ca mổ phi long – phi phụng

Những ca mổ tách dính của lịch sử y khoa Việt Nam

Sức khỏe

15:59:26 15/07/2020
Ca mổ Việt – Đức năm 1988, ca mổ Phi Long – Phi Phụng năm 2013 đã đi vào lịch sử y khoa Việt bởi đây là những ca tách dính vô cùng khó khăn. Các ca mổ đã hồi sinh những cuộc đời mới..