Chăm lo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội

Xác định vai trò quan trọng của yếu tố văn hóa, văn học, nghệ thuật (VHNT) trong việc góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của QĐND Việt Nam, nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chăm lo phát triển văn hóa, VHNT, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, VHNT

Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp để xây dựng, phát triển văn hóa, VHNT trong quân đội lên tầm cao mới, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú.

ADVERTISEMENT

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 355-CT/QUTW ngày 20-4-2017 “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, VHNT trong Quân đội giai đoạn hiện nay”. Quân ủy Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị các cấp về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, VHNT trong giai đoạn hiện nay; coi đây là bộ phận hữu cơ, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Các hoạt động sáng tác, quảng bá VHNT trong quân đội bảo đảm đúng định hướng của Đảng, có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống hiện thực của bộ đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ trong quân đội, nhất là Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa, VHNT đủ số lượng, chất lượng. Bảo đảm tốt chế độ, định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13-8-2014 của Bộ Quốc phòng. Chủ động, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái trong hoạt động văn hóa, VHNT, chống sự xâm nhập của các ấn phẩm độc hại vào các đơn vị quân đội.

Chăm lo phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong quân đội - Hình 1 ADVERTISEMENT
Chiên sĩ trẻ Tiêu đoàn 4, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu đọc sách tại thư viện lưu đông. Ảnh minh họa / qdnd.vn

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đối với công tác văn hóa, VHNT trong quân đội được thể hiện ở việc quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, VHNT, bảo đảm cho các cơ quan văn hóa, VHNT hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quân đội và đất nước. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa, VHNT. Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, VHNT bám sát thực tiễn, phản ánh các phong trào hành động cách mạng của nhân dân và LLVT, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong quân đội. Quan tâm chỉ đạo và đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ADVERTISEMENT

Hoạt động văn hóa, VHNT góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong xã hội

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện tốt chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, VHNT, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt hoạt động, công tác của đơn vị và đời sống tinh thần của bộ đội. Điểm nổi bật là các đơn vị đã thực hiện hiệu quả CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. CVĐ đã góp phần thúc đẩy phong trào cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu theo tiêu chuẩn nhân cách con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội có bước phát triển tiến bộ, vững chắc; điều kiện về ăn ở, làm việc, sinh hoạt của quân nhân đã có sự cải thiện rõ nét. Hệ thống doanh trại được đầu tư xây dựng chính quy, thống nhất, cảnh quan xanh-sạch-đẹp, thân thiện với môi trường. Nhiều đơn vị trở thành điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Video đang HOT

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa ở các đơn vị quân đội ngày càng phát triển, hoàn thiện, hoạt động nền nếp, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, vui chơi, giải trí, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, VHNT. Thực tiễn cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa quân đội không chỉ phục vụ tốt nhu cầu của bộ đội tham gia các hoạt động sáng tạo, thưởng thức văn hóa, VHNT mà còn là “cái nôi” quy tụ các hạt nhân văn hóa, văn nghệ và nuôi dưỡng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị và quân đội.

Không những vậy, việc khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa đã góp phần nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, hình thành và phát triển những giá trị thẩm mỹ tốt đẹp, lành mạnh cho quân nhân; đồng thời góp phần tích cực vào việc quản lý, duy trì kỷ luật bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh ở đơn vị cơ sở. Đặc biệt, các thiết chế văn hóa ở các đơn vị trên địa bàn chiến lược, xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã góp phần gắn kết tình đoàn kết quân dân trong các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ của bộ đội và nhân dân địa phương; góp phần tạo ra “phòng tuyến văn hóa” để ngăn chặn, chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại, qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng-văn hóa của Đảng và xây dựng cơ sở chính trị địa bàn an toàn, vững mạnh.

ADVERTISEMENT

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.”, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa, VHNT trong quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, thực hiện tốt đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở các đơn vị, tô thắm và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, yêu nghề, dấn thân, sáng tạo, phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa, VHNT của bộ đội và nhân dân.

Hiện nay, toàn quân có 3 nhà hát thuộc Tổng cục Chính trị và 10 đoàn văn công thuộc các quân khu, quân chủng và Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu về nghệ thuật biểu diễn trong quân đội. Nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật của các nhà hát, đoàn văn công của quân đội đã công diễn, xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và được đông đảo công chúng yêu thích.

Một trong những điểm sáng về hoạt động văn hóa trong quân đội những năm qua là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện CVĐ sáng tác VHNT, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng. CVĐ này đã huy động đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo trong và ngoài quân đội hưởng ứng tích cực, hiệu quả. Giải thưởng VHNT, báo chí của Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm (2014-2019) thu hút hơn 2.300 tác phẩm thuộc các loại hình: Văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và báo chí. Đây là một trong những giải thưởng có uy tín trong nước nhằm ghi nhận, tôn vinh thành tích, động viên các tập thể, cá nhân, các tác giả, các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, trách nhiệm, tình cảm, sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT, báo chí có giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật để phục vụ bộ đội và nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa, VHNT không chỉ góp phần xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, mà còn góp phần tạo ra nhiều giá trị văn hóa mới cho xã hội, làm giàu đời sống văn hóa tinh thần cho quân đội và đất nước.

ADVERTISEMENT

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân được bầu làm Chủ tịch UBND quận.

Chiều 11-9, HĐND quận Bình Tân, TP.HCM khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận Bình Tân đã trình HĐND xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy.

Các đại biểu HĐND quận Bình Tân đã thông qua tờ trình, biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ này.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Hình 1
Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân (giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND quận. Ảnh: LÊ THOA

HĐND quận Bình Tân còn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Ngọc Quốc Thuận do chuyển công tác về làm Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Thường trực HĐND quận Bình Tân cũng giới thiệu ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận Bình Tân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Văn Thinh trúng cử Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4 %.

Thường trực HĐND quận Bình Tân cũng đã giới thiệu ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021, với tỉ lệ số phiếu đạt 94,4%.

ADVERTISEMENT

Ông Nguyễn Minh Nhựt năm nay 48 tuổi, quê quán tỉnh Long An. Ông Nhựt có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Hình 2
Ông Nguyễn Minh Nhựt được bầu làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

HĐND quận Bình Tân cũng bầu bà Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc A giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân với số phiếu đạt 94,4%.

ADVERTISEMENT

Đồng thời, miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Đỗ Đình Thiện do nghỉ hưu trước tuổi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt bày tỏ đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mình trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân.

Với vai trò là Chủ tịch UBND quận Bình Tân nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nhựt nguyện thường xuyên tu rèn phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của lãnh đạo tiền nhiệm, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Nhựt làm Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Hình 3 ADVERTISEMENT
Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân chúc mừng tân lãnh đạo UBND quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng hứa sẽ phấn đấu nỗ lực cùng tập thể UBND quận phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu HĐND quận, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, cho biết ông nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Thường trực HĐND quận bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó góp phần thiết thực xây dựng quận Bình Tân trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình.

Tân Chủ tịch HĐND quận Bình Tân bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của UBND quận. Ông cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn quận tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Shark Thủy và cơ hội "tha thứ để thu hồi"
17:31:23 06/12/2022
Từ 2023, thay đổi điều kiện được hưởng 100% chi phí khám bệnh
13:03:34 05/12/2022
Mất việc cận Tết, nữ công nhân U50 phải cạo gừng thuê 4.000 đồng/1kg
13:54:05 06/12/2022
Quảng Ninh thu hồi đất dự án phim trường cổ trang ở Yên Tử
13:10:41 06/12/2022
Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo một trưởng phòng huyện vì có con riêng
15:19:09 06/12/2022
Khám phá khu vực trồng 3 quả na có tổng giá trị gần 160 triệu đồng
10:50:32 06/12/2022
Vụ 2000 công nhân mất việc trước Tết: Thùy Tiên vào cuộc, Quang Linh được gọi tên
10:34:51 05/12/2022
Một công ty bảo hiểm gửi ngân hàng 103.000 tỉ đồng, hưởng hàng ngàn tỉ đồng lãi suất
15:42:56 05/12/2022
Cơ quan chức năng làm rõ việc một gia đình báo đồ đạc tự "hóa tro"
22:12:33 06/12/2022
Thị trường bất động sản đều trong trạng thái chờ
04:15:21 05/12/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Uông Tiểu Phi bị người trong ngành vạch trần sự lươn lẹo, nói dối trắng trợn, Đại S được minh oan?
19:47:29 06/12/2022
Nhìn đĩa mực trên mâm cơm nhà em chồng, tôi mới hiểu thấu con người cô ấy
20:10:08 06/12/2022
Tin showbiz Việt ngày 6/12: Phản ứng Trương Minh Cường khi bị nói xuống sắc
19:29:30 06/12/2022
Trương Thế Vinh: Đẹp trai đa tài vẫn bị bạn gái cơ trưởng hủy hôn, từng vướng thị phi vì 1 chiếc áo?
17:26:34 06/12/2022
Ngô Diệc Phàm đi tù 13 năm, nay đến mẹ ruột cũng vướng vòng lao lý?
16:28:02 06/12/2022
Bạn gái mang thai, siêu sao số 1 Brazil chỉ nhận con
20:15:38 06/12/2022
Gió thổi bán hạ nâng tầm tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh trước Dương Mịch, Dương Tử
20:51:47 06/12/2022
Đức Nhân nói lý do không thụ tinh ở Nhật, để chồng phải nghỉ việc
21:11:47 06/12/2022
Cha Eun Woo vượt Lee Min Ho, trở thành mỹ nam hot nhất MXH
16:34:43 06/12/2022
Huỳnh Đông: 'Hạnh phúc được gói gọn trong hai chữ gia đình'
21:42:26 06/12/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Sạt lở ở Vĩnh Long, 11 căn nhà trôi sông

00:21:16 07/12/2022
Theo cơ quan chức năng, vụ sạt lở xảy ra vào chiều 5/12. Đoạn sạt lở đất bờ sông Cổ Chiên, dài khoảng 500 m, rộng vào bờ gần 250 m, khiến 11 căn nhà, một xe cuốc đang thi công công trình đê bao, 2 ao cá nuôi của người dân bị sụp xuống s...

Nữ giáo viên 22 tuổi mất tích trên đường từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học

22:28:34 06/12/2022
Tối 6/12, trả lời báo chí, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ giáo viên của trường bị mất liên lạc nhiều giờ qua, hiện gia đình đang tổ chức tìm kiếm

Đường sắt tiếp tục tăng thêm nhiều tàu Sài Gòn - Hà Nội dịp Tết Quý Mão 2023

20:26:06 06/12/2022
Cũng trong các ngày 11 - 12/1, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức thêm 2 đoàn tàu TN6, SE12 xuất phát ga Sài Gòn đi Hà Nội. Tàu TN6 khởi hành lúc 15 giờ 25 phút, đến Hà Nội lúc 5 giờ 50 phút; Tàu SE12 khởi hành lúc 7 giờ ...

Giá vàng hôm nay 6/12: Vàng 9999 tăng nhẹ

08:57:22 06/12/2022
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h30 ngày 6/12, trên sàn giao dịch của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 66,25 triệu đồng/lượng mua vào và 67,07 triệu đồng/lượng bán ra

Giá lúa gạo hôm nay 6/12: Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn

08:54:40 06/12/2022
Theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp, với tình hình hiện nay, dự báo giá gạo Việt Nam những tháng đầu năm 2023 sẽ tiếp tục giữ mức cao, thậm chí có thể tiếp tục tăng

Giá tiêu hôm nay 6/12: Thị trường hồ tiêu vẫn còn nhiều thách thức

08:52:33 06/12/2022
Các chuyên gia dự báo, những người có tiền mặt sẽ làm chủ thị trường hồ tiêu mùa tới. Khi thị trường hồ tiêu không ai có thể cầm trịch thì chính nhà vườn sẽ nắm quyền quyết định. Quyền trong tay người bán đang có cơ hội về với nông dân ...

Giá thép hôm nay 6/12: Giá thép tiếp tục tăng vượt qua ngưỡng 3.800 nhân dân tệ

08:50:54 06/12/2022
Cụ thể, “ông lớn” thép Hòa Phát giữ nguyên giá thép đã điều chỉnh trước đó, với dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng từ ngày 12/10, xuống mức 14.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm sâu 700 đồng, có giá 14.600 đồng/kg

Giá xăng dầu hôm nay 6/12: Hồi phục hơn 2% nhờ ổn định nguồn cung

08:48:18 06/12/2022
Theo Oilprice, giá dầu thế giới sáng ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam) cụ thể là: Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,33 USD, lên mức 82,32 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 2,42 USD, lên mức 88,26 USD/thùng
ADVERTISEMENT

Bộ Giao thông vận tải đề nghị TP.HCM sớm nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1

07:17:35 06/12/2022
Ngày 5-12, Bộ Giao thông vận tải có công văn gửi UBND TP.HCM và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về nghiên cứu đầu tư nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 nhằm khơi thông đường thủy sông Sài Gòn

Bộ Y tế khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế

22:05:31 05/12/2022
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký ban hành Quyết định 3186/QĐ-BYT về thực hiện đ.ánh giá chất lượng bệnh viện (BV) và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022, áp dụng chung cho BV nhà nước và tư nhân

Một học sinh lớp 12 t.ử v.ong khi chạy 200m: Làm gì để tránh lặp lại chuyện đau lòng tương tự?

10:33:51 05/12/2022
Xung quanh một học sinh lớp 12 Trường THPT Phù Cát 3 (xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, Bình Định) t.ử v.ong trong lúc thi chạy 200m do nhà trường tổ chức vào ngày 27-11, nhiều bạn đọc hiến kế để không lặp lại những cái c.hết đau lòng tương tự

Tin tức thời tiết hôm nay 5.12.2022: Bắc bộ rét sâu, Trung bộ mưa như trút nước

09:25:34 05/12/2022
Tin tức thời tiết hôm nay 5.12.2022, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có rét trên diện rộng, Trung bộ tiếp tục hứng mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Cần hàng ngàn phòng học, TP.HCM đang gặp khó khăn gì?

08:19:01 05/12/2022
Theo số liệu thống kê do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, từ nay đến năm 2025, TP.HCM cần gần 9.000 phòng học trong bối cảnh khó khăn về ngân sách và quỹ đất

Giá gas hôm nay 5/12: Phiên đầu tuần giá gas lao dốc không phanh

07:36:22 05/12/2022
Tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ tiếp tục tăng từ 7 giờ 30 ngày 1/12. Cụ thể, tại Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo, từ ngày 1/12, giá bán gas SP tăng 1.083 đồng/kg (đã bao gồm thuế gi...

Giá thép hôm nay 5/12: Giá thép tiếp tục tăng lên mức 3.838 nhân dân tệ/tấn.

07:35:23 05/12/2022
Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm giá, với dòng thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, có giá 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.510 đồng

Doanh nghiệp công nghệ và viễn thông hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế số

06:02:57 05/12/2022
Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành CMC cho biết, trong 6 tháng đầu năm tài chính 2022, các lĩnh vực kinh doanh của CMC đều có những bước tiến vững chắc mặc dù thị trường trong nước hết sức khó khăn. Doanh nghiệp ...
ADVERTISEMENT

Giá heo hơi hôm nay 5/12: Đi ngang trên diện rộng

06:02:34 05/12/2022
Nhiều tháng trở lại đây giá heo hơi xuống thấp, nguyên nhân được cho là do cung nhiều mà cầu thấp. Nhiều nhà máy lớn tại các khu công nghiệp ở phía Nam đã cho công nhân nghỉ Tết sớm hoặc nghỉ luân phiên, do vậy nhu cầu tiêu thụ thịt heo...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Nga sẵn sàng cơ chế ứng phó với giá trần dầu mỏ

Thế giới

00:08:13 07/12/2022
Hãng tin RIA dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 6/12 cho biết trong tháng 12 này Nga sẽ thực hiện cơ chế ứng phó với việc phương Tây áp mức giá trần đối với dầu mỏ của nước này. Theo đó, Nga sẽ cấm xuất khẩu dầu mỏ trong diệ...

Mê mẩn với những địa điểm ghi hình loạt bom tấn Lord of the Rings trong thực tế

Phim âu mỹ

23:55:58 06/12/2022
Không chỉ mê hoặc khán giả với kịch bản hấp dẫn, bộ 3 phim Lord of the Rings còn mang đến những cảnh phim đẹp như tranh vẽ, được ghi hình thực tế ở rất nhiều địa danh hùng vĩ

Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: Ronaldo ích kỷ có thể phá hỏng World Cup 2022

Bóng đá thế giới

23:53:08 06/12/2022
Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022 trong bối cảnh Ronaldo mâu thuẫn HLV Fernando Santos và một số đồng đội

Genshin Impact: Hutao build cực mạnh cho siêu DPS chuẩn bị comeback

Mọt game

23:50:22 06/12/2022
Hutao build - siêu DPS sắp trở lại trong banner phiên bản 3.4 tới với khả năng hủy diệt địch trên diện rộng

"Hot boy" lên mạng mua đồ về chế tạo s.úng Rulo đem bán

Pháp luật

23:37:25 06/12/2022
Sáng 6/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Khang (SN 2000, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

4 đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông say đắm

Góc tâm tình

23:34:41 06/12/2022
Nhiều người nói rằng, chỉ cần phụ nữ hấp dẫn thì sẽ khiến đàn ông bị thu hút. Tuy nhiên trên thực tế, đôi khi sự thú vị trong tâm hồn và cách suy nghĩ, cư xử còn có tác dụng lớn hơn rất nhiều

Lắt léo chữ nghĩa: Chơi phong lưu, thanh lịch mới là chơi

Hài hước

23:28:48 06/12/2022
Khi bàn về tính cách của người Sài Gòn, trên tạp chí Văn (ra ngày 8-6-1973), nhà văn Vũ Hạnh có kể câu chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, lúc hai tên du côn phóng xe ẩu

Chuyển nhượng V-League hôm nay (6/12): HAGL chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Quốc Việt

Bóng đá việt nam

23:14:59 06/12/2022
HAGL chính thức chiêu mộ tài năng trẻ Nguyễn Quốc Việt của Học viện bóng đá Nutifood JMG. Tiền đạo sinh năm 2003 được mệnh danh là Vua giải trẻ với 5 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở các giải U17, U19, U21 Quốc gia

Vợ Dương Lâm khi vắng chồng: Lủi thủi làm mọi việc, tự đưa con đi viện

Sao việt

23:07:40 06/12/2022
Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới giải trí Việt. Sau 7 năm kết hôn cả hai đã có cùng nhau 3 người con và cơ ngơi sung túc

Bé trai xin lỗi em gái theo phong cách nổi quạu

Clip hay

22:45:49 06/12/2022
Hai anh em gây lộn bị mẹ bắt xin lỗi, xem biểu cảm của bé trai khiến ai cũng phì cười

Djokovic vượt Federer, san bằng kỷ lục của huyền thoại Jimmy Connors

Sao thể thao

22:43:04 06/12/2022
Trong năm 2022, Djokovic và Alcaraz chính là những tay vợt giành được nhiều danh hiệu nhất thế giới với 5 lần lên ngôi. Với Djokovic, anh vô địch các giải đấu như Grand Slam (Wimbledon), ATP Finals (Turin), Masters 1000 (Rome), một ATP ...

Cách nấu bánh canh bột xắt vịt ngon tại nhà

Ẩm thực

22:08:08 06/12/2022
Cách nấu bánh canh bột xắt vịt là công thức nấu ăn ngon và bổ dưỡng mà MRLVN muốn chia sẻ tới các bạn trong bài viết hôm nay. Để biết chi tiết danh sách nguyên liệu và công thức chế biến, các bạn hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé

"Đại chiến" của Từ Hy Viên và nhà chồng cũ: Đem cả sao kê, giấy vay nợ đăng lên mạng xã hội, phụ huynh hai bên cũng đứng ngồi không ngồi yên

Sao châu á

22:02:21 06/12/2022
Dù đã ly hôn được hơn một năm, Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi vẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Mâu thuẫn giữa hai người con cũng đẩy các vị thông gia cũ vào thế đối đầu