Ba bước làm bài tiếng Anh chọn câu giống nghĩa với câu cho sẵn

Cô Đặng Huyền Trang , giáo viên trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, gợi ý cách làm dạng bài chiếm 10% điểm bài thi môn tiếng Anh vào lớp 10.

Ba bước làm bài tiếng Anh chọn câu giống nghĩa với câu cho sẵn - Hình 1

Ảnh minh họa

Bước 1:

Học sinh cần đọc thật kỹ câu gốc trước khi đọc bất cứ đáp án nào và hãy nhớ 2 mẹo quan trọng nhất của dạng bài này, đó là:

- Câu trả lời thường sẽ là một phiên bản sử dụng từ đồng nghĩa với các từ câu gốc. Do đó, nếu thấy đáp án nào có nhiều từ đồng nghĩa với câu gốc, bạn hãy để ý câu đó hơn một chút vì có thể là đáp án đúng.

- Câu trả lời đúng phải có đủ toàn bộ những mẩu thông tin nhỏ của câu gốc. Ví dụ, câu gốc có từ “me” thì đáp án phải có một trong những từ liên quan như “I” hoặc “me” hoặc “my” hoặc “mine”.

Bước 2: Phân tích câu gốc, tìm những yếu tố sau:

- Chủ ngữ, các danh từ khác có liên quan.

- Thì của câu.

- Thông điệp truyền tải.

Bước 3: Xét 4 đáp án đưa ra theo hàng dọc:

Đáp án sẽ phải là một câu tương ứng về thì, chủ ngữ trùng với câu gốc hoặc phải là một danh từ liên quan ở câu trên, thông điệp tương tự. Những câu trả lời gây nhiễu cũng có một vài thông tin của câu gốc, nhưng thường sẽ trái hẳn nghĩa, hoặc thiếu sót một thông tin, hoặc đưa ra một thông tin mới hẳn.

Ví dụ:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 46: They arrived too late to get good seats.

A. They had to stand for the whole show.

B. They got good seats some time after they arrived.

C. As they got there too late, there were no good seats left.

D. Although they were late, they found some good seats.

Câu 46: Họ đã đến quá muộn nên không thể có chỗ ngồi đẹp.

Bước 1: Phân tích câu gốc:

- Chủ ngữ “They”, có danh từ “seats”.

- Thì quá khứ đơn.

- Thông điệp: Nguyên nhân-kết quả (đến muộn là hết chỗ).

Bước 2: Phân tích 4 đáp án

Câu A: Có nội dung mới (had to stand: phải đứng) -> sai.

Câu B: Thông tin trái ngược hoàn toàn (found some good seats: Tìm được chỗ ngồi tốt) -> sai.

Câu C: Có từ “As” (bởi vì)-> đúng thông điệp nguyên nhân kết quả-> đúng.

Câu D: Thông tin trái ngược hoàn toàn (had to stand: phải đứng) -> sai.

Ví dụ:

Question 48: Peter’s main subject at university is electronics.

A. Peter thinks electronics is a special subject.

B. Peter majors in electronics at university.

C. The university lets Peter major in electronics.

D. Electronics is among the subjects that Peter likes.

Câu 48: Môn học chính của Peter ở trường đại học là môn điện.

Bước 1: Phân tích câu gốc

- Chủ ngữ “Môn học chính”, có các danh từ “Peter, university, electronics”.

- Thì hiện tại đơn.

- Thông điệp: Môn học chính là môn điện.

Bước 2: Phân tích 4 đáp án

Câu A: Sai thông điệp (special subject: môn đặc biệt), câu gốc là “môn chính”-> sai.

Câu B: Có từ “major” (chuyên ngành, gần nghĩa với từ “main”) -> đúng.

Câu C: Chủ ngữ là “trường”, sai thông điệp: trường để Peter học môn này -> sai.

Câu D: Chưa có thông điệp chính của câu gốc -> sai.

Bài luyện tập

Bài1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 1 : It’s difficult for me to understand what he implies.

A. I find it difficult to understand what he really means.
B. Understanding what he implies is found difficult.
C. What he implies is not very difficult to understand.
D. To understand what he really means is difficult to find.

Question 2 : I could not get the job because I did not speak English well.

A. I would have spoken English well if I could get that job.
B. I wish I had got the job so that I could speak English well.
C. Despite my poor English, I was successful in the job.
D. I failed to get the job because of my poor English.

Question 3 : A small hotel was the only choice of place to stay at during my trip to London.

A. I had different choices of where to stay during my trip to London.
B. I had no alternative but to stay at a small hotel during my trip to London.
C. There were a lot of hotels for me to choose from during my trip to London.
D. I was talked into staying at a small hotel during my trip to London.

Question 4 : Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately.

A. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.
B. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.
C. When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.
D. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.

Question 5 : I did not dare to turn on the television. I was afraid of waking the baby up.

A. I did not dare to turn on the television for fear of waking up the baby.
B. Waking the baby up, I could not continue watching the television.
C. I decided not to turn on the television in order to wake the baby up.
D. I decided to turn the television down to avoid waking the baby up.

Question 6 : Tim broke his arm and couldn’t battle in the final.

A. If Tim didn’t break his arm, he could battle in the final.
B. If Tim hadn’t broken his arm, he could battle in the final now.
C. Tim couldn’t battle in the final due to his broken arm.
D. But for his broken arm, Tim couldn’t have played in the final.

Question 7 : “I agree that I am narrow-minded,” said the manager.

A. The manager denied being narrow-minded.
B. The manager admitted being narrow-minded.
C. The manager refused to be narrow-minded.
D. The manager promised to be narrow-minded.

Question 8 : I was astonished that he knew a lot about Vietnamese food.

A. I was astonished at his poor knowledge of Vietnamese food.
B. That he knew a lot about Vietnamese food amazed me.
C. I knew very little about Vietnamese food, which astonished him.
D. It surprised me that Vietnamese food was what he liked most.

Question 9 : He did not work hard. He failed the exam.

A. Unless he had worked hard, he would have failed the exam.
B. Even though he failed the exam, he didn’t work hard.
C. If he had worked hard, he would have passed the exam.
D. However hard he worked, he failed the exam.

Question 10 : Mai usually helps her classmates with their studies. Her classmates appreciate her.

A. Mai usually helps her classmates with their studies, but they appreciate her.
B. Mai usually helps her classmates with their studies, yet they appreciate her.
C. Mai usually helps her classmates with their studies, so they appreciate her.
D. Mai usually helps her classmates with their studies, or they appreciate her.

Đáp án:

1. A 2. D 3. B 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B 9. C 10. C

Cô sẽ in đậm những từ/cụm từ đồng nghĩa ở câu gốc và câu đáp án đúng để các em dễ kiểm chứng:

Question 1 : It’s difficult for me to understand what he implies .

A. I find it difficult to understand what he really means .

B.Understanding what he implies is found difficult.

C. What he implies is not very difficult to understand.

D. To understand what he really means is difficult to find.

Question 2: I could not get the job because I did not speak English well .

A.I would have spoken English well if I could get that job.

B.I wish I had got the job so that I could speak English well.

C. Despite my poor English, I was successful in the job.

D.I failed to get the job because of my poor English .

Question 3: A small hotel was the only choice (lựa chọn duy nhất) of place to stay at during my trip to London.

A. I had different choices of where to stay during my trip to London.

B.I had no alternative (không có phương án nào khác) but to stay at a small hotel during my trip to London.

C.There were a lot of hotels for me to choose from during my trip to London.

D.I was talked into staying at a small hotel during my trip to London.

Question 4: Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately ->n guyên nhân kết quả.

A. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.

B. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.

C. When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.

D. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.

Question 5: I did not dare to turn on the television. I was afraid of waking the baby up.

A.I did not dare to turn on the television for fear of waking up the baby.

B.Waking the baby up, I could not continue watching the television.

C.I decided not to turn on the television in order to wake the baby up.

D.I decided to turn the television down to avoid waking the baby up.

Question 6: Tim broke his arm and couldn’t battle in the final -> n guyên nhân kết quả.

A. If Tim didn’t break his arm, he could battle in the final.

B. If Tim hadn’t broken his arm, he could battle in the final now.

C. Tim couldn’t battle in the final due to (do vì) his broken arm.

D. But for his broken arm, Tim couldn’t have played in the final.

Question 7: I agree (tôi đồng ý) that I am narrow-minded”, said the manager .

A.The manager denied being narrow-minded.

B. The manager admitted (thừa nhận) being narrow-minded.

C.The manager refused to be narrow-minded.

D.The manager promised to be narrow-minded.

Question 8: I was astonished that he knew a lot about Vietnamese food.

A.I was astonished at his poor knowledge of Vietnamese food.

B. That he knew a lot about Vietnamese food amazed me .

C. I knew very little about Vietnamese food, which astonished him.

D.It surprised me that Vietnamese food was what he liked most.

Question 9: He did not work hard . He failed the exam.

A.Unless he had worked hard, he would have failed the exam.

B.Even though he failed the exam, he didn’t work hard.

C.If he had worked hard , he would have passed the exam.

D.However hard he worked, he failed the exam.

Question 10: Mai usually helps her classmates with their studies. Her classmates appreciate her -> nguyên nhân kết quả.

A.Mai usually helps her classmates with their studies, but they appreciate her.

B. Mai usually helps her classmates with their studies, yet they appreciate her.

C.Mai usually helps her classmates with their studies, so (vì vậy) they appreciate her.

D.Mai usually helps her classmates with their studies, or they appreciate her.

Cô giáo tiếng Anh gợi ý ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10

Cô Đặng Huyền Trang, giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hướng dẫn làm các dạng bài tiếng Anh cho kỳ thi vào 10 công lập sắp tới.

Bài thi Tiếng Anh gồm 40 câu trắc nghiệm và có thể kiểm tra kiến thức dưới các dạng bài như: Kiến thức ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, tìm lỗi sai, ngữ pháp tổng quát, ngôn ngữ đối thoại, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa (có ngữ cảnh cụ thể), kỹ năng đọc và viết.

1. Kiến thức ngữ âm

- Chọn một từ có cách phát âm khác những từ còn lại.

Ở dạng này, các em chú ý cách phiên âm đuôi es, s, ed, hoặc những chữ cái có nhiều cách phiên âm như s, th, e, i, u...

Ví dụ : Âm "s" có thể có 3 cách đọc sure, six, visit.

- Chọn một từ có trọng âm khác những từ còn lại.

Dạng bài này có một số mẹo. Ví dụ, danh từ, tính từ 2-3 âm tiết thường có trọng âm 1, động từ hai âm tiết thường trọng âm 2, hay một từ nếu có nhiều nguyên âm thì trọng âm sẽ không rơi vào âm /ə/...

Ví dụ: A. remember B. company C. technical D. interview

Câu này đáp án là A. remember, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại là tính từ và danh từ. Tuy nhiên, mẹo này chỉ đúng với phần lớn chứ không áp dụng được với tất cả trường hợp. Các em phải phân biệt được các loại từ mới áp dụng mẹo trên và lưu ý trường hợp đặc biệt.

Cô giáo tiếng Anh gợi ý ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 - Hình 1

Tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, cô Đặng Huyền Trang trở về làm giáo viên tiếng Anh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC.

2. Từ vựng và ngữ pháp

Chữa lỗi sai : Lỗi sai thường nằm ở động từ (chia đã đúng thì chưa), liên từ nối hai vế câu (đã đúng ý nghĩa câu muốn truyền đạt chưa), từ (đã đúng dạng chưa: danh từ, động từ, tính từ, trái nghĩa...).

Ví dụ: Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

After living (A) in London for (B) two months, my brother got used (C) to drive (D) on the left.

Sau "get used to" (quen với việc gì) V-ing. Đáp án là D, sửa thành driving.

3. Ngôn ngữ đối thoại

Dạng này đòi hỏi các em nắm được những câu giao tiếp thông thường trong đời sống (câu mời, cách đáp lại câu cảm ơn, xin lỗi...).

Ví dụ: David: "Thanks for your help, Mary".

Mary: "_______".

A. with all my heart B. It's my pleasure C. Never mind me D. Wish you

Để đáp lại lời cảm ơn, chúng ta dùng câu: B. It's my pleasure (Tôi rất hân hạnh được giúp bạn).

4. Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Các em dựa vào ngữ cảnh đưa ra trong đề bài để đoán nghĩa của từ in đậm, sau đó xem 4 đáp án đề bài đưa ra, dùng phương pháp loại trừ hoặc nếu trong 4 đáp án có những đáp án nào đồng nghĩa sẽ không phải câu trả lời đúng.

Ví dụ: The lost hikers stay alive by eating wild berries and drinking spring water.

A. revived B. survived C. surprised D. lively

Những người leo núi bị lạc đường____ bằng cách ăn quả dâu rừng và uống nước suối. Vậy chúng ta có thể đoán từ cần điền vào chỗ trống phải mang nghĩa "tồn tại" hoặc "sống sót". Đáp án sẽ là câu B. survived.

5. Kỹ năng đọc

- Chọn một từ điền vào chỗ trống của đoạn văn:

Các em xác định rõ chỗ trống cần điền là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ...). Nếu là động từ, từ đó cần phải chia ở thì nào. Các em cũng chú ý những từ đứng trước hoặc sau chỗ trống để tìm từ thích hợp.

Ví dụ:

Cô giáo tiếng Anh gợi ý ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 - Hình 2

Sau chỗ trống ở câu hỏi 27 là the Nobel Prize (giải Nobel), vậy từ cần điền sẽ mang nghĩa thắng giải. Đáp án là C. won.

- Trả lời câu hỏi về nội dung của bài đọc bằng cách chọn phương án A,B,C, D.

Các em nên đọc câu hỏi trước, sau đó tìm từ khóa (key words) trong câu hỏi và tìm từ này (hoặc từ đồng nghĩa với nó) trên bài đọc. Đáp án sẽ nằm gần những từ khóa đó. Riêng với câu hỏi về ý chính (main idea) của cả bài, các em làm sau cùng, mặc dù câu này thường được hỏi đầu tiên.

6. Kỹ năng viết

Các em phải đọc thật kỹ và nắm được ý nghĩa chính xác của câu gốc, sau đó mới đọc 4 đáp án đưa ra. Chúng ta có thể đọc theo hàng dọc để nhận ra 4 câu này khác nhau ở chỗ nào.

Ví dụ:

Cô giáo tiếng Anh gợi ý ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 - Hình 3

Khi đọc theo hàng dọc, các em có thể loại ngay câu B, C vì sai chủ ngữ, còn câu A và D chỉ khác nhau ở 2 từ "following" và "next". Vì đây là câu trực tiếp chuyển sang gián tiếp nên ta chọn "following". Đáp án sẽ là A.

Ngày 10-11/6, gần 91.000 học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập với 4 môn thi gồm Văn, Toán (mỗi môn 120 phút, thi tự luận); Ngoại ngữ, Lịch sử (mỗi môn 60 phút, thi trắc nghiệm).

Khoảng 62% được tuyển vào các trường THPT công lập, 22% vào trường ngoài công lập và trường THPT công lập tự chủ tài chính, 8% vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 8% tham gia học nghề.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Vừa mở lại facebook, trọng tài bắt chính trận Việt Nam - UAE xin lỗi tất cả cổ động viên vì thổi phạt sai cú ngã của Công Phượng?00:36Âm thanh đau lòng nhất trên sân tối qua: "Hậu ơi, vòng sau mày đừng ra ngoài nữa"00:15Nghe thấy tiếng động, chủ nhà check camera thì phát hiện cán bộ chống dịch nằm vật xuống hiên nghỉ01:02Lê Bống gây thất vọng vì nói vấp, mắc lỗi sai cơ bản khi lên sóng truyền hình bàn chuyện bóng đá mùa EURO00:48Sau tuyên bố sẽ lấy vợ năm 30 tuổi, Trần Đức Bo tiếp tục "bẻ cua" cực gắt: Con gái - con trai đâu phải vấn đề?00:59Cháu gái Quang Hải được CDM gọi là "tiên tri" sau hành động đặc biệt trước trận đấu Việt Nam - UAE00:34Thân là mít nhưng lại được cắt ra ăn như dưa hấu, xuất xứ của loại quả này mới thật khiến ai cũng bất ngờ00:41Khoa Pug gây tranh cãi khi đến viếng cố NS Chí Tài nhưng lại dùng từ "đi review mộ"00:20Trâm Anh tung clip nhảy siêu sexy cổ vũ Croatia trước thềm trận đấu gặp CH Séc đêm nay00:20Quản lí Phi Nhung - người đang giữ 200 trăm triệu của Hồ Văn Cường suốt 5 năm là ai?03:00Mãn nhãn với cây mít nhà trồng đầy trái nhưng lại ngỡ ngàng khi thấy múi mít không nằm bên trong quả mà di chuyển đến vị trí quái lạ!?00:32Đang đi chợ, người phụ nữ nhanh tay "hack" mất một thứ không ai ngờ treo trên xe bên cạnh00:34Người Tây hỏi: "How old are you", cậu bé cấp 2 ngập ngừng rồi trả lời câu trớt quớt khiến mọi người phá lên cười00:11"Hiện tượng giải trí" Bà Tưng sau 8 năm: Kín tiếng, ăn chay trường, không "gây sốc" nữa nhưng giàu01:11Shipper giao đồ bằng flycam, cô gái bất chấp "thả thính" nhưng nhận cái kết hụt hẫng00:33Xôn xao video chồng quỳ gối trước mặt xin vợ tha thứ vì trót làm mất khoản tiền lớn, lý do đằng sau khiến ai nấy phẫn nộ01:00Đi mua tôm sợ bị đọng nước làm tăng cân, thanh niên nghĩ ra mẹo đặc biệt khiến người bán tôm chỉ muốn khóc thét00:33Lấy dao bổ quả đu đủ ngay trên thân cây, thanh niên ngỡ ngàng khi thấy phần thịt bên trong thiếu mất cái gì đó rất quan trọng00:14Nữ CĐV Việt tại Dubai lên tiếng về clip "trù ẻo" Văn Hậu và tiết lộ điều ít ai biết khi trận đấu kết thúc!00:14Trồng xoài như Phượng Chanel: Quả chín tới mức tự rụng vỡ tan kính Mercedes-Benz C 300 AMG00:37

Tiêu điểm

Sinh viên trả 1 tỷ cho tấm bằng cử nhân, RMIT là đại học doanh thu tốt nhất Việt Nam, bằng cả Bách khoa HN và Kinh tế Quốc dân cộng lại
08:47:24 18/06/2021
Thủ khoa đầu vào môn Hóa học Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là học sinh trường ven biển
12:07:51 19/06/2021
Để phụ huynh tin tưởng trường nghề
08:23:55 19/06/2021
Chính thức: Bộ GD-ĐT tổ thức thi tốt nghiệp 2 đợt, đợt 1 diễn ra vào đầu tháng 7
14:13:44 18/06/2021
Quảng Ngãi: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên
17:18:20 18/06/2021
Hơn 15 nghìn thí sinh Vĩnh Phúc "đội nắng" dự Kỳ thi vào lớp 10
10:19:59 18/06/2021
Ôn thi cùng con trong mùa Covid-19
10:31:06 18/06/2021
Phân luồng học sinh sau THCS: Cần cái nhìn tích cực từ phụ huynh
08:19:39 19/06/2021
Đã bắt đầu chấm bài thi tuyển sinh vào lớp 10
10:21:28 18/06/2021
Thành phố Hồ Chí Minh: Đào tạo nghề bằng công nghệ ảo
10:36:01 18/06/2021

Thông tin đang nóng

Cindy Lư đăng ảnh 'nóng' bên Đạt G
07:05:42 20/06/2021
HOT: Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái hợp với Phùng Thiệu Phong sau 2 tháng ly hôn, lý do là gì đây?
05:50:45 20/06/2021
Tài tử Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao bỏ quyền thừa kế bạc tỷ và câu chuyện bí mật nhận nuôi 3 người con lên top 1 Dispatch
05:57:42 20/06/2021
Cơm tấm “Sà Bì Chưởng” của Độ Mixi - Pewpew và Xemesis vừa mở bán đã gây tranh cãi
01:58:44 20/06/2021
Bi kịch tái hôn tuổi xế chiều
00:13:38 20/06/2021
Thành Long ly hôn ở tuổi 67?
06:02:29 20/06/2021
Duy Mạnh bóc chiêu 'từ thiện tẩy trắng scandal' của giới nghệ sĩ Việt
07:02:54 20/06/2021
Mở két sắt đột nhiên thấy mấy cục tiền cùng 1 chiếc phong bì, vợ bàng hoàng với nội dung ngắn gọn bên trong là nét chữ của chồng
06:30:24 20/06/2021
Ma túy và bê bối tình dục bao trùm showbiz Ấn Độ
07:24:21 20/06/2021
Em dâu đón mẹ chồng về chăm sóc, đang đêm thì bà gõ cửa nhà tôi rồi tuyên bố một điều chấn động
06:24:21 20/06/2021

Tin mới nhất

Sinh viên cần làm gì để "ngày tốt nghiệp không là ngày thất nghiệp"?

12:01:44 19/06/2021
Nhiều sinh viên lo lắng ra trường không kiếm được việc làm, nhưng các bạn có biết cách biến nỗi lo đó thành hành động hay chưa, đó mới là điều quan trọng.

Trường ĐH Quy Nhơn: Thêm 9 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng

11:55:34 19/06/2021
Ngày 18/6, Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho 9 chương trình đào tạo (CTĐT). Nhà trường có 12/46 CTĐT đạt kiểm định chất lượng giáo dục. 

Bí quyết giúp đạt điểm cao phần Tiến hóa và Sinh thái học

11:49:09 19/06/2021
Môn Sinh là môn khoa học tự nhiên nhưng lại có một hệ thống lí thuyết rất lớn. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có phương pháp ôn tập, kĩ năng làm bài để đạt kết quả cao trong kì thi Tốt nghiệp THPT. 

Xu hướng ngành nghề qua nguyện vọng đăng ký của thí sinh: “Hot” quá khó nhằn

11:45:13 19/06/2021
Nếu so sánh nguyện vọng đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, nhóm ngành Kinh doanh - quản lý và Máy tính - công nghệ thông tin có tỷ lệ tương đương 1 chọi 10. 

Ôn tập hiệu quả bài “Pháp luật với sự phát triển của công dân” môn GD Công dân

11:44:44 19/06/2021
Trong đề thi minh họa môn Giáo dục công dân (GDCD), bài 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân gồm 4 câu hỏi thể hiện ở 3 cấp độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp). 

Bắc Giang: Rà soát, cập nhật thông tin thí sinh dự thi đợt 2 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

08:35:53 19/06/2021
 Chiều 18/6, ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang cho biết, thực hiện thông báo của Bộ GD&ĐT ngày 17/6 về tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 vào ngày 7 và 8/7...

Gặp cậu bé Hà Tĩnh - thí sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Cambridge Flyers

08:17:48 19/06/2021
Ngay lần thi đầu tiên, Lê Khôi Nguyên (lớp 3A4 - Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt chứng chỉ Cambridge Flyers với số điểm 15/15, trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất giành điểm tuyệt đối chứng chỉ Cambridge Flyers tại...

Xây dựng trường học thông minh: Cần gắn với chương trình mới

08:09:43 19/06/2021
Trường học thông minh (THTM) là nơi vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực trên nền tảng ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Ôn thi môn Địa lý: Không chủ quan khi làm những câu hỏi dễ

08:07:21 19/06/2021
Để đạt điểm cao môn Địa lý, cô Uyên khuyên các sĩ tử phải thực hành, luyện làm nhiều đề khác nhau. Bên cạnh đó, không chủ quan khi làm câu hỏi dễ và mất bình tĩnh khi gặp câu khó. 

ĐH Sư phạm TP.HCM tiết lộ cách làm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt

07:01:55 19/06/2021
Lần đầu tiên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh bằng kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Các giảng viên nhà trường đã tiết lộ nội dung đề thi và cách làm bài thi trong kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2021.

Giáo viên nói về việc thay sách giáo khoa lớp 2: ‘Nếu không thay và dừng lại là sẽ bị lạc hậu’

22:15:17 18/06/2021
Nhiều giáo viên ở Đà Nẵng bày tỏ ủng hộ và khen nội dung sách giáo khoa lớp 2 phù hợp với trình độ của học sinh.

Năm học 2021-2022, TP Thanh Hóa có 7.545 trẻ 6 tuổi vào lớp 1

17:30:23 18/06/2021
Năm học 2021-2022, TP Thanh Hóa có 7.545 trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tăng khoảng 2.000 cháu so với năm học 2020-2021.

Học thật, thi thật: 'Học để thi cũng giống như người chỉ lo trang điểm để chụp ra bức ảnh đẹp'

17:23:47 18/06/2021
Học thật, thi thật sẽ gặp khó nếu bậc cha mẹ vì quá say sưa với thành tích, với điểm số nên dẫn đến dồn ép con học chỉ với mục đích để thi. Và việc học chỉ để đi thi sẽ dẫn đến học lệch, học tủ, học gạo, học đối phó, học thiếu thực chất...

Thanh Hóa: Từ ngày 19-6, các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại

17:20:14 18/06/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa có công văn 1652/SGDDT-CTTT thông báo cho hoạt động trở lại đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở giáo dục mầm non trong tình hình mới.

Đề thi chuyên Toán Sư phạm an toàn, đảm bảo tuyển chọn học sinh chuyên Toán

16:56:05 18/06/2021
Một số bài toán ở mức vận dụng cao đòi hỏi thí sinh cần linh hoạt sử dụng các phương pháp giải bài đã được học. Có những câu tương đối khó nhằm tìm kiếm học sinh thực sự có năng khiếu về Toán.

Đáp án đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

16:49:29 18/06/2021
Đáp án đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Báo Giao thông cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất.

Lào Cai có ca nghi nhiễm cộng đồng, khẩn cấp chuyển HS lớp 12 sang ôn thi trực tuyến

16:43:58 18/06/2021
Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai vừa ký văn hỏa tốc yêu cầu cơ sở giáo dục đóng trên Thành phố Lào Cai thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19. 

Đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách cần quan tâm đều các vùng miền

10:33:55 18/06/2021
Tránh tình trạng tập trung hết ở thủ đô (nơi tập trung nhiều trường đại học lớn), đồng ý thủ đô là tinh hoa của đất nước nhưng các vùng miền cũng quan trọng.

Việt Nam có thêm 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

10:24:38 18/06/2021
Bộ GD-ĐT vừa cho phép 3 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam có 8 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động của nhà nước, tư nhân và nước ngoài.

Điểm chuẩn đại học 2021 tăng do Covid-19

10:14:03 18/06/2021
Dịch Covid-19 khiến số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ, điểm thi đánh giá năng lực… vào các trường đại học tăng cao, dẫn đến điểm chuẩn trúng tuyển tăng theo.

'Người thầy bị ném đá thì đau lắm và khó chấp nhận'

10:10:26 18/06/2021
Ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, cho hay hình ảnh một nghệ sĩ bị ném đá có thể là chuyện bình thường, nhưng hình ảnh một người thầy bị ném đá trên mạng thì rất đau đớn.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội tìm người trên chuyến bay VN1274 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Thọ Xuân

Sự kiện nóng

08:23:25 20/06/2021
Ngày 19-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn TP Hà Nội đã đi trên chuyến bay VN1274 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) về Sân bay Thọ Xuân (Thanh ...

4 cách làm lassi xoài, chuối, hạt và bạc hà mới lạ mát lạnh cho ngày hè

Ẩm thực

08:21:29 20/06/2021
Lassi là một loại thức uống đầy quyến rũ có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hôm nay hãy cùng học 4 cách pha chế lassi xoài, chuối, hạt và bạc hà mới lạ để mang hương vị của đất nước Ấn Độ đến ngay gia đình bạn trong ngày hè này nhé! Vào bếp thôi!

12 mẹo "nhỏ mà có võ" có thể giúp bạn thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc nhưng rất ít người biết

Sáng tạo

08:10:47 20/06/2021
Cuộc sống không đen tối và nguy hiểm như chúng ta nghĩ - thế nhưng nếu nguy hiểm xảy ra, liệu bạn đã biết cách bảo vệ bản thân chưa?

Kia Cerato 2022 chưa đến 470 triệu sắp về, xe đời cũ giảm ngay 65 triệu tại Việt Nam

Ôtô

08:02:42 20/06/2021
Kia Cerato 2022 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Úc với mức giá chỉ hơn 400 triệu đòng. Tại thị trường Việt Nam, những mẫu xe đời cũ được giảm giá mạnh.

Giá vàng hôm nay 20/6: Cả tuần giảm giá

Đời sống

08:01:38 20/06/2021
Giá vàng trong nước giảm theo thế giới về mức 56 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thị trường trầm lắng, ít giao dịch.

Nhật Bản hủy các sự kiện xem Olympic, Paralympic 2020 công cộng

Thế giới

07:53:10 20/06/2021
Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, ngày 19/6, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike thông báo hủy bỏ tất cả các sự kiện theo dõi công cộng Đại hội thể thao Olympic và Paralympic mùa Hè ở thủ đô của Nhật Bản sẽ diễn ra trong tháng 7 tới.

Rượu bia ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ sinh sản của cả hai giới?

Sức khỏe

07:48:05 20/06/2021
Hiện nay có rất nhiều khuyến cáo khuyên nên hạn chế sử dụng rượu bia. Vậy rượu bia gây ra những ảnh hưởng nào đến sức khoẻ sinh sản của cả nam giới và nữ giới?

Phong độ Hyun Bin tuổi 39

Sao châu á

07:14:00 20/06/2021
Tài tử Hàn Quốc Hyun Bin được khán giả khen điển trai, hình thể đẹp ở tuổi 39.

Chuyện khó nói chốn phòng the và những chiêu ‘tuyệt mật’ của phụ nữ khiến chàng ‘chết nghiện’

Kiến thức giới tính

07:07:58 20/06/2021
Phụ nữ khi biết đến những tuyệt chiêu này chắc chắn sẽ khiến cho cánh mày râu mê mệt. Mỗi một ngày một kỹ năng sẽ giúp cho chuyện phòng the thêm ‘bùng cháy’.

Bị chê tơi tả mà MV của aespa lại đạt 100 triệu views nhanh nhất nhóm nữ nhà SM, gen 4 chỉ xếp sau đại diện JYP

Nhạc quốc tế

07:07:56 20/06/2021
Thời tới cản không nổi, giờ đây aespa đã thiết lập thêm một kỷ lục ấn tượng với MV ca khúc mới Next Level.

Ngọc Trinh, Phí Phương Anh và dàn sao Vpop ở nhà chơi template cực cool, biết hết gu nhạc cùng nhiều funfact thú vị khác, bạn chơi cùng không?

Nhạc việt

07:07:54 20/06/2021
Dàn nghệ sĩ Vpop như Ngọc Trinh, Phí Phương Anh, các chàng trai Uni5, nhạc sĩ Rin9,... đều thích thú đặc biệt trước 2 template chia sẻ playlist nghe nhạc của Vũ Trụ Ở Nhà Không La Cà!

Cục diện bảng F EURO 2020: Bồ Đào Nha trước nguy cơ bị loại

Bóng đá thế giới

07:07:31 20/06/2021
Kết thúc lượt trận thứ 2 tại bảng F EURO 2020, ĐKVĐ Bồ Đào Nha đang đứng trước viễn cảnh có thể bị loại sớm, khi đã rơi xuống thứ 3 trên BXH và lượt cuối phải chạm trán đội đầu bảng Pháp.

Mặc áo 1 cúc, cô gái khoe ngực lộ liễu khiến người xem “thót tim”

Thời trang

07:06:10 20/06/2021
Phô diễn tối đa đường cong cơ thể, vậy nhưng mốt áo 1 cúc không phải ai cũng dám chọn mặc. Nguyên nhân bởi thiết kế khoe ngực lộ liễu, dễ dẫn tới sự cố trang phục.

Trương Thế Vinh thay đổi?

Sao việt

06:58:55 20/06/2021
Thời gian qua, Trương Thế Vinh gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai Ngà trong phim truyền hình Cây táo nở hoa.

Kate được khen 'thần thái ngút ngàn' khi cầm ô đi dưới mưa

Phong cách sao

06:58:49 20/06/2021
Diện bộ đầm tối giản và đeo khẩu trang, Nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton vẫn được ca ngợi về phong thái sang trọng, cuốn hút.