hoạt động hè tại VUS đã khép lại với buổi lễ trao thưởng Super Summer Awards Gala, đánh dấu cột mốc cho những trải nghiệm, bài học mới và hành trang quý giá trên bước đường trưởng thành, giúp các em vững bước khơi mở hành trình tư...

FE CREDIT mở rộng hợp tác với các trường đại học, tạo cơ hội phát triển cho sinh viên

20:33:08 19/08/2022
Với mong muốn mở ra cơ hội học hỏi, định hướng nghề nghiệp cho thế hệ học sinh – sinh viên, đặc biệt là để giúp thế hệ trẻ có thêm thực tiễn về ngành tài chính. FE CREDIT đẩy mạnh hợp tác với nhiều trường đại học, cao đẳng và trung cấp ...

5 học bổng dài hạn tại Mông Cổ

20:28:04 19/08/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2022. Theo thông báo, Chính phủ Mông Cổ cấp 5 học bổng dài hạn cho lưu học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thời gian đ...
ADVERTISEMENT

Học phí ĐH Y Dược Cần Thơ tăng thêm 20 triệu/năm

20:23:47 19/08/2022
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ vừa công bố mức học phí năm 2022-2023. Ngành có học phí cao nhất là 44,1 triệu, tăng thêm gần 20 triệu so với năm 2021. Cụ thể, theo thông báo của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, năm 2022, học phí ngành Y khoa, Răng-H...

'Chạy nước rút' mùa xét tuyển để chọn đúng, trúng cao

20:19:39 19/08/2022
Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT kết thúc vào ngày 20/8. Đây là giai đoạn quan trọng để thí sinh đưa ra quyết định đúng đắn. Với những điểm mới của quy định tuyển sinh năm nay, nếu thí sinh ...

Học phí và điểm sàn các trường đại học khu vực phía Bắc

20:14:56 19/08/2022
Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển và mức học phí các trường đại học khu vực phía Bắc. Học phí và điểm sàn các trường đại học khu vực phía Bắc. Các trường miền Bắc công bố điểm sàn, đối với khối ngành y - dược: ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Hải Phò...

Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng trước giờ G

20:06:41 19/08/2022
Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh còn băn khoăn cần sớm đưa ra quyết định, tránh chờ sát giờ G. Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, lưu ý tất cả thí sinh xét tuyển năm 2022 đều phải đăng ký n...

Thí sinh lưu ý: Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

20:02:13 19/08/2022
Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản đề nghị các Sở GD&ĐT hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. ...

Trường học vùng khó rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất đón năm học mới

19:55:08 19/08/2022
Trước thềm năm học 2022 - 2023, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị hối hả chuẩn bị, nâng cấp cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, rà soát trang thiết bị phục vụ dạy học. Theo kế hoạch, năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Hướng Dương (hu...

Quảng Trị: 30% trường tiểu học không có giáo viên môn Tin

19:50:52 19/08/2022
Quảng Trị dự kiến điều động luân phiên giáo viên tiếng Anh và Tin học để tạm đáp ứng điều kiện dạy học theo chương trình phổ thông 2018. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, đến nay, toàn tỉnh hiện có 115/149 cơ sở giáo dục Tiểu học triển khai...

Kon Tum: 99,9% học sinh cấp Tiểu học được huy động đến trường

19:46:36 19/08/2022
2 năm thực hiện chương trình GD phổ thông 2018 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Giáo dục Kon Tum cố gắng sử dụng triệt để các trang thiết bị phục vụ dạy học. Nhờ sự phấn đấu, nỗ lực nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo Sở...

Đổi mới dạy học môn Lịch sử: Bắt đầu từ đâu?

19:41:40 19/08/2022
Năm học 2022-2023 chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa sẽ bắt đầu. Học sinh, phụ huynh, đội ngũ giáo viên và cả dư luận xã hội đang dành sự quan tâm đặc biệt tới môn Lịch sử cũng như kỳ vọng vào luồng gió mới từ sự đổi mới chương trình. Ph...

Bạc Liêu Trao 700 suất học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo trước thềm năm học mới

19:36:46 19/08/2022
Chiều 19/8, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt và trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho các em học sinh (đợt 2 năm học 2022). Kế hoạch của Hội khuyến học tỉnh trong năm 202...

Xã hội, nhà trường hợp sức phòng chống bạo lực học đường

19:31:43 19/08/2022
Ngày 19/8, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . Tham dự Hội...

Central Retail tặng Nhà ăn bán trú cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

19:26:55 19/08/2022
Ngày 19/8/2022, tập đoàn Central Retail Việt Nam, đã bàn giao Nhà ăn bán trú trị giá 575 triệu đồng cho Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những điển hình của Dự án “Mỗi trung tâm thương mại –...

Không để đến sát thời gian hết hạn mới nộp lệ phí

19:22:13 19/08/2022
Theo thông tin từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), tính đến 17 giờ ngày 19/8, cả nước có trên 941.500 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT). Đến thời điểm này, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống) hoạt động tố...

Thiếu trầm trọng giáo viên trước thềm năm học mới, Bộ trưởng GD&ĐT chỉ đạo khẩn

19:18:03 19/08/2022
Nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là bổ sung biên chế giáo viên, trong đó ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới. Mục tiêu trên được Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh trong Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 202...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Canh nghêu nấu thì là ngọt thơm, ngon miệng

Ẩm thực

10:10:47 20/08/2022
Bát canh có vị chua dịu của khế và cà chua, thơm mùi thì là, ngọt của nghêu, nấu đơn giản lại ngon miệng.Cùng vào bêp làm ngay món này nhé

Lịch âm hôm nay thứ Sáu ngày 19/8

Trắc nghiệm

10:09:53 20/08/2022
Xem lịch âm hôm nay 19/8: Lịch âm hôm nay là ngày mấy? Tra lịch vạn niên ngày 19 tháng 8 năm 2022.Lịch âm hôm nay là ngày mấy? Dương lịch hôm nay là 19/8/2022, tương ứng với lịch âm là ngày 22/7

Chia tay hoành tráng hơn cả du thuyền

Hài hước

10:08:52 20/08/2022
Ghép 2 du thuyền chưa đủ độ hoành tráng nên em dự định ghép 2 máy bay làm tiệc chia tay sếp ạ!

8 cách sửa tóc cắt hỏng giúp các nàng lấy lại tự tin

Làm đẹp

10:08:24 20/08/2022
Học ngay những mẹo dưới đây là bạn sẽ không phải bỏ dở buổi hẹn hò của mình và trốn tránh phần còn lại của thế giới trong khi chờ tóc mọc lại nữa

Hương Giang tuyên bố chia tay Matt Liu sau 2 năm mặn nồng, netizen mỉa mai: "Hết hợp đồng yêu"

Sao việt

10:03:43 20/08/2022
Sau khi Hoa hậu Hương Giang thông báo chia tay Matt Liu, nhiều người hâm mộ cũng ngỡ ngàng. Hành trình tình yêu của cặp đôi sau 2 năm mặn nồng khiến dân tình không khỏi tiếc nuối

Porsche 911 GT3 RS có thêm phiên bản đặc biệt

Siêu xe

10:03:05 20/08/2022
Chiếc Porsche 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS sở hữu phối màu tương đồng với mẫu 911 Carrera RS 2.7 đời 1972

Triệu Lệ Dĩnh nhận 'mưa' lời khen với tạo hình cổ trang trong phim mới, khí chất không kém Lưu Diệc Phi

Phim châu á

09:59:34 20/08/2022
Hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh với váy trắng nhẹ nhàng, thanh tao trong phim Dữ phượng hành đang thu hút sự chú ý từ đông đảo netizen

Hạn hán khiến ngôi làng chìm dưới hồ từ thế kỷ XIX nổi lên

Chuyện lạ

09:45:53 20/08/2022
Không giống như thành phố Atlantis đã mất, một ngôi làng ở xứ Wales bị nhấn chìm dưới hồ từ thế kỷ XIX đã nổi lên trong đợt hạn hán vừa qua

Mike Tyson "mách nước" cho Joshua đấm Oleksandr Usyk, Tyson Fury sắp bị tước đai

Sao thể thao

09:30:58 20/08/2022
Trận tái đấu giữa Anthony Joshua (Anh) và Oleksandr Usyk (Ukraine) sẽ diễn ra tại Saudi Arabia, rạng sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Tại sự kiện được mang tên Cơn thịnh nộ tại Hồng Hải (Rage on the Red Sea), Joshua sẽ đ...

Những 'tân binh' hybrid vừa cập bến thị trường xe ô tô Việt Nam

Ôtô

09:29:06 20/08/2022
Nissan Kicks và Suzuki Ertiga Hybrid sẽ là 2 mẫu xe tiếp theo sử dụng công nghệ  động cơ hybrid phân phối chính hãng tại Việt Nam. Cả 2 mẫu xe đều có những con số ấn tượng về mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức

SBTC Esports thảm bại 1-2 trước CERBERUS Esports và có nguy cơ lớn ‘out top 4’ tại VCS Mùa Hè 2022

Esport

09:25:06 20/08/2022
Có cho mình chiến thắng quan trọng tại lượt về trước SBTC Esports, CERBERUS Esports đã giữ lại cho mình cơ hội tiến vào top 4 cũng như giành quyền tham dự vòng Playoffs VCS Mùa Hè 2022

3 hành vi phụ nữ đừng dại dột mắc phải khi chia tay

Tình yêu

09:24:34 20/08/2022
Chia tay, thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ là phụ nữ không thoát ra nổi nỗi đau thất tình. Trên thực tế, sự kết thúc của một mối quan hệ thường có nghĩa là cả hai có những khiếm khuyết và không phù hợp với nhau