Chuyên gia: Bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời đại mới trước 4 nguy cơ

Đại tá Lê Thế Mẫu cho rằng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong thời gian tới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chia sẻ với VTC News, Đại tá Lê Thế Mẫu – nguyên Trưởng Phòng thông tin Khoa học Quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng cho rằng Việt Nam vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời gian tới. Trong đó, các nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, chệch khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa, diễn biến hòa bình của thế lực thù địch, tình trạng tham nhũng – lãng phí, luôn hiện hữu, đe dọa đến an ninh quốc gia của Việt Nam .

Những vấn đề trọng đại này cũng được bàn tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

Chuyên gia: Bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời đại mới trước 4 nguy cơ - Hình 1

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

- Đánh giá một cách tổng quát, theo ông đâu là kết quả lớn nhất trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua?

Tôi hoàn toàn nhất trí với đánh giá được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII về kết quả lớn nhất khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đó là, Việt Nam đã chủ động nghiên cứu để dự báo đúng tình hình, kịp thời nắm bắt xu thế và thời cơ, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Việt Nam cũng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng.

Việt Nam đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Trong giai đoạn mới, những khó khăn lớn nhất sẽ thách thức các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước là gì, thưa ông?

Những khó khăn lớn nhất thách thức nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam trong thời gian tới thể hiện rất rõ trong 4 nguy cơ. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới . Nguy cơ chệch khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguy cơ từ âm mưu, hành động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch dưới nhiều hình thức đa dạng.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí chỉ mới được ngăn chặn bước đầu, vẫn tiếp tục diễn biến dưới nhiều hình thức tinh vi và khó phát hiện, đẩy lùi.

Ngoài 4 nguy cơ này thì nguy cơ xuyên suốt, lâu dài là chủ quyền biển đảo của nước ta đang đứng trước thách thức chưa từng có trước những thế lực cường quyền đang thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông.

Chuyên gia: Bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời đại mới trước 4 nguy cơ - Hình 2

Nguy cơ xuyên suốt, lâu dài là chủ quyền biển đảo của nước ta đang đứng trước thách thức chưa từng có trước những thế lực cường quyền đang thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Đại tá Lê Thế Mẫu

- Thưa ông, nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong năm 2020, bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc. Ông đánh giá như thế nào về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam?

Theo quan sát của tôi, nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội Đảng khóa XII chứng kiến tình hình thế giới , trước hết là các đối tượng và đối tác của Việt Nam, có những diễn mới rất phức tạp.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có nội hàm rất rộng và mới. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng đứng trước những yêu cầu mới rất cao, có ý nghĩa vừa thường xuyên, vừa đột xuất.

Những yêu cầu đó đã được xác định rất rõ trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt, cơ bản và lâu dài là tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng , an ninh lực lượng vũ trang .

Trên cơ sở đó, các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc; Bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Bảo đảm an ninh , trật tự, an toàn xã hội ; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Không những thế, các lực lượng vũ trang còn chủ động phát hiện, có các phương án, đối sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa và kiểm soát tốt các nhân tố có thể gây bất lợi đột biến.

Chúng ta cũng đã củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; bước đầu hình thành hệ thống pháp luật và cơ sở vật chất cho việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin quốc gia, không gian mạng quốc gia. Đặc biệt là đã kết hợp có hiệu quả quốc phòng , an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

- Chắc hẳn vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, thưa ông?

Tuy nhiên, trong khi thực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn bộc lộ một số hạn chế. Việc quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng , an ninh, bảo vệ Tổ quốc có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

Công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược về quốc phòng, an ninh có lúc chưa thật chủ động. An ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực chưa thật vững chắc, còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là an ninh mạng, an ninh trong đầu tư nước ngoài.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn con người chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Công tác quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn hạn chế.

Đáng chú ý, việc kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, đơn vị thiếu hiệu quả, còn biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, nặng về lợi ích kinh tế đơn thuần, trước mắt.

Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được phát huy tốt. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế có mặt, có lúc chưa theo kịp diễn biến của tình hình, chưa lường hết những tác động bất lợi. Chúng ta cũng chưa khai thác tốt và phát huy hiệu quả các quan hệ lợi ích đan xen với các đối tác quan trọng.

Chuyên gia: Bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời đại mới trước 4 nguy cơ - Hình 3

Chủ quyền biển đảo của nước ta đang đứng trước thách thức chưa từng có trước những thế lực cường quyền đang thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông (Ảnh: Hà Nội Mới).

- Sau Đại hội Đảng XIII, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước sẽ được đặt ra mạnh mẽ hơn, trong đó các trọng tâm là gì, thưa ông?

Theo quan sát của tôi, trong điều kiện thế giới đang bước vào cách mạng công nghiệp 4.0, chủ quyền quốc gia trong tình hình mới có nội hàm rất rộng, không chỉ là chủ quyền đối với đất liền, trên không, trên biển, mà còn là chủ quyền đối với hệ thống chính trị, không gian thông tin, không gian số, không gian văn hóa và không gian kinh tế.

Tôi cho rằng cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tôi cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân.

Chuyên gia: Bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời đại mới trước 4 nguy cơ - Hình 4

Các lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Để có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, các lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam cần phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nào?

Những nhiệm vụ cụ thể của Các lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đã được xác định rất rõ trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII.

Đó là, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và có sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong khi Báo cáo chính trị tại Đại hội XII chỉ xác định nhiệm vụ “ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”, còn Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII có sự điều chỉnh nhiệm vụ theo hướng “một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Nhiệm vụ này xuất phát từ yêu cầu mới, rất cao và bức thiết phải nhanh chóng hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng và lực lượng.

Ngoài ra, tất cả các nhiệm vụ khác đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước trong thời kỳ mới.

- Ông nhận định như thế nào về việc Việt Nam bước đầu khống chế thành công COVID-19 góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng?

Đại dịch COVID-19 đặt ra yêu cầu mới rất cao về một lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia là an ninh con người liên quan tới an ninh y tế. Từ đại dịch COVID-19, thế giới nhận thấy an ninh y tế trở thành nhân tố mới trong an ninh phi truyền thống.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã kịp thời điều chỉnh nội hàm an ninh quốc gia, trong đó có thêm yếu tố an ninh y tế.

Do đó, việc Việt Nam bước đầu khống chế thành công đại dịch COVID-19 trong khi nhiều quốc gia phát triển hàng đầu thế giới đã thất bại trong cuộc chiến này chứng tỏ sự nhạy bén về chính trị và tầm nhìn chiến lược của Đảng và nhà nước ta về một nguy cơ an ninh phi truyền thống mới và từ đó áp dụng các biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa có hiệu quả đại dịch này.

Thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới.

- Là một bộ phận quan trọng của nền ngoại giao Nhà nước, mục tiêu của đối ngoại quốc phòng là thiết lập, phát triển quan hệ về quốc phòng với các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng. Việc này có vai trò nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thế nào, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ qua, đối ngoại quốc phòng tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần tạo khuôn khổ để duy trì quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác; kết hợp chặt chẽ đối ngoại quốc phòng với bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế; chủ động phát hiện và có các phương án đối sách để ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh và xung đột từ sớm, từ xa và kiểm soát tốt các nhân tố có thể gây bất lợi đột biến; nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ với đối tác và đối tượng; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng-an ninh; làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động.

Đối ngoại quốc phòng góp phần quan trọng trong việc xây dựng và củng cố lòng tin của Việt Nam với các nước nhằm thúc đẩy xu thế hòa bình và ngăn ngừa nguy cơ xung đột; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, trước hết là với các quốc gia thành viên ASEAN; tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Tuyên bố chung Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN với 8 nước đối tác được thông qua tại Hà Nội trong năm 2020 góp phần quan trọng đối với việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực như cam kết không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa các nước và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong quan hệ với các nước láng giềng, đối ngoại quốc phòng góp phần duy trì đường biên giới ổn định và môi trường hòa bình. Trên biển, đối ngoại quốc phòng là biện pháp hòa bình hàng đầu để ngăn ngừa nguy cơ bùng nổ xung đột và chiến tranh.

- Xin cảm ơn ông!

Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân biên giới biển

Sáng 23-1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp chính quyền địa phương huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình "Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân biên giới biển - Hình 1

Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính uỷ, BĐBP tỉnh trao cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Chương trình "Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc" được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này BĐBP tỉnh đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc và 100 tấm ảnh Bác Hồ, 60 phao cứu sinh cho các ngư dân trên địa bàn biên giới huyện Trần Đề nhằm chia sẻ khó khăn, cổ vũ, động viên bà con ngư dân đang ngày đêm vươn khơi, bám biển.

Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân biên giới biển - Hình 2
Đoàn viên thanh niên các đơn vị ra quân thu gom rác thải.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, Đoàn thanh niên đồn Biên phòng Trung Bình và Hải đội 2, BĐBP tỉnh phối hợp huyện Đoàn Trần Đề đã ra quân thực hiện chương trình "Hãy làm sạch biển", tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực cống Bãi Giá, ấp Chợ, xã Trung Bình và cống Kinh Ba, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Người hùng cứu bé rơi từ tầng 13 sức khỏe yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn05:04“Thần y” Võ Hoàng Yên bị tố “bùng tiền” cứu trợ đồng bào lũ lụt02:40Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27“Thần y” Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc “bùng tiền” từ thiện, nguyên nhân do “sơ sót trong báo cáo”03:41Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Công an Đồng Nai vào cuộc vụ đánh rơi 59 triệu đồng bị người dân nhặt hết01:09Người cứu bé rơi từ tầng 13: 'Đầu cháu đập vào tay tôi rồi đập xuống mái tôn'02:18Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Xây nhà vệ sinh bằng chai nhựa tặng trường tiểu học miền biên viễn Cao Bằng02:57Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Nông sản hết cảnh đổ xuống sông Hồng nhưng khách mua trả tiền 'tùy tâm'01:18Thủy Tiên xây nhà cộng đồng chống lũ - Dân mạng tranh cãi gay gắt02:42Đường phố TP.HCM nhiều nơi ùn tắc trong ngày 1,7 triệu học sinh đi học lại04:52Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Học sinh, giáo viên khai báo y tế trung thực khi đến trường02:03

Tiêu điểm

Đại úy công an chơi game một tuần để bắt trộm
11:20:01 04/03/2021
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Cần phải xử lý hình sự Thầy chùa ăn thịt chó
02:46:53 06/03/2021
Vụ người vợ phải thanh toán đủ 12 triệu tiền ăn/năm mới được... ly hôn: Người chồng có vi phạm pháp luật?
23:32:08 04/03/2021
Vượt Bhutan, Việt Nam trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc đứng đầu châu Á
11:17:52 04/03/2021
Vụ phản đối trưởng khoa, 11 giáo viên xin thôi việc: Tiếng nói người trong cuộc
21:04:07 04/03/2021
Vụ 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học xin nghỉ việc, Đại học Quốc gia TPHCM lập tổ xác minh
11:20:04 05/03/2021
Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư sẽ ra viện vào ngày mai
09:42:31 04/03/2021
Giá vàng hôm nay 4-3: Quay đầu giảm mạnh, dòng tiền bị dịch chuyển
07:22:12 04/03/2021
Bán quần áo in hình tiền Việt Nam có thể bị xử phạt hàng chục triệu đồng
08:59:27 04/03/2021
Hà Nội mở cửa các di tích từ 8/3
07:29:00 05/03/2021

Thông tin đang nóng

Hà Tăng lên đồ đi gặp hội bạn 10 năm, nhan sắc nàng "ngọc nữ" lấn át cả Băng Di và bà xã Phạm Anh Khoa
21:24:46 05/03/2021
Mạc Văn Khoa lên tiếng về chuyện mua biệt thự 50 tỷ, tiết lộ sự thật bất ngờ
21:16:17 05/03/2021
Chiều vợ như Cường Đô La: Đàm Thu Trang nhắc nhẹ 1 câu đã mua ngay quà 8/3 sớm, còn tranh thủ nịnh bợ cực ngọt
21:21:54 05/03/2021
Ha Ji Won khiến fan lo vì sống tiêu cực
23:12:47 05/03/2021
Nhờ giảm cân, lợi thế ngoại hình chưa từng được hé lộ của Dương Tử gây sốt khắp Weibo, chấp luôn cả ảnh không PTS
22:27:10 05/03/2021
Đêm tân hôn ân ái xong, chồng rút ra một con dao sắc lẻm rồi đề nghị hãi hùng
22:04:31 05/03/2021
Lee Jong Suk ngày càng xuống dốc nhan sắc, nhận không ra nam thần Kbiz một thời với mái tóc dài buộc cao
22:33:08 05/03/2021
Vợ dẫn về osin mới, tôi rụng rời hét thất thanh khi nhìn rõ khuôn mặt cô ta
21:58:39 05/03/2021
Nữ ca sĩ Hàn hết thời, bán cà phê kiếm sống
21:30:06 05/03/2021
Huyền Lizzie ở tuổi 30: Là CEO, mua nhà sang, ngày càng nóng bỏng
21:10:16 05/03/2021

Tin mới nhất

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt hơn 344 tỉ đồng

06:21:11 06/03/2021
Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, tháng 2 vừa qua, vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố đạt khoảng 0,85 triệu tấn, tăng 4,14% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ; vận tải hành khách khoảng 6,78 triệu lượt, tăng 5,99% so với th...

Lấy thương mại, dịch vụ và ngành nghề nông thôn làm nền tảng xây dựng nông thôn mới ở xã Tiến Lộc

06:18:38 06/03/2021
Trong xu thế phát triển kinh tế hiện đại, từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã đều nỗ lực giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) đã đưa tỷ ...

Để sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn

06:16:23 06/03/2021
Thanh Hóa là địa phương có tổng diện tích gieo trồng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ta khá lớn.

Cuộc sống thêm đẹp từ bàn tay phụ nữ

06:10:06 06/03/2021
Những tấm lòng thơm thảo, những bàn tay siêng năng của hội viên phụ nữ đã giúp bao người nghèo thêm ấm lòng, giúp cho góc nhà, tuyến phố thêm văn minh, sạch, đẹp.

Thị trấn Bút Sơn đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

06:07:34 06/03/2021
Có mặt ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) vào đầu giờ sáng của ngày làm việc, chúng tôi cảm nhận được không khí trao đổi, hướng dẫn thân thiện, cởi mở giữa đội ngũ công chức bộ phận một cửa với người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Huyện Lang Chánh tạo bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ

06:04:46 06/03/2021
Với quyết tâm tạo sự bứt phá ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh đã sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hộ...

Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Sầm Sơn: Nỗ lực vượt khó

06:02:56 06/03/2021
Nằm ở vị trí đắc địa ngay trên mặt đường Hồ Xuân Hương (bãi tắm B), với khuôn viên rộng, xanh - sạch - đẹp và điều kiện cơ sở vật chất tương đối đồng bộ; do vậy, từ nhiều năm nay, Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn (còn g...

Đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh khá khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

05:59:46 06/03/2021
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

05:57:56 06/03/2021
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Kiên Giang công nhận 18 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

05:53:07 06/03/2021
Tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Định mức biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê

05:50:57 06/03/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê.

Coteccons để trống ghế tổng giám đốc

05:48:48 06/03/2021
Coteccons bổ nhiệm 4 phó tổng giám đốc sau khi quyền tổng giám đốc Võ Thanh Liêm rời công ty. Hiện công ty xây dựng này khuyết vị trí CEO.

Chỉ 20% vị trí cấp cao ngành ngân hàng ở Việt Nam do nữ giới đảm nhiệm

05:46:48 06/03/2021
Ở Việt Nam, nữ giới chiếm khoảng 60% lực lượng lao động đầu vào tại các ngân hàng, nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng số các vị trí quản lý cấp cao.

Expo Dubai 2021: Cơ hội để Việt Nam quảng bá và kết nối doanh nghiệp

05:43:28 06/03/2021
Với kim ngạch thương mại song phương UAE-Việt Nam luôn chiếm khoảng 30% trong tổng thương mại song phương UAE-ASEAN, Việt Nam là cửa ngõ quan trọng để UAE thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường ASEAN. Ngược lại UAE là một trong những thị...

Khối ngoại bán ròng khổng lồ, POW thanh khoản kỷ lục

05:41:23 06/03/2021
Mặc dù hệ thống giao dịch của HSX nghẽn khá sớm ở phiên chiều, nhưng thanh khoản thị trường vẫn lớn và VN-Index đóng cửa cũng đã tăng 0,17 điểm, tương đương mức tăng 0,01%.

Điện thoại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

05:38:25 06/03/2021
Trong 2 tháng đầu năm 2021, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại và linh kiện ước tính đạt 9,3 tỷ USD, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng cao ở mức 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

An Phát Holdings chi gần 2.000 tỷ đồng đầu tư KCN An Phát 1

05:36:19 06/03/2021
Công ty Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1- thành viên Tập đoàn An Phát Holdings đã nhận giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án khu công nghiệp An Phát 1 từ UBND tỉnh Hải Dương.

Bà Rịa - Vũng Tàu “giải cứu” gần 60 tấn nông sản giúp nông dân Hải Dương

05:33:39 06/03/2021
Nông sản Hải Dương được các nhóm thiện nguyện bán tại hai địa điểm trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Với mục đích phi lợi nhuận, các nông sản được bán với giá chỉ từ 6.000 - 8.000 đồng/kg. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 60 tấn rau củ quả đã ...

Thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn vào tháng 10/2021

05:30:56 06/03/2021
Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn trong tháng 10/2021 và hoàn thành dự án vào tháng 12/2021.

Tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian ngắn nhất

01:39:24 06/03/2021
Việt Nam sẽ tiêm vaccine Covid-19 theo chiến dịch trong thời gian ngắn nhất, sử dụng hệ thống tiêm chủng có sẵn và huy động cơ sở tiêm dịch vụ khi cần thiết.

Hơn 6.400 tỷ đồng xây hai bến container

01:34:54 06/03/2021
Dự án xây dựng bến container số 5 và 6 tại bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, có tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Hoàn thành vận hành thử robot đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội

01:24:44 06/03/2021
Robot đào hầm TBM thứ nhất đã hoàn thiện 100% công việc lắp ráp và vận hành thử, nhà thầu chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Nhiều tỉnh vẫn cấm dịch vụ không thiết yếu

01:22:47 06/03/2021
Ninh Bình cấm dịch vụ không thiết yếu từ ngày 10/2 và chưa thông báo cho phép hoạt động trở lại sau 23 ngày.

Phó thủ tướng: 'Phải thắng dịch Covid-19 bằng công thức của Việt Nam'

23:29:54 05/03/2021
“Chúng ta là nước nghèo, phải chiến thắng dịch bệnh bằng công thức của Việt Nam sao cho chi phí rẻ nhất, bớt xáo trộn đời sống của nhân dân, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Sân bay Phan Thiết dự kiến khởi công cuối tháng 3

23:19:45 05/03/2021
Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ các hạng mục để khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương sẽ khởi công Cảng hàng không Phan Thiết vào cuối tháng 3.

Ông Nguyễn Việt Hà làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân

23:09:24 05/03/2021
Ông Hà trước đó là Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Người thay ông Hà giữ chức vụ này sẽ là ông Nguyễn Xuân Lưu.

Đề xuất phá 150 chung cư cũ ở Hải Phòng để xây mới bằng ngân sách

23:01:15 05/03/2021
UBND TP Hải Phòng có chủ trương dùng ngân sách phá dỡ 150 chung cư cũ để xây dựng 8 khu mới với 10 tòa cao từ 5 tầng đến 23 tầng.

Nghiên cứu việc 'mở cửa đón khách quốc tế có chứng chỉ tiêm vaccine'

22:01:16 05/03/2021
Trước ý kiến chuyên gia đăng tải trên Zing cho rằng Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế, Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL nghiên cứu, đánh giá đề xuất này.

Lấy mẫu tầm soát Covid-19 tiểu thương chợ Xóm Chiếu

21:26:22 05/03/2021
Trung tâm Y tế Quận 4 đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100 người thuộc Ban quản lý và tiểu thương chợ Xóm Chiếu.

Có thể bạn quan tâm

Ca sĩ Như Quỳnh đẹp phúc hậu ở tuổi 51

Sao việt

06:37:02 06/03/2021
Từng được coi là một biểu tượng nhan sắc với vẻ đẹp tinh khôi, ca sĩ Người tình mùa đông có sự thay đổi nhiều về ngoại hình ở tuổi ngoài 50. Tuy nhiên, Như Quỳnh vẫn giữ được nét phúc hậu, dịu dàng trên gương mặt.

Đừng dại quay lại với người yêu cũ trừ khi người ấy thuộc 3 cung hoàng đạo sau

Trắc nghiệm

06:35:22 06/03/2021
Việc nối lại tình xưa bây giờ không còn hiếm gặp nữa rồi, tuy nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ về quyết định tái hợp này chứ không nên vì cô đơn tạm thời mà nhắm mắt quay lại với nhau.

Kim Xuân, Thanh Bạch cùng diện đồ xanh đồng điệu tại Siêu Thủ Lĩnh thu hút sự chú ý của khán giả

Show việt

06:27:22 06/03/2021
Làm ban giám khảo Siêu Thủ Lĩnh, NSND Kim Xuân và MC Thanh Bạch thu hút sự chú ý của khán giả khi cùng diện trang mục màu xanh vô cùng nổi bật.

Nhiều mối tình tưởng sẽ rất đẹp nhưng bất ngờ lại toang của làng streamer, cộng đồng hy vọng chán chê rồi lại tiếc nuối!

Game online

06:24:26 06/03/2021
Dù nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, song không phải mối tình của streamer nào cũng có happy ending.

Đời tư bê bối của thần tượng xinh đẹp nhất Hàn Quốc

Sao châu á

06:15:43 06/03/2021
Vướng cáo buộc bắt nạt thành viên cùng nhóm, Na Eun bị công chúng tẩy chay. Sự nghiệp mà cô xây dựng nhiều năm qua có nguy cơ sụp đổ.

Sáng 6/3 tiếp tục có 6 ca Covid-19 mới tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh

Sự kiện nóng

06:13:39 06/03/2021
Sau một ngày ổ dịch Hải Dương không phát hiện thêm bệnh nhân mới, sáng 6/3, Bộ Y tế thông tin tỉnh này có thêm 6 ca Covid-19, trong đó TP Chí Linh có 3 ca, Cẩm Giang là 2 và 1 ca tại TP Hải Dương.

Đạo diễn Woody Allen có thật sự quấy rối tình dục con gái nuôi?

Sao âu mỹ

06:11:05 06/03/2021
Bộ phim tài liệu Allen v. Farrow đến cuối cùng vẫn không giải đáp được câu hỏi Woody Allen có thật sự quấy rối tình dục con gái nuôi hay không.

5 sai lầm các ông chồng dễ mắc phải khi nóng giận làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình

Tình yêu

06:07:20 06/03/2021
Trong lúc nóng nảy, chúng ta thường không suy nghĩ được rõ ràng và phản ứng tệ hại, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Về ra mắt nhà bạn trai, mẹ đơn thân "chết lặng" vì hai từ "đồ cũ" nhưng rồi phải thẫn thờ trước phản ứng đanh thép của anh ngay sau đó

Tâm sự

06:02:47 06/03/2021
Nấu nướng thiếu chút gia vị nên Hòa tìm Vinh bảo anh đi mua hộ. Ngang qua phòng mẹ Vinh, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con anh.

Bà nội có tuổi vẫn cố gắng dắt cháu đi học, dân tình đang sụt sùi cảm động thì phì cười khi thấy thứ bà lăm lăm cầm trong tay

Netizen

06:02:08 06/03/2021
Có một câu nói rất phổ biến Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, để ám chỉ việc bà thường hay nuông chiều cháu. Thế nhưng người bà này thì ngược lại.

10 thay đổi ngoạn mục sau 1 tháng ăn chay

Sức khỏe

06:00:37 06/03/2021
Ngày càng nhiều người ăn chay (không thịt, trứng, sữa) vì nhiều lý do: môi trường, niềm tin, và nhất là sức khỏe. Hai trong số những lợi ích sức khỏe là giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và có thể giảm cân.

Top 6 iPhone giá 'yêu thương' dành cho phái nữ dịp 8/3

Đồ 2-tek

03:23:38 06/03/2021
Mua iPhone làm quà tặng trong các dịp Lễ như 8/3 đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là các dòng iPhone thế hệ mới từ iPhone X, Xs Max, iPhone 11 đến iPhone 12 VN/A.

COVID-19 tại ASEAN hết 5/3: Philippines lại lập kỷ lục buồn; Campuchia thông qua luật phòng chống dịch

Thế giới

02:42:12 06/03/2021
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 5/3, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 12.295 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 53...