Các mô hình đo lường giá trị nguồn nhân lực trong kế toán nguồn nhân lực

Theo quan niệm của kế toán truyền thống , tất cả các chi phí hình thành vốn nhân lực được coi là một khoản phí trừ vào doanh thu trong kỳ vì nó không tạo ra bất kỳ tài sản vật chất nào.

Các mô hình đo lường giá trị nguồn nhân lực trong kế toán nguồn nhân lực - Hình 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hiện nay, khái niệm này đã thay đổi và chi phí phát sinh cho bất kỳ tài sản nào nên được vốn hóa vì nó mang lại lợi ích có thể đo lường được bằng tiền. Bài viết giới thiệu các mô hình định giá nguồn nhân lực cơ bản được sử dụng trong kế toán quản trị nguồn nhân lực, qua đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình.

Khái niệm kế toán nguồn nhân lực

Ủy ban Kế toán nguồn nhân lực của Hiệp hội Kế toán Hoa Kỳ định nghĩa kế toán nguồn nhân lực (HRA) là “quá trình xác định và đo lường dữ liệu về nguồn nhân lực và truyền đạt thông tin này cho các bên quan tâm”.

HRA có nghĩa là hạch toán con người như một nguồn lực của tổ chức. Nó liên quan đến việc đo lường chi phí mà các doanh nghiệp (DN) kinh doanh và các tổ chức khác phải gánh chịu để tuyển dụng, lựa chọn, thuê mướn, đào tạo và phát triển tài sản con người. Nó cũng bao gồm việc đo lường giá trị kinh tế của con người đối với một tổ chức.

Khái niệm giá trị nguồn nhân lực

Khái niệm giá trị của nguồn nhân lực xuất phát từ khái niệm giá trị kinh tế chung của mọi nguồn lực. Giá trị của bất kỳ tài nguyên nào cũng có thể được đánh giá theo công dụng của nó và được gọi là “giá trị sử dụng”. Khái niệm giá trị cũng có thể được hiểu theo nghĩa là sức mua mà việc sở hữu một nguồn lực làm phát sinh. Khi đó, giá trị được gọi là “giá trị trao đổi”.

Giá trị của nguồn nhân lực được hiểu theo nghĩa đầu tiên là “giá trị sử dụng”, tức là giá trị các dịch vụ mà nguồn nhân lực sẽ cung cấp cho tổ chức. Còn “giá trị trao đổi” nguồn nhân lực có thể được xác định theo những cách khác nhau hình thành những mô hình và phương pháp cụ thể với việc sử dụng các loại giá khác nhau nhằm những mục đích khác nhau. Nhiệm vụ của kế toán nguồn nhân lực là xác định được mô hình, phương pháp nào là thích hợp với đặc điểm nguồn nhân lực tại đơn vị mình nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị đơn vị.

Các mô hình đo lường giá trị nguồn nhân lực

Phương pháp tiếp cận kế toán giá trị nguồn nhân lực được phát triển lần đầu tiên vào năm 1691; giai đoạn tiếp theo là từ 1691 đến 1960, giai đoạn thứ ba là sau năm 1960. Có hai phương pháp tiếp cận HRA: (i) Tiếp cận chi phí: Còn được gọi là phương pháp hoặc mô hình kế toán chi phí nguồn nhân lực; (ii) Tiếp cận theo giá trị. Phù hợp với hai cách tiếp cận trên, có một số mô hình, phương pháp định giá nguồn nhân lực tương ứng như sau:

Mô hình chi phí lịch sử/giá gốc

Mô hình này được phát triển bởi Brummet, Flamholtz và Pyle, nhưng nỗ lực đầu tiên nhằm định giá nhân viên được thực hiện bởi Công ty sản xuất giày dép R. G. Barry Corporation ở Columbus, Ohio với sự trợ giúp của Đại học Michigan (Mỹ) vào năm 1967. Phương pháp này đo lường khoản đầu tư của tổ chức vào nhân viên bằng cách sử dụng năm tham số: tuyển dụng, thu nhận; đào tạo; kinh nghiệm và phát triển. Mô hình này đề xuất thay vì tính chi phí nguồn nhân lực vào báo cáo lãi/lỗ, nên được vốn hóa trong bảng cân đối kế toán.

Do đó, chi phí thực tế phát sinh khi tuyển dụng, thuê, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tổ chức được vốn hóa và khấu hao theo thời gian hữu dụng dự kiến của nguồn nhân lực. Thời gian đó là khoảng chênh lệch giữa tuổi của người lao động tại thời điểm tuyển dụng và tại thời điểm nghỉ hưu. Để làm được điều đó, một bản ghi chép chi tiêu hợp lý cho việc tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhân viên cần được duy trì, và một phần của nó được trừ vào thu nhập của vài năm tới khi nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ.

Ưu điểm: Phương pháp này đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và dựa trên khái niệm về sự phù hợp giữa chi phí và doanh thu; Là phương pháp duy nhất được sử dụng cho cả việc xác định giá trị nguồn nhân lực và ghi chép số liệu vào sổ kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính; Giúp đánh giá lợi tức đầu tư vào nguồn nhân lực của một công ty.

Nhược điểm: Phương pháp định giá này dựa trên giả định sai rằng tiền không có giá trị theo thời gian; Phương pháp chi phí lịch sử nhấn mạnh việc xác định chi phí hơn là quan tâm đến giá trị của nguồn nhân lực; Vì tài sản không thể bán được nên không có sự kiểm tra độc lập của việc định giá; Rất khó để ước tính số năm một nhân viên sẽ gắn bó với công ty. Do đó, sẽ có một vấn đề trong việc ước tính số năm chi phí được vốn hóa sẽ được phân bổ.

Cùng với đó, theo phương pháp giá gốc, chi phí vốn giảm do khấu hao trong khi giá trị kinh tế của nguồn nhân lực tăng lên theo thời gian khi mọi người tích lũy kinh nghiệm. Phương pháp giá gốc không cung cấp đầy đủ thông tin như chi phí cơ hội của việc sử dụng nguồn lực.

Mô hình chi phí thay thế

Cách tiếp cận này lần đầu tiên được đề xuất bởi Rensis Likert và được phát triển bởi Eric G. Flamholtz trên cơ sở khái niệm chi phí thay thế. Phương pháp này định giá nguồn nhân lực bằng chi phí thay thế hiện tại của họ. Nói cách khác, nguồn nhân lực của một tổ chức phải được định giá trên cơ sở giả định rằng doanh nghiệp sẽ phải trả giá như thế nào nếu nguồn nhân lực hiện có được yêu cầu thay thế bằng những người khác có tài năng và kinh nghiệm tương đương. Phương pháp này tương tự như phương pháp chi phí lịch sử được đề cập ở trên ngoại trừ việc nó cho phép thay đổi chi phí thu nhận, đào tạo và phát triển nhân viên thay vì lấy chi phí gốc của họ để vốn hóa.

Ưu điểm: Phương pháp này xem xét giá trị hiện tại của nguồn nhân lực của công ty và do đó tính đến sự biến động của thị trường việc làm và mức tăng giá chung. Báo cáo tài chính được lập theo phương pháp này thực tế hơn so với báo cáo tài chính được lập theo phương pháp chi phí gốc (lịch sử). Chi phí thay thế tốt hơn chi phí lịch sử vì sẽ thu được ước tính có ý nghĩa hơn về lợi tức đầu tư vào con người và có thể xác định lãi hoặc lỗ nắm giữ trên mỗi nhân viên bằng cách so sánh chi phí thu nhận với chi phí hiện tại.

Nhược điểm: Phương pháp chi phí thay thế có tính đến giá trị hiện tại của nguồn nhân lực của công ty trong báo cáo tài chính được lập vào cuối năm, điều này trái với thực hành kế toán thông thường về xác định giá trị tài sản theo nguyên giá (giá gốc). Trên thực tế, rất khó để tìm được nguồn nhân lực thay thế giống hệt nhau nên không thể xác định chính xác chi phí thay thế nguồn nhân lực hiện có vì không thể thay thế hoàn toàn cho họ; Thông tin chi phí thay thế phải được thu thập từ các nguồn bên ngoài tổ chức.

Do đó có thể tăng chi phí và chậm trễ trong việc lập báo cáo tài chính. Chi phí thay thế thường được chấp nhận khi nó thấp hơn giá trị hiện tại hoặc chi phí cơ hội; Chi phí thay thế có thể không bằng giá trị tài sản con người của công ty do thị trường không hoàn hảo và các biến số như công đoàn, chính trị, phong tục và truyền thống, luật pháp, tuổi và thâm niên, đánh giá nhân viên không chính xác…

Việc đánh giá nguồn nhân lực dựa trên chi phí thay thế thiếu khả năng xác minh vì các thước đo về chi phí thay thế của một cá nhân thường không có sẵn và đánh giá phán đoán phải được thay thế, do đó, mức độ khách quan dự kiến sẽ ít hơn so với giá gốc. Sẽ không có ý nghĩa gì trong việc định giá và tính toán chi phí thay thế của tài sản con người, nếu ban quản trị không muốn thay thế một tài sản con người.

Mô hình chi phí tiêu chuẩn

Để tránh sự phức tạp khi tính toán theo phương pháp chi phí thay thế, chi phí tiêu chuẩn của việc tuyển dụng, thuê mướn, đào tạo và phát triển cho từng cấp bậc nhân viên được xây dựng và thiết lập và cập nhật hàng năm. Chi phí tiêu chuẩn được tính cho tất cả nhân viên được coi là giá trị của nguồn nhân lực cho mục đích kế toán. Nó được thể hiện trong bảng cân đối kế toán theo từng năm. Phương pháp này dự kiến thiết lập một chi phí tiêu chuẩn cho mỗi cấp nhân viên, được cập nhật hàng năm. Các phương sai được tạo ra nên được phân tích và sẽ tạo thành một cơ sở hữu ích cho việc kiểm soát. Chi phí thay thế có thể được sử dụng để phát triển chi phí tiêu chuẩn của việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển cá nhân, các tiêu chuẩn đó có thể được sử dụng để so sánh kết quả thực tế với kết quả kế hoạch thông qua kỹ thuật phân tích chênh lệch.

Mô hình chi phí cơ hội

Để khắc phục những hạn chế của mô hình chi phí lịch sử và mô hình chi phí thay thế, Hekimian và Jones năm 1967 đã đề xuất phương pháp đo lường nguồn nhân lực của một tổ chức dựa trên khái niệm chi phí cơ hội. Phương pháp này lần đầu tiên được Hc Kiman và Jones ủng hộ cho một công ty có nhiều trưởng bộ phận đấu thầu các nhân viên mà họ cần và sau đó đưa giá thầu vào chi phí đầu tư.

Chi phí cơ hội là giá trị của một tài sản khi có thể sử dụng tài sản đó vào việc khác. Giá trị này được lấy làm cơ sở để ước tính giá trị của nguồn nhân lực mà tổ chức sử dụng. Giá trị của một nhân viên khi được sử dụng ở các vị trí khác nhau sẽ được định giá khác nhau. Chi phí cơ hội đi đôi với sự khan hiếm. Không có chi phí cơ hội cho những nhân viên không khan hiếm và những nhân viên ở vị trí cao không có sẵn để đấu giá.

Như vậy, chỉ những người khan hiếm mới nên xác định giá trị của nguồn nhân lực. Hekimian và Jones (1967) đề xuất, khi một tổ chức có nhiều bộ phận tìm kiếm cùng một nhân viên, thì nhân viên đó nên được chỉ định cho người trả giá cao nhất. Bộ phận của công ty đưa ra giá thầu cao nhất sẽ có được nguồn nhân lực đặc biệt và sẽ bao gồm giá của nó vào cơ sở đầu tư của họ.

Giá dự thầu tối đa có thể tính đến mức giá trị vốn hóa của các khoản lợi nhuận phụ có thể được tạo ra bởi khả năng và năng lực của tài sản con người khan hiếm. Phương pháp này có thể thực hiện cho một số người tại phân xưởng sản xuất và quản lý cấp trung gian.

Trong trường hợp một nhân viên không có cách sử dụng thay thế, sẽ không có giá trị nào được đặt lên người đó. Phương pháp này đề xuất quy trình đấu thầu cạnh tranh cho những nhân viên khan hiếm trong một tổ chức. Chi phí cơ hội của một nhân viên hoặc một nhóm nhân viên trong một bộ phận được tính toán trên cơ sở các đề nghị (giá thầu) của các bộ phận khác cho những nhân viên đó.

Ưu điểm: Quá trình đấu thầu theo phương pháp tiếp cận chi phí cơ hội cung cấp nhiều tùy chọn phân bổ nhân sự tối ưu hơn và đặt cơ sở định lượng cho việc lập kế hoạch, đánh giá và phát triển tài sản con người của công ty; Khi xác định giá dự thầu, nhà quản trị cần có hồ sơ nhân sự cũng như hồ sơ tài chính. Do đó, nó có thể cung cấp thông tin bổ sung, có thể cải thiện năng lực của hồ sơ tài chính.

Nhược điểm: Phương pháp này không hiển thị chi phí thực sự của nguồn nhân lực trong một tổ chức vì nó không xem xét những nhân viên không được đấu thầu ở các bộ phận hoặc trung tâm đầu tư khác. Tổng định giá nguồn nhân lực dựa trên phương pháp này có thể gây hiểu lầm và không chính xác. Điều này là do một người có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể và có thể hữu ích cho một bộ phận nhưng vô dụng cho bộ phận khác. Vì vậy, nhân viên này có thể là một người có giá trị cho bộ phận nhân viên này đang làm việc. Tuy nhiên, nhân viên này có thể có giá thấp hơn trong cuộc đấu thầu của bộ phận khác, nơi dịch vụ của nhân viên này hoàn toàn không được yêu cầu.

Để xác định giá dự thầu cho một nhân viên, người quản lý phải đưa ra một đánh giá ước tính về giá trị của nhân viên đó, do đó, mức độ khách quan thấp có thể sẽ xảy ra từ chi phí cơ hội. Sẽ tốn kém để tiến hành phương pháp này; Nó đã đặc biệt loại trừ khỏi mục tiêu của mình những nhân viên không khan hiếm hoặc không được các bộ phận khác đấu thầu. Điều này có thể dẫn đến việc hạ thấp tinh thần và năng suất của nhân viên, những người không được tham gia vào quy trình đấu thầu cạnh tranh.

Mô hình dựa trên giá trị hiện tại hay phương pháp định giá kinh tế

Các mô hình giá trị hiện tại sử dụng các kỹ thuật lập dự toán vốn để đánh giá nguồn nhân lực, lập luận rằng giá trị của nhân viên công ty là thu nhập tương lai được chiết khấu về hiện tại của họ. Tương tự, giá trị của một nhóm đối với bất kỳ tổ chức nào có thể được định nghĩa là giá trị hiện tại của các dịch vụ dự kiến trong tương lai của nhóm đó. Giá trị của tổng nguồn nhân lực là giá trị hiện tại của các dịch vụ dự kiến trong tương lai của doanh nghiệp. Phương pháp giá trị hiện tại là để đo lường giá trị kinh tế của nguồn nhân lực, thay vì chỉ ghi nhận khoản đầu tư vào nguồn nhân lực theo chi phí gốc hoặc chi phí thay thế hoặc chi phí cơ hội.

Các mô hình giá trị hiện tại tìm cách đo lường giá trị của nguồn nhân lực của công ty trên cơ sở giá trị hiện tại của các dịch vụ dự kiến sẽ được tạo ra (nhận được) trong tương lai của các nhân viên trong thời gian họ làm việc trong một tổ chức. Có hai cách khác nhau được đề xuất cho mục đích này:

- Bằng cách chiết khấu tiền lương trong tương lai và các chi phí vốn khác (chẳng hạn như chi phí thuê mướn, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên) theo một tỷ lệ chiết khấu nhất định.

- Bằng cách chiết khấu các khoản thu nhập trong tương lai của tổ chức vào một ngày nhất định theo tỷ lệ phù hợp và phân bổ một phần giá trị của thu nhập cho nguồn nhân lực.

Dựa trên khái niệm này, đã hình thành các phương pháp định giá khác nhau như: Mô hình Lev và Schwartz; mô hình của Hermanson; mô hình Định giá Phần thưởng Stochastic; mô hình Jaagi và Lau; mô hình Morse; mô hình Chakraborty; mô hình Dasgupta.

Ưu điểm: Mô hình này cung cấp thông tin về khả năng vốn hóa giá trị nguồn nhân lực và những thay đổi trong cơ cấu lực lượng lao động. Báo cáo các giá trị nguồn nhân lực nói chung và cụ thể để đánh giá chính sách tuyển dụng và tiền lương của công ty, ví dụ: Một công ty trả lương nhiều hơn và giữ lại lao động chất lượng cao. Việc báo cáo các giá trị chung và cụ thể sẽ ngăn cản ban lãnh đạo cố gắng tăng lợi nhuận trong thời gian ngắn bằng cách thuê nhân viên chất lượng thấp, điều này sẽ gây bất lợi cho lợi nhuận của công ty về lâu dài.

Nhược điểm: Mặc dù, mô hình này có nhiều phương pháp được cho là nổi tiếng nhất như Mô hình Lev và Schwartz và được các tổ chức khác nhau sử dụng rất thường xuyên, nhưng nó cũng có những nhược điểm không ít như:

- Giá trị của một người đối với một tổ chức không hoàn toàn được xác định bởi những phẩm chất, đặc điểm và kỹ năng vốn có của người đó mà còn bởi vai trò của cá nhân đó trong tổ chức. Giá trị của một người đối với tổ chức không hoàn toàn được quyết định bởi mức lương trả cho nhân viên này. Một người có thể thích làm việc với mức lương thấp hơn những gì nhân viên này thực sự xứng đáng. Hơn nữa, lương không cố định trong một khoảng thời gian. Chúng có xu hướng thay đổi để đáp ứng với các điều kiện xã hội , chính trị và kinh tế, do đó, chúng không thể được dự đoán chính xác.

- Mô hình bỏ qua việc nhân viên thay đổi vai trò của họ trong sự nghiệp do thăng chức, thuyên chuyển… Mô hình không tính đến những thay đổi mà mọi người thực hiện trong sự nghiệp của họ, từ vai trò này sang vai trò khác, tại một hoặc nhiều thời điểm trong chính tổ chức. Điều này dẫn đến những thay đổi trong thu nhập dự kiến trong tương lai của họ và cuối cùng là giá trị của nguồn nhân lực.

- Mô hình không tính đến khả năng và xác suất một cá nhân rời khỏi tổ chức ngoài việc một cá nhân tử vong hoặc nghỉ hưu. Do đó, nó phóng đại thời gian làm việc mong đợi của nhân viên và thu nhập trong tương lai của nhân viên này.

- Có khả năng rằng tính chủ quan sẽ gắn liền với việc xác định mức lương trong tương lai, thời gian làm việc dự kiến trong tổ chức và tỷ lệ chiết khấu.

- Mức độ khách quan được mong đợi thấp và một giả định rõ ràng cho việc tiếp tục hoạt động của tổ chức sẽ được đưa ra.

- Nó giả định rằng thù lao của một nhân viên ngang bằng với giá trị của nhân viên này. Mô hình cũng bỏ qua các cân nhắc khác như thâm niên, năng lực thương lượng, kinh nghiệm, kỹ năng… có thể dẫn đến việc trả lương cho nhân viên cao hơn hoặc thấp hơn. Do đó, tiền lương trả cho nhân viên có thể không thực sự thể hiện giá trị thực sự của nhân viên đối với tổ chức.

Như vậy có rất nhiều các mô hình định giá nguồn nhân lực sử dụng các loại giá khác nhau, nhằm những mục đích khác nhau. Mỗi mô hình có những ưu, nhược điểm khác nhau nên cân nhắc áp dụng trong những điều kiện nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị.

Hướng dẫn cô nàng độc thân cách phân bổ chi tiêu hợp lý để cuối tháng tài khoản vẫn còn dư kha khá tiền

Bạn không biết nên chi tiêu như thế nào để có cuộc sống ổn định nhưng không kém phần sôi động, ý nghĩa? Tại sao không xem ngay những khoản cần chi tiêu trong tháng dành cho những cô nàng độc thân như bạn trong bài viết dưới đây?

1. Chi tiêu cho nơi ở của bạn

Đây có lẽ là khoản cần chi trong tháng quan trọng nhất bởi nó xuất hiện trong cuộc sống của tất cả mọi người chứ không riêng gì những cô nàng độc thân. Tuỳ theo loại hình nhà ở mà bạn có thể có nhiều khoản phí khác nhau như:

Nhà trọ: Nhiều cô nàng độc thân do chưa đủ điều kiện tài chính nên vẫn thường thuê nhà trọ để ở, giá trọ thuê tại Hà Nội tương đối cao, có thể dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng đối với căn phòng nhỏ.

Ngoài chi phí trả cho phòng trọ của mình, các cô nàng còn phải lưu ý đến nhiều chi phí phát sinh trong cuộc sống hàng ngày như tiền điện, tiền nước, tiền mạng internet hay tiền mạng điện thoại...

Tổng chi phí phát sinh cho tổng các khoản này có thể lên đến 3 triệu đồng nếu bạn không biết tiết kiệm.

Hướng dẫn cô nàng độc thân cách phân bổ chi tiêu hợp lý để cuối tháng tài khoản vẫn còn dư kha khá tiền - Hình 1

Ảnh minh họa.

2. Chi tiêu cho việc ăn uống hàng ngày

Ngoài nhu cầu nhà ở, ăn uống hàng ngày cũng là khoản cần chi trong tháng tối cần thiết đối với cuộc sống. Do đó, bạn cần phải dành ra một khoản tiền để phục vụ nhu cầu chính đáng này.

Đầu tiên, hãy cân nhắc mỗi ngày ăn bao nhiêu bữa (đảm bảo ít nhất 3 bữa/ngày). Mỗi bữa có chi phí bao nhiêu, từ đó nhân lên thành chi phí ăn uống trong tháng.

Từ chi phí này, hãy dành thêm khoảng 200.000 đồng để vào tiền ăn để tránh trường hợp phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Ví dụ, nếu mỗi bữa sáng của bạn cần 10.000 đồng/ngày, như vậy một tháng bạn cần tốn khoảng 300.000 đồng cho tiền ăn sáng.

Làm tính toán tương tự với bữa trưa và bữa tối. Cộng lại tổng chi phí của cả 3 khoản này rồi thêm vào 200.000 đồng để dành.

3. Khoản cần chi trong tháng dành cho mua sắm, giải trí

Con gái ai lại không thích mua sắm và làm đẹp. Một cuộc sống ý nghĩa ở nữ giới không chỉ là đi làm và về nhà, hãy dành thời gian để tự chăm sóc bản thân mình, cho phép bản thân hưởng thụ ở giới hạn cho phép.

Mỗi tháng, tuỳ theo mức lương hiện tại, bạn hãy dành ra khoảng 10% - 20% lương để mua sắm những thứ bạn thích như quần áo, mặt nạ dưỡng da hay các sản phẩm trang điểm.

Bên cạnh đó, đừng quên tự thưởng cho mình một buổi đi xem phim hay vui chơi. Điều này sẽ giúp bạn phục hồi lại tinh thần của mình sau cả tháng làm việc vất vả, mệt mỏi và căng thẳng kéo dài.

Hướng dẫn cô nàng độc thân cách phân bổ chi tiêu hợp lý để cuối tháng tài khoản vẫn còn dư kha khá tiền - Hình 2

4. Khoản chi cho tập luyện thể thao

Nếu có điều kiện, bạn hãy dành ra khoảng 500.000 đồng đến 600.000 đồng để đóng tiền vào các phòng tập hoặc học một khoá yoga giúp bản thân cải thiện cân nặng, săn chắc vóc dáng và tăng cường sức khoẻ.

Nếu như không có điều kiện, hãy đến các công viên để chạy bộ hàng ngày. Tập luyện thể thao không chỉ giúp sức khoẻ được cải thiện mạnh mẽ mà còn giúp tinh thần của bạn luôn sảng khoái, giải toả căng thẳng trong công việc, cuộc sống cũng như giúp bạn thêm yêu cuộc sống này hơn.

5. Khoản chi cho việc đi lại

Khi đến công ty hay văn phòng, việc đi lại đương nhiên là vô cùng quan trọng. Do đó, đây cũng là khoản cần chi trong tháng tương đối cần thiết.

Bạn nên dành ra khoảng 500.000 đồng cho tiền xăng 1 tháng hoặc nếu đi xe buýt, bạn cũng nên cân nhắc mỗi ngày phải đi lại khoảng bao nhiêu chuyến xe trong ngày, từ đó đưa ra khoản chi phí thích hợp nhất.

6. Đừng quên khoản chi cho việc tiết kiệm mỗi tháng

Hướng dẫn cô nàng độc thân cách phân bổ chi tiêu hợp lý để cuối tháng tài khoản vẫn còn dư kha khá tiền - Hình 3

Ảnh minh họa.

Dĩ nhiên tiết kiệm không được định nghĩa là một khoản chi tiêu cơ bản trong tháng. Tuy nhiên, một khoản tiết kiệm lại là điều quan trọng với mỗi người. Việc tiết kiệm mỗi tháng sẽ giúp bạn có một khoản tiền đáng kể vào cuối năm. Khoản tiền này có thể dùng để sắm Tết, về quê thăm cha mẹ hay thực hiện một chuyến du lịch tự thưởng cho bản thân.

Bạn hãy lên kế hoạch chi tiêu phù hợp ngay từ hôm nay và chia đều các khoản chi này để có cuộc sống thật thoải mái, tránh khỏi các mối lo lắng hết tiền và phải đi vay nợ vào mỗi tháng.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong00:33Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí02:27Người dân đổ ra sông bắt nghêu01:00Vì sao Nhà hát gần 200 tỷ đồng ở Huế mới dùng đã hỏng?01:01Bắt đầu kéo cáp điện cho toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên00:40Đồng loạt ra quân đầu xuân xây dựng cầu Mỹ Thuận 201:03Xe đưa rước công nhân tông gãy trụ điện, 1 người chết, 1 người bị thương01:12Khánh Hòa cách ly từ dân, quân đến du khách từ Hải Dương01:10Ảnh: Cuộc sống người dân tại ổ dịch nóng nhất tỉnh Hải Dương00:58Tình huống trẻ nhỏ ngồi sau, tự mở cửa rồi ngã khỏi xe ô tô đang chạy00:24Người đi mua vàng Thần Tài ngày càng đông00:49Phố cá lóc nướng đông nghẹt ngày vía Thần tài, nhiều gia đình "hốt bạc" khi bán sạch 2.000 con trong một buổi sáng01:44Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện bia mang tên Hoàng Sa, Trường Sa03:58Thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người đến TPHCM sau Tết02:50Trường ĐH ở Việt Nam mua 100.000 liều vắc xin Covid-19 cho sinh viên, giảng viên?02:36Tuyến đường huyết mạch quốc lộ 5A vắng lặng giữa mùa dịch Covid-1901:00Tin dịch Covid-19 hôm nay 25.2 tại TP.HCM: 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng02:00Cháy nhà gần chợ, khu phố náo loạn00:42Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng02:40Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 28.2 để phòng dịch Covid-1902:27

Tiêu điểm

Đau lòng: Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong
14:41:38 26/02/2021
Nông sản Hải Dương vào tới Sài Gòn, người dân nhận miễn phí
01:13:47 26/02/2021
TP HCM mở lại nhà hàng, tiếp tục đóng karaoke
20:11:42 25/02/2021
Công an tỉnh Lâm Đồng có giám đốc mới
05:37:06 26/02/2021
Băng qua đường, ô tô khách nghiến đứt đôi xe máy, một người tử nạn
18:23:12 25/02/2021
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu kiểm điểm chủ tịch phường để tụ tập ngàn người ở chùa Viên Giác
13:50:52 26/02/2021
Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người
14:49:28 25/02/2021
Ngân hàng nào đang cho vay nhiều nhất?
05:43:08 25/02/2021
Bảng lương chi tiết giáo viên trung học cơ sở theo thông tư mới hiệu lực từ 20/3
19:57:54 25/02/2021
Quỹ ngoại vung tiền tỷ 'lướt sóng' cổ phiếu Hòa Phát
05:35:35 25/02/2021

Thông tin đang nóng

Từng yêu 12 cô gái, cho tới cuối cùng Thương Tín vẫn chưa từng làm chú rể
14:32:01 26/02/2021
Mẹ vợ tiết lộ tình hình sức khỏe của DV Thương Tín: Vừa tỉnh dậy đã liên tục đòi về vì sợ tốn viện phí
16:11:16 26/02/2021
Tỉnh lại sau đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín: Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?
17:07:44 26/02/2021
Mẹ vợ cũ thắng tay đòi nợ, Thắm Bebe giúp Hoàng Anh phản pháo
16:15:12 26/02/2021
Xót xa hình ảnh cô con gái 5 tuổi ôm chặt Lưu Khải Uy không rời, Dương Mịch lại bị réo tên vì vô trách nhiệm
15:33:37 26/02/2021
4 "bóng hồng" trong đời Minh Luân: Bất ngờ nhất là Ninh Dương Lan Ngọc
16:20:16 26/02/2021
Sự thật số tiền trợ cấp Covid-19 tại Mỹ mà Hoàng Anh tố vợ cũ 'ăn chặn'
17:35:37 26/02/2021
JustaTee hộ tống Trâm Anh sinh con, Vbiz sắp có thêm nhóc tỳ mới!
14:01:26 26/02/2021
Sao Việt bàng hoàng, xót xa khi nghe tin DV Thương Tín đột quỵ cấp cứu tại BV quận 12: Không có người thân, thương quá anh ơi
15:25:33 26/02/2021
Đồng nghiệp cười nhạt rồi mỉa mai khi tôi đi qua, tôi băn khoăn không hiểu thái độ của cô ấy cho tới khi biết lý do ê chề nhục nhã vì chồng mình
14:18:38 26/02/2021

Tin mới nhất

Quận Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ 2/3

19:49:35 26/02/2021
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị TP Hà Nội cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

TP.HCM: Siết chặt phòng dịch Covid-19 khi HS đi học trở lại

19:49:28 26/02/2021
Ngày 26/2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở GD trên địa bàn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại. 

Cô giáo quyên góp khẩu trang cho HS và bệnh nhân nghèo

19:37:12 26/02/2021
Cô Hoàng Thị Hồng Hạnh, GV Trường THPT số 1 Văn Bàn (Văn Bàn - Lào Cai) đã quyên góp 10.000 khẩu trang để ủng hộ HS và bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19. 

Hải Phòng tạm dừng 8 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra, vào thành phố

19:17:16 26/02/2021
Từ 17h ngày 26/2, TP Hải Phòng tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Cứu sống thành công bé gái bị xe tông chấn thương sọ não khi đi chúc Tết cùng Bà

19:01:19 26/02/2021
Sáng 26/2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP. Hồ Chí Minh) thông báo đã phẫu thuật thành công cho một bé gái bị chấn thương sọ não do bị xe ô tô 7 chỗ tông trúng.

Học sinh bắt buộc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách khi trở lại trường học

17:53:29 26/02/2021
Các địa phương yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong thời gian học tập và từ trường về nhà.

Hà Nội chỉ đạo các trường sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

17:10:08 26/02/2021
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, các trường chuẩn bị điều kiện bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Lắp barie chặn dòng người đổ xô đi lễ Phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng

17:00:13 26/02/2021
Mặc dù phủ Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa để phòng dịch nhưng người dân vẫn kéo đến thắp hương vái vọng bên ngoài khiến lực lượng chức năng phải dựng barie để ngăn chặn.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

16:35:13 26/02/2021
Những ngày qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên tục nhận được thư của bạn đọc nhờ giải đáp về việc giữ hạng và học một số chứng chỉ để giữ hạng.

Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam, giá bán ấn tượng

16:34:51 26/02/2021
Siêu phẩm Xiaomi Mi 11 5G ra mắt tại Việt Nam với mức giá 21.99 triệu đồng kèm củ sạc nhanh 55W. Sản phẩm lên kệ ở Việt Nam với 1 tùy chọn cấu hình duy nhất là RAM 8 GB ROM 256 GB, đi kèm hai màu gồm xanh bán dạ và xanh chân trời.

Cục Nhà giáo: không đặc cách giữ hạng cho giáo viên hạng I thiếu bằng thạc sĩ

16:33:44 26/02/2021
Số giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ.

Đà Nẵng vinh danh 20 'Blouse trắng'

16:13:12 26/02/2021
Trong những ngày tháng khó khăn, chúng tôi đều đặt niềm tin vào sự nỗ lực, tận tụy, sáng tạo và tinh thần vững vàng của đội ngũ ngành y tế sẽ khống chế, đẩy lùi dịch bệnh- ông Chinh nói.

100 suất mổ mắt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh

15:54:05 26/02/2021
 Bắt đầu từ 1/3, Bệnh viện quận 11 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho người bệnh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Mipec dự thu hơn 50 tỷ đồng khi bán 3 triệu cổ phiếu MIG

15:42:23 26/02/2021
Mipec sẽ giảm số lượng cổ phiếu MIG sở hữu xuống hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,93% vốn điều lệ Bảo hiểm Quân đội.

Văn Phú Invest muốn thoái toàn bộ vốn tại Công ty Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas

15:39:26 26/02/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa công bố bản trích lục nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý khách sạn Lilas.

Nhân viên y tế hiến máu vì sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh

15:38:32 26/02/2021
Chương trình nhận được sự hưởng ứng sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Gần 700 doanh nghiệp Việt được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

15:28:01 26/02/2021
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan...

Đà Nẵng: Không hợp đồng, cả đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn

15:22:45 26/02/2021
Dù không có hợp đồng nhưng đoàn xe ben chở rác vẫn đòi vào bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) để đổ. Các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất trích xuất camera, báo cáo sự việc đến công an để xem xét xử lý những người gây rối tại khu vực này.

Hà Nội: Cô giáo trẻ vận động 50 người tham gia thử nghiệm vắc xin Coivd-19

15:08:08 26/02/2021
Trong ngày đầu tiên tiêm thử vắc xin Covid-19 Nanocovax giai đoạn 2, cô giáo T.T.N của Trường Trung học Giáp Bát có mặt từ sáng sớm nhưng không phải để tham gia thử nghiệm.

MBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 450 tỷ, tăng mạnh 34% so năm 2020

15:03:24 26/02/2021
Năm 2021, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.300,5 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2020.

697 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan

15:01:05 26/02/2021
Theo tin từ VASEP, cơ quan thẩm quyền Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào nước này. Theo đó, danh sách cập nhật lần này đã có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sả...

Hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp nào?

14:56:12 26/02/2021
Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, quy định rõ các trường hợp hủy đăng ký chứng khoán.

Tránh bỏ sót đối tượng khi tổng điều tra kinh tế năm 2021

14:49:49 26/02/2021
Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế tỉnh Nam Định sẽ được công bố trong tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý II/2022. ​

Xe máy Honda tràn ngập thị trường vì lý do này

14:35:58 26/02/2021
Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho thấy, dù dịch bệnh gây khá nhiều khó khăn lên doanh số nhưng kết thúc năm 2020, hãng Honda vẫn bán được hơn 2,1 triệu chiếc, chiếm đến 79% thị phần xe máy tại thị trường V...

Dịch COVID-19: Đứng ngồi không yên vì xe bỏ bến: Do khách hay doanh nghiệp

13:50:38 26/02/2021
Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát với xu hướng phức tạp hơn đã khiến cho việc đi lại bằng các phương tiện công cộng của người dân trong các bến xe giảm sâu.

Ngân sách mua vắc xin, trung ương và địa phương cùng chi trả

13:43:02 26/02/2021
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 21 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, trong đó nêu rõ đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí.

Thanh Hóa hỗ trợ Hải Dương 500 triệu đồng khắc phục khó khăn do COVID-19

13:34:01 26/02/2021
Sáng 26-2, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn thông báo chủ trương của thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc hỗ trợ tỉnh Hải Dương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Nhà nước tốn kém quá rồi nên cùng góp vắc xin COVID-19 đẩy lùi dịch bệnh

13:29:59 26/02/2021
Ngày 26-2, ngày thứ 2 báo Tuổi Trẻ phát động chương trình Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19, từ sáng sớm, nhiều độc giả lớn tuổi đích thân đến tòa soạn báo để góp tiền mua vắc xin, đẩy lùi dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Không chỉ người yêu, đây là những thứ đừng nên chia sẻ cùng ai khác dù là bạn thân!

Sức khỏe

20:03:14 26/02/2021
 Chúng ta chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với bạn bè: Những bí mật, ước mơ, chuyện quần áo, học tập hay những trải nghiệm thú vị khác… nhưng đâu nên là điểm dừng?

Cách làm mực sốt cay Hàn Quốc

Ẩm thực

19:59:29 26/02/2021
Ẩm thực Hàn Quốc được biết đến với rất nhiều món ăn nổi tiếng như: Kim Chi một món ăn món ăn khá là thân quen với nhiều người, 

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong ASEAN thăng hạng quyền lực mềm toàn cầu

Thế giới

19:57:14 26/02/2021
Vị trí của Việt Nam cũng được cải thiện, tăng 2,5 điểm, nâng thêm 3 bậc, từ 50/60 lên 47/105 quốc gia được thăng hạng về quyền lực mềm toàn cầu.

Cuộc đời lận đận của NS Thương Tín: Tài tử phong lưu vung tiền không tiếc hồi trẻ, về già chật vật kiếm sống xa vợ con

Sao việt

19:53:12 26/02/2021
Nghệ sĩ Thương Tín từng có khoảng thời gian huy hoàng nhưng lại chịu cảnh chật vật, sống khó khăn ở tuổi 65.

Lý do xe thể thao nội địa Nhật ngày càng sa sút

Ôtô

19:50:02 26/02/2021
Từng làm mưa làm gió trong những năm thập niên 90, tới nay dòng xe thể thao nội địa Nhật Bản ngày càng thiếu sức hút đối với người tiêu dùng.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2021: Thi 4 môn nhưng tùy tình hình dịch bệnh

Học hành

19:46:39 26/02/2021
Với hơn 90.000 sĩ tử dự tuyển vào các trường THPT nhưng chỉ 62% (khoảng 50.000 học sinh) có cơ hội trúng tuyển trường THPT công lập, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục là một cuộc đua khốc liệt và căng thẳng.

Hình ảnh mẹ vợ xinh đẹp và con rể gây bão MXH, người vợ chỉ biết lặng người sau khi xem phản ứng của cộng đồng mạng

Netizen

19:44:56 26/02/2021
Ngày 25/2, trang ETToday đưa tin về một loạt ảnh đang gây xôn xao trong MXH thời gian gần đây. Được biết, loạt ảnh được đặt tên là Mẹ vợ đẹp nhất Trung Quốc, chụp lại cảnh tượng mẹ vợ và con rể ngồi cạnh nhau chăm sóc một em bé sơ sinh.

Tin bóng đá MU 26/2: MU đổi 3 ngôi sao lấy Declan Rice, nhắm đồng đội cũ của Bruno Fernandes

Bóng đá thế giới

19:42:31 26/02/2021
Tin bóng đá MU 26/2: MU gạ đổi 3 ngôi sao để lấy Declan Rice của West Ham, MU cạnh tranh với Liverpool để chiêu mộ đồng đội cũ của Bruno Fernandes. Inter muốn đổi Brozovic lấy Alex Telles, MU nên mua Haaland bằng mọi giá. Tin tức bóng đ...

Văn Toàn thừa nhận chuyện chia tay Nhung Bum: Đã cố quên nhưng không thể, thật tiếc vì không giữ được đến cuối cùng

Sao thể thao

19:35:28 26/02/2021
Cầu thủ quê Hải Dương mới đây đã có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân về chuyện tình yêu tan vỡ.

Cầu hôn “phi công trẻ” kém chục tuổi là quyết định táo bạo nhất cuộc đời tôi

Tâm sự

19:26:18 26/02/2021
Hiện tại tôi đang là bà chủ của hai shop thời trang lớn nhất nhì thành phố.

Thời điểm vàng mua xe máy điện VinFast Theon và Feliz sau Tết

Xe máy

19:26:01 26/02/2021
Chương trình ưu đãi đặc biệt lên tới 8,1 triệu đồng áp dụng với hai mẫu xe máy điện Theon và Feliz được VinFast kéo dài đết hết ngày 28/02/2021, tạo điều kiện cho các khách hàng sắm xe máy điện với giá hấp dẫn đầu năm mới.

Từ đầu tháng ba trở đi, 3 con giáp nữ nhận về cơn mưa lộc tài, cẩn trọng tiểu nhân đố kỵ, việc làm ăn xào xáo

Trắc nghiệm

19:23:19 26/02/2021
Tiền bạc bất ngờ rơi xuống, công việc thuận lợi phát tài phát lộc khiến cho 3 con con giáp giàu có sau có một năm vô cùng tốt đẹp.

Ma lực tình yêu 'chị em' kém chục tuổi đến từ những thèm muốn trong trái tim thanh xuân

Tình yêu

19:21:57 26/02/2021
Đã qua rồi cái thời người phụ nữ thích tìm cho mình người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi để làm chỗ dựa vững chãi nhưng bản thân lại không hề có tiếng nói trong gia đình, phải cung phụng nhà chồng, phải công, dung, ngôn, hạnh.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Coinbase IPO 

Thế giới số

19:15:55 26/02/2021
Được thành lập năm 2012, Coinbase là nền tảng giúp người dùng mua, bán và lưu trữ những loại tiền số như Bitcoin và Ether. Đây được xem như sàn môi giới kỹ thuật số - cạnh tranh trực tiếp với Coinmama, CEX.IO và Gemini. Theo thông tin t...

Cây đào lộn hột lớn nhất thế giới

Du lịch

19:15:22 26/02/2021
Với kích cỡ tán trải rộng hai héc-ta, tương đương hai sân bóng đá, cây đào lộn hột Pirangi tại Brazil được công nhận là lớn nhất thế giới, gấp 70 lần thông thường.