Bộ Giáo dục công bố những điều chỉnh mới nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 để lấy ý kiến góp ý.

Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định như năm 2018 với 4 điểm điều chỉnh mới như sau:

Đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh;

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi;

Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và của các trường ĐH, CĐ đối với chấm bài thi tự luận;

Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT có sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 để lấy ý kiến góp ý. Trong đó, có nhiều điểm đáng chú ý.

Thi sinh tư do, thi sinh GDTX đuơc bô tri dư thi tai mọt sô Điêm thi cung vơi thi sinh Giao duc THPT la hoc sinh lơp 12 trong nam tô chưc thi va do Giam đôc sơ GDĐT quyêt đinh. Tai cac Điêm thi đo, viẹc lạp danh sach đê săp xêp phong thi (khong phan biẹt thi sinh tư do, GDTX hay HSPT) đuơc thưc hiện theo quy định.

Bộ Giáo dục công bố những điều chỉnh mới nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Hình 1

Giấy chứng nhận nghề loại giỏi được cộng 2,0 điểm

Ghi hình tất cả quy trình sử dụng và bảo quản đề thi

Về bao quan, sư dung đê thi va bao quan bai thi tai điêm thi, theo Dự thảo, Đê thi va bai thi phai đuơc bao quan trong cac tu rieng biẹt. Tu đưng đê thi, tu đưng bai thi phai đam bao chăc chăn, phai đuơc khoa va niem phong (nhan niem phong phai co đu chư ky cua Truơng điêm va Pho Truơng điêm la nguơi cua truơng ĐH, CĐ phôi hơp), chia khoa do Truơng Điêm thi giư.

Video đang HOT

Khi mơ niem phong phai co chưng kiên cua Cong an va nhưng nguơi ky nhan niem phong; đông thơi lạp bien ban ghi ro thơi gian mơ, ly do mơ, tinh trang niem phong, bien ban phai co đu ho va ten, chư ky cua Truơng Điêm thi va nhưng nguơi chưng kiên.

Khu vưc bao quan đê thi, bai thi cua thi sinh co lưc luơng cong an trưc va bao vẹ 24 giơ/ngay; đam bao an toan phong chông chay, nô.

Phong bao quan đê thi, bai thi phai đam bao an toan, chăc chăn; co camera an ninh giam sat ghi hinh cac hoat đọng tai phong 24 giơ/ngay, thơi gian tôi thiêu luu dư liẹu cua camera thưc hiẹn theo van ban huơng dân thưc hiẹn quy chê nay; co it nhât 01 cong an trưc, bao vẹ 24 giơ/ngay va 01 can bọ lam nhiẹm vu tai Điêm thi cua truơng ĐH, CĐ (Pho Truơng điêm thi hoạc thu ky) thuơng trưc đem tai phong trong thơi gian đê thi, bai thi đuơc luu tai Điêm thi.

Phong chưa bai thi, tu, thung hoạc cac vạt dung đưng bai thi phai an toan, chăc chăn, phai đuơc khoa va niem phong, tren nhan niem phong phai co đu chư ky cua nguơi giư chia khoa va thanh tra; chia khoa cua tu, thung hoạc cac vạt dung đưng bai thi do mọt can bọ Thu ky lam nhiẹm vu tai Ban châm thi (trăc nghiẹm, tư luạn) giư, chia khoa cưa phong chưa bai thi do Truơng Ban châm thi (trăc nghiẹm, tư luạn) giư; khi đong, mơ phai co sư chưng kiên cua cong an va thanh tra.

Phong chưa bai thi, phong châm bai thi trăc nghiẹm, tư luạn phai co cac thiêt bi phong chông chay, nô; co camera an ninh giam sat, ghi hinh cac hoat đọng tai phong 24 giơ/ngay, thơi gian tôi thiêu luu dư liẹu cua camera thưc hiẹn theo van ban huơng dân thưc hiẹn quy chê nay; co cong an bao vẹ, giam sat 24 giơ/ngay.

Trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm

Đối với châm bai thi trăc nghiẹm, Bọ GDĐT giao nhiẹm vu cho cac truơng ĐH chu tri tô chưc châm bai thi trăc nghiẹm tai cac Họi đông thi.

Sơ GDĐT đia phuong chiu trach nhiẹm chuân bi điêu kiẹn co sơ vạt chât, tai chinh; hẹ thông may tinh, may quet anh va cac thiêt bi phu trơ đap ưng cac yeu câu theo huơng dân hăng nam cua Bọ GDĐT; phôi hơp vơi lưc luơng cong an, bao vẹ đam bao an ninh, an toan cho viẹc châm thi trăc nghiẹm.

Truơng Ban Châm thi trăc nghiẹm la lanh đao Truơng ĐH đam nhiẹm. Truơng Ban Châm thi trăc nghiẹm điêu hanh cong tac châm thi trăc nghiẹm va chiu trach nhiẹm truơc Truơng Ban chi đao thi THPT quôc gia vê thơi gian, quy trinh va chât luơng châm thi.

Tô truơng Tô Châm BTTN la Pho Truơng Ban Châm thi trăc nghiẹm thuơng trưc đam nhiẹm, cac thanh vien la can bọ ky thuạt cua truơng ĐH va khong qua 02 can bọ ky thuạt đuơc huy đọng tư cac sơ GDĐT khong thuọc đia phuong co bai thi đuơc châm (nêu truơng ĐH co yeu câu). Can bọ ky thuạt phai am hiêu sau vê cong nghẹ thong tin va phân mêm châm thi trăc nghiẹm.

Chấm bằng phần mềm chuyên dụng của Bộ GD&ĐT

Theo dự thảo, cac Phiêu TLTN (bai lam cua thi sinh) đêu phai đuơc châm băng may vơi cung mọt phân mêm chuyen dung do Bọ GDĐT cung câp.

Ngay khi quet xong toan bọ bai thi trăc nghiẹm cua Họi đông thi, toan bọ dư liẹu anh quet (đa đuơc ma hoa) phai đuơc sao luu ra đia CD hoạc DVD thanh 03 bọ đia giông nhau, đong goi niem phong va ban giao 01 bọ đia cho Chu tich Họi đông thi luu trư , 01 bọ đia Ban Châm thi trăc nghiẹm luu trư, khi sư dung cac bọ đia nay phai bao cao Ban Chi đao thi quôc gia; 01 bọ đia gưi vê Bọ GDĐT đê quan ly va giam sat; đông thơi, gưi tẹp dư liẹu anh quet duơi dang ma hoa vê Bọ GDĐT.

Trong qua trinh xư ly ky thuạt, khi mơ niem phong đia CD chưa dư liẹu châm bai thi trăc nghiẹm cua Bọ GDĐT phai co sư giam sat cua cong an va Tô Giam sat, lạp bien ban mơ niem phong rôi mơi tiên hanh cac buơc tiêp theo.

Sau khi hoan thanh khau xư ly ky thuạt dư liẹu anh quet, Tô Châm BTTN mơi đuơc tiên hanh châm điêm va quy đôi điêm băng may tinh sang thang điêm 10, lam tron đên hai chư sô thạp phan cho tưng bai thi va tưng mon thi thanh phân cua bai thi tô hơp.

Ngay sau khi hoan thanh viẹc châm toan bọ bai thi trăc nghiẹm cua Họi đông thi, phai luu cac tẹp dư liẹu xư ly va kêt qua châm thi trăc nghiẹm chinh thưc (đuơc xuât ra tư phân mêm, đam bao câu truc va yeu câu theo đung quy đinh cua Bọ GDĐT) vao 03 bọ đia CD hoạc DVD giông nhau, đuơc niem phong duơi sư giam sat cua Tô Giam sat, cong an va lạp bien ban.

Theo đó, 01 đia gưi vê Bọ GDĐT; 01 đia ban giao cho Chu tich Họi đông thi đê gọp chung (qua phân mêm chuyen dung) vao co sơ dư liẹu kêt qua thi cung vơi kêt qua châm thi cac bai thi tư luạn va luu giư; 01 đia Truơng Ban Châm thi trăc nghiẹm luu trư , đông thơi, dung đê chuyên cac tẹp dư liẹu xư ly va kêt qua châm thi trăc nghiẹm chinh thưc qua Hẹ thông quan ly thi THPT quôc gia vê Bọ GDĐT.

Giấy chứng nhận nghề loại giỏi được cộng 2,0 điểm

Theo dự thảo, hoc sinh Giao duc THPT, hoc vien GDTX trong diẹn xêp loai hanh kiêm, hoc vien GDTX tham gia hoc đông thơi chuong trinh trung câp kêt hơp vơi chuong trinh van hoa theo chuong trinh GDTX câp THPT co Giây chưng nhạn nghê, Băng tôt nghiẹp trung câp do sơ GDĐT, cac co sơ giao duc đao tao va day nghê, cac co sơ giao duc nghê nghiẹp câp trong thơi gian hoc THPT đuơc cọng điêm khuyên khich can cư vao xêp loai ghi trong Giây chưng nhạn nghê, Băng tôt nghiẹp trung câp nhu sau:

- Loai gioi đôi vơi Giây chưng nhạn nghê, loai xuât săc va gioi đôi vơi Băng trung câp: cọng 2,0 điêm;

- Loai kha đôi vơi Giây chưng nhạn nghê, loai kha va trung binh kha đôi vơi Băng trung câp: cọng 1,5 điêm;

- Loai trung binh: cọng 1,0 điêm.

Điểm xét tốt nghiệp đôi vơi Giao duc THPT đuơc tinh theo cong thưc sau:

Bộ Giáo dục công bố những điều chỉnh mới nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Hình 2

Nhật Hồng

Theo Dân trí

Lập sơ đồ tư duy ôn thi môn sử

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo các môn năm 2019. Trong đó có môn lịch sử. Đề thi môn sử có 40 câu.

Lập sơ đồ tư duy ôn thi môn sử - Hình 1

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong số đó có 36 câu ở chương trình lớp 12 và 4 câu chương trình lớp 11, không có kiến thức ở lớp 10. Như vậy có thể thấy đề thi tham khảo năm nay trọng tâm vẫn là kiến thức lớp 12.

Đề thi tham khảo bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, vừa đáp ứng yêu cầu thi tốt nghiệp THPT vừa có sự phân hóa cao, đáp ứng tuyển sinh vào các trường đại học. So với năm trước, độ khó của đề năm nay giảm, các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu tăng lên.

Cụ thể, từ câu 35 đến câu 40 là những câu hỏi có độ phân hóa cao nhằm phân loại học sinh (HS). Các câu hỏi trong đề thi tham khảo có nội dung kiến thức rải đều cho từng giai đoạn lịch sử. Vì vậy, HS không thể học tủ, đoán mò mà phải nắm vững kiến thức mới làm tốt bài thi. Có những câu hỏi đòi hỏi HS phải vận dụng kiến thức, tư duy mới làm tốt.

Để ôn thi đúng cách và đạt kết quả cao, HS cần phải học và đọc kỹ sách giáo khoa. Kiến thức trong bài thi đều lấy từ sách giáo khoa, do đó HS cần chủ động hơn trong việc khai thác và xử lý nội dung kiến thức trong sách. Khi đọc HS cần phải hiểu bản chất của vấn đề chứ không phải đọc cho hết trách nhiệm.

HS có thể lập sơ đồ tư duy theo từng giai đoạn hoặc từng nội dung. Từ một vấn đề lớn, có thể chia ra thành các đơn vị kiến thức nhỏ với phương châm trong cái lớn có cái nhỏ, trong cái nhỏ có cái nhỏ hơn. Thông qua sơ đồ tư duy, HS rất dễ nhìn và hệ thống kiến thức một cách mạch lạc.

HS cần sưu tầm và làm các đề thi thử trên các trang web. Khi làm thử những câu nào bí có thể mở sách giáo khoa xem lại hoặc hỏi thêm các thầy cô. Có làm như thế, HS vừa nắm kiến thức vừa tích lũy kinh nghiệm làm bài thi cho bản thân.

Khi làm bài thi HS cần phải biết suy luận thông qua việc phân tích dữ liệu từ các đáp án. Cần đọc kỹ phần nội dung câu hỏi, câu dẫn, từ khóa, những từ thể hiện giới hạn về không gian, thời gian trong câu hỏi... vì đó là những từ mà đáp án của đề thi luôn hướng tới.

Theo thanhnien

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Chung Thị Chung - Hotgirl mặc áo xẻ ngực sâu hút hàng chục triệu view Tik Tok và quá khứ ít ai biết04:19Khoa Pug rớt nước mắt, tập đi từng bước đầy đau đớn sau phẫu thuật kéo chân03:41Huỳnh Lý Đông Phương - Nữ cơ trưởng đầu tiên của VN hủy hôn Trương Thế Vinh giờ sống ra sao?04:07Khoa Pug bị gia đình cấm kéo chân, phải tự trả khủng thuê người chăm vì không ai quan tâm04:09Duy Minh “Người ấy là ai” bị tố quá khứ dơ bẩn: Nói dối, bắt cá nhiều tay, nợ tiền bạn gái04:04Ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'rước' dàn 'vợ bé' về nhà, vợ cũ liền có động thái táo bạo, lộ tham vọng lớn56:19NÓNG: Tìm thấy thi thể nghi của nam thanh niên mất tích, người vợ nhắn nhủ chua xót03:42Hậu kéo dài chân hết 5 tỷ, Khoa Pug ‘rớt nước mắt’ vì không thể tự đi trên đôi chân mới42:32Dân mạng ‘ủng hộ’ tài xế ô tô quyết không nhường đường cho xe buýt vượt ẩu01:01CA truy tìm người đưa hai em nhỏ “ghép đôi” - MC sợ hãi lên tiếng: “Bố mẹ cháu đã đồng ý”03:26Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cay đắng nói về cha bé gái 8 tuổi: "Tàn ác và bệnh hoạn"04:11Khoa Pug tiết lộ chỉ mới cao lên 1m75, tiếp tục kéo dài lên 1m8 mới ngưng03:41Vidhia suy sụp khi nghe tin Đạt Villa đổ bệnh: Còn yêu mà chẳng thể đến bên nhau!04:06Elly Trần hồn nhiên đăng clip "cởi sạch", để lộ chỗ nhạy cảm03:56Quỳnh Trần JP “bỏ chồng” về nước một mình, ghé thăm bà Tân Vlog, được đãi món siêu to khổng lồ04:30Thông tin nóng về vụ án bà Phương Hằng, ‘vén màn’ vai trò người thân cận của nữ CEO đầy bất ngờ01:24Vụ chồng mất tích bỏ xe ô tô trên cầu: Vợ đội mưa đi tìm, người nhà lên tiếng về áp lực bí mật03:24Khoa Pug đăng clip review kéo chân chi tiết: Ở bệnh viện nhà giàu 105 triệu/ đêm, thuê 5 y tá05:19Tình cũ Đạt Villa bị mỉa mai có nhan sắc đáng sợ, không lung linh như trên clip03:19Vy Oanh đề nghị khởi tố vì giúp sức bà Phương Hằng, Youtube Quỳnh Như đáp trả: “Tiểu nhân, sân si”04:03

Tiêu điểm

Nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn lột đồ, đánh đập ở Nghệ An
15:24:29 28/06/2022
'Thần đồng' Đỗ Nhật Nam thay đổi khó nhận ra sau hơn 10 năm nổi tiếng
11:46:28 29/06/2022
Tranh cãi phát ngôn của Chủ tịch FPT Hoàng Nam Tiến: Những người thích là nhảy việc cả đời không bao giờ thành công được!
17:21:00 29/06/2022
"In tư" Nữ thủ khoa kỳ thi lớp 10 TP.HCM: Văn 9, Toán 10, tiếng Anh 10
22:53:07 28/06/2022
Nhiều học viên rớt sát hạch ở phần mô phỏng
07:22:56 29/06/2022
Phó Giáo sư Trần Đăng Sinh: Từ người lính đến người thầy mê Triết học
07:40:22 29/06/2022
Lý giải việc nhiều thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM đạt điểm thấp
07:17:53 29/06/2022
Trường ĐH Sài Gòn công bố ngưỡng điểm xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực
13:03:58 29/06/2022
Quảng Ninh: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm nhằm khai thác tiềm năng của GV
07:33:57 29/06/2022
Đại học Công đoàn tăng chỉ tiêu, mở ngành Ngôn ngữ Anh
09:05:08 30/06/2022

Thông tin đang nóng

Vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ lộ diện cùng con trai kín tiếng, ngoại hình của thiếu gia gây ngỡ ngàng
07:52:41 30/06/2022
Nóng: Hình ảnh Lê Tùng Vân trong phiên xét xử Tịnh thất Bồng Lai, thái độ khiến ai cũng ngỡ ngàng
09:28:52 30/06/2022
Sao Việt 30/6: Midu mặc 'trễ nải', Trịnh Kim Chi mua xe bạc tỷ cho con gái 20 tuổi
06:53:20 30/06/2022
Giỡn quá trớn trong tiệm cắt tóc, người mất mạng, kẻ “xộ khám”
07:45:56 30/06/2022
Hoãn phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm
09:46:26 30/06/2022
Phạm Quỳnh Anh tiếp tục khoe loạt ảnh bụng bầu vượt mặt, "mẹ bầu" nhí nhảnh hết nấc
06:50:43 30/06/2022
Phùng Thiệu Phong sa sút danh tiếng
06:29:31 30/06/2022
Phạm Băng Băng giảm 6 kg trong 7 ngày
06:20:17 30/06/2022
14 năm 'Cô gái xấu xí', Minh Khuê bất ngờ vào vai vợ trẻ của NSND hơn 32 tuổi
06:39:46 30/06/2022
Dễ nhận ra: "Cửa thắng" thu hẹp tại Miss Grand International 2022 cho đại diện Việt Nam
07:35:21 30/06/2022

Tin mới nhất

Sinh viên Trung Quốc đóng góp lớn cho nguồn thu giáo dục của Australia

08:58:21 30/06/2022
Tổng Kiểm toán bang NSW Margaret Crawford cho hay có tới 7 trong số 10 trường đại học hiện ghi nhận Trung Quốc là nguồn thu hàng đầu về sinh viên nước ngoài

Học trò khối 12 ôn tập nước rút trước giờ G

08:36:03 30/06/2022
Chỉ còn hơn một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian này, nhiều trường THPT đã bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho học sinh (HS). Các HS cũng tận dụng mọi thời gian trong ngày cũng như cuối tuần ...

Sắp 'khai tử' hệ song bằng trong trường công lập ở Hà Nội?

08:32:52 30/06/2022
Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi hết năm học 2022-2023 nếu như các Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc mà các trường xây dựng không được Hà Nội thông qua

Nhiều trường đại học ở TP.HCM công bố điểm chuẩn

08:28:04 30/06/2022
Tính đến ngày 30/6, nhiều trường đại học tại TP.HCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến của một số phương thức xét tuyển trong năm 2022

Giáo viên nhận xét học sinh trong sổ điểm cá nhân, phần mềm điện tử cho ai đọc?

07:37:26 29/06/2022
Trên dịch vụ điểm điện tử mà phụ huynh mua đầu năm cho con mình không hiển thị lời nhận xét và ngay cả học bạ của học sinh cũng không có ô nhận xét của giáo viên

Trường học loay hoay chờ khi 'môn Lịch sử có cả lựa chọn và bắt buộc'

07:30:51 29/06/2022
Nhiều trường THPT nói sốt ruột chưa rõ chương trình môn Lịch sử ở bậc THPT mới liệu có được thiết kế gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn hay không khi mà năm học mới cận kề

Hiến kế để dẹp vấn nạn bán SGK 'bia kèm lạc', 'bia ít lạc nhiều'

07:26:12 29/06/2022
Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, muốn cấm bán sách giáo khoa kèm sách tham khảo, cần phải phân định và quy rõ trách nhiệm đối với các bên liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Vĩnh Long

18:54:34 28/06/2022
Ngày 28/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Quảng Ngãi: Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi

08:15:50 28/06/2022
Không có mái ấm vẹn toàn, những đứa trẻ mồ côi vẫn được bảo bọc, yêu thương bởi các mẹ đỡ đầu. Ước mơ về tương lai tươi sáng thay vì dang dở lại được dựng xây, vun đắp

Con trai đỗ học bổng 8 tỷ, bà mẹ Tuyên Quang tiết lộ bí kíp dạy dỗ

08:04:32 28/06/2022
Mua sách về học cùng con, ủng hộ hết mình chuyện con tham gia hoạt động ngoại khóa hay không tạo áp lực là phương pháp giáo dục mà chị Thu Loan đã nuôi dạy thành công con trai, mở ra cơ hội giúp con chinh phục tri thức tại xứ sở cờ hoa

Hà Nội khen thưởng 100 trẻ em tiêu biểu Thủ đô vượt khó học tốt

07:42:45 28/06/2022
100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt được lựa chọn từ các quận, huyện, thị xã đã được trao học bổng cùng những phần quà

Phân định trách nhiệm trong xây dựng, quản lý đề thi trung học phổ thông

07:32:07 28/06/2022
Còn hơn một tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra (ngày 7 và 8/7). Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và cơ sở giáo dục đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, phối hợp, sẵn sàng tổ chức kỳ thi th...

Đầu tư cho giáo dục: Vẫn thiếu trước, hụt sau

07:28:18 28/06/2022
Ngân sách chi thường xuyên hằng năm cho giáo dục được xem là bệ đỡ để thúc đẩy và phát triển giáo dục quốc gia

Có giáo viên tốt nghiệp loại giỏi lương thấp hơn loại trung bình?

07:24:54 28/06/2022
Thực tế, có giáo viên tốt nghiệp loại giỏi dạy trung học phổ thông nhưng lương thấp hơn giáo viên tốt nghiệp loại trung bình dạy tiểu học khi thực hiện lương mới

Quảng Trị: GĐ Sở Nội vụ trần tình về sai phạm tuyển dụng 87 công chức

07:20:16 28/06/2022
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã có trần tình liên quan đến sự việc qua rà soát tỉnh phát hiện tới 87 trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức

Dòng họ hiếu học tiêu biểu ở Tây Sơn

08:51:30 27/06/2022
Ở miền biên viễn xa xôi của Lai Châu có dòng họ Lý tiêu biểu. Từ một người đầu tiên theo nghề giáo, rồi các thế hệ con cháu cứ thế cha truyền, con nối

Công bố đường dây nóng về cung ứng sách giáo khoa

08:26:26 27/06/2022
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa (SGK) trước năm học mới 2022-2023

Giá SGK tăng, nhiều địa phương linh động chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn

08:19:55 27/06/2022
Để các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn có sách học trong năm học tới cần sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của nhà trường, Phòng và Sở Giáo dục từng địa phương

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận, Sở Y tế Nghệ An: 'Ngôi sao' trong nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật

08:16:49 27/06/2022
Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình Gương sáng Pháp luật , Sở Y tế Nghệ An giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi không phải người giữ chức vụ cao

Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống chỉ sau 1 năm

08:14:26 27/06/2022
Theo bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021 do tạp chí CEOWORLD (Mỹ) công bố, chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm, với việc tăng 39 bậc

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc bớt sốt

Du lịch

10:43:12 30/06/2022
Phú Quốc (Kiên Giang) là điểm nóng của du lịch Việt Nam từ đầu năm nay. Tuy nhiên, trong tháng 7 tới, đảo ngọc có dấu hiệu hạ nhiệt

Lãng tử violin Hoàng Rob biến hoá đương đại 'Ở trọ' cùng Hà Lê

Nhạc việt

10:40:48 30/06/2022
Hoàng Rob đã có màn ngẫu hứng đầy chất đương đại với tác phẩm Ở trọ cùng quái ca Hà Lê trong live concert violin cá nhân “Mặt Trời Phương Đông”

MG5 có thêm phiên bản mới tại Việt Nam, giá 515 triệu đồng

Ôtô

10:40:27 30/06/2022
MG5 vừa có thêm phiên bản STD ở thị trường Việt Nam với giá niêm yết chỉ 515 triệu đồng. Ngoại thất đậm chất coupe vẫn là điểm khiến khách hàng không thể rời mắt khỏi MG5 phiên bản STD

Barca chuẩn bị đưa ra đề nghị cuối cùng cho Lewandowski

Bóng đá thế giới

10:39:55 30/06/2022
Câu lạc bộ Barca dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị lần cuối trị giá 40 triệu euro (34,5 triệu bảng) trong nỗ lực chiêu mộ mục tiêu hàng đầu của mình ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022 là tiền đạo Robert Lewandowski

Vừa về Việt Nam, Hoa hậu Phạm Hương tích cực làm từ thiện, mặc đồ giản dị đến bất ngờ

Sao việt

10:39:39 30/06/2022
Những hình ảnh của Hoa hậu Phạm Hương trong buổi phát cơm từ thiện sau khi về Việt Nam khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Hình ảnh nàng hậu giản dị thu hút sự quan tâm của khán giả

Bố trí đồ đạc trong phòng khách thế nào cho hợp lý

Sáng tạo

10:38:16 30/06/2022
Nếu bạn muốn căn phòng của mình trở nên thoải mái hơn hay ấm cúng hơn, những mẹo sắp xếp đồ nội thất dưới đây sẽ giúp bạn có một căn phòng tuyệt đẹp

Hãng xe Trung Quốc Shineray 'nhái' động cơ Evo V-Twin của Harley-Davidson?

Xe máy

10:36:50 30/06/2022
Khối động cơ 1.200 phân khối của Shineray giống với động cơ chiếc Sportster cổ điển một cách kì lạ. Động cơ Evo V-Twin đã được Harley-Davidson sử dụng trên chiếc Sportster từ năm 1986

Clip: Nhầm chân ga, tài xế tông gục người phụ nữ đi bộ trên vỉa hè 

Clip hay

10:30:48 30/06/2022
Do đạp nhầm chân ga, tài xế cầm lái chiếc ô tô màu đỏ đã tông gục người phụ nữ đi bộ rồi lao xe vào gốc cây.Vụ tai nạn xảy ra tại Kazan, Nga và đã được camera giám sát ghi lại

2 cách làm chân gà sốt thái chua cay mặn ngọt bừng tỉnh các giác quan

Ẩm thực

10:27:48 30/06/2022
Chân gà sốt thái là món ăn chơi, ăn vặt vui tươi cho những ngày buồn chán. Từng cái chân gà giòn giòn, tập hợp đầy đủ hương vị mặn ngọt chua cay cực kích thích

Nếu làm tốt, người dân sẽ chọn xe buýt

Đời sống

10:27:07 30/06/2022
Nhiều bạn đọc cho rằng nếu xe buýt văn minh, lịch sự, sạch sẽ, tài xế, tiếp viên đàng hoàng quy củ, giá cả hợp lý... thì người dân sẽ không bao giờ quay lưng

U23 Việt Nam với V-League: Dễ và khó

Bóng đá việt nam

10:26:09 30/06/2022
Đây là một ý tưởng, sáng kiến đầy tính xây dựng, cần kíp và tương đối khả thi, dù trên thực tế không mới và cũng sẽ được không ít người ủng hộ hoặc... phản đối?

Ông Putin đe dọa đáp trả nếu NATO triển khai ở Thụy Điển, Phần Lan

Thế giới

10:24:24 30/06/2022
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu NATO triển khai binh sĩ và hạ tầng quân sự ở Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước Bắc Âu gia nhập liên minh