Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương. Những quan điểm, lời dạy của Bác về công tác tư tưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong tình hình mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay - Hình 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thầy của phương pháp tư tưởng cách mạng và sáng tạo (Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc)_Ảnh: Tư liệu

Hồ Chí Minh – “tổng tư lệnh tối cao” trên mặt trận tư tưởng, bậc thầy của phương pháp tư tưởng cách mạng và sáng tạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc của Đảng và dân tộc Việt Nam. Người đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, truyền bá bằng phương pháp sáng tạo vào phong trào công nhân và phong trào dân tộc, khởi xướng quá trình đổi mới trên lĩnh vực tư tưởng ở Việt Nam.

Tiếp thu tinh hoa của các hệ tư tưởng phương Đông, phương Tây và chủ nghĩa Mác – Lê-nin trên nền tảng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ ra tầm quan trọng của hệ tư tưởng và công tác tư tưởng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người nhấn mạnh, muốn làm được nhiệm vụ tiên phong, Đảng phải đạt tới trình độ lý luận tiên phong; “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(1).

Trong những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Người luôn mang theo khát vọng cháy bỏng tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, có thể thức tỉnh đồng bào tin theo và đấu tranh giải phóng dân tộc. Tư duy chính trị nhạy bén, sắc sảo cùng những trải nghiệm thực tiễn quý giá đã đưa Người đến với chủ nghĩa Lê-nin, tin theo V.I. Lê-nin và học thuyết cách mạng Mác – Lê-nin. Từ đây, Người tìm mọi phương cách truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về trong nước nhằm giác ngộ tư tưởng chính trị cho quần chúng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người viết: “Sách này chỉ ước ao sao cho đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh”(2). Sự thức tỉnh của một dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng. Chính sự thức tỉnh, giác ngộ tư tưởng đó trong phong trào công nhân và các tổ chức cộng sản ở trong nước đã đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, mở đầu cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ đó về sau.

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ rõ, công tác tư tưởng là hoạt động xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng – chính trị, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đủ năng lực lãnh đạo chính trị đối với toàn xã hội. Người chỉ ra: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”(3). Muốn vậy,Người lưu ý rằng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên để giúp đỡ trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm việc tốt, tư tưởng “nhùng nhằng” thì không làm được việc.

Học thuyết Mác – Lê-nin với tư tưởng cốt lõi về giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng xã hội là vũ khí lý luận, nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp Đảng làm tròn vai trò lãnh đạo cách mạng. Vì vậy, Đảng phải làm tốt công tác tư tưởng, làm cho thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, khích lệ toàn xã hội kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng; do vậy, phải kiên quyết chống việc xem nhẹ tư tưởng, giáo dục và yêu cầu đảng viên ra sức học tập lý luận, mở rộng tự phê bình và phê bình, tăng cường tư tưởng giai cấp công nhân, đấu tranh với những tư tưởng “phi vô sản”.

Công tác tư tưởng bao hàm phạm vi rộng, từ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đến tuyên truyền, cổ động, truyền bá hệ tư tưởng, nâng cao dân trí. Cần nhấn mạnh, công tác tư tưởng tác động tới nhận thức, tình cảm và trí tuệ của con người. Điểm xuất phát trong công tác tư tưởng là lòng tin vào con người, tin vào những gì tốt đẹp và cao thượng của con người.

Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng. Nếu không có bước tiến trong lý luận thì cũng không có bước tiến trong tuyên truyền, cổ động. Lý luận cách mạng là yếu tố tiên quyết làm nên sự vững mạnh của Đảng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế… Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế”(4). Người chia lý luận làm hai loại: “Lý luận suông, vô ích” và “lý luận thiết thực, có ích”. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là”lý luận suông”. “Lý luận thiết thực” là những vấn đề do thực tế nảy sinh đòi hỏi phải giải quyết trên cơ sở lý luận, chẳng hạn “muốn biết ta tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế nào thì trước hết… phải biết chủ nghĩa xã hội là gì”(5). Bằng lý luận, Người giải thích, chủ nghĩa xã hội là một xã hội mà “mọi người được phát triển hết khả năng của mình”, một xã hội “dân chủ, giàu mạnh”, có nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, một nền văn hóa hiện đại và mang tính dân tộc. Chủ nghĩa xã hội là xóa áp bức, bóc lột, bất công, mọi người được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc…

Tuyên truyền, cổ động là một khâu quan trọng của công tác tư tưởng nhằm truyền bá các quan điểm, lý tưởng của Ðảng đến với quần chúng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”(6). Trong tuyên truyền, cần quan tâm đến đặc điểm đối tượng tuyên truyền. Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe? Phương pháp tuyên truyền cần cụ thể, thiết thực, dễ hiểu: Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào?…

Trong phương pháp thực hành tuyên truyền, cổ động, Hồ Chí Minh chú ý đến phương pháp thuyết phục. Người cho rằng, phương pháp thuyết phục cần bảo đảm tính kiên trì, “có lý, có tình”, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau. Đây là một trong những cách tốt nhất nhằm xây dựng Đảng, xây dựng con người và cuộc sống mới: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(7). Từ quan niệm đó, Người đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn tập sách Người tốt, việc tốt cho mọi người noi theo. Và chính Người là một tấm gương sáng trong việc tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cảnh báo và nêu ra phương pháp đấu tranh chống sự phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng. Người nói, kẻ thù “không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự, chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền. Chúng dùng báo chí và phát thanh hàng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc hội họp, v.v. – để tuyên truyền… Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta – để tuyên truyền”(8). Do đó, để đấu tranh, chúng ta cần giải thích cho nhân dân hiểu, nêu những cái xấu, sự hung ác của chúng, thu thập tài liệu để viết bài đấu tranh phản bác.

Một sự phát triển sáng tạo, có ý nghĩa về phương pháp luận trong công tác tư tưởng là Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở những nguyên lý, mà luôn biết chuyển hóa thành những chuẩn mực đạo đức xã hội, có giá trị hướng dẫn hành vi con người, ví như “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “học để làm việc, để làm người”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”… Đồng thời, Người cũng đề cao và phát huy tính sáng tạo, tự do tư tưởng, tác phong độc lập suy nghĩ. Hồ Chí Minh chỉ rõ, trong mọi vấn đề, mọi người được tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra “quyền tự do phục tùng chân lý”. Làm được như vậy tức là đã “đánh thông tư tưởng và động viên sáng kiến và lực lượng của toàn Ðảng, toàn dân”(9). Người nhấn mạnh, tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm. Do vậy, “mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng”(10).

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị tổng tư lệnh tối cao, đồng thời là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Ngay từ những năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người đã viết hàng trăm bài báo. Những năm 1925 – 1927, Người mở lớp huấn luyện chính trị cho hơn 200 thanh niên yêu nước tại Quảng Châu (Trung Quốc), chuẩn bị về mặt lý luận và tổ chức cho việc thành lập chính đảng cộng sản ở Việt Nam. Từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh, Người không ngừng nghiên cứu, đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam, kiên trì giáo dục, rèn luyện cán bộ, giác ngộ quần chúng phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người viết hơn 2.000 bài báo, hàng chục cuốn sách về lý luận và thực tiễn, phục vụ yêu cầu cách mạng.

Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lý luận, nhà báo, nhà tuyên truyền, cổ động kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là một di sản đồ sộ về lý luận công tác tư tưởng và thực tiễn hoạt động tư tưởng. Tầm vóc tư tưởng của Người khởi nguyên cho quá trình tư tưởng giải phóng dân tộc Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay

Công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm xác lập, phát triển hệ thống tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hình thành niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn xã hội, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X của Đảng chỉ rõ: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(11).

Thời gian qua, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng được nâng lên rõ rệt. Công tác tư tưởng được coi trọng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Song, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chậm khắc phục tình trạng lý luận thiếu sắc bén, thiếu thuyết phục; hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, hiệu quả chưa cao; chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều điểm hạn chế; phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị chưa phát huy tối ưu tính tích cực của người học.

Thế giới đương đại đang trải qua những biến động phức tạp, khó lường. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế – chính trị của nhân loại, đem đến nhiều thay đổi vượt bậc về chất lượng lao động và sản xuất, chất lượng cuộc sống, tạo ra thời cơ phát triển cho các nước, đi kèm nguy cơ tụt hậu nếu không kịp thời nắm bắt. Những cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh kinh tế, chiến tranh mạng diễn ra theo hình thức mới, tinh vi và gay gắt. Chủ nghĩa cường quyền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chủ nghĩa dân túy tác động mạnh đến quan hệ quốc tế. Vấn đề toàn cầu (biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh) và an ninh phi truyền thống (an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh tài chính, an ninh mạng) đặt ra nhiều thách thức trong việc ứng phó. Những vấn đề này đang gây nhiều bức xúc, trở ngại cho việc tìm kiếm, duy trì hòa bình, ổn định trong hợp tác và phát triển bền vững giữa các quốc gia, dân tộc trên phạm vi toàn thế giới.

Ở Việt Nam, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế(12). Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ tăng lên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay - Hình 2

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham quan trưng bày “95 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”_Nguồn: vnanet.vn

Dù vậy, chúng ta vẫn đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ, như chệch hướng xã hội chủ nghĩa; sự tụt hậu xa hơn về kinh tế; nạn tham nhũng, lãng phí; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự phân cực giàu nghèo; tình trạng ô nhiễm môi trường… Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng, tác động một cách tiêu cực đến chất lượng của công tác tư tưởng. Yêu cầu đặt ra là cần phải tăng cường nghiên cứu, học tập về lý luận và thực tiễn hoạt động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tư tưởng đáp ứng đòi hỏi cách mạng của Đảng trong tình hình mới. Thời gian tới đây,chúng ta cần tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp sau:

Thứ nhất, luôn đặt công tác tư tưởng ở vị trí quan trọng hàng đầu.Thực hiện lời chỉ dẫn của Bác: Tư tưởng dẫn đầu, giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, do vậy, Đảng cần quan tâm đến giáo dục tư tưởng và lãnh đạo quá trình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, kiên quyết chống việc xem nhẹ tư tưởng nhằm nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên theo đúng quan điểm và lập trường vô sản. Trong tổ chức thực hiện, công tác tư tưởng phải đi trước một bước, không ngừng đổi mới để phù hợp với những điều kiện cụ thể của hoàn cảnh, đối tượng, nâng cao hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp chung của cách mạng.

Thứ hai, công tác tư tưởng chú trọng mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù làm công việc gì, bất kể lớn hay bé, khó hay dễ, nếu không ra sức thì chắc không thành công, nhưng nếu đồng tâm hiệp lực thì có thể làm được. Muốn như vậy, mọi người phải hiểu được vì sao làm và làm như thế nào. Ý thức tư tưởng là yếu tố đầu tiên tạo nên quyết tâm của người cách mạng, là cơ sở để có hành động cách mạng đúng đắn. Người coi sự thống nhất về tư tưởng và hành động là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng. Ngược lại, nếu tư tưởng và hành động không thống nhất, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thì không thể lãnh đạo được nhân dân, không làm được cách mạng.

Thứ ba, công tác tư tưởng chú trọng mục tiêu góp phần quan trọng trong việc thực hiện xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng về tư tưởng là một nội dung nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cách mạng muốn thành công trước hết phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, một đảng kiểu mới theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, thực sự là đội tiên phong lãnh đạo toàn xã hội, cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nói chung và những cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành nói riêng; bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm và năng lực vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII, về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, coi đây là công việc thường xuyên, nền nếp, thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp“; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương“.

Thứ tư, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.Công tác nghiên cứu lý luận phải được thực hiện song hành với công tác tổng kết thực tiễn; kết quả nghiên cứu lý luận phải gắn với thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học cho thực tiễn xây dựng đất nước, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới của Đảng. “Lý luận sở dĩ quan trọng là vì nó dạy ta hành động… Hiểu biết do thực hành mà ra. Hiểu biết lại trải qua thực hành mà thành lý luận. Lý luận ấy lại phải dùng vào thực hành”(13). “Do thực hành mà tìm ra sự thật. Lại do thực hành mà chứng thực sự thật và phát triển sự thật. Từ hiểu biết bằng cảm giác tiến lên hiểu biết bằng lý trí. Lại từ hiểu biết bằng lý trí tiến lên thực hành lãnh đạo cách mạng, cải tạo thế giới. Thực hành, hiểu biết. Lại thực hành, lại hiểu biết nữa. Cứ đi vòng như thế mãi, không bao giờ ngừng”(14).

Thứ năm, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Công tác tư tưởng phải coi trọng cả “xây” và “chống”, việc tuyên truyền, giáo dục ý thức, nâng cao cảnh giác cách mạng phải gắn với nhận diện và vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hành động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm. Thông qua việc đẩy mạnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công tác tư tưởng sẽ giúp việc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa nâng lên, nhận biết tích cực các dấu hiệu, âm mưu của các lực lượng chống đối, phá hoại, cơ hội chính trị.

Thứ sáu, công tác tư tưởng chú trọng mục tiêu trực tiếp góp phần xây dựng con người trong thời đại mới.Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa.Công tác tư tưởng là giải pháp hàng đầu và trực tiếp trong giáo dục, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. “Để cải tạo xã hội, một mặt phải cải tạo vật chất, như tăng gia sản xuất, một mặt phải cải tạo tư tưởng. Nếu không có tư tưởng xã hội chủ nghĩa thì không làmviệc xã hội chủ nghĩa được… Mỗi người phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa đúng đắn, thì mới có thể góp phần xứng đáng vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội”(15). Trong quá trình cách mạng, Người đã khái quát những tiêu chuẩn cơ bản của con người mới để công tác tuyên truyền, giáo dục hướng vào. Ví dụ, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, con người mới là con người “vừa hồng, vừa chuyên”, có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, hăng say lao động, lao động có năng suất cao…

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay - Hình 3

Các chiến sĩ biên phòng vừa giúp nhân dân thu hoạch lúa, vừa tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đồng bào các dân tộc thiểu số_Nguồn: laichau.gov.vn

Thứ bảy, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Công tác tư tưởng là công tác của cấp ủy nhưng trước hết là của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo là “chiến sĩ tiên phong”, “gác cửa” cho Đảng trên mặt trận tư tưởng. Thông qua công việc của cán bộ tuyên giáo, Đảng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý tưởng, lẽ sống; khẳng định niềm tin, định hướng giá trị và cổ vũ hành động cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chính vì vậy, “phải xây dựng cho được đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ, làm một cách có nghệ thuật, có phương thức hoạt động khoa học, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan… Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay; tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, phải nói được, làm được, thuyết phục được, không để bị mua chuộc bởi các thế lực xấu, thù địch. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không thể gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải rất tinh tế, đi vào lòng người”(16).

Thứ tám, công tác tư tưởng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động.Phương thức hoạt động về công tác tư tưởng có vị trí rất lớn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đường lối, chủ trương của Đảng sau khi được xác lập phải có biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức chính là biện pháp tối ưu đó.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) là dịp để chúng ta ôn lại những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Người, để khẳng định một cách đầy tự hào về thời đại chúng ta đang sống – thời đại Hồ Chí Minh. Ngày nay, các thế hệ người dân Việt Nam không ngừng nỗ lực viết tiếp những trang sử mới trong công cuộc đổi mới, xây dựng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức, song mỗi cá nhân, tổ chức đảng nói chung và cán bộ ngành Tuyên giáo nói riêng luôn kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc tới đích cuối cùng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Ngành tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đấy chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi, tuyệt đối không dao động, mơ hồ… Đó là để tất cả chúng ta phải kiên định con đường đi lên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bác Hồ nói những câu rất mộc mạc thôi, nhưng vô cùng thấm thía. Cách mạng là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Mục tiêu, lý tưởng đơn sơ thế thôi nhưng vô cùng sâu sắc và còn nguyên giá trị đến hôm nay !

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hậu Giang: "Liều" trồng giống xoài lạ hoắc, trái to bự, màu bắt mắt, dịch Covid-19 "lay" như thế mà không "rụng giá"
22:45:43 10/07/2020
3 nguyện vọng của phi công người Anh trước khi về nước
18:44:05 10/07/2020
Diễn biến mới vụ đàn trâu trị giá hàng trăm triệu chết đầy bí ẩn, gia chủ phải đem chôn
19:29:49 11/07/2020
Quận 10 có chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM
21:25:09 10/07/2020
Cuộc vận chuyển bệnh nhân 91 về nước được chuẩn bị thế nào?
18:48:39 11/07/2020
Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
21:17:14 10/07/2020
3 thanh niên tạt nước vào người đi đường bị phạt
22:53:28 11/07/2020
Một ông nông dân Phú Yên sở hữu thứ "tài sản" mà cả huyện không ai có
22:38:13 10/07/2020
Hai làng 'sát vách' trăm năm trai gái không lấy nhau
11:03:09 10/07/2020
Cô gái nhảy khỏi xe đang bốc cháy trên phố Sài Gòn
21:50:16 11/07/2020

Thông tin đang nóng

Sao nữ bị sàm sỡ trước ống kính bởi chính đồng nghiệp nam
06:33:59 12/07/2020
Miranda Kerr thon thả sau sinh con thứ ba
06:06:10 12/07/2020
Nóng: Mansaray bị kỷ luật, HLV Phạm Minh Đức cho rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị "úp sọt"
06:01:13 12/07/2020
Nhan sắc tuổi 18 của con gái Lý Hương
05:58:23 12/07/2020
Thu Quỳnh tiết lộ bạn trai mới là người sống tình cảm và ấm áp
07:06:17 12/07/2020
Báo tin trượt ghế Giám đốc, ngờ đâu vợ tôi hớn hở rút tờ đơn ly hôn ra xé nát
07:46:57 12/07/2020
Tin lời hàng xóm, chồng bắt đưa con đi kiểm tra ADN
07:49:50 12/07/2020
Thì ra Hương Giang là đại gia bất động sản Vbiz, tất cả bí mật bị Trấn Thành lỡ miệng nói hết trên sóng truyền hình
08:12:18 12/07/2020
Thì thầm Hollywood: Miley Cyrus có thai sau 5 tháng ly hôn, Shawn - Camila Cabello bí mật đính hôn và loạt tin đồn chấn động
05:52:06 12/07/2020
Nathan Lee: "Những người đối xử tồi tệ với tôi, giờ đều có cuộc sống chẳng ra gì"
07:12:42 12/07/2020

Tin mới nhất

88 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng

06:29:24 12/07/2020
Sáng 12/7 Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. 20 người đang điều trị, trong đó 15 người dương tính.

Gia Lai: Làm rõ nội dung tố cáo sai phạm của Chủ tịch huyện Ia Pa

22:36:14 11/07/2020
Ngày 11/7, theo nguồn tin của Dân Việt, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh đã ký văn bản, thừa lệnh Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh làm rõ đơn phản ánh về Chủ tịch huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng có nhiều sai phạm.

Đền bù tiền tỷ trên 23,4ha đất: Tránh thất thoát ngân sách và có lợi cho dân

21:36:43 11/07/2020
Huyện Chư Sê (Gia Lai) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân trên diện tích 23,4ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Việt Nam không có ca COVID-19 mới, chỉ còn 15 người nhiễm virus corona

18:56:33 11/07/2020
Tính tới 18h ngày 11/7, Việt Nam trải qua 86 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, cả nước có 370 ca nhiễm virus corona.

Rưng rưng lễ truy điệu 10 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Vị Xuyên

16:44:32 11/07/2020
Hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc có mặt tại nghĩa trang Vị Xuyên rưng rưng nước mắt khi dự Lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sỹ.

Sóc Trăng xây tượng đài nhà nông học Lương Định Của

14:35:55 11/07/2020
Để ghi nhớ công lao của nhà nông học có nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng đã tạc tượng đài ông Lương Định Của tại công viên trung tâm TP Sóc Trăng.

Các hãng có thể bay Côn Đảo mà không cần kéo dài đường băng?

13:27:35 11/07/2020
Báo cáo rà soát năng lực khai thác của sân bay Côn Đảo cho thấy đường băng 1.830 m có thể tiếp nhận hầu hết dòng máy bay thân hẹp của Airbus vốn thông dụng tại Việt Nam.

Vấn nạn hát karaoke bằng loa kéo lên bàn chất vấn HĐND

13:02:37 11/07/2020
Sở Tài nguyên môi trường nói trách nhiệm của văn hóa, văn hóa nói của tài nguyên môi trường, công an. Vậy ai xử lý?, Chủ tịch HĐND đặt câu hỏi về việc xử lý tiếng ồn karaoke.

Bệnh nhân 91 sẽ được đưa từ BV Chợ Rẫy ra thẳng cửa máy bay

12:17:41 11/07/2020
Boeing 787-10 là chiếc hiện đại nhất anh ấy cũng từng cầm lái. Chúng tôi mong mang đến cho anh ấy cảm giác vui vẻ, như trở về ngôi nhà thứ hai, đại diện Đoàn bay 919 chia sẻ.

Độc chiêu thuần hóa, bán cá tra tươi sống cho người dân miền Bắc của ông chủ trại ở Hải Dương

22:33:08 10/07/2020
Để người dân miền Bắc làm quen và thưởng thức các món ăn ngon, bổ dưỡng chế biến từ cá tra, ông Lê Văn Việt, Giám đốc HTX Sản xuất và Thương mại thủy sản Xuyên Việt đã dùng nhiều độc chiêu như: thuần hóa cá tra để gây nuôi ngoài Bắc, bi...

Cần đặt thùng thu gom rác

22:27:47 10/07/2020
Hàng ngày, trên Quốc lộ 1, đoạn giáp đường vào Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), người dân thường xuyên đem rác đổ bừa bãi, chiếm hành lang, lòng đường (ảnh), gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan và an toà...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại Bình Thuận

22:25:05 10/07/2020
Gặp nhiều khó khăn thách thức như tình hình dịch bệnh Covid-19, nắng hạn gay gắt nhưng Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận đã có nhiều cố gắng vượt qua.

Yêu cầu kỷ luật Trưởng Ban kiểm phiếu gian lận ở huyện Mê Linh

22:22:49 10/07/2020
Ngày 10-7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh (Hà Nội) đã công bố kết luận về kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chu Phan, Trưởng Ban kiểm phiếu và các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội đại...

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tái cử Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp

22:11:17 10/07/2020
Chiều 10/7, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và bầu Ban Chấp hành. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương tiện bất chấp cảnh báo, cố tình vi phạm ATGT đường thủy

22:04:31 10/07/2020
Nhiều phương tiện thủy di chuyển qua địa bàn TPHCM vẫn chưa ý thức đầy đủ việc đảm bảo an toàn với những tình huống mưa giông kéo đến bất chợt.

"Phiên chợ nhân đạo" đến với người nghèo huyện Xuyên Mộc

22:01:48 10/07/2020
Ngày 10/7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Thịnh Long và Hội CTĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức Phiên chợ nhân đạo dành cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và trao tặng 7 xe lăn cho người khuyết ...

Công an Thanh Hoá: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

22:00:04 10/07/2020
Sáng 10-7, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các Phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh....

Sức khỏe lao động Việt Nam bị nhiễm COVID-19 tại Guinea Xích Đạo tạm thời ổn định

21:56:55 10/07/2020
Lao động Việt Nam bị nhiễm COVID-19 tại Guinea Xích Đạo được đưa đi chữa trị và cách ly theo quy định của cơ quan y tế sở tại. Qua theo dõi và điều trị, đến nay, sức khoẻ một số người lao động đã tạm thời ổn định.

Vận động hơn 461 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học

21:52:31 10/07/2020
Ngày 10/7, tại TP. Vũng Tàu, Cụm Khuyến học các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị giao ban khuyến học lần thứ I năm 2020.

Ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh

21:45:27 10/07/2020
Đến dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thành đoàn; Thượng tá Lế Viết Tiệp - Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng - Công tác chính trị CATP; Thiếu tá Nguyễn Công Danh - Bí thư Đoàn Thanh niên CATP.

Khám bệnh và cấp thuốc cho 500 cựu binh Trường Sơn ở Bình Thuận

21:41:31 10/07/2020
Đây là Chương trình y tế xanh 290 do Hội Chữ thập đỏ Bình Thuận phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng và Đoàn Bác sĩ Tâm Việt tổ chức.

Đám cháy rừng tại khu vực núi Con Voi (Nghệ An) lan rộng

21:39:12 10/07/2020
Đám cháy rừng tại khu vực núi Con Voi (xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) lây lan mạnh sang khu vực rừng thông xã Diễn Phú giáp ranh.

Dự án chống ngập trên QL51 qua Đồng Nai dự kiến khởi công cuối tháng 7

21:36:22 10/07/2020
Ngày 10/7, trao đổi với PV Báo Giao thông ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, dự kiến cuối tháng 7 sẽ khởi công dự án chống ngập trên QL51 đoạn qua phường Long Bình Tân (TP Biê...

Trao 2 căn nhà "đại đoàn kết" cho hộ nghèo

21:33:04 10/07/2020
Ngày 10/7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo gồm: bà Nguyễn Thị Thùy Trâm (ấp 3B, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) và bà Nguyễn Thị Liên (ấp 4, khu ph...

TP.HCM: Khai trương tuyến tàu du lịch đường sông dài 78 Km

21:30:36 10/07/2020
Ngày 10/7, Sở GTVT TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) đưa vào khai thác tuyến tàu du lịch đường sông cự ly dài 78 Km xuất phát từ bến Bạch Đằng - Bình Dương - Địa đạo Củ Chi,

Thủ tướng yêu cầu đưa ngay người lao động tại Guinea Xích Đạo về nước

21:20:00 10/07/2020
Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 vào chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ.

Bạc Liêu: Trang trại cua đinh trong bể kính hiện đại bậc nhất miền Tây, thu tiền tỷ mỗi năm

20:08:04 10/07/2020
Vốn không có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, nhưng anh Đặng Long Hồ (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã mạnh dạn đầu tư và nghiên cứu để đạt được thành công bất ngờ với mô hình nuôi cua đinh trong bể kính....

Thủy triều rút xuống, dân ở đây ra bãi sông đào con này bán 100-120 ngàn đồng/ký

20:05:04 10/07/2020
Hằng ngày, khi con nước sông Thoa dần rút xuống theo thuỷ triều cũng chính là thời điểm một số người dân ở phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu cuộc hành trình trầm mình mưu sinh trên sông.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng

19:33:26 10/07/2020
Ngày 9/7, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (NNPTNT) tổ chức tham quan cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy tại HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch và trình diễn vận...

Đoàn chuyên gia công ty CPV- Food hết thời hạn cách ly y tế

19:28:44 10/07/2020
Ngày 9/7, tại KS An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước đã diễn ra lễ trao quyết định hết thời hạn cách ly y tế cho 77 chuyên gia công ty CPV- Food.

Nông dân Tuyên Quang thoát nghèo, thu nhập tăng nhờ trồng bưởi đặc sản

19:11:38 10/07/2020
Gia đình anh Phạm Đình Thắng (ở xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp T.Ư. Với mô hình trồng hơn 2ha bưởi đặc sản VietGAP, sản xuất và chế biến miến dong với thương hiệu Mi...

Thanh Hóa: Nắng nóng 40 độ C, túa mồ hôi khi vào làng làm nghề "bụp, chát"

19:09:30 10/07/2020
Mặc dù, nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ gần 40 độ C, nhưng người làm nghề rèn xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn miệt mài mưu sinh bên lò lửa. Tiếng quai lúa bụp, chát vẫn vang đều đều từ các hộ gia đình làm nghề t...

Lai Châu: Ao thả cá chả vui, trồng cây lá to như cái thúng lại đông người tới xem

19:07:20 10/07/2020
Lọt thỏm giữa cánh đồng nơi phố núi Lai Châu là 2 ao sen xanh tốt, đang độ nở hoa khoe sắc. Người trồng sen đầu tiên ở TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) này là anh Nguyễn Văn Yên.

Tắm biển ở Hạ Long cùng vợ, người chồng mất tích

19:03:37 10/07/2020
Anh N mất tích khi tắm biển tại khu vực đang bơm cát làm bãi tắm công cộng. Thi thể thanh niên này được tìm thấy lúc 1h hôm nay (10/7).

Làng chiếu lâu đời nhất tỉnh Quảng Nam có nguy cơ biến mất

18:54:02 10/07/2020
Được bao bọc bởi những con sông Thu Bồn, Trường Giang và Ly Ly, làng nghề dệt chiếu truyền thống Bàn Thạch (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) từng được biết đến là thủ phủ dệt chiếu của miền Trung. Trải qua những thăng trầm ...

Hậu Giang: Nuôi lươn không bùn theo cách này, 1 bể chỉ bé như cái chuồng heo cũ thu 40 triệu

18:45:17 10/07/2020
Mô hình nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt của anh Nguyễn Hữu Đức, ấp Phước Hòa, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sao TikTok bê bối, bị tẩy chay vì phát ngôn trong quá khứ

Netizen

09:26:32 12/07/2020
Những bài đăng có nội dung phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, miệt thị nữ giới của nhiều sao TikTok từ vài năm trước bị dân mạng chia sẻ lại.

Ra Hồ Tây kích cầu du lịch Thủ đô: Không cần ô tô sang xịn để 'nhún nhảy', ngắm hoàng hôn, ăn kem, chèo SUP là đủ cho một chiều hè

Du lịch

09:25:31 12/07/2020
Rộng hàng trăm hecta, Hồ Tây được ví như lá phổi xanh của Hà Nội, cũng là nơi có nhiều hoạt động vui chơi thú vị cho người dân ở mọi lứa tuổi.

Căng thẳng Trung – Ấn thực sự đã hạ nhiệt?

Thế giới

09:25:27 12/07/2020
Tình hình tại khu vực biên giới Trung - Ấn những ngày gần đây đã có vẻ lắng dịu hơn, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát sự đối đầu.

Căn hộ thiết kế lấy cảm hứng từ phim truyền hình Mỹ

Sáng tạo

09:25:04 12/07/2020
Căn hộ chung cư 120 m2 tại Hà Nội được chỉnh sửa theo phong cách phim Modern Farmhouse do vợ chồng chủ nhà cùng mê phim truyền hình Mỹ.

Gặp đàn ông có 4 nét tướng này đừng bỏ lỡ nếu không sẽ 'tiếc nuối một đời'

Trắc nghiệm

09:24:35 12/07/2020
Theo nhân tướng học, đàn ông có 1 trong 4 nét tướng này thường là người chung thủy, tài giỏi và là trụ cột vững chắc cho gia đình.

Từ 2021, dấu "số" sẽ thay "dấu truyền thống"

Kinh tế

09:22:29 12/07/2020
Luật Doanh nghiệp 2020 vừa được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

"Chồng gật, vợ ưng" với mâm cơm trưa ngon và bổ dưỡng

Ẩm thực

09:22:01 12/07/2020
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Mercedes-Benz C200 mới nhất đầy đủ các phiên bản.

Xế sang Lexus LS 2021 phiên bản nâng cấp chính thức lộ diện

Ôtô

09:19:31 12/07/2020
Ra mắt từ năm 2017, Lexus LS thế hệ thứ 5 (gen 5) cuối cùng cũng nhận được những nâng cấp lớn đầu tiên. Những nâng cấp ở bản facelift này chủ yếu tập trung ở ngoại hình, nội thất, khả năng cách âm và cảm giác lái.

Chủ động các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Học hành

09:19:14 12/07/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên phương án chủ động các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hình ảnh đáng sợ của con người sau 25 năm làm việc tại nhà

Sức khỏe

09:15:38 12/07/2020
Nếu không có chế độ đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần, người làm việc tại nhà sẽ gặp nhiều bệnh sau 25 năm nữa.

Nhờ chiêu này, Porsche vẫn tiếp tục phất bất chấp dịch bệnh COVID-19

Siêu xe

09:13:02 12/07/2020
Porsche đang có dấu hiệu bứt tốc sau giai đoạn thiệt hại ban đầu vì đại dịch COVID-19.

Skyrim có mặt trên PS5 ?

Game offline

09:12:32 12/07/2020
Tại sự kiện tiết lộ thiết kế chính thức của hệ máy console tiếp theo PlayStation 5, Rockstar đã bất ngờ cho ra mắt phiên bản bản nâng cao của GTA V sẽ được phát hành dành riêng cho hệ máy mới.

"Mỹ nhân chuyển giới" Baifern chốt đơn phim mới với "cụ giáo bản Thái" nhưng chị đẹp xuống sắc hay sao vậy?

Hậu trường phim

09:00:15 12/07/2020
Dự án mới nhất của Baifern Pimchanok vừa được hé lộ với sự góp mặt của hai trai đẹp cực phẩm.

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình mạnh và dị xoay quanh Jarvan mới xuất hiện trong meta phiên bản 10.14

Esport

08:59:46 12/07/2020
Trong sự hỗn loạn của meta hiện tại thì cộng đồng đã sáng tạo ra rất nhiều đội hình mới lạ nhưng vẫn mạnh trong meta Đấu Trường Chân Lý 10.14. Trong đó thì cái tên Jarvan IV đang là trung tâm của rất nhiều đội hình mới lạ, bị tranh giàn...

Học hỏi loạt mâm cơm tiết kiệm chưa tới 50K các mẹ đảm chuẩn bị cho gia đình, vừa ngon lại bổ rẻ nhìn là muốn ăn ngay

Mua sắm

08:55:52 12/07/2020
Những mâm cơm đầy đặn, bắt mắt nhưng có chi phí chưa tới 50K sẽ khiến nhiều người phải cảm thán. Cùng nhau học hỏi những mâm cơm dưới đây để bữa ăn chất lượng mà vẫn tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình.