Các tổ chức xã hội tự đảm bảo kinh phí hoạt động

Theo Bộ Tài chính , Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp , tổ chức xã hội , tổ chức xã hội nghề nghiệp theo nguyên tắc tự bảo đảm.

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.

Các tổ chức xã hội tự đảm bảo kinh phí hoạt động - Hình 1

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị ban hành cụ thể việc hỗ trợ của ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các tổ chức quy định tại khoản 1, điều 10, Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tới Hội Cựu thanh niên xung phong là hội tổ chức xã hội và các thành viên của hội là những người có công với cách mạng, không có nguồn thu nhập ổn định từ ngân sách.

Bộ Tài chính cho biết, khoản 8 Điều 8 Luật NSNN quy định: “Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp , tổ chức xã hội , tổ chức xã hội nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; NSNN hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ”.

Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN quy định: Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được NSNN hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách của từng cấp ngân sách trình Quốc hội, HĐND quyết định.

Việc lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí NSNN hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016. Trong đó quy định: Hoạt động của các cơ quan nhà nước , tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật ; hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc trung ương quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ.

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương cũng đã quy định rõ về điều này.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm.

NSNN hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Đối với các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp do địa phương quản lý, ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Giải pháp quản lý nguồn lực tài chính tại các quân khu trong quân đội

Hàng năm, các quân khu trong quân đội được giao quản lý một khối lượng lớn nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giải pháp quản lý nguồn lực tài chính tại các quân khu trong quân đội - Hình 1

Ảnh minh họa. Nguồn: kinhtedothi.vn.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước trung ương và nguồn lực từ các hoạt động có thu, nguồn lực tài chính ở quân khu còn có nguồn từ ngân sách nhà nước ở địa phương. Do vậy, quản lý nguồn lực tài chính ở quân khu cũng có những điểm khác so với các đơn vị chủ lực trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nội dung bài viết đề cập một số giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn lực tài chính ở các quân khu trong thời gian tới.

Trong những năm qua, công tác quản lý tài chính (QLTC) ở các quân khu đã đạt kết quả tích cực, góp phần đảm bảo cho toàn quân khu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Mặc dù, khả năng ngân sách chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng các quân khu đã chủ động cân đối toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời nguồn lực tài chính (NLTC) cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nội dung chi mới trong năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý NLTC ở các quân khu vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa kiên quyết; việc thanh toán, cấp phát và kiểm soát chi (KSC) còn có sai sót; hồ sơ quyết toán chi các loại ngân sách của một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ...

Mặt khác, hiện nay theo Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 có nhiều quy định mới trong công tác quản lý NLTC. Điều đó đặt ra các yêu cầu mới trong quản lý NLTC ở các cấp trong quân khu. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quản lý NLTC, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong quân khu cần thực hiện tốt một số nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Nhóm giải pháp chung

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chỉ huy đơn vị trong quản lý NLTC ở quân khu: Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng và chỉ huy đơn vị các cấp trong quân khu đối với công tác quản lý NLTC là yếu tố có tính chất quyết định, đảm bảo cho công tác tài chính phát huy tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy lãnh đạo trực tiếp công tác nghiệp vụ tài chính, từ khâu lập, chấp hành và quyết toán ngân sách (QTNS). Chỉ huy, chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể; kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng nội dung công việc, từng khâu trong quá trình thực hiện chế độ lập, chấp hành và QTNS. Người chỉ huy đơn vị phải phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy, phải báo cáo tình hình và nhiệm vụ tài chính, ngân sách được cấp trên giao, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện để cấp ủy thảo luận, quyết định. Chỉ huy đơn vị chấp hành quyết định của cấp ủy và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thứ hai , giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa cơ quan tài chính với các ngành nghiệp vụ cùng cấp: Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ quan tài chính các cấp ở quân khu phải giải quyết tốt các mối quan hệ với các ngành nghiệp vụ cùng cấp. Nội dung, tính chất của mối quan hệ này là hiệp đồng công tác và kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ tài chính. Để giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa cơ quan tài chính với các ngành nghiệp vụ cùng cấp cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy đơn vị đối với đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tài chính ở các ngành nghiệp vụ.

Thứ ba, xây dựng bộ phận tài chính vững mạnh toàn diện; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính: Cấp ủy, chi huy cơ quan, đơn vị trong quân khu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng bộ phận tài chính của cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ tư, tích cực đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý tài chính: Nhằm tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý NLTC, hệ thống tài chính quân khu cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch hành động của Cục Tài chính, xây dựng chiến lược và hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển đổi số trong hệ thống tài chính quân khu, hướng tới kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin dữ liệu giữa Phòng Tài chính với các đơn vị trong quân khu và trong nội bộ từng đơn vị; Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về tài chính quân đội...; Quan tâm sử dụng các phần mềm quản lý nghiệp vụ do Cục Tài chính xây dựng, triển khai.

Nhóm giải pháp về huy động nguồn lực tài chính

Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính từ NSNN.

Để nâng cao hiệu quả huy động NLTC từ NSNN, quân khu cần nâng cao hiệu quả công tác lập dự toán ngân sách (DTNS) Hệ thống các đơn vị tài chính từ cấp quân khu đến các cơ quan, đơn vị phải xác định đúng vị trí, vai trò của công tác lập DTNS. Việc lập DTNS phải sát với tình hình nhiệm vụ của ngành, đơn vị, tuân thủ đúng quy trình xây dựng DTNS.

Trong quá trình lập DTNS phải bám chắc vào những căn cứ lập dự toán. DTNS phải thể hiện được toàn bộ nhu cầu chi cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị, bảo đảm chi đúng trọng tâm, trọng điểm, chi tiết theo đúng mục lục NSNN làm cơ sở cho việc KSC ở các bước tiếp theo.

Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách địa phương (NSĐP) chi cho quốc phòng.

Nguồn lực tài chính của Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh (thành phố) thuộc quân khu được đảm bảo chủ yếu từ hai nguồn: Ngân sách trung ương (NSTW) chi cho quốc phòng và NSĐP, tuy nhiên, nguồn lực tài chính từ NSĐP luôn có hạn và phụ thuộc vào tiềm lực tài chính của địa phương. Vì vậy, tổ chức huy động các NLTC trong tỉnh để xây dựng và phát triển quỹ quốc phòng - an ninh (QP-AN) địa phương theo đúng quy định của pháp luật giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Nâng cao hiệu quả huy động NLTC từ hoạt động có thu.

Ngoài nguồn NSNN từ trung ương và NSĐP dành cho quốc phòng, NLTC ở quân khu còn có từ các hoạt động có thu như: tăng gia sản xuất, sản xuất kinh tế, dịch vụ... Để nâng cao hiệu quả huy động NLTC từ hoạt động có thu ở các đơn vị thuộc quân khu cần phải có các biện pháp bồi dưỡng, phát triển nguồn thu ổn định, bền vững. Phòng Tài chính Quân khu phải tham mưu cho Bộ Tư lệnh quân khu xây dựng và ban hành quy chế quản lý các hoạt động có thu; khuyến khích các đơn vị phát triển nguồn thu phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo đơn vị vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm và chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của quân đội.

Phòng Tài chính quân khu phải có kế hoạch hỗ trợ vốn cho đơn vị thực hiện các hoạt động có thu. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thu và kế hoạch phân phối, sử dụng nguồn thu theo hướng dẫn của Phòng Tài chính. Mặt khác, hệ thống tài chính quân khu phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính đối với các hoạt động có thu của các đơn vị. Các đơn vị có hoạt động có thu phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo nội dung hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Nhóm giải pháp về phân bổ, sử dụng ngân sách

Đối với công tác phân bổ ngân sách

Phân bổ, giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu phải đúng với DTNS được Bộ Quốc phòng phê chuẩn cả về tổng mức và chi tiết, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi. Phân bổ ngân sách phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khoa học, sát với nhu cầu thực tiễn của đơn vị.

Đối với công tác chấp hành ngân sách

Thực hiện việc quản lý, điều hành ngân sách theo DTNS được cấp có thẩm quyền phê duyệt là chỉ tiêu pháp lệnh buộc các đơn vị phải thực hiện. Kiểm soát chặt chẽ trong khâu chấp hành ngân sách sẽ bảo đảm cho mọi nội dung chi tiêu đều được giám sát đúng quy trình, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt khâu chấp hành ngân sách cần phải nâng cao chất lượng lập kế hoạch chi tiêu và dự toán chi tiêu mua sắm vật tư hàng hoá của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách kịp thời, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định. Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quân nhân, kiểm tra nội bộ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực trong chi tiêu sử dụng ngân sách.

Đối với khâu quyết toán ngân sách

Quyết toán ngân sách là khâu cuối cùng của chu trình ngân sách, là bước tập hợp, xem xét báo cáo kết quả việc chấp hành DTNS tháng, quý, năm. Để nâng cao chất lượng QTNS ở các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị về số liệu, đôn đốc thanh quyết toán, kiểm tra lại tình hình các khoản thu nộp, phải thu, phải trả; Tiến hành QTNS chặt chẽ về thủ tục quy định, trung thực về nội dung, chính xác về số liệu, chế độ tiêu chuẩn, quân số; Thực hiện tốt công tác thẩm định chứng từ, số liệu trước khi quyết toán theo quy định, kiên quyết không quyết toán những nội dung chi sai, chi không đúng chế độ tiêu chuẩn, thiếu chứng từ hợp pháp hoặc chứng từ có tính pháp lý không cao. Trên cơ sở số liệu quyết toán phải phân tích, đánh giá toàn diện tình hình quản lý, sử dụng tài chính của các ngành và các đơn vị, phần bảo đảm bằng tiền và phần bảo đảm bằng hiện vật về nội dung kinh tế, tính pháp lý và hiệu quả chi tiêu cụ thể ở từng nội dung kinh phí.

Nhóm giải pháp về kiểm soát chi ngân sách

Tăng cường kiểm soát trước khi cấp phát, thanh toán kinh phí

Nội dung kiểm soát trước khi cấp phát, thanh toán ở quân khu là việc kiểm soát để bảo đảm các điều kiện chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Khi kiểm soát các điều kiện chi ngân sách không chỉ kiểm tra xem khoản chi đó có đúng dự toán được duyệt hay không mà cũng cần chú ý kiểm tra lại dự toán.

Đối với những khoản chi mua sắm tài sản, trang bị; chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi các chương trình dự án, việc kiểm tra dự toán có thể phát hiện những sai sót trong tính toán, lập DTNS. Kiểm tra kỹ điều kiện về người quyết định chi, trường hợp người được uỷ quyền phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của giấy uỷ quyền. Kiểm soát trước khi cấp phát, thanh toán chủ yếu được thực hiện thông qua các hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị làm thủ tục xin cấp phát, chi tiêu ngân sách.

Tăng cường kiểm soát trong chi tiêu, sử dụng kinh phí

Hoạt động KSC trong chi tiêu, sử dụng kinh phí có nội dung phong phú gắn với từng nhóm mục, mục và các khoản chi cụ thể, gồm: chi tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn; chi kinh phí nghiệp vụ (mua sắm trang thiết bị, vũ khí, khí tài và vật tư hàng hoá); tiền thưởng và phúc lợi tập thể (trợ cấp khó khăn, an dưỡng...; chi bằng tiền khác (công tác phí, hội nghị, văn phòng...); chi chế độ chính sách xã hội (bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công với cách mạng; chế độ phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành; trợ cấp thôi việc...

Trong các khoản chi trên, chi mua sắm trang thiết bị, vật tư, hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, cần chú trọng kiểm soát các khoản chi này, nhất là mua sắm thông qua hình thức đấu thầu. Cơ quan tài chính quân khu căn cứ vào chế độ, chính sách, kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, chứng từ, sổ sách và thực tế tổ chức bảo đảm, quản lý các khoản chi để thực hiện nhiệm vụ KSC.

Tăng cường kiểm soát trong quá trình quyết toán ngân sách

Quyết toán ngân sách có vai trò rất quan trọng trong quá trình QLTC. Trong quá trình xét duyệt QTNS, cơ quan tài chính quân khu cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KSC nhằm phát hiện, xử lý những vi phạm pháp luật về quản lý NLTC. Khi KSC phải kiểm tra, đối chiếu nội dung, số liệu quyết toán với DTNS được duyệt; thẩm tra, xác định tính chính xác, trung thực, đầy đủ của số liệu quyết toán thông qua việc đối chiếu, so sánh giữa báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị với các tài liệu có liên quan và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ đối với một số nội dung chi trọng tâm, điển hình.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng (2007), Điều lệ công tác tài chính Quân đội nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân;

2. Bộ Tài chính (2017), Thông tư số 225/2017/TT-BQP ngày 18/9/2017 quy định áp dụng Hệ thống mục lục NSNN trong Bộ Quốc phòng;

3. Cục Tài chính (2018), Kế hoạch số 9988/KH-BQP ngày 08/9/2018 của Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện Đề án Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội;

4. Quân ủy Trung ương (2018), Nghị quyết số 915-NQ/QUTW ngày 25/8/2018 của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Trang Trần nhận thua, mong được yên ổn sau khi bị vợ Dũng “lò vôi” đòi gặp đâu đánh đấy03:45Bà Phương Hằng - Vợ Dũng "lò vôi" livestream đòi "gặp đâu đánh đó" với cựu người mẫu Trang Trần04:00Cẩm Nhung - Vũ nữ nổi tiếng nhất Sài Gòn bị tạt axit vì làm tiểu tam, phải đi ăn xin đến lúc lìa đời04:54Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc ủng hộ bà Phương Hằng, “ấm ức” vì hiềm khích ba năm trước với Trang Trần02:57Giảng viên trường đại học lộ clip nóng với thư ký vì quên tắt camera khi họp trực tuyến03:20Hồng Ánh tố 1 nam diễn viên giả mù trong clip dàn dựng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên03:12Văn Kính Dương và Ngọc Miu hôn tiễn biệt tại tòa nhưng ánh mắt “ông trùm”lại vô cảm lạ thường03:43Bà Phương Hằng chỉ trích gay gắt Hoài Linh cổ súy nạn mê tín, “sẽ không yên với chị đâu em à”03:11Tư Nhị - Gái làng chơi nức tiếng Sài Gòn bị quật ngã thê thảm vì thuốc phiện và bùa ngải04:49Làm đồng nghiệp nữ có bầu, chồng ép vợ ký đơn ly hôn, thẳng thừng tuyên bố: “Con cô tự nuôi”03:23Quỳnh Trần JP làm clip ăn chân gấu lông lá đen sì khiến dân tình sốc nặng03:21Ngôi làng Hà Gia Bá - Làng lười kỳ lạ nhất Trung Quốc, người dân chỉ đi nhặt đá ở sông04:10Hot girl Hạng Tư Tỉnh có bạn trai còn đính hôn với thiếu gia, bị “bóc phốt” ngay trên sân khấu02:50Cô gái bắt quả tang bạn trai tụt quần “đàm phán” với nữ đồng nghiệp đang quỳ gối trên xe hơi02:54Thầy giáo buông lời thô tục, liên tiếp tát mạnh vào đầu rồi đá thẳng học sinh giữa bục giảng02:38Cô dâu được nhà trai tặng “xế hộp” Porsche Panamera hơn 5 tỷ khiến dân mạng ghen tỵ “nổ mắt”02:42CLIP: Nhiều người dân Hà Nội "quên" khẩu trang phòng chống dịch Covid-1900:51Bệnh "ngất xỉu" khi gặp trai đẹp và những căn bệnh “dị” nhất thế giới y học mà bạn chưa từng biết08:00Khách du lịch Vũng Tàu bị phạt 500k vì kê 2 giường ngủ sát nhau, khách sạn thiếu tình người?03:31Shark Tank lên tiếng vụ bị CEO tố không tôn trọng startup, gọi phần thuyết trình là "trò vớ vẩn"03:37

Tiêu điểm

Đang giải cứu người phụ nữ trên cột điện cao thế ở TP Thủ Đức
10:54:43 05/05/2021
Bác sĩ mắc COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương tạm ngừng nhận bệnh nhân nội trú
14:34:07 05/05/2021
Xúc động lễ tưởng niệm sinh viên Nguyễn Văn Nhã
11:23:32 05/05/2021
“Dân đổ một xe cát sẽ biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”
11:07:55 06/05/2021
Nhã ơi! Lòng tốt sẽ không bao giờ bị lãng quên!
00:10:21 05/05/2021
Người phụ nữ xấu số bị bạn tình cho “bay màu” vì dám đòi tiền sau khi “hành sự” trên xe
21:41:55 04/05/2021
Thực hư thông tin "truy tìm người phụ nữ 35 tuổi dâm ô nam sinh ở Thủ Đức"
07:11:30 06/05/2021
Dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công
22:00:42 05/05/2021
Máy bay lại bị chiếu đèn lazer vào buồng lái khi hạ cánh tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất
16:38:13 04/05/2021
98 người tụ tập trong nhà hàng ở TP.HCM được xét nghiệm Covid-19
11:25:11 05/05/2021

Thông tin đang nóng

Hà Nội: Bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 dương tính với SARS-CoV-2
12:32:03 06/05/2021
Những cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất làng giải trí: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ ly hôn nhanh chóng
10:59:44 06/05/2021
Thêm một nhân viên vũ trường lớn nhất Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2
11:32:09 06/05/2021
Hồ Bích Trâm tung ảnh cưới nét căng hé lộ chân dung chú rể hơn 7 tuổi, dân tình hết lời khen ngợi vì một chi tiết đặc biệt
13:19:18 06/05/2021
Vợ Mạc Văn Khoa thưởng nóng 20 triệu cho ai tìm được người chê con gái
11:40:41 06/05/2021
Khoảnh khắc hiếm hoi rõ mặt trong đám cưới Hồ Bích Trâm ở Quảng Ngãi
11:34:12 06/05/2021
Covid-19 ngày 6/5: Thêm 30 ca mắc mới, riêng Bắc Ninh 9 ca
14:53:52 06/05/2021
Lịch trình của nam bác sĩ mắc COVID-19 đang học tại BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2
14:30:11 06/05/2021
Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ trưa nay
11:18:03 06/05/2021
2 ngày nhập cuộc đầy năng lượng của Khánh Vân, nhà tài trợ Miss Universe khen ngợi nhan sắc
15:29:29 06/05/2021

Tin mới nhất

Giáo viên, phụ huynh vùng cao còng lưng đẩy bùn, dọn trường sau mưa lớn

16:34:14 06/05/2021
Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ở huyện vùng cao Kỳ Sơn đã khiến điểm trường mầm non của xã Chiêu Lưu ngập trong bùn lầy. Để tiếp tục việc dạy học, nhiều giáo viên và phụ huynh đã nỗ lực đẩy bùn, dọn dẹp khuôn viên trường lớp.

Con tôi đi học về khoe, nhà vệ sinh trường con đẹp hơn khách sạn

16:31:03 06/05/2021
Nhà vệ sinh trong trường học không còn là nỗi lo lắng của các cô cậu học trò nữa, bởi công trình vệ sinh được ngành giáo dục - đào tạo đầu tư xây dựng sạch sẽ.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

16:20:30 06/05/2021
Ngày 05/5/2021, tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hưng Yên phối hợp với UBND TP tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh ...

Bà Trần Thị Thanh Hà được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

16:16:02 06/05/2021
Sáng ngày 6/5, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị BCH bầu Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm an ninh, an toàn hiệu quả

16:13:13 06/05/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả hoạt ...

Bình Phước: Người dân ngăn xe từ mỏ đá của Công ty Hùng Vương vì lo hỏng đường

16:10:14 06/05/2021
Sau nhiều năm sống chung cùng mỏ đá, với bao kiến nghị, đề nghị xử lý do bụi đất gây ô nhiễm, xe tải phá nát đường vẫn không được giải quyết. Hàng chục hộ dân kéo ra chặn xe khiến giao thông ách tắc, đích thân Chủ tịch UBND thành phố Đồ...

Cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ cần 2 triệu khối cát, nhà thầu gặp khó nguồn cung

16:04:11 06/05/2021
Cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ cần 2 triệu khối cát để thi công trong năm 2021. Khó khăn về nguồn cung khiến giá cát tại khu vực ĐBSCL liên tục tăng.

Dì ghẻ vụt con chồng không thương tiếc vì dám đến nhà mẹ ruột và về nhà trễ

15:55:13 06/05/2021
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip mẹ kế đánh con chồng khiến dân tình bức xúc và bàn tán xôn xao. Cậu bé trong clip được cho là đã đến chơi với mẹ ruột, khi về nhà bị mẹ kế đánh chửi không thương tiếc.

Bà Phương Hằng tiếp tục “lôi” Trịnh Kim Chi ra chỉ trích “đừng có thách đấu với tôi”

15:50:18 06/05/2021
Trong buổi livestream, bà Hằng bất ngờ lôi nữ diễn viên Trịnh Kim Chi ra chỉ trích vì ân oán trước đó khi cho rằng bà đụng vô giới nghệ sĩ chẳng khác nào đụng vô ổ kiến lửa.

Giáo viên tiếng Anh tiểu học oải vì cánh cửa thăng hạng II quá hẹp

15:44:09 06/05/2021
Nên chăng thông tư cần sửa lại nhiệm vụ đang làm thành khả năng sẽ làm được để tạo cơ hội cho nhiều nhà giáo chúng tôi đạt được?

Hà Tĩnh: Nhiều trường khẩn cấp đóng cửa sau khi phát hiện 2 ca tái nhiễm COVID-19

15:36:20 06/05/2021
Hơn 5.000 học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh sẽ nghỉ học từ hôm nay (6/5). 

Quản lý sử dụng tài chính Công đoàn: Chủ động ngăn ngừa vi phạm

15:33:12 06/05/2021
Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và công tác cán bộ là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) của tổ chứ...

Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học từ 6/5 đến hết ngày 9/5

15:28:50 06/05/2021
Trẻ em, HSSV, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghỉ học từ 6/5 đến hết ngày 9/5. 

Hàng xóm 'giải cứu' 150 mâm cỗ cho đôi vợ chồng hoãn cưới vì dịch

14:52:38 06/05/2021
Nghe tin đám cưới ở Hà Tĩnh phải hoãn để chống dịch Covid-19, người dân địa phương đã chia nhau mua lại 150 mâm tiệc gia đình chú rể chuẩn bị trước.

Học sinh nghỉ học vì Covid-19: Phụ huynh "bốc thăm" trông con

14:49:55 06/05/2021
Nhờ ông bà trông, gửi con về quê, thay nhau nghỉ làm, hay mang con đến công ty... là những phương án đối phó của các bậc phụ huynh khi con em được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội: Sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

14:13:12 06/05/2021
Liên quan tới BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, kết quả xét nghiệm tính tới sáng ngày 6/5, ghi nhận 22 ca dương tính SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP Hà Nội sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVI...

Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri TP. Vũng Tàu

14:07:58 06/05/2021
Sáng 6/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 với cử tri các phường: 8, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) để vận động bầu cử.

TP.HCM: Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên bệnh viện Quân y 7A

14:07:00 06/05/2021
Trước khi nhập cảnh sang Campuchia, trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19 có địa chỉ thường trú tại quận 11 (TP.HCM) đã nhiều lần đến khám tại BV Quân y 7A (TP.HCM). Toàn bộ nhân viên bệnh viện đã được lấy mẫu xé...

Hoàn thành cống Chuông trước mùa mưa, lũ năm nay

14:04:40 06/05/2021
Nhằm tiêu thoát nước cho các xã Việt Lập, Liên Chung, Hợp Đức và một phần thị trấn Cao Thượng (Tân Yên), bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, công trình cải tạo, nâng cấp cống Chuô...

Khoanh vùng, cách ly y tế diện tạm thời đối với Khách sạn Pao's Sa Pa

14:02:24 06/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành quyết định hỏa tốc về việc phong tỏa toàn diện và trưng dụng điểm cách ly tập trung tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Bến Tre: Hiệu trưởng đi cùng chuyến bay với ca COVID, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

13:39:42 06/05/2021
Hơn 200 học sinh, giáo viên của Trường tiểu học An Định 2 và Trường mẫu giáo An Định phải cách ly tại nhà từ hôm nay 6-5, vì thầy hiệu trưởng Trường tiểu học An Định 2 đi cùng chuyến bay với người dương tính với COVID-19.

Xe ôtô biển xanh đặc chủng lật ngửa trên quốc lộ, 2 người bị thương

13:33:09 06/05/2021
Đang lưu thông trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La, chiếc xe ôtô biển xanh đặc chủng bất ngờ lật ngửa, nằm phơi bụng bên lề đường khiến 2 người bị thương.

Xử lý nghiêm mọi trường hợp chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

12:59:35 06/05/2021
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ra Chỉ thị về xử lý nghiêm minh theo quy định mọi trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.

270.000 học sinh Quảng Ngãi nghỉ học

12:39:36 06/05/2021
Học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học từ trưa 5/6 để phòng Covid-19, kế hoạch thi học kỳ dự kiến tổ chức trước ngày 12/5 phải hoãn.

Phòng dịch Covid-19: Học sinh Hà Tĩnh hoàn thành thi học kỳ 2 trước ngày 8.5

12:23:00 06/05/2021
Ngay sau khi Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Sở GD-ĐT tỉnh này đã chỉ đạo các trường học triển khai kiểm tra, kết thúc thi học kỳ 2 trước ngày 8.5.

Dịch Covid-19: Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 sớm

12:08:53 06/05/2021
Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các trường tận dụng thời cơ địa bàn tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào để hoàn thành kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 trước 10.5.

Quảng Nam: Bị tàu lửa tông, một người đàn ông tử vong

12:04:44 06/05/2021
Sáng 6/5, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông tử vong.

TP.HCM: Cấm trại toàn bộ Bệnh viện Quân y 7A

12:03:29 06/05/2021
Bệnh nhân từng điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A sau đó nhập cảnh Campuchia và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khiến bệnh viện cấm trại toàn bộ.

Hội nghị TXCT với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

11:59:29 06/05/2021
Sáng 6.5, các ƯCV HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 19, đơn vị bầu cử số 3, đơn vị bầu cử số 15 đã có buổi tiếp xúc với cử tri.

Chủ tịch nước dự hội nghị thông tin tình hình KT-XH cho ứng viên ĐBQH TPHCM

11:55:53 06/05/2021
Hội nghị nhằm thông tin đến các ứng cử viên về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Củ Chi, Hóc Môn nhiệm kỳ vừa qua, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cứ tiện tay đặt thùng rác chỗ này: Thần Tài quay lưng đi, đóng chặt ngân khố, gia chủ làm hoài vẫn nghèo đói 

Trắc nghiệm

17:03:05 06/05/2021
Thùng rác là một đồ vật vô cùng quen thuộc, cần thiết với mỗi gia đình, nhưng không nên bạ đâu đặt đó, dễ khiến gia đình bạn mất lộc.

4 thay đổi đắt giá nhất trên BMW 5-Series mới

Ôtô

17:02:42 06/05/2021
Là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng BMW 5 Series vẫn được thương hiệu xe sang Đức bổ sung nhiều tính năng, công nghệ đắt giá, bên cạnh thay đổi ấn tượng ở ngoại thất.

Bà Phương Hằng tiết lộ lý do gọi tên nghệ sĩ

Netizen

17:02:24 06/05/2021
Bà Hằng thừa nhận nhắc đến giới nghệ sĩ bởi bà không muốn vụ việc mình tố ông Võ Hoàng Yên bị mọi người lãng quên nhanh chóng.

Vợ Mạc Văn Khoa lên tiếng khi bị "ném đá" vì treo thưởng tìm anti-fan

Sao việt

16:56:48 06/05/2021
Vợ Mạc Văn Khoa tiếp tục thể hiện thái độ cương quyết muốn tìm được danh tính anti-fan chê con gái mình.

Các màu tóc nhuộm tôn da hợp với nàng công sở

Thời trang

16:56:26 06/05/2021
Những màu tóc nhuộm dành cho dân công sở dưới đây đều là mang tính chất chơi nhưng vẫn rất thanh lịch và hợp với tính chất văn phòng.

Chó nhặt rác trả lại tài xế ôtô 

Hài hước

16:54:13 06/05/2021
Một người ngồi trong ôtô ném túi rác xuống đường, lập tức con chó chạy đến nhặt lên bỏ lại vào xe.

Sau 2 năm ly hôn, Song Joong Ki mới bày tỏ ngầm với 1 người con gái như thế này: Hết thân mật giờ lộ liễu đến mức này rồi?

Sao châu á

16:52:38 06/05/2021
Song Joong Ki công khai chọn nữ diễn viên này là người có phản ứng hóa học với mình tốt nhất, làm shipper của cặp đôi không khỏi vui mừng.

Thông tin trái ngược vụ bé trai bị cha đánh dập tay ở TP.HCM

Sự kiện nóng

16:50:55 06/05/2021
Cục Trẻ em vừa chính thức thông tin vụ bé trai bị cha đánh dập tay ở TP.HCM.

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2021

Học hành

16:26:41 06/05/2021
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra các ngày 7 và 8/7.

Trồng ớt trong chậu có vài mẹo nhỏ, một cây cho hàng chục quả, có thể ăn cả năm

Sáng tạo

16:22:36 06/05/2021
Ớt được biết tới là một gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn hằng ngày của các gia đình và cũng rất dễ trồng và để thuận tiện cho việc nấu nướng. Hiện nay có rất nhiều chị em đã tự trồng ớt tại nhà. 

Ngồi quá nhiều vì dịch Covid-19, dân Mỹ đua nhau bơm mông cải thiện vòng 3

Chuyện lạ

16:21:30 06/05/2021
Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ vừa công bố số liệu cho thấy bơm mông đang trở thành xu hướng mới nhất trong lĩnh vực làm đẹp nhờ can thiệp bằng dao kéo tại Mỹ.

NSND Hồng Vân rơi nước mắt, ôm xin lỗi con trai Hoàng Sơn trong Sao Nối Ngôi

Show việt

16:18:25 06/05/2021
Sao Nối Ngôi tập 6 chủ đề Điểm hẹn Sao Nối Ngôi với màn tranh tài của Hoàng Hải, Ty Phong, Hoài Thanh. Sau phần trình diễn của Hoàng Hải, NSND Hồng Vân rơi nước mắt, ôm xin lỗi con trai Hoàng Sơn trong Sao Nối Ngôi.

Giá chồng cứ trách móc, tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn

Tâm sự

16:03:11 06/05/2021
Giá chồng cứ chửi bới, trách móc khi biết tôi ngoại tình, chắc tôi sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn...

Xử đại án Nhật Cường: 'Ông chủ là người hưởng lợi duy nhất nhưng lại bỏ trốn'

Pháp luật

15:58:20 06/05/2021
Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Trần Ngọc Ánh cho rằng, người hưởng lợi duy nhất trong công ty là ông chủ Bùi Quang Huy nhưng lại bỏ trốn.