Chăm lo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội

Xác định vai trò quan trọng của yếu tố văn hóa, văn học, nghệ thuật (VHNT) trong việc góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của QĐND Việt Nam, nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chăm lo phát triển văn hóa, VHNT, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, VHNT

Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp để xây dựng, phát triển văn hóa, VHNT trong quân đội lên tầm cao mới, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, VHNT trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị các cấp về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, VHNT trong giai đoạn hiện nay; coi đây là bộ phận hữu cơ, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Các hoạt động sáng tác, quảng bá VHNT trong quân đội bảo đảm đúng định hướng của Đảng, có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống hiện thực của bộ đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ trong quân đội, nhất là Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa, VHNT đủ số lượng, chất lượng. Bảo đảm tốt chế độ, định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ Quốc phòng. Chủ động, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái trong hoạt động văn hóa, VHNT, chống sự xâm nhập của các ấn phẩm độc hại vào các đơn vị quân đội.

Chăm lo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội - Hình 1
Chiên sĩ trẻ Tiêu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu đọc sách tại thư viện lưu đông. Ảnh minh họa / qdnd.vn

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đối với công tác văn hóa, VHNT trong quân đội được thể hiện ở việc quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, VHNT, bảo đảm cho các cơ quan văn hóa, VHNT hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quân đội và đất nước. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa, VHNT. Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, VHNT bám sát thực tiễn, phản ánh các phong trào hành động cách mạng của nhân dân và LLVT, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong quân đội. Quan tâm chỉ đạo và đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoạt động văn hóa, VHNT góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong xã hội

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, VHNT, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt hoạt động, công tác của đơn vị và đời sống tinh thần của bộ đội. Điểm nổi bật là các đơn vị đã thực hiện hiệu quả CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. CVĐ đã góp phần thúc đẩy phong trào cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu theo tiêu chuẩn nhân cách con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội có bước phát triển tiến bộ, vững chắc; điều kiện về ăn ở, làm việc, sinh hoạt của quân nhân đã có sự cải thiện rõ nét. Hệ thống doanh trại được đầu tư xây dựng chính quy, thống nhất, cảnh quan xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường. Nhiều đơn vị trở thành điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Video đang HOT

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa ở các đơn vị quân đội ngày càng phát triển, hoàn thiện, hoạt động nền nếp, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, vui chơi, giải trí, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, VHNT. Thực tiễn cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa quân đội không chỉ phục vụ tốt nhu cầu của bộ đội tham gia các hoạt động sáng tạo, thưởng thức văn hóa, VHNT mà còn là “cái nôi” quy tụ các hạt nhân văn hóa, văn nghệ và nuôi dưỡng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị và quân đội.

Không những vậy, việc khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa đã góp phần nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, hình thành và phát triển những giá trị thẩm mỹ tốt đẹp, lành mạnh cho quân nhân; đồng thời góp phần tích cực vào việc quản lý, duy trì kỷ luật bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh ở đơn vị cơ sở. Đặc biệt, các thiết chế văn hóa ở các đơn vị trên địa bàn chiến lược, xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã góp phần gắn kết tình đoàn kết quân dân trong các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ của bộ đội và nhân dân địa phương; góp phần tạo ra “phòng tuyến văn hóa” để ngăn chặn, chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại, qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng-văn hóa của Đảng và xây dựng cơ sở chính trị địa bàn an toàn, vững mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.”, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa, VHNT trong quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, thực hiện tốt đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở các đơn vị, tô thắm và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, yêu nghề, dấn thân, sáng tạo, phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa, VHNT của bộ đội và nhân dân.

Hiện nay, toàn quân có 3 nhà hát thuộc Tổng cục Chính trị và 10 đoàn văn công thuộc các quân khu, quân chủng và Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu về nghệ thuật biểu diễn trong quân đội. Nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật của các nhà hát, đoàn văn công của quân đội đã công diễn, xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và được đông đảo công chúng yêu thích.

Một trong những điểm sáng về hoạt động văn hóa trong quân đội những năm qua là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện CVĐ sáng tác VHNT, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. CVĐ này đã huy động đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo trong và ngoài quân đội hưởng ứng tích cực, hiệu quả. Giải thưởng VHNT, báo chí của Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm (2014-2019) thu hút hơn 2.300 tác phẩm thuộc các loại hình: Văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và báo chí. Đây là một trong những giải thưởng có uy tín trong nước nhằm ghi nhận, tôn vinh thành tích, động viên các tập thể, cá nhân, các tác giả, các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, trách nhiệm, tình cảm, sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT, báo chí có giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật để phục vụ bộ đội và nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa, VHNT không chỉ góp phần xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, mà còn góp phần tạo ra nhiều giá trị văn hóa mới cho xã hội, làm giàu đời sống văn hóa tinh thần cho quân đội và đất nước.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân được bầu làm Chủ tịch UBND quận.

Chiều 11-9, HĐND quận Bình Tân, TP.HCM khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận Bình Tân đã trình HĐND xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy.

Các đại biểu HĐND quận Bình Tân đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ này.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Hình 1
Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân (giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND quận. Ảnh: LÊ THOA

HĐND quận Bình Tân còn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận do chuyển công tác về làm Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Thường trực HĐND quận Bình Tân cũng giới thiệu ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Văn Thinh trúng cử Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4 %.

Thường trực HĐND quận Bình Tân cũng đã giới thiệu ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4%.

Ông Nguyễn Minh Nhựt năm nay 48 tuổi, quê quán tỉnh Long An. Ông Nhựt có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Hình 2
Ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

HĐND quận Bình Tân cũng bầu bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân với số phiếu đạt 94,4%.

Đồng thời, miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Đỗ Đình Thiện do nghỉ hưu trước tuổi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân.

Với vai trò là Chủ tịch UBND quận Bình Tân nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nhựt nguyện thường xuyên tu rèn phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của lãnh đạo tiền nhiệm, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Hình 3
Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân chúc mừng tân lãnh đạo UBND quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng hứa sẽ phấn đấu nỗ lực cùng tập thể UBND quận phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu HĐND quận, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, cho biết ông nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Thường trực HĐND quận bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó góp phần thiết thực xây dựng quận Bình Tân trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình.

Tân Chủ tịch HĐND quận Bình Tân bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của UBND quận. Ông cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Phóng sự đặc biệt đường dây mua bán nội tạng - kỳ 2: Cuộc trao đổi trực tiếp với "cò", xúi người bán dọa tự tử để thuyết phục gia đình04:213 con bị bắt cóc cùng lúc, bố mẹ kiên trì đứng 1 chỗ bán thịt suốt 26 năm và cái kết04:36Đang cháy lớn tại quán bar ở TP.HCM, khói cuồn cuộn bốc lên00:12TP.HCM khoảng 1.000 ca F0/ngày: Xe ôm công nghệ, shipper tiếp xúc nhiều người, dùng cách nào bảo vệ mình27:231,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng23:29Hai vợ chồng già cùng 3 chú chó sống lang thang, lượm ve chai mưu sinh02:55Đằng sau bức ảnh hàng ghế với hoa và đèn tưởng niệm xếp dọc con hẻm nhỏ Sài Gòn: "Nơi tôi ở, có ba mẹ tôi đã nằm xuống vì Covid-19…"03:10Israel đóng cửa với toàn thế giới vì lo ngại biến thể Omicron03:31Cận cảnh 2 khu điều trị F0 hơn 800 giường bệnh sắp đưa vào hoạt động ở Thừa Thiên Huế00:28Ông bố chở bình ô xy cứu con: 'Giờ con không đau nữa, tặng lại máy cho người cần'04:15Mưa lũ gây thiệt hại cho miền Trung hơn 36.000 tỉ đồng03:42Dòng sông cạn có thế rồng cuộn khi nhìn từ trên cao ở thung lũng Đồng Lâm02:21Vì sao số ca F0 tăng cao?18:53TP.HCM giám sát chặt nhập cảnh02:52Người mắc Covid-19 sẽ được phát thuốc kháng virus26:54Mẹ mất vì Covid-19, hai con thơ dại lay lắt cùng ông ngoại giữa nghĩa địa00:50TP.HCM: 13 trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà ở Q.Phú Nhuận đi vào hoạt động02:48

Tiêu điểm

Người đàn ông bất ngờ gục xuống vỉa hè tử vong khi bước ra từ cửa hàng ở Sài Gòn
01:12:30 04/12/2021
Gượng dậy sau dịch, mưa lũ lịch sử khiến người miền Trung thêm trắng tay
14:52:31 03/12/2021
Bé gái 2 tuổi "học" lớp 6 cùng chị
14:57:34 03/12/2021
Một giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng sau buổi họp kỷ luật
23:33:24 03/12/2021
Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà
15:52:33 04/12/2021
209 cán bộ, học viên các đơn vị quân đội đi miền Tây hỗ trợ chống dịch
00:03:25 05/12/2021
F0 tử vong vẫn tăng, tất cả các bệnh viện tại TPHCM được chỉ đạo khẩn
07:18:25 03/12/2021
Đức thông qua nhiều biện pháp nghiêm ngặt kiểm soát dịch COVID-19
09:09:10 03/12/2021
Sài Gòn se lạnh, thành phố phủ kín trong sương mù
11:16:41 03/12/2021
"Bà trùm" cá thát lát ở Hậu Giang có 8 sản phẩm OCOP, được các siêu thị lớn tìm đến tận nơi đặt hàng
06:04:13 04/12/2021

Thông tin đang nóng

Bà Phương Hằng "vạch trần" drama Khoa Pug và Johnny Đặng: Diễn chưa đạt, những tay lừa đảo họ giàu vì đầu óc không tầm thường
20:34:00 04/12/2021
NÓNG: Đại diện VIỆT NAM vừa đăng quang Miss grand 2021 bị tố mua giải, giật nợ 1,5 tỷ
22:46:00 04/12/2021
CHÍNH THỨC: Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu Hoa bình Thế giới 2021, thành tích đỉnh nhất trong lịch sử nhan sắc Việt
22:28:27 04/12/2021
CỰC SỐC: Chuyên gia sắc đẹp “bóc giá” số tiền Thùy Tiên mua giải Miss Grand lên đến “hàng chục tỏi”?
00:25:26 05/12/2021
Thùy Tiên chia sẻ ngay trân sân khấu Miss Grand trước khi giật vương miện: "Tôi đã sẵn sàng ở lại Thái 1 năm"
22:25:13 04/12/2021
Thuỳ Tiên lộ rõ cơ bụng, chân thẳng tắp sải bước nào chất lượng bước đó trong phần thi bikini Chung kết Miss Grand 2021
20:47:49 04/12/2021
Trọn vẹn bài hùng biện của Thùy Tiên bằng tiếng Anh lẫn tiếng Thái khiến netizen nổi da gà: Vương miện đã ở trong tầm tay!
21:23:31 04/12/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng tố Khoa Pug và Johnny Đặng giả vờ cách mặt để 'lừa đảo hợp pháp'
20:34:37 04/12/2021
Quốc Trường, Phương Khánh và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng mỹ mãn của Tân Miss Grand Thuỳ Tiên
22:53:10 04/12/2021
Thuỳ Tiên nổi bần bật khi diện váy dạ hội cắt xẻ hiểm hóc, "ăn đứt" mọi đối thủ trong đêm Chung kết Miss Grand
22:19:14 04/12/2021

Tin mới nhất

Động đất có độ lớn 3.8 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

06:14:09 05/12/2021
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 14 giờ 7 phút 24 giây ngày 4/12 (giờ Hà Nội), tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra một trận động đất ...

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ tại Phú Yên

06:00:24 05/12/2021
Đợt mưa, lũ trong hai ngày 30/11 và 1/12 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Phú Yên

TP Hồ Chí Minh tiếp tục thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống đến hết ngày 31/12

05:57:52 05/12/2021
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm từ ngày 5 - 10/12

05:54:32 05/12/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 - 10/12, khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét

Hà Nội sẽ tạm phong tỏa trường, lớp nếu phát hiện F0

23:58:12 04/12/2021
Khi phát hiện F0 trong trường, TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ trường sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp đó

TP.HCM: Xưởng gỗ ở Thủ Đức cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi

21:58:15 04/12/2021
Xưởng gỗ rộng hàng nghìn m2 ở xa lộ Hà Nội (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Sau nhiều giờ nỗ lực, các chiến sĩ PCCC dập tắt hoàn toàn đám cháy

Cận cảnh nông dân Hà Tĩnh lên đồi mắc màn cho cây cam Khe Mây, sâu bọ đứng ngoài "khóc thét"

16:35:58 04/12/2021
Là địa phương nổi tiếng với đặc sản cam mắc màn Khe Mây, người dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sáng tạo ra độc chiêu mắc màn ngủ cho cây cam khiến sâu bọ, côn trùng không tấn công nổi

Chuyển đổi số nông nghiệp: Doanh nghiệp là “đầu tàu”

14:53:08 04/12/2021
Chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược, nếu đứng ngoài, doanh nghiệp sớm muộn sẽ bị kìm hãm, kém phát triển

Trai làng tỉnh Bình Thuận nuôi loài thú gặm nhấm chỉ ăn toàn thứ cây rẻ tiền, cứ bán 1 cặp giống giá 3 triệu

14:50:01 04/12/2021
Từ vài cặp dúi ban đầu, đến nay anh Nguyễn Hữu Nghĩa (26 tuổi - đoàn viên thanh niên ở xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang sở hữu một trại nuôi dúi với quy mô hơn 250 con, cho thu nhập đáng kể

Giá mít Thái hôm nay 4/12: Mít Thái bị xì mủ có mấy loại, loại mít xì mủ nào đáng sợ nhất?

14:46:23 04/12/2021
Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/12 cho thấy, giá mít giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Mít Nhất mua tại vườn ở Tiền Giang chỉ còn 12.000 đồng/kg

Thái Nguyên: HTX trồng toàn rau sạch, dịch Covid-19 bán vẫn đắt hàng, thậm chí phải từ chối đơn

14:20:55 04/12/2021
HTX Bình Minh (xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) trồng toàn rau sạch, nên rau vừa được mùa vừa được giá

Phụ huynh ở TPHCM nói gì khi cho con đi học trở lại ngày 13/12 tới đây?

14:09:33 04/12/2021
Học sinh các khối lớp 1, 9, 12 ở TPHCM đi học trở lại vào ngày 13/12, đa số ý kiến phụ huynh có con học lớp 9, 12 đồng tình, phụ huynh có con học lớp 1 lo lắng vì các em còn nhỏ và chưa tiêm vaccine

Bị cô lập vì biển động, Lý Sơn cạn kiệt nguồn xăng dầu

13:59:27 04/12/2021
Biển động khiến đảo Lý Sơn bị cô lập kéo dài. Tàu hàng tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) không thể xuất bến nên nguồn hàng thực phẩm, nhiên liệu bắt đầu khan hiếm

Chất vấn Chủ tịch Hà Nội nhiều vấn đề "nóng" vào tuần tới

13:30:17 04/12/2021
Theo ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội, kỳ họp này dự kiến diễn ra từ ngày 7/12 - 10/12. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND thành phố, đã và đang được chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết, cụ thể các nội dung

Đà Nẵng đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên

12:29:18 04/12/2021
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và tiêm trả mũi 2 cho người đã tiêm mũi một

"Chưa có cơ sở để nói F0 tại TPHCM tăng do bán rượu, bia"

12:23:50 04/12/2021
Việc tiếp xúc, ăn uống gần có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 hơn thông thường. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để nói việc gia tăng ca mắc mới trên địa bàn thời gian qua liên quan đến việc phục vụ rượu, bia

Khẩn cấp đề nghị dừng chuyến bay từ 10 nước châu Phi có biến chủng Omicron

12:12:24 04/12/2021
Không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ, từ 10 quốc gia châu Phi có chủng mới Omicron; cấm nhập cảnh vào Việt Nam với hành khách đã qua 10 nước châu phi trong 30 ngày

Giá cà phê hôm nay 4/12: 4 ngày tăng đẩy Robusta sát mốc 2.400 USD/tấn, trong nước hơn 42.000 đồng/kg

12:08:23 04/12/2021
Giá cà phê hôm nay 4/12 trong khoảng 41.400 - 42.200 đồng/kg. Những ngày đầu tháng 12/2021, giá cà phê trên sàn London liên tục tăng hơn 100 USD/tấn

Giá tiêu hôm nay 4/12: Xuất khẩu tháng 11 tăng nhẹ, dự báo giá bùng nổ trong năm 2022

10:57:23 04/12/2021
Giá tiêu hôm nay 4/12 trong khoảng 84.000 - 86.000 đồng/kg. Những ngày đầu tiên của tháng 12/2021, giá tiêu trong nước liên tục biến động trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 4-12: Giá dầu WTI về mốc dưới 67 USD/thùng, Brent tăng 0,30%

10:45:49 04/12/2021
Giá xăng dầu hôm nay 4-12 chứng kiến sự đối nghịch khi mà dầu WTI giảm 0,36% thì Brent tăng nhẹ 0,30%

Anh trưởng thôn “mê chữ”

10:21:03 04/12/2021
Do khó khăn, A Thái không thể học Cao đẳng Tài chính ngân hàng dù thi đỗ. năm 28 tuổi, khi đã là trưởng thôn, A Thái tiếp tục giấc mơ học hành và thi đỗ Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại KonTum. 

Đà Nẵng: Từ 12 giờ 4.12, chỉ còn 5 chốt cửa ngõ kiểm soát Covid-19

10:12:21 04/12/2021
Công an TP.Đà Nẵng cho hay từ trưa 4.12 chỉ còn hoạt động 5 chốt kiểm soát Covid-19 tại chốt C11, C12, C13, C14, C15, tất cả các chốt còn lại tạm ngưng hoạt động

Rau xanh, củ quả tươi tăng đột ngột tăng giá mạnh, nông dân tỉnh Đồng Tháp không có nhiều để bán

07:37:19 04/12/2021
Từ đầu tháng 11, giá rau xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu tăng, nhất là khoảng 1 tuần qua, giá một số mặt hàng rau đã tăng mạnh so với tháng trước

Nam Định: Trồng cây cảnh đang hot, mua cây vài trăm ngàn qua tay nghệ nhân ra "cục vàng" tiền tỷ

07:33:39 04/12/2021
Những năm gần đây phong trào sinh vật cảnh (SVC), trồng cây cảnh ở xã Hải Minh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tiếp tục duy trì phát triển mạnh

Giai đoạn 2021 – 2025: Tuyên Quang phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM

07:28:06 04/12/2021
Sau 10 năm triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Tuyên Quang đã có rất nhiều thay đổi tích cực, kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên

Ninh Thuận: Xót xa cho nông dân trồng hành tím, mất trắng cả 1 vụ sau bao ngày đổ mồ hôi chăm bón

07:24:14 04/12/2021
Những trận mưa kéo dài khiến hàng trăm ha cây hành tím vụ mùa và rau màu của nông dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị ngập sâu trong nước, mất trắng cả mùa vụ

Giấm vải Kim Ngân của cô giáo dạy Hóa học có gì ngon mà đạt OCOP 4 sao?

07:21:55 04/12/2021
Giấm vải Kim Ngân được lên men từ trái vải tự nhiên của thủ phủ vải Bắc Giang. Sự kết hợp giữa vải với mật ong cho lên men một cách tự nhiên đã tạo ra đời giấm vải có mùi thơm đặc trưng, có nét độc đáo riêng của sản phẩm OCOP 4 sao - gi...

Đi dự "Tự hào Nông dân Việt Nam 2021", một nông dân nuôi cá hồi ở Sa Pa bắt được mối làm ăn lớn

06:18:35 04/12/2021
Anh Nguyễn Thế Hải - nông dân chuyển đổi số xuất sắc đến từ thị trấn Can Hồ Mông, Sa Pa, Lào Cai hồ hởi gọi điện khoe với phóng viên sau khi kết thúc đêm Tôn vinh và trao danh hiệu Việt Nam xuất sắc 2021

Có thể bạn quan tâm

Khẳng định vị thế nhà vô địch

Bóng đá việt nam

06:11:23 05/12/2021
Hôm nay 5/12, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-AFF Suzuki Cup 2020 sẽ khai mạc tại Singapore, người hâm mộ Việt Nam đang kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được cách đây ba năm

Man City chiếm ngôi đầu Premier League

Bóng đá thế giới

06:09:00 05/12/2021
Bernardo Silva lập cú đúp trong trận Man City thắng Watford 3-1 ở vòng 15 Premier League rạng sáng 5/12 (giờ Hà Nội)

Minh Tú bật khóc, tiết lộ Miss Grand 2021 Thuỳ Tiên từng bị ‘chơi xấu'

Sao việt

01:28:30 05/12/2021
Để chúc mừng đàn em đăng quang Miss Grand 2021, siêu mẫu Minh Tú đã chúc mừng đồng thời tiết lộ Thuỳ Tiên từng bị chơi xấu

Thế giới đã ghi nhận trên 265 triệu ca mắc COVID-19

Thế giới

00:00:16 05/12/2021
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 4/12 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng trên 265 triệu ca COVID-19, trong đó có trên 5,2 triệu ca tử vong

Ai cũng ôm giấc mơ giàu sang, nhưng không sửa sớm 4 thói quen này thì không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cái nghèo

Trắc nghiệm

23:57:51 04/12/2021
Bài viết này có thể sẽ có ảnh hưởng tới tiền tài của bạn về sau này, bài viết sẽ dùng từ ngữ đơn giản nhất, rõ ràng nhất để nói cho bạn biết tại sao bạn vẫn chưa giàu được

Girlgroup tân binh hot nhất 2021: Tài năng "hạng xoàng", bị nghi bắt chước BLACKPINK nhưng nhan sắc có thực sự "full visual"?

Nhạc quốc tế

23:57:19 04/12/2021
IVE hiện đang là nhóm nữ tân binh hot nhất làng nhạc Kpop, khi có sự góp mặt của 2 cựu thành viên IZ*ONE: Jang Wonyoung và Ahn Yujin. Vào ngày 1/12 vừa qua, IVE chính thức chào sân với single ELEVEN

'FL xứng đáng được tôn trọng dù không có kết quả tốt ở AIC 2021'

Esport

23:52:33 04/12/2021
Vòng bảng AIC 2021 sắp khép lại sau hơn một tuần thi đấu khốc liệt. LQVN đang hừng hực khí thế trong men say chiến thắng của V Gaming và Saigon Phantom. Dẫu vậy, cổ động viên cũng chẳng khỏi thất vọng với màn trình diễn từ Team Flash

Làng Hakuba Nhật Bản cảnh đẹp như cổ tích, lại còn là nơi trượt tuyết cực xịn

Du lịch

23:47:26 04/12/2021
Làng Hakuba Nhật Bản nằm ngay dưới chân dãy núi Hida, mang vẻ đẹp hoang sơ như một xứ sở cổ tích, đặc biệt là vào mùa đông tuyết rơi trắng xóa

Ca sĩ Hiền Thục gây bất ngờ với bộ ảnh "cưa sừng làm nghé"

Nhạc việt

23:38:22 04/12/2021
Hiền Thục được khán giả biết đến rộng rãi do tạo được nhiều dấu ấn với công chúng kể từ ngày còn bé, khi mới chập chững bước chân vào nghệ thuật