Bản chất của “Văn hóa học đường” là gì, sao thực hiện khó thế?

Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật.

Văn hóa học đường xuất hiện khi nào?

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân cách.

Theo Giáo sư Viện sĩ Phạm Minh Hạc: “Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”.

Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường học lành mạnh, các mối quan hệ thân thiện và chất lượng giáo dục thật.

Tùy theo tính chất nhà trường phổ thông hoặc sau phổ thông, mỗi trường học đều ban hành mục tiêu, nội dung văn hóa học đường cụ thể. Các trường xây dựng một hệ chuẩn mực, giá trị phù hợp với mục tiêu chung và được các thành viên trong nhà trường tham gia xây dựng với những biện pháp tổ chức thực hiện. Hệ chuẩn mực, giá trị đó phù hợp với các giá trị truyền thống, phong tục của địa phương, cộng đồng.

Văn hóa học đường ở mỗi nhà trường chính là chất lượng, uy tín giáo dục và đây là yếu tố tạo niềm tin cho xã hội trong việc thực hiện chức năng sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Sản phẩm của nhà trường là con người được giáo dục, những người công dân tốt, nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Vấn đề đặt ra là làm sao chuyển vốn học vấn thành vốn văn hóa; từ tri thức, kỹ năng sang thái độ giá trị nhân cách. Giáo dục trước hết và cuối cùng là nhằm phát triển con người, hình thành ở mỗi người nhân cách văn hóa. Từ đây, mỗi nhà trường sẽ là tấm gương dẫn dắt cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cộng đồng noi theo.

Bản chất của Văn hóa học đường là gì, sao thực hiện khó thế? - Hình 1

Hoàn thiện, phát triển văn hóa học đường cũng chính là nhiệm vụ phát triển môi trường giáo dục (Ảnh: Dân trí).

Môi trường là yếu tố quyết định

Hoàn thiện, phát triển văn hóa học đường cũng chính là nhiệm vụ phát triển môi trường giáo dục. Cơ sở lí luận khoa học giáo dục đã xác định rõ vai trò của các nhân tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người, đó là: Yếu tố sinh học – di truyền làm nền tảng, yếu tố môi trường là quyết định, yếu tố giáo dục giữ vai trò chủ đạo (chủ đạo với yếu tố di truyền, môi trường và cá nhân), nhưng yếu tố tự hoạt động của cá nhân là yếu tố quyết định trực tiếp.

Môi trường văn hóa học đường là nơi mà mỗi cá nhân hoạt động trong đó thể hiện mình một cách thuận lợi nhất vì mục tiêu chung của cộng đồng.

Môi trường văn hóa học đường gồm cả môi trường địa lý tự nhiên, môi trường vật lý, môi trường tâm lý, ứng xử, giao tiếp… mà mỗi thành viên trong đó đều có nhiều hoạt động thể hiện mình.

Môi trường đó cũng là nơi chốn (thời gian, không gian) với các đối tượng mà mọi người trong xã hội khách quan đều nhìn thấy, đánh giá và cảm nhận được. Môi trường văn hóa học đường thường được đánh giá là chuẩn mực, chất lượng và là nơi bảo đảm cho các thành tố cơ bản của chất lượng con người được hình thành vững chắc.

Chất lượng giáo dục phải được nhìn từ khía cạnh vai trò dẫn dắt của giáo dục nhà trường đối với xã hội. Cụ thể trong nhà trường thì vấn đề ứng xử người – người quan hệ tương tác giữa giáo viên và người học là quan hệ chuẩn mực.

Các quy tắc ứng xử được quy định trong hệ thống các yêu cầu, được xác định là các chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở…là tiêu chuẩn để đánh giá, quy chiếu và lan tỏa cho mọi hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường. Bao trùm các quy tắc ấy là hệ giá trị cơ bản được các trường học từ phổ thông đến đại học viết ra ở dạng triết lí, mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn rất đa dạng và phong phú thể hiện ở hàng chục giá trị cốt lõi.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, đọng lại các giá trị lõi: dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm và dẫn dắt… Các giá trị này thể hiện vị thế của đơn vị trường học có đặc trưng so với các hệ thống khác. Song điều quan trọng hơn là triết lí, mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn…của các trường phải được thực hiện trong các nội dung hoạt động của từng nhà trường.

Video đang HOT

Bản chất của Văn hóa học đường là gì, sao thực hiện khó thế? - Hình 2

Cần tiếp cận văn hóa – giá trị một cách đồng bộ về mục tiêu học từ cộng đồng, từ gia đình và xã hội để xóa đi nỗi “ám ảnh” nặng nề việc khoa cử và bằng cấp (Ảnh: Ngọc Diệp).

Trọng năng lực hơn bằng cấp

Nghiên cứu phát triển môi trường giáo dục là nội dung trọng tâm của khoa học giáo dục hiện đại; các tiêu chí của môi trường có tác dụng định hướng phát triển, là điều kiện đảm bảo chất lượng và là nhân tố cực kì quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách con người.

Bản chất của việc tạo lập môi trường giáo dục hiện đại chính là thể hiện tinh thần dân chủ hóa nhà trường, kích thích sáng tạo và góp phần thực hiện cuộc vận động trường học thân thiện, học sinh tích cực, là điều kiện cơ bản để hiện thực hóa chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Về nguyên tắc, yếu tố tạo nên tính chất quyết định của môi trường chủ yếu bởi mức độ tham gia của cá nhân chủ động chiếm lĩnh, tiếp thụ, chuyển hóa các điều kiện bên ngoài trở thành động lực bên trong của chủ thể. Hay nói một cách khác, hoạt động của chủ thể nhân cách là thành tố quyết định trực tiếp đối với sự hình thành và phát triển của nhân cách đó.

Do vậy, các quan điểm tự giáo dục, tự học, tự quản, tự đánh giá… được hình thành ở người học (được coi là kết quả bền vững của giáo dục) chính là sự tôn trọng quy luật này. Giáo dục nhân cách chỉ có thể được coi là phát triển bền vững khi các thành phần giáo dục làm cho chủ thể đạt được kết quả bởi hoạt động của chính bản thân con người.

Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông nhằm mục tiêu giáo dục nhân cách. Do vậy, chương trình giáo dục phổ thông mới cần được xây dựng dựa trên triết lí nhân văn ” Tất cả cho con người, tất cả vì con người“. Nội dung học vấn dựa trên nền tảng văn hóa của nhân loại, làm cho người học nhận ra ý nghĩa của nội dung học vấn có tác dụng thực sự đối với sự phát triển của cá nhân.

Do vậy, định hướng lồng ghép và tích hợp vào chương trình môn học là xu thế tất yếu; tác dụng và ý nghĩa của nó thể hiện rõ ở mục tiêu giáo dục, ở nội dung và phương pháp giáo dục và phương thức đánh giá. Sử dụng có hiệu quả tri thức địa phương và kinh nghiệm của người học; thay đổi nhận thức xã hội về giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp – việc làm cho thanh niên.

Đây thực sự là một cuộc cách mạng trong nhận thức xã hội, là quá trình và sự thay đổi mang đậm tính chất văn hóa đòi hỏi sự cộng hưởng của toàn xã hội đồng thuận về dư luận, về sự tôn vinh các giá trị lao động, về kết quả của sự tiến bộ của con người quan trọng hơn sự thành đạt về bằng cấp.

Cần tăng cường giáo dục nhận thức xã hội (cụ thể là cho học sinh và gia đình học sinh) về việc có được nền tảng học vấn phổ thông – nghề nghiệp rất quan trọng trong cuộc sống, đây chính là nền tảng để con người trưởng thành trong xã hội luôn thay đổi.

Cần tiếp cận văn hóa – giá trị một cách đồng bộ về mục tiêu học từ cộng đồng, từ gia đình và xã hội để xóa đi nỗi “ám ảnh” nặng nề việc khoa cử và bằng cấp. Việc đổi mới đánh giá kết quả học tập phải đồng bộ trong quá trình triển khai chương trình mới để mỗi học sinh đều nhận được sự trân trọng về kết quả học tập của mình và tự đánh giá đúng năng lực của mình.

Học tập tấm gương Bác Hồ, từ ý chí và nỗ lực tự học trong suốt cuộc đời của Người đều thấm sâu quan điểm học tập tiến bộ: ” Học để làm việc, để làm người, làm cán bộ“. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chương trình làm việc của Thủ tướng với Bộ GD-ĐT ngày 6/5/2021 nhấn mạnh yêu cầu: ” học thật, thi thật, nhân tài thật“.

Bản chất của Văn hóa học đường là gì, sao thực hiện khó thế? - Hình 3

Về bản chất là trở lại chức năng cơ bản của giáo dục, “giáo dục là dẫn con người vượt ra khỏi hiện tại của họ để vươn tới những gì hoàn thiện, tốt lành hơn và hạnh phúc hơn…” (Ảnh: Dân trí).

Giáo dục nhà trường không phải là nhân tố duy nhất quyết định trực tiếp đến chất lượng con người

Giá trị của văn hóa học đường thể hiện ở mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của các nhà trường phải dựa trên nền tảng mục tiêu của Luật Giáo dục (2019) đã xác định là mục tiêu ” Phát triển toàn diện con người…).

Từ sự thay đổi này, tư tưởng giáo dục mới sẽ được triển khai đúng về mục tiêu, chương trình, phương thức, cách đánh giá cũng như mọi hoạt động của người dạy và người học…đều phải thẩm thấu triết lí, mục tiêu, giá trị và tầm nhìn của nhà trường hiện đại.

Văn hóa học đường chính là môi trường giáo dục hiện đại trong đó hoạt động cốt lõi của nhà trường là sáng tạo, trách nhiệm và dẫn dắt xã hội. Để khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong nhà trường (phổ thông và đại học) điều quan trọng là phải xây dựng môi trường học tập – sáng tạo, môi trường làm việc – dân chủ để họ có chỗ cống hiến trong thực tiễn lao động. Đồng thời là chính sách việc làm, khởi nghiệp sáng tạo và các cơ chế đảm bảo.

Phải tiếp cận giá trị – văn hóa khi đánh giá chất lượng giáo dục. Chọn lọc các giá trị cốt lõi để thẩm thấu vào nội dung, đưa vào chương trình giáo dục; thay đổi thói quen của xã hội về giá trị học vấn, bằng cấp, thi cử…để hiểu chất lượng giáo dục là một quá trình tích tụ lâu dài, bền bỉ và phụ thuộc vào sự nỗ lực của chủ thể người học.

Nhận thức đúng về mục tiêu giáo dục là phát triển toàn diện con người – chính là sự thay đổi căn bản, bởi chỉ có sự thay đổi này, mới có thể phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Về bản chất là trở lại chức năng cơ bản của giáo dục, ” giáo dục là dẫn con người vượt ra khỏi hiện tại của họ để vươn tới những gì hoàn thiện, tốt lành hơn và hạnh phúc hơn…”.

Nội hàm giáo dục được hiểu rộng hơn, hàm chứa tư tưởng tạo điều kiện (tự học) để con người phát triển hơn là phạm vi hẹp trong chương trình đào tạo của nhà trường. Giáo dục mở đã tạo ra những suy nghĩ khác: Người dạy không duy nhất là giáo viên, người học không nhất thiết phải cùng độ tuổi, học liệu không chỉ là sách giáo khoa, kết quả học không chỉ là điểm số, lớp học không đồng nhất là không gian, thời gian cụ thể…

Với tư tưởng phát triển toàn diện con người thì giáo dục gia đình, giáo dục xã hội cần phải được xem là thành phần hữu cơ trong quan hệ với giáo dục nhà trường.

Giáo dục nhà trường không phải là nhân tố duy nhất quyết định trực tiếp đến chất lượng con người. Hiểu đúng điều này để xác nhận sự đóng góp của giáo dục đối với phát triển con người là tạo cơ hội và điều kiện là chủ yếu, thúc đẩy các nhân tố tích cực để quá trình phát triển nhân cách phải do chính con người quyết định…

Từ đây, gỡ bỏ cách hiểu không đúng về trách nhiệm nhà trường là duy nhất hoặc giáo dục là “vạn năng” đối với sự phát triển của con người.

Nền tảng tư tưởng “phát triển toàn diện con người” đã tạo điều kiện để xây dựng một nền giáo dục mở, xây dựng một xã hội học tập.

Giáo dục mở trước hết xuất phát từ con người, cho con người và vì con người (tư tưởng nhân văn); đảm bảo cho tư tưởng khai phóng (tự do cá nhân); mở là coi trọng thực tiễn (thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí); mở là tạo không gian và thời gian, điều kiện để chủ thể chủ động, tích cực tham gia.

Chỉ trong điều kiện này, các giá trị văn hóa học đường mới được thể hiện, nhà trường mới khẳng định được giá trị của mình với xã hội.

Bản chất của Văn hóa học đường là gì, sao thực hiện khó thế? - Hình 4

Phạm Hồng Quang – GS.TS Khoa học giáo dục, Giám đốc ĐH Thái Nguyên (Ảnh: CTV).

Muốn làm tốt “Văn hóa học đường” cần thực hiện:

Quy hoạch mạng lưới giáo dục phổ thông và đại học.Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên năng lực cốt lõi là năng lực phát triển chương trình- đây là chiến lược bền vững, giải quyết tận gốc mọi vấn đề, từ sử dụng học liệu trong thời đại 4.0 đến cách dạy, cách đánh giá, giải quyết các vấn đề tâm lí – xã hội…) và SGK được soạn theo quan điểm quốc tế: ” cuốn sách mỏng chứa đựng ý tưởng lớn“.Truyền thông phải là công cụ giáo dục mạnh, cùng tạo ra sự đồng cảm, chia sẻ mọi vấn đề của nhà trường với xã hội.Cơ sở giáo dục phổ thông và đại học cần được ưu tiên về đất, về điều kiện cơ sở vật chất.Giáo dục phổ thông cần được miễn phí hoàn toàn.Cần quan tâm đặc biệt đến các vùng nông thôn, miền núi, vùng chậm phát triển cần có chương trình giáo dục riêng.Giáo dục đại học được tự chủ cao.Xây dựng chính sách tạo động lực làm việc của đội ngũ giảng viên bằng chính sách: tăng lương, môi trường làm việc sáng tạo và cơ hội thăng tiến.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Sáng 2/12, Bộ GD&ĐT tổ chức Tọa đàm "Mô hình văn hóa ứng xử trong trường học" với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học cùng các đại biểu đại diện cho các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Hình 1

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết: Văn hoá học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm cao với đất nước, với gia đình và bản thân.

Xây dựng văn hoá học đường phải được coi là vấn đề trọng tâm trong mỗi cơ sở giáo dục, ở đó diễn ra quá trình tương tác giữa thầy cô với học sinh, sinh viên, giữa thầy cô với nhau và giữa học sinh, sinh viên với nhau. Một thành tố quan trọng để làm nên văn hóa học đường đó là hành vi văn hóa ứng xử trong các nhà trường.

Văn hóa ứng xử trong trường học sẽ tạo môi trường và động lực để phát triển, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ và lối sống tốt đẹp của nhà giáo, học sinh, sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Hình 2

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại tọa đàm

Việc xây dựng mô hình văn hoá ứng xử trong trường học là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng văn hóa học đường và trở thành yêu cầu cấp thiết trong việc góp phần thực hiện khâu đột phá chiến lược về phát triển nhanh nguồn nhân lực trong những năm tới.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Dù đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên, văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục hiện nay cũng còn những bất cập. Môi trường văn hoá học đường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực... Dư luận xã hội có nhiều quan ngại về sự xuống cấp của môi trường văn hóa xã hội nói chung và đã ảnh hưởng không nhỏ trong môi trường học đường.

Có nhiều nguyên nhân của tình trạng kể trên nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là, ở cả cấp độ chính sách lẫn cấp độ tổ chức thực hiện, chưa có sự quan tâm thỏa đáng đến việc xây dựng văn hoá ứng xử học đường.

Do đó, trong những năm qua, ngành GD&ĐT đã cụ thể hóa bằng hệ thống các căn bản chỉ đạo một cách đồng bộ nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nề nếp, kỷ cương đó chính là tạo nên môi trường văn hóa học đường.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Hình 3

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Cụ thể, năm 2018 Bộ GD&ĐT đã tham mưu để Thủ tướng ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025". Sau 3 năm chỉ đạo triển khai Quyết định số 1299, Bộ đang xây dựng báo cáo sơ kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đi vào thực chất, ngành Giáo dục mong muốn toàn xã hội cùng triển khai một cách khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp các giải pháp tạo ra môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh qua đó góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi và thảo luận đánh giá, phân tích đúng thực trạng văn hoá ứng xử trong trường học hiện nay, mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra. Trong đó, quan tâm tới việc phân tích những biểu hiện, nguyên nhân của vấn đề.

Cùng với đó, các đại biểu đã đề xuất khuyến nghị những vấn đề nhằm xây dựng văn hoá học đường trong thời gian tới; đề xuất những tiêu chí nhằm xây dựng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học, từ đó để có được sự đồng thuận trong nhận thức, sự thống nhất trong hành động và tạo sự chuyển động mạnh mẽ về văn hoá học ứng xử trong mỗi nhà trường, mỗi thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT đã tham mưu để Thủ tướng ban hành Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025". Sau 3 năm chỉ đạo triển khai Quyết định số 1299, Bộ đang xây dựng báo cáo sơ kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong chuỗi hoạt động triển khai Quyết định số 1299, Bộ GD&ĐT tổ chức buổi Tọa đàm "Mô hình văn hóa ứng xử trong trường học" với mong muốn nhận được đánh giá và chi ra được tiêu chí để xây dựng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học của các chuyen gia và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bình Thuận: Học sinh từ lớp 7-9 và THPT đi học lại từ mùng 7 Tết
07:09:21 25/01/2022
Hà Nội mở cửa trường sau Tết Nguyên đán: Phụ huynh, giáo viên nói gì?
12:55:19 25/01/2022
Hà Nội đi đầu trong giáo dục trực tuyến và đã hoàn thành nhiệm vụ năm học
10:29:48 25/01/2022
Nhiều trường đại học 'rục rịch' cho sinh viên đến giảng đường sau Tết
16:21:44 25/01/2022
Yêu cầu thực hiện ''3 công khai'' khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
12:09:21 26/01/2022
Thầy cô còn phải thu các loại tiền, lấy đâu ra trường học hạnh phúc
11:36:47 25/01/2022
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Việc bù đắp kiến thức cho học sinh không chỉ trong một năm mà nhiều năm
15:42:50 25/01/2022
Tất cả các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2
10:05:43 26/01/2022
Hải Phòng: Học sinh các cấp quay trở lại trường học từ ngày 7/2
11:35:10 26/01/2022
Hướng nghiệp cho học sinh: Giáo viên cần tư vấn có trách nhiệm
12:05:11 26/01/2022

Thông tin đang nóng

Công an Bình Dương thụ lý 6 đơn tố cáo bà Phương Hằng
19:11:32 26/01/2022
Kha Ly hiếm hoi diện váy xẻ cao táo bạo bên chồng, "cưỡi Hổ" đón Tết
17:42:19 26/01/2022
BV bác tin đồn bé gái bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu "chuẩn bị được phẫu thuật", thông tin thêm về sức khỏe của cháu
18:30:59 26/01/2022
Trọn khung ảnh Lisa - Leon cực đáng yêu khi diện áo dài đón Tết 2022
18:53:31 26/01/2022
Cưng xỉu ảnh con gái mới sinh của Lê Bê La
19:13:32 26/01/2022
Vương Tổ Hiền - Đệ nhất mỹ nhân tuột dốc ở tuổi 55, quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm
17:50:39 26/01/2022
Xôn xao thông tin "3 học sinh lớp 3 bị đánh mỗi cháu 70 roi", công an vào cuộc xác minh
18:48:44 26/01/2022
Thủy Tiên xót xa khi người thân bị liên lụy về ồn ào từ thiện, con gái bị bạn bè cô lập, nói xấu?
19:21:59 26/01/2022
1 mỹ nhân 18 tuổi bị hướng dẫn viên bắt cóc, cưỡng hiếp dã man, 7 tuần sau cô đăng quang Hoa hậu và tống kẻ ác vào tù
21:56:44 26/01/2022
Cô nàng khoe bộ nail 2 triệu, bị chê xấu và bỏ tiền ngu thì đáp trả lại 1 câu cực đanh thép
18:56:01 26/01/2022

Tin mới nhất

Giáo dục "Chân, Thiện, Mỹ trong tầm nhìn đương đại"

13:46:28 26/01/2022
Chân lý và niềm tin chỉ có thể có được khi con người được bước vào môi trường dân chủ, khích lệ sự thảo luận, tôn trọng phản biện

Huyện Cao Lãnh có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia

12:28:29 26/01/2022
Ngày 24/1/2022, Trường Tiểu học Mỹ Hội, Trường Mầm non An Bình, huyện Cao Lãnh tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2

Chiến thuật du học kiểu 'con nhà nghèo' của cô gái 9X

12:28:09 26/01/2022
Để có tiền đi du học, Linh quyết định gom góp hết số tiền tiết kiệm sau 4 năm đi làm, mua một mảnh đất “làm vốn dắt lưng”. Đây cũng là thứ đảm bảo giúp cô có thể vay mượn đủ chi phí cần thiết khi đi du học

Hướng đến một nền giáo dục thực chất phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

12:12:14 26/01/2022
PGS Lê Công Sự: Nhiệm vụ của giáo dục bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, còn mục đích giáo dục nhất thiết phải hướng tới phục vụ mọi vấn đề cấp thiết của cuộc sống

81 trường dùng kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học

10:08:02 26/01/2022
Đã có 81 trường và đơn vị sử dụng kết quả thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học năm 2022

Trường THPT chuyên: Cần đổi mới mô hình và triết lý đào tạo

16:06:08 25/01/2022
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần tiếp tục nhìn nhận sự phát triển của trường chuyên trong đổi mới giáo dục và đào tạo nói chung, là khâu quan trọng trong phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài

Bộ đề nghị có trường chuyên tư thục, các hiệu trưởng nói gì?

12:45:10 25/01/2022
Để hệ thống trường chuyên tiếp tục phát huy được những hiệu quả, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng trường chuyên tư thục

Chỉ tiêu các ngành truyền thống của ĐH Thủy lợi có xu hướng giảm qua các năm

11:39:40 25/01/2022
Chỉ tiêu khối ngành truyền thống và khối ngành kinh tế, công nghệ thông tin của Trường Đại học Thủy lợi có nhiều thay đổi

Thương tiếc “Cánh chim đầu đàn” của ngành Vật lý

11:34:34 25/01/2022
Mặc dù bị trọng bệnh trong một thời gian dài nhưng sự ra đi của Giáo sư. Viện sĩ (GS.VS) Nguyễn Văn Hiệu, người được ví là “cánh chim đầu đàn” của ngành Vật lý tại Việt Nam đã để lại niềm tiếc thương khôn cùng đối với nhiều người, đặc b...

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo gương Bác ở Trường THPT Hàm Rồng

11:32:10 25/01/2022
Cùng với phong trào dạy thực chất, học thực chất, nhiều năm qua, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng ở Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá), qua đó, góp phần tạo chuyển biến...

Hành trình ước mơ của Cháng A Tòng

07:12:05 25/01/2022
Em hi vọng, Tiếng Anh sẽ giúp em mở những cánh cửa của tri thức, tiếp cận với tiến bộ để sau này trở về bàn giúp các em mình tiếp cận với giáo dục tốt hơn

Học sinh lớp 7 - 12 của Hà Nội sẽ đến trường từ ngày 8/2

22:35:26 24/01/2022
Học sinh lớp 7 đến 12 tại những khu vực dịch cấp độ 1 và 2 của Hà Nội được quay lại trường học tập trung từ 8/2, sau hơn 8 tháng ở nhà

Dùng IELTS xét tuyển Đại học: Đề cao quá mức hay sự quẩn quanh của ngành Giáo dục?

17:52:43 24/01/2022
IELTS chỉ giúp nhà trường chọn được các thí sinh có nền tảng tiếng Anh nhất định, chứ không chắc là người có khả năng tốt ở các môn học khác

Nghiên cứu của Đại học Harvard: Đây mới là cách HIỆU QUẢ nhất khiến con THÔNG MINH hơn, thay vì nhồi con vào tỷ lớp học thêm

14:52:57 24/01/2022
Trí thông minh của trẻ không phải bẩm sinh, và chỉ số IQ càng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường, gia đình

“Sáng lạng”, “sáng lạn”... hay “xán lạn”

12:21:33 24/01/2022
Ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú bởi lẽ ngoài những từ thuần Việt còn có một bộ phận không nhỏ của những từ Hán - Việt

Món quà Tết bất ngờ của cô giáo Cao Thị Xuyến

10:09:09 24/01/2022
Cô Xuyến cho rằng giáo viên phải tạo không khí lớp học thân thiện, vui vẻ, gần gũi, cởi mở và đối xử công bằng với tất cả học sinh

TP HCM dự kiến tổ chức thi tuyển vào lớp 10

10:02:47 24/01/2022
Dự kiến vào tháng 2-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ trình Thường trực UBND thành phố phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng thi tuyển

Để cố đạt IELTS, nhiều thí sinh đã phải trả giá

09:58:50 24/01/2022
Về tổng thể xã hội thì việc đua nhau thi chứng chỉ IELTS không hẳn có lợi, đây là sự lãng phí về thời gian, công sức, tiền bạc với con số rất lớn trên cả nước

Xét tuyển đại học và “cơn sốt” chứng chỉ IELTS

09:09:58 24/01/2022
Mùa tuyển sinh năm nay, các trường đại học lớn ngoài giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực, sẽ tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS

Đừng để hệ thống nhà trẻ tư thục đổ vỡ

09:06:38 24/01/2022
Sau 2 năm 2020-2021 chống đỡ với dịch Covid, hầu như toàn bộ hệ thống sản xuất và dịch vụ của đất nước bị tê liệt

Có thể bạn quan tâm

Thuỳ Tiên được nhắc trong Ai Là Triệu Phú, câu hỏi là gì mà netizen bảo "khó nhất lịch sử"?

Sao việt

23:33:16 26/01/2022
Sau khi đăng quang Miss Grand 2021, Thuỳ Tiên trở thành cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội

Một năm quá khó khăn và thêm nhiều hiểu biết, sao còn 'ngăn sông cấm chợ'?

Đời sống

23:33:16 26/01/2022
Chiến lược phòng chống dịch COVID-19 đã thay đổi, không còn zero F0 nữa mà chuyển sang linh hoạt, không ngăn sông cấm chợ mà thay bằng kiểm soát rủi ro

Mỹ đã tặng 400 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới, Việt Nam nhận hơn 24 triệu liều

Thế giới

23:28:50 26/01/2022
Ngày 26-1, người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết Mỹ đã gửi 400 triệu liều vắc xin COVID-19 đến các quốc gia trên thế giới. Đây là một phần trong cam kết tài trợ hơn 1,1 tỉ liều vắc xin cho các nước có thu nhập thấp

Cả dàn sao đình đám "bão like" loạt ảnh mới của nữ thần Suzy, tài tử The Heirs thành tâm điểm vì 1 câu bình luận bất ngờ

Sao châu á

23:26:30 26/01/2022
Suzy và tài tử The Heirs này đã thân thiết với nhau từ bao giờ đây?

Dương tính COVID-19 kéo dài 15-21 ngày có nguy hiểm?

Sức khỏe

23:25:19 26/01/2022
Bị dương tính COVID-19 kéo dài đến 20 ngày, anh T.V.H. (43 tuổi, Hà Nội) lo lắng sức khỏe của mình sẽ bị ảnh hưởng

Đúng ngày mai, thứ Năm 27/1/2022, mây mù che lối, 3 con giáp vấp ngã triền miên, thêm tính nỏng nảy khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh

Trắc nghiệm

23:18:05 26/01/2022
Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 27/1/2022, mây mù che lối, 3 con giáp gặp nhiều điều xui, khiến cho sự nghiệp đi xuống không ngừng

Cách làm nem rán Hà Nội vàng giòn, thơm ngon

Ẩm thực

23:06:04 26/01/2022
Nem rán có vỏ vàng giòn, nhân mềm ngọt từ thịt, tôm quyện cùng rau củ quả hài hòa. Đây là món ăn truyền thống trong mâm cỗ Tết của người Hà Nội

Xôn xao tờ lịch ngày 29 Tết xuất hiện dòng ca dao tục ngữ có từ thô tục gây bức xúc: "Giao thừa vợ nấu cháo lươn..."

Netizen

23:02:43 26/01/2022
Hình ảnh một tờ lịch ngày 29 Tết với nội dung, câu từ thô tục được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc

Những nữ thần tượng K-pop Gen 4 có xuất thân "trâm anh thế phiệt"

Nhạc quốc tế

23:02:25 26/01/2022
Dù mới ra mắt không lâu nhưng các idol Gen 4 luôn được đông đảo công chúng quan tâm. Bởi nhiều nhóm tân binh khi mới debut đã liên tục khuấy đảo làng nhạc xứ Hàn

Top 15 HHHV Việt Nam khoe sắc trong 3 tà áo dài đặc trưng trên phố

Thời trang

23:01:43 26/01/2022
Nữ người mẫu Gen Z muốn thế hệ của mình hiểu rõ nét hơn về tà áo dài phát triển qua năm tháng

Hoa hậu Bella Vũ tiết lộ kế hoạch trong năm mới hậu đăng quang 'Miss Eco Teen International'

Phong cách sao

23:00:44 26/01/2022
Mượn sự tích Cá chép hoá rồng, Hoa hậu Bella Vũ mong muốn gửi đến mọi người lời chúc về một năm mới may mắn, tốt đẹp sau những sóng gió trong năm vừa qua vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Một idol Kpop đình đám phát hiện Song Ji A (Địa Ngục Độc Thân) dùng đồ fake còn trước cả netizen?

Show quốc tế

22:51:30 26/01/2022
Song Ji A được cho là đã mang đồ fake lên truyền hình và bị nữ thần tượng nổi tiếng Gen 2 phát hiện ra