Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông – Những tiêu chí cần thiết

Chuẩn hiệu trưởng là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (QLGD). So với yêu cầu mới thì chuẩn hiệu trưởng theo quy định cũ đã không còn phù hợp. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Đặng Thanh Huyền, Trưởng nhóm nghiên cứu chuẩn hiệu trưởng phổ thông, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học QLGD – Học viện Quản lý GD – xung quanh những vấn đề này.

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông - Những tiêu chí cần thiết - Hình 1

ảnh minh họa

Chuẩn hiệu trưởng hướng đến kết quả GD tốt hơn

Trước đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành các thông tư về chuẩn hiệu trưởng như Thông tư 29 về chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, Thông tư 14 về chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. Có ý kiến cho rằng, đến nay một số quy định trong các văn bản này đã lỗi thời. Theo đánh giá của bà, đâu là những điểm không còn phù hợp của những thông tư đã ban hành?

Thông tư 29 về chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ban hành năm 2009, Thông tư 14 về chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học ban hành năm 2011 là 2 văn bản đầu tiên của ngành Giáo dục về chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Nếu cho rằng, 2 văn bản này lỗi thời thì không hoàn toàn đúng, bởi vì các chuẩn được đề cập trong văn bản đã thể hiện các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng như phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, quản lý nhà trường, có nghĩa là đã xác định được một khung năng lực của hiệu trưởng của từng cấp học phù hợp với bối cảnh giáo dục giai đoạn trước.

Tuy nhiên, trước xu thế phát triển và hội nhập với những yêu cầu ngày càng cao, các hoạt động của nhà trường thay đổi nhanh chóng. Đó là các trường học phải thay đổi từ dạy học truyền thụ nội dung sang phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động. Trường học tự chủ cao hơn và phải chịu trách nhiệm giải trình lớn hơn.

Vậy, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông mới mà bà đang là Trưởng nhóm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung sẽ tiếp cận xây dựng chuẩn hiệu trưởng như thế nào?

Chuẩn hiệu trưởng mới sẽ tiếp cận “quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực”. Phát triển đội ngũ CBQL trường phổ thông phải luôn gắn với việc xác định năng lực của hiệu trưởng, xây dựng khung năng lực và sử dụng khung năng lực đó như một căn cứ quan trọng bậc nhất của công tác quản lý đội ngũ CBQL trường phổ thông. Tiếp cận này tập trung vào việc xác định các năng lực cần thiết để đạt được hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng. Khung năng lực chỉ ra những năng lực và khả năng tương thích mà mỗi hiệu trưởng cần phải đáp ứng.

Cụ thể hơn, một hiệu trưởng chuẩn phải là người như thế nào, thưa bà?

Chuẩn hiệu trưởng mà chúng tôi đang xây dựng sẽ dự kiến gồm 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí:

Tiêu chuẩn 1. Chính trị, đạo đức, lối sống, gồm 3 tiêu chí: Chính trị, đạo đức, lối sống;

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 3 tiêu chí: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ/tiếng dân tộc;

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường; gồm 8 tiêu chí: Lập kế hoạch phát triển nhà trường, quản lý GD HS, quản trị hành chính; quản trị tổ chức nhân sự; quản trị tài chính, quản trị CSVC – thiết bị GD, quản trị chất lượng GD, quản lý sự thay đổi;

Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường GD dân chủ, gồm 2 tiêu chí: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở trường học, xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường;

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội, gồm 5 tiêu chí: Quan hệ với cấp quản lý ngành, quan hệ với cha mẹ HS, quan hệ với chính quyền địa phương, quan hệ với các cá nhân – tổ chức xã hội, quan hệ với truyền thông.

Căn cứ vào đâu để nhóm nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn này, chân dung người hiệu trưởng sẽ như thế nào theo chuẩn này?

5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí của chuẩn hiệu trưởng xác định bản chất và chất lượng công việc của hiệu trưởng. Có những nhiệm vụ hiệu trưởng đã làm và có những nhiệm vụ chưa làm nhưng sẽ phải làm được trong thời gian tới. Các tiêu chuẩn, tiêu chí được xây dựng để hướng dẫn hiệu trưởng học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực thường xuyên, đồng thời làm căn cứ để giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng.

Chân dung người hiệu trưởng sẽ cần có 3 yếu tố xuyên suốt: Năng động, chủ động đổi mới lãnh đạo nhà trường theo cơ chế tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; không ngừng hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp cho giáo viên; tạo điều kiện, môi trường làm việc tích cực, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, xây dựng hệ thống tổ chức và các quy định phù hợp, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và phát triển các mối quan hệ xã hội. Tất cả các yếu tố trên đều phải hướng đến kết quả giáo dục học sinh ngày càng tốt hơn.

Tự chủ về nhân sự vẫn là mơ ước của hiệu trưởng

Hiệu trưởng được ví như thuyền trưởng trên một con tàu nhưng hiện nay, họ lại quá ít quyền tự chủ, điển hình như việc tuyển dụng giáo viên. Bà nghĩ sao về điều này?

Chính phủ đã có chủ trương trao quyền tự chủ về tài chính, nhân sự cho các trường học hơn 10 năm rồi (Nghị định 43-2006/NĐ-CP và Nghị định 16-2015/NĐ-CP). Tuy nhiên từ chủ trương đến cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù trong các văn bản trên đều có quy định đơn vị sự nghiệp công được quyền tự chủ về nhân sự nhưng đối với các trường phổ thông hiện nay điều này vẫn đang là mơ ước của hiệu trưởng.

Cũng có nhiều lý do, có thể cơ quan quản lý lo rằng hiệu trưởng chưa đủ năng lực quản trị trường học hoặc chưa đủ phẩm chất đạo đức mà giao tự chủ sẽ dẫn đến lạm quyền, điều này cũng đã có trong thực tế rồi như vấn đề lạm thu. Như vậy cần phải bồi dưỡng để hiệu trưởng có đủ phẩm chất và năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình. Đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiến tới khi hiệu trưởng đủ năng lực thì phải trao quyền tuyển dụng giáo viên cho hiệu trưởng theo Nghị định 16, có sự giám sát của Hội đồng trường, cơ quan cấp trên, cha mẹ HS và xã hội.

Hiện nay ở nước ta, việc bổ nhiệm hiệu trưởng vẫn đang thực hiện theo quy trình bổ nhiệm và theo hướng chọn người làm chuyên môn chứ không phải người có năng lực quản lý. Điều này dẫn tới mâu thuẫn là trong khi chúng ta yêu cầu chuẩn hiệu trưởng nhưng khi chọn lại không căn cứ theo chuẩn mà theo quy hoạch. Bà nghĩ sao về mâu thuẫn này?

Trước đây, chúng ta cũng vẫn lựa chọn những người giỏi chuyên môn, có uy tín để bổ nhiệm làm hiệu trưởng, sau khi bổ nhiệm rồi mới cử đi học bồi dưỡng, thậm chí có nhiều hiệu trưởng đến lúc về hưu vẫn chưa qua lớp bồi dưỡng nào.

Gần đây việc bồi dưỡng hiệu trưởng đã được quan tâm hơn, nhiều cán bộ nguồn (quy hoạch) đã được cử đi học bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm, song cũng chưa có quy định về yêu cầu phải qua lớp bồi dưỡng về quản lý trường học mới được bổ nhiệm. Thực tế chúng ta chưa coi quản lý là một nghề, phải được học, bồi dưỡng để phát triển năng lực quản lý rồi mới hành nghề.

Tuy nhiên, tôi tin trong giai đoạn tới, việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng dựa theo chuẩn sẽ là điều tất yếu. Trước mắt chuẩn cần được sử dụng như một công cụ đắc lực cho việc phát triển năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng, xây dựng các chương trình bồi dưỡng phù hợp với các nhu cầu phát triển đa dạng của CBQLCSGDPT, giúp cho hiệu trưởng thường xuyên học tập không ngừng để đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Thưa bà, quy định về chuẩn hiệu trưởng và đánh giá hiệu trưởng THPT sẽ giúp gì cho các trường, cho đội ngũ quản lý nhà trường?

Chuẩn hiệu trưởng sẽ giúp cho các hiệu trưởng tự soi, tự sửa, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực lãnh đạo nhà trường.

Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn sẽ xây dựng các chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của các CBQL trường phổ thông.

Mục tiêu cuối cùng là giúp cho đội ngũ CBQL trường phổ thông được phát triển năng lực ở các bậc cao hơn, hướng đến phát triển nhà trường, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

Xin cảm ơn bà!

Hiện nay, TPHCM đang thí điểm giao cho trường tuyển dụng giáo viên, chúng tôi cho rằng đây là một bước tiến quan trọng để thực hiện quyền tự chủ, điều này sẽ giúp cho trường học trở nên năng động, tất cả các yếu tố cản trở đổi mới, cản trở sự phát triển của HS sẽ phải nhường chỗ cho các yếu tố tích cực, tất cả vì thành công và hạnh phúc của mỗi HS. PGS.TS Đặng Thanh Huyền

Theo Giaoducthoidai.vn

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phụ huynh căng băng rôn phản đối Hệ thống giáo dục Bill Gates tổ chức học thêm ngoài giờ03:15Nam sinh Quảng Trị chiến thắng nghẹt thở tại cuộc thi Olympia01:11Nữ sinh giành học bổng từ 9 đại học Mỹ01:10Học sinh bị phê bình vì đi học sớm: Nhà trường nhận trách nhiệm03:35Thử thách "7 ngày sáng tạo" giúp bé vui chơi thỏa thích mà vẫn học chữ tốt của bà mẹ Hải Phòng00:25Cây đổ đè chết học sinh: Nỗi lo an toàn trường học02:13Nghệ An đầu tư tiền tỷ xây bể bơi trong trường học00:51Ôn tập môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2020: Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ16:14Hướng dẫn ôn thi THPT môn Vật lý: Chuyên đề đại cương về dao động điều hòa (phần 1)47:20Ấn tượng clip của nam sinh trường Sư phạm tham gia cuộc thi về Bác Hồ09:49TPHCM: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu đến lớp06:36Hướng dẫn ôn tập thi THPT môn Hóa học: Chuyên đề CACBOHIĐRAT36:00Hướng dẫn ôn tập thi THPT môn Vật lý: Chủ đề Sóng cơ và giao thoa sóng cơ học39:31Trường mở cửa trở lại, phụ huynh vẫn không muốn con đi học vì lý do này02:07Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Phương trình mũ và phương trình lôgarit17:00Ôn thi môn Hóa tốt nghiệp THPT: Phản ứng oxi hóa khử20:35Hướng dẫn ôn thi THPT môn Vật lý: Chuyên đề sóng dừng, sóng âm57:01Thầy cô lặn lội vượt đường rừng để vận động học sinh đi học trở lại02:043 điểm cộng của phương pháp giáo dục STEM01:20Ngôi trường được ví là trung tâm sáng tạo ở Thái Lan02:30Ôn thi Vật lý tốt nghiệp: Tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số32:14Những học sinh vùng biên ‘níu chữ’ với ước mơ giúp bản làng thoát nghèo01:27

Tiêu điểm

Những trường Đại học dành cho 'con nhà giàu' tại Việt Nam với mức học phí từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm
18:18:03 29/05/2020
Ba thần đồng để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử thế giới
22:03:20 29/05/2020
9X học giỏi trở thành giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân
10:40:40 29/05/2020
Ngôi trường được ví là trung tâm sáng tạo ở Thái Lan
13:30:49 29/05/2020
Đào tạo tiến sĩ: Đòi hỏi cao với người học và người hướng dẫn
12:03:46 30/05/2020
Đại học Mỹ bỏ thi SAT ảnh hưởng gì đến du học sinh Việt Nam ?
15:35:21 29/05/2020
Cậu bé 13 tuổi tốt nghiệp cao đẳng
21:20:32 29/05/2020
Thầy giáo TP.HCM giúp các nguyên tố hóa học 'xài' Facebook
15:37:03 29/05/2020
Tuyển sinh đại học 2020: Thí sinh chỉ được đổi nguyện vọng 1 lần
10:06:53 29/05/2020
Để cây xanh trường học không còn là nguy cơ với học sinh
15:30:42 29/05/2020

Thông tin đang nóng

Anh Đức có động thái đầu tiên sau 1 ngày lộ ảnh sử dụng chất cấm
01:32:23 31/05/2020
Cuối cùng Trương Bá Chi cũng đã tiết lộ khuôn mặt đáng yêu của con trai thứ 3
02:28:58 31/05/2020
Thùy Dương Next Top chưa vội cưới bạn trai Mỹ
05:57:11 31/05/2020
‘Dung ma ma’ Lý Minh Khải sống ra sao ở tuổi 84?
06:17:46 31/05/2020
Tình cờ gặp nhau, người yêu cũ mỉa mai tôi một câu sâu cay, nào ngờ bị chồng tôi đáp trả một câu đau đớn hơn
07:08:09 31/05/2020
Top 9 debut chính thức của "Thanh Xuân Có Bạn": Visual ngút ngàn, drama rợp trời tài năng đi liền với thị phi
06:24:47 31/05/2020
Về phòng lúc nửa đêm tôi choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
07:09:55 31/05/2020
Bữa sáng với trứng luộc: Vừa giúp bạn dễ dàng giảm 2kg trong 10 ngày, vừa sở hữu làn da láng mịn
07:10:50 31/05/2020
Thí sinh giật vị trí thứ 9 là ai mà khiến Lisa lộ biểu cảm vỡ oà, bạn thân khóc ngất vì xúc động khi được xướng tên?
07:23:30 31/05/2020
MC Miss Universe tậu biệt thự nguy nga
05:52:20 31/05/2020

Tin mới nhất

Thi thử online ở Hà Nội: 19h30 làm bài, 21h học sinh vẫn chưa thể đăng nhập

14:56:58 30/05/2020
Trong buổi thi thử Tốt nghiệp THPT đầu tiên tại Hà Nội theo hình thức online, nhiều học sinh chật vật vì hàng loạt các sự cố kỹ thuật.

Hà Nội thi thử trực tuyến: Học sinh 'loạn cào cào' vì lỗi hệ thống, nghẽn mạng

14:50:51 30/05/2020
Hàng loạt sự cố xảy ra trong buổi thi trực tuyến đầu tiên của học sinh lớp 12 tại Hà Nội như: lỗi hệ thống, lỗi phông chữ trong đề thi, nghẽn mạng…

Các trường đại học hoàn thành đề án tuyển sinh trước 1/6

14:46:42 30/05/2020
Theo quy định, các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non phải công bố đề án tuyển sinh trước ngày thí sinh đăng ký xét tuyển là 15 ngày.

Thi tốt nghiệp năm 2020: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi

14:43:25 30/05/2020
Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo anh ninh, an toàn cho kỳ thi.

Gap year - Tại sao không?

14:35:25 30/05/2020
Để tìm hiểu thêm về lợi ích và những rủi ro liên quan, Báo GD&TĐ có cuộc trao đổi với TS Hoàng Việt Hà - Giám đốc Trường Swinburne Việt Nam (một cơ sở của Trường Đại học Swinburne - Australia) về vấn đề liên quan.

Điểm học kỳ I lớp 12 tốt - lợi thế trước ngưỡng cửa đại học

13:02:42 30/05/2020
Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT gặp biến động, thí sinh có thể nắm bắt cơ hội trúng tuyển đại học nếu tận dụng tốt lợi thế từ các phương thức tuyển sinh riêng của trường.

Phòng ngừa những sự cố đáng tiếc xảy ra trong trường học

10:51:03 30/05/2020
 Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Bùi Văn Linh – Vụ trưởng Vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết: Việc đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích luôn được Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm.

7 lý do thu hút HS nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Thành Đô

10:50:12 30/05/2020
Đại học Thành Đô (TDD) thu hút nhiều thí sinh đến nộp hồ sơ từ những ngày đầu mở cổng đăng ký với phương thức xét tuyển học bạ 5 học kỳ.

Cần Thơ tổ chức thi tuyển lớp 10 năm học 2020-2021 đối với tất cả các trường THPT công lập

10:44:58 30/05/2020
UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Theo đó, sẽ tổ chức thi tuyển đối với tất cả trường THPT công lập.

Hồng Kông (Trung Quốc): Tỷ lệ bỏ học dự kiến tăng cao do Covid-19

10:44:05 30/05/2020
Việc học trực tuyến được cho là đã khiến những gia đình không có điều kiện ngày càng khó khăn. Theo các chuyên gia, tỷ lệ học sinh bỏ học có thể sẽ tăng trong thời gian tới.

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại TP Uông Bí

10:39:52 30/05/2020
Sáng qua (29/5), tại Quảng Ninh, Đoàn công tác Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) năm 2020 Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại TP Uông Bí.

Bảng điểm toàn A của nam sinh trường Bách khoa

10:39:03 30/05/2020
Nhờ sự chịu khó, ham học hỏi, ngay sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Hữu Dũng sớm tìm được công việc như ý tại một tập đoàn nước ngoài.

Bảo đảm chất lượng đầu vào: Vì uy tín, tương lai phát triển

10:34:09 30/05/2020
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết: Kỳ tuyển sinh năm nay, trừ các trường nghệ thuật, mỹ thuật, tất cả trường đều dành chỉ tiêu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

Giao địa phương coi thi Tốt nghiệp THPT 2020: Liệu có quản được không?

09:05:29 30/05/2020
Khác với các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay giảng viên ĐH sẽ không tham gia công tác coi thi và chấm thi, việc này được giao cho địa phương.

Tập huấn giáo viên về phát triển văn hóa đọc cho học sinh

21:26:19 29/05/2020
Ngày 29 & 30/5, gần 300 cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT ở Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia lớp tập huấn Tổ chức hoạt động tiết đọc sách nhằm phát triển văn hóa đọc cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về tính tin cậy kết quả kỳ khảo sát trực tuyến lớp 12?

21:23:13 29/05/2020
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, để đảm bảo kết quả chính xác, giáo viên và phụ huynh sẽ phối hợp giám sát quá trình làm bài khảo sát trực tuyến.

Nghiên cứu để khởi nghiệp, tại sao không?

21:17:07 29/05/2020
 Dù chỉ đang học năm thứ hai (khoa Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM) nhưng Lê Minh Thư đã là chủ xị một nhóm chuyên thực hiện các dự án nghiên cứu, chuyên giao công thức sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp ngành thực phẩm.

Nhà nghèo có du học Nga được không?

21:13:01 29/05/2020
Hạ Trâm, nickname Lianya Tran - du học sinh Việt tại Nga, thành viên của Du học Y khoa Nga. Cô cũng là thành viên Hội sinh viên Việt Nam tại châu Âu đã chia sẻ kinh nghiệm du học dành cho con nhà nghèo.

Những học sinh vùng biên ‘níu chữ’ với ước mơ giúp bản làng thoát nghèo

21:09:16 29/05/2020
 Vô vàn khó khăn ở mảnh đất nghèo biên giới Mô Rai không ngăn được quyết tâm của các em nhỏ với khát vọng theo đuổi con chữ giúp bản làng thoát nghèo.

Học sinh điểm trường KTol không còn phải “giành” phòng của giáo viên để học

21:03:29 29/05/2020
Không đủ phòng học, học sinh tại điểm trường thôn KTol, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hơ Moong, H.Sa Thầy, Kon Tum) phải dùng 2 phòng ở của giáo viên để học.

Giáo viên THPT rà soát loại bỏ kiến thức lạc hậu, quá tải trong sách giáo khoa

20:41:27 29/05/2020
Giáo viên sẽ rà soát nội dung trong sách giáo khoa, xác định những thông tin lạc hậu để bổ sung, cập nhật thông tin thay thế; loại bỏ những nội dung dạy học vượt quá quy định của chương trình

Học sinh Hà Nội sẽ ‘thi thử’ tốt nghiệp THPT 3 lần trên máy tính

20:38:38 29/05/2020
Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức 3 lần kiểm tra khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 12 để chuẩn bị  cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trở thành giáo viên tiếng Hàn mà không cần đi Hàn Quốc

20:33:07 29/05/2020
Từ trước đến nay, các khóa đào tạo giáo viên tiếng Hàn chỉ được thực hiện ở Hàn Quốc khiến những người mong muốn trở thành giáo viên tiếng Hàn ở nước ngoài đã gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia học tập.

Phương án tuyển sinh của hai trường y, dược

20:18:47 29/05/2020
Năm nay, hai đại học Dược Hà Nội, ĐH Y tế công cộng lần lượt mở thêm một và hai ngành mới, chỉ tiêu tăng nhẹ so với năm 2019.

Đất nước phát triển khi có công nghệ Việt

19:14:34 29/05/2020
 Muốn đất nước phát triển bền vững, độc lập tự chủ không có cách nào khác phải có công nghệ Việt.

Sinh viên học chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ tốt nghiệp được cấp 2 bằng Cử nhân và Thạc sĩ

18:14:18 29/05/2020
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, từ khóa tuyển sinh năm 2020 (K65), các chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo 3 mô hình, sinh viên có thể quyết định lựa chọn và đăng ký chương trình phù hợp vào cuối năm thứ 3, tùy theo ...

Đây là bài toán nằm trong kỳ thi dành cho những học sinh xuất sắc nhất lứa tuổi 11-12, bạn có đủ tự tin đưa ra đáp án đúng?

18:03:03 29/05/2020
Đây là một bài toán tự luận trong kỳ thi IMSO năm 2017, bố mẹ có thể cho con làm thử để kiểm tra trình độ Toán học đến đâu.

Kẻ vạch để phụ huynh 'xếp hàng' chờ đón con trước cổng trường

15:29:38 29/05/2020
Sau thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Q.Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức phân luồng chỗ để xe cho phụ huynh đưa đón con nhằm giảm thiểu tình trạng ách tắc, lộn xộn vào giờ tan học.

VinFast hợp tác đào tạo ngành cơ điện tử và kỹ thuật ô tô

15:23:50 29/05/2020
Ngày 28.5, Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 trường CĐ, nhằm triển khai mô hình liên kết đào tạo chuyên ngành cơ điện tử và kỹ thuật ô tô trên toàn quốc.

Ôn thi Vật lý tốt nghiệp: Tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số

14:07:16 29/05/2020
Để giúp thí sinh làm tốt bài thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Vật lý, TS. Trần Quốc Tuấn, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải thực hiện bài giảng: “Tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số”.

Những thay đổi chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2020

14:05:35 29/05/2020
Bộ GD&ĐT vừa gửi hướng dẫn về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm 2020 cho các trường ĐH,CĐ. Theo đó, khu vực đối với thí sinh học tại các trường THPT và tương đương có sự thay đổi chế độ ưu tiên.

Ứng dụng phương pháp kết hợp học Tiếng Anh theo định hướng nghề nghiệp

13:51:38 29/05/2020
Ngày 28/5, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Ứng dụng phương pháp học kết hợp trong đào tạo Tiếng Anh không chuyên hệ đại học theo định hướng nghề nghiệp”.

Dạy con cách tôn trọng người khác

13:37:44 29/05/2020
Khi con có hành vi thiếu tôn trọng người lớn, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân, giải thích sai lầm cho con hoặc áp dụng kỷ luật tích cực thay cho đòn roi.

Học viện Ngân hàng tuyển gần 4.000 sinh viên

13:33:21 29/05/2020
Năm 2020, Học viện Ngân hàng tuyển 3.760 sinh viên cho hai cơ sở và hai hệ đào tạo, riêng cơ sở tại Hà Nội tuyển hơn 2.800.

3 điểm cộng của phương pháp giáo dục STEM

13:23:51 29/05/2020
STEM là phương pháp giáo dục giúp trẻ nắm chắc cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành ở bốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học.

Bộ GD-ĐT áp dụng phần mềm chống gian lận tuyển sinh 2020

12:56:11 29/05/2020
Hệ thống sẽ cảnh báo nếu các trường xác định chỉ tiêu vượt quá năng lực đào tạo cũng như cảnh báo nếu phát hiện giảng viên cơ hữu đứng tên ở nhiều trường...

Sau vụ cây phượng đổ, một số trường sợ quá đốn cây, sân trường trơ trụi

12:51:15 29/05/2020
Sau vụ cây phượng vĩ đổ ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), một số trường đã đốn bỏ nhiều cây lớn, nhất là phượng vĩ. Sân trường bỗng trở nên ngột ngạt vì thiếu bóng cây.

Có thể bạn quan tâm

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vườn chà là lớn nhất miền Tây

Du lịch

08:19:15 31/05/2020
Từ ngày mở cửa, mỗi ngày vườn chà là đón từ 300 đến 400 du khách đến tham quan, chụp ảnh. Riêng những ngày cuối tuần vườn đón 1.000 du khách.

Giá vàng trong nước bình ổn ở phiên cuối tuần

Kinh tế

08:18:51 31/05/2020
Chốt phiên giao dịch cuối tuần cũng là phiên cuối cùng của tháng 5, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 48,52 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,72 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 20 nghìn đồng mua...

Phiêu cùng 'Ở trọ'

Nhạc việt

08:16:58 31/05/2020
Sau hơn 1 năm triển khai, dự án Trịnh Contemporary (đương đại hóa nhạc Trịnh) đã “về đích” bằng việc ra mắt album “Ở trọ”.

Ca sĩ Lam Trường bất ngờ phải nhập viện, bà xã chỉ rõ thói quen xấu gây hủy hoại sức khỏe

Sức khỏe

08:14:52 31/05/2020
Thông tin ca sĩ Lam Trường phải nhập viện trong đêm vì bị hạ canxi máu vừa qua khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang, lo lắng.

Nghệ sĩ Vbiz xử lý ra sao khi vướng tin đồn thất thiệt: Trấn Thành quyết làm căng, Tú Vi bị tung tin đã ly hôn khi đang... nằm bên chồng

Sao việt

08:14:11 31/05/2020
Làm người nổi tiếng ngoài nhận được tình yêu thương của khán giả, nhiều sao Vbiz cũng không tránh được chuyện dở khóc dở cười khi bất ngờ bị đồn đoán thất thiệt.

Chuyện rùng rợn: Vụ án Lizzie Borden và căn nhà ma bí ẩn

Chuyện lạ

08:10:25 31/05/2020
Trên thế giới này có rất nhiều ngôi nhà được gọi là những ngôi nhà ma, và cũng có những nơi nổi bật hơn hẳn những nơi còn lại. Vụ án căn nhà của Lizzie Borden là 1 trong số đó.

Sao sân cỏ với 'mốt' đẻ 4 con

Sao thể thao

08:10:18 31/05/2020
Sergio Ramos là sao sân cỏ mới nhất sắp gia nhập CLB 4 con gồm những tiền bối như Becks, Owen, Gerard hay đồng nghiệp như Rooney, C. Ronaldo.

Không có bất ngờ nào xảy ra, Team Flash thua tâm phục khẩu phục trước Talon Esports tại Chung kết PCSxVCS

Esport

08:05:47 31/05/2020
Dù thua trận nhưng Team Flash cũng đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn rất đáng khen ngợi trước một đội thủ mạnh hơn.

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020: Quả bóng Vàng chứng minh giá trị?

Bóng đá việt nam

08:05:43 31/05/2020
Hùng Dũng - đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam sẽ có cơ hội chứng minh giá trị khi Hà Nội FC đọ sức với Đồng Tháp trên sân nhà.

Nam thanh niên bị phạt 9 triệu đồng vì điều khiển xe máy theo kiểu “không giống ai”

Đời sống

08:02:53 31/05/2020
Nguyễn Văn H. bị lực lượng chức năng xử phạt số tiền 9 triệu đồng với hành vi điều khiển xe máy bằng chân và vi phạm các quy định khác.

Ngất ngây với vẻ đẹp của nữ cosplayer hóa thân đủ kiểu tướng LMHT, không những ma mị lại còn cực kỳ cool ngầu!

Cosplay

07:57:57 31/05/2020
Hiện nay, Cosplay là bộ môn nghệ thuật rất nổi tiếng trên thế giới. Họ tự do thể hiện bản thân khi khoác trên vai những bộ cánh theo nhân vật mà mình yêu thích.

Đức Phúc: 'Tôi suy sụp, buồn bã khi gương mặt trở lại giống xưa'

Phỏng vấn sao

07:53:14 31/05/2020
Đức Phúc cho biết anh tự hào khi mua nhà, sắm sửa hàng hiệu bằng số tiền mình làm ra. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn cân nhắc khá nhiều trước khi sắm một món đồ đắt đỏ.

Chủ nhật của bạn (31/05): Ma Kết tạo ra bước đột phá, Cự Giải khó tập trung

Trắc nghiệm

07:49:37 31/05/2020
Song Tử sẽ có động lực để tập trung vào dự án cá nhân và Kim Ngưu nổi loạn hơn bình thường.

Hacker tung ảnh nhạy cảm lên mạng - nỗi ô nhục của mỹ nhân Hollywood

Sao âu - mỹ

07:41:17 31/05/2020
Sau nhiều năm, Kim vẫn bị cho là trò hề khi tiến thân bằng trò bẩn. Nhiều mỹ nhân cũng khốn đốn vì scandal lộ ảnh nhạy cảm lên mạng.

Uống thuốc tránh thai khi nào để an toàn và hiệu quả

Kiến thức giới tính

07:33:43 31/05/2020
Uống thuốc tránh thai khi nào, uống vào giờ nào thì an toàn và hiệu quả nhất? Thuốc ngừa thai có 2 loại là thuốc hàng ngày và thuốc khẩn cấp, thời điểm và điều kiện sử dụng 2 loại này có sự khác nhau chị em cần biết.